Előző fejezet Következő fejezet

Szó- és fogalomjegyzék

 

 

A, abrak: szemes takarmány

akó: 52-54 literes űrmérték

anyaegyház: olyan nagyobb egyházközség, melynek parókiája, lelkésze van, és kisebb közösségek, leányegyházak is hozzá tartoznak

árenda: haszonbérlet, haszonbérleti díj; árendátor: haszonbérlő

armális nemes: olyan kisnemes, akinek érdemeiért a király nemesi oklevelet adomány­ozott, de földbirtokot nem.

B, bizonyságlevél: valamit tanúsító hivatalos irat

C, cenzus: a jobbágyok által földesuruknak fizetett pénzadó, Maróton füstpénz a neve

conscriptio: összeírás

contraktus: szerződés

convencionális, konvenciós: szerződéses idénymunkás

CS, cser: cserfa, lenyúzott kérgéből megfelelő eljárással nyersbőrök cserzésére való anyag készül.

D, dézs m a: a jobbágy által az egyháznak és a földesúrnak beszolgáltatott terményadó

dica, dika, dikálís adó: adókulcs, mely szerint a hadiadót kivetették; hadiadó

doniestica: a nemesi vármegyének fizetett adó, házi adó

E, eklézsia: egyházközösség, gyülekezet

F, faizási jog: a jobbágyok erdőhasználati joga. A jobbágyok saját hasznukra meghatározott mennyiségű tűzi-, szerszám- és épületfát vághattak az uradalmi erdőből.

fertály, fertályos: 1/4, negyedes

font: súlymérték, kb. fél kilónak felel meg.

Ft, /ft, f a forrásokban / , forint: pénznem

G, gazdasági év: novembertől novemberig tartott.

H, h, hold: 1200 négyszögöl föld

hadiadó: a hadsereg fönntartására szolgáló állami adó, mely áll pénzadóból, tereményadóból, robotkötelezettségből, a katonák és lovaik beszállásolásából és ellátásából. Lásd még a porciót.

házi adó: a nemesi vármegyének fizetett adó, domestica

hecsedli: csipkebogyóból készült lekvár

helytartótanács: Magyar Királyi Helytartótanács. A király mellett működő magasrangú

hivatal, ahol tanácsosok döntenek az ügyekről.

hites nótárius: hivatal ellátására fölesküdött jegyző

hodály: juh akol , juh pajta, lefedett

honorárium; honorácior: tiszteletdíj; tiszteletdíjból élő értelmiségi

I, icce, icze: kb. 8 deciliter

Intéző: gazdatiszt, tiszttartó

Irtvány: bozótos vagy erdő kiirtásával, feltörésével művelhetővé tett terület

Ispán: itt az uradalmat irányító gazdatiszt, tiszttartó

J, jobbágy: Földesúri hatalom alatt élő, saját eszközökkel, igavonó állatokkal rendelkező, a földesúr földjén, a telken önállóan gazdálkodó paraszt. A fold használatáért pénz és termékjáradokkal, robottal és ajándékokkal tartozott földesurának, adót fizetett a királynak, az egyháznak, a nemesi vármegyének . A telekhasználat jogát örökíthette. A telek nagysága szerint volt egész-, fél-, negyed- és nyolcadtelkes jobbágy, ez utóbbit zsellérnek nevezték.

jószág: itt földbirtok, vagyon

K, „kálomista", kálvinista: Kálvin János követői, reformátusok

kapaalja, kapaalja föld: egy ember által egy nap alatt megkapálható területnagyság

karám: a szabadban tartott állatokat védő, körülkerített hely, fedetlen

kaszás föld, kaszaalja föld: akkora terület, melyet egy kaszás egy nap alatt lekaszál. Kb. 800- 12 00 négyszögöl.

kasznár: a tiszttartónál egy fokozattak alacsonyabb rangú uradalmi alkalmazott.

kétszeres: búza és rozs keveréke kh,

kataszteri hold: 16 00 négyszögöl

kilenced: a jobbágy terményadója. A föld használatáért a jobbágyok a terményeik 1/9-ed részét a földbirtokosnak szolgáltatták be. M aróton dézsmának is nevezték.

konvenciósok: szerződéses idénymunkások

köböl: űrmérték szemestermény mérésére. Legelterjedtebb a 62,9 literes.

köblös föld: akkora terület, melyet egy köböl gabonával lehetett bevetni. Kb. 1 holdnyi.

kr, krajcár, xr: váltópénz, 60 krajcár 1 forint volt.

kurátor: egyházi gondnok

L, láb: hosszmérték, 28-35 cm

leányegyház, filia, fiókegyház: az anyaegyházhoz tartozó, annak adózó kisebb, külön egyházközösség. Az anyaegyháztól függ, nincs külön parókiája, lelkésze, az egyházi szolgálatot az anyaegyház papja látja el. limitáció: korlátozás, árak, bérek felső értékének megszabása.

M, major: itt az uradalomi gazdaság központja lakásokkal, hivatallal, udvarral, gazdasági épületekkel. .

majorsági föld: a földesúr saját kezelésében lévő földterület, melyet a jobbágyok robot­ munkával műveltek meg

makkoltatási jog: A jobbágyok megetethették sertésekkel az erdei makkot.

mérő, pozsonyi mérő, pm.: szemestermény mérésére szolgáló űrmérték. Legelter­jedtebb a pozsonyi mérő, kb.62,4 liter. 1 mérő föld: akkora terület, melybe egy pm. gabonát vethettek el, kb. 800-1200 négyszögöl.

O , omnibusz: Utazásra megfelelőe n kialakított lófogatú társas bérkocsi . Régen autóbusz értelemben is használatos volt.

Ö, ö l: mint hosszmérték, egy bécsi öl 1,9 méter. Ebből származott a négyzetöl, négyszö­göl területmérték, mely 3,6 négyzetméter.

öl fa: 1 m hosszú darabokból álló, „ölbe rakott" hasított vagy gömb tüzelőfa.

P, parókia: lelkészi hivatal pint: 1,6 literes űrmérték

pintér: faipari mesterember, kádár, aki faedényeket, kádat, hordót stb. készített.

porció: adag, fejadag, a hadiadó természetben lerótt része. A beszállásolt katona napi porciója 1 font /0,5 kg/ hús, 2 font kenyér, 8 deci bor, só, tüzelő, gyertya és ágy biztosí­tása volt. Lova porciója 6 font zab, 6 font széna, heti 3 csomó szalma volt.

pozsonyi mérő: lásd mérő.

presbiter: a protestáns egyházközség tanácsának választott tagja

pusztafalu, pusztatelek, pusztamalom: elpusztult, elnéptelenedett

R, rekvirál: térítés ellenében, hatóságilag kényszerbehajtást végez.

részvény: értékpapír, melyet üzleti vállalkozás alaptőkéjének megszerzésére bocsátanak áruba. A vállalkozás nyereségéből osztalék illeti meg a részvény tulajdonosát.

részvénytársaság, Rt, rt: tőkések olyan egyesülése, melyben a vállalkozásukhoz szük­séges tőkét részvények kibocsátásával szerzik meg.

robot: „úr dolga", földhasználat fejében a földesúrnak járó ingyenmunka

rőf: textília hosszmértéke, 78 cm

S, statárium: a rögtönítélő bíróságok gyorsan, rövid úton, szigorúan ítélkeznek.

SZ, szerfa: szerszámfa, épületfa

szolgabíró: a vármegye tisztségviselője

T, tarack: rövid csövű, meredeken tüzelő ágyú

testamentum: végrendelet

tized, dézsma: az egyháznak fizetett terményadó, a termés 1/10-e. /Maróton az uradalom szedte be./

törvénybíró: itt a falusi bíró helyettese, aki főleg gyámügyekkel foglalkozott

U, ugar: a termés betakarítása után 1 évig vetetlenül hagyott terület, melyen állatokat legeltettek. 3-szor felszántották.

úrbér: a telekhasználatért járó földesúri adó.

úrbéres: telkes jobbágy

úriszék: földesúri bíróság. A jobbágyok között, a földesúr és alattvalói között keletkezett vitás ügyeket lerendező földesúri ítélőszék. Bírája maga a földesúr volt.

V, vallásalap, Magyar Királyi Vallásalap: a katolikus egyház fenntartását segítő alapít­ vány, melyhez birtokok is tartoztak. /A maróti uradalom vallásalapi birtok volt./

váltóforint, vtf.: a papírpénz leértékelésekor, 181 l-ben kibocsátott új pénz, amelyre a le­ értékelt papírbankókat fokozatosan átváltották.

véka: szemestermény űrmértéke, nagysága vidékenként változott, kb. 32 liter.

verbuválás: katonatoborzás

ZS, zsellér: általában az 1/4 teleknél kisebb telken vagy majorsági földön dolgozó szegényparaszt neve. Gyakran ide sorolták a falusi kézműveseket is.

zsindely: háztető fedésére való hosszúkás, vékony falemez.

 

  
Előző fejezet Következő fejezet