Előző fejezet Következő fejezet

{475} Az első világháború

(Halmágyi Pál)

 

A 19. század utolsó harmadára az olasz egység és a német birodalom létrejöttével, Törökország európai területeinek átalakulásával hosszú időre nyugvópontra jutottak az európai kérdések. A mindezt megpecsételő berlini kongresszuson (1878) az Osztrák–Magyar Monarchia külügyminisztere, Andrássy Gyula mint az európai nagyhatalmak egyikének megtestesítője – s egyben az ezeréves magyar állam érdekeinek képviselője – írta alá a jegyzőkönyveket. Az ott és akkor kialakított rend csaknem negyven évig szinte változatlanul fönnállt. A Németország és a kettős Monarchia között 1879-ben megkötött szövetséget 1882-ben Olaszország belépésével hármas szövetséggé alakították. Egy év múlva Románia is csatlakozott a szövetséghez. Több mint 30 év múlva derült ki, hogy e két utóbbi ország mennyire megbízhatatlan tagja lett az összefogásnak.

A Német Birodalom megalakulása óta (Párizs, 1871) magát vesztesnek érző Franciaország 1893-ban gazdasági, majd 1894-ben politikai szövetségre lépett Orosz-országgal. 1904-ben az addig inkább világméretű gyarmatbirodalmával törődő és az európai erőegyensúly fönntartására törekvő Anglia kötött szívélyes szövetséget (entente cordiale) Franciaországgal. 1907-ben az angol–orosz szerződéssel zárult be a gyűrű a hármas szövetség és egyúttal Közép-Európa körül. A Monarchia balkáni terjeszkedése és a meleg tengerszorosok török kézben léte volt a hatalmas Oroszország legfájóbb pontja.1

A 19. század végi európai rendezés a 20. század elejére repedezni kezdett. Mind élesebbé váltak a gazdasági-politikai ellentétek az országcsoportok között. A balkáni háborúk (1912–1913) már azt mutatták, hogy a történelem kohójában ismét izzásig hevültek a dolgok. Csanád megye és Makó az 1912 szeptemberében – Ferenc Ferdinánd vezette nagy hadgyakorlat idején – bemutatott új haditechnika láttán sejthetett meg valamit a modern háborúból. A Mezőhegyesről irányított hatalmas fölvonulás Makón is áthaladt. A vidám tömegjátéknak látszó katonai demonstráció után a robbanást a szarajevói pisztolylövés indította el.

1914. A lelkesedés hónapjai

Még alig szállt el a lőporfüst az orgyilkos merénylet után Szarajevóban, mikor  Markovits Manó főispán 1914. június 29-én rendkívüli közgyűlésre hívta Csanád vármegye törvényhatósági bizottságának tagjait. A tárgysorozaton egyetlen napirendi pont szerepelt: „Ő cs. és kir. Fennsége Ferenc Ferdinánd trónörökös urat és Fenséges nejét Hohenberg Zsófia hercegnőt ért bűnös merénylet, ill. a törvényhatóság részvétének kifejezésre juttatása.”2 A július 8-i közgyűlésen „a vármegye közönsége mély megilletődéssel {476} és fájdalommal vette tudomásul a trónörökös pár korai gyászos halálát.” A vármegye képviselői kifejezték hűségüket és odaadó ragaszkodásukat „Őfelsége, a magyar király fölkent személye iránt”.3

Míg Csanád vármegye székvárosában, Makón a megyei törvényhatósági bizottság tanácskozott, a császárvárosban a Monarchia közös minisztertanácsa tárgyalta a Szerbiának küldendő ultimátum kérdését. Ekkor – gróf Tisza István magyar miniszterelnök fönntartásai miatt – még nem született döntés. A tíz nap múlva elkészült ultimátumot a Monarchia követe július 23-án nyújtotta át a szerb kormánynak. A két nap múlva megkapott nem kielégítő válasz után Ferenc József elrendelte a részleges mozgósítást. A makóiak a helyi újságokból értesültek e világpolitikai jelentőségű eseményről. Senki előtt nem volt kérdéses, hogy amikor az osztrák–magyar követ a szerb válasz átvétele után, július 25-én elhagyta Belgrádot, ez háborút jelent. A mozgósítási parancs (Bécs, 1914. július 25.) 27-én, vasárnap hajnali 2 órakor érkezett meg a főispáni hivatalba. Markovits főispán azonnal kiadta az utasítást a makói polgármesternek és a járási főszolgabíróknak, s hétfőn reggel már a tartalékosok tömegei indultak Makóról és a megyéből a szegedi és a békéscsabai laktanyák felé.4

Röviden utalnunk kell a Monarchia hadseregének fölépítésére, a hadkiegészítés területi beosztására és a hadkötelezettség alapvető elveire. A hadsereg az állam fölépítéséhez hasonlóan kettős szerkezetű volt. A közös (cs. és kir.) haderő mellett a magyar korona országaiban megszervezték a honvéd és az azt kiegészítő népfölkelő egységeket, míg az osztrák tartományokban ugyanezt a szerepet betöltő Landwehr- és Landsturm-ezredeket. A legnagyobb létszámú és a legjobban fölszerelt közös hadsereg gyalogságból, lovasságból, tábori és vártüzérségből, műszaki (árkász, utász, hidász, távbeszélő, autós, repülős) egészségügyi, ellátó, szállító stb. csapatokból állt. Önálló szervezeti egység volt a közös haditengerészet. A magyar honvédség keretében csak gyalogságot, lovasságot és tüzérséget szerveztek. Az osztrák Landwehr-nél szintén csak gyalogság (pl. tiroli lövészek) és tüzérség volt.

A Monarchia területét hadkiegészítés szempontjából 112 kerületre osztották föl. Ebből 47 esett a magyar korona országaira. Csanád megye a szomszédos alföldi és bánáti vármegyékkel együtt alkotta a VII. közös hadtestet és a II. honvéd kerületet. A két terület pontosan fedte egymást. Csanád megye mellett idetartozott Csongrád, Békés, Arad, Torontál, Temes, Krassó-Szörény, Hajdú és Bihar vármegye. A VII. közös hadtest központja Temesváron, a II. honvéd kerület parancsnoksága pedig Szegeden volt.

A Monarchiában általános hadkötelezettség a 19 és 42 év közötti férfiakra terjedt ki. Az 1912-ben elfogadott új véderőtörvény a korábbi hároméves tényleges szolgálati időt két évre csökkentette. Változatlanul három évig tartott a kiképzés a lovasságnál valamint a lovas tüzéreknél és négy évig a haditengerészeknél. Az ország férfilakosságát – egészségügyi alkalmasság esetén – 21. évének elérésekor hívták be katonának. A szolgálati idő 12 év volt, melyből 2 évet ténylegesen, 10 évet pedig tartalékban kellett letölteni. Ahol hosszabb volt a tényleges szolgálat, ott rövidebb ideig tartott a tartalékállományban eltöltött idő. Az egyéves önkéntesek értelemszerűen 11 évig voltak tartalékosok. Akik valamilyen okból (polgári foglalkozás, családfenntartás stb.) nem teljesítettek tényleges katonai szolgálatot, 34. életévükig póttartalékosnak minősültek. 1915-ben az {477} óriási emberveszteségek pótlására a hadkötelezettség korhatárát kitágították a 18. és 50. év közötti férfinépességre. 1916-ban a fölső korhatárt 55 évre emelték.

A tartalékos időszak leteltével a hadkötelesek átkerültek a népfölkelő korosztályba. E csoportot életkor szerint két részre osztották. A 38 év alattiak az első osztályba tartoztak, a 39–50, majd 55 év közöttiek pedig a másodikba. Különbséget tettek még aszerint is, hogy katonai kiképzést kapott (A alosztály) és katonai kiképzésben nem részesült (B alosztály) a hadköteles. A fiatalabb korosztályokba tartozó és kiképzett hadkötelesekkel pótolták a közös hadsereg és honvédség veszteségeit a tartalékosok és póttartalékosok mellett. A népfölkelő egységekhez azoknak a hadköteleseknek kellett bevonulniuk, akiket nem osztottak be sem a közös hadsereghez, sem a honvédséghez. Az öt legidősebb korosztályba tartozókat munkásszázadokba osztották, és a szükséges hadimunkákat (erődítések, útjavítások stb.) végezték.

A háború előrehaladásával mind többször hívták pótsorozásra, szemlére, fölülvizsgálatra az addig még be nem vonultatott férfiakat. Akik korábban alkalmatlanok vagy mentesítettek voltak, azok egyre inkább megfeleltek és a különböző ellátó alakulatokba, munkásszázadokba – sőt nemegyszer a frontra induló menetszázadokba – osztották be őket.5

Csanád vármegye a hadkiegészítés szempontjából két részre volt osztva. Makó és a központi járás a cs. és kir. 46. (szegedi) gyalogezred, a nagylaki, battonyai és kovácsházi járás a cs. és kir. 101. (békéscsabai) gyalogezred kiegészítési területe volt. Természetesen más egységekbe is kerültek makóiak (pl.: a cs. és kir. 4. (nagyszebeni huszárezredbe, a szegedi 5. és 302. honvéd és a 3. honvéd huszárezredbe). A hadkötelesek legnagyobb számban mégis a fönti két gyalogezredben  harcoltak.

Az első napok bokrétás, nótaszóval vonuló regrutái még úgy gondolták, néhány hét és a „kutya Szerbia” elleni háborúból győztesen térnek vissza. Az egymást követő hadüzenetek azonban néhány nap alatt lángba borították egész Európát. A Monarchia a Szerbia elleni részleges mozgósítás után július 31-én elrendelte az általános mozgósítást. Az osztrák–magyar hadvezetőség úgy számolt, hogy a mozgósítási parancsra a tartalékosok 45-50%-a jelenik meg. Ezzel szemben a hadkötelesek 90%-a eleget tett a parancsnak. Volt, aki napokig várta, hogy beosszák. Mennyire más lett a hangulat a háború második-harmadik évében, amikor jelentősen megnőtt a be nem vonulók és a szökevények száma!6 

A makói nagyállomásra hétfőn délelőtt 10 órakor futott be Szeged felől az első „háborús” vonat. A nemzeti színekkel földíszített mozdony a peronon rázendítő cigánybanda zenéjére gördült be az állomásra. A szeretteiket kikísérő makóiak azonban nem csak fölvirágzott katonákat, hanem már az aradi várba vitt szerb internáltakat is láthatták a hosszú szerelvényen.

A háború egyéb következményei is gyorsan elérték Makót. Augusztus 6-án jött az első központi rendelet a mozgósításhoz élelmiszerként vásárolt vágóállatok marhaleveleinek kezeléséről.7 E rendeletet számos hasonló követte az öt háborús év alatt. A DMKE-internátus hadi célra való igénybevételével állították föl az első hadikórházat. Berendezését, az ápolószemélyzet toborzását a Vöröskereszt Egyesület elnöknője, Návay Aranka szervezte. A diákotthonból kiköltöztetett tanulókat a város lakói fogadták be ingyen {478} szállást és étkezést nyújtva számukra. Az önkéntes ápolónői tanfolyamokat Süsz Ferenc orvos vezette, s az itt kiképzettek a vizsga letétele után oklevelet kaptak. A város társadalmának minden rétegéből jelentkeztek lányok, asszonyok a tanfolyamra. A hadikórház háztartási munkáiban az Erzsébet szeretetház növendékei is segédkeztek.8

A háború kitörése miatt a tervezett beruházásokat a belügyminiszter rendeletének értelmében el kellett halasztani, és a folyó építkezéseket – ha nagyobb kár nélkül lehetett – félbe kellett hagyni. Ha így nem lehetett félbeszakítani a beruházást, csak addig lehetett folytatni, míg olyan állapotba került, hogy károsodás nélkül abbahagyhatóvá vált.9

Augusztus közepén adták ki a VII. (temesvári) cs. és kir. hadtestparancsnokság hirdetményét, melyben a harcoló sereg mögötti területek nyugalmának fönntartása végett szükségessé vált – igen szigorú – rendszabályait tette közzé. Az utasítás a Marostól délre húzódó területekre terjedt ki, de vészjósló szakaszait a makóiak is olvashatták, hiszen a vármegye hivatalos lapjában teljes egészében megjelent. 10

1914. augusztus végére érzékelhetővé vált, hogy a nagy számban bevonult szegényebb rétegek gyermekeinek ellátása állami-megyei gondoskodást igényel. Hász Sándor, a megyei árvaszék elnöke, rendeletben igyekezett az ellátatlan gyermekek helyzetén segíteni.11 A segélyakciót a vármegyeházán P. Eckhardt Vilmos aljegyző (a város későbbi országgyűlési képviselője) szervezte. A hatóság fölismerte, hogy elsőrendű állami érdek a hadbavonultak családjainak segítése. Ezért Bécsben és Budapesten egy-egy tábornok vezetésével fölállították a Hadsegélyző Hivatalokat. A társadalom önkéntes segítségnyújtását kellett megszervezniük a törvény szabta keretek között. Így föladatuk volt az adományok (ruha, pénz, élelmiszer stb.) összegyűjtése, s általában minden ilyen akció szervezése, tanácsadás e kérdésekben. Egyetlen területre nem terjedt ki hatáskörük: a betegápolásra és a sebesültek ellátására. Ezek a föladatok a Vöröskereszt Egyesületekre tartoztak.12

Tarnay Ivor vármegyei főjegyző a háború befejezése után nem sokkal papírra vetett emlékezésében rezignáltan állapította meg, hogy „a háború egész tartama alatt igen nevezetes események maradtak titokban a magyar társadalom előtt…”13 A hadvezetőség ugyanis gondosan eltitkolt minden olyan hírt, mely a lakosságot nyugtalanította volna. Ennek az elhatározásnak a megvalósítását Makón és a megyében Harsányi Elemérnek, a szegedi királyi ügyészség vezetőjének 1914. szeptember 10-én a hivatalos lapban megjelent körlevele szabályozta. E szerint az osztrák–magyar és szövetséges hadseregek tevékenységéről, hadmozdulatairól, ütközeteiről csak a miniszterelnökség sajtóosztálya vagy a Magyar Távirati Iroda és a Budapesti Tudósító (Hírügynökségi Iroda) híreit lehetett a helyi lapokban közzétenni. Tiltották a nyugtalanságot, izgalmat keltő hírek közlését; a csapatok vasúti szállításával, átvonulásával, meneteivel kapcsolatos hírek nyilvánosságra hozását; tilos volt a katonai egységek megnevezését, az ezredek számát, a tisztek neveit közölni.

A szerbiai hadszíntérről már augusztus végén megérkeztek az első sebesültek a makói hadikórházba. A cs. és kir. 32. (budapesti) gyalogezred viszonylag könnyebben {479} sebesült katonáit hozták az önkéntesen fölajánlkozó gazdák szekereiken az állomásról az internátusba. E sebesültszállítmánnyal egy időben érkezett a hír az első makói hősi halottról. Szabó Rudolf, a főgimnázium fiatal tanára az első napok szerbiai harcaiban esett el. Fiatal feleségét és párhetes, árván maradt gyermekét mély részvét kísérte szerte a városban. Az ő neve nyitotta meg a hősi halottak hosszú névsorát. Emlékét a gimnázium előcsarnokában 1924-ben fölavatott fekete márványtábla őrzi.14

1914. szeptember közepén állították össze a város és a vármegye legnagyobb adófizetőinek névjegyzékét. E névsor fontos volt, hiszen a száz legtöbb adót fizető polgár a városi közgyűlés, a megyeiek a törvényhatósági bizottság tagjai lettek a választott képviselők mellett. Érdemes összehasonlítani az első és az utolsó háborús év névsorát. 1914-ben a megyei lista első 10 helyén 9 földbirtokos osztozott. Návay Lajos foglalkozásának ugyanis az országgyűlési képviselőséget tüntették fel. 1918-ban pedig 6 földbirtokost, 2 kereskedőt és 2 országgyűlési képviselőt találunk ugyanezen a helyen, tehát a háborús szállítások, a konjunktúra a kereskedők anyagi megerősödését, előretörését jelentette.15 Így érthető igazán az az elementáris düh és elkeseredés, amellyel 1918 őszén és 1919 tavaszán a szegényebbek és a frontról hazatérő katonák a nagykereskedők, terménykereskedők, hadiszállítók ellen fordultak.

Az őszi hónapokban egymás után érkeztek a rossz hírek a szerbiai és a lengyelországi harcokról. A hadvezetőség titkolódzása ellenére kiderült, hogy északon az oroszok betörtek, és az Uzsoki-szoroson át Máramarosszigetig jutottak. A déli hadszíntérről is csak elkeserítő hírek érkeztek. Az első Drina menti ütközetben vereséget szenvedtek a Monarchia csapatai. Mi volt az oka, hogy a nagyságrendekkel kisebb Szerbiával, az alig 200 ezer fős szerb és 50 ezer fős montenegrói hadsereggel nem bírt a Monarchia? Az okokat már közvetlenül a háború befejezése után könyvtárnyi szakirodalom elemezte. Napjainkra általánosan elfogadottá vált az a nézet, hogy az 1914. évi kudarcok oka a Monarchia mozgósítási, fölvonulási terveinek menet közbeni megváltoztatása,  az eredeti haditerv (a szerb arcvonalon védelem, északon a mozgósítását még be nem fejező orosz hadsereg ellen gyors, átütő jellegű támadás) megváltoztatása volt. A déli (szerb) arcvonalon a rögtönzött támadásra indított erők nem tudtak győzni, s az itt lekötött és az eredeti tervek szerint az északi hadszíntérre szánt erők hiánya és a vártnál gyorsabban fölvonuló orosz hadsereg miatt az északi arcvonalon sem sikerült a győzelmet kicsikarni. E kudarcok elkeserítették a hátország lakosságát, s elültették a katonákban a tehetetlen és tehetségtelen hadvezetés képzetét.

A háború egyéb nehézségei is hamarosan elérték Makót. A milliós hadsereg ellátása hatalmas mennyiségű élelmiszert, lótápot, ruházati anyagot, üzemanyagot igényelt. Már a háború kitörésének hírére fölszöktek az élelmiszerárak, különösen a városokban. Néhány nap múlva ugyan csökkentek, de a háború kitörése előtti szint fölött állapodtak meg. A hátországnak mindent elő kellett teremtenie, saját fogyasztását alárendelnie a hadsereg szükségleteinek. A közigazgatás fő tevékenysége a különféle termények és anyagok rekvirálása, forgalmuk szabályozása lett. A világháború idején a mezőgazdaságból élő makói népnek is rövid idő alatt meg kellett ismerkednie a liszt- és kenyérjegyek fogalmával, a tej és a tojás fölhasználásának korlátozásával, a hústalan és zsírtalan {480} napokkal. E nehézségek 1914 őszén–telén még csak elkezdődtek, 1915-től váltak súlyosabbá.

A háború végére oly feszítővé váló nemzetiségi gondok orvoslására 1914 őszén két miniszteri rendelet is született. A vallás- és közoktatásügyi miniszter az állami elemi népiskolákban lehetővé tette, hogy a nem magyar anyanyelvű gyermekek oktatásában az I. és a II. osztályban a nemzetiségi nyelvet kisegítő nyelvként használják, a fölsőbb osztályokban pedig a tanterv keretében tanítsák. E központi intézkedés célja: „a nem magyar ajkú gyermeket saját anyanyelvén helyesen írni, olvasni és fogalmazni megtanítsuk” – rendelte el Jankovich Béla miniszter.16 A másik jogszabályt a belügyminiszter adta ki. E rendelet kimondta, hogy „a magyar államban élő nemzetiségek a történelmi hagyományaik és népszokásaik alapján kialakult nemzetiségi színeiket – amennyiben azok valamely idegen állam jelvényeivel nem azonosak – nyilvános helyeken és alkalmakkor akadálytalanul használhatják, ha ugyanott és ugyanakkor a magyar nemzeti színeket legalább is egyenlő mértékben szintén alkalmazzák.” 17

1914 őszén Návay Tamás nyugalmazott főispán kezdeményezésére és Petrovics György megyei árvaszéki ülnök szervezésében „háborús délutánokat” tartottak Makón. Ezen  a város neves személyiségei próbálták a háborúban szembenálló államok céljait megvilágítani és megmagyarázni az eltérő kultúrák értékeit. Az összejöveteleket műkedvelő előadók szavalatai, ének- és zeneszámai zárták. A háborús délutánok előadói voltak: Juhász Gyula, akkor a makói főgimnázium tanára; Kecskeméti Ármin, a tudós makói főrabbi; Tarnay Ivor főjegyző; Gerő Géza ügyvéd és még jó néhányan. A kezdetben nagy érdeklődéssel kísért előadások később ritkultak, s a második háborús év végével meg is szűntek.

1914 végén már több szabadságos katona érkezett haza. A családtagok, ismerősök, utcabeliek így közvetlen híreket kaptak arról a hihetetlen szenvedésről és küzdelemről, amelyet a Kárpátokban és a szerb hegyekben átéltek.

A háború első évében a hadi események nem a központi hatalmak tervei és reményei szerint alakultak. Az elsőként létrejött szerbiai fronton a Monarchia csapatai bár több támadást indítottak – s eközben időlegesen Belgrádot is elfoglalták – végül csak visszaszorultak kiindulási állásaikba, a Száva és a Drina mögé. A nyugati fronton a német csapatok Belgiumon keresztül mélyen behatoltak Franciaországba. Párizs elérése és az ellenség átkarolása azonban nem sikerült. A marne-i és Ypern melletti véres csaták után a svájci határtól a La Manche csatornáig francia földön húzódó front az elkövetkező évekre megmerevedett. A keleti fronton az orosz hadsereg hamarabb fölvonult, mint számították. Galíciában Krakkóig és a Kárpátokig szorult vissza az osztrák–magyar hadsereg, s Przemysl erődjét körülzárta az ellenség. A frontok itt is megmerevedtek és megkezdődtek az állásharcok.

1915. A nagy csaták és csalódások

A második háborús év az üzemanyagok árának tetemes emelkedésével kezdődött. A belügyminiszter ezért kivételesen engedélyezte, hogy az ipartelepek régi gőzgépeiket ismét üzembe állítsák. A makói villanytelep 1899 óta áramot termelő két 150 lóerős gőzgépe mellé 1912-ben állítottak be egy 300 lóerős dízelmotort. Most ismét munkára {481} fogták a régi gépeket, de a város így sem kerülhette el az áramkorlátozásokat és áramszüneteket. (A két öreg gőzgépet végleg csak az 1940-es években szerelték le.) A háborús nehézségek növekedését jelezte, hogy februárban elrendelték a fémkészletek bejelentését, a hónap közepétől pedig a kenyérliszt 50%-os keverését árpa- vagy kukoricaliszttel, esetleg burgonyaőrleménnyel. Március végén ismét emelték 10%-kal a liszt és a kukorica árát.

A harcterekről újra csak rossz hírek érkeztek. 1915. január végén az orosz csapatok újból betörtek a Kárpátokba. Galíciában az 1914. szeptember 16-a óta körülzárt Przemysl március 22-én elesett. A hatalmas erődben 120 ezer katona esett fogságba, közöttük számos makói is.18 Április elején a Monarchia csapatai ismét kiszorították az ellenséget a Kárpátok bércei közül. Május 2-án Gorlicénél áttörték a frontot, s rövid idő alatt visszafoglalták Przemysl várát, majd az 1914 szeptemberében elvesztett Lemberget (Lvovot) is, s ezzel szinte egész Galíciát. 1915 tavaszán az addig semlegességét hirdető Olaszország (noha a hármas szövetség tagja volt) titokban csatlakozott az antanthoz. Májusban fölmondta a szövetségesi viszonyt, s a hónap végén megérkezett az olasz hadüzenet. Így most már a Monarchiának az olasz frontra is kellett csapatokat küldenie. Ekkor kezdődtek meg a véres csaták az Isonzónál és a doberdói fönnsíkon, ahol a 46. (közös) gyalogezredbe besorozott nagyon sok makói áldozta életét hazájáért. Az egyre fokozódó veszteségek miatt; „az első sereg legkiválóbb anyaga elvérzett”; elrendelték az 1895-ben születettek behívását.19 Utóbb sorra hívták be az egyre fiatalabb korosztályokat, így 1918-ban már az 1899-ben születetteket.

1

A szegedi 3. népfölkelő huszárosztály katonái 1915-ben

A DMKE internátusban fölállított első hadikórház után a Deák Ferenc utcai  iskolát és a Szegedi utcai polgári lányiskolát is igénybe vették e célra. A Katolikus Kör helyiségeiben a Vöröskereszt Egyesület önálló hadikórházat rendezett be. Ekkor már kérni lehetett, hogy a makói sebesült katonák Makóra kerüljenek. Sok család így viszontláthatta és ápolhatta hozzátartozóját.20 {482}

Az olasz támadással egy időben Trieszt, Görz, Gradiska kiürítése miatt érkeztek meg Ausztriából az első olasz kitelepítettek Makóra. A nyár elején már több száz olasz családot helyeztek el az iskolákban. A tanév kezdetével házakhoz kerültek a hadszíntér közeléből kitelepített olaszok. A hideg ősz meghozta közéjük a kolerát is, hála azonban a gyors és hatékony védekezésnek, járvány nem tört ki. Év vége felé szállították el a sok ellátási és elhelyezési gondot okozó olaszokat Makóról.

2

A szegedi huszárok (1915)

Az év elején kisebb ellentét alakult ki a városi képviselő-testület és a vármegyei hatóság között. Februárban a városi képviselők úgy határoztak, hogy ezután csak kéthavonta tartanak ülést. Ezt a vármegye nem hagyta jóvá, mert „egy társadalmi osztály (a gazdálkodók) érdeke, kényelme nem állítható szembe a köz érdekeivel. A közigazgatás ma […] sokkal jobban belevág a polgárok mindennapi életviszonyaiba, semhogy a képviselő-testület működését ily hosszú időre fel lehetne függeszteni.”21

Júniusban megkezdődött az első háborús aratás. A nagy esőzések a termésben nem okoztak károkat, ellenben a Honvéd városrész jórészt víz alá került. A Jángori-csatorna, elégtelen mérete és elpiszkolódása miatt, nem tudta levezetni a nagy tömegű esővizet. Kérdéses volt, hogy a termés betakarításában tudják-e pótolni a hiányzó férfikezeket. A hatóságok a temesvári katonai parancsnokságtól kértek hadifoglyokat. Nagy számban kaptak aratási szabadságot a földműves-gazdálkodó katonák, a mezőgazdasági gépészek és fűtők. A vármegye központi járásában a lelei püspöki uradalomnak 300 szerb internált jutott. Munkájukkal és magaviseletükkel meg voltak elégedve.22 Návay Tamás uradalmában 100 és két kisebb birtokon 60 és 30 orosz hadifogoly dolgozott. A nagylaki járásban 800, a battonyai járásban 652, a mezőkovácsházi járásban 832 hadifoglyot alkalmaztak a betakarításban. Az 1915. évi gabonatermés jó volt. Az átlagtermés búzából katasztrális holdanként 9, árpából és zabból 8 mázsa volt.23 A betakarított termést központi utasításra zárolták. A kormány a közellátásra fölállította a Haditermény Rt-t. Ez intézte a háború végéig a központi készletek begyűjtését és a kiutalásokat. Rossz emléket hagyott maga után ez a helyi viszonyokat egyáltalán nem ismerő szervezet. A háború alatt a különféle „központok” fölállításának az volt a legelső eredménye, {483} hogy az adott termény vagy termék azonnal eltűnt a piacról. A vármegye az 1915. évi jó termésből a belügyminiszter engedélyével az ellátatlanok részére beszerzett előbb 5,  majd 100 vagon búzát.

3

Szügyig hóban a galíciai fronton 1915-ben

Júniusban lépett a város szolgálatába Nikelszky Jenő, a későbbi legendás polgár-mester (1922–1939). A harctéren szerzett sebesüléséből éppen fölgyógyuló ügyvédjelöltet árvaszéki jegyzőnek választották.  Ezzel kezdte meg eredményes közszolgálatát.

Júliusban érkezett meg Makóra a januárban Budapesten megalakult Hősök Emlékét Megörökítő Országos Bizottság fölhívása a harcokban elesettek emlékének megőrzésére.24 A fővárosban fölállítandó Nemzeti áldozatkészség szobra céljára is ekkor kezdtek adományokat gyűjteni. A községek, városok és vármegyék a magas talpazaton álló, fából készült lovasszobor-alakra elhelyezhették fémlapocskákra írt nevüket, a talpazatra címerüket. Az emlékművet – Sidló Ferenc alkotását – szeptember 12-én avatták föl a pesti Deák téren.

A sok katonai szolgálatot teljesítő megyei, városi, községi hivatalnok pótlására a belügyminiszter július 6-án elrendelte, hogy a tanerők igénybe vehetők a közigazgatási teendők ellátására. Szintén a pedagógusokra és a „néppel” állandó érintkezésben álló lelkészekre hárult az elesettek, fogságba kerültek, eltűntek kiskorú gyermekei fölötti gyámhatósági-fölügyelet. Ezeket az „árvaszéki pártfogókat” a lakosság számához arányítva jelölték ki. Általában ezer ember után neveztek ki egyet.25

A háború hozadéka volt az is, hogy a Magyar Nemzeti Múzeum könyvtára elkezdte gyűjteni a világégésre vonatkozó írott és nyomtatott emlékeket. A múzeum a törvényhatóságokhoz eljuttatott körlevelében kérte, hogy küldjék el hozzá a háborús plakátokat, röplapokat, könyveket, füzeteket, újságokat, tábori lapokat, kenyérjegyeket, szükség- és tábori pénzeket, térképeket, levelező- és képeslapokat, leveleket, naplókat, rajzokat és zeneműveket.26 {484}

Szeptemberben a mintegy kétezer délvidéki (szerb) internált letelepítése Makón és környékén (Földeák, Pitvaros, Csanádpalota) a déli arcvonalon bekövetkező támadás előjele volt. A hadműveleti területekről ugyanis kitelepítették a lakosságot, hogy elejét vegyék a hírek terjedésének. Október 14-én Bulgária csatlakozott a központi hatalmakhoz, és hadat üzent Szerbiának. A bolgár támadással egy időben megindultak a Monarchia csapatai is. Hamarosan elfoglalták Belgrádot, majd megszállták egész Szerbiát és Montenegrót. A szerb hadsereg maradványait angol hajókon Korfu szigetére menekítették. Ezzel az Albániában és a szerb–görög határon húzódó balkáni front is hosszú évekre megmerevedett.

4

Galíciai katonatemető 1915 decemberben

Az egy éve dúló háború már 1915 nyarára meghozta a húsfogyasztás korlátozását is. Az állatállomány csökkenése miatt bevezették a húsmentes napokat: kedden és pénteken tilos volt marha-, borjú- és sertéshús kimérése az üzletekben, valamint az ilyen ételek készítése és kiszolgálása az éttermekben.27 Időközben a városban és a környéken elhelyezett szerb internáltak között kitört a kolera.

Az ellátási nehézségek fokozódásával ősszel zárolták a kukoricatermést és elrendelték a búza-, rozs-, árpa-, zab-, liszt-, bab-, borsó-, lencsekészletek bejelentését, igénybevételét közszükségleti célokra. November közepén bevezették a tejjegyet. December végén megjelent a kenyér- és lisztrendelet és a kenyérjegy. Egy fő egy napra búza-, rozs- vagy árpalisztből legföljebb 240 g-ot, a nehéz testi munkát végző 300 g-ot, az őstermelő 400 g-ot használhatott föl.28

A második háborús őszön már általános volt a munkaerőhiány, és nagyon érződött az állatállomány csökkenése. A haditermelésből is mind több nyersanyag hiányzott. Nyáron még csak a lövészegyesületeknek kellett az addig ellövöldözött ólmot és rézhüvelyeket összeszedniük és beszolgáltatniuk a legközelebbi katonai parancsnokságnak. Október végén már általánosan elrendelték a háztartási fémtárgyak (vörös- és sárgarézedények, eszközök) beszolgáltatását. A Fémet a hadseregnek, Rézmozsarat – vasmozsárért, Rezet – vasért akciók mellett megindult a gyapot, gumi, kaucsuk tárgyak begyűjtése {485} is.29 December 15-én a hadsereg hatalmas emberveszteségeinek pótlására Makóról is bevonultatták az idősebb korosztályokba tartozó népfölkelőket.

5

A Száva-parton dr. Kiss Pál feleségével, leányával, Sopsich János lelkésszel 1915-ben

A második év végével lezárult a háború első szakasza. A csaták mélyen az ellenséges országok területén (Franciaország, Szerbia, Montenegró) vagy a határvidékeken (az Isonzó mentén, a dél-tiroli hegyekben és Kelet-Galíciában) dúltak. A nyugati és délnyugati (olasz) front változatlansága mellett, a keleti (orosz) és déli (szerb) fronton előnyhöz jutottak a központi hatalmak.

1916. Vér, vér, vér…

A harmadik háborús év enyhe idővel köszöntött be, és ez alkalmat adott az elmaradt mezőgazdasági munkák elvégzésére. Januárban egymás után jelentek meg a nehezedő viszonyokat szabályozó újabb rendeletek. A házakban és a tanyákon elkezdődött az eltitkolt gabonakészletek utáni kutatás, a rekvirálás. 10 mázsa fölött zárolták a cukorkészleteket az állami fölvásárlás céljára.30

A háború mind több és több embert követelt, ezért január 27-én a hadkötelezettség korhatárát 50-ről 55 évre emelték. A földekről hiányzó munkáskezek pótlását hadi-foglyok fokozott munkába állításával igyekeztek pótolni. Ennek szervezésére megyei munkabizottság alakult. A belügyminiszter rendelkezésére a rokkant katonákat az állások betöltésekor előnyben kellett részesíteni. E tisztán mezőgazdasági vidéken azonban csak nagyon kevés olyan álláshely volt, amelyet rokkantak tudtak volna ellátni.31 Tömegeikről pedig gondoskodott a háború könyörtelen gépezete. Az 5. isonzói csatában San Martinónál a 46. (közös) gyalogezred katonái hét ellenséges rohamot vertek vissza. A vezérkari főnök dicséretét az ezred kiegészítő területének törvényhatóságaival – így Csanád vármegyével is – közölték.32

A nyár elején a keleti fronton megindult a Bruszilov-offenzíva; az orosz hadsereg Lucknál áttörte a Monarchia csapatainak védőállásait. A súlyos harcokban az ország rengeteg halottat és 200 ezer hadifoglyot vesztett. Őszre az arcvonalak a keleti fronton ismét megmerevedtek. Augusztus elején az olasz fronton már a 6. isonzói csata kezdődött meg. A Makóról és környékéről hadbavonultak közül ismét sokan estek el. {486}

A nyár folyamán mind nagyobb lett a liszthiány. Júliusban rendőri karhatalommal kellett megakadályozni, hogy a növekvő elégedetlenség nyílt lázongásban törjön ki.33 A gabonatermés alatta maradt a várakozásoknak. Makón holdanként az átlag 5-6 mázsa volt búzából, 7 mázsa árpából és 6 mázsa rozsból. Ugyanekkor Mezőhegyesen, az állami ménesbirtokon – igaz, az ország egyik legkorszerűbb mezőgazdasági nagyüzemében – búzából 12 mázsát, árpából 12 mázsát, rozsból 9 mázsát takarítottak be. 34 A július 13-án fölállított Kávéközpont kevésbé volt hatással Makó életére. Annál nagyobb hiányt okozott a Korpaközpont. A sok sertést hizlaló városban azonnal hiánycikk lett a takarmány, s az emberek az 1915-ben eldugott kukoricából a maximált ár ötszöröséért vásárolhattak darát.

Azt gondolhatnánk, hogy a háborúnak nincs kedvezőtlen befolyása a vallási életre, hanem inkább erősíti a hitet. Mégis a radnai főszolgabíró 1916. június 10-i rendeletével betiltotta a máriaradnai búcsút, ahová évszázadok óta zarándokoltak a makói hívek.35

6

Harminc és feles mozsár a keleti fronton 1916-ban

1916 nyarán újabb ellensége támadt a Monarchiának. Az addig csöndben meghúzódó Románia – bár az évtizedekkel korábban megkötött szerződése a központi hatalmakhoz kapcsolta – a nyári orosz sikereken fölbátorodva titkos egyezménnyel csatlakozott az antanthoz. Célja Erdélynek és az Alföld Tiszáig terjedő részének megszerzése volt. Augusztus 27-én megérkezett a hadüzenet, és a román csapatok a Vöröstoronyi-szoroson át betörtek Erdélybe. Könnyű dolguk volt, hiszen itt nem állomásoztak csapatok, csak néhány csendőrőrs, vámhivatal és az államvasutak személyzete dolgozott a határállomásokon. A románok szeptember 7-ig elfoglalták Brassót és Csík vármegyét; Marosvásárhely, Nagyszeben vonaláig jutottak előre. Ugyanezen a napon a hadra kelt sereg parancsnoka Csanád vármegyében is bevezette a rögtönbíráskodást. Az ekkor kihirdetett statárium 1917. április 1-ig állt fönn.36

Augusztus utolsó napjaiban és szeptember elején érkeztek az első erdélyi menekültek a városba. Legtöbben Fogaras vidékéről jöttek. A Vöröskereszt Egyesület az amúgy is nehéz közélelmezési viszonyok között egy hétig 800 embernek nyújtott ellátást. A liszt-, cukor-, korpahiány mellett föllépett a tejhiány is. Fogaras vármegye tisztikarát a Kereskedők Egyesületének épületében helyezték el. A menekült középiskolásokat {487} pedig a DMKE egyik szárnyában. Juhász Gyula megrázó verset írt a Makóra menekült erdélyi gyermekekről.37 A belügyminiszter 200 ezer koronát utalt ki a menekültek ellátására. A városba néhány héttel korábban érkezett meg a 2. (gyulai) honvéd gyalogezred pótzászlóalja. A katonákkal együtt most már 4000 ember elszállásolását és ellátását kellett Makón megszervezni. 3000 fő Fogaras, 116 fő Háromszék, 89 fő Kisküküllő, 58 fő Csík, 51 fő Maros-Torda, 36 fő Alsó-Fehér vármegyei menekült és 650 katona.38 A katonai hivatalok elhelyezésére többnyire az iskolákat vették igénybe, ám a kultuszminisztérium a főgimnázium épületét nem engedte lefoglalni. A Pénzintézeti Központ rendelkezése alapján a menekültek betétkönyveikből bizonyos összegekhez a Makói Takarékpénztárban és a Makói Népbank fiókjaiban hozzájuthattak.39

Szeptember végén az osztrák–magyar és német csapatok kiverték a román hadsereget Erdélyből. Nem álltak meg a határon, hanem december 6-ra elfoglalták Bukarestet, majd megszállták Románia legnagyobb részét. A román hadsereg maradványai a Szeret folyó mögé, Moldvába menekültek. Csak ott szilárdult meg a főként orosz csapatok által tartott „román front”.

Az őszi hónapokat a városban élelmezési és ellátási nehézségek jellemezték. Gyönge volt a kukoricatermés, így szó sem lehetett arról, hogy a környék teljesítse a kivetett kukoricamennyiség leadását. A hadvezetőség végül csökkentette a mennyiséget: 300 vagon kukoricát már be tudtak gyűjteni. A cukor- és üzemanyaghiány (kőolaj, petróleum) állandósult. Októberben már a papírhulladék is bejelentésre kötelezett áru lett, forgalmát korlátozták.40 Mivel újabb élelmiszereket, árucikkeket nem tudott a kormányzat előteremteni, újabb hivatal létrehozásával próbálták az egyre súlyosbodó ellátási gondokat megoldani. Tisza István miniszterelnök utasítására október 26-án megalakult a Közélelmezési Hivatal és Tanács. Föladata a lakosság ellátásának megszervezése volt. A város tehetősebb polgárai október elején estélyt rendeztek az Erdélyből menekült gyermekek megsegítésére. Juhász Gyula verset írt az alkalomra.41

November 21-én a schönbrunni kastélyban meghalt I. Ferenc József. A makói újságok is gyászkeretben jelentek meg. A vármegye rendkívüli közgyűlést hívott egybe s elhatározta, hogy a bécsi temetésen Markovits Manó főispán és Kayser Lajos, a törvényhatósági bizottság tagja képviseli Csanád megyét, és helyez koszorút a király ravatalára. November 30-án, a temetés napján gyászistentiszteleteket tartottak a makói templomokban. Délelőtt 9 órakor a római katolikus, délután 2 órakor a református és 4 órakor az izraelita templomokban tartott istentiszteleteken a hivatalok és hatóságok testületileg jelentek meg. A vendéglők, kávéházak, italmérő helyek délután 1 órától este 5 óráig zárva tartottak. Féléves országos gyász kezdődött, melynek „legmélyebb” első része 1917. január 29-ig, a „mély gyász” január 30-tól március 29-ig, az utolsó szakasz pedig március 30-tól május 29-ig tartott.

„Meghalt a király, éljen a király!” A temetés után megkezdődtek a koronázási előkészületek. A koronázási domb földjéhez Makóról a Szent István tér talajából küldtek föl 5 kg-ot. Csanád vármegye elhatározta, hogy a közgyűlési terem részére megfesteti {488} IV. Károly király és hitvese arcképét.42 A december 30-i koronázásra népes küldöttség utazott Budapestre. A főispán és a december 15-én udvari tanácsosi címet kapott Hervay István alispán, valamint Návay Tamás nyugalmazott főispán mellett Makóról és minden járásból két-két polgár, kisbirtokos képviselte vidékünket. Míg Budapesten a koronázás zajlott, a makói templomokban is istentiszteleteken köszöntötték az új uralkodót. Reggel 8 órakor a görög katolikus templomban, 9-kor a római katolikus templomban, 10-kor az újvárosi és belvárosi református templomban, délután 4 órakor a zsinagógában. A 2. (gyulai) honvéd gyalogezred itt állomásozó pótzászlóalja ünnepélyesen fölesküdött IV. Károly királyra. A Maros-parti gyakorlótéren földíszített tábori oltárt négyszögben vette közre a zászlóalj, így hallgatta Kiss Károly római katolikus lelkész miséjét és Schiffer Miklós főhadnagy zászlóaljsegédtiszt oktató beszédét. Az elhangzottakat a nemzetiségi katonák nyelvére is lefordították. Ezután a tisztek és a legénység Ulicska István alezredes állomásparancsnok és telegdi Csanády Lajos őrnagy zászlóaljparancsnok előtt letették az esküt.43

11

Sebesültek és ápolók a makói hadikórházban

Az őszi betakarítások befejeztével ismét megkezdődtek a városban a rekvirálások. December 8-tól 1917. január 15-ig összesen 2300 vagon búzát, rozsot, árpát, kukoricát, kölest, kétszerest és ezek őrleményeit továbbá burgonyát és hüvelyeseket kellett Makón és a megyében összegyűjteni.44

Decemberben kezdődött az Országos Közművelődési Tanács kezdeményezésére a „Hősök ligete” akció. A városokban, falvakban az elesett hősök emlékére eperfákat ültettek. Az Országos Selyemtenyésztési Felügyelőségtől (Szekszárd) ingyen kapott cserjékkel így kettős célt értek el. Az emlékligetek – a selyemtenyésztés révén – gazdasági hasznot is hajtottak.45 A karácsony közeledését a Vöröskereszt ajándékgyűjtési akciója jelezte. Az egyesület a harcoló honvédek megajándékozására kérte a város lakosságát. {489}

A harmadik háborús év végén a szemben álló felek megtették első lépéseiket a béke felé. December 12-én a központi hatalmak béketárgyalások megkezdését javasolták, majd 18-án Wilson amerikai elnök tette közzé híressé vált pontjait. Karácsony másnapján Németország a wilsoni pontokat, az év utolsó napján az antant a központi hatalmak javaslatát utasította el.

1917. Mikor lesz már béke?

A várva várt békét a negyedik háborús év sem hozta meg. A központi hatalmak készletei, tartalékai egyre csökkentek. A magyar gazdaság – Makón és környékén a mezőgazdaság – minden terméke, terménye a frontok ellátását szolgálta. Januárban szénhiány miatt beszüntették a színházak, mozik előadásait, tovább korlátozták és zárolták a tej és tejtermékek, vasanyagok forgalmát. A városban állandósult a tej-, cukor- és petróleumhiány. Februárban fejeződtek be – a múlt év decemberében elrendelt – rekvirálások. A karhatalom igénybevételével sem sikerült azonban a kiszabott mennyiséget összegyűjteni. A követelt 2300 vagon helyett mindössze 1053 vagon terményt:  273 vagon búzát, 691 vagon kukoricát, 69 vagon árpát és még 20 vagon kölest, rozst, kétszerest és babot tudtak elszállítani a megyéből.46

A városi közgyűlés április 2-án kérte a Kereskedelmi Minisztériumtól, hogy engedélyezze a szerdain kívül a pénteki és vasárnapi vásárt is, hogy ott a kisiparosok portékáikat árusíthassák. A tavaszi gyors olvadás ismét vízzel borította el Honvédot. Az itt állomásozó honvédzászlóalj árvízi különítményt szervezett a mentési munkálatokra.47

12

Szűcs Sándor egészségügyi szakaszvezető

A világban zajló nagy jelentőségű eseményeknél (a februári orosz forradalomnál, az Egyesült Államok áprilisi hadbalépésénél) nagyobb port vert föl a városban Tisza István díszpolgárságának az ügye. Tarnay Ivor mint városi képviselő tett erre indítványt a közgyűlésben, s bár a függetlenségi párti képviselők hevesen ellenezték, a szavazáskor 32 ellenző szavazattal szemben 96-an támogatták a miniszterelnök díszpolgárrá választását.

Április 1-én szüntette meg Perneczky altábornagy, a honvéd kerületi parancsnokság (Szeged, Béke u. 11–13.) parancsnoka, a még 1916. szeptember 7-én – a román {490} betörés miatt – elrendelt rögtönbíráskodást (statáriumot) Csanád vármegyében. Néhány hét múlva a belügyminiszter engedélyezte, hogy a munkások megünnepeljék május elsejét, és e napon munkaszünetet is tartsanak.

1917 májusa több személyi változást hozott az országos és helyi politikában is. A legnagyobb jelentőségű lépés Tisza István miniszterelnök lemondása volt. A városnak régóta sok gondot jelentett Galambos Ignác polgármester gyakori betegeskedése. Május 22-től 6 hónapi betegszabadsága idejére helyettesének Petrovics György vármegyei árvaszéki ülnököt nevezték ki.48

13

Szabadságos katona itthon

Tisza István lemondásával a vármegye politikai ellenőrzésében is változás következett be. Markovits Manó főispán „a politikai viszonyokban előállott változás” miatt beadta lemondását. Az új főispán Justh Gyula fia, Justh János Károlyi-párti képviselő lett. Július 28-án a hagyományok szerint, de visszafogott külsőségek között iktatták be.49 Ezen a makóiak nagy számban vettek részt. Ennek legfőbb oka a város népszerű képviselőjének, Justh Gyulának a hazalátogatása volt. A választóitól körülvett idős politikus betegsége ekkor már előrehaladott állapotban volt. Néhány hónap múlva, októberben Budapesten elhunyt. Temetésére nagyon sokan fölutaztak Makóról. A Nemzeti Múzeumban fölravatalozott nagy halottól a város nevében Petrovics György búcsúzott. Makón gyászközgyűlésen és gyászistentiszteleteken rótták le kegyeletüket választói. A város a november 20-i közgyűlésén díszpolgárává választotta.50

A megüresedett képviselői hely betöltése ismét politikai viharokat kavart. Káro-lyi Mihály és a függetlenségi párt központja Pete Márton újságírót indította, míg a helyiek P. Eckhardt Vilmost akarták képviselőnek. A függetlenségi párt kiküldöttjei azonban meggyőzték Eckhardtot, hogy lépjen vissza Pete javára, s rövidesen másutt kap mandátumot. A makói választók – akik a Pestről küldött jelöltben egyáltalán nem bíztak – fölsorakoztak a város szülötte mögé, mégis fölléptették a választáson, és november 11-én meg is választották.51 Az őszi politikai változások utolsó eseménye Petrovics György {491} polgármesterré választása volt. Erre Galambos Ignác kevéssel előbb bekövetkezett halála miatt lett szükség.

14

Makói katonák a fronton

Az 1917. évi terméskilátások, a tavaszi szárazság ellenére viszonylag kedvezőnek látszottak. Az aratásra a vármegye, s benne Makó, 2000 katonát (arató menet-századokat) és 500 hadifoglyot kapott. Az aratás a megfelelő munkaerő és a kedvező időjárás miatt zavartalanul folyt le. A termésátlagok holdanként a következők voltak: őszi búza 8 mázsa, tavaszi búza 6 mázsa, őszi árpa 9 mázsa, tavaszi árpa 3-4 mázsa, zab 3-4 mázsa, rozs 8 mázsa. A munkát csak két kisebb tűzeset zavarta meg.52 Az új termésből Makónak 195 vagon búzát kellett beszolgáltatnia. Az ország és a hadsereg élelmezési nehézségei miatt a nyár közepén a 36 dkg-os kenyérfejadagot 28 dkg-ra csökkentették. A makói kórház tejszükségletét a kiszombori Rónay-birtok tehenészete biztosította. Augusztus 1-vel az addigi napi 50 liter tej szállítását Rónay Béla beszüntette, így a földművelési miniszter utasítására a mezőhegyesi birtok küldött napi 60 liter tejet a kórháznak.53 Országosan is gondok voltak a tejellátással. Október 15-től tilos volt a teljes vagy lefölözött tejet állatok etetésére használni. Ismét szabályozták a cukorfejadagokat is. A rendelet szerint az őstermelő 600 g cukrot használhatott föl fejenként és havonta. Az ipari munkások és egyéb foglalkozásúak, a 12 év alatti gyermekek 1000 g-ot kaptak. Makón  1917 őszén 15 588 őstermelő (földműves) 1670 munkás, 7651 egyéb foglalkozású és 8769 gyermek volt. A bonyolult számítás végeredményeként – a vendéglők szükségletére, a porlásra és a tartalékolásra is figyelemmel – Makónak havi 320 mázsa cukorra volt szüksége.54

A kukorica közepes termést hozott: a holdankénti átlag 10-12 mázsa volt. A termést a korábbi évekhez hasonlóan központi ellátásra zárolták. Ugyanez történt a burgonyával is. A nagy szárazság miatt késtek az őszi munkák. Ez volt az oka a takarmányhiánynak {492} is és áttételesen – a rendkívüli por miatt – a városban kitört vérhas-járványnak.55 A húsmentes napok után bevezették a zsírmentes napokat: hétfőn és pénteken tilos volt akár növényi, akár állati zsírt kiszolgálni. Októberben már készült a város a november 2-án kezdődő újabb rekvirálásokra, amely kiterjedt a gabonafélék, kukorica, hüvelyesek, hagyma és 80 kg fölötti sertések mellett a fémtárgyakra is.56 A városra és a megyére kiszabott rekvirálandó mennyiségek teljesen irreálisak voltak – állapította meg novemberi jelentésében Hervay István alispán. A budapesti Zöldségforgalmi Intéző Bizottság novemberben megállapította a makói vöröshagyma árát. A termelő 1 kg-ért 0,92 fillért kérhetett, a nagykereskedő 1,12 koronát, a kiskereskedő pedig 1,26 koronát. Dughagymáját a makói földműves kilónként 2 koronáért, a nagykereskedő 2,40 koronáért, a kiskereskedő pedig 3,20 koronáért adhatta.

A hadiipar szükségletei minden fém- és fémötvözet begyűjtését megkövetelték. 1917. június 2-án a hadügyminiszter elrendelte a harangok összeszedését. A rendelet minden 24 cm külső átmérőt meghaladó harangra kiterjedt, kivéve a vasúti és a hajókon használt jelző- valamint a történelmi, művészi értékű harangokat. A hatóságoknak négy héten belül kellett az illetékes katonai parancsnokságoknak átadni térítés (1 kg = 4 korona) ellenében a begyűjtött harangokat. Októberben a begyűjtés már az orgonasípokra (ón és ötvözeteire) is kiterjedtek.57

A háború kegyetlenségét példázza az a szeptember 11-i legfölsőbb királyi elhatározás, mely kimondta, hogy azoknak a családoknak egyedül életben maradt fiait, amelyeknek két vagy több gyermekük a háborúban elesett, vagy az olyan apákat, kiknek hat vagy több még el nem látott gyermeke van, nem lehet az arcvonalba beosztani. Ez a „többgyermekes családapák és megmaradt utolsó fiakat kímélő rendelet” nem vonatkozott a hivatásos katonákra.58

Az alispán 1917 decemberéről közzétett jelentésében megállapította, hogy a lakosság élelmezési helyzete nagyon súlyos. Magyarországon is alapélelmiszer, a burgonya jóformán teljesen hiányzott. A szokatlanul hideg időjárás tovább nehezítette a makóiak életét; szén egyáltalán nem, tűzifa hellyel-közzel volt. A villanytelep alig tudott nyersanyagot szerezni, így közvilágítás már csak minimális mértékben volt, az üzletek világítása pedig szünetelt. Decemberben karácsonyi segélyakció kezdődött a szegény iskolás gyermekek fölruházására. A tejhiány miatt a földművelésügyi miniszter utasította a lelei püspöki uradalmat, hogy a zárolt tejet Szegedre szállítsa. Mivel az uradalomnak nem volt szerződése Szeged városával, a tejet a makói közintézmények részére szolgáltatta. Az ügyet a megye alispánjának kellett elsimítania.59 Decemberben a közélelmezési minisztérium az addig rekvirált termények fölött újabb 5000 [!] vagon gabona és takarmány beszolgáltatását rótta ki Csanád vármegyére. Az „abnormálisan túlzott” mennyiség összeszedésére az alispán 360 fő katonaságot kért, ám csak 100 csendőrt kapott. A rekvirálást 1918. január 3-án kezdték el.60

Az orosz fronton július 1-jén megkezdődött a Kerenszkij-offenzíva, de az iszonyatos áldozatok ellenére sem ért el számottevő eredményt. Sikerrel járt viszont az osztrák–magyar {493} haderő augusztusi támadása Tarnopolnál. A Monarchia csapatai áttörték az orosz védővonalakat, és újabb területeket foglaltak el. A harctéri jelentések kiemelték a megye területéről kiegészített közös 101. (békéscsabai), a 46. (szegedi) és a 302. honvéd gyalogezred katonáinak vitézségét és hősiességét.61

1917. október 20-án az olasz fronton Caporettonál a központi hatalmak csapatai áttörték a frontot, és az olasz hadsereget a Piavéig szorították vissza. Világtörténelmi jelentőségű esemény volt Oroszországban a februári, majd az októberi (a mi időszámításunk szerint november 7-i) forradalom, amelyek következtében az egyik hadviselő fél kivált az antant-koalícióból. A háború menetében ekkor csillant föl a remény, hogy ha győzelmet nem is, de megegyezéses békekötést el lehet érni. Decemberben megkezdődtek Breszt-Litovszkban a központi hatalmak és az új szovjet-orosz kormány között a fegyverszüneti, majd hamarosan a béketárgyalások. A német és az osztrák–magyar csapatok mindenütt mélyen az ellenséges országok területén álltak. Az áhított általános béke azonban még messze volt. A központi hatalmak katonái és a hátországok lakossága egyaránt teljesítő képességének határáig jutott.

1918. Az összeomlás

Az ötödik háborús év a szovjet-orosz béketárgyalásokkal kezdődött. Budapesten és a nagyobb vidéki városokban ugyanekkor tüntetések voltak a területi változás  (annexió) és kárpótlás nélküli békéért. Az általános sztrájk további követelése a Vázsonyi-féle választójogi törvényjavaslat elfogadása és a közellátás javítása volt. A kormány ígéretei után a tüntetések befejeződtek. Február elején a központi hatalmak különbékét kötöttek Ukrajnával. Szovjet-Oroszországgal ugyanekkor megszakadtak a tárgyalások. A február végi Szentpétervár elleni német támadás után kezdődtek meg újra és március elején Breszt-Litovszkban a szovjet kormány aláírta a békeszerződést. Ugyanekkor Románia is elfogadta a központi hatalmak békefeltételeit, s ezzel keleten a háború gyakorlatilag befejeződött. A megkötött breszt-litovszki és bukaresti békék lezárták ezen a fronton a háborút. Ukrajna déli felét a Fekete-tengerig és Romániát a központi hatalmak megszállták. Az olasz és szerb fronton az év elején viszonylagos nyugalom volt, csak június közepén indult támadás a Piavénál.

Az ország belső helyzete annál mozgalmasabb volt. Jelzi ezt, hogy a „nagypolitika” beszivárgott még a megyei közgyűlésbe is. A bizottsági tagok a béke ügyével, a moldvai és beszarábiai magyarok nyelvhasználatának kérdéseivel foglalkoztak. A vármegye fölírt a képviselőházhoz a demokratikus béke és a nemzetiségi önkormányzat kérdésében.62 Nyár elején a vármegye ismét föliratban kérte március 15-ének nemzeti ünneppé nyilvánítását. Az ekkor hivatalos nemzeti ünnepet, április 11-ét, az 1848. évi áprilisi törvények szentesítésének napját, nem fogadta el március 15-e helyett a magyarság.63

Az 1917-ben díszpolgárrá választott gróf Tisza István volt miniszterelnöknek a díszes oklevelet nagy küldöttség élén 1918 márciusában Petrovics György polgármester vitte föl Budapestre. A Munkapárt Károly körúti helyiségében Petrovics köszöntő beszédére Tisza István hosszabban válaszolt. 64 {494}

Makó közéletét nagyban érintette, hogy 1918 januárjában Glattfelder Gyula csanádi megyés püspök áruba bocsátotta a püspökség dáli dűlőben lévő 150 hold földjét, a Korona szállót, a gimnázium melletti püspöki nyaralót és kápolnát valamint az épületekhez tartozó mintegy 8 holdas kertet. A képviselő-testület különösen a püspökkertet akarta megvásárolni. Két millió koronás vételi ajánlattal küldöttséget menesztett Temesvárra. Ugyanekkor a vármegye küldöttsége az alispán vezetésével arra akarta rávenni a püspököt, hogy ne adja el makói nyaralóját. Az alacsony áron nem is jött létre az egyezség. A március 28-i rendkívüli közgyűlés végül megadta a püspökség kérte három milliót. A várost azonban ekkor meg a püspöki jogtanácsos 40 ezer koronás jutalékigénye háborította föl. A díszkertet végül Dózsa Simon ügyvéd és két társa szerezte meg. 1924-ben tőlük vásárolta vissza a város, és mérte ki a terület egy részét építési teleknek.65

1918 február elején elrendelték a legfiatalabb korosztályok, az 1894-től 1899-ig születettek behívását. A háború kitörésekor tapasztalt lelkesedés ekkorra már teljesen eltűnt. A katonák késve vagy alig vonultak be. Március 20-án bevezették a statáriumot a katonaszökevényekre. Március 1-től a hátországban csak azok a gépjárművek közlekedhettek, melyeknek üzemben tartására és üzemanyagára a kereskedelmi miniszter engedély adott. Ezeket az autókat a hivatalos rendszám mellett háromszögletű hadirendszámmal is ellátták.66

Az egyre fokozódó rekvirálások ellenére nem javult az ország közellátása. Az 1917 decemberében elrendelt rendkívül túlzott mértékű rekvirálás Makón és a megyében január végén fejeződött be. Eredménye meg sem közelítette a kiszabott – 5000 [!] vagon – mértéket. Návay Lajos miniszteri biztos jelentette is fölöttes hatóságának, hogy csak hibás számításon alapulhat a kirótt óriási mennyiség.67 A kormány ismét utasításokkal, újabb hivatalokkal próbált segíteni és közélelmezési bizottságokat állítottak föl. 1918 januárjában Návay Lajost az uralkodó a közélelmezésben kifejtett munkája elismeréseként I. osztályú polgári hadi érdemkereszttel tüntette ki. 68 

A januári rekvirálásoknak épp hogy vége lett, februárban ismét kivetettek a megyére és a városra 200 vagon hagymabeszolgáltatást. Makóról küldöttség ment a közélelmezési miniszterhez a teljesíthetetlen követelés mérséklésére. Nem kaptak könnyítést, ellenben megérkezett a városba a végrehajtást „biztosító” katonaság. Mikor a kormányzat látta, hogy ez sem segít, a mennyiséget 20 vagonra szállította le. A kedvező tavaszi idő miatt korán indult meg a hagymarakás, és ez is a rekvirálás ellen hatott.69

Az általános drágaság, élelmiszer- és anyaghiány soha nem képzelt nehézségek elé állította a háztartásokat. Különösen így volt ez az önellátásra képtelen városi házaknál és a polgári, tisztviselő rétegeknél. Mind nagyobb jelentősége lett a családok megélhetésében az állami segélyeknek. A háború öt évén vörös vonalként húzódik végig a segélyre szorulók küzdelme az ezeket osztó hivatalokkal. Csanád vármegye már 1914-ben önkéntes adományokból segélyalapot hozott létre, melyet az állami segélyezés megindulása után is fönntartott, hiszen jócskán voltak, akik a központi ellátásból kimaradtak.70 A {495} hihetetlenül nehéz életviszonyok és a rendszeres éhezés miatt érthető az az elemi indulat, mellyel a tömegek a forradalmi időkben a hivatalnokok ellen fordultak.

Márciusban minden előzetes bejelentés nélkül, kizárólag katonai erővel megindult Makón a zsír- és szalonnarekvirálás. A város és a megye vezetői ismét a minisztériumba és a temesvári katonai parancsnokságra szaladtak. A katonai körzetparancsnok fölajánlotta: ha 50 vagon zsírt és szalonnát beszállítanak, abbahagyatja a rekvirálást. A makóiak ezt nem tudták megígérni. A miniszternek 12 vagon zsír beadására tettek ajánlatot. A megkezdődött rekvirálást a minisztérium végül leállíttatta. A tárgyalások után 15 vagon zsírt és szalonnát valamint 800 vágómarhát kellett a városnak és a vármegyének beadnia.71 Alighogy ez az ügy elrendeződött, jött a következő parancs 1500 vagon gabona beadására. A végrehajtásért személyében tették felelőssé a vármegye alispánját, és egy zászlóalj katonaságot küldtek Makóra a siker érdekében. Az eredmény ismét messze elmaradt az előírástól, a termelők készletei kimerültek. Áprilisban Makón és a központi járásban 74 vagon búzát, 14 vagon kukoricát, 3 vagon árpát és 1 vagon zabot, összesen 92 vagon terményt rekviráltak. A kiáltó ellentét a kirótt és a beszedett mennyiségek között nagyban hozzájárult, hogy Návay Lajos lemondott a közélelmezési miniszteri biztosságról.72

Az 1918. évi aratás – tartós szárazság után – június végén az árpával kezdődött. Az időjárás ekkor megfordult, sok eső esett, és még fagy is volt. A terméseredmények az előző évi mennyiségek alatt maradtak. Holdanként búzából 5 mázsa, árpából 5,5 mázsa, zabból 7,7 mázsa termett. Így a fejadagokat is csökkentették: búzából a termelők fejenként 15 kg-ot használhattak föl egy hónapban, az ellátatlanok 12 kg-ot.73 Az új termést a már megszokottak szerint zárolták a központi készletek céljára. A megyére kivetett kvótát – 2100 vagon búzát és 150 vagon árpát – az új termésből teljesítették a gazdálkodók. Augusztus közepéig Makó 195 vagon, a központi járás 290 vagon, a nagylaki járás 416 vagon, a battonyai járás 635 vagon és a mezőkovácsházi járás 615 vagon frissen learatott terményt szolgáltatott be.74 Az őszi betakarításkor a kukorica alig hozott 10 mázsát holdanként.75 Augusztus 3-án adta ki a kormány a takarmányok zárolását kimondó rendeletét. „Minden szálas takarmányt: szénát, sarjút, lóherét, lucernát, muhart, bükkönyt a házi és gazdasági szükségleteken felül közszükségleti célra igénybe vesznek. A rekvirálás községről községre, tanyáról tanyára, házról házra fog történni” – mondta ki a rendelet. Aki az utasítást kijátszotta, 6 hónapi elzárásra és 2000 koronára volt büntethető.76 A nyersanyagkészletek teljes kimerülését mutatja, hogy nyáron a földművelési miniszter elrendelte a csalángyűjtést. A csalánrost földolgozásával az Egyesült Államok hadba lépésével megszűnt pamutfonal behozatalt igyekeztek pótolni. A csalánt virágzása idején, júliusban és augusztusban kellett szedni. A gyűjtőhelyek 100 kg szálas csalánért 35 koronát, 100 kg csalánmagért 100 koronát fizettek.77

Ennek ellenére az Alföldön mégis valamivel jobb lehetett a helyzet, mint az osztrák iparvárosokban. Így országos akció keretében augusztus elejétől szeptember közepéig {496} osztrák gyerekek nyaraltak Makón és Csanád megyében. 2534 gyermek volt itt, és a hat hét alatt tíz gyermek halt meg! Fürdés közben a Marosba fulladt Makón kettő, Apátfalván egy gyermek; vérhasban meghalt Makón kettő, Battonyán és Mezőhegyesen egy-egy; egyéb betegségben Mezőkovácsházán kettő és Földeákon egy gyermek halt meg.78

1918 nyarán a nemsokára bekövetkező történelmi változásokat még nem is sejtették a városban. A máskor oly meggondolt és garasoskodó makói képviselő-testület 4 millió korona kölcsönt vett föl egy budapesti pénzintézettől, és az összeget az immár nyolcadszor kibocsátott hadikölcsönkötvénybe fektette. A vármegye ugyanígy 2 millió koronát helyezett el e papírokban. Nagyon sok gazda is tönkrement, aki vagyonát a jelentős kamatokkal bíztató kötvényekre váltotta. Az adóhivatal sokszor késett a segélyek kiutalásával. A behívások miatt csökkent személyzete nem győzte a rendkívül meg növekedett föladatok ellátását.79 Néhány hónap múlva ez is egyik oka lett a népharag kirobbanásának.

Az ősz évek óta nem tapasztalt szárazsággal köszöntött be. A nyár végén kitört spanyolnátha-járvány mind több áldozatot szedett. A tanítás éppen megkezdődött, mikor a járvány miatt októbertől bezárták a város iskoláit. A járványkórházat a Szegedi utcai polgári leányiskolában rendezték be. A város a télre készülve megfelelő mennyiségű tűzifát is igyekezett beszerezni. A jó burgonya- és hagymatermésből a szállítási és kereskedelmi korlátozások miatt a gazdáknál nagy készletek halmozódtak föl. Ezt a nagy mennyiségű hagymát később a román megszállás alatt rekvirálták el, majd a raktárakban megrohadva a város környéki gödrökbe hordták ki.

1918 szeptemberében készült el a legtöbb adót fizetők évente esedékes új megyei listája. Összevetve a négy évvel ezelőtti névsorral, az első tíz személy között csak három az új név. Pongrácz Sándor és Bleyer Zsigmond makói kereskedők és P. Eckhardt Vilmos, a város egy éve megválasztott országgyűlési képviselője. Mindez érzékelteti, hogy a háborús konjunktúra kiknek a megerősödését jelentette Makón és környékén.80

Egy életképes elképzelés is született Makón a háború alatt, mely sokat lendíthetett volna a város és környékének helyzetén. Az Alföldi Első Gazdasági Vasút Tótkomlósig futó, 1905-ben készült keskeny nyomtávú vonalát akarták kiépíteni az ACSEV belvárosi állomásáig. A vonal a városon keresztül vezetett volna. A makói polgármester 1918. szeptember 29-én tartott értekezletén Hódmezővásárhely, Orosháza, Tótkomlós, Makó és több község kiküldöttje mellett megjelent P. Eckhardt Vilmos képviselő, Urbanics Kálmán központi járási főszolgabíró és Sármezey Endre, az ACSEV igazgatója. A kereskedelmi miniszter megadta az előzetes engedélyt a Makótól Tótkomlósig, sőt a Hódmezővásárhelyig kiépítendő vonalra. A résztvevők az építkezésnek a háború utáni megkezdésében állapodtak meg.81 Mint oly sok mindent, e tervet is elsodorták a hamarosan bekövetkező változások. Ugyanígy nem lett semmi Makai Emilnek a színházzal szemben tervezett szobrából sem, az október 13-án megalakult szoborállító bizottság legjobb szándéka ellenére.82

Nem érthetjük meg az Osztrák–Magyar Monarchia 1918 őszén szinte napok alatt bekövetkezett teljes összeomlását, ha nem tekintjük át az ide vezető legfontosabb eseményeket. {497} Április 8-án a Monarchia nemzetiségei római kongresszusukon kimondták, nem akarnak tovább a Monarchia keretei között élni, állami önállóságot követeltek. Az Amerikai Egyesült Államok egyetértett követelésükkel. Június 15-én megkezdődött az osztrák–magyar haderők utolsó támadása a Piavén át. A kierőszakolt áttörés a sok ezer katona hősi önfeláldozása ellenére súlyos katasztrófába torkollott. Ekkor veszett el végképpen a győzelem lehetőségébe vetett hit azokban is, akik még reménykedtek. A katonák ráébredtek arra, hogy az olasz földön vívott harcok egyedül a Habsburg-birodalom megmentéséért, s nem a magyar érdekekért folynak. A nyugati fronton július közepén kezdődött meg az antant döntő támadása. Az augusztus 8-i súlyos német vereség már előrevetítette a közelgő összeomlást. Eközben az antantországok egymás után ismerték el hadviselő félnek a csehszlovák, a jugoszláv és a román nemzeti tanácsokat. Szeptember 15-én a szerb fronton is megindult az antantcsapatok támadása. Bulgária két hét után fegyverszünetet kért, majd békét kötött Szalonikiben. Október 4-én a Monarchia külügyminisztere azonnali fegyverszünetet javasolt a wilsoni 14 pont alapján. Az antant válasza: már nem érvényesek a pontok. Október 16-án I. Károly mint osztrák császár bejelentette Ausztria átalakítását föderatív alapon és fölszólította az osztrák tartományokat, alakítsák meg a nemzeti tanácsaikat. Október 17-én a magyar parlamentben Tisza István elismerte: elvesztettük a háborút. Október 20-án a magyar kormány Ausztria és Magyarország viszonyát perszonálunióra redukálta. Az amerikai és angol csapatokkal megerősített olasz hadsereg október végén megindult támadása már egy fölbomlóban lévő ország széteső hadseregét érte. Október 25-én Budapesten Károlyi Mihály vezetésével megalakult a Magyar Nemzeti Tanács. Három nap múlva a délnyugati arcvonalon az olaszok áttörték a frontot. Bécsnek és Budapestnek a fegyverszünet mielőbbi megkötése lett a legfontosabb. Október 31-én Budapesten győzött az „őszirózsás” forradalom.83 November 3-án Padovában az osztrák–magyar hadvezetőség aláírta a fegyverszünetet.84 Csanád vármegye Hivatalos Lapja november 16-án közzétette Hervay István alispán fölhívását: „A háború véget ért.”

A hatalmas küzdelemnek óriásiak voltak a veszteségei. Magyarországról több mint hárommillió katona vonult be és 530 ezren haltak hősi halált (15,7%). Makóról mintegy 8500-an kerültek ki a frontokra, s közülük 1300-an nem tértek haza (15,2%). A hősi halottak nagy része az olasz fronton Doberdónál és az orosz fronton Galíciában esett el. 798 hősi halott nevét vésték fel a Korona előtt 1929-ben Horthy Miklós kormányzó által fölavatott emlékműre. 40 elesett diák és tanár nevét őrzi a gimnázium előcsarnokában 1924-ben fölállított, és 32 hős katona nevét a neológ zsinagógában 1922-ben leleplezett márványtábla. Több mint 400 hős nevét a háborút követő zavaros idők, a nyilvántartások szétzilálódása miatt nem őrizte meg a fakuló emlékezet.85

 

Lábjegyzetek:

1. Galántai József 1980. 12–16. Romsics Ignác 2001. 35–39.

2. HL 1914. júl. 2.

3. HL 1914. júl. 16.

4. Tarnay Ivor 1929. 14. 

5. Liptai Ervin 1985. 35., 49. Makó Imre 2001.

6. Tarnay Ivor 1929. 14.

7. HL 1914. aug. 6.

8.  Tarnay Ivor 1929. 17.

9.  HL 1914. aug. 13.

10. HL 1914. aug. 20.

11. HL 1914. aug. 20.

12. HL 1919. aug. 27.

13. Tarnay Ivor 1929. 18–19.

14. Halmágyi Pál 1998. 9.

15. HL 1914. szept. 17., 1918. szept. 21.

16. HL 1914. nov. 5.

17. HL 1914. nov. 19.

18. Ekkor írta Juhász Gyula A halott vár legendája című  versét. MÚ 1915. máj. 2.

19. Tarnay Ivor 1929. 20–21.

20. Tarnay Ivor 1929. 12.

21. HL 1915. ápr. 8.

22. HL 1915. júl. 15.

23. HL 1915. szept. 9. Alisp. jel. augusztusról.

24. Halmágyi Pál 1998. 5.

25. HL 1915. júl. 15.

26. HL 1915. nov. 9.

27. HL 1915. júl. 10.

28. HL 1915. dec. 31.

29. HL 1915. júl. 10., okt. 29.

30. HL 1916. febr. 9.

31. HL 1916. jan. 22.

32. HL 1916. márc. 25.

33. HL 1916. aug. 12. Alisp. jel. júliusról.

34. HL 1916. szept. 16. Alisp. jel. augusztusról.

35. HL 1916. jún. 16.

36. HL 1917. ápr. 28.

37. Juhász Gyula: Az erdélyi gyermek. Először a Szeged és Vidéke 1916. szept. 1-i számában, majd két nappal később a MÚ-ban jelent meg.

38. HL 1916. okt. 10. Alisp. jel. szeptemberről.

39. HL 1916. okt. 10.

40. HL 1916. okt. 11.

41. Juhász Gyula Prológus az erdélyi gyermekekért rendezett estélyre. MÚ 1916. okt. 10.

42. HL 1916. dec. 16. A dec. 15-i  rendkívüli közgy. jkv.

43. MFgÚ 1916. nov. 28.

44. HL 1916. dec. 16., 1917. jan. 13.

45. HL 1916. dec. 23.

46. HL 1917. márc. 17. Alisp. jel. februárról.

47. HL 1917. febr. 8.

48. Tarnay Ivor 1929.  42.

49. Halmágyi Pál 1994. 5–7.

50. Tarnay Ivor 1929. 36.

51. Tarnay Ivor 1929. 38.

52. HL 1917. aug. 11., szept. 15. Alisp. jel. júliusról és augusztusról.

53. HL 1917. aug. 11.

54. HL 1917. szept. 13.

55. HL 1917. okt. 18. Alisp. jel. szeptemberről.

56. HL 1917. nov. 17. Alisp. jel. októberről.

57. HK 1917. jún. 2.,1917. nov. 7.

58. HL 1917. dec. 1.

59. HL 1918. jan. 12. Alisp. jel. 1917 decemberéről.

60. Uo.

61. HL 1917. aug. 25. Juhász Gyula: Negyvenhatosok. MÚ 1918. júl. 3.

62. HL 1918. febr. 23.

63. HL 1918. júl. 6.

64. Tarnay Ivor 1929.  44.

65. HL 1918. febr. 9. HL 1918. ápr. 13. Alisp. jel. márciusról. Tarnay Ivor 1929. 44.

66. HL 1918. febr. 9.

67. HL 1918. febr. 16. Alisp. jel. januárról.

68. HL 1918. jan. 19.

69. HL 1918. márc. 16.

70. Tarnay Ivor 1929. 17.

71. Tarnay Ivor 1929. 43.

72. HL 1918. máj. 11. Alisp. jel. áprilisról.

73. HL 1918. jún. 13. Alisp. jel. júliusról.

74. Tarnay Ivor 1929. 46.

75. HL 1918. okt. 3.

76. HL 1918. szept. 14.

77. HL 1918. aug. 3.

78. HL 1918. okt. 12. Alisp. jel. szeptemberről.

79. HL 1918. júl. 13. Alisp. jel. júniusról.

80. HL 1918. szept. 21.

81. Petrovics György 1921. 4.

82. Uo.

83. Böhm Vilmos 1923. 55–64.

84. Ormos Mária 1983. 13.

85. Halmágyi Pál 1998. 9–12.

 

 

  
Előző fejezet Következő fejezet