Művészetek

 

A makói hagyma olykor ihletője volt irodalmi és művészeti alkotásoknak is. Nem annyira helyi születésű művészek választották témául, inkább az itt megforduló, hosszabb rövidebb időt itt töltő személyeket ragadott meg. Míg az irodalomban véletlenszerűen, alkalmilag jelent meg a hagyma világa, addig a képzőművészetben fontos szerephez jutott. Ismerkedjen meg összeállításunk segítségével a makói hagyma művészetével!

 

Szépirodalom

A makói hagyma olykor ihletője volt irodalmi és művészeti alkotásoknak is. Nem annyira helyi születésű művészek választották témául, inkább az itt megforduló, hosszabb rövidebb időt itt töltő személyeket ragadott meg.

József Attila Makón európai műveltségű értelmiségi öreg barátokkal kötött életre szóló barátságot, a paraszti életmóddal itt közvetlenül nem találkozott, de 1922 nyarát a közeli Kiszomboron töltötte, amelynek emlékei későbbi műveiben is fölvillannak. A Párizsban írt Kiszombori dalban keservesen emlékezett: "Csak kapáltam nap mint nap egyre."

Móra Ferenc, a tiszteletbeli makai egyik gyermekmese-karcolatában maradandó emléket állított a hagymának. Diplomaták címen ismert munkája 1909-ben "Az Én Újságomban" Híres barack, híres hagyma címen, 1911-ben a Szegedi Napló Máról holnapra című állandó rovatában A híres hagyma meg a híres barack címen látott napvilágot.

 

Grafika

Míg az irodalomban véletlenszerűen, alkalmilag jelent meg a hagyma világa, addig a képzőművészetben fontos szerephez jutott. Egyrészt az élet kívánta meg, hogy a reklámgrafika maradandó műveket hozzon létre, másrészt a Makói Művésztelep ide hívta a Kárpát-medence sok kiváló magyar művészét, akiknek Makó és a hagyma egyet jelentett és számunkra klasszikusnak számító alkotásokkal fejezték ki a város szellemiségét.

A Hagyma Részvénytársaság széleskörű üzleti tevékenységet folytatva levélpapírt is terveztetett. Ezen nem a hagyma lett a fő motívum, hanem az 1912-ben fölépített hagymaraktár.

Hoffmann János (1870-1954) a makói gimnázium jeles rajztanára Lotz Károly és Székely Bertalan tanítványa volt. Tájképfestő volt, de tanártársának, Márton Györgynek fölkérésére vállalta két hagymás tanulmányának illusztrálását.

A makói gimnázium kiváló művésztanárának, Ecsődi Ákosnak két tanítványa választotta az alkalmazott grafika művelését: Szilvásy Nándor és Szekeres István. Mindkettejük munkái között előfordul a hagyma téma is.

Szilvásy Nándor makói születésű (*1927) grafikus és festőművész. Makó Város Tanács fölkérésére 1974-ben tervezte meg Makó város címerét. Szilvásy Nándornak sikerült elérnie, hogy a címer fő alakja a hagyma legyen, mert Makónak csak ez lehet az egyetemes jele.

Szekeres István (*1929) makói születésű grafikus művész mélyen őrizte a város paraszti hagyományvilágát, annak tisztaságát és romlatlanságát. Jól ismerte a makói hagymás életet. A Budapesti Makóiak Baráti Köre fölkérésére készült el 1972-ben a baráti kör emblémája, amelyen egy leegyszerűsített hagymaforma fog össze két kezet. Ennek az emblémának az alapötletét használta föl 1989-ben a Hagymatanács jelképének megalkotásakor. Hagymás emblémájának nagyszerűsége abban nyilvánul meg, hogy minden felesleges részletet elhagyott, a legegyszerűbb megjelenítéssel fejezte ki a mondanivalót. Műve bekerült a világ legjobb védjegyeiről készült tokiói gyűjteményes kötetbe, amely 36 emblémáját közölte.

A Marosmenti- és a későbbi grafikai telepnek is tagja volt Barabás Márton (*1952). Az 1977-ben offszet technikával készült Fokhagymák című hiperrealista eszközökkel készült munkáját tárgyszerűség és műgond jellemzi.

1991-ben Jámborné Balog Tünde nagy elhivatottsággal szervezte meg Gilinger Katalin igazgató segítségével a Makói Művésztelepet, amely a Kárpát-medencei magyar művészek nemzetközi kolóniája lett. A telepnek 1992-ben vendége volt a Csík megyei Gyergyóalfaluban született Márton Árpád (*1940) festőművész. Csendéletsorozatát Makói emlék I., II., III. címen készítette. Hagyma motívumú pasztelljei könnyedek, átszellemültek.

Orth István a Tolna megyei Nagyszékelyen született (*1945). Tanulmány című munkája az 1990 utáni politikai változás szellemében fogant. Konkrétan a hagyma genezise; csupán a gyökereit és levágott szárát jeleníti meg, mégis előremutatók, mert épek a gyökerek és egy kis hajtás már megindult. Lesz újjászületés. Hagyma plakátján a hagymát mint világmárkát mutatja be.

Karsai Ildikó nemcsak makói születésű (*1954), de a szegedi Tömörkény István Művészeti Szakközépiskolában, a Juhász Gyula Tanárképző Főiskolán, majd a budapesti Képzőművészeti Főiskolán folytatott tanulmányai után sem szakadt el a Maros-parti várostól. Munkássága két sínen fut: a kozmikus világra kitekintő grafikája nagyon érzékenyen idézi meg a természet jelenségeit a mikrovilágtól a makrovilágig; másik területe a reklámgrafika. Ő lett a Makói Hagymafesztivál grafikusa, ami az évenként ismétlődő rendezvényeknek rendkívül egységes művészi hátteret teremt. A rendezvény emblémáját úgy tervezte meg, hogy a hagyma Földünk glóbuszává magasztosul. A Makói hagymás kötetek sorozat és az alkalmi megjelenésű könyvek a város művelődéstörténetében a legszebb munkáknak számítanak. 1997-ben készült Hagymanaptára átmenetet képez grafikájának két területe között. Rajzai néprajzi hitelességükkel gondos és tetszetős illusztrációk. Az egyes oldalak precíz megszerkesztésével, kalligrafikus betűvetésével áttöri az alkalmazott grafika mezsgyéit.

 

Festészet

Pethő János (Derekegyháza 1898 - Makó 1973), a város naiv festője 1963-ban vett kezébe ecsetet. Hagymaszárítás című képén megörökítette a hagyományos makói dughagyma hőkezelését. A hagymaszárításnak benne élő emlékképét festette meg.

Az 1925-27-ben működő Rudnay Gyula-féle makói művésztelep fölújítására hozták létre 1971-ben a Marosmenti Művésztelepet. A művésztelepnek 1971-ben művészvendége volt Horváth János és Dér István, mindkettejük munkássága az alföldi festészetbe gyökerezik. Horváth János Hagymaszedő című festménye széles ecsetkezeléssel szinte drámai magasságba emeli a hagyma témát. Dér István (1937-1993), a telep vezetője a közeli Csanádpalotán született. Hagymaszedők című képén a táj és az ember egysége maradéktalanul érvényesül.

A telepen 1973-ban részt vett Schéner Mihály (*1923), aki Hagymaboldogító - Makói háziáldás című olajfestményén a népművészet eszközeivel, saját szerzésű folklórszerű versével vidám hangulatú művet alkotott.

Makó legnagyobb élő festőművésze, Jámborné Balog Tünde (*1938). Batik képei népi ihletettségűek, ez hatja át hagymás ábrázolásait is. A nagy magkakas című triptichon középső részének főalakja a komikusan szomorú emberarcú nagykakas, a bal oldalinak vidám butella-legény, a jobb oldalinak a hagymalány, a Hagymaangyalka. 1980-ban a televízió felvételt készített a batikfestés technikájáról, ekkor keletkezett a Hagymalány című műve. 1990-ben nagyméretú, balladai tömörségű Hagymaváros című batikképét alkotta a hagymaföldön térdelő paraszt pár mögött a várossal.

Márton Árpád a hagymás pasztell sorozat mellett olajképeket is festett. A Makói triptichon első darabjának, az Alkonynak profán angyali üdvözlet jellege van. A középső mű, a Termés kifejlett hagymákból az égi fényben csüngő hagymafüzér. Harmadik darabja a Nyár. Itt a nő, mint valami bőségszaruban, egy tálban tartja a termést, a hagymafejeket.

Földessy Péter Munkácson született (*1944), az ungvári Iparművészeti Szakiskolában tanult. Eredeti tehetség. A makói ihletésű Hagymakarneválját őszinte jókedv hatja át.

A Szabadkán élő Gyurkovics Hunor Pécsett született (*1951), a belgrádi Iparművészeti Főiskola grafikai szakán tanult. Feszület című festményén puritán egyszerűséggel rajzolódik ki a csupasz házfalon két enyhe ívet alkotó, egymást keresztező fokhagymafüzér. Az Égő hagymák című festmény hajladozott szárú, zöld mező fölött lebegő vöröshagymáit nézve a pünkösdi lángok lobogására kell asszociálnunk.

Szobrászat

Az 1960-as évek végén a múzeumi baráti kör egyik összejövetelén vetődött föl, hogy meg kellene mintáz-tatni a hagymát, mint a város jelképét. Ebből a gondolatból született Végvári Gyula hódmezővásárhelyi művész muráliája a csipkeház homlokzatára. Végvári Gyula az Iparművészeti Főiskolán végzett, az 1960-as években került Hódmezővásárhelyre, ahol a majolika gyár iparművésze volt. A Munkácsy-díjas művész Hagyma kerámiájával igazodott a csipkeház architektúrájához. Több szintet átfogó kompozíciója - a rendelkezésre álló falfelületnek megfelelően - vertikális jellegű, egy függőleges tengelyre épülő centrális elrendezésű munka. Az építészeti ornamentikához igazodva, négyzetekbe kom-ponálta bele a hagymát, és annak szerkezeti elemekre bontott metszetét.

 

Végvári Gyula: Hagymakompozíció

A Lenin Termelőszövetkezet székházára Kliegl Sándor (*1945) hódmezővásárhelyi (azóta szegedi) szobrászművész készített hagymás kompozíciót. Ötletgazdag szob-rász, a legkülönbözőbb plasztikai megoldásokra érzékeny: a kisplasztikára éppúgy, mint a köztéri szobrokra. Főleg a tér és az ember problémája foglalkoztatja. Amikor a székház elkészült, maga a tervező, Bakonyi Tibor javasolta, hogy a kopár homlokzatra a szövetkezet készíttessen épületplasztikát. Kliegel Sándor szobrászt azzal bízták meg, hogy a szövetkezet névadóját, Lenin alakját mintázza meg. E helyett a művész fehér háttérre nagy méretű, artisztikus hagymás kompozíció tervét készítette el. Az elbíráláskor a megrendelő Lenin figuráját kérte számon, de a pártbizottság képviselője megjegyezte: "Ti nem hagymát termeltek?". Így maradt a hagymás kompozíció, de racionális okokból kisebb, olcsóbb kivitelben, ami bontással nem járt. A vörösrézből hajlított hagymaformákat a művész az aranymetszés szabályainak megfelelően helyezte el a homlokzaton. A félbe vágott hagymák nem naturális megjelenésűek, művészi átírásban jelennek meg. A szobrász szerint a vörös mezőtúri téglahomlokzathoz harmonikusan nem illeszkedett a vörösréz kompozíció, a megrendelő kívánságára a fehér háttér elmaradt. Mióta a réz oxidálódott, a színharmónia helyreállt. Jámborné Balog Tünde az 1970-es években kerámiákat is csinált. Formáit és díszítő elemeit a népi fazekasság ihlette. Játékos, groteszk figuráiban növényt, állatot antropomorf vonásokkal ruházta föl. Hagymavárosa bekötött fejű asszonyság, hagymatestének ablakaiban könyökölnek a város lakói, megjelennek jellegzetes épületei. A Hagymaember fejéből a kalap bojtjaként kinő egy kis hagymagyerek.

Kliegl Sándor: Hagymás kompozíció

J. Balog Tünde: Hagymaváros

J. Balog Tünde: Hagymaember

A Makói Művésztelepnek kezdetektől hűséges tagja a szabadkai Nemes Fekete Edit (*1944), aki az újvidéki Iparművészeti Iskola kerámia szakán, majd a szintén újvidéki Pedagógiai Főiskola képzőművészeti szakán végzett; tagja a Vajdasági Képző- és Iparművészeti Egyesületnek. Művészetének visszatérő motívumai a szülőföld és a haza szimbólumaként megjelenő asszonyalakok és házak. Kendőformára hajtott, kinyújtott samott lapokból készülnek: egy kisebb alakkal kiegészülve anyák, csoportba állítva és kissé megdőlve menekülők, egymásra illesztve kendős, bőszoknyás nőalakok vagy parasztházak. Hagymásházak című több darabos kerámiája 1995-ből való. A ráapplikált, patinázott hagymanövények eredetileg ajándéktárgynak készültek, de fölfedezve alkalmasságukat a művész Hagymatáljain is fölhasználta őket. Az egyik hagymástáljába a telep részvevői bevésték nevüket; égetéskor összetört, de összeragasztva még kifejezőbbé vált.


Nemes Fekete Edit: Hagymásházak

Nemes Fekete Edit: Hagymatálak

1973-74-ben a makói telep vendége volt akkor Romániában élő Kozma István (*1937) képzőművész. A Szatmárnémetiben született, 1963-ban végezte el Kolozsvárott a Festészeti és Iparművészeti Akadémiát. 1963-tól 1990-ig Nagybányán élt, ekkor a népi iparművészet területére rándult ki. Magyarországra költözött, jelenleg Mezőkövesden él. Méltó folytatója a Hollósy Simon által megteremtett modern magyar festészetnek. Hagymaszedő c. rézdomborításán - mivel a kertész családok életének alfája és ómegája a hagyma - egy hagyma kompozícióba formázza bele a hagymaszedő asszony alakját. A hagymamotívum a fő forma körül is megjelenik.Kozma István: Hagymaszedők (Rézdomborítás)

Miholcsa József Marosvásárhelyen született és élő szobrászművész (*1953) rendkívül termékeny alkotóként vett részt a telep munkájában. Művészi hitvallása: "Magyarságban és művészetben nincs megalkuvás, mert ez nálunk létünk ellen elkövetett bűn; szeretném, ha életem, hitem és erőm előtt hagyna el. Hátha szoborba faraghatnám sorsunk kilométerköveit, útjelző cölöpeit, a tévelygésem hátrahagyott és újratalált nyomait." Sajátos faragó művészete fejeződik ki Füzér c. munkáján, amelyen a hagymafüzért életfa motívumként fogta föl. Az egész összefordított hagymákból van összerakva, fölül forgós napkorongban teljesedik ki. Formanyelvében az archaikus művészet és a népművészet elemei lelhetők föl. Ő készítette a lebontott Szent János kápolna helyén fölállított haranglábat is.

Miholcsa József: Füzér

Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete Hagyma és ember címmel a várost jelképező köztéri szobor megalkotására 1997 őszén nyílt pályázatot írt ki. Az 1:5 léptékű fehér makettet 1998. február 10-ig kellett benyújtani. A szobor helyét a szökőkút melletti térre tervezték. A pályázatra tizenkilenc szerző huszonkét műve érkezett be.
A hely szellemét megtestesítő köztéri jel megmintázása rendkívül nehéz föladatnak bizonyult, hiszen egy ilyen emlékműnek olyan szellemi gondolatot kell hordoznia, amelyet mindenki megért és egyben maradandó is. A pályamunkák közül a Képző- és Iparművészeti Lektorátus - a szakértői véle-mény alapján - Sütő Ferenc pécsi szobrászművész tervét javasolta megvalósításra. Ezzel a képviselő-testület is egyet értett.
A Lektorátus részletesen jellemezte Sütő Ferenc munkáját: "A szobor a makói hagymák formarendjéből indul ki, a hagymaleveleket nyitja meg és erősíti fel virtuális, organikus és ornamentális formálással, plasztikai élményt adva. A két erőteljes hagyma-forma sarjadó, feltörő fiatal hagymahajtásokat fog közre. Az ég felé nyúló vertikális forma ad lehetőséget arra, hogy a hajtás az alapzatra árnyékot vetve, napóraként működjön. A terv a hagyma invenciózus megjelenítése, a pályázó szépen bontja fel a hagymát: a hagymára is utal, de nonfiguratív formává is tud nőni, olyan ponton állt meg a stílus-ban, ami érzékletes. Szép a ritmus, jók az arányok, az asszociációs tartomány gazdag; szoborrá, plasztikává vált a motívum. A napóra funkció értékes, a kompozíciót gazdagító ötlet."Sütő Ferenc látványterve

Iparművészet

Ismeretlen naív iparművész Makó kertészeti termékeivel díszítette a dalos verseny makói jelvényét. Az 1876-ban alakított nagyhírű Makói Dalárda 1933-ban országos dalosversenyen, ahol kétszáz dalárda és húszezer dalos vett részt, könnyű dalcsoport kategóriában harmadik helyet ért el. A korabeli sajtó megemlítette: "a makói hagymából igen ötletesen összeállított lírás jelvényükkel a felvonuláskor külön nagy sikert arattak".

A lírát étkezési hagymából és dughagyma füzérből alakították ki, húrjait fokhagymából és zöldségből. Nem hiányzott róla az elnyert serleg, a nemzetiszínű szalag, Liszt Ferenc domborműve és a dalárda tényleges líra jelképe sem.

 

Fotó- és filmművészet

A 20. század első évtizedeiben igen tetszetős hagymás üdvözlőlapok készültek. Az elsőt Vészi Dezső könyv- és papírkereskedő adta ki 1916-ban. A régebbi lapon a megfestett hagymára négy fehér pánttal helyezték föl a városháza és más épület színezett fényképét. A képeslap Kovács Sándor papírkereskedő kiadásában jelent meg. A fölvételt Knoplmacher J. készítette. (Idő meghatározó a manzárd tető, amely 1912-1939-ben díszlett a városháza nagyterme fölött.) A másik közölt lapon egy tényleges színes hagymafölvételre került az épület fényképe. Az 1943 körül készült képeslapot a budapesti Monostory utóda, Kalantay fényképész készítette. Hagymás üdvözlőlapok olyan változatát is kiadták, ahol az épületfotó ablakként kinyitható és leporellószerűen tucatnyi városfölvétel bomlik ki.

Állandó kiállítások

A kiállításokat - szakmai forgatókönyv alapján - kiállítás rendezésre szakosodott belső építészek művészi-esztétikai elgondolások alapján készítik, ezért ebben a fejezet-ben szólunk róluk. A makói múzeum első állandó hagymás kiállításának forgatókönyvét Péter László és Barabás Jenő készítette, a kivitelezést a Magyar Múzeumok Országos Központjának kiállítás-rendezői végezték.
A makói múzeum skanzenjében, Erdei Ferenc szülőházában 1993-ban készült el az újabb állandó hagyma kiállítás. Az első helyiség hagymás életmódot mutat be az Erdei nagyszülők tisztaszoba berendezésével. A második helyiség a makói hagymafajtát és a nemesítést vázolja föl, dioráma ad helyet a hagymapiacnak. A következő két helyiség a hagymatermesztés múltját, valamint a hagyományos és a gépesített technológiát és esz-közeit szemlélteti. Második lépcsőben kiegészül a hagymakereskedelemmel. A forgató-könyvet Tóth Ferenc, a rendezést Kamarás Borbála belső tervező, a rendezést Halmágyi Pál irányításával a Csongrád Megyei Múzeumok Igazgatóságának kiállításrendezői készítették.