Előző fejezet Következő fejezet

Jegyzetek

 

 1. MT. I. 150.,  157—58.; Gyulai Ferenc: Klíma, vegetáció, növénytermesztés és táplálkozás hazánk területén a bronzkorban. Agrártörténeti Szemle. 1991. 124—126., 143—144.
 2. MT. 1. 19. térkép.
 3. Fényes,  1836.  I. 313.
 4. ??????? Wosinsky, ??? L   még Bölcskei tanulmányok  1. Pongrácz Gábor tanulmánya.
 5. Wosinsky, II. 763.
 6. Archeológiái Értesítő. 1872. 58.
 7. B. Vágó, 267.
 8. Egyed, Bölcske.; Andrásfalvy, 62.
 9. MT. I. 25. térkép.
 10. MT.  I.  32. térkép.
 11. MT. I. 618.
 12. uo. 620.
 13. HIMT.  1883. évi katonai felmérés.
 14. Gaál-Kőhegyi,  308.
 15. Lásd I. kötet, Udvari Gáborné dolgozata.
 16. MTESZ.  II.   179—180.
 17. Andrásfalvy,  28.
 18. MT. I. 607., 618.
 19. Honfoglaláskori leletkataszter. Bp. 1962. 101.
 20. Régészeti  Füzetek.   1973.   92.
 21. Századok.   1868.  450.
 22. Paks,   15.; Szentpétery,  I. 25.
 23. Bakács,  115.
 24. Andrásfalvy,  58.
 25. Bencze, 1.; Brüsztle, II. 342.
 26. Kiss ,  125.
 27. Dl.  953.;  Szentpétery,  II/4.  82.
 28. uo.  81.
 29. Évszázadokon át,  1.  54.
 30. Lukcsics Pál: XV. századi pápák oklevelei. II. Bp.   1938. 91.
 31. TML.  Kammerer Ernő hagyatéka.  Bölcske.; OL.  P 961.  1. cs. 31. f. Itt jegyezzük meg, hogy a kiadvány szélesebb olvasóközönségnek készül, ezért  forrásidézeteinket kissé átalakítva, tehát nem az eredeti helyesírás szerint közöljük.
 32. Egyed, Bölcske.; Havassy Péter: Heves megye középkori tisztségviselői. Eger,  1986. 6., 16. kép.; Karácsonyi, III.   119.
 33. TML.  Közig.  ir.   1762.  3:1487.
 34. Bencze,  6.
 35. TML.  Kammerer Ernő hagyatéka.  Bölcske.
 36. Csánki.  III. 419., 472.; Bakács,, 943.
 37. Daróczy, 65.;  Búzás. 7.
 38. ZSO.  II/l.  553.
 39. Daróczy,  66.
 40. Csánki, III. 477.
 41. lásd  35. jegyzet.
 42. Genthon,  576.
 43. lásd 35. sz. jegyzet.; Búzás, 2. sz. melléklet.
 44. Csánki, III. 419.
 45. Paks, 15.; Brüsztle, II. 338.; Sörös, XH/b. 332.
 46. lásd 35.  sz. jegyzet.
 47. Csánki,  III.  341.;  Dl.   12143.,   13399..   15273.
 48. lásd I. kötet. Udvari Gáborné dolgozata.
 49. Sörös, VIII. 32—33.
 50. OL. P 590. 3. cs. 92. f.: OL. U. et C. Fasc. 36. No. 45.
 51. Wosinsky, 11. 1012.
 52. Szilágyi  Miklós:  Régészeti  leletek és  leletmentések híre a szekszárdi újságokban. SZMÉ. 1979—1980. 422.
 53. Györffy, II.  347., 420.; Csánki, III.  318.
 54. AO.  IV.  296.; Évszázadokon át,  56—57.
 55. Csánki, III. 409.; OL.  P 590. 20. cs. 50. f.
 56. ZSO.  II/2.  8091.,  III.  2071.
 57. Csánki,  III. 428.; Dl.   16741.
 58. Csánki, III. 463.
 59. Andrásfalvy,  62.
 60. TMFN.   172.
 61. Györffy,   1990.   136—152.
 62. Sörös, XH/b. 332.
 63. Csánki. III. 477.
 64. uo.  434.
 65. Györffy,   1990.   151.
 66. uo.   147.
 67. Csánki, III. 461.
 68. Györffy, II.  399.;  Györffy,   1990.   145.
 69. ZSO. II/2.   8091.
 70. Dl.   10788.
 71. ZSO.  III.  2071.
 72. Györffy, II.  417.;  Györffy,   1990.   146.
 73. Dl.   13043.
 74. Gervers-Molnár Vera: A középkori Magyarország rotundái. Bp.   1972. 40., 76.; Szelle, 353—356.
 75. Brodarics históriája a mohácsi vészről. Bp. é. n.; MT. III. 149.
 76. MT. III. 3. térkép.
 77. OL.  P 590. 3. cs. 92. f.
 78. Hermann Egyed:  Budáról  Belgrádba   1663-ban.  Ottendorf Henrik  képes  útleírása.  Pécs,   1943.   45.
 79. Hans Derschwam: Erdély,  Besztercebánya, törökországi útinapló.  Közreadja: Tardy Lajos. Bp. 494—496.
 80. Petar  Matkovic:   Putopis   Marka  Antuna  Pigafette   u  Carigrad  od  god.  Starine.   1890.  XXII. knjiga. 187.
 81. Petar Matkovic:  Putovarija...  Rad.  CX1I.  knjiga. Zagreb,  1982.   170.
 82. Szamota István:  Régi  utazások Magyarországon és a Balkán-félszigeten   1054—1717.  Bp.   1891.  201.
 83. Évszázadokon  át,  I.   179.
 84. Batinic,  fra M.  V.:  Njekoliko priloga k bosanskoj  erkvenoj  povicsti.  Starine.  XVII.  knjiga.  Zagreb, 1885. 130—131.
 85. Káldy,   13—14.
 86. Káldy,   1985.   145.
 87. Szakály,   259—260.
 88. Szakály,   263—270.
 89. Szilágyi, 30.
 90. Magdics  István:  Ráczkevei Okmánytár.  Székesfehérvár,   1888.  100—103.,   124.
 91. Lásd  35. jegyzet.;  Szakály,   1981.   104.
 92. Maksay,   173.
 93. Búzás, 8.
 94. OL. P 590. Fasc. 25.  187. f.
 95. BREI. Vegyes anyakönyv 1. sz. A kannát és az  1638-ból származó
  ezüstkelyhet megemlíti Genthon István is, műve 426. oldalán.
 96. Velics, 710., 730.
 97. Szilágyi.  31.
 98. TML.  Kammerer Ernő hagyatéka. Bölcske.
 99. Velics, II. 535.
 100. Káldy,   1985.  288.
 101. Daróczy,   1909.   14.
 102. OL. P 590. 1. cs. 2. fasc.  181. f.
 103. Káldy,   1985.   616—617.
 104. uo.  391.
 105. uo.    146—147.
 106. Káldy,   14.
 107. N.  Kiss  István:   16. századi dézsmajegyzékek.  Bp.   1960. 9.
 108. Szabó  István:  A magyar mezőgazdaság története a XIV.  századtól az  1530-as évekig. Bp.   1975. 49.
 109. Velics, I. 95.
 110. Káldy,   1985.   147., 256.,  288., 413-414., 471.,  616.
 111. Káldy,   1985.   147.; Gyula  Káldy-Nagy:  Kanuni  devri  Budin tahrir defteri (1546—1562). Ankara, 1971. 26.
 112. Szilágyi,  55.;  Káldy,   1985.   147.
 113. uo.
 114. Dávid Zoltán:  Az  1715—1720. évi összeírás.  In. A történeti statisztika forrásai. Szerk.: Kovacsics József. Bp. 149.; Káldy-Nagy Gyula: Harács-szedők és ráják. Bp.  1970. 75.
  Általában a törökkori terméseredményekre vonatkozó számítások kulcsait lásd  ugyanitt.
 115. Velics, I. 204.; Káldy,  1970. 39.
 116. Velics, I. 204., II. 88—89.
 117. uo.; Káldy, 69.; Káldy.  1985.   147.
 118. uo.
 119. Káldy,  1970. 43.; Káldy,  1985.   146., 413. A Bálik nevet lásd a családtörténeti adattárban.
 120. Káldy,   1985.   147.,  255., 413.; Velics.  II.  89.
 121. Szilágyi,  47.
 122. lásd  83.,  96. jegyzet.
 123. Zimányi, passim.;  Úriszék, 585.
 124. OL. Batthyány család körmendi levéltára. Míssilis. 28.152.
 125. lásd 98.  sz. jegyzet.
 126. Takáts  Sándor:  Rajzok a torok  világból.  I.  Bp.   1915.  208—209.
 127. Régi  magyar költők tára.  II.  Bp.   1962.  261.
 128. Nagy  Géza:  Fejezetek  a  magyar református  egyház   17.  századi  történetéből.  Bp.   1985. 40.
 129. Hellenbrant Árpád:  A  franekeri  egyetemen  tanult  magyarok.   Történelmi  Tár.   1886.  798.
 130. Kempelen, II. 415.. 419.
 131. Kázmér,   185.
 132. Gaál,   132.
 133. OL. E 213.   12.  doboz.  Bölcske.
 134. Bezerédy,   102.
 135. uo.  100.
 136. TML. öí. 261.; OL.  P 961. 1. cs. 3. p.
 137. Andrásfalvy,   182.
 138. OL. NRA. Fasc. 57. No. 3.
 139. TML.  öí. 262.
 140. Andrásfalvy, 63.
 141. OL. P 590. 38. cs. 9. f.
 142. Gaál-K(5hegyi,   309.
 143. OL. P 590.  16. cs. 52. f.
 144. TML.  Kammerer Ernő hagyatéka.  Bölcske.; Nagy, IX.  16.
 145. OL.  P 590. 3. cs. 40. f.
 146. Daróczy,   1905.  26.; OL.  P 590. 5.  cs.   118. f.
 147. OL.  P 590. 4. cs. 522. f.
 148. OL.  P 590. 2. cs. 232. f.
 149. OL.  P 961. 1. cs.  81.  f.
 150. Fekete,   20.
 151. Daróczy, 1905. 26.; OL. P 590. 10.  cs. 19. t. 10—11. p.  Itt jegyezzük meg, hogy a forrásban előforduló latin "cessio" szó egyaránt  jelenthet lemondást, átruházást és engedményezést.
 152. OL.  P 590. 2. cs.   14. fasc. 232. f.
 153. OL:  P 590. 5. cs. 45. fasc. 287.  f.
 154. OL. P 590.  13. cs. 40. t. 390. f.
 155. OL.  P 590.   11, cs.  27. t. 38—44. p.
 156. OL.  P 590.  2.  cs. 20.  fasc.  328.  f.
 157. TML. Pp. i.  116.; lásd  155. jegyzet.: OL. P 590. 5. cs. 45. fasc. 287. f.
 158. lásd   153.   jegyzet.
 159. Fekete,   23—24.
 160. OL. P 590. 32.  cs. 86. f.
 161. OL.  P 590.  32. cs.   151.  f
 162. uo.   159.  f.
 163. OL.  P 590. 36. cs. 4. t. 55. p.
 164. Nagy,  III.   121.,  IX.   16.
 165. uo. III. 61., V. 319.; OL. P 590. 35. cs. 501. f.
 166. OL. P 590.   17. cs.  134. sz. Ez az eredeti jelzet, mert az új számozás nem volt egyértelmű.
 167. OL.  P 961. 2. cs. 9. t. 48.  f.
 168. uo. 65—70.  f.
 169. Nagy, XI. 9.
 170. Daróczy,   1905.   26.;   Daróczy.   1913.   184.
 171. lásd   165. jegyzet.;  Karácsonyi, Hl.   174—196.
 172. Nagy, V. 48.; Miskolczy, 7.
 173. Miskolczy.  8.
 174. Brüsztle,  II.  337—340.
 175. OL. P 590. 1. cs. 2. fasc.  181. f.
 176. OL. U. et C. Fasc. 36. No. 45—46.
 177. V. J., 401.
 178. OL.  Filmtár 3131., 3149., doboz.; TML. öí. 270.
 179. OL.  8381.  doboz.
 180. TML.  Pp.  i.  372.
 181. TML. K. i. 10:1058., 10:1062..  Galgóezy, 243.
 182. TML. Pp. i. 372.
 183. OL. P 590. 17. cs. 38. f.
 184. OL. P 590. 11. cs. 39-42. f.
 185. OL. P 590. 32. cs. 84. f.
 186. OL. P 590. 32. cs. 75. f.
 187. OL. P 590. 32. cs. 80. f.
 188. OL. P 590. 32. cs. 81. f.
 189. TML. Pp. i. 1732.
 190. OL. Filmtár 4262. doboz.; Felhff, 250—257.
 191. Daróczy,   1909.  47.
 192. OL. Fimtár B  175. doboz.
 193. TML. Vegyes iratok 152. sz.; TMFN. 172.; Andrísfalvy, 313.; TML. Pp. i. 760.
 194. TML.  Pp. i.   1318.
 195. TML. Pp. i. 349.
 196. uo.  1318., uo. öí. 554.
 197. TML. Pp. i. 915.
 198. uo. 760.
 199. OL. P 590. 32. cs. 74. f.
 200. TML.  K. i.   11:186., Pp. i. 760.
 201. TML. Pp. í. 915.
 202. uo.   1318.
 203. V. J., 402.
 204. Galgóczy,  243.
 205. TML. K. i.  11:186.
 206. OL. P590. 28. cs. 548. f.
 207. uo. 442. f.
 208. uo. 539. f.
 209. OL. P 590.  17. cs. 39. f.
 210. uo. 41. f.
 211. OL.  P 590. 28. cs. 462., 496. f.
 212. uo.  525.  f.
 213. 214.  Andrásfalvy,   166—168.
 214. Kárpátinc, 345., 348., 364.; OL. P 590.  11. cs. 27. t. 40. f.; uo. 32. cs. 86.
 215. TML. K. i.  1:1959.; Kárpátiné, 366.
 216. Lásd Pongrácz G. dolgozatának 4. sz. mellékletét.
 217. OL. P 59O. 25. cs.  137. f.
 218. uo. 32. cs. 200. f.
 219. TML.  Pp. i.  842.
 220. Velics, I. 88.
 221. TML.  K. i.   1:1959.
 222. uo.   1:2599.
 223. TML. Pp. i.  1141.; lásd 219. jegyzet.
 224. Schram Ferenc:  Magyarországi boszorkányperek. II. Bp. 1970. 479-496.
 225. OL. P 590. 38. cs.   18. f.
 226. Káldy, 68.; Vass, passim.
 227. Kázmér, passim.
 228. Káldy,   1962. passim.
 229. Káldy, passim.
 230. Káldy, 1982. passim.
 231. Maksay,  158.,  183.,   190.; Kázmér, passim.
 232. OL. E 205.   19.  cs.   175.  f.
 233. Dányi, 188.; TML. öí. 484., 496.; Nagy L. Notitiae...Hungáriáé. Buda, I. 388.; Évszázadokon át, I. 104.; Magyar Statisztikai  Közlemények.  Népszámlálások.
 234. Dányi,   188.
 235. TML. öí. 513., 554.

 

  
Előző fejezet Következő fejezet