Napjaink

 

Tisztelt Olvasó!

Tisztelt csanyteleki olvasó !

Meglehetősen nehéz feladat egy évtizedeken keresztül kiérlelt monográfiai ihletésű könyv koncepciójához „külsősként” értéket hozzátenni, hiszen ezen könyv igazi értékét az a heroikus munka adja, melyet Dr. Forgó István végzett – eléggé soha meg nem köszönhető módon - Csanytelek történetiségének összefoglalásával. Éppen ezért csupán a mai valóságról szeretném hiteles tájékoztatással megtisztelni - a tárgy- és tényszerűség szempontjait szem előtt tartva - az olvasót. Csanytelek rendszerváltást követő tizenkét évének története semmiben nem különbözik az ország rendszerváltást követő első tizenkét évének szomorú történetétől, amikoris az „eredeti tőkefelhalmozás” ideológiáját adva az évtizedeken át felgyülemlett értékek elherdálásának - gyakorlatilag a jövőjét élte fel… A részletek – és a következmények – minden csanyteleki előtt ismertek, ezekre nem kell büszkének lennünk… A 2002. novemberében mandátumot kapó képviselő-testületnek a falu gazdasági csődhelyzetének, pénzügyi összeomlásának megakadályozása lehetett az elsődleges célja, majd a stabilizálás után olyan, régóta jogos lakossági igények kielégítését tűzte zászlajára, melyek az elvándorlást, a lélekszám csökkenésének megállítását célozták. Nem volt egyszerű és hálás feladat a „kiváltságok és kiváltságosok” faluját az „élhetőbb jövő” útjára terelni, elhitetni, hogy a befizetett adókat beruházásokra, értékteremtésre is lehet fordítani, nem csak egy szűk kör szórakozásának finanszírozására.

A 2003-as év eredményei: ingatlanvásárlás munkahelyteremtő és önkormányzati vagyongyarapítási célzattal, a biztonságossá tett Radnóti utcai iskola bejárat (benne gyalogos átkelőhely kiépítése, kerékpárút létesítése), számítógépes kabinet kialakítása az iskolában, új buszvárók létesítése (a régiek felújítása), járda, - és útfelújítások, „Faluház” kialakítása (benne mára működő e-Magyarország Pont és Teleház) számítógépekkel.

Folyamatba helyeztük a község „Rendezési tervének” elkészítését, ez évtől az önkormányzati tulajdonú KÉBSZ Kft végzi a közétkeztetést (ezzel az iskolai konyha működtetését), a községi ivóvízvíz-ellátást, saját karbantartói csoport végzi az intézményi karbantartásokat – csanytelekieknek munkahelyet teremtve.

A 2004-es év kezdésekor már egyetlen fillér lejárt határidejű intézményi tartozásállomány sem volt, terveink is merészebbek lehettek, mint az előző évben.

A SAPARD pályázati lehetőségeit kihasználva megterveztettük, megpályáztuk és meg is nyertük egy 3,2 km-es feltáró út építését (Ady Endre út) - amely egyben a község második leghosszabb, életvitelszerűen lakott utcája, továbbá megterveztettük, megpályáztattuk, és – mivel az önrészt az egyház fedezi – megnyertük (az egyház számára) a község templomának külső felújítását is, Megyei pályázat keretében járda, és parkolók építésére pályáztunk, melyet megnyerve a kivitelezési munkákat két évre osztottuk el, hogy a költségvetés likviditási stabilitása megmaradjon. Csongrád kistérséggel közösen pályáztunk – és nyertünk – „Hulladékgazdálkodási terv” kidolgozására, „Környezetvédelmi programra”, továbbá a község infrastrukturális elmaradottságának felszámolását célzó megvalósíthatósági tanulmány elkészítésére. A sajnálatos módon elöregedő lakosság igényének megfelelően megvalósítottuk településünkön a jelzőrendszeres házi gondozást. Újabb két ipari hasznosításra alkalmas ingatlant vásároltunk, amelyekben aktív munkavállalók részére kívánunk munkahelyeket teremteni. Az óvodánk melletti ingatlant kisajátítottuk, hogy az EU előírásainak megfelelően tornaszobával és orvosi szobával bővíthessük a tartósan 100 fő fölötti óvodás létszámmal büszkélkedhető intézményünket. Az iskolánk fennállása óta nem látott mértékű felújításon esett át, hogy az ott tanuló több mint 200 csanyteleki diák minél kényelmesebb, kellemesebb körülmények között sajátíthassa el a jövőjét megalapozó tudást.

A 2005-ös év régi csanyteleki álom megvalósulását hozta, amikor átadásra került az Ady Endre út, továbbá több utca burkolata is megújulhatott. Folyamatosan formálódik településünk képe, kialakítás alatt van a temetőnél egy parkoló, továbbá a temetési menet méltó közlekedését lehetővé tevő járda.
Templomunk felújítása november végére várható.

  Csanytelek elindult a jövő útján – így köszönjük meg örökérvényű munkádat, Pista bácsi…

  Csanytelek, 2005. július 1.

 

Tisztelettel és a jövőbe vetett hittel:

Forgó Henrik

polgármester

 

 


Csanytelek Község rövid-, közép-, és hosszú távú fejlesztési program tervezete

 

Rövid távú fejlesztési program:

 1. Napközi Otthonos Óvoda bővítése EU irányelvek szerint. (Tornaterem, orvosi szoba, fűtés rekonstrukció.
 2. Remény Gondozási Központ bővítése a Csongrád Megyei Közigazgatási Hivatal határozatában foglaltak szerint. (Közösségi helyiségek, férőhelybővítés, fűtéskorszerűsítés)
 3. A 064/1 és 064/2 hrsz-ú mezőgazdasági feltáró út elkészítése. (Folyamatban, közbeszerzés kiírva)
 4. Temetői parkoló kiépítése. (Megnyert TERKI pályázati keretből.)
 5. Környezet-gazdálkodással kapcsolatos feladatok folyamatos megoldása.
 6. Kerékpárút megvalósíthatósági tanulmány készítése (Csanytelek közigazgatási területén).
 7. Az önkormányzati tulajdonú portalanított utak karbantartása. (kátyúzás, stb.)
 8. Jármű beszerzés Polgármesteri Hivatalhoz.
 9. Költségcsökkentést eredményező, intézmények közötti telefon hálózat fejlesztés.
 10. Településközpont rehabilitációjának előkészítése.
 11. Számítástechnikai eszközök cseréje.
 12. Földutak karbantartása.
 13. A kerékpárút nyomvonalán szükséges fa kiváltások megvalósítása.
 14. Jelzőrendszeres házi szociális ellátás bővítése, saját központ kialakításával, tárgyi feltételeinek megteremtésével.
 15. Civil szervezetek támogatása az érvényben lévő helyi rendeletnek megfelelően.

 

Középtávú fejlesztési program:

  A községen átmenő Dongérig terjedő kerékpárút szakasz kiépítése (Kistérségi megállapodásnak megfelelően)

 1. Vízvezeték hálózat bővítése (Nagygyep 5 családnál)
 2. Vízvezeték hálózat rekonstrukció:
 3. Munkahely teremtés lehetőségeinek folyamatos feltárása.
 4. Egészségügyi Kombinát korszerűsítése, felújítása, EU normáknak megfelelően.
 5. Szennyvízkezeléssel összefüggő munkálatok. (tervezés, tendereztetés, előkészítési munkák)
 6. Szilárd hulladék lerakó rekultivációs munkáinak elkezdése.
 7. Szelektív hulladék gyűjtés kistérségi hulladékgazdálkodási tervnek megfelelő kivitelezésének előkészítése.
 8. Működő „Faluház” funkció bővítése és felújítása.
 9. Sportlétesítmény (futballpálya öltöző tető) felújítása.
 10. Piactér kialakítása.
 11. Kegyeleti emlékpark kialakítása a régi temető helyén.
 12. Ipari park terület kijelölése.

 

Hosszú távú gazdasági program:  

 1. Infrastruktúrális lemaradás felszámolása.
 2. A volt szilárd hulladék lerakó rekultivációja.
  (Hatástanulmány pályázati előkészítése folyamatban!)
 3. A település gazdálkodási struktúrájának átalakítása.
 4. Falusi turisztikai vonzerő fejlesztése
 5. A Remény Gondozási Központ apartman lakásokkal történő bővítése.
 6. Ipari park megvalósítása.

 

Működési célú pályázati eredmények 2002.X.-2004.X.-ig

 

  Elnyert támogatás (e Ft)
ÖNHIKI pályázat I. ütem 2003. 15.058
ÖNHIKI pályázat II. ütem 2003. 2.311
Erdei iskola támogatása (Szent L. Ált. Isk.)2003. 1.168
Taneszköz beszerzési pályázat (Szent. L. Ált. Isk.) 2003. 300
Taneszköz beszerzési pályázat (Óvoda) 2003. 200
Könyvvizsgálattal összefüggő pályázat 2003. 120
2003. év összesen: 19.157
   
ÖNHIKI-s pályázat I. ütem 2004. 20.205
Erdei iskola támog. pályázat (Iskola) 2004. 568
Taneszköz pályázat (Iskola) 2004. 500
Logopédus szolgálat (Óvoda) 2004. 500
Létszám leépítéssel összefüggő pályázat (Pm.Hiv.)2004. 1.362
Könyvvizsgálattal összefüggő pályázat (Pm.Hiv.) 2004. 178
Faluház szakmai továbbképzés pályázat (Pm.Hiv.) 2004. 350
2004. év összesen: 23.663

 

Csanytelek Község fejlesztésére és működtetésére két év alatt elnyert összes támogatás: 247.505.000.- Ft

 

 

Pályázati cél megnevezése
Összkököltség
(eFt)
Elnyert támogatás (eFt)
Saját forrás (eFt)
Tervezett hitel felvétel (eFt)
Számítógépes kabinet kialakítás CÉDE 2002.
5509
3856
1653
-
Településrendezési terv készítés TEKI 2003.
7250
5800
1450
-
Volt varroda épület felújítás TEKI 2003.
1700
1360
340
-
Számítástechnika korszerűsítés CÉDE 2003.
1530
1070
460
-
2002.X.-2003.XII. összesen:
15989
12086
3903
-
 
100%
75,60%
24,40%
Ady E.u. kiépítése SAPARD. 2004.
150602
Eu-s tám: 112951
(7%) 10619
(9%) 13516
   
Bm tám: 13516
Járda és parkolók kiépítése TEKI 2004.
10810
8648
2162
Szennyvíz és felszíni vízelvez. Előkész. (Kistérs.)
7436
7436
-
-
Faluház számítástechnika fejlesztés
700
700
-
-
2004. évi elnyert pályázat összesen:
169548
143251
12781
13516
 
100%
84,50%
7,50%
8%
   
Folyamatban lévő (benyújtott) de még el nem bírált pályázatok:
Igényelt támogatás
Környezetvédelmi program elnevezése (Zöld Forrás)
1250
1000
250
Eü. kombiánt akadálymentesítése (Sz.Cs.M.)
2200
2200
-
Szoc. otthon férőhely bővítése
31500
25200
6300
Szilárd hulladék lerakó felülvizsg. (TRFC-KÖVICE)
2694
2155
539
Még el nem bírált pályázataink 2004-ben:
37644
30555
7089
 
100%
81%
19%
 
Római Katolikus Templom felújítás (SAPARD)
65798
49348
16450
Római Kat. Egyház által garantált saját forrás.
 
100%
75%
25%
   
Települési szintű összesítés 2002.X.-2004.X-ig:  
   
Elnyert fejlesztési célú támogtások
251335
(81,4%) 204685
(13,2%) 33134
(5,4%) 13516
Ebből: nem látványos fejlesztési célok
16216
 
Még el nem bírált pályázatok 2004:
37644
30555
7089
Ebből nem látványos fejlesztési célok
3944
 
Eredménytelen pályázat a XXI. Sz. iskolája (PHARE)
67725
Igényelt tám 60166
7559