Előző fejezet Következő fejezet

Bevezető

 

Szakoly község többszáz éves múltja, pusztulása és megújulása, lakóinak mába vezető küzdelme, eredményei, céljai egyaránt indokolták egy összefoglaló helyi kiadvány megjelentetését a Millennium évében. Tehát a kezdeményezőket nem a historizálás múló divatja vezérelte.

Az Olvasónak azzal a reménnyel ajánlom a község helytörténeti kiadványát, hogy abban feledésbe ment, vagy eddig nem ismert események leírását a település gazdasági-társadalmi változását tükröző adatokat és sokat mondó képeket talál.

A településünkhöz való kötődés természetesen különböző mélységű. Az ország más tájairól ide érkezők gyakran rácsodálkoznak arra, amit látnak. Minden ismerős, mégis mennyi minden más, mint az ő gyermekkorukban. Sok régi ház helyén újak állnak.. Műút-hálózat, tiszta, virágos utcák, új oktatási, egészségügyi intézmények, középületek, három torony ölelésében hozzáértéssel kialakított terek, múltat idéző szobrok vonják magukra a figyelmet. A helybeliek pedig „az idegen" láttán kutatnak emlékeikben és a házigazda szívességével fogadják a régen látott földit csakúgy, mint a látogatásukkal őket megtisztelő vendéget.

A kiadvány elkészítését sokan, támogatták. Önzetlenül segítettek a lokálpatrióták, ugyanúgy tudományos kutatók, anyagi támogatást nyújtók, a Jósa András Múzeum, a Rím Könyvkiadó és Nyomda, valamint a Zéta Sport Bt. munkatársai. Ezúton is megköszönöm eredményes munkájukat.

Bízom abban, hogy ez a könyv elnyeri az Olvasó tetszését. Az együttcselekvés eddigi eredményeire, közeli és távolabbi terveinkre alapozva szándékaink szerint a gyűjtő-feltáró munka folytatódik. Az itt élő szorgalmas emberek nevében-ehhez kérem segítségüket, és látogatásra hívom az érdeklődőket.

A múltunkról, jelenünkről tanúskodó adatok publikálása a harmadik évezred küszöbén felfogásunk szerint elődeink és kortársaink iránti megbecsülés, ugyanakkor szerény üzenet is a jövő nemzedékeinek.

Köszönöm az Olvasó megtisztelő érdeklődését.

 

Előszó

Szakoly község vezetői a Millennium évében helybeliek és elszármazottak kezdeményezése alapján a település múltját, jelenét bemutató monográfia megjelentetését határozták el. A megalakított szerkesztőbizottság irányításával megkezdődött a gyűjtő, feltáró munka. Az anyaggyűjtés sokirányú volt. Levéltári dokumentumok, monográfiák, szakdolgozatok, pályázatok, jegyzőkönyvek, valamint intézmények, szervezetek iratanyagában megtalálható adatok, elemzések felhasználásával készült el a helytörténeti kiadvány.

A szerkesztőbizottság tömör, áttekinthető, hiteles településtörténet megjelentetését tűzte ki célul. Ez a törekvés nyomon követhető és az első fejezetben hiánytalanul megvalósult. A fejezetek megírására vonatkozó döntésben, a szerzők felkérésében, illetve megbízás hiányában azonban tapasztalat szerint a következetesség csorbát szenvedett. Ez megmutatkozott a részanyagok tartalmi és terjedelmi különbözőségében. Néhol pedig egy-egy megállapítást a kívánt vagy lehetséges statisztikai adat nem igazol kellőképpen.

A szerkesztési szempontok érvényesítése érdekében ezért sor került anyagrészek átdolgozására, adatok, leírások szelektálására, illetve átfedések megszüntetésére. A szerkesztőbizottság munkájában fontos szempont volt továbbá, hogy megkeresse és láthatóvá tegye a fejezetek közötti kapcsolódásokat és ezáltal lehetőség szerint érzékeltesse a témák közötti összefüggéseket, a kölcsönhatásokat.

Indokolt az Olvasó hiányérzete a folytonosság tekintetében a gazdasági élet változásáról szóló fejezetben. Más helyen pedig egy-egy téma csak érintőlegesen kapott helyet.

Ilyen kérdések egyebek között: a háborús- és forradalmi események hatásai; pártküzdelmek és választások; a beszolgáltatás; az ingázás; az mg. termelőszövetkezetek megalakításának, majd átalakulásának következményei; a tanyapolitika; az életmód változásai; néprajzi vonatkozások; a település arculata.

Ugyancsak hiányérzetet kelt a „Dokumentumok, források Szakolyról" című fejezet, mert nem szerepelnek hiánytalanul a kötetben a rádiónak, a tévének, a sajtónak a településsel kapcsolatos valamennyi megnyilatkozásai, híradásai.

Az pedig bizonyára belátható, hogy a település gazdasági, társadalmi, oktatási-művelődési életét, egészségügyi helyzetét, infrastruktúrájának változását alapvetően alakító sorsfordulók kellő mélységű feldolgozása csak egy nagyobb terjedelmű, további kutatással megalapozott kiadványban lehetséges.

A kötetben - reményeink szerint az Olvasó örömére - igen gazdag képanyag szerepel. A fotók készítőinek jóvoltából bőséges választék állt rendelkezésre. A fekete-fehér és színes képek történelmet idéznek, változásokat, történéseket szemléletesen dokumentálnak, üzenetet hordoznak.

A könyv egyik melléklete a források megnevezését tartalmazó jegyzet. Az elemzésekben azonban többségben nem szószerinti idézetek szerepelnek, így a sorszámozott hivatkozások a tartalom hitelességét tanúsítják és az Olvasónak a felhasznált irodalomban való eligazodását szolgálják.

Ugyancsak melléklet a helytörténeti kiadványban Dr. Papp Ferenc írása a NOMINA 3P RT-ről és az általa vezetett iskoláról. A rövid ismertető nem kapcsolódik a település történetéhez, ám a szerző szakolyi születésű, kötődése pedig tartalmas és állandó. Ezt bizonyítja az is, hogy Dr. Papp Ferenc a könyv megjelentetésének nyomdai költségeit támogatásként felajánlotta Szakoly község önkormányzatának. Köszönet érte.

A kiadvány elkészítését, megjelentetését részanyagok, tervezetek megírásával segítették intézmények, szervezetek, egyesületek, alapítványok vezetői és munkatársai, illetve a képviselőtestület tagjai, a polgármesteri hivatal dolgozói, a Szakolyért Baráti Klub, a Rím Könyvkiadó és Nyomda, valamint a nyugdíjasok. Nélkülözhetetlen szakmai segítséget adtak a Jósa András Múzeum, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Levéltár, valamint a Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár munkatársai, az egyházak helyi, debreceni és nyíregyházi vezetői. Sokoldalú segítséget kaptunk Dr. Bene János lektortól tartalmi kérdésekben, a szerkesztés szempontjainak megfogalmazásában, a helytörténetírás módszereinek lehetséges alkalmazásában.

A könyvet ajánljuk mindazoknak, akik a település küzdelmes múltja, lakóinak bizakodással teli jelene és jövőt megalapozó munkája iránt érdeklődnek.

Meggyőződésünk, hogy az Olvasó ösztönző társadalmi környezetben, személyes boldogulásán keresztül részese a távlati célok kialakításának, megalapozásának, illetve egy megírandó teljesebb monográfia előkészítésének.

A szerkesztőbizottság

 

  
Előző fejezet Következő fejezet