Előző fejezet Következő fejezet

Bibliográfia

 

Az alábbiakban azokat a tanulmányokat, könyveket soroljuk fel, amelyeket a kötet megírásához áttanulmányoztunk, s adott esetben fel is használtunk.

BAKONYI 1940 = BAKONYI János: Márkó telepítése és nyelvjárása. A piaristák doktori értekezései az 1932. évtől 32. Bp.,

BALOGHJAKAB 1978 = BALOGH SándorJAKAB Sándor (szerk,): A magyar népi demokrácia története 1944—1962. Kossuth Könyvkiadó, Bp.,

BALOGHPÖLÖSKEI 1979 = BALOGH SándorPÖLÖSKEI Ferenc (szerk.): Agrárpolitika és agrárátalakulás Magyarországon (1944—1962). Akadémia Kiadó, Bp.,

BÁNDI 1980 = BÁNDI László(szerk.): Történeti emlékek Veszprém megyében. Kiadja Veszprém Megye Tanácsa és a Hazafias népfront Veszprém Megyei Bizottsága, Veszprém,

BÁNDI 1996 = BÁNDI László(főszerk.): Emlékhelyek Veszprém Megyében.Veszprém Megyei Közművelődési Intézet, Veszprém,

BÁRCZI 1951 = BÁRCZI Géza: Tihanyi Apátság alapítólevele mint nyelvi emlék, nyelvészeti Tanulmányok 1. Akadémiai Kiadó, Bp.,

BEREND T.SZUHAY 1975 = BEREND T. IvánSZUHAY Miklós: A tőkés gazdaság története Magyarországon. Második, változatlan kiadás. Kossuth Könyvkiadó, Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Bp.,

BÉL 1989 = BÉL Mátyás: Veszprém Vármegye leírása (Ford. Takáts Endre, szerk. Kredics László). A Veszprém Megyei Levéltár kiadványai 6., Veszprém,

BODNÁR 1938 = BODNÁR Gyula (szerk.): Veszprém. Herend. Budapest Székesfőváros iskolai kirándulóvonatai 22. Bp.,

BONA 1987 = BONA Gábor Tábornokok és törzstisztek a szabadságharcban 1848— 1849. Zrínyi Katonai Kiadó, Bp.,

BONA 1988 = BONA Gábor: Kossuth Lajos kapitányai. Zrínyi Katonai Kiadó, Bp.,

BONA 1998 = BONA Gábor: Hadnagyok és főhadnagyok az 1848/49. évi szabadságharcban. I. Heraldika Kiadó, Bp.,

BOTTLÓ 1957 = BOTTLÓ Béla: Az 1828. évi összeírás. In: A történeti statisztika forrásai (Szerk. Kovacsics József). Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest, 1957. 242—272.

BÓKONY 1985 = BÓKONY Ilona, Palláné: Pártok és pártharcok Veszprém megyében (1945—1948). In: Veszprém megye a népi demokratikus forradalom idején 1944— 1948 (5zerk. Beszteri Béla). Veszprém, 1985. 105—142.

CSÁNYI 1921 = CSÁNYI Károly: A herendi porcellángyár. 1839—1920. Műbarát, Bp., 1921. 141—143., 169—172.

CSERNY 1970 = CSERNY Margit: Adatok az 1848-as forradalom és szabadságharc történetéhez Veszprém megyében. In: VMMK 9(1970), 125—144.

CSIZMADIAKOVÁCSASZTALOS 1981 = CSIZMADIA AndorKOVÁCS KálmánASZTALOS László: Magyar állam- és jogtörténet (szerk. Csizmadia Andor). II. kiadás, Tankönyvkiadó, Bp.,

CSIZMADIAMÁTHÉ—NAGY 1982 = CSIZMADIA AndorMÁTHÉ GáborNAGY Endre: Magyar közigazgatástörténet. Kézirat, Bp.,

CZUCZAY 1900 = CZUCZAY Gyula (szerk.): A Herendi Állami Elemi Iskola I. Értesítője az 1899—900-ik iskolai évről. Veszprém,

DÁVID 1984 = DÁVID Zoltán: Az 1831. évi kolera pusztítása Veszprém megyében. In: Tanulmányok Veszprém megye múltjából. A Veszprém Megyei Levéltár kiadványai 3. (Szerk. Kredics László). Veszprém, 1984. 293—312.

DORNYAY 1918 = DORNYAY Béla: A herendi porcellán műipartelepeiről. (Klny. a Veszprémvármegyéből) Veszprém,

DORNYAY 1927 = DORNYAY Béla: Bakony. Részletes útikalauzok II. Bp.,

DÓKA 1997 = DÓKA Klára: Egyházlátogatási jegyzőkönyvek katalógusa 4, Veszprémi Egyházmegye. Magyar Egyháztörténeti Enciklopédia Munkaközösség, Bp.,

ENGEL 1990 = ENGEL Pál: Beilleszkedés Európába, a kezdetektől 1440-ig. Magyarok Európában I. Háttér Lap- és Könyvkiadó, Bp-,

EÖTVÖS 1909 = EÖTVÖS Károly: A Bakony. I—II. Bp.,

ERDÉLYI 1913 = ERDÉLYI Gyula: Veszprém város története a török idők alatt. Veszprém,

ERDÉLYI 1985 = ERDÉLYI György (szerk.): Veszprém megye mezőgazdasági termelőszövetkezetei 1948—1983. Kiadja a Veszprém Megyei Mezőgazdasági Szövetkezetek Szövetsége, Veszprém,

ÉRI 1969 = ÉRI István (szerk): Veszprém megye régészeti topográfiája. A veszprémi járás. Írta: Éri István, Kelemen Márta, Németh Péter, Torma István. Akadémia Kiadó, Bp.,

ÉRINAGY NAGYBÁKAY 1975 = A magyarországi céhes kézművesipar forrásanyagának katasztere. I—II. Bp.,

FEJES 1982 = FEJES Imre: Veszprém megye közigazgatási beosztásai és tanácsi vezetői (1945) 1950—1981. A Veszprém Megyei Levéltár kiadványai 2., Veszprém,

FÉNYES 1841 = Magyar Országnak s a hozzá kapcsolt tartományoknak mostani állapotja statistikai és geographiai tekintetben. II. kiadás, I. kötet, Bp.,

FÉNYES 1851 = FÉNYES Elek: Magyarország geographiai szótára. III. kötet, Pest,

FONYÓ1970 = FONYÓ Gyula: Községi igazgatás. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Bp.,

FRANK 1845 = FRAHK Ignác A közigazság törvénye Magyarhonban. I. rész, Buda,

GUTHEIL 1977 = GUTHEIL Jenő: Az árpád-kori Veszprém. A Veszprém Megyei Levéltár kiadványai 1. (Sajtó alá rendezte Kredics László). Veszprém,

GYÖRFFY 1977 = GYÖRFFY György: István király és műve. Gondolat, Bp.,

HARMATHKATSÁNYI 1984 = HARMATH IstvánKATSÁNYI Sándor: Veszprém megye irodalmi hagyományai. 4., bőv. kiad. Horizont Közművelődési Kiskönyvtár 10., Veszprém,

HELYSÉGNÉVKÖNYV 1995 = A Magyar Köztársaság helységnévkönyve 1995. január 1. Bővített kiadás, KSH, Bp.,

HEREND 1952 = herend. China Factory. Artex, Bp.,

HEREND 1939 = herend 100 éves kiállítás 1939. Rendezi az Országos Magyar Iparművészeti Társulat, Bp.,

HEREND 1992 = herend. Traditional Craftsmanship in the 20th Century. Bp.,

HERMANNEBERHARDT 1942 = HERMAtiti EgyedEBERHARDT Béla: A veszprémi egyházmegye papságának könyvkultúrája és könyvállománya a XIX. század elején. A Veszprémi Egyházmegye múltjából 8. (Szerk. Pfeiffer János). Veszprém,

HIDEGKÚTIHUDI 1987 = HIDEGKÚTI MihályHUDI József: Hidegkút története (Szerk. Kredics László). A Veszprém Megyei Levéltár kiadványai 5., Veszprém,

HORVÁTH 1930 = HORVÁTH Konstantin: Zirc története. Zirci könyvek I. Veszprém,

HUDI 1984 = HUDI József: Veszprém megyei parasztmozgalmak 1948—49-ben. In: Tanulmányok Veszprém megye múltjából. A Veszprém Megyei Levéltár kiadványai 3. (Szerk. Kredics László). Veszprém, 1984. 337—526.

HUDI 1993 = HUDI József: Történetkutatás és történetírás Veszprém megyében 1779— 1949. In: Levéltári Szemle XLIII (1993), 4. sz. 13—25.

HUDI 1995 = HUDI József: Veszprém vármegye politikai elitje a XVIII—XIX. században (1711—1914). In: Az átmenet avagy Veszprém megye a rendszerváltás időszakában (5zerk. Oláh Miklós). Veszprém, 1995. 25—61.

HUDI 1996 = HUDI József: Mindszenty József püspöki körleveleinek történeti forrásértéke. In: Mindszenty József veszprémi püspök 1944—1945. (Szerk. T. Horváth Lajos) Felolvasóülések Veszprém történetéből 4. Veszprémi múzeumi konferenciák 7. Veszprém, 1996. 18—25.

HUDI 1997 = HUDI József (szerk.): Előadások a Veszprém megyei németek történetéről (1946—1948). Történeti konferencia, Veszprém, 1996. június 8. Veszprém,

HUNGLER 1986 = HUNGLER József: A török kori Veszprém (Szerk. Somfai Balázs). A Veszprém Megyei Levéltár kiadványai 4., Veszprém,

ILAKOVACSICS 1964 = ILA BálintKOVAC5/C5 József: Veszprém megye helytörténeti lexikona. Akadémia Kiadó, Bp., 1964.

ILON 1993 = ILON Gábor. Bevezetés a Kárpátmedence régészetébe. Kézirat, Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskola Történelem Tanszék, Szombathely,

JANKÓ1902 = JANKÓ János: A balatonmelléki lakosság néprajza. Bp.,

JANKÓ1989 = JANKÓ János: A millenniumi falu. Facsimile., Bp.,

KAMPIS 1939 = KAMPIS Antal: Herend száz éves. In: Magyar Iparművészet 1939. 204—208.

KATONA 1966 = KATONA Imre: 5-betűs herendi porcelánok az Iparművészeti és a Bakonyi Múzeumban. In: VMMK 5 (1966), 247— 255.

KATONA 1971 = KATONA Imre: Ismeretlen adatok a herendi porcelángyárról. In: VMMK 10(1971), 303—311.

KÁLDY-NAGY 1977 = KÁLDY-NAGY Gyula: A budai szandzsák 1559. évi összeírása (5zerk. Lakatos Ernő). Pest megye múltjából 3. Kiadja a Pest Megyei Levéltár, Bp.,

KELEMEN 1818 = KELEMEN Emericus: Institutionesjuris hungarici privati I—III. Buda, KÉRY 1965 = KÉRY Bertalan: A pápai keménycserépgyár története. In: VMMK 4 (1965), 235—273.

KÉRY 1988 = KÉRY Lajos: Földrajzi nevek etimológiai szótára. I—II. (IV. bővített, javított kiadás). Akadémiai Kiadó, Bp.,

KOSÁRY 1983 = KOSÁRY Domokos: Művelődés a XVIII. századi Magyarországon. Második kiadás, Akadémia Kiadó, Bp.,

KOSÁRY 1990 = KOSÁRY Domokos: Újjáépítés és polgárosodás 1711—1867. Magyarok Európában III. Háttér Lap- és Könyvkiadó, Bp.,

K0VACSICS 1957 = K0VACSICS József (szerk.): A történeti statisztika forrásai. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Bp.,

K0VACSICSILA 1988 = K0VACSICS József— ILA Bálint: Veszprém megye helytörténeti lexikona II. Akadémia Kiadó, Bp.,

KÓSA 1991 = KÓSA László: Parasztság és polgárosulása Magyarországon. In: Uő.: Nemesek, parasztok, polgárok. Néprajzi tanulmányok. Folklor és etnográfia 94. Debrecen, 1996. 147—163., illetve eredetileg: Világosság 1991. 9. sz. 703—710.

KÖRMENDY 1937 = KÖRMENDY-ÉKES Lajos: Veszprém vármegye egységes villamosításénak története. Veszprémvármegyei Villanossági 5zövetkezet, Bp.,

KÖVY 1798 = KÖVY Sándor. A magyar törvénynek rövid summája. Pozsony,

KREDICSMADARÁSZSOLYMOSI 1997 = KREDICS László—MADARÁSZ LajosSOLYMOSI László: A veszprémi káptalan számadáskönyve 1495—1534. Krónika

(1526—1558). Javadalmasok és javadalmak (1550, 1556). Veszprém Megyei Levéltár kiadványai 13., Veszprém,

KRISTÓ 1988 = KRISTÓ Gyula: A vármegyék kialakulása Magyarországon. Magvető Könyvkiadó, Bp.,

KRISTÓ1994 = KRISTÓ Gyula: Bakony. Balaton. = Korai magyar történeti lexikon. (9— 14. Század) Akadémia Kiadó, Bp., 1994. 77—78.

KRISZTINK0VICH 1970. = KRISZTINK0VICH  Béla: Újabb szempontok a habén kerámia hatásáról a dunántúli fehéredényességre (Mihalik 5ándor emlékére). In: VMMK 9 (1970), 89—94.

KUMOROVITZ 1953 = KUMOROVITZ L Bernát: Veszprémi regeszták (1301—1387). Akadémia Kiadó, Bp.,

LAKÓ1985 = LAKÓ István: Az újjáépítés és a hároméves terv. Az üzemek államosítása a megyében. = Veszprém megye a népi demokratikus forradalom idején 1944—1948. (Szerk.: Beszteri Béla). Veszprém, 1985. 73—96.

LAYER 1921 = LAYER Károly: A herendi porcellángyár története. Bp.,

LENKEFI 1996 = LENKEFI Ferenc: Veszprém megye betelepülése a török hódoltság után. In: Veszprém megyei honismereti tanulmányok XVI. (Szerk. Hudi József, Tóth Dezső). Veszprém, 1996. 67—90.

MAGDA 1819 = MAGDA Pál: Magyar Országnak és a határ őrző katonaság vidékinek legújabb statistikai geográphiai leírása. Pest,

MAROSI 1990 = MAROSI Endre (szerk): Magyarország kistájainak katasztere II. Bp., 1990.

MESZLÉNYI 1941 = MESZLÉNYI Antal: Gróf Zichy Domonkos veszprémi püspök (1842—1849) egyházlétogatása 1845—46-ban. A Veszprémi Egyházmegye múltjából 7. (Szerk. Pfeiffer János). Veszprém,

MEZEY 1996 = MEZEY Barna (szerk.): Magyar jogtörténet. Osiris Kiadó, Bp.,

MIHALIK 1963 = MIHALIK Sándor: Stingl Vince herendi kerámiaműhelye. In: VMMK 1 (1963), 221—230.

MIHALIK 1964 = MIHALIK Sándor. Stingl Vince családja. In: VMMK 2 (1964), 271—280.

MOLNÁR 1963 = MOLNÁR László: A Herendi Porcelángyár a reformkorban. In: VMMK 1 (1963), 231—245.

MOLNÁR 1964 = MOLNÁR László: A herendi porcelángyár a szabadságharc idején. In: VMMK 2 (1964), 271—290.

MOLNÁR 1965 = MOLNÁR László: A Herendi Porcelángyár jubileumi szoborpályázata. In: VMMK 4 (1965), 305—318.

MOLNÁR1966 = MOLNÁR Lá5zló: Akadémiai munkaértekezlet a herendi porcelánról. In: VMMK 5(1966), 377—379.

MOLNÁR 1970 = MOLhÁfí László: A Herendi Porcelángyár művészeti törekvései 1825 és 1850 között. In: VMMK 9 (1970), 111— 122.

MOLNÁR 1978 = MOLNÁR László: herendi porcelángyár az 1873-as bécsi világkiállítás idején. In: VMMK 13 (1978), 273—288.

MOLNÁR1997 = MOLNÁR Jánosné: „Emlékek nélkül nemzetnek híre csak árnyék". Cikkek és tanulmányok Veszprém megye múltjából. Veszprém,

NEMES 1909—1910 = hEME5 Dénes: A márkói plébánia története. 1—10. In: Vh 1909. 48. sz.—1910. 4. sz.

NEMESBÜKI 1986 = NEMESBÜKI András: Községeink története A-tól Z-ig. Veszprém,

NÉMETH 1901 = NÉMETH Gábor: Adatok Nagyvázsony történetéből. Veszprém,

NÉVTÁR 1975 = A Veszprémi Egyházmegye papságának névtára. Veszprém,

NÉVTÁR= 1992 = A Veszprémi Egyházmegye névtára 1992. Veszprém,

PAP 1861 = PAP Gábor: Biztosítsunk! In: Falusi Gazda. Pest, 1861. 4. sz. 28.

PÁKAY 1942 = PÁKAY Zsolt: Veszprém Vármegye története a török hódoltság korában a rovásadó összeírás alapján (1531—1696). Veszprémvármegyei Füzetek (5zerk. hagy László). Kiadja a Veszprémvármegyei Múzeum és Könyvtár, Veszprém,

PEHM 1934 = PEHM József: Padányi Bíró Márton élete és kora. A Veszprémi Egyházmegye múltjából 2. (5zerk. Pfeiffer János). Veszprém,

PESOVÁR 1976. = BÁhYAI JánosSCHÁNER BálintPESOVÁR JánosRÁSKY Mihályné: Herend község krónikája. (Kézirat, a Herendi Német Kisebbségi Önkormányzat tulajdonában), herend,

PFEIFFER 1987 = PFEIFFER János: A Veszprémi Egyházmegye történeti névtára (1630—1950). Püspökei, kanonokjai, papjai. Dissertationes Hungaricae ex Historia Ecclesiae VIII. (5zerk. Adriányi Gábor). Görres Gesellschaft, München,

PUSKÁS 1982 = PUSKÁS Julianna: Kivándorló magyarok az Egyesült államokban 1880— 1940. Akadémia Kiadó, Bp.,

RAJCZI 1992 = RAJCZI Pál: Series parochorum. In: NÉVTÁR 1992. 233—364.

RÁNKI 1987 = RÁNKI György: A magyarországi modernizáció történetéhez. In: Magyarország társadalomtörténete I. A reformkortól az első világháborúig. Szöveggyűjtemény, II. kiadás, (5zerk.: Kövér György). Bp., 1997. 41—46., illetve eredetileg: Világosság 1987. 10. sz. 611—621.

RÓMER 1860 = RÓMER Flóris: A Bakony. Győr, RUZIC5KA 1938 = RUZICSKA Ilona: A herendi porcellán. A Budapesti M. Kir. Pázmány Péter Tudomány Egyetem Keresztényrégészeti Intézetének dolgozatai 51. Bp.,

SCHEMATISMUS 1814—1949 = SCHEMATISMUS (Calendarium) cleri almae Dioecesis Wesprimiensis ad annum (...), Wesprimii,

SIKLÓSSY 1939 = SIKLÓSSY László: Herend helye a magyar keramika fejlődéstörténetében. In: Magyar Iparművészet Bp., 1939. 208—210.

SIKOTA 1970 = SIKOTA Győző: Herendi porcelán. Bp.,

SIKOTA 1984 = SIKOTA Győző: Herend porcelánművészete. 3. kiad. Műszaki Könyvkiadó, Bp.,

SOLYMOSI 1984 = SOLYMOSI László: Veszprém megye 1488. évi adólajstroma és az Ernuszt-féle megyei adószámadások. In: Tanulmányok Veszprém megye múltjából. A Veszprém Megyei Levéltár Kiadványai 3. (5zerk. Kredics László). Veszprém, 1984. 121—233.

SPLÉNY 1984 = SPLÉNY Béla emlékiratai I—II. (Sajtó alá rendezte, jegyzetekkel ellátta Fábri Anna). Magvető Könyvkiadó, Bp.,

SZABÓ1990 = SZABÓ István: A magyarság életrajza (Bp., 1941.). Az Akadémia Kiadó reprint sorozata, Bp.,

SZEGHALMY 1937 = SZEGHALMY Gyula: Dunántúli varmegyék. Bp.,

SZEGLETI 1978 = SZEGLETI Ildikó: Veszprém megye nyomdászata 1860—1920. Közművelődési Kiskönyvtár 3. (Szerk. Varga Béla). Veszprém,

SZLEMENICS 1823 = SZLEMENICS Pál: Közönséges törvényszéki polgári magyar törvény. I—IV. Pozsony,

TILKOVSZKY 1997 = TILKOVSZKY Loránd: Mémet nemzetiség — magyar hazafiság. Tanulmányok a magyarországi németség történetéből. (5zerk.: Bernáth Miklós). JPTE Kiadó Irodája, Pécs,

UNGERSZABOLCS 1976 = UhGEfí MátyásSZABOLCS Ottó: Magyarország története.
(Rövid áttekintés) Harmadik kiadás, Gondolat, Bp.,

VAJKAI 1959 = VAJKAI Aurél: Szentgál. Egy bakonyi falu néprajza. Bp.,

VAJKAI 1987 = VAJKAI Aurél: Egy bakonyi falu folklórja. Bp.,

VANYÓ1941 = VANYÓ Tihamér: A plébániatörténetírás módszertana. Pannonhalma, VARJÚ1997 = VARJÚ Dezső: Vidovics Ágoston pápakovácsi plébános naplója az 1848—49-es eseményekről. Jókai Füzetek 20. Pápa,

VERES 1989 = VERES Lujza: Festett herendi porcelánportrék a Magyar Nemzeti Múzeumban. In: Folia Historica 14. Magyar Memzeti Múzeum Évkönyve. Bp. 1989. 51—65.

VERESS D. 1996 = VERESS D. Csaba; Lókút története. Egy bakonyi község múltja és jelene. Geschichte der Gemeinde Rossbrunn. Vergangenheit und Gegenwart einer Gemeinde im Bakonyerwald. Veszprém,

ZSOLDOS 1844 = ZSOLDOS Ignác: A szolgabírói hivatal. Közrendtartási rész. Pápa,

 

  
Előző fejezet Következő fejezet