Tartalom

 

Előszó

Ajánlás

Kedves Gyerekek!

LAKÓHELYÜNK TERMÉSZETI ÉS TÖRTÉNETI FÖLDRAJZA

Nyírbogdány földrajzi fekvése

A község területének megoszlása .

Községünk vízrajza

Időjárási jellemzők

Nyírbogdány talaja, növény- és állatvilága

Bogdány katonai leírása (Olvasmány)

Határai: Hene és Szolnok

A belterület fejlődése

Nyírbogdány történeti földrajzi nevei (Olvasmány)

Összefoglalás

FEJEZETEK NYÍRBOGDÁNY MÚLTJÁBÓL

Miről tanúskodnak a régészeti leletek?

A henei Árpád-kori templom

Községünk neve

Bogdány birtokosai

Bogdányi János és a vásártartási engedély

Bogdányiak II. Rákóczi Ferenc szabadságharcában

Salétromfőzés Szabolcs megyében (Olvasmány)

Az úrbérrendezés Bogdányban

Az 1772-es invesztigáció (Olvasmány)

Virágkor: az 181 l-es mezővárosi kiváltságlevél

Bogdány mezőváros privilégiumlevele (Olvasmány)

Az 1848/49-es forradalom és szabadságharc

Kövér István 1848-as honvédhadnagy életrajza

Nemes Benjámin tanító feljegyzései 1848-1849-ből (Olvasmány)

A bogdányi nemzetőrök névjegyzéke

A dualizmus kora

Az első világháború

Az első világháború nyírbogdányi hősi halottainak névjegyzéke

A gyártelep története

A két világháború között és a második világháború

A második világháború nyírbogdányi hősi halottainak és mártírjainak

névjegyzéke

Orosz fogságban (Olvasmány)

Nyírbogdány a második világháború után

1956 bogdányi eseményei (Olvasmány)

Jelképeink: címer és zászló

Egy nap a polgármesteri hivatalban

Összefoglalás

EGYHÁZI ÉS ISKOLAI ÉLET

A római katolikus egyház vázlatos története

A római katolikus plébánia alapító oklevele (Olvasmány)

A református egyház történetéből

A református templom építészeti megjelenése (Olvasmány)

Bodnár Gábor prédikátor élete

Iskolai élet a kezdetektől 1948-ig

Mai iskolánk

Kazinczy Ferenc: Fogságom naplója (Részlet)

Összefoglalás

EGY KIS NÉPRAJZ

Keresztelő

Hogyan ismerkedtek, szórakoztak régen a fiatalok? (Olvasmány)

Lakodalom

Temetkezés

Szövés-fonás

Öltözködés

Táplálkozás

Gyermekjátékok

Luca napi szokások Nyírbogdány községben (Olvasmány)

Lakóházak, gazdasági épületek

Összefoglalás

KITEKINTÉS KÖZSÉGÜNK HATÁRAIN TÚLRA

Szabolcs megye nevének eredetéről

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye vázlatos története

Megyeszékhelyünk: Nyíregyháza

Megyénk nevezetességei

Megyénk híres szülöttei

Nevezetes személyiségek

Összefoglalás

Kedves Barátaim!

Kislexikon

Időrendi áttekintés

Felhasznált irodalom

A tankönyvben szereplő versek, idézetek, olvasmányok lelőhelyei

Fényképek jegyzéke

Térképek és ábrák jegyzéke

Köszönetnyilvánítás