A parasztfalu az úrbérrendezéstől a II. világháború végéig

 

 

A falu népessége

Demográfiai változások

Figyelemre méltó az a változás, ami Turán a XIX. század második felében a népességszámban végbement.

Bázis I. 1785. 1870. 1880. 1890. 1900.
Sz. % Sz. % Sz. % Sz. % Sz. %
1938 100 3512 181 3818 197 4378 226 4759 246
II. 3660 3952 4155


Fiatal pár a XX. század elején

 

 

Természetesen továbbra is a hivatalos, állami (most már pontos) népszámlálás adatait elemezzük (I. sor). Csupán tájékoztatásul közöljük továbbra is a Schematizmus (II. sor) adatait, amely kisebb- nagyobb eltérést mutat az állami statisztikától. Viszont éppen a Schematizmusnak köszönhetjük azt az információt, hogy az 1860-as évek végétől három külterületen is éltek lakók.

Turai család a XX. sz. elején
Turai gyerekek
Kuruc Mihály Turai asszonyok
Turai gyerekek Turai asszonyok
1873* 1881** 1890**
Fekete puszta 20 145 107
Haraszti major 10 109 203
Vasút-telep 30 29 40

* Schematizmus adata
**Népszámlálási adatok

Fekete- és Haraszti majort az új birtokos b. Schossberger Zsigmond létesítette, a cselédjei laktak itt. A Vasút-telep egyértelműen a Pest-Hatvan vasútvonal megnyitása után keletkezett. Lakói kezdetben a vasútnál dolgozókból verbuválódott, később mások is megtelepültek az új falurészben. Eredetileg ez a terület is az uradalomhoz tartozott.

Más helyen részletesen beszámoltunk az úrbéri viszonyok felszámolásáról. A jobbágyokból önálló parasztgazdák lettek, a zsellérek kezdetben még a helyi mezőgazdaságban, majd pedig egyre többen a hatalmas lendülettel fejlődő főváros gazdag munkakínálatában találtak megélhetési lehetőséget. A Pest-Hatvan vasútvonal megépítése pedig egészen különleges távlatokat nyitott a mezőgazdasági termelésből kiszorulók számára. Mindezeket más helyen még elemezzük, most csupán ennek demográfiai oldalát világítjuk meg. Tehát az egészségi körülményeiben fokozatosan javuló, ezért lélekszámában gyarapodó népesség lendületét nem törték meg a megélhetési viszonyok gátló tényezői, hanem éppen ellenkezőleg, a megnövekedett számú keresők megfelelő, sőt bizonyos vonatkozásban még kedvezőbb munkaviszonyok közé kerültek, s így a további lakosságszám-növekedés sem okozott a településen belül megoldhatatlan közgazdasági állapotokat. Amíg az ország más, mezőgazdasággal foglalkozó településében a századforduló éveiben ezerszám vándoroltak ki Amerikába a termelésből kiszorultak, addig erre Turán nem került sor.

Maczkó Mihály és családja 1932.

A viszonyok olyannyira kedvezően alakultak, hogy amíg 1785-1857, tehát 72 év alatt 1938-ról 3218 főre emelkedett a falu lakosságszáma, 1280 fővel, ez 66%, ami átlagban évi 18 fő gyarapodást jelent, addig 1857-1900 között, vagyis 43 év alatt, lényegesen rövidebb idő alatt 3218-ról 4759 főre, azaz 1541 fővel, 48%, ami átlagban évi 36 fő szaporodást jelent.

A XIX. századi állapotokat bemutató résznél megállapítottuk, hogy Tura lakosság­száma folyamatosan növekedett. Ez a tendencia a XX. század első felében is kimutatható. Ennek részletes bemutatására kizárólag a 10 évenként lefolytatott népszámlálás adatait használjuk fel. Kiinduló bázisnak a már közölt, 1900-as esztendőt vettük.

Bázis
1900. 1910. 1920. 1930. 1941.
Sz. % Sz. % Sz. % Sz. % Sz. %
4759 100 5576 117 5913 124 6771 142 7043 148

Ezen belül érdemes megvizsgálni, hogy ezekben az évtizedekben hányan éltek a külterületeken:

Év Fekete puszta Haraszt Alsórét Egyéb Összesen
1900 179 371 79 629
1910 153 319 100 572
1930 120 293 34 143* 590

*Itt megjegyzik, hogy Vasút újtelep

A gyarapodás az adott időben imponáló. Ezzel Tura elérte, hogy Északkelet Pest megye legnépesebb települése lett. 1900-1941 között, tehát 41 év alatt 4759-ről 7043 főre növekedett a lakosságszám, ez 48%-os és évenkénti átlag 56 fős gyarapodást jelent.

A számok mögött álló emberek további adatai is érdekes összehasonlításra nyújtanak lehetőséget.

Év Összes lakos Nemek szerint Családi állapota
Ffi Nőtlen, hajadon Házas Özvegy Tórv. elvált
Sz. % Sz. % Sz. % Sz. % Sz. % Sz. %
1900 4759 2316 49 2443 51 2447 51 2036 43 276 6 -
1910 5576 2774 50 2802 50 2916 52 2321 42 338 6 1
1920 5913 2828 48 3085 52 3011 51 2478 42 419 7 5
1930 6771 3276 48 3495 52 3343 49 2969 44 445 7 14
1941 7043 3374 48 3669 52 3259 46 3280 47 486 7 18

Az elmúlt századokban a több férfi születés és a nők nagyobb halandósága miatt álta­ lában 1-2%-kal nagyobb volt a férfi populáció. Ez a századfordulóra kiegyenlítődött, és az I. világháborútól kezdve a nők aránya nagyobb volt a férfiakénál. Ebben kétségtelenül szerepet játszott a világháború közvetlen és közvetett (a fronton és hadifogságban szerzett betegségekből származó, később bekövetkezett halálozások) emberveszteségei, alapvetően azonban ettől kezdve a férfiak (átlagosan) rövidebb életkora okozza a folyamatosan kimutatható különbséget.

Kitti József és családja - 1920-as évek-
Turai legények Győri Péter - Csősz István

 

A nőtlenek és hajadonok számának az 1920- ban megindult csökkenése nem a házassági hajlandóság apadását, hanem a születések, tehát a gyermekszám csökkenését, valamint az átlagos életkor, vagyis az idősebb populáció növekedését jelenti. Az özvegyek gyarapodása szintén (részben) kapcsolódik az I. világháború emberveszteségeivel, ám összefügg a férfiak átlagéletkorának a csökkenésével is. A törvényesen elváltak %-os aránya ugyan még elhanyagolható, ám a számának növekedése nemcsak a törvény adta lehetségeket, hanem a valláserkölcsi pillérek alapjainak a lazulását is jelzi.

Már részben jeleztük a népesség életkor összetételének a változásait, ám ezt számszerűleg az életkori táblák mutatják meg.

 

 

 

Lakodalmi násznép
Szilágyi-család
Év -6 6-11 12-14 15-19 20-39 40-59 60- Összesen
életkorú
1900 778 662 326 472 1253 908 340 4759
% 17 14 7 10 26 19 7
1910 974 778 394 574 1493 1014 376 5576
% 17 14 7 10 27 18 7
1920 778 883 432 625 1671 1040 483 5912*
% 13 15 7 11 28 18 8
1930 1002 987 250 688 2098 1182 564 6771
% 15 15 4 10 31 17 8
1941 751 866 462 781 2049 1460 670 7039**
% 11 12 12 11 29 21 9

* 1 fő életkora meghatározhatatlan
**4 fő életkora meghatározhatatlan

A csecsemőhalandóság jelentős visszaszorítása ellenére is számottevően csökkent a 0-6 év közötti populáció aránya, ami egyértelműen a kevesebb gyermekszülést igazolja. Ezzel arányosan növekedett a felnőtt korosztály életkora, vagyis fokozatosan öregedett a lakosság. Nagyon szemléletesen mutatja a világháború káros hatását az 1930. évi adatsorban a 12-14 éves, tehát az 1916-1918-ban született gyermekek számaránya. Kevesebben is születtek (lásd az 1920. évi adatsor 0-6 éves szeletét) és az 1918-as influenzajárvány (spanyol-nátha) őket tizedelte meg a legjobban.

Vallási helyzet

A vallási viszonyok a XX. században sem változtak alapvetően. Mindazonáltal a számadatokat ebben az esetben is közreadjuk. Az árnyaltabb bemutatás érdekében a %-nál tizedeket is használunk.

Év Lakosság szám Római Katolikus Evangélikus Református Zsidó Baptista Egyéb
vallást követők Sz. % Sz. % Sz. %
Sz. % Sz. % Sz. %
1900 4759 4591 96,5 32 0,7 25 0,5 109 2 3 _ 2
1910 5576 5394 96,7 29 0,5 33 0,6 114 2,- 6
1920 5913 5743 97,1 26 0,4 51 0,9 89 1,5 4
1930 6771 6544 96,6 57 0,8 55 0,8 96 1,4 _ 19 0,3
1941 7043 6850 97,2 45 0,6 35 0,5 86 1 ?, 17 0,2 10 0,1

Nemzetiségi megoszlás

A statisztikák rendszeresen közölték az egyes települések nemzetiségi megoszlását. A XVIII.-XIX. század honismertető leírásaiban, kezdve az 1786-os, német nyelvű Korabinsky lexikonnal, majd Vályi, Fényes, Ferenczi és Galgóczy művein át, minden esetben Turát magyar falunak írták le. A nemzeti hovatartozást az anyanyelv címszó alatt közölték, amely néhány eltéréstől eltekintve mindenkinél magyar. A vizsgált időszak utolsó szakaszában az alábbi a helyzet:

Anyanyelve 1890 1900 1910 1920 1930 1941
magyar 4343 4747 5571 5906 6760 7042
német 24 5 1 1 4
tót/szlovák 10 4 3 3 2 1
román - 2 2 1
szerb - - 2 1 -
egyéb 1 1 1 1 3 -

A korszak utolsó népszámlálásánál (1941-ben) külön feltüntették még a nemzetisé­gi hovatartozást is, amelyet a lakosság bemondására jegyeztek fel:

magyar 6883 szlovák 1 cigány 155 zsidó 4

Figyelmet érdemel és átfogó kutatást érdemelne a turai cigány lakosság története. A könyvben csupán felvillantottunk egy-egy adatot, ám részletes kifejtésével nem foglalkozunk. Mégpedig azért nem, mert a cigány (roma) lakosság 1944-ig (éppen az 1941. évi népszámlálás adatai bizonyítják) az összes lakosságnak csupán 2,2%-át képezte, így tehát a társadalmi befolyásolása alig érezhető, gazdasági szerepe pedig teljesen elhanyagolható. A helyi társadalom perifériáján éltek és csupán a cigányzenekarok („cigánybandák") jelentettek színt a helyi kulturális élet palettáján. A turai cigány lakosság életében alapvető változások a II. világháború után következtek be, ám ennek a kornak részletes elemzése nem e könyv feladata.

Nem mehetünk el szó nélkül az országos politika helyi megnyilvánulásai mellett, amelynek sokrétűségéből most csak egy szeletet emelünk ki. A falu vallási összetételének tárgyalásakor nyilvánvalóvá vált, hogy a falu népe szinte kizárólagosan keresztény s ezen belül római katolikus. A múlt század közepétől megindult egy folyamat, amelynek a végén hamarosan törvényesen is biztosították az ország nem keresztény, tehát zsidó lakosainak a vallási és állampolgári egyenjogúságát. Az Európában kiemelkedően egyedülálló liberális országpolitikának is köszönhető az a felgyorsult gazdasági fejlődés, amely az Osztrák-Magyar Monarchia fél évszázados történetében bekövetkezett. Ebben kétségtelenül nagy szerepet játszott a magyarországi zsidóság kezén felhalmozott (külföldi kapcsolatai révén európai méretekre is kiterjeszthető) tőke, amelynek jelentős része kereskedelmi- és bankügyletekből származott. A meggazdagodott kereskedők egy része tőkéjét az iparba fektette, egy másik része megmaradt továbbra is a kereskedelemben és a banki szférában, míg mások a kor magyar arisztokratáit követve földbirtokot, majd magyar nemességet, bárói koronát vásárolva az uralkodó osztály­ ba integrálódva folytatták életüket. Ezt tette Schossberger Zsigmond és Schossberger Henrik (és leszármazottaik), akik éppen Turán, Hatvanban és a környező falvakban elterülő hatalmas, az egykori Esterházy-Grassalkovich-Podmaniczky-birtokokban, mint új földbirtokosok irányították a vidék gazdasági és részben politikai közéletét. Tura élete is összekapcsolódott a Schossbergerekkel, ámbátor ez a kapcsolat a nagyúr és a föld egyszerű népe között csupán áttételesen (az uradalmi tisztviselőkön keresztül) érvényesült.

Ebben a régen kialakult és megszilárdult politikai-társadalmi közegben a falu minden lakója tudta, hogy kinek hol a helye, nem kérdőjelezte meg senki az uraság helyzetét, vagyonát, és ebben a viszonylatban nem játszott szerepet az a tény, hogy a Schossbergerek eredetileg zsidók.

Hasonlóképpen zavartalanul végezhették munkájukat több nemzedéken át a faluban élő zsidó vallású kereskedő- és iparos családok. Az Atlasz-, a Leitersdorfer-, a Hanófer- (pontosabban Hannover, ami származási helyükre utal, csakhát időközben nevüket „elmagyarították") famíliák a falu népe között éltek, ám vallásuk, külön törvényeik és szokásaik mindig is egyfajta másságot jelentettek, amit - elzárt - családi és társadalmi életüket jobbára hittestvéreikre korlátozva ők maguk is elősegítettek.

Nem kívánjuk eltúlozni a keresztény teológia évezredes ítéletét sem, de hát II. János Pál pápának a határozott fellépéséig a zsidóságot Jézus Krisztus gyilkosának minősítették. Egy kifejezetten római katolikus faluban ezek a gondolatok sem szállhattak el nyomtalanul, bár ellenséges éllel sohasem kerültek a felszínre.

Az első világháborúban elszenvedett vereség, a forradalmak kommunisztikus, a paraszti leiektől és gondolkodástól távol eső eszméi, az ősi ellenséggel, az oroszokkal barátságot hirdető tanácsköztársasági zsidó (javarészt) vezetők szinte tálcán kínálták a régi, úri rend visszaállításán munkálkodó propagandagépezetnek a bünbakállítás alanyait. A németeknek (sváboknak) és a zsidóknak köszönhetjük Trianont és a forradalmak felfordulását, az idegen hadseregek megaláztatását - hangoztatták a Horthy-kurzus kezdetének vezetői. Bár ennek éle aztán a két világháború közötti két évtized folyamán jelentősen tompult, azért a kor ideológiájában mindvégig létező tényező volt az antiszemitizmus, illetve a magyar fajiságot előtérbe toló, egyfajta németellenességet mindvégig megőrző nacionalizmus.

Ezek az eszmék, majd ennek nyomán kialakult közhangulat sokszor kuszán és a hivatalos kurzust utánozva jelentek meg a városokban, a falvakban, attól függően, hogy az adott településnek milyen a vallási és társadalmi összetétele, milyenek a község vezetői és azoknak milyen hatása volt az adott helység népére.

A fent vázolt országos folyamatnak fő vonásait Turán is megtapasztalhatjuk, csakhát a falu többségét alkotó, mélyen vallásos, konzervatív gondolkodású paraszti lakosság és más körülmények (az egyházi- és világi vezetők józansága, a forradalmi eszmék, továbbá az antiszemitizmus és szélsőséges nacionalizmus gyökértelensége) eleve kizárták a falu békéjét veszélyeztető szélsőségek (bal- és jobboldalit egyaránt) kifejlődését.

A két világháború között ezért folytathatták zavartalanul (bár továbbra is a falu különböző társadalmi rétegétől elzárkózva) életüket a zsidó kereskedők és iparosok. Kiemelkedőbb tagjaikat nemcsak virilis, hanem választás útján is beemelték a képviselőtestületbe. Az igazsághoz persze az is hozzá tartozik, hogy aztán az 1930-as évek végétől a zsidótörvényeket a helyi közigazgatás is maradéktalanul végrehajtotta, nem tudott (és nem mert) megszabadulni az országos direktívák nyomása alól, és pl. a honosság megítélésében - sajnos - nem a valóságos, helyi ismeretek alapján jártak el, hanem teret engedtek az ekkor már országos politikára emelt antiszemitizmusnak. Tura kis zsidói sem kerülhették el sorsukat. Akárcsak az ország más településeiben, ebben a faluban sem merte senki sem megakadályozni az elhurcolásukat. A turai zsidók is a holocaust oltárán szenvedték el mártírhalálukat.

A Schossberger-család tagjainak jelentős része az 1930-as évek végére kihalt, a többiek vagyonuk segítésével, szétszóródva ugyan a világban, de megmenekültek a fizikai megsemmisítéstől, ám a háború végével az ő magyarországi gazdasági és politi­kai szereplésüknek, gazdag, fényes életüknek is vége szakadt.

A turai intelligencia

Az elmúlt századokban egy település társadalmát első lépésként ketté osztotta a nemességhez, illetve a köznéphez tartozás. A fentiekben bemutattuk, hogy a nemesség között is megkülönböztettük a birtokos és a birtoktalan nemeseket. Azt is láttuk, hogy a birtoktalan nemeseket - több esetben - csupán a kutyabőrük különböztette meg köznépi társuktól, hiszen foglalkozásukra nézve iparosok vagy éppen jobbágytelken gazdálkodó parasztok voltak. Számos adattal és alkalommal a köznép, különösen a parasztság differenciálódását is bemutattuk már.

Az alábbiakban a turai társadalomnak azt a rétegét szeretnénk bemutatni, akik között voltak ugyan nemesek s nemtelenek is, ám egyben megegyeztek: a köznéphez képest iskolázottabbak voltak és ennek következtében különféle értelmiségi feladatot láttak el, irányítói, vezetői állást töltöttek be. Bár az iskolai végzettségük eltérő színvo­nalú volt, azért a különböző korokban pontosan be lehetett határolni azt a minimumot, ami képessé, alkalmassá tette az „úri" osztályba sorolásukat. A feudalizmus korában az úri társadalom részét képezte a magyar nemes ember, valamint a honoratior vagyis az értelmiségi pályát betöltő és legalább a középiskola grammatikális tagozatát elvégző személy. Ez a XX. század első harmadáig megfelelt a négy alsó középiskolai osztálynak (vagy a polgárinak), majd ezt a minimumot fokozatosan átvette a középiskolai érettségi vagy annak megfelelő értékű más iskolai végzettség.

Melyek voltak tehát Turán azok a hivatások, állások, amelyeknek a betöltői az úri rendet alkották? - Két alapvető csoportot különböztetünk meg: az egyházi és a világi személyeket. A papi szemináriumot (egyetemmel egyenértékű!) végzett plébánosok, az állomáshelyüket - püspöki utasításra - ugyan sűrűbben változtató, de szintén ha­ sonló iskolai végzettségű káplánok megkülönböztetett tiszteletnek örvendtek, kezdet­ től fogva. Hivatásuk, magas szintű képzettségük alapján a faluközösségben vezető szerepet betöltő személyük vitathatatlan. Több esetben mindezt erősítette még a plébá­nos vagy káplán nemesi származása. A plébános hivatali tekintélyét (a nép előtt külö­ nösen) növelte a biztos megélhetést nyújtó javadalmazása. (Az egyházi személyek községi szerepéről az egyháztörténeti fejezet nyújt részletesebb tájékoztatást.)

A világi intelligencia sokkal tarkább, részben iskolai végzettségüket, részben pedig (ebből fakadóan is) anyagi elismertségüket tekintve. Az egyik nagy csoportot az uradalmi alkalmazottak alkották.

Pokorny József főkertész és felesége Wachter Anna a bárói kastély házvezetőnője

Már az Esterházyak idején számos alkalmazott kellett a több ezer holdas birtok igazgatásához. A tisztviselők között szintén akadt nemes ember is, ám alkalmazásuknak nem ez, hanem iskolai végzettségük és ebből fakadó alkalmasságuk volt a feltétele. A XVIII. században és a XIX. század első felében az írásos munkát végzőnek ismernie kellett a latin nyelvet (ha még németül is tudott az előnyt jelentett, ezért is akadt közöttük sok német származású) és megfelelő számviteli ismeretekkel kellett rendelkeznie. A schossbergeri időkben a nyelvtudás már nem volt alapfeltétel, bár a német nyelv ismerete szintén előnyt jelentett. A gazdaságot közvetlenül irányítóknak szakirányú (gazdász) képesítéssel kellett rendelkeznie. Az uradalmi tisztviselők csoportja viszonylag széles skálán mozgott, amelyben az alá- és fölérendeltség meghatározó volt. Ennek függvényében a javadalmazásuk is széles határok között mozgott. Egy kezdő írnok és a főintéző fizetését (javadalmát) nagyságrendek különböztették meg. Mindazonáltal minden tisztviselő az „úri" rendbe tartozott és ennek alapján pl. látogathatta az „úri casinót".

A világiak másik csoportjába a községi alkalmazottak tartoztak. Itt mindenekelőtt a jegyzőt kell kiemelni, akinek a XIX. század elejéig alapfelkészültségéhez tartozott a latin nyelv ismerete és természetesen tájékozottnak kellett lennie a magyar jogrendben és a közigazgatás alapismereteiben. A XX. századra a nyelvismeret nem volt kötelező, ám ekkor már megkövetelték a jegyzői szakképesítés megszerzését. Aki ezzel a végzettséggel nem rendelkezett nem lehetett jegyző, de még aljegyző sem. A községháza minden tisztviselője az urak, a „nadrágosok" csoportjába tartozott. S mivel a jövedelmük nagysága alapvetően a szakképesítésüktől függött, mindenki törekedett annak megszerzésére.

A községi intelligencia szerves részét képezte a XIX. század utolsó harmadától alkalmazott körzeti orvos (majd a XX. században az orvosok); a XX. század elejétől alkalmazott körzeti állatorvos; a XIX. század végétől magánpatikát nyitó, turai születésű Molnár Jakus gyógyszerész és utódai; a XX. század elején létesített iparvállalatok (gőzmalmok) tulajdonosai; a MÁV állomás tiszti végzettségű főnökei és más szervezet, intézmény (szövetkezet, bank stb.), az első világháborút követően inkább csak keresztény vallású vezetője.

Pock Aladár tanító beszél egy ünnepségen

Az intelligencia részét alkották minden időben a tanítók, akikről külön kell ismertetést adni. A kántortanítók mindvégig az egyház szolgálatában állottak és a mindenkori plébános alárendeltjei voltak. Jövedelmük nagyobbik fele is egyházi eredetű, ezért személyes érdekük volt a „főnökükkel" való jó kapcsolat kiépítése és megtartása. A fellelhető dokumentumok bizonysága szerint, bár súrlódások lehettek, sőt voltak is, de az alkalmazott kántortanítók közül ezért senkit sem kellett leváltani, alkalmatlanság, erkölcstelenség stb. miatt eltávolítani. A turai kántortanítói javadalom messze kiemelkedett a környező települések hasonló állásainak javadalmai közül, ezért állásüresedés esetén sokan megpályázták azt, tehát a sok jóból a legjobbat lehetett kiválasztani. Aki pedig elnyerte a vágyott állást, az minden tőle telhetőt megtett, hogy azt megtarthassa, hogy munkájával, emberi magatartásával elégedett legyen mind egyházi elöljárója, mind pedig a falu népe. Ez egy nagyon fontos társadalomformáló erőnek bizonyult Tura község esetében. Részletes ismereteink ugyan csak a vizsgált kor utolsó két, nagyhatású kántortanító (Sándor József, Kovács László) munkájáról vannak (erről több helyen olvashatunk ebben a könyvben), a fönti ismérvek alapján azonban nem lehet kétségünk afelől, hogy mind a több évtizedig működő Palik Sándor, ifj. Murányi János, a Balázs tanító „dinasztia" tagjai vagy éppen Horváth Ferenc hasonlóan igyekvő életutat jártak be. Az egyházukat, falujukat és annak népét több évtizeden át, szinte halálukig áldozatosan szolgáló kántortanítók nevelőoktató munkája, példás élete sugárzó erővel hatott az egymást váltó turai nemzedékre. Nem véletlen az a kulturális fogékonyság s igényesség, a hagyományok (egyházi és világi) megőrzésének a vágya, az öntudatos emberi tartás, ami jellemzi mind a mai napig a turai társadalom gerincét, bár ennek megtörésére évtizedes kísérletek voltak.

Nem lehetünk igazságtalanok. Mindezek a pozitív jellemzők nem csak a kántortanítók „kisugárzásának" az eredménye. Hiszen már a XIX. század első felétől alkalmaztak segédtanítókat, majd ezek száma a XX. század elejére már 10 fölé emelkedett. Az iskolák gyarapodásával pedig a turai tanítóság a helyi intelligencia számban legnagyobb csoportját alkotta. Mindazonáltal azt is meg kell állapítani, hogy e csoportlélekszámához képest - kisebb jelentőségű és hatású szerepet játszott a település vezetésében, mind ami megillette volna. Ennek több oka volt. Az időközben létrehozott állami iskola és az egyházi iskola közötti rivalizálás gyengítette a tanítói társadalom erejét. A tanítókkal szembeni szigorú követelmények az első világháború és a forradalmak bizonytalan éveiben lazultak, ennek folyamán akkor botrányosnak mondott esetek is történtek, amelyeknek káros utóhatását nemcsak az adott személy (személyek) szenvedték meg, hanem az egész helyi tanítói társadalmat megrendítették. Szerepet játszott az egyes tanítók megítélésében és a falura gyakorolt hatásában, hogy mennyi időt töltöttek állomáshelyükön. A kántortanítók - láttuk - egy életre kötelezték el magukat, így hatásuk több évtizeden át érvényesült. Ugyanez már nem mondható el a beosztott tanítók esetében. Viszont akik közülük több éven, évtizeden át a faluban maradtak, esetleg később vezetői beosztásba is kerültek, azokat mind a mai napig megőrizte az emlékezet, tehát községformáló hatásuk nem enyészett el (Lakó Károly, Nagy Lajos, Pock Aladár, Chikán Ernő, Porpáczy István, Dusi néni stb.). Végül, de nem utolsó sorban a gyermeklétszám növekedésével egyre több tanítóra volt szükség, ám a település teherbíró képessége ezzel nem tudott lépést tartani. Akkor kellett fejleszteni az iskolát, amikor a legnehezebb időket élte Magyarország, vagyis az első világháború, majd az ezt követő politikailag és gazdaságilag is gondokkal küzdő években. így a turai tanítóság is - általában - az 1914-1926 közötti évtizedben egzisztenciálisan megrendült helyzetbe került, ami nemcsak az úri társadalomban, hanem az egész faluközösség előtt is presztízsveszteséggel járt. Majd csak a gazdasági stabilizáció után, a jó pénzben, a pengőben fizetett biztos havi közalkalmazott státuszú (nyugdíjjal, folyamatos előléptetéssel járó stb.) fix fizetés hozta meg a tanító társadalomnak az anyagi biztonságot és egyben állította vissza társadalmi megbecsülését, ám ez már sohasem emelkedett olyan szintre, mint volt az első világháború előtt.

A turai intelligencia tagjai az elmúlt századokban szinte kizárólagosan máshonnan érkeztek Turára (kivételt képez a Pap jegyző család) és betöltött állásuk révén lettek az úri rend tagja. Aztán a XIX. század második felétől egyre több második generációs értelmiségi is a településben maradt és vett részt a község irányításában (Pászkay János és fia István, a Balázs tanítói család, Sándor József és fiai stb.).

A XX. század húszas, harmincas éveiben - ahogy növekedett a turai születésű, a köznép soraiból kiemelkedett iskolázott fiatalok száma, úgy emelkedtek egyre feljebb e társadalmi ranglétrán és játszottak szerepet a település közéletének vezetésében (Mol­ nár Jakus gyógyszerész, Sára István, Dr. Király János jegyzők, hogy csak néhány jeles személyt emeljünk ki).

A helyi úri rend tagjának számított volna természetesen Tura földesura, az Esterházy bárói, majd hercegi ágának, aztán a földbirtokos Schossberger bárói családnak érdekelt tagjai, ám ők nem „keveredtek", még a helyi intelligencia közé sem, társadalmi rangjuk szerint ennél sokkal magasabb szinten álltak. Hasonló volt a helyzet, csak más megfontolásból, a Schossberger bárók birtokát használó földbérlőkkel (Faragó Lajos, Reich Miklós), akiknek Turán nem volt állandó lakásuk. A bérlők közül csupán az uradalmi tiszttartóból földbérlővé előlépett Rolf Kamilló játszott szerepet a község vezetésében, ám ő is még a Monarchia éveiben. Az első világháborút követő időkben ezek a személyek - zsidó vallásuk miatt - nem illettek be az „úri" világba. Pedig a turai zsidók közül (nemcsak vagyonuk, hanem iskolai végzettségük alapján is) többen képesek lettek volna az úri kaszinó használatára, ám erre a már jelzett okok miatt nem került sor, de volt egy másik is: Turán a lakosság számához képest lényegesen kevesebb zsidó élt, mint mondjuk Aszódon. A járási székhely zsidósága nemcsak vallási közösségében, a saját maga által létrehozott egyesületekben, hanem más, az egész települést megmozgató szervezetekben (pl. bankok, sportegyesületek, irodalmi körök stb.) is kezdeményező, vezető szerepet játszott. Az igaz, hogy a forradalmak után Aszódon is visszahúzódott, de teljesen nem zárkózott el a közélettől. Ezzel szemben Tura zsidósága nagyon is zárkózott életet élt. Pedig hát a II. világháborút közvetlenül megelőző megszorító intézkedésig, virilisjoguk alapján többen is a helyi képviselőtestület tagjai voltak. Egy-egy zsidó család több nemzedéken át Turán élt, a keresztény lakosság és a zsidó közösség ellentétéről az 1930-as évek végéig nem szólnak a korabeli iratok. Ez a befelé fordulás tehát egyértelműen a vallási különbözőségre, valamint a - viszonylag - csekély létszámukra vezethető vissza.

A fentebb vázolt értelmiségek, az úri osztályhoz tartozók szorosabb-lazább kapcsolatban álltak egymással, mindenesetre mindannyian jogosak voltak az Úri Kaszinó használatára és ez mintegy megkülönböztette őket a helyi társadalom köznépi részétől. Az már az egyén jellemétől, erkölcsi felfogásától, viselkedésétől függött, hogy ezt a megkülönböztetést mennyire érvényesítette a mindennapi életben, a köznéppel való kapcsolatában. Ne tagadjuk: voltak bizony (és itt ne tegyünk különbséget az úri osztály különböző rétege között) olyanok, akik nagyon is éreztették „úri" voltukat, egyfajta társadalmi felsőbbrendűségüket, mások közvetlenségükkel, szolid és megértő viselkedésükkel enyhíteni tudták az adott társadalom által meghatározott éles különbségeket, halványították az embereket elválasztó éles vonalakat.

Az alábbiakban néhány olyan családot mutatunk be, akik az elmúlt korokban Tura valamilyen szintű vezetőjének, vezetőinek számítottak, és akik rövidebb-hosszabb ideig befolyásolhatták, befolyásolták a község életét, fejlődését. E sorban - időrendben - talán a Balázs-családot érdemes először említeni.

Ifj. Murányi János élete utolsó éveiben maga mellé vette segédnek Balázs György tanítót, aki elődjét - annak halála után - követte a kántortanítói állásban. Nem ismerjük felmenőit, de nagy valószínűség szerint a Turán, 1862-ben 86 éves korában meghalt nemes Balázs András lehetett az édesapja. Balázs György első, 28 éves korában 1844- ben meghalt felesége után ismét megnősült, a turai nemes úr, Friebreisz Ferenc Viktória nevű leányát vette feleségül, mely házasságban született István és János fiuk. Mindketten tanítók voltak és Turán élték le életüket. János nőtlen volt, Istvánnak László fia viszont szintén a tanítói pályát választotta, majd a FAKSz telepvezetőjeként a turai közélet sok tisztségét betöltő, ellentmondásoktól éppen nem mentes személyisége volt. Fivére, Balázs István pedig a helyi posta mestereként élvezte a faluközösség megbecsülését.

Más helyen vázoltuk a három generációs Papp jegyzői család turai szereplését, az alábbiakban a Pászkay jegyzői családot mutatjuk be. Pászkay János Turára érkezésé­ nek esztendejét nem ismerjük. Az abszolutizmus idején Papp József után jegyzősködő Horváth Elek utódaként, valamikor a kiegyezés körüli években került Turára. Élete utolsó éveit beárnyékolta az 1873-ban, 25 éves János fia, majd 14 éves Berta lánya korai halála. Azzal a reménységgel távozott az élők sorából, hogy talán István fia követi őt turai jegyzői székében. így is történt. Az 1851-ben született Pászkay István 1875-től Tura jegyzője lett. Marker Bertával kötött házasságában - tudomásunk szerint - négy gyermekük született, akik közül az elsőszülött Magdolna 1 évesen, István joghallgató fia 23 évesen, Melánia lánya 6 évesen, éppen leérettségizett László fia 19 évesen távozott az élők sorából. Sorscsapásokkal teli szomorú életét, 33 éves jegyzői szolgálat után, egy 1908-ban bekövetkezett szívroham zárta le.

Talán nem túlzás, ha azt állítjuk, hogy a XX. század első felének a legnagyobb hatású értelmiségi családja a Sándor-család volt. Róluk részletesebb bemutatást nyújtunk.

Gárdonyi Géza lámpásnak nevezte, Kodály Zoltán szerint nemzetfenntartó erő a magyar tanító. Az elmúlt századokban - a magyar nép szerencséjére - e lámpások fénye világította be a jobbágy-, majd parasztfalvak sötét nyomorúságát, az ezer és ezer hivatásának élő tanítónak is köszönheti magyar nemzetünk fennmaradását, a más nyelvű népek tengerében a megmaradást.

Turafalu szerencséjére olyan tanítói voltak, akik egész életüket az itt élők tanításáért, neveléséért, katolikus egyházuk szolgálatáért áldozták. A sor elején áll Murinyi János, az idősebb, aztán Palik Sándor, majd a fiatal Murinyi János aztán a Balázsok. Közel fél-fél évszázados szolgálataikról már csak a régi fóliánsok tudósítanak bennünket, az esetleges rájuk emlékezők már réges-régen a turai öregtemetőben nyugszanak.

A XX. századnak is megvannak a jeles turai tanítói, akiknek sorából most az egyik legjelesebbel, legnagyobb hatásúval, a „dinasztiát" alapító Sándor József kántortanítóval ismerkedünk meg részletesebben.

Kecskeméten, 1875-ben született. Édesapja (János) birtokos családban, szintén Kecskeméten született, 1828-ban. Az 1848/49-es szabadságharcban huszárként küzdött Kossuth Lajos zászlaja alatt. Házasságot 1853-ban, Kecskeméten kötött Muslay Máriá­val. Sándor János ezekben az években csendbiztosként szolgált, majd beálló vendégfogadósként (e munkában különösen felesége jeleskedett) jó anyagi viszonyokat teremtett egyre szaporodó családjának. Gyermekeik: János, György, István, Anna (∞ Mess Jánosné - ö a „Tanti", aki idősebb korában Turán élt a Sándor-családnál), Ferenc és József.

Sándor József életének első szakasza a „hírős" városban telt el. Kiskunfélegyházán végezte el (1894-ben) a tanítóképzőt, rövid ideig félegyházi segédkántor volt, majd a megüresedett turai kántortanítói állásra pályázott. Mindez 1895-ben történt. Szép lírai tenorjával megnyerte a pályázatot és a lelkes ünneplő közönség a vállán vitte a templomból a községházára. Ez a szeretetteljes kapcsolat Tura népével haláláig megmaradt. Kántori, tanítói munkája mellett a falu közéletének egyik vezető személyisége lett: a Hitelszövetkezet ügyvezető igazgatója; a Hangya Fogyasztási Szövetkezet egyik ala­pítója; a Turai Dalárda alapítója és karnagya; Levente főoktató; több helyi szervezet, egyesület létrehozásában bábáskodott. Részt vett az első világháborúban, az olasz, majd az orosz fronton harcolt. Oroszországban öt évig (!) hadifogságban raboskodott. Hősies magatartásáért több kitüntetésben részesült, hazatérése után a Vitézi Rend tagja lett.

Közéleti munkássága mellett példás családi életet élt. Tápióságon, 1899, május 16- án vezette oltárhoz a helybéli kántortanító, a jászberényi nemes származású Papp Pál és Perger Julianna leányát, Irént. Papp Irén testvérei: János, Károly, Pál, Julianna (∞ Lányi Béla postamester, akinek Adél lánya [a legendás Dusi néni] Turán tanítóskodott, itt ment férjhez: 1. Seres József, aki a II. világháborúban, Kelenföld bombázásakor vesztette életét; 2. Sárközy László ny. postatiszt.)

A turai kántortanító ház a helyi intelligencia legjelentősebb központja volt. Nagy házat vittek - ahogy mondani szokták, ahol nemcsak a helyi vezetők, hanem a faluban érkező kiválóságok is rendszeresen megfordultak. S bár a kor törvényei szerint a család az úri osztályhoz tartozott, tagjainak közvetlen, barátkozó, szeretetteljes viselkedése az egész faluban népszerűvé tette őket.

Sándor József családalapításkor számított a turai kántortanítói jövedelemre (a Galga vidék iskoláiban ez volt a legtekintélyesebb!), a kecskeméti házból és vendéglőből származó örökségre, valamint felesége hozományára. A családban hét gyermek született, akik kivétel nélkül egyetemet végeztek. Ezt csak nagy anyagi áldozatokkal érhették el a szülők. A család anyagi helyzetéről így írt Sándor Rozália: „Mi igen jómódú családnak számítottunk, ennek ellenére rendkívül takarékosan éltünk. Vagy talán ezért voltunk jómódúak?" Mindenesetre: „A falun élő embereknek ahhoz, hogy városba adhassák gyermekeiket továbbtanulás céljából... biztos anyagi háttér kellett. "

Sándor József kántortanító 1935-ös nyugdíjbavonulása után még hét évig élt. Megélhette és gyönyörködhetett gyermekei sikereiben, gazdag és emlékezetes életet hagyva maga után távozott az örökkévalóságba. Az 1942-es temetésekor Tura falu népe nagy kántorát, szeretett tanítóját siratta. Felesége 26 évvel élte túl szeretett férjét. Mindketten a turai temetőben alusszák örök álmukat.

Sándor József és Papp Irén gyermekei a következők:

József (*1900 †l947), mérnök, örökölte édesapja vitézi rangját. A II. világháború vihara Bécsbe vetette, ahol - egy hírhozó szerint - az orosz megszállás elleni szervezkedés miatt elfogták, további sorsáról nincs ismeret. Jenő János (*1900 †1990) orvos. Az 1937-ben családi vállalkozásként Turán létrehozott Szent Antal Magánkórház vezető orvosa. Az intézetben csak sebé­ szeti osztályt működtetett, egy közös kórteremmel, röntgennel és sebészeti műtővel. Nagyobb műtéteknél István testvére is segédkezett. A háborúban a Sándor testvérek katonaorvosként szolgáltak, ám a kórház tovább működött, elsősorban munkaszolgálatos orvosok szakmai irányításával. A háború után ez a jeles egészségügyi létesítmény is az értelmetlenül hajszolt államosítás áldozata lett. Előbb fúrómesteri (!) iskolát létesítettek benne, majd az értékes orvosi berendezéseken taposva átalakították Szociális Otthonná. Azóta is ezt a célt szolgálja. A sok-sok turai embert meggyógyító Sándor-fiúk és kórházuk megérdemelne a községtől egy emléktáblát. S. János az államosítás után Turáról elköltözve, más helyeken praktizált. A gyakorlati munkássága mellett figyelemre méltó elméleti és publikációs tevékenységet is folytatott.
László (*1902 |1978) jogi egyetemet végzett, ügyvédként dolgozott. Kétszer fosztották meg az ügyvédi gyakorlattól: 1945-ben és 1956-ban. Ez utóbbi esetben azért, mert Jászfényszarun a Nemzeti Bizottság elnöke volt. Leánya, a pedagógus Irén, jelenleg is Tura nagyközség lakója.
István (*1905 †1961) orvos. A háború előtt az Ádám Klinikán dolgozott, ám sokszor segédkezett fivére turai kórházában is. Roppant színes egyéniség volt. Kiváló adottságú hangját képezte, s így hamarosan megnyíltak előtte az operaénekesi karrier kapui. A háború és annak politikai, erkölcsi, anyagi következményei az ő érvényesülésének is korlátokat szabott.
Ilona (*1907 tl998) tanár. Nagybátyja, a kiváló geológus, Papp Károly nyomdokait követte, amikor a tudományegyetemen tanári diplomát szerzett és a geológiában mélyedt el. A háborút megelőző éveken a Magyar Földtani Társaság által megrendezett mátrai kirándulások első megállója Tura volt, ahol mindig terített asztal várta a magyar tudomány jeleseit. A világháború Sándor Ilonát messzire, Amerikába sodorta, ahol egyetemi tanárként működött és publikált. Pál (*1914 †1990) jogi egyetemet végzett, ám végül is katonai pályára lépett. A háború alatt csendőrszázadosként harcolt. Az összeomlás után Ausztráliába emigrált, életét e távoli földrészen élte le, ahol is négy gyermeket nevelt fel. Rozália (*1921) a Sándor család legkisebb gyermeke tanári diplomát szerzett. Jelenleg is jó egészségnek örvend. Élénk szelleme gyermek- és fiatalkorának turai emlékei felidézésével sok segítséget nyújtott e könyv megírásához. 1 Személye férje révén is kapcsolódik Tura történetéhez. Kálmánchey Tibor (*1914 †1988) a világháború utáni turai iskolatörténet jeles személyisége volt.

Sok más mellett külön fejezetet érdemelne a Sándor-fiúk kalandos brazíliai utazása (1932-1935). Az 1930-as évekre dél-amerikai nagyhatalommá alakult országban a jól képzett, kiváló testi és szellemi képességekkel megáldott Sándor-fiúk (János, László, István) jelentős gazdasági és egzisztenciális pozícióba jutottak. S ha hazaszeretetük, honvágyuk nem hozta volna vissza őket a tengerentúlról, egészen bizonyosan fényes karriert futhattak volna be e távoli, nagy jövő előtt álló, ám akkor még titokzatos országban.

Sándor József és családja 1 926-ban Ülnek (balról jobbra): Sándor Józsefné, Rózsa, Sándor József, Ilona Állnak (balról jobbra): Pál, István, László, János, József

Természetesen nemcsak családok, hanem egyének, rövidebb-hosszabb ideig Turán élő értelmiségiek is az intelligencia sorába tartoztak. Az emlékezet jobbára a XX. századra, méginkább a két világháború közötti negyedszázadra terjed ki.

Az uradalom tisztviselői közül említést érdemel Fridrik Károly (*1853 †Tura, 1922.), Fekete Sándor (*1851 †Tura, 1938.) gazdatisztek, akik a századforduló évtizedeiben meghatározó szerepet játszottak a község életében. Körmendi József b. Schossberger Viktor főintézője visszahúzódó, a munkájának élő ember volt, nagyhangú felesége energiáját az intelligencia fiatalabb tagjainak az összeházasítására fordította. Nagy házat vitt Bercsényiné az uraság főkertészének az özvegye. Jókedélyü ember hírében állt a közkedvelt körzeti állatorvos, Francz Jakus, akinek halála után özvegyének léha unokaöccse (Prindl Károly) örökségét hamarosan elverte, aztán elköltözött Turáról pedagógus feleségével, az aszódi származású, finomkodó Kamakker Ilonával.

A turai orvosok közül Homonnay doktorra már alig emlékeznek. Dr. Hajdú Sán­ dor csendes, visszahúzódó ember volt, különösen első feleségének (Benedek Ilona *1889 † Tura, 1918) korai halála után. A társas közéletben alig vett részt. Utóda az aszódi származású Dr. Főző József, kedvelt orvosa volt a falunak és az úri társaságnak. Mint ahogyan a turai születésű Várkonyi József állatorvos és a finom modorú, viszonylag fiatalon meghalt Prokopovics Brúnó patikus is. Leányát Gere Rudolf tanár vette feleségül.

Fontos szerepet játszottak ezekben az évtizedekben (nemcsak az úri társaságban, hanem a község közéletében is) a malomtulajdonosok (Kálmán István, Dóra Ernő, rövid ideig Praznovszki Géza), kiknek életútjáról más helyen említést teszünk.

A közigazgatás vezetői közül Pászkay Istvánról, Elefánthy Kálmánról más helyen említést tettünk. A Bruckner testvérek közül Jenő Boldogon, László pedig Domony-ban bontakozott ki igazán, Turán pályakezdő éveiket töltötték.

Jó emléket hagyott maga után Volter Ferenc főjegyző (*Újszász, 1881. †Tura, 1973.). Középiskoláit Jászberényben, a jegyzői szaktanfolyamot Budapesten végezte el. Első állomáshelye, Verseg után 1910-ben került Turára aljegyzőnek. Elefánthy dicstelen távozása után a turaiak ragaszkodásának köszönhetően lett a falu főjegyzője. Magas termetű, kissé hajlott hátú, békés, jóindulatú ember volt. Szakszerűen, jól irányította a turai közigazgatást. Főjegyzősége idején Turát élénk egyesületi, sok kezdeményezéssel tarkított közélet, szépen fejlődő gazdasági viszonyok, látványos népességnövekedés jellemezte, melynek eredményeként a község szép lassan az Alsó-Galga-menti települések központjává vált. - Volter négy lánya közül az egyik gyógyíthatatlan betegségben szenvedett és ezért kissé szomorú, visszafogott légkör lengte be a családot. Volter Magdát Porpáczi István tanár vette feleségül, míg a másik két lányt katonatisz­ tek, akiket aztán nyugatra vitt a második világháború szele. Volter főjegyző is elmenekült a szovjet invázió elől, de a harcok végeztével visszajött állomáshelyére, ahol már nem tartottak igényt szolgálataira. A Szent István utca egyik kis házában morzsolta le életének hátralevő részét.

Külön figyelmet érdemelnek azok a fiatalok, akik Turán születtek, és mint első generációs értelmiségiek kerültek a helyi intelligencia táborába. 2 Közülük első helyen kell megemlíteni Sára Istvánt. Turán született 1902-ben (Sára István °o Pásztor Rozália). Iskoláit szülőfalujában, Hatvanban és Budapesten végezte el. Előbb irodai kisegítőként (1921-től), majd 1922-től jegyzőgyakornokként alkalmazták a községházán. Szombat­helyen, 1927-ben letett záróvizsga után jegyzői oklevelet szerzett, és amikor Lakatos József lemondott állásáról, helyébe Sára Istvánt választották aljegyzőnek. Jól és eredményesen látta el feladatát, a turai közélet egyik vezetője lett. Első feleségétől két lánya (Éva, Zsuzsanna), a másodiktól Sándor fia és Magda lánya született. Iklad község 1941-ben a közigazgatásban jártas Sára Istvánt választotta meg főjegyzőnek, mely állást a tanácsrendszer bevezetéséig (1950) betöltötte, ám 1946-ban koholt vádakkal letartóztatták, börtönbe zárták és miután semmit hibát, vétket nem találtak szabadon engedték, sőt rehabilitálták. Mindezek ellenére a rásütött bélyeget élete végéig viselnie kellett, a kommunista diktatúra ugyanis senkinek nem bocsájtott meg, aki egykoron Horthy-Magyarországon szolgált, vezető állást töltött be, mégha a nép soraiból küzdötte fel magát az intelligenciába. így került 1957-ben a kistarcsai internáló táborba is, csupán az volt a vétke, hogy a forradalom és szabadságharc mámoros napjaiban elfogadta a nép bizalmát, amikor beválasztották a helyi Nemzeti Bizottságba. Az Általános Iskola gondnokaként 1962-ben ment nyugdíjba (†Bp. 1979). Tanulságos Sára István életútja. Mondhatnánk magyar sors. Egyszerű ember gyermekéből tanulással, szorgalommal, munkával lett „valaki". Csak éppen rossz korban született (?!). Vagy - inkább - azok voltak a rosszak, akik e korban az országot vezették?! (Sára István fia, Sára Sándor, a falu második Kossuth-díjasa, a magyar filmművészet kiválósága, a nagyszerű Duna Tv irányítója szintén Tura szülötte, de az Ő élete és munkássága nem csupán e Galga menti községhez, hanem hazánk s népünk kultúrtörténetéhez tartozik.)

Sára Istvánéhoz kicsit hasonló Dr. Király János (*Tura, 1908. †1983.) élete is, aki jogi végzettségének megszerzését követően Turán kezdte pályáját. Szörnyű családi tragédiája után ő is ártatlanul megszenvedte az 1956-ot követő megtorlás gyalázatat. Emlékét Turán utca őrzi.

A két világháború között egyre több turai család gyermeke került középiskolába, érettségizett le, sőt számosan az egyetemet is elvégezték. Az ő életük kiteljesedése vizsgált korunk, a II. világháború után történt. A két Visy testvér, Szoó István, Csányi József, Turán szolgáltak, többen más munkahelyen, más településben élték le életüket (Dr. Köles Mihály, Király István, Dr. Sára István, Rácz László, Dr. Tóth Zsiga István - hogy csak néhányat soroljunk fel közülük.)

A gazdasági és a társadalmi élet változásai

Tura évszázadokon át kizárólag mezőgazdasággal foglalkozó „paraszt falu" volt, vagyis néhány iparost, kereskedőt és értelmiségit (honoratior) leszámítva minden lakója földműveléssel, szőlőműveléssel, állattenyésztéssel foglalkozott. Mindez kitűnt a XVIII.- XIX. századok gazdasági-társadalmi viszonyait bemutató fejezetekből.

Az évszázadok óta kibontakozó és folyton alakuló népi kultúra alapját a faluban szinte kizárólagos római katolikus vallás jelentette. Ehhez kapcsolódtak a paraszti lakosság mindennapi életéhez kötődő szokások, hiedelmek, dalok, táncok.

Ennek a homogén társadalomnak és gazdálkodásnak a felbomlása az úrbérrendezéssel, az ezt követő „demográfiai robbanással", valamint a Pest - Hatvan közötti vasút 1867. április 2-ai megnyitásával indult meg.

Az úrbérrendezést, a demográfiai változásokat más helyen részletesen elemeztük. A vasútvonal jelentőségéről, a helyi állomásról és a turai vasutasságról külön fejezetben nyújtunk ismertetést. Most csupán a vasútnak az egységes turai társadalom felbomlásában játszott szerepét említjük.

Ha röviden összegezzük azokat a gazdasági-társadalmi változásokat, amelyek a XIX. század végén Turán lezajlottak, akkor a következő megállapításokat tehetjük: jogilag is megszűntek az úrbéri viszonyok, a jobbágyokból parasztgazdák, a zsellérekből földmunkások lettek. E folyamat eredményeként már nemcsak a zsellérek kényszerültek mindenféle, helyben található munkát elvállalni, hanem az egykori jobbágyok vagy azok leszármazottai is egyre többen bérmunkásokká váltak. Az új földbirtokos nagy lendülettel fogott hozzá több falu határára kiterjedő birtoka hatékony gazdálkodásának megszervezéséhez, melynek folyamán kezdetben a földmunkások helyben is találtak munkát. A népességszámnak a XIX. század végén megindult robbanásszerű növekedése azonban új kihívások elé állították Tura földdel nem, vagy a megélhetéshez nem elegendő földdel rendelkező lakosságát.

A turai társadalom belső szerkezetében történő változások e lappangó évtizedek után a XX. század első felében teljesedtek ki. Ezt mutatja be az alábbi táblázat: 3

Összes népesség Mező­ gazda­ ság* Ipar Keres­ kede­ lem Közle­ kedés Közszolgálat Véd- erő Nap­ szá­ mos Házi cseléd Egyéb Nyugdí­ jas
1900 4759 4046 334 51 121 62 4 1 62 78
% 85 7 1 3 1 1 2
1910 5576 4292 498 64 400 61 4 21 95 132
% 77 9 1 7 1 2 2
1920 5913 4268 420 61 670 90 13 156 54 78 103
% 72 7 1 11 2 3 1 1 2
1930 6771 4268 726 92 1012 136 12 57 48 112 308
% 63 11 1 15 2 1 1 2 5
1941 7043 3999 681 138 1383 301 - nincs adat - 444
% 57 10 2 20 4 6

*Az egyes foglalkozási ágnál a keresőket és eltartottakat összeadtuk. A %-os arányt is ennek alapján számítottuk ki. A tizedek kerekítése miatt a %-ok összesítésénél 1 -1 % eltérés lehetséges.

Turai parasztgazda

A XX. század elején a turai lakosság túlnyomó többsége még a mezőgazdaságból élt (85%), mely helyzet a korszak végére, tehát szűk 40 év alatt alapvetően megváltozott: ekkor a lakosságnak már „csak" 57%-át tartotta el a határ. Ezzel párhuzamosan növekedett az iparból, különösen pedig a közlekedésből élők száma. Négyszeresére szaporodott a közszolgálatból élők száma és külön rétegként jelentkezett a nyugdíjasok csoportja, akik öregkori biztos megélhetésüket javarészt a vasútnak köszönhették. A második világháború megindulásakor tehát Tura már nem kizárólagosan „parasztfalu", bár a mezőgazdaság még mindig fontos tényező volt a község életében.

A gazdasági élet és ennek nyomán a társadalmi viszonyok módosulása alapvető változásokat eredményezett a falu kulturális életében is. Az ősi alapokon nyugvó népi kultúra létezése mellett új és más hatások is érték a települést és lakóit. A régi dalok, táncok, szokások lassan feledésbe mentek, továbbélésük tehetséges és jó érzékü fiatal értelmiségieknek köszönhetően maradtak fenn, őrződtek meg. A háziipar egy-egy ága (szövés-fonás, hímzés-varrás) népművészeti szintre emelkedett. Mindezek mellett a polgári (kispolgári) kultúra is gyökeret vert Turán, ezt bizonyítja az élénk és sokrétű egyleti élet a XX. század első felében.

A következőkben áttekintjük azoknak a nagy gazdasági ágaknak a turai helyzetét, amelyek az itt lakók megélhetését biztosította.

Mielőtt azonban erre sort kerítünk, az 1884. évben készült kataszteri térkép segítségével ismerjük meg Tura századvégi belsőségét és határát, s ezeknek gazdasági összefüggéseit.

A feudális viszonyok teljes felszámolása után az ország településeit szakképzett mérnökök feltérképezték. Megrajzolták a belsőséget, megjelölték az akkor használt utcákat, város- s falurészeket; pontosan bemutatva a telek tulajdonosának a nevét, a telek sor- és helyrajzi számát; a települések határát az akkor használatos dűlők szerint dolgozták fel, pontosan megrajzolva és feltüntetve: hol, kinek, milyen helyrajzi számú, illetve területű szántóföldje, rétje, szőlője, palántáskertje, kenderföldje stb. van. Ezek az adatok felbecsülhetetlen értékűek, amelyek segítségével egészen pontosan és szinte minden lakost bemutatva meg lehet határozni az adott település birtok- s tulajdonviszonyait és alapul szolgálhat a gazdasági-társadalmi viszonyok nagyon alapos feldolgozásához is.

Mindezeken kívül a térkép, - amelyeket ugyan nem helyben élő mérnök/mérnökök készítettek, ám végső jóváhagyás előtt a település jegyzője, bírója s más elöljárók hitelesítettek, - fontos támpontot nyújtanak a földterület mezőgazdasági hasznosításának bemutatásához, a korabeli úthálózat megrajzolásához, a határ időközbeni módosításához és még más adatok feltárásához.

Az idők folyamán e fontos, helytörténeti forrás sok településnél elkallódott. Szerencsére Tura esetében fennmaradt, igaz helyenként szakadt, kopott, sőt hiányos állapotban, ám így is nagy értéket képvisel. 4 A 33 kemény táblára feldolgozott színes térképet több szakaszban és többen készítették. A térkép az 1884-1885-ös évek állapotát vetítik elénk, amikor már a határ egy részét az új földbirtokos, Tornyay-Schossberger Zsigmond birtokolta, míg a nagyobbik felén a földművelő lakosság gazdálkodott. 5

A dokumentum részletes ismertetésére nem vállalkozhatunk, az szétfeszítené e könyv terjedelmét. Mindazonáltal az adott kor viszonyainak a bemutatására néhány adat közlését elengedhetetlenül fontosnak tartunk.

A közölt térképvázlatból egyértelműen kitűnik: a település lényegesen kisebb területen helyezkedett el, mint napjainkban. A bővítések az elkövetkező évtizedekben rész­ben a Schossberger-család birtokain, részben a közbirtokosság belsőséginek minősített földjein történt. Utcanevekkel már rendelkezett a község, hiszen azt már az 1852-es telekkönyvben is jeleztük, most a falurésznevekkel ismerkedhetünk meg. Ezek jelenleg is élnek, ismertek. Csakhát pl. a Cigány sor lakóösszetételében megváltozott, a roma lakosság a falu DK-i részében elhelyezkedő falurészben építette fel házait. Más falurészre (mint pl. a Paradicsomkert) már csak az idősebbek emlékeznek. - A vásártér akkor a temető szomszédságában, a Zsámboki út mellett terült el. Az izraelita temető pedig közvetlenül a Nagytemető mellett helyezkedett el. Figyelmet érdemel az akkor már létező kastély és a körülötte kialakított park, valamint a Schossberger- birtokközponthoz tartozó épületek elhelyezkedése.

A községből kivezető utak közül a magtárt megkerülő Vácszentlászlói út akkor még más nyomvonalon vezetett ki a faluból. Az utakról elmondható, hogy bizony ezek még csak gondozott földutak voltak. A községeket összekötő, jobb minőségű, ún. törvény­hatósági utak majd csak a XX. század elején készülnek el.

Turai falurész a XX, század elején - Tabán
Turai falurész a XX. század elején - Fő utca
Az 1883. évi kataszteri térkép

A falu ősi, halmazos település, központjában a nagy kiterjedésű téren a templom áll. A legrégebbi részek a körülötte kialakult falurészek: a Papszög, a Sárszög, a Tabán és a Trincs.

Tura határának a bemutatását a térkép mellékleteként közölt dűlök ismertetésével tesszük meg. Közöljük az egyes határrészek területét, a tulajdonosát/tulajdonosait, valamint a művelési ágat. Ez utóbbit teljes pontossággal nem tudjuk megállapítani, ugyanakkor vannak olyan dűlők, amelyek vegyes hasznosításúak voltak. A térkép egyes dűlőnél közli a föld milyenségét, osztálybasorolását (L, II., III. osztályú), mivel azonban ezt nem mindenhol találtuk meg, eltekintettünk ettől az adattól. Figyelmet érdemel, hogy a község határán átfolyó Galga patak haszonjoga (halászati jog) azé a tulajdonosé (község- közbirtokosság - Schossberger) akinek a földjén áthalad.

Birtokrészletek kimutatása

Szám Dűlő Terület Tulajdonos Művelési ág
hold öl
1. Beltelek 286 480
2. Kónya dűlő 21 451 K R
3. Kónya káposztás neszürökre járó 15 1548 P
4. Kónya káposztás közép dűlő 3 1291 P
5. Kónya káposztás legelőre járó 15 1401 P
6. Szőlők alja dűlő 38 200 K Sz-R
7. Felső káposztás kert 28 618 P
8. Kenderföld dűlő hévizi útra járó 38 811 P Ke
9. Kenderfóld közép dülö 26 134 P Ke
10. Kenderföld dűlő rétre járó 39 791 P Ke
11. Farkasvár 51 332 T (J+P+Kt) K-R
12. Kert alatti beké dűlő 10 742 P K
13. Beke rét 203 318 S R
14. Tószeg 139 1507 S Sz-R
15. Gyűrű völgy 19 882 S R
16. Vérségi út melletti dűlő 229 1505 s Sz
17. Határvölgy dűlő 269 1016 p Sz
18. Irtás parti dülö 200 454 p Sz
19. Vérségi útra járó dűlő 85 1514 p Sz
20. Bárányos dűlő 73 491 p Sz
21. Körtefa dülö 93 468 p Sz
22. Vasúti dülö 60 1075 P+T (J+P+Kt) Sz
23. Hatvani útra járó felső 194 972 P Sz
24. Hatvani útra járó alsó 139 1549 P Sz
25. Görbe dűlő 136 420 P Sz
26. Tagos V. dülö 109 1483 P Sz
27. Tagos IV. dűlő 93 244 P Sz
28. Tagos III. dűlő 46 1063 P Sz
29. Tagos II. dülö 60 210 P Sz
30. Tagos I. dülö 24 451 P Sz
31. Zsemlyés parti székes dülö 104 278 P Sz
32. Vizre járó dűlő 204 654 P Sz
33. Zsellér fajzás dűlő 35 1018 P+T Sz
Szám Dűlő Terület Tulajdonos Művelési ág
hold öl
34. Nagyrét dűlő 60 174 P K-R
36. Zsemlyés alja 63 516 P Sz
37. Kereknád parti dűlő 73 67 P Sz
38. Büdös éri dűlő 82 47 P Sz
39. Töviskés dülö 42 538 P Sz
40. Irtvány és Rét eleje 238 1532 K R
41. Alsó káposztás 18 1440 P
42. Galábos mente, Tökös part, Ganaj szeg, Szt. György part, Deszkás fenék, Kenyér váró, Homoknyilasok, Alsó rét, Daruhalom 897 593 S Sz-R
43. Kis és nagy angyalnád 11 1179 s R-N
44. Gyékény farka, Szt. György lapos 37 700 s Sz-R
45. Csurgó melléke 3 1290 s
46. Túrás rét és Széles tó 487 232 s Sz-R
47. Fénszarusi határra járó 155 1152 p Sz
48. Kóros 157 212 p Sz
49. Agyagos mente 184 836 p Sz
50. Zsámboki határra járó 203 70 P+T (J+P+Kt) Sz
51. Zöld halom 212 1326 P Sz
52. Kőkút lapos 272 1311 P Sz
53. Fénszarusi útra járó 245 727 P Sz
54. Zsámboki út mellett 28 402 K R
55. Kettős part, források és Döghalom 170 137 K R
56. Neszür szőlőhegy 157 446 P
57. Újhegy dülö 40 1150 P Sző
58. Kutya hegy dűlő 39 4? öl hiányzik   Sző
59. Unom hegy dűlő 51 ? öl hiányzik   Sző
60. Sárkány farkhegy 34 ? öl hiányzik P Sző
61. Derék hegy ? ? P Sző
62. Öreg hegy 42 ? P Sző
63. Mérges hegy 38 248 P Sző
64. Kapzsi hegy 48 712 P Sző
65. Haraszti major 70 26 S
66. Szőlők alja és Irtvány 412 462 S Sz
67. Haraszt 525 603 S Sz
68. Homok 257 609 s Sz
69. Neszűr alja 260 1252 s Sz
Utak nincs terület megjelölve  
Vizek
A birtokrészlet összege 8902 1102


Rövidítések a tulajdonviszonyokhoz: p parasztbirtok

 

K közbirtokosság

 

S Schossberger

 

T községtulajdona /J jegyző
Pl plébános
Kt kántor/

A művelési ághoz:

Sz szántó

 

R rét, kaszáló

 

Sző szőlő

 

Ke kenderföldek

 

káposztások

 

v nádas

A térképről megtudjuk, hogy az ekkor már létező külsőségek közül a két tanya még Schossberger Zsigmond irányítása alatt állt, míg a Vasút-újtelep is Schossberger- birtokon létesült. - A vasút mentén két őrház állott (a Vérségi és a Hatvani út kereszteződésénél), ugyanakkor már nem látjuk nyomát a Hatvani út mellett egykor létező Becsali csárdának. Még nem alakították ki az uradalmi halastavakat és még a malmokat sem jelölték (tehát ekkor már és még nem álltak!?).

Több, a térkép készítése utáni évtizedekben készült bejegyzést találunk, amelyek elsősorban a belsőség változását ábrázolják. E bejegyzésekből tudjuk meg, hogy hol bővült és hol csökkent Tura község határa.

Mezőgazdaság

Mindenekelőtt a birtokviszonyokat kell megvizsgálni.

Birtokosok és bérlők 6

Év 100 kh-on felüli 10-100 10 kh-on aluli Birtokosok száma
birtokkal rendelkező
1900 1 252 180 433
% 58 42
1910 3 147 384 534
% 28 72
Év 100 kh-on felüli 50-100 10-50 1-10 1 kh-on aluli Egyéb birtokos
birtokkal rendelkező
1930 1 2 120 431 19 12 55
% 21 74 3 2
1941 3* 117 414 131 12 67
% 17 61 19 2

A 100 kh felüli birtokosnál változás nem történt. Mindvégig a Schossberger-család tulajdonában volt az uradalom, csupán a gazdálkodás gondjától szabadultak meg, amikor a birtokot nagybérlőknek adták ki. 7

Sokkal izgalmasabb a 100 kh-on aluli birtokok (birtokosok) számának alakulása. A valóságos helyzetet a részletesebb kimutatással szolgáló 1930-as és 194l-es népszámlálás adatai mutatják be. A 10 kh-nál kisebb, tehát egy átlagos család rendes megélheté­sét sem biztosító birtokkal a mezőgazdasági népesség 80%-a rendelkezett. S ebben a legelszomorítóbb, hogy a századeleji 42%-ról duplázódott meg. Ez a magyar mezőgazdaság egyfajta általános válságát (a nagybirtokrendszer mellett a „nadrágszíj­parcellás" gazdálkodás, tőkehiány, géphiány stb.), másrészt pedig a turai földműves népesség gyarapodását és az ezzel együtt járó birtokelaprózódást tükrözi. A XVIII.- XIX. században a turai határ még (úgy ahogy) eltartotta az itt élőket, a XX. században erre már képtelen volt.

A földhiányt mutatja a FALU Országos Szövetség 1921-es kérdőívére adott válasz, mely szerint a turai gazdák egy részének Zsámbokon volt 700 hold földje, a helyben feleslegessé vált nincstelen földmunkások egy része pedig a Dunántúlra szegődött el tartósabb munkára. 8

Turai parasztasszony

Az egy hold alatti birtokok ugrásszerű növekedésének az időközben lezajlott Nagyatádi-féle földreform is a magyarázata. Az 1920. évi XXXVI. te. Tura, Galgahévíz és Vácszentlászló esetében az Országos Földbirtokrendező Bíróság 14.249/1927. számú ítéletében realizálódott. Az OFB „... jóváhagyja a báró Schossberger Viktor megváltást szenvedő és a kérelmezők választmánya között 1926. évi december hó 22-én a tárgyaló bizottság előtt létrejött, és a XLV. jelű iratokhoz 6. sz. alatt csatolt egyezséget". Eszerint a báró turai birtokából 418 kh 800 négyszögölet vesznek igénybe, ebből 360 kh 800 négyszögölet azok közt osztanak el, akiket a 438-as sorszámmal lezárt igénylési jegyzékben érdemesnek találtak; 6 holdat kap a turai csendőrség, 25 holdat a Vitézi Szék, 20 holdat a turai gazdasági továbbképző népiskola - amennyiben a megyei fennhatóság hozzájárul; 7 holdat három, név szerint megnevezett személy kap. A jobb minőségű földnek 880, a kevésbé értékesnek 560 P a holdankénti megváltási ára, melyet 5 év alatt öt részletben kell letörleszteni a turai uradalmi pénztárnál, 8%-os kamatra. 9 Az 1930-as népszámlálási adatok még nem tartalmazták a földreform eredményét, mivel a megváltási árat még nem törlesztették le az új tulajdonosok. Az 1935-ös országos mezőgazdasági felmérés közölte a végleges adatokat: 328-an kaptak földet és 714-en házhelyet; 384 kh osztottak fel művelésre és 226-ot házhelynek. 10 Hogy mennyire nem hozott jelentős változást Tura életében a földreform, maga a helyi elöljáróság is látta. „Számítani lehet arra, hogy az igénylők zömének vagyontalansága és jövőben előrelátható fizetésképtelensége miatt a pénzügyi kormányzat fizetési halasztást lesz kénytelen engedélyezni a vagyon váltság földek vételárára" -írta a jegyző abban a fellebbezésben, melyben ismételten kérte a gazdasági továbbképző népiskolának ígért 20 hold földet, mivel annak kiadását a megyei fennhatóság nem hagyta jóvá. 11 A földreform mérlegéhez tartozik még, hogy tíz uradalmi munkás, illetve cseléd elvesztette munkáját.12

A turai mezőgazdasággal foglalkozó lakosság belső rétegződésére enged bepillantást az alábbi táblázat: 13

Év Birtokos és bérlő segítő családtag Tisztviselő Cseled Munkás 16 éven Eltar­ tott A munkások közül hánynak volt saját lakása
ffi eltartott ker. elt ker. elt. alul felül %*
1900 252 20 1247 6 15 135 259 80 567 1032 251 39
1910 205 123 1200 3 - 182 350 110 633 945 212 29
1920 7 6 177 347 852 951 278 33
1930 396 233 1157 3 4 164 292 644 784 230 36

*A munkások összes számának a %-a alapján.

Amiképpen csökkent a paraszti birtokok területe, úgy növekedett a mezőgazdasági munkás keresők száma. A termelésből végleg kiszorulók pedig más foglalkozásokban próbálkoztak elhelyezkedni. Az uradalmi pusztákon dolgozó cselédség számában lényegbevágó változások nem történtek. Életviszonyaikat a Schossberger-uradalom is­ mertetésekor mutatjuk be.

Turai summások

A turai határ művelés-szerinti megoszlása a vizsgált időben a következő:14

Művelési ág 1875 1895 1935
kh % kh % kh %
szántó 3418 39 5015 57 5717 64
kert 1366 16 164 2 226 3
rét 1248 14 682 8
szőlő 497 6 379 4 555 6
legelő 2456 28 1377 16 895 10
erdő 241 3 143 2 255 3
nádas 185 2 17 1
nem termő belsőség 488 6 388 4 566* 6
Összesen: 8651 8731 8897**

* Földadó alá nem eső terület.
** 1935-ben a falu területéből 285 holdat (ebből 198 hold beépített vagy más okból nem adózó) birtokolt a község 1099 aranykorona értékben; 698 holdja (ebből 638 hold legelő) volt a közbirtokosságnak 1772 aranykorona értékben; a római katolikus egyháznak és iskolának 48 hold (ebből 35 hold szántó), összesen 549 aranykorona értékű földje volt; három hitelintézet 158 hold, 951 aranykorona értékű földdel rendelkezett Turán; 6929 aranykorona tisztajövedelmű, 733 hold területű (ebből 497 hold szántó, 40 hold kert, 95 hold szőlő) volt az a föld, amelyet „kettős vagy többes foglalkozású magyar állampolgárok" - tehát iparosok, vasutasok stb. birtokoltak.

A táblázat adatainak a változásaiból egyértelműen kitűnik, hogy a legelő és a rét területe folyamatosan csökkent, mégpedig a szántó javára. A szőlőterület 1895. évi átmeneti csökkenése a filoxérajárvány következménye. Sajnos Tura gazdasági életében az utolsó évszázadban az erdő nem játszott szerepet, viszont a Galga mentén egykor elterülő összefüggő nádas a határ hatékony művelése következtében jelentéktelen területre zsugorodott.

A szántóföldi növénytermesztés folyamatosan és fokozatosan fejlődött. A XX. század első felében még nem fordítottak kellő gondot a föld termőképességének megtartására, legalább is ezt írja a falu jegyzője az 192l-es jelentésében: a gazdák egyáltalán nem használtak műtrágyát, a káposztásokat és a szőlőket ugyan rendszeresen trágyázták istállótrágyával, de „... szántóföldjeik évtizedeken keresztül trágyát nem kaptak, 4 mázsánál többet nem is teremtek". 1926-ban már 6 mázsás búza és rozs, 14 mázsás tengeri, és 25 mázsás burgonyatermésről, műtrágya és nemesített vetőmag alkalmazásáról is jelentést tett a jegyző. Problémát okozott a földterület szétszórtsága is: egy gazdának 8-12 dűlőben feküdt a birtoka, a jegyző jelentése szerint fontos lenne a tagosítás. 15

A talajviszonyok javítása érdekében Tura község 1936-ban erdőtelepítési tervja­vaslatot dolgoztatott ki a budapesti erdőfelügyelőséggel a futóhomok megkötésére. A legeltetési társulat birtokában lévő 60-70 holdnyi legelőt tervezték tíz év alatt erdősíteni, holdanként 5000 darab, nagyrészt akác, kisebb részben kanadai nyár és kőris csemetével, évi 555 pengő költséggel. Részlet a tervjavaslatból: „A jobban felszínre törő agyagterület-részeken nedves, legeltetésre nem alkalmas, ezért annak erdősítését úgy a birtokosság, mint a köz érdeke megkívánja". 16

Már a múlt század végén kezdett kibontakozni egy jellegzetes kertkultúra a község­ben, amelynek gyökerei (más helyen ezt már bemutattuk) egészen a XVIII. század első feléig visszanyúlnak. így pl. 1736 körül Turáról a pesti piacra az alábbi árucikkeket vitték fel: káposzta, tök, árpa, zab, sertés, lúd. „... az Alföld egyes körzeteiben... a növekvő gyümölcs-és szőlőszükséglet a vállalkozó, dolgos kisparasztokat homoki szőlőtelepítésre és sajátos alföldi kertgazdaságok művelésére sarkallta. A Kecskemét környéki gyümölcsösök, a nagykőrösi, a turai, a kalocsai, a szegedi, a makói kertészetek azonban kis szigetek voltak csupán a búza- és kukoricatáblák tengerében"17

Sajnos a zöldségtermesztés méreteiről nem készült statisztika. Ám még a népdalokban is szereplő turai káposzta nemcsak a környékben, hanem az országos piacokon is keresett árucikknek számított. A község egyre jobban fejlődő kert- és gyümölcskultúrája arra biztatta a tőkés vállalkozókat, hogy Turán létesítsenek egy terményfeldolgozó üzemet. A megvalósítás időpontját eléggé szerencsétlenül választották meg, hiszen a háború alatt, 1917, június 27-én nyújtotta be az építkezési kérvényt a Rimamurányi Konzervgyár Rt abból a célból, hogy Turán káposztasavanyító és konzervfeldolgozó üzemet létesítsen. Nagy valószínűséggel a kezdeményező mindenekelőtt Steckler József (a Hatvani Takarékpénztár Turai Fiókjának a megbízottja) volt, akinek 657. népsorszámú telkén kívánták az üzemet felépíteni. A témában érintett volt még Hevessy Lajosné (Schossberger Jenny) földbirtokos és Faragó Lajos földbérlő is.

A terveket Ring Gyula készítette el. Ezek szerint egy 40x6,75 m-es, két 26x15,56 m- es kétosztatú savanyító, továbbá egy 30x10 m-es belvilágú raktár (mellé kis irodával) felépítését képzelte el a tervező. A később Gyártelep néven ismert üzem építésére az engedélyt megadták, az építkezést megkezdték. 18 Hogy az elképzelésből mennyit valósítottak meg és milyen méretű (kapacitású) és időtartalmú üzemelés volt a „gyárban", pontosan nem tudjuk. A szállítás megkönnyítése érdekében a gyártól a vasútvonalig, a mai Sz. István utca járda részén lóvasutat építettek ki, amit később - használat hiánya miatt - szétbontottak. Mindenesetre a háború következménye vagyis a határok megváltoztatása és így a Rimamurányi Konzervgyár Rt magyarországi érdekeltségének a megszakadása vetett véget ennek a konzervipari próbálkozásnak. Amikor az Iparfelügyelőség 1921-ben ellenőrizte Tura két gőzmalmát, akkor a „konzervgyárat" is megvizsgálták üzembiztonsági szempontból és a gépházban több szabálytalanságot tapasztaltak, ám ugyanakkor megjegyezték, hogy a hiányosságok pótlására nincsen remény, mivel „üzemen kívül van". 19 Az 1923-as vizsgálatnál ismét említik a „gyárat", ám továbbra sem működött, tehát az első turai gyárszervezés zátonyra futott. 20 Az egykori konzervgyárnak egyes épületei ma is léteznek. A '20-as évek elején itt rendezkedett be a Takarékszövetkezet és az Úri Kaszinó, melyeknek ismertetését máshol tettük meg.

A kertkultúra fejlődését mutatja a gyümölcsfák számának növekedése:21

Gyümölcsfa 1895 1935
-db-
alma 611 4006
körte 767 3663
cseresznye 459 2016
meggy 830 1736
őszibarack 110 2196
kajszibarack 206 2007
szilva 2563 1442
dió 107 695
mandula 3 13
gesztenye 2 4
eper (szeder) 214 409
birs 423
naspolya 13
megvaváló szilva 14991
ringló 407
Összesen: 5872 34039

A gyümölcsfák számának csaknem hatszoros növekedése 40 év alatt egyaránt jelzi a kertkultúra és az életminőség javulását. A jegyző 1921-es jelentése szerint a falu csupán magvaváló szilvából termelt felesleget, évente mintegy 5-6 vagonnal értékesítettek. A többi gyümölcsből lekvárt főztek, illetve aszalással tartósították. A pálinkafőzés csak a községi pálinkafőző felállításával vett nagyobb lendületet. Az 192l-es jelentést követően a helyzet változott, hiszen az egyre több és jobban termő gyümölcsfák termését már helyben nem tudták mind elfogyasztani és egyre többet vittek a piacra.

A szeszfőzés a XVIII. század első felében a jobbágy háztartásokban történt. Sok faluban azonban a földesúr magának tartotta fenn a szeszfőzés jogát. A regálék közé tartozó szeszfőzés a földesúri szeszfőzdében történt. Alantas munkának tartották akkoriban, ezért (általában) zsidó bérlőket alkalmaztak, akikkel a megkötött szerződésekbe sok megszorítást belevettek. Ennek ellenére a szeszfőzés jelentős jövedelmet biztosított, nem csak az uraságnak, hanem a bérlőknek is. Ezeket a fejleményeket tapasztalhattuk a Galga menti Ikladon és Aszódon. 22 A XVIII-XIX. századi pálinkafőzdékről tudni kell, hogy elsősorban nem gyümölcs, hanem gabonapálinkát főztek benne.

Turán az uraság pálinkafőzdéjéről nincsen ismeretünk. Háznál egészen bizonyosan főztek, ám erről nem tudósították az illetékes szerveket. A községi pálinkafőzés hivatalosan pedig csak az I. világháború után indult meg.

Először a képviselő-testület 1920. július 4-i ülésén vetették fel a községi szeszfőzde felállítását. Mivel a községben 574 kh szőlő létezik - szólt az indoklás - célszerű lenne egy 2 üsttel rendelkező szeszfőzdét létesíteni. Az elhatározást gyors tett követte, mert már az év őszén állt a szeszfőzde üzem. A főzés üzemórája 10 koronába került, mely összegből 4 K a főzőmestert, 1 K az ellenőrzést végző elöljárósági tagot (1920-ban Galyó István bíró volt!), a többi összeg pedig a községet illette. 23 Ez a szeszfőzde a Bikakóroson állt.

A fözés szépen beindult, amit az 1921. évi költségvetési terve is bizonyít. Ezek szerint 24.000 K bevételre számítottak, amelyből 8000 K a község tiszta haszna. 24

A gyorsan létrehozott szeszfőző üzem nem lehetett valami minőségi létesítmény, mert 1921-ben a fejlesztéséről, majd hamarosan új létesítéséről tárgyaltak. 25 A szükséges kölcsönt a Hitelszövetkezettől tervezték felvenni. 26 Az építkezésre 1923-ban került sor, a munkálatokra Sima Ferenc építőmester kapott megbízást. 27

A községi szeszfőzde mellett két magánfőzde is beüzemelt. Mégpedig a Vasúttelepen (Tóth L. János) és a mai Szt. István utcában (Tóth István vendéglős udvarán), mely utóbbi üzem, bár viharverten, de még mindig áll. A magánfőzdék kedvezőbb körülményeket kínálva, a versenyből kiszorították a községi üzemet, amely az 1930-as évek elején beszűntette működését.

A falu állatállományának nagyságát, összetételét és változását három év összeírása alapján mutatjuk be: 28

Állat 1895 1911 1935
Szarvasmarha 1354 1331 626
- ebből bika 15 19
- tenyészbika 9 10
üsző - 2 évnél fiatalabb 89 150
tehén 2 évnél idősebb 532 823 396 tenyész- és fejőstehén
tinó, ökör - 3 év alatt 62 13
tinó, ökör-3 év fölött 656 317
legelőre jár 397
Szarvasmarha fajta szerint
magyar-erdélyi 864 261
mokány v. riska 8 -
pirostarka 290 883 607
borzderes 5 -
egyéb színű 169 167
bivaly 18 20
613 835 854
Mén 1 év alatt 12 21
Mén 1 év felett 7 12
Tenyészmén - 1 1
Kanca csikó 1 év alatt 28 39
1-4 évig 43 48
4 év feletti kanca 254 456
Heréltek 1 év alatt 5 4
Heréltek 1 -4 évig 33 30
Heréltek 4 év felett 231 224
Legelőre jár 39
Szamár 7 3 1
Kecske 2 1 4
Sertés 1131 1955 2601
ebből zsírsertés mind mind 1770
ebből húsfajta 831
ebből tenyészkan 10
ebből tenyészkoca 276
legelőre jár 1582
Juh 2684 - 370
Ebből merinói mind
legelőre jár mind
Baromfi 5528 nem írták össze 23416
ebből tyúkféle 17808
ebből pulyka 16
ebből lúd 3212
ebből kacsa 1863
ebből galamb 517
Méhcsalád 46 nem írták össze 303

 

Az állatok számának, arányának változása az állattenyésztés minőségének a mutatója is egyben. Például: az 1895-ben számlált 2684 juh 191 l-re, nullára csökkent, az 1935-ben kimutatott 370 juh pedig a minőségi gyapjútermelést szolgálta. Amikor 1941-ben az alispán a juhtenyésztés felkarolását szorgalmazta a megyében, Tura képviselőtestülete így válaszolt: ,, Községünk határában birkalegelőnek alkalmas terület nincs, a belterjesen művelt földjeink termése a kártevőktől nem volna megvédhető, határunk minősége a birkatartást kizárja ".29

A szamarak, öszvérek, kecskék alacsony száma a település viszonylagos jólétére utal. Beszédes adat, hogy az 1942-es háborús esztendőben már 8 öszvért és 54 kecskét számláltak Turán. 30

A korszerű, a fejlődést szolgáló kezdeményezéseket a helyi önkormányzat -jó gazda módjára- segítette, támogatta. Jó példa erre az aszódi baromfikeltető központ fenntartásához kért támogatásra hozott helyi képviselőtestületi határozat: „... évenként visszatérő 250 P hozzájárulást megállapítunk a háztartási pénztár terhére. Indoklás: Tulnyomólag földműves lakosságú községünk érdeke volt ezen eddig elhanyagolt termelési ág felkarolása" 31

A szarvasmarha állomány ugyan csökkent 1935-re, ám ekkorra már minőségi tenyészállatok álltak, sorakoztak az istállókban. A ló, mint igavonó, egyre fontosabb, 1935-re már szinte kizárólag lófogatokkal dolgoztak.

1895-ben 22 egyes, 227 kettes és 1 hármas lófogat, 78 négyes ökörfogat és 4 szamárfogat került összeírásra; 1911-ben csak azt rögzítették, hogy igavonásra 261 tinót, illetve ökröt használtak fel; 1935-ben 65 egyes, 372 kettes lófogatot, 3 kettes ökörfogatot és 1 tehénfogatot használtak, 30 lovaskocsi és 473 igáskocsi képezte a fogatállományt. 32

Az állattenyésztés fellendülése következményeként, a gazdák támogatására, Kálmán István kezdeményezésére szervezték meg 1934-ben a Tejszövetkezetet. 33 Elnöke Kálmán István, ügyvezetője Kuti András volt. Igazgatósági tagok még: Tóth József, Tóth István, Tóth Péter, Dusa János, Morvái István, Meleg István, Benke István... A szövetkezetnél kezdte a közszolgálatát Visy József, aki könyvelő volt.

Az átvevőhelyre a község nem tudott megfelelő helyiséget biztosítani 34 ezért eleinte a Gyártelepen, majd a jelenlegi könyvtár helyén létezett az átvevőhely. Az átvevők közül említsük meg Ondek Jánost, Bácskai Elemért. A napi szállítás elérte az 1500 liter.

A Turai Tejszövetkezet tevékenységét a hatvani központból felügyelték.

Cséplés Turán a XX. század első felében

Az 1935-ben készült mezőgazdasági összeírás már a mezőgazdaság motorizációjáról is tudósít: 20 motoros erőgépet (ebből 6 kerekes traktor, 4 járgány), 32 motorral működő mezőgazdasági munkagépet (1 motoreke, 4 traktor, illetve billenőeke, 11 cséplőgép, 16 másféle gép) jegyeztek fel a faluban. Azért ekkor még javarészt emberi és állati erővel működő munkagépek használata az általános: 463 eke, 526 borona, 197 henger, 2 trágyázó-gép, 56 vető- és ültetőgép, 290 kapálógép, 14 arató- és terménybetakarító-gép, 95 cséplő-, tisztító- és osztályozógép, 423 takarmányelőkészítő-gép; 21 gépet a borgazdaságban, 6-ot a gyümölcsgazdaságban és 1 keltetőgépet a baromfitenyésztésben használtak. 35

A második világháború előtt az alábbi cséplőgép-tulajdonosok működtek a községben. 36

1. Tóth L. János Kállai benzinmotorhajtással, lóvontatással, fogadott gépésszel üzemelt. Ezt megvette Péter Gusztáv és házilag át­alakította magánjáróvá.
2. Szabó László Kállai benzinmotoros-meghajtással, lóvontatással (saját maga kezelte).
3. Priska Dezső Kállai benzinmotoros-meghajtással, lóvontatással (saját maga kezelte).
4. Tóth István Kállai benzinmotoros-meghajtással, lóvontatással (fogadott gépész kezelte).
5. Kuti István magánjáró (fogadott gépész kezelte)
6. Maczkó Péter Fordson traktor (fogadott gépész kezelte)
7. Maczkó András Fordson traktor (fogadott gépész kezelte)
8. Fazekas Dezső Fordson traktor (saját maga kezelte)
9. Tóth Zs. Mihály Fordson traktor (saját maga kezelte)
10. Martonics Kálmán Fordson traktor (saját maga és József fia kezelte)
11. Benke István Fordson traktor (saját maga kezelte)
12. Tóth János Fordson traktor (saját maga kezelte)
13. Dolányi István és Miihály közös tulajdona volt, ez is Fordson traktor, egymást váltva kezelték.

Tóth István cséplőgépét 1940-től villanymotorral üzemeltette.

Cséplési bér q-ként 11% volt, ebből 4,5% volt a munkásoké, akik között volt egész és félrészes.

A gépész - szezon előtt - a szükséges javításokat elvégezte. Javítás alatt étkezését a tulajdonos biztosította. A gépész bére javítással együtt az elcsépelt gabona 1%-a volt. Front után javítás nélkül 0,5% + még könyvek vezetéséért 0,1%.

A már több helyen forrásként használt Címtárban, 1931-ben így jellemezték Tura mezőgazdaságát: „Talajviszonyok: felerészben kötött agyag, felerészben homok. Termények: búza, rozs (átlagtermelés kh-ként 6q), tengeri, káposzta évi 300 vagon."

Itt mutatjuk be a gazdaközösség szervezetét és a két világháború közötti tevékenységének vázlatát.

A volt jobbágyok és zsellérek, tehát a gazdaközösség birtokában 474 hold 643 nöl területű legelő volt, amelynek a hasznosítására 1907. október 1-én szabályrendeletet alkottak. Hosszas huzavona után a közbirtokosok csak 1908. decemberében fogadták el, ám a megyei hatóság 1909-ben javításra, kiegészítésre visszaküldte a községnek. Jellemző egyébként, hogy a közbirtokosság nem alakult hivatalos szervezetté, a tipikusan közbirtokossági ügyeket is a község képviselő-testülete, illetve az elöljáróság intézte.

Cséplés a II. világháború előtt Tóth István cséplőgépe

A szabályrendelet szerint, aki nem legeltethette ingyen az állatait (vagyis nem tartozott a volt jobbágyok és zsellérek vagy azok leszármazói közé), annak az alábbi tarifát kellett fizetni:

1 szarvasmarha után évi 6 koronát
1 csikó vagy borjú után évi 6 koronát
1 sertés után évi 3 koronát
1 malac után évi 3 koronát
1 juh vagy kecske után évi 3 koronát
1 bárány vagy gida után évi 3,50 koronát 37

A közbirtokosságnak 1925-ben 424 hold legelő, 1935-ben pedig összesen már 698 hold föld volt a birtokában. Más településeken, így például a szűk határú Aszódon is az apaállatok tartása a közbirtokosság feladata volt 38, Turán ezzel szemben ezt is a községi vezetésre hárították.

Az apaállatokat a községháza telkén létesített istállóban tartották. Jellemző az a vita, amely az 1910-es években megosztotta a képviselő-testületet. Az a döntés született, mely szerint a régi gyakorlatot el kell vetni, vagyis az apaállatokat nem szabad a legelőre hajtani, mert egészségi állapotuk leromlik. 39 Francz Jakus állatorvos természetesen más véleményen volt és sikerült neki elérni, hogy a tenyészbikákat ki kell hajtani a legelőre (19:8 szavazati arány!). 40 Aztán 1923-ban megint úgy döntöttek, hogy a tenyészbikák ne menjenek a legelőre, hanem maradjanak az istállóban. 41 - Ez a kis epizód rávilágít nemcsak az apaállatok kérdésének rendezetlenségére, hanem arra is, hogy a képviselő-testület foglalkozott olyan kérdésekkel, amely tipikusan a gazdaközösségre tartozott.

Egyfajta döntésképtelenség mutatkozott meg a községi istálló építésével kapcsolatban is. Azt már a század elején felismerték, hogy az apaállatokat (istállóstul!) ki kell telepíteni a községháza udvaráról. E témában az első döntés 1920-ban született, amikor községi istálló építését határozták el. Néhány hónap múlva a szükséges költségeket is rögzítették, mely szerint e célra 120.000 koronát kell fordítani, amit 400 %-os (!!) pót­adóval biztosítanak. 42 Ilyen megterhelést (a fokozódó infláció mellett sem) lehetett a lakosság vállára tenni.

Az 1920-as évek második felének enyhe gazdasági fellendülését hamarosan a gazdasági világválság váltotta fel, így aztán nem csodálkozhatunk, hogy 1936-ban (!) még mindig csak azt állapította meg a képviselő-testület, hogy az apaállatok a községháza udvarán rossz helyen vannak, ki kell onnan telepíteni őket. 43 Az időközben megalakult Legeltetési Társulat nem tartott apaállatokat, azt községi feladatnak minősítette. A község, mivel új istállót nem tudott építeni, kénytelen volt a régit felújítani. 44 így 1942-ben még mindig csak odáig jutottak el, hogy rögzítsék: a tenyészállatok tartása a községháza udvarán nincsen jó helyen, a szérűskertbe kellene telepíteni. 45

A tenyészállatok tartása egyébként minden időben jelentős pénzébe került a községnek. Nemcsak istállóról, élelmezésükről és kezelésükről kellett gondoskodni, hanem még biztosították is az állatokat. A díjat a „Gazdák" Biztosítónál fizették. 46 Nyilvánvalóan a bekerülési összeg egy részét az állattartókkal fizettették meg. Érdekes felfogásként ez ellen többen tiltakoztak és kérték az apaállat-tartás kivetési díjának a törlését. 47

A közbirtokosság szervezeti működésének a kezdetei a Nagyatádi-féle földreform helyi eseményeire vezethető vissza: Hevessy Ödön (Schossberger rokon!) és társai, budapesti lakosok 103 kh 1344 nöl földet (75%-a rét) a kisgazdáknak szándékoztak eladni. A vételre 69 kisgazda jelentkezett. A képviselő-testület örült, mert a földgyarapodás „... állattenyésztésünk érdekében szükséges... " Ugyanez időben kezdtek mozgolódni a gazdák (a volt úrbéres jobbágyok és zsellérek), akik 474 kh területtel kívánták megszervezni a közbirtokosságot.48 Azonban a szándéknál tovább nem jutottak. A közbirtokosság tényleges megszervezésére csak az 1930-as évek elején került sor. A képviselő-testület a szervezésben élen járt és a sok segítséget nyújtó Gólya László és Pásztor Péter egyetemi hallgatókat megdicsérte és 30 P tiszteletdíjban részesítette.49 Itt említjük meg, hogy az ún. nem szervezett közbirtokosság 1933. évi költségvetése a következőképpen alakult:

bevétel: 5050 P
kiadás: 7940 P

A közbirtokosság működéséről csak áttételes adataink vannak: 1934-ben tenyészállatokat vásároltak; fedeztetési állomás felállítását tervezték 1936-ra, amelyet a közbirtokosság tart majd fenn; a közlegelőből szerettek volna érdekeltséget szerezni, továbbá a vadászati és a halászati bérletösszeg egy részét megkapni, ám a község a felvetést elvetette. 50

Időközben a közbirtokosságon belül megalakult a hivatalos szervezetük a Legeltetési Társulat, amely ettől kezdve a gazdaközösség érdekképviseleti szerveként is működött. 51 Viszonyuk a községgel kezdettől fogva feszült volt. A Társulat a vásárolt tenyészállataikat a községházának az istállóiban tartotta, amiért bért nem fizettek, ugyanakkor követelték az áramszolgáltatás biztosítását. 52 A község több ízben kérte a Legeltetési Társulatot, hogy keressenek más helyet az apaállatoknak, ám a szervezet nem lépett ebben a kérdésben. Erre a község az istállók használatáért bérleti díjat kért. 53 A Legeltetési Társulat azzal vágott vissza, hogy részt kért a vásártéri haszonbérletből, egyben végre elszánva magát az istálló építésére s e célra a községi szérűskert átadását kérte. 54 A kérést a község nem utasította el, viszont csereföldet kért. A község vezetésének ugyanis egyre nagyobb gondot jelentett a temető bővítése. Sürgősen meg kellett oldani a kérdést, mert a halottakat sok esetben vízbe temették. Ugyanakkor a temető kérdése összefüggött a közlegelö és a marhajáró út rendezésével is. Egyébként is -indokolták a község vezetői javaslatukat - a községnek a közös legelőben 8 h 600 nöl része van. Ezt a részt tehát felajánlották a temetői csereföldért. 55 - A Legeltetési Társulatnak ez a megoldás nem kellett és bizony a község vezetése ellen izgatott, kijelentették: a Legeltetési Társulat a jövőben apaállatot nem tart, ez a község feladata. Amikor aztán a Társulat ismételten segélyért folyamodott a település vezető testületéhez, akkor azok az alábbiakkal utasították el a kérést „ ... a Legeltetési Társulat vezetősége nem áll feladata magaslatán, a közhangulatot folyamatosan a község ellen izgatja birtokrendezési tervekkel..." 56 Mivel aztán a Társulat elzárkózott a csereföldi tárgyalások elől, a község a közlegelőből temetőbővítés céljára egyszerűen kisajátított 9 kh-at. 57

A háború és a különböző szükségintézkedések idején a Társulat tevékenysége formálissá vált.

A közlegelővel és a turai zöldségtermeléssel kapcsolatos az alábbi adat: a községi legelőből a lakosság dinnye, uborka, tök palánta nevelésére gyepet szedhetett fel azzal a feltétellel, hogy visszatöltik a kivett részt. Egyébként nölenként ezért 40 fillért kellett fizetni.58 A nagyarányú kitermelés azonban hamarosan veszélyeztette a legelő állapotát/használatát, ezért 1943-ban a gyeptégla felszedését megtiltották. 59

Ezüstkalászos tanfolyam résztvevői A második ülő sorban (balról jobbra): Kovács László, Chikán Ernő, ifj. Várkonyi József, Paray János, N. N., N. N., Dr. Főző József, Porpáczy István

A Schossberger-család

T - Schossberger Zsigmond

A bujáki uradalmat és csatolt részeit, így Tura faluban lévő birtokait, az úrbérrendezés és tagosítás után az Esterházy-család eladta. A minket érdeklő birtoktestet, amely Tura, Galgahévíz, Vácszentlászló és Valkó határában terült el, a Schossberger-család vásárolta meg. A kor tipikus karrier- és birtokszerző története a Schossbergereké. A zsidó eredetű család a Habsburg-birodalom, majd az Osztrák-Magyar Monarchia liberális közéletében, elsősorban kereskedelmi- és bankügyletekkel jelentős vagyonra tett szert. A további megerősödéshez, előrehaladáshoz, különösen pedig a félfeudális társadalom felsőbb köreibe való emelkedéshez elengedhetetlenül szükséges volt a magyar nemesi cím és valamilyen főúri rang megszerzése. A XIX. század második felében mindezekhez már nem kellett vitézi tett, elegendő volt a pénz is, amivel e szükséges kellékeket meg lehetett vásárolni.

A család vagyonát megalapozó Schossberger Simon Vilmos magyar nemességét 1863. január 13-án kapta meg. 60 E kiváltság természetesen kiterjedt két fiára:Zsigmondra és Henrikre is. Mindkét fiú apja nyomdokán haladva vagyonukat, gazdagságukat tovább gyarapították. A turai kastélyt építő Zsigmondot és gyermekeit az uralkodó 1890. március 12-én bárói rangra emelte. A további felemelkedés állomásai: Bécs, 1907. január 15., amikor is a bárói rangot kiterjesztették Henrik fiaira, Lajosra és Rezsőre, valamint engedélyezték a Tornyay-Schossberger kettős név használatát.

A címer leírása a következő:

„Egy felülről közepéig függőlegesen két vörös és ezüst, vízszintesen pedig harmadik kék mezőre osztott pajzs; a felső jobb vörös mezőben jobbra fordult és előre lépdelő, nyelvét kiöltő oroszlán, mellső lábaiban lefelé tartott kifordított arany bőségszamból virágot és gyümölcsöt szór maga elé; a második ezüst mezőben három jobbharánt vörös pólya; az alsó kék mezőben zöld halom fehér márványkövön arany méhkas, mely körül hét arany méhecske röpdös, a felső jobb szögletben ragyogó arany nap. Bárói korona. Sisakdísz: jobbjában egy száron három zöld dohánylevelet tartó aranyoroszlán. Takarók: jobbról ezüst-vörös, balról arany-kék. Pajzstartók: két vadember."

A Tornyai-Schossberger- család virágkora a Monarchia utolsó évtizedeire tehető. Témánkhoz Zsigmond báró és leszármazói kapcsolódnak. Henrik ágával kapcsolatban csupán annyit említünk meg, hogy a leszármazók az egykori Grassalkovich-, valamint Podmaniczky-birtokok megszerzésével Pest-, Nógrád- és Heves megyék találkozásánál hatalmas dominium birtokosai lettek. Rokoni kapcsolatban álltak a Hatvány - Deutsch- családdal, amely szerepüket és jelentőségüket tovább növelte. Családi kriptájukat Baumhorn Lipót tervei alapján az aszódi zsidó temetőben, 1913 -ban állították fel. Az 1996-ban restaurált épület műemlék.

Turán tehát az Esterházyak után az új földbirtokos Schossberger Zsigmond (1890-től báró), aki a széles határnak kb. 1/3-át birtokolta. Születésének sem helyét, sem idejét pontosan nem ismerjük. Budapesten, 1900. október 5-én halt meg, a Kerepesi úti temetőben helyzetek örök nyugalomra. Házasságot Mayer von Gunthof Terézzel kötött, aki 1909. március 7-én hunyt el. Házasságukban született gyermekek közül négy érte meg a felnőtt kort: Anna, Nándor, Jenny (Eugénia) és Viktor. A turaiak emlékezetéből - a nyarait az 1883-ban épített kastélyában töltő - Zsigmond báró kiesett. Az 1909-ban atyja, illetve özvegy édesanyja örökébe lépő Viktor báróra és családjára azonban emlékeznek. A család az év egyik részét Budapesten, Nádor utcai palotájukban töltötte, a nyarukat viszont az elegáns, országszerte híres Ybl Miklós tervei alapján épített neoreneszánsz turai kastélyukban. Külön áramfejlesztő biztosította a világítást, az épületegyüttes körül létesített díszpark a nyár melegét enyhítette, egyben elzárta a lakókat a falusiak kíváncsi tekintetétől is. A gazdaság minden szükséges földi jóval ellátta, az udvartartás személyzete pedig teljes kényelmet biztosított a bárói család tagjainak. A Schossbergerek a falu lakóitól clzártan éltek. A család mindenkori feje, a helyi katolikus egyház kegyura, valamint a községi virilisek első számú reprezentánsa volt, ám az utóbbi jogot - általában - megbízottján (főintézöjén) keresztül érvényesítette.

A turai kastélyban természetesen számos arisztokrata, iparmágnás, bankvezér megfordult, mindazonáltal a főúri palotát inkább a nyugodt, kiegyensúlyozott, és visszafogott nagyúri élet jellemezte, mintsem az akkori korban divatos, hangoskodó, mulatós, kivagyiságot mutogató dzsentri módi.

Az 1895-ös Gazdacímtár alapján Schossberger Zsigmond az alábbi birtokokkal rendelkezett: a Tolna megyei Szemcze-Csehin (2 községben) 5555 kh, a Békés megyei Puszta-Szenttornyán 2356 kh, Pest megyében Tápiószecsön 4097 kh, a turai központú birtokán (4 községben) 9149 kh, ez összesen: 21.157 kh.

A cím- és névtárak tanúsága szerint a Schossbergerek nemcsak gazdagságukkal, rangjukkal, hanem különböző érdekeltségükkel is a felső tízezerhez tartoztak. Báró Schossberger Zsigmond királyi tanácsos és fia, Nándor a Hungária Műtrágya-, Kénsav-és Vegyiipari Rt, az Unió Gépgyár- és Vasöntöde Rt, a Magyar Kereskedelmi Részvénytársaság, valamint a Hatvany-Deutschokkal a temesvári Gyártelep Sörfőzde Rt igazgató tanácsának a tagjai. Schossberger Viktor báró az Apolló Kőolaj finomító Rt, a Danubius Hajógyár és Gépgyár Rt, majd a Haltenyésztő Rt igazgatósági tagja, ám 1937-ben már csak a Magyar Vöröskereszt Érdemkereszt tulajdonosaként említik a nevét.61

Változások az uradalom életében

Az 1895-ös országos felmérés Turán csupán a Schossberger birtokot tartja nyilván a 100 holdnál nagyobb birtokok között. A négy községben fekvő uradalom adatai a következők (külön községekre bontva nem készült statisztika):

A Schossberger-kastély és környéke madártávlatból
A gazdaság összterülete 9149 kh ebből %
  5810 kh 64 szántó
  62 kh 1 kert
  912 kh 10 rét
  122 kh 1 szőlő
  1018 kh 11 legelő
  1004 kh 11 erdő
  12 kh nádas
  209 kh 2 föld adó alá nem eső terület.

Az uradalomban foglalkoztatott cselédek száma: 248.

Fontosabb gépek: 2 lokomobil, 6 járgány, 2 cséplőszekrény, 29 vetőgép, 2 rosta, 279 eke, 6 szecskavágó, 43 borona, 55 henger, 167 igásszekér. Lényegében állati erővel folyt tehát a termelés.

A bárói fogat

Az állattenyésztés adatai: 1162 db szarvasmarha, 82 ló, 458 sertés, 3389 db juh. Legnagyobb számban tehát a külterjes állattartást igénylő juhok voltak, a szarvasmarhák egy jelentős része igavonásra használt ökör lehetett (a 167 szekérre csupán 82 ló jutott).62

Itt kell megemlíteni b. Schossberger Viktor erdőtelepítését. A Honvédsírok körüli silány homokon, 1903-ban 53 kh tölgy, akác, juhar és erdei fenyőből díszes ligetet létesíttetett, amelyért Pest Vármegyében kiírt pályázaton első díjat kapott (Mesterházy festő olajfestményét.) Az erdőtelepítés irányításáért Fekete Sándor uradalmi tiszttartó és Hajdú István uradalmi intéző 250-250 K jutalomban részesült. 63

Az uradalom és a község korrekt kapcsolata nem változott meg akkor sem, amikor az 1920-as évek elején napirendre került a házhelyparcellázások gyakorlati megvalósítása. A közös legelőből a forradalmak alatt házhelynek elfoglalt terület helyett az önkormányzat Schossberger Viktor alsóréti dűlőiből szándékozott földet vásárolni, a földesúr át is adta a kért területet. „Ez által a szociális szempontból nagyfontosságú ügy a lakosság mérhetetlen előnyére rövidesen befejezést nyerhet" - rögzítette a földesúr iránti elismeréssel a képviselőtestület 1922. február 3-i ülésének jegyzőkönyve. Az 1923. április 18-i ülésen ismét napirendre került a házhely-kérdés, ekkor sem volt vita a földesúr és a község között. 1922-ben „...a nagybirtokos illetve képviselője humánus felfogásából kifolyólag annyi területet engedett át házhely céljaira, amennyire a képviselőtestület által érdemesnek ítélt jelentkező akad. Mikor a kérelmezők további jelentkezése megszűnt, sőt többszöri közhírré tétel után sem jelentkezett már kérelmező, az uradalmi képviselővel történt egyezség alapján házhelyek céljára 135 k. hold terület felhasználtatott. A pénz értékének állandó csökkenése folytán később ismét kezdettek újabb kérelmezők előállani azon feltevésből hajtva, hogy házhelyeket kaphatnak ekkor már vételárnak alig nevezhető 6-9 ezer koronáért. A nagybirtokos azonban további magánegyezkedés elől újbóli területek átengedésére nézve elzárkózott, mert előzőleg nyíltan kijelentette, hogy részéről semmi korlátozás fel nem állíttatik a házhelyügy megoldása tárgyában, területet igénylés szerint ad, de nem hajlandó a tárgyalás fonatát újból felvenni." 64

Schossberger Zsigmond négy faluban elhelyezkedő uradalma 1895 és 1925 között 9149 katasztrális holdról 6477 katasztrális holdra - mintegy 30%-kal - csökkent. A birtokból kiszakadt föld egy része továbbra is a család kezén maradt, Turán pl. báró Schossberger Viktor mellett Hevesy Lajosné szül. báró Schossberger Jenny is örökölt. 65

Az 1925-ös Gazdacímtár Schossberger Viktor birtokaira vonatkozó adatai:
1951 hold szántó, 46 hold kert, 207 hold rét, 308 hold legelő, 285 hold erdő,
178 hold földadó alá nem eső terület
Összesen 2975 hold.

A földterületnek alig több mind harmada volt tehát földesúri kezelésben, a hosszútávra kötött bérletek jószerével önálló gazdaságoknak számítottak.

1925-ben Tura községben négy 100 kh-nál nagyobb birtokot jegyzett a Gazdacímtár, míg 1895-ben csupán egyet, Schossberger Zsigmondét. E négy közül Schossberger Viktoré volt a legnagyobb, 2975 kh Hevesy Andor és testvérei (Budapesten élő Schossberger leszármazottak) 411 holdat birtokoltak (ebből 350 hold a szántó), 85 hold szántót kisbérlők, a többi 326 holdat Kálmán István turai lakos bérelték. A turai közbirtokosságnak 424 hold legelő volt a tulajdonában, maga Tura község 53 hold szántót, 1 hold kertet, 28 hold rétet, 4 hold legelőt és 190 hold földadó alá nem eső területet (összesen 276 hold) bírt.

A báró turai tulajdonának több mind kétharmadát bérbe adta. Reich Miklós 1245 holdat (1150 szántó, 11 legelő, 44 erdő, 40 földadó alá nem eső), Rolf Kamilló 823 holdat (463 szántót, 151 rét, 144 legelő, 5 erdő, 60 földadó alá nem eső) bérelt. A bérlők és a tulajdonos lakhelyéül Turát jelöli meg a Gazdacímtár. 66

Az 1925 és 1935 közötti tíz évben Schossberger Viktor báró birtoka tovább csökkent, majd 15%-kal.

Az 1935-ös Gazdacímtár adatai:

1626 hold szántó, 46 kert, 135 rét, 146 legelő, 255 erdő, 173 hold földadó alá nem eső terület. A 2381 hold turai birtoknak 15.916 aranykorona volt a kataszteri tiszta jövedelme.

A birtok területének csökkenése 10 év alatt: 325 hold szántó, 72 hold rét, 162 hold legelő, 30 hold erdő, 5 hold adómentes föld, összesen 594 hold. Ebben az évtizedben zajlott a Nagyatádi féle földreform, amely Turán csak a Schossberger uradalmat érintette és melynek során 384 holdat osztottak fel müvelésre és 226 holdat házhelyeknek. A felosztott 610 hold csaknem pontosan azonos a Schossberger-birtok csökkenésével. Ez alatt a tíz év alatt jelentősen megnőtt - 424 holdról 698 holdra - a közbirtokosság területe, csaknem változatlan maradt (284 hold) a község földje, eltűnt viszont a száz holdnál nagyobb birtokok jegyzékéből a Schossberger-rokon Hevesyek neve, feltűnt ugyanakkor 157 hold szántójával a Magyar-Olasz Bank Rt. A Schossberger uradalomban megszűnt Rolf Kamilló több mint 800 holdas turai bérlete, Reich Miklós turai bérlete is csökkent valamelyest, 953 holdra. (Reich Miklós galgahévízi, turai és vácszentlászlói bérlete 1935-ben összesen 2122 hold volt.) 67

Tura külterületei közül a Vasút-újtelep nem, a többi három viszont szorosan kapcsolódott az uradalomhoz, lényegében annak majorjai, gazdasági bázisai voltak. Az Esterházyak idején csak a Hatvan felé vezető út mentén létesített Becsali, valamint a Haraszt dűlőben létező, a szomszédos községek felé vezető út közelében álló vendégfogadó számított külterületnek. Az uraság földjeit a központi majorból irányították, a munka javarészét a faluból robotra kijáró jobbágyok és zsellérek végezték.

Az új birtokos, Schossberger Zsigmond már nem rendelkezett az úrbéresek ingyen munkájával, neki már bérmunkásokat kellett fogadni és nem engedhette meg, hogy a béresek, cselédek a napi munkaidő felét utazással töltsék el. Ezért létesített a határ három pontján gazdaságot (ezeket többféleképpen nevezték: tanya, major, puszta), ahol a munkásoknak cselédházat, az állatoknak istállót építetett. Birtokát a falu központjában létező irodából a főintéző irányította, az utasításokat a gazdaságok élén álló ispánok hajtották, illetve hajtatták végre. Hetven éven át ez a szervezet olajozottan működött. A fennálló (kapitalista) gazdasági-társadalmi rendet senki nem kérdőjelezte meg (a kommün rövid átmenetnek számított), mindenki tudta a helyét, a feladatát ebben a gépezetben. S bár a tényleges fizikai munkát végzők (cselédek) kevés fizetést kaptak, életkörülményeik mai mércével mérve embertelennek minősíthető, az adott korban, az adott történelmi viszonyok között mindez normális állapotnak számított.

Fontos tudni, hogy a Schossberger-családnak nemcsak Turán voltak birtokai, hanem más, részben a környékbeli, részben más megyebeli falvak határában. A család állandó lakhelye Budapesten volt, a központi irányítás lényegében innen történt, a helyi intézőségek a központi akarat végrehajtói voltak. Tura - mint láttuk - annyiban különbözött a többi birtoktól, hogy e községben és környékén terült el a család legnagyobb birtokteste, ugyanakkor Budapest közelségében feküdt, ezért is itt építette fel Schossberger Zsigmond a nyári tartózkodásra szánt kastélyát.

Az idők folyamán az egyre jobban terebélyesedő nagybirtok vezetése nagy energiát, sok pénzt követelt, ezért célirányosabbnak, gazdaságosabbnak bizonyult, ha egy-egy tanya, major körül elhelyezkedő földeket bérlőknek adták ki.

Az alábbiakban a visszaemlékezők segítségével bemutatjuk a határban lévő majorok gazdasági tevékenységét, az ott élők életviszonyait. 68

Főintézői központ. - A Kossuth Lajos utcai óvoda épülete adott egykor otthont a főintézői központnak. Itt volt a tisztviselői lakás, az iroda, a telefonközpont. Egykoron, amikor Schossberger Zsigmond még nem tért át a bérlőrendszerre, innen irányították a közel 10.000 kh-as uradalmat. A századfordulón Fekete Sándor (†Tura,1938. 87 éves korában) a két világháború között Körmendy József volt a főintéző, akiknek a központi majoron kívül intézkedési körébe tartozott Liget, Teréz major (ezek Galgahévíz határá­ban terültek el), valamint az Alsóréti gazdaság. „Egy szolgálati hintó és parádés kocsi állt rendelkezésre. Istálló és a 2 kocsis - egyiket Csernyik Sándornak hívták - lakása közel a kert végében volt. Az intézői lakás mögött volt a virágház citromfákkal, előtte a fürdőmedence artézi kúttal, innen biztosították a kastély vízellátását is. A kastély felé keresztbe fügesövény helyezkedett el, amit télen szalmás trágyával védtek a hidegtől. Az út felőli oldalon volt egy szép kis gépház kis gőzgéppel, áramfejlesztő generátorral, ez látta el a kastélyt elektromos árammal, mielőtt Turára bevezették a villanyhálózatot... Az út másik oldalán volt a konyhakert, amit a háború után házhelynek osztottak ki. "

Az uradalom egyik halastava

A gazdasághoz tartozott az 5 szintes, még az Esterházyak idején, a XIX. század elején épített nagy magtár, és mögötte a szalmáskert, szolgálati lakásokkal és gazdasági épülettel. Itt volt a kovács- és bognárműhely, lóistálló 8 pár lóval. A gazdaságnak szakiparos alkalmazottai is voltak: Éliás Pál gépész-kovács, Martonics Kálmán ács, Kerek Mihály bognár, Fuksz Mihály kőműves. Ez utóbbi Alsórét felé vezető út mellett lakott az erdőben, vele szemben Gyurcsik erdész szolgálati lakásban. Itt a központban a főintéző mellett Mezei János gazdatiszt látta el a könyvelési munkákat és más teendőket...

A szalmáskertet háború után felosztották házhelyeknek, amely beépült, a ciszternakerttel együtt.

Alsóréti tanya. - A központ irányítása alá tartozott az Alsóréti tanya, ahol „... Gazsik József volt a gazdatiszt, akit (Kulcsár úrnak is neveztek). Szolgálati lakással, gazdasági épületekkel, artézi kúttal és telefonnal rendelkezett. Innen látták el tejjel minden nap a gazdasági központ alkalmazottait is. Tejes kocsis Csörgi József volt. A növendék marhanevelés is itt volt. Intenzív fácántenyésztés, nevelés volt, sokat szállítottak élő fácánokat ketrecben külföldre. Fő fácánnevelő Németh Ferenc volt, később Kelemen József. Öt halastó is volt a gazdaság területén, amit a Galga folyó vizével tápláltak. Külön halcsősz is volt: Nagy János, Veszelka Mihály. A tavakat háború után 2-3 évig egy Polonyi nevű család bérelte, de utána megszűntek a tavak. A tanya jelenleg a Galgamenti TSZ tulajdonában van. "

Haraszt puszta - A gazdaság szántóterülete 1919-ig 40 db, 40 kh kiterjedésű táb­ lából állott, amelyből a kommün alatt az 1., 2., 3. sz. táblát Vácszentlászló; a 9., 10., 11. sz. táblát Zsámbok; a 19., 20., 21. sz. táblát (Proletár föld) pedig Tura nincstelenjei számára elvették és kiosztották, mely müvelet végső lebonyolítása átnyúlt a '20-as évekre. Amikor tehát 1921-ben Reich Miklós bérbe vette Harasztot, akkor 31 tábla szántóból és 1 homoktáblából állt a gazdaság. A zsidótörvények szigorítása után, a II. világháború idején Reich Miklós bérlete állami felügyelet alá került. Itt jegyezzük meg, hogy a XX. század elején a bérlő Faragó Lajos volt.

A gazdaság részlegeinek a vezetői voltak: Mezei Mihály ispán, Polgár Ferenc, Fekete László kulcsár-raktáros, Polgár Mihály kocsis gazda, Csedrák György fejős gazda, Kállai József kanász. Vojvoda István juhász Társmajorban lakott, amely Harasztpusztához tartozott. Itt neki lakása, a juhoknak akluk volt. (Társmajort 1955-ben elbontották.)

Haraszt nagyon jól gépesített gazdaságnak számított, ezért több iparost is alkalmaztak. Vezető gépész Boronkai Kálmán, gőzekés Polgár István vezető, Géczi László és Príma Ádám beosztott, Sára József és Horváth János traktorosok, valamint az Obreczán testvérek: András kovács, László bognár. A földeket gőzekével szántották: a két locomotív a tábla szélén állt és drótkötélen húzták oda-vissza a kétfejes ekét. Az aratást kézi erővel, fogadott aratóbanda végezte, aratógazda Mácsai István volt.

A cselédek számára 1 szobás, 1 kamrás, közös konyhás lakást alakítottak ki a cselédházban. A sütéshez 6 szabadon álló kemencét is építettek. A fizetés a szűkös megélhetést biztosította: negyedévenként 16 P készpénz; 6 kg só; naponta 1 1 tej; évente az összes cselédnek 12 m 3 tőkefa; 2 családonként 1-1 kocsi gally, továbbá évente 16 q élet (búza, rozs, árpa); 1 hold kukoricaföld; 200 nöl konyhakert; valamint szabad sertés- és baromfitartás (kivéve a pulykát és a libát).

A tanyán külön osztatlan iskolát létesített a báró. A bérlőnek kastélyszerű lakása volt. A II. világháború megkímélte a gazdaságot, a cselédek a lakásokban maradtak. A földek szétosztása után Reich Miklós házát, az istállókat szétbontották.

Fekete tanya - A vasúton túl helyezkedett el a Fekete-tanya, amely szintén a Schossberger-család birtokában volt. Több évtizeden át a bérlő Rolf Kamilló volt, de a földek egy részét Kálmán István is hosszú ideig bérelte, mindaddig, amíg a tulajdonosok 1931-ben birtokukat áruba nem bocsátották. A parcellázás után a tanya és 12 kh Kálmán Istváné lett, amihez 250 kh-t még bérelt hozzá. Turaiak vásároltak itt földeket, így pl. Kovács Sándor, Kovács Imre, Klopfer István és még sokan mások is kisebb területet.

A Kálmán-féle gazdaság intézője Melicska Jenő volt, aki egy szimpla vakbélgyulladásban halt meg. Ahelyett, hogy a Sándor-féle kórházba vitték volna, hosszú kocsiztatással próbálták más város kórházába juttatni. A szerencsétlen ember szállítás közben halt meg.

Fekete tanyán 1931 előtt 30 család dolgozott, ezt követően csak 8 család maradt. A családok itt is 1 szoba, 1 kamra és 1 közös konyhában laktak.

Fekete tanya

A földművelést 5 pár lóval, 4 pár ökörfogattal és 1 Rába traktorral végezték. Az aratást itt is kézi erővel végezték, Benke Mihály aratógazda vezetésével. Turán Kálmán István kezdett először nagyban borsót termeszteni. Termelt még búzát, lencsét, mákot, kukoricát.

Tanyagazda Szarvas Mihály, majd utána Sándor József volt. Uradalmi kovács egy­ más után: Takács Gyula, Nagy József, Petrovics József. Gépész: ifj. Szarvas Mihály. Cselédek voltak: Franka Ferenc, fia Franka József, Sándor Pál, Molnár József, Mihalik István fejős, Visic Dávid, Kőmíves Ferenc, Benke Mihály summás gazda.

Munkabér: 40 P/év készpénz; 16 q gabona (búza, rozs, árpa); naponta 1 1 tej, továbbá 1200 nöles kukoricaföld, 200 nöl konyhakert, valamint baromfitartás és 1 anyadisznó szaporulatával.

A II. világháború után a nagy istállót, a lakóházat szétszedték, elbontották. A tanya megszűnt.

Az uradalom és annak tulajdonosai a falutól elkülönülő életet éltek, mindazonáltal az első világháború előtti időben a Schossbergerek és a falu között még hivatalos, sőt személyes kapcsolat is létezett. Ekkor Viktor báró még alkalmanként (mint virilis) megjelent a képviselő-testület ülésein is.

1914. augusztus 27-én például, amikor a Vácszentlászló - Tura - Boldog törvény­hatósági út építése volt napirenden, amihez az aszódi járási főszolgabíró - a községek arányában - Turát a szükséges földterület átadására és 10.266 korona 66 fillér hozzájárulás fizetésére kötelezte, az aljegyző így fejezte be előterjesztését: "Köztudomás szerint községünk és a többi érdekelt községek régi vágya teljesül az említett rendelkezések szerint. A község nem tagadhatja meg a követelt áldozatot, bármily nehéz pénzügyi viszonyok között van is."

„Az előterjesztés után báró Schossberger Viktor és Faragó Lajos képviselőtestületi tagok kijelentik részükről, hogy a pótadóban fizetett hozzájáruláson felül 2.000 - 2.000 koronát felajánlanak a kérdéses út kiépítésére" - azzal a feltétellel, hogy a község a kellő időben egy összegben kifizeti a kivetett hozzájárulást és még 1915-ben megkezdődik az útépítés. A testület meghozza igenlő határozatát (31. sz.) egyben „...nagy köszönettel veszi tudomásul ezt az ajánlatot, mert ezzel nyomatékosan látja kifejezésre juttatni azt, hogy mennyire megérett ez az évek óta húzódó ügy a végleges elintézésre. " 69 Jól együttműködött tehát a falu és a földbirtokos, ha azonosak voltak az érdekeik.

Jellemző még, hogy b. Schossberger Viktor a turai templom kegyuraként jelentős összeggel támogatta az 1911. évi templomépítést. A templomban egyébként külön elkerített helyet tartottak fenn a család tagjainak, akik vasárnap és nagy ünnepi szentmiséken részt vettek a szertartáson.

A Schossberger birtok területének fokozatos, lassú csökkenése és a 100 holdnál nagyobb birtokok megjelenése ellenére is meghatározó, bár már régóta - lényegében az 1864-es tagosítás óta - nem kizárólagos tényező Tura község életében. Lassú presztízs­ vesztését nem kompenzálta az új termelési ágak bevezetése (haltenyésztés, feldolgozó ipari üzem létesítése) sem. Ugyanakkor mivel a földek gondozását, trágyázását az uradalom földjén rendszeresebben végezték, mint a falu kisparcelláin, a termésátlag 40%- kal magasabb volt a kisgazdaságokénál.70

Az uradalom kizárólagosságának megszűnését jelzi a községi önkormányzathoz való viszonya is, melyet jól tükröz a testületi jegyzőkönyvek néhány passzusa. A Galga 1924-es tavaszi áradása után az uradalom károsult bérlői kártérítést követelnek Schossberger bárótól. Az önkormányzat - szerződés híján - nem állapítja meg ugyan Schossberger Viktor kártérítési kötelezettségét, maga az eljárás mégis a báró tekintélyvesztését, felelősségrevonhatóságát példázza. „A víz nemcsak a közbirtokossági, de az uradalmi területen is kitöri medréből és az elzárás az uradalmi területen is csak ideig-óráig sikerült. Az elöljáróság megkísérelte a helyszínre vitt napszámosokkal a víz feltartóztatását, de ez nem sikerült. "

Az 1936. április 24-i ülés jegyzőkönyvének tanúsága szerint Schossberger Viktor a község leggazdagabb embere, ő áll a virilis lista élén (igaz, az ülésekre nem jár el, Körmendi József gazdatisztet jelöli meg megbízottjának). Szerepel a virilisek között egykori tiszttartója, Fekete Sándor is, akiről nagy tisztelettel emlékeznek meg elhunyta alkalmából az 1938. április 4- i testületi ülésen.

Báró Schossberger Viktor két alkalmazottja: a sofőr és a kormornyik (Polgár László)

Az 1937. április 16-i testületi ülésen Schossberger Viktor kérelmezőként lép fel, - és elutasítják. „Báró Schossberger Viktor kéri a csendőrlaktanya előtti térből befoglalt 43 nöl területű résznek tulajdonába bocsátását. Ezen előterjesztésre vita fejlődött, melynek során a többség véleményét megállapítani nem lehetett, ezért elnöklő bíró felállás szerinti szavazást rendelt el." 15:9 arány ban született meg a 16/1937. határozat: „A csendőrlaktanya előtti, már bekerített 43 nöl közteret nem adjuk át br. Schossberger Viktor birtokába. Vagy ezután is előkert haszonbért fizet érte, vagy a kerítést az eredeti mezsgyére kell visszahelyeznie. "

Gazdasági ügyekben szabályos elszámolás szerint zajlik az uradalom és a községi vezetőség tárgyalása. Amikor pl. hetven éves késéssel napirendre kerül a gazdasági továbbképző (ismétlő) iskola felállítása, a képviselő-testület megszavazza rá a szükséges 550 pengőt, „a gyakorló területhez alkalmas helyet pedig Schossberger Viktor báró úrtól kérünk a szalmás kertből illő bérfizetés ellenében. " (1938. július 10.)

Bérleti szerződések kötésénél sem élvez előnyt az uraság: „A vagyonváltság földek br. Schossberger Viktor kezén lévő vadászbérlete 1938. augusztus 1-én lejárt" - rögzíti a képviselőtestület 1938. július 18-i ülésének jegyzőkönyve, megjegyezve, hogy a továbbiakban a báró helyett a szomszédos községek vadásztársaságának lenne célszerű bérbeadni e területet, mivel magasabb bérleti díjat ígértek. Nagy vita után született meg a határozat: bocsássák árverésre és a legtöbbet ígérő pályázó nyerje el a bérleti jogot.

1938-ban még szerepel az uradalom tulajdonosa, bérlője és gazdatisztje a mezőgaz­dasági bizottságba választhatók között:

 1. Reich Miklós (szül. 1881.) bérlő 1255 holdon Turán. 6480 pengő a mezőgazdaságból származó jövedelme, személyesen gyakorolja választójogát.
 2. Schossberger Viktor (szül: 1868.) birtokos 5511 hold 1242 nöl területen Turán, Galgahévízen, Valkón, 78121 pengő a mezőgazdaságból származó jövedelme, választójoga gyakorlására Körmendi József gazdatisztet bízta meg.
 3. Körmendi József (szül. 1881.) gazdatiszt, nincs birtoka ül. bérlete, 7420 pengő a mezőgazdaságból származó jövedelme, személyesen gyakorolja választójogát. 71

B. Schossberger Viktor 1938-ban elhunyt. Birtokát a leszármazói örökölték. Az 1940-es jegyzéken a fentebb közölt három birtokos, illetve intéző közül már csak Körmendi József szerepelt, a 16. helyen. 72 Később a birtok léte is veszélybe került: Amikor például 1941. október 5-én a Turai Földművelők Egyesülete kimondja saját feloszlását, az ülés elnöke annál is inkább sajnálattal veszi ezt tudomásul, mert „... itt volna ismét a turai uradalom igénybevételének nagyhorderejű ügye, melynek irányítására ezen egyesület volna elsősorban hivatva." 73

A nagymúltú, többévszázados Esterházy- majd Schossberger uradalom történetét az Ideiglenes Nemzeti Kormány 600/1945. március 17-i, „a nagybirtokrendszer megszüntetéséről és a földműves nép földhöz juttatásáról" szóló rendelete zárta le. Ezzel az uradalom az 1864-es tagosításhoz mérhető gyökeres, a község fejlődése és a földműves lakosság számára egyaránt nagy távlatokat megnyitó sorsfordulóhoz adta földterületét. Nem rajta múlt, hogy csupán néhány évre.

A helyi ipar

Az úrbérrendezés után a parasztgazdaságok lendületes működése, a lakosságszám folyamatos növekedése a helyi igényeket kielégítő kisipar fejlődését is elősegített. Bár a paraszti lakosság iparcikk-szükségletének tekintélyesebb részét még a XX. században is a vásárokon szerezte be, azért a javítások elvégzésére, a kisebb szolgáltatások ellátására, szükség volt a faluban folyamatosan működő iparosokra és kiskereskedőkre is. így találta meg a számítását a vizsgált időszakban 20-30 (javarészt zsidó) kereskedő, továbbá egyre több iparos. Érdekes jelenség, hogy Turán a mezőgazdasági termelésből kiszorulók közül csupán néhányan mentek el nagyüzemi, gyári vagy építőipari munkásnak (Turán nagyobb üzem, gyár nem létesült), az ipart a faluban a helyi kisipar jelentette.

Mielőtt az iparosokat, a kisebb iparvállalatokat bemutatnánk, tekintsük át a statisztikát.

Év Iparral foglalkozó Tulajdonképpeni iparral foglalkozott Ta­nonc Szol­ ga Összesen
Ffi Önálló Tiszt­viselő Segítő családtag Művezető előmunkás Segéd­ munkás Ffi
Fi
1900 100 11 50 11 2 2 23 14 9 50 -
1910 151 30 69 21 1 5 4 60 9 12 22 9
1920 137 13 81 2 47 20
1930 242 13 121 3 108 18

Figyelmet érdemel, hogy az iparral foglalkozók száma 30 év alatt két és félszeresére növekedett, bár ezek túlnyomó többsége műhelyben, egyedül dolgozó mester. Ezt az állapotot jól megvilágítja az alábbi statisztika:

Vállalatok nagysága

Év Segéd nélkül 1 2 3-5 6-10 Összesen
segéddel dolgozó iparos
1900 55 12 5 1 1 74
1910 68 19 9 4 1 101
1920 65 30 - - 95
1930 97 27 5 1 130

A század elején készült népszámlálások a különböző mesterségekről is adatot gyűjtöttek, ezt mutatja be az alábbi táblázat:

Év Vas-és fémipar Gépgyártás Kő, föld és agyagipar Faipar Bőr és szőrme
Kovács Lakatos Egyéb Tégla Egyéb Asztalos Egyéb
1900 12 7 9 - 7 2 3
1910 13 1 11 10 3 2 9 3 -


Év Ruházati Egyéb Élelmezési ipar Egyéb Építőipar Egyéb Vendéglátás
Szabó Cipész csizm. Malom Sütői P. Hentes Kőműves Ács
1900 12 14 12 1 1 1 5 1 4 9 1 1
1910 7 19 22 17 2 9 24 4 6 2 17

Fontos adatgyűjtést végeztek az 1920-as évek végén, amelyet a PPSK vm-t bemutató Címtárban tettek közzé. Ezt teljes terjedelmében megjelentették a Turai Hírlap 1992. májusi számában.

Az alábbiakban közöljük ezt a névsort, amikor is külön az iparosokat és külön a kereskedőket mutatjuk be. Az iparosok névsorát kiegészítjük egy kisipari jegyzékkel, melynek az eredetije a Petőfi Múzeumban található. Ezt a kiegészítést megtaláljuk a Turai Hírlap 1993. júliusi számában.

Iparosok:

Asztalosok: Krobót Jenő (1923), Albulov Árpád (1925), Batta József (régi), Bárdi István, Dobronai
István, Vasas Péter, Móra Sándor (1930), Mille Károly (1932)
Ács: Herceg Vilmos
Bádogos: Perlusz Béla
Bognár: Dénes József (1928), Fazekas József, Maldrik Sándor (1921), Petrovics János (1932).
Cementáru-gyártó: Steiner Gyula, Király István (1933).
Cipész és csizmadia: Balogh Péter (1918), Bikkes Ambrus (1923), Csorba Péter (1937), Csörgi József (régi), Gólya Péter (régi), Gólya Mihály (1944), Láng Béla (1929), Mahó Sándor, Módos János (István) régi, 1910, Mahó László (1931), Meleg János (1912), Meleg Mihály (1927), Novak Károly (v. Mihály) 1925, Rácz János, Sallai Gyula (1928), Szabó István, Szaszkó István, Szilágyi Fábián, Tóth Sebes Mihály, Varjú János (1924).
Cséplőgép-tulajdonos: Éliás Lajos, Fazekas Dezső, Fazekas Sándor, Fazekas Mihály, Kálmán István, özv. Kuti Péterné, Maczkó András, Maczkó Péter, Reich Miklós, br. Schossberger Viktor, Szabó László, Tóth Zsigmond.
Traktortulajdonos: Hanófer Károly, Kálmán István (2db), Maczkó Péter, Reich Miklós, Tóth Zsigmond
Fodrász: Tellér Péter (1919), Vágó Antal (1919), Fűrész Gábor (1936).
Földmunkavállaló: Kocsis József.
Kalapos: Galambos Róbert (1928).
Géplakatos: Péter Gusztáv (régi), Tóth Zs. Mihály (1943).
Kádár: Kretz Márton (1920).
Kéményseprő: Mongyi János.
Kovács: Éliás Lajos (régi), Fazekas Dezső, Fazekas Sándor, Kurilla József, Letanovzsky László (régi), Novak József, Petrovics Gyula (1921), Petrovics József, Szabó János (1926), Szabó László (1907), Takács Gyula (1934), Gyenes Pál (1921), Racskó Pál (1936).
Kőműves:
Lukács Mihály (1925), Medveczky István (1921), Nagy Tóth János, Pecze Péter (ács is), Medveczky János (1942), Sima Ferenc.
Kötélgyártó: Czuczu László (1940).
Lakatos: Horváth Gyula (v. János) régi, Sugár Árpád.
Molnár: Dóra Ernő (1923), Fazekas Mihály, Buth János (régi), Praznovszky Gézáné.
Mészáros és hentes: Csorba Albert, Hanofer István (régi), Kalmár Sándor, Csorba József, Szilágyi Péter, Szilágyi László (1937), Novak János (1939), Kurilla József (1936), Pesti István (1940), Schuk György (1941).
Pék: Klopfer István (1912), Baumann Lajos.
Sodronyfonó: Balázs László.
Szikvízgyártó: Neumann Mór, Tóth M. Gábor.
Szobafestő és mázoló: Leopold Sándor, Lörincz Kálmán.
Szabó: Várkonyi Ágoston (régi), Fodor Endre, Karpelesz Albert, Kretz József, Mészáros István, Osváth Gyula, Tóth József (1940), Pásztor József (1942).
Villanyszerelő: id. Lukács Vilmos (1935).
Autófuvarozó: Fazekas Mihály.
Autótulajdonos: Kalmár Sándor (hentes és mészáros), Reich Miklós, br. Schossberger Viktor. Telefonnal a FAKSZ-telep, és a Deutsch cég, valamint Dóra Ernő rendelkezett.

*Az évszám az iparengedély kiadásának esztendeje (már ahol évre vonatkozó adat megmaradt!)

A turai iparosok dalárdája az 1920-a.s években


A malmok

Tura legrégebbi ipari létesítménye a vízimalom, melynek létezéséről a középkor tárgyalásakor több ízben is említést tettünk. Hogy a régebbi korokban a határ mely részében állt? - azt pontosan nem tudjuk. Feltehetően ott, ahol a II. katonai felmérés térképe jelzi.

A malom az uraság tulajdonában állt, amelyet szakképzett molnár iparosoknak adott ki árendába. A molnár ezen kívül még taxa adót is fizetett, tehát őket is a taxalisták között tartották nyilván.

A múlt század nagyobbik felében a nemes Kalmár-család bérelte a malmot. Az 1870-es években a Galga vidékén ismert Salkovszky iparos famíliához tartozó S. István a molnár.

A vízimalom zavartalan működését jelentősen befolyásolta a Galga szeszélyes vízjárása: hol kevés volt a víz és nem hajtotta a kerekeket, hol meg az áradás tartotta rabságban a malmot. Ezért is létesítették a szárazmalmot.

A fennmaradt dokumentumok a turai szárazmalomról is tudósítanak bennünket. Közülük némelyik azt sugallja, mintha az uradalomnak és a községnek külön-külön szárazmalma lett volna. Ez tévedés. Csupán egy szárazmalom létezett, mégpedig a mai Thököly utcában, amelyet Bikakósorként, sőt Szárazmalomsorként (!) őrzött meg az emlékezet. Az uradalom, vagyis az Esterházy uraság malma volt ez, amely a jobbágyvilág felszámolása után a község birtoklásába ment át. Néhány évtizedes községi használat után szerepét a felállított gőzmalmok teljesen háttérbe szorították, ezért lebontották.

Az egyik gőzmalom a mai Damjanich utcában, a Kónya falurészben állt. Létesítéséről, működéséről írásos dokumentum alig maradt fenn. Visszaemlékezők szerint az Erki (?) - család kezében volt. Valamiféle családi vita után a malmot működtető gőzgép felrobbant. A hibát kijavították, ám ezt követően a malom mások tulajdonába került. Az emlékezetnél hitelesebbek az írásos emlékek. Ezek szerint 1898-ban a Turán született 31 éves Hercz Jakus a gőzmalombérlő, ugyanakkor a főmolnár a 28 éves Bergholcz Ferenc. Aztán 1900-tól a felesége révén turai kapcsolatokkal rendelkező Dóra István (*Kálló, 1852.) a malomtulajdonos, 1909-1911 között a virilisek között találjuk. 74 A háború és a forradalmak évei alatti tulajdonosról (tulajdonosokról?) nincsen ismeretünk.

Egy 192l-es adat szerint az Ambrus és Schlizzer Gőzmalmában sürgősen pótolandó hiányosságokat állapított meg az Iparfelügyelet.75 Két év múlva Chmella Nándor a tulajdonos. 76 Az ismételt vizsgálat újból hiányosságokat állapított meg. Feltehetően ezek nagyobbak lehettek, mert a visszaemlékezők szerint a malmot 1928 körül szinte újjáépítették. Ezt követően még kb. 10 évig működött, ám a másik két malommal nem tudott versengeni, ezért a tulajdonos (nevét nem ismerjük) bezárta üzemét. A használaton kívüli malomépületet az 1980-as évek elején bontották le. 77

A másik gözmeghajtásos malom a Szentlászlói úton létesült. Ez volt a Kálmán-malom, melyet később Szent István Gőzmalom névre keresztelt a tulajdonosa. 78

A századfordulón került a jó módú balassagyarmati eredetű Kálmán-család a Galga vidékre. A két Kálmán testvér átvette az aszódi gőzmalmot, azt korszerűsítette és a középső Galga mente legjelentősebb malmává fejlesztette. Sőt! E század első két évtizedében a termelését állandóan növelő, a kereskedelmi hatósugarát egyre jobban kiterjesztő kenyérgyárat is létesítettek az aszódi malom mellett. A kenyérgyár az I. világháború idején beszüntette ugyan a termelését, ám a malom, mint a galga vidék egyetlen ilyen ipari létesítménye mind a mai napig termelő, jelentős üzem.79

Az Aszódon megnövelt Kálmán­tőke tette lehetővé Kálmán István számára a terjeszkedést. A század első évtizedében létesített Kálmán­malom beüzemeltetője ifj. Kálmán István, hiszen a családi vagyon megalapozója, id. Kálmán István 1910. augusztus 4-én, Turán hunyt el, ekkor 78 éves volt. Bár pontos dokumentumok a Kálmán-malmokról nem maradtak fenn, az adatok arra engednek következtetni, hogy Kálmán Bertalan és leszármazói az aszódi, Kálmán István pedig a turai malmot birtokolta. Az 1907. december 15-én összeállított virilisek jegyzékében Kálmán István (természetesen a fiatalabb!) 381 K állami adóval az 5. helyen szerepel. 80

A Dora-féle malom tervrajza

Kálmán István a XX. század első felében Tura közéletének meghatározó személyisége volt. A visszaemlékezők nem nagyon iskolázottnak, ám jó megjelenésűnek, határozott fellépésűnek, hatásos szónoknak mondják, aki meglehetős anyagi háttér birtokában a kor igényének megfelelő „úri életet" élt. 81 Mások finom, „igazi úrnak" mondják. Konzervatív politikai magatartásával több cikluson keresztül a turai választókerület ország- /nemzetgyűlési képviselője, mely vitathatatlan vezető szerepet biztosított számára nemcsak Turán, hanem a kerülethez tartozó szomszédos községekben is. Magas állásához a malom kevésbé illeszkedett, ezért a Schossbergerektől bérelt földet Fekete pusztán, ahol gazdaságát Melicska Jenő intéző kormányozta. A földbérlő-földbirtokos foglalkozás és cím tovább erősítette helyzetét mind a parlamentben, mind pedig a település vezetői között. Erre szüksége volt, mert az úri életvitelhez a malom már nem nyújtott kellő anyagi fedezetet. Pontosan nem tudjuk, hogy milyen ügyből kifolyólag pereskedett, mindenesetre a végkifejlet szerint a malom Zachár nevű gödöllői ügyvéd birtoká ba került, aki azt átadta vejének, Praznovszky Gézának, aki a Szent István Gőzmalmot az 1946-os szétszedéséig birtokolta. 82

A malom az 1930-as években technikailag megújítva ismét fellendült, amely javarészt a kiváló főmolnárnak, Buth Jánosnak volt köszönhető. Természetesen a malomban az idők folyamán többen is dolgoztak. A teljesség igénye nélkül említsük meg Vigh Alajos fögépészt és a II. világháború harcaiban belövéstől halálos sebesülést szenvedett Polacsek Ferenc kazánfűtőt.

A harmadik gőzmalom (a Dora-malom) a Galga völgyében jól csengő Dora-családhoz kapcsolódik. Dora István ácsai molnár turai molnárságáról már tettünk említést. Az alábbiakban fiának, Dóra Ernőnek a malmát ismertetjük. Dora Ernő aszódi lakos (!) 29 éves, amikor 1922. március 27-én Tura község elöljáróságától malomépítési engedélyt kért és kapott. Egy év múlva (1923. június 5.) az építkezés előrehaladásával iparengedélyt kért, amelyben felsorolja, hogy édesapja ácsai malmában molnár- és gépészként működött. Az elkészült malomépületben 1924. január 3-án volt a tűzrendészeti bejárás, melynek folyamán az igényes ellenőr több, kijavítandó hibát észrevételezett, amelynek rendezése után az év folyamán megindult a termelés. 83

Dóra Ernő

Dora Ernő szorgalmas ember volt, aki munkájával meglehetős anyagi jólétet teremtett családjának. A malmával szemben épített (1927-ben) családi háza mindmáig áll (Galga AFESZ irodaépülete). Higgadt, korrekt és közvetlen viselkedésével megnyerte a turaiakat, a település intelligenciája befogadta, az 1920-as, '30-as, '40-es évek helyi közéletének egyik vezető személyisége lett.

Korabeli iratok emlékeznek még Fazekas Mihály darálójáról, ám ez kisebb és később megszűnt üzemnek számított. 84

Mind a Szent István Gőzmalom, mind Dora Ernő malma jelentős kárt szenvedett a második világháború idején. Szükséggépekkel pótolták a hiányokat, csakhogy a megszálló szovjet katonai parancsnokság követelményeit és a lakosságnak a szükségletét kielégítsék. A hamarosan bekövetkezett társadalmi-gazdasági változások folyamán Tura egykor fejlett malomipara részben megsemmisült, részben (az államosítás után) visszafejlődött.


A háziipar

Az 1900-as népszámlálási adatfelvételnél találunk egy érdekes adatot, mely szerint Turán 21 férfi és 516 nő végzett háziipari tevékenységet. A gödöllői járásban egyéb­ként összesen 298 férfi és 1924 nő hasonló módon egészítette ki jövedelmét. Turához hasonlóan Galgahévízen (427 fő), Hévízgyörkön (381 fő) és Versegen (331 fő) is sokan foglalkoztak háziiparral. 85 A vidéket kevésbé ismerő felkapná a fejét, hogy ugyan milyen háziipar létezhetett a Galga vidéken kilencven évvel ezelőtt? Természetesen az ősi szövés-fonásról van szó, amelynek során minden község határában elkülönített kenderföldön termesztett ipari növényt dolgozták fel. Galga mente falvaiban évszázadok óta házilag állították elő a férfi-női ruházathoz és a háztartáshoz szükséges kender, majd később más anyagokkal kombinált vásznat. A nyáron megtermelt nyersanyagot, őszre előkészítették a fonáshoz-szövéshez, amelyet aztán a házilag készített eszközökkel (rokka, szövőszék stb.) a „fonóházakban", de szinte majd minden gazdaházban vászonná vagy már kész termékké (törülköző, szeleslepedő, szakajtóruha stb.) dolgozták át. 86 A vászonból aztán férfi gatyát és inget, női pendelyt és félinget, zsákot és más terméket varrtak. A gyáripar tömegtermelése természetesen fokozatosan kiszorította a sok munkával járó kendertermesztést és feldolgozást, ám végleges megszűnésére csak a magánparaszti gazdálkodás felszámolásakor került sor.

A szövőszékek még ezt követően, tehát az 50-es, 60-as években is csattogtak a téli estéken, csak most már nem kendervásznat készítettek, hanem a háztartási hulladéknak számító rongyból szőttek szép fali- és padlószőnyeget. (Ezek felhasználási reneszánszát napjainkban is tapasztalhatjuk).

A századforduló idején Turán egy új háziipari tevékenység is megjelent, mégpedig a ruházat és a háztartási textilek hímzéssel történő díszítése. Nem feladatunk a turai hímzéskultúra kialakulását ismertetni, hiszen e témakörről kiváló szerzők nagyszerű könyveket írtak.87 Mindenesetre a kibontakozást két alaptényező határozta meg: a szebbre törekvés igénye és a szegénység. „Az 1900-as években már számos ügyes kezű asszony - akinek nem volt pénze készen venni - gondolkozni kezdett azon, hogyan lehetne megoldani a gyolcskendők előrajzolását és varrását". Ezt példázza Sára Józsefné példája, akiről így ír a szerző „...sorsa a föld nélküli szegény parasztságot példázza, küzdelmét, hogyan igyekezett szebbé, jobbá tenni a maga és családja életét". Érdekes módon a testi hibás vagy betegségben szenvedők közül sokan ebben a munkában talál ták meg életük értelmét. „ Kiss Andrásné Balla Julianna testi hibás asszony a századforduló turai hímzésének kialakítója. Süketen született... A varróasszonyok közül Kuti Ágnes munkásságát érezzük a legjelentősebbnek. Jómódú gazdalány volt. Nagyon sokat fájt a lába és nem bírta a mezei munkát".

A turai hímző asszonyok többsége a saját szükségletükre végezte munkáját, azonban minden időben voltak néhányan, akik kézügyességükkel, tervezői-szerkesztői adottságukkal és szorgalmukkal kiemelkedtek a többségből, és termékeikkel tisztes mellékkeresetre tettek szert.

A helyi háziipari tevékenység jelentőségére utal a képviselő-testület 1939. november 6.-i határozata: „1940. évtől a Magyar Háziipari Központ tagjául belépünk, a 78 P tagdíj költségvetésbe való beállítására Alispán Urat felkérjük".

A férfiak háziipari tevékenysége minden időben a gyékény, a szalma és vessző feldolgozásában merült ki, az így előállított termékek (szakajtók, kosarak, seprűk stb.) javát a saját háztartásban használták fel és csak kisebb mennyiségben bocsátották áruba a heti piacon, alkalmanként a vásárban. A vizsgált időszakban Turán más háziipari tevékenység nem bontakozott ki.

A helyi kereskedelem

A két világháború között jelentősen megnövekedett a turai kereskedők száma, ezt bizonyítja az 1931. évi Címtár adatsora.

Kereskedők:
Hangya üzletvezetők:
Módos János, Tóth L. Mihály.
Bőrkereskedő - cipőkereskedő / és egyben fűszer- és vegyeskereskedő: Tellér Péter.
Csemegekereskedő — és egyben fűszer- és vegyeskereskedő:
Kovács Sándorné.
Cukorkakereskedő — újságkereskedő és dohánytőzsdés: özv. Kardos Kázmémé.
Dohánytőzsdés: özv. Komáromi Gyuláné, özv. Lukács Andrásné, Nagy Tóth János, özv. Schwartz Mártonné, Tóth Péter.
Edénykereskedő és rövidáru kereskedő: Spierer József.
Építésanyag kereskedő: FAKSZ telep, továbbá tüzelő és gabonakereskedő (telepvez. Balázs László), Steiner és Deutsch továbbá tüzelő kereskedő.
Fürdő: Tóth L. János artézi strandfürdője.
Fűszer- és vegyeskereskedő: Kiss Péter, Tellér Péter, Kohn Rozália, özv. Kovács Mártonná, Kovács Sándorné, Ladányi Zoltánná, Pásztor Mártonná, Schwartz Johanna, a fűszer mellett még rövidáru kereskedő is Kovács Árpád, Fischmann Béla, Kovács Miklós, Spierer Ferenc; a fűszer mellett még vaskercskedő Csíkszentiváni Koronka Géza.
Gazdasági anyagok
és eszközök kereskedése: Hangya.
Ruhakereskedő: Fodor Endre.
Sörraktáros: Balázs Istvánné.
Szállodás: Tóth L. János88
Temetkezési vállalkozó: Bárdi István.
Tüzelőkereskedő: Neumann Mór, Pázmándi Pálné.
Kocsmáros - vendéglős: Benke Mihály, Fischer Jakab, özv. Fischmann Albertné, Hangya, özv. Hanofer Károlyné, Pásztor Márton, Tóth Zs. József, Tóth István, Tóth A. Mihály, Várkonyi József - még más üzlete (lásd fent) is volt özv. Komáromi Gyuláné, Kovács Miklós, Schwartz Johanna, Szilágyi Péter, Tóth L. János.

Azt a helyi gazdasági élet bemutatása során tapasztalhattuk, hogy már a XVIII. század végétől Turán is létezett bolti kereskedelem. A néhány vegyeskereskedés a XX. századig szinte kizárólagosan zsidó kereskedők tulajdonában volt. Az 1828-as összeírás még csak 22 zsidót talált a faluban (ez legfeljebb 3-4 családot jelenthetett), a XIX- XX. század fordulóján számuk 100 lélekszám fölé emelkedett (1910-ben 114 fő s ez volt a legtöbb!). A XX. század első felében is Turán élő zsidó nagyobbrészt kereskedő, kisebb részben iparos családok tekintélyes hányada Aszódról, illetve Aszód közbeiktatásával érkezett a faluba. Aszód mezőváros a XVIII-XIX. században Pest vármegye déli részének legjelentősebb ipari és kereskedelmi központja, ahonnan a gazdasági életből kiszoruló iparosok és kereskedők (főleg az utóbbiak) a szomszédos falvakban próbáltak gyökeret ereszteni.

A II. világháború előtti évtizedek egyik legtekintélyesebb turai kereskedője Leitersdorfer (valójában Leutersdorfer) Sándor volt, akinek felmenői Aszódon éltek. L. Márkus 1811-ben Aszód város lakója. Leszármazói: L. Mór - L. Sámuel kereskedő, aki Aszódon, 1856-ban született és Turán, 1934-ben halt meg. A Hercz (Hertz, Herz)- család történetét a XVIII. századba vezethetjük vissza. A matuzsálemi kort megélt H. Bernát turai vegyeskereskedő Aszódon, 1799-ben született és Turán, 1904-ben hunyt el. Édesapja H. Márton és nagybátyja H. Jakab aszódi polgárok voltak. A fia, Ármin gazdasági intéző és a gőzmalombérlő Jakab (* 1867) már Turán születtek - a rokonsági fokozatot nem ismerjük). Az Aszódról Jászberénybe elszármazott és ott fényes karriert befutott Blau-család néhány tagja is kapcsolatban állt Turával. Blau Sándor kereskedő - felesége Bőhm Sarolta (*Aszód, 1818. †Tura, 1902. - édesapja Aszódon kántor!); Blau József kereskedő (* Aszód, 1840 †Tura 1921.) Külön említést érdemel a Hanofer-család, amely nevében őrzi származási helyét (Hannover). Turai tartózkodásuk három generáción át dokumentálható, foglalkozásukra nézve hentes-mészárosok voltak, de kocsmabérléssel is foglalkoztak. (Ez általánosan jellemző a régebbi korokra, a vendégfogadók bérlői javarészt a mészáros mesterséget is űzték.) A családtagok fel-felbukkannak a turai történetben.

A XIX. században már a faluban éltek a Karpelesz-család tagjai:

A századforduló éveiben több kereskedő család érkezett, akik 1-2 generáción keresztül voltak a község polgárai, már talán nevükre sem emlékeznek a falu lakói. Közülük említést érdemelnek a valamilyen szinten rokonságban lévő Schlesinger Salamon (*Rajecz - Trencsnén vm., 1814. †Tura, 1902.) és Schlesinger Mór (* 1850 †Tura, 1925.). Lány ágon a Schlesingerek rokonságban álltak Leitersdorfer Sándorral, valamint Fischmann Józseffel.

Fischmann Albert kereskedő Vágbesztercén, 1856-ban született, élete nagyobbik részét azonban Turán élte le (†Tura, 1918.). Fia Albert (*Tura, 1896. †?)- Rokona (esetleg fia?!) lehetett F. József (*Tura, 1891. tAuschwitz, 1944.).

E század első felében több Kovács nevű kereskedő család élt Turán. Kovács (Kohn) Márton hentes-mészáros és vegyeskereskedő (∞ Friedmann Laura) a múlt század végén telepedett le a faluban. Leszármazói közül még közöttünk él Imre fia (*Tura, 1906.-), aki 1944-ben az egész családját elvesztette. Margit testvére (*Tura, 1901. †Auschwitz, 1944.) Kalmár Sándor kereskedő (*1893. †Auschwitz, 1944.) hitvese lett. A Kovács-Kalmár-féle üzletház mind a mai napig áll még a Tabánban.

A XX. században, különösen az I. világháború után több keresztény kereskedő telepedett le és nyitott üzletet Turán. Egy részüknek leszármazói mind a mai napig közöttünk élnek. Üzletmenetüket a II. világháború utáni államosítások derékba törték.

A kocsmák és vendéglők a régebbi korokban kicsit más szerepet töltöttek be, mint manapság.

Turán, ahol a határ 10%-át szőlőparcellák borították, és jelentős mennyiségű bort termeltek mégis több italmérés működött. Ide nemcsak a szőlővel (borral) nem rendelkezők tértek be egy-egy pohár italra, hanem olyanok is, akiknek otthon a pincéjében teli hordók sorakoztak. A kocsmák elsősorban a férfiemberek találkozó-, beszélgető-, társas összejöveteli helyei voltak. Mivel a faluban máshol nem léteztek nagyobb szobák, termek, kezdetben a különféle szerveződéseknek (egyletek, körök) az összejöveteleit is a vendéglőkben tartották. Az idők múlásával aztán nemcsak az értekezleteket, közgyűléseket tartották meg a kocsmák nagyobb helyiségeiben, hanem a díszlakomákat, a zenés-táncos összejöveteleket, a bálokat, sőt a színi előadásokat is. Hiszen a II. világháború előtt nem létezett a mindenki számára nyitott „kultúrház".

A legismertebb és legnagyobb teret, kényelmet biztosító vendéglők a két világháború között a következők voltak:

1911 előtt a kaszinó, amely a község belsőségi vendégfogadója volt és adott ki árendába. Itt nyitotta meg kapuit a községi iskola.

Tóth L. János az első világháború után, 1922-ben nyitotta meg vendéglőjét, a mai Szt. István úton (az épület áll még!), ahol szállodát is működtetett. Az 1920-as, 30-as években a nagyváros, poros levegőjéből szívesen jöttek nyaralni „falura", Turára. A csöndes és jó levegőjű falusi pihenést színesítette a „szálloda" telkén létesített, artézi kút vizével táplált, kb. 10x20m-es betonmedencés strandfürdő is.

Fia, Tóth L. Mihály a Kovács Sándortól megvett üzletében előbb kocsmát nyitott, majd táncteremmel bővítette azt. Ebben az épületben találjuk a Bartók Béla Művelődési Házat, amely immáron hat évtizede áll a kultúra szolgálatában.

Amiképpen emelkedett a községben az iparosok és kereskedők száma, úgy növekedett szerepük a település közéletében. A paraszti lakossághoz képest általában maga­ sabb iskolai végzettséggel, a mindennapi életben tágabb ismeretekkel rendelkező iparos-kereskedő, tehát polgári réteg az értelmiségiekkel és vasutasokkal együtt a falu társadalmi-kulturális életének motorját alkották. Aktivitásuk a közélet minden területén nyomon követhető, különösen az 1920-as évektől kezdődően. Ezekről az egyesületi életet ismertető fejezetben részletesen kitérünk.

A turai vásár és a hetipiac

Az elmúlt századokban a falvak népe számára a kereskedelem fő színtere a vásárok voltak. A házaló kereskedelem csak apróbb cikkek forgalmát biztosította, bolti kereskedők pedig csak a nagyobb, forgalmasabb településekben találták meg számításukat. Turán - mint láttuk - már a XVIII. század végén megtelepedett néhány zsidó család, akik szatócs üzleteikben a lendületesen szaporodó turai népességnek a mindennapi szükségleteket biztosították. A helyi kereskedők azonban nem tudták azokat az igényeket kielégíteni, amelyek a több száz családot számláló lakosságnak a termeléshez, a lakásfelszereléshez, a ruházkodáshoz kellett, továbbá nem létezett olyan helybéli felvevő piac, amely a jobbágygazdaságok feleslegeit felvásárolták volna.

E célokat szolgálták a vásárok, amelyeknek a megtartásához külön királyi privilégium kellett. A XVIII. század első felében Tura népe számára a legközelebbi vásárhelyek a következők voltak: Pest, Gyöngyös, Jászberény. Adataink szerint a pesti vásárban már az 1730-as években megjelentek a turaiak, amikor is káposztát kínáltat eladásra. A gyöngyösi és herényi vásárok turai hatását eddig még nem kutatták, ám az tény, hogy a múlt század első felétől/közepétől (?) Turán elterjedt téli viseletet berényi szűcsök készítették. Az első darabokat egészen bizonyosan a jászberényi vásárban szerezték be.

A XVIII. század közepétől megszaporodtak a vásártartási joggal rendelkező mezővárosok. Tura számára az alábbiak játszottak szerepet a vásári kereskedelemben:

Pest megyében A mezővárosi privilégium megadás éve

Aszód 1761. április 21.

Vác 1761. július 7.

Gödöllő . 1763. július 11.

Heves megyében pedig a szomszédos Hatvan mezőváros. 89

Általában 2-4 országos állat- és kirakodó vásár megtartására kaptak királyi engedélyt. Aszódon pl. ettől kezdve Áldozócsütörtökön, Szt. István (augusztus 20.) és Szt. Márton (november 11.) napján tartották a vásárokat. Később annyiban módosították az időpontokat, hogy nem az ünnepnapon, hanem az azt megelőző pénteken és szombaton volt a vásár napja.

Ettől az időtől kezdve Tura népe válogathatott a vásárokban, hiszen Hatvan, Aszód, Gödöllő egy napi járóföldnyi közelségben volt a településhez. De még Vác, Jászberény, Gyöngyös és főleg Pest nagy vásárait is könnyen elérhették és sűrűn látogatták is.

A más helyen említett 1871. évi községek rendezéséről szóló törvény új helyzetet teremtett a vásártartási jogban is. Bár megszűntették a mezővárosi jogállást, azonban ezektől a településektől (mint pl. Aszód, Gödöllő) nem vették el az országos vásárok megtartásának a jogát. Viszont azok a nagyobb falvak, amelyek egy-egy kisebb régió központját képezték, kérésre vásártartási jogot nyerhettek. Tura is ezek közé a települések közé tartozott, ahol 1871-től virágvasárnapon és az utána következő hétfőn, valamint október első vasárnapján-hétfőjén tartották meg az országos állat- és kirakodóvásárt.

A turai vásárok kezdetét tehát ismerjük. Viszont nincsen érdemleges utalás a hetipiacok megkezdésének az idejére. Kibontakozását valahol a múlt század végére, e század elejére valószínűsíthetjük. A heti piac forgalmához olyan lakosság kellett, amelyik nem foglalkozik mezőgazdasággal, ugyanakkor rendelkezik pénzzel a termékek vásárlásához. Aszód mezővárosban a nádor már 1820. március 7-től engedélyezte a vasárnapi hetipiac megtartását, csakhát ebben a kis mezővárosban a lakosságnak több, mint a fele iparos, kereskedő és honoratior volt, akik ezen a piacon szerezték be a heti élelemszükségletük egy részét.90 Tura gazdasági-társadalmi átalakulása a századfordulón, méginkább a XX. század első, második évtizedérre jutott el olyan fejlettségi szintre, hogy a hetipiac megtartása gazdasági-társadalmi szükségletté vált.

A régi turai vásárokat két helyszínen tartották: az állatvásárt (régen baromvásárnak is nevezték) a temetőtől délre fekvő síkon; a kirakodóvásárt pedig a kastély és a magtár közötti területen. A vácszentlászlói út mellé a vásártér csak e században került. A jelenlegi vásártér kialakítása pedig a közelmúlt eredménye. A hetipiac mindig is a falu központjában (Piac tér) volt.

A múlt századi turai vásárokról nem maradtak fenn dokumentumok. E században, különösen az I. világháború után növekedett meg Tura község érdeklődése a vásárok gazdasági és településfejlesztő szerepe iránt. Első lépésként azt szerették volna elérni, ha a meglévő két országos vásári időpont mellett két újabb időpontot is kapnának, mégpedig Péter-Pál előtti vasárnapot és hétfőt, valamint szeptember első vasárnapját és az utána következő hétfőt. 91 Mindezek mellett hivatalosan kérték a csütörtöki hetipiacot, sertésfelhajtási engedéllyel. 92 A kérvényt egyébként 1924. április 9-én megújították. Mindebből arra is következtethetünk, hogy a hetipiac már létezhetett, csak megtartásához nem rendelkeztek engedéllyel. E kérelemmel tehát a meglévő gyakorlatot kívánták törvényesíteni.

A piac működésében alkalmanként kisebb problémák jelentkeztek. Még az I. világháború utáni nehéz gazdasági viszonyok között egy alkalommal az iparigazolvánnyal rendelkező kereskedők (Fischmann Béla, Koronka Géza, özv. Kardos Kázmérné, Kovács Árpád, Bognár Etel, Láng Miklós, Kovács Miklós, Spierer Ferenc, Kalmár Sándor, Kovács Sándorné, Karpelesz Gizella, Pásztor Márton, Kiss Péter, Szabó István) azzal a panasszal fordultak a hatósághoz, mely szerint engedéllyel nem rendelkező, nem turai személyek is kereskedést folytatnak Turán. A csendőrség megvizsgálta a panaszt, de mindent rendben talált. (Akkoriban mind a kereskedők, mind az iparosok (akik keményen adóztak) szigorú harcot folytattak az engedéllyel nem rendelkező, adót nem fizető konkurens „kontárok" ellen.)

A kérelemre egyelőre választ nem kaptak, ám az alispán (feltehetően az egyházak biztatására) a vásárok vasárnapi áthelyezését kérte.93 Erre Tura község képviselő-testülete az alábbi önérzetes választ küldte a megyeházára: „Tura község két országos vásárja vasár- illetve hétfői napon tartatott eddig. Nem kívánjuk a vásárainkat más napra áthelyezni, mert az által a lakosság vasárnapot, hétfőt és keddet, tehát 3 napot vesztene, ami munkaidőben pótolhatatlan veszteség. Ha elődeink mélyebb vallásosságával a vasárnapi vásár összeegyeztethető volt, sőt a heti ünnepi illetve munkaszüneti nap a „vásártól" vette nevét, úgy véljük a régi hagyományokhoz való ragaszkodással inkább szolgáljuk a közjavát, mint a nem szükségszerű újítások életbeléptetésével. "94

S bár akkor még a helyi vezető testület elhárította a felsöbbség óhaját, hamarosan mégis beadta a derekát és a vasárnapokat szerdai napra helyezték át. Erre 1935-ben került sor, amikor is Tura nagyközség többszöri kérelme meghallgatásra talált, bár a kért két vásárnap helyett csak egyet kaptak. Ezt is örömmel vették és beleegyeztek a kért időpont változtatásba. 95 Tehát a vásárokat virágvasárnap utáni, október első és december első szerdáján tartották. Megjegyezzük, hogy a járásban Turán kívül a központban, Aszódon tarthattak még országos vásárt, mégpedig évente hatot és 12 sertésvásárt. 96

Turai hetipiac

A vásárok és a hetipiacok működését szabályrendeletben szabályozták. A működ­tetés legfontosabb része a hely pénzszedés volt, amelynek jogát a község árverésre bocsátotta. Pl. 1933-ban 3 éves bérletet hirdetett meg, a kikiáltási ára 600 P volt. 97 A képviselő-testületben mindenki úgy gondolta, hogy az addigi bérlő (Tóth Péter) kapja ismét a jogot. így is volt, nevezett a 600 P-őt megadta, ám Várkonyi József 615 pengőt, sőt ezt követően több utóajánlatot tett, egészen 725 pengőig. 98 Mivel az egész licitálás szabályellenes volt, újból kiírták a pályázatot, amelyet ismét Tóth Péter nyert el, mégpedig 725 pengőért. 99 A régi-új bérlő rosszul mérhette fel gazdasági erőit, mert ugyanis 1935-re 600 P adóssága lett, amit nem tudott a községnek megfizetni, ezért a bérletről le kellett mondania. Az új bérlő Reizinger László lett, ő azonban nem fizette ki az első részletet, ráadásul hamarosan (1936. ápr. 25.) meghalt, így megint új bérlő után kellett nézni. 100 Az 1936-1938-ra kiírt pályázatot (400 P kikiáltási ár) az új bérlő, Tóth M. Imre nyerte el, 805 P díjért.101 Az elkövetkező cikluson is ő nyerte el a pályázatot, ám a díj már 1300 P-re emelkedett. 102 Ez kétségtelenül az 1930-as évek második felének gazdasági fellendülését tükrözi, amikor a turai vásár valóban „országos" forgalmat bonyolított.

A vásárok mellett a hetipiac is egyre fontosabb szerepet játszott a község gazdasági életében. Nem elsősorban a helyi vásárlók lendítették a piac forgalmát, hanem a nagy városok, mindenekelőtt Budapest kereskedőinek és kofáinak a megjelenése és rendsze­res felvásárlásaik. Az ebben rejlő gazdasági előnyöket a képviselő-testület hamarosan felismerte és a szabályrendeletet a körülményekhez igazította. Ugyanis eddig a helyi vásárlók védelme érdekében a nagyobb tételű felvásárlást csak 8 óra után engedélyezték. Miután azonban felismerték, hogy a helyi vásárlás nem jelentős, a kereskedőknek és kofáknak a piac egész idejére lehetővé tették a vásárlást.103

Az egyre növekvő vásári és piaci forgalom szükségessé tette a területek fejlesztését. A vásártér, piactér takarítása, az állatorvosi ügyeleti díj rendezése és természetesen a helypénzszedés a vásárbérlő feladata volt. Ám minden más közszükséglet biztosítása a községé. Már 1908-ban, Suba István járási állatorvos felterjesztésére a főszolgabíró elrendelte, hogy a turai sertésvásárteret be kell keríteni, a bejárathoz vásárnapon állatorvost és „fogó embereket" kell állítani és megfelelő (?) körülményeket kell biztosítani. 104 A piac tér kútjának a hozama 1934-re jelentősen lecsökkent. Az 1904-ben fúrt 30 m mély kút vízhozamát csak mélyebb (90-100 méteres) lefúrással lehetett biztosítani. A vásártér kerítése hiányos, amit pótolni kellett (1200 P kiadás). A vásártéri kutak kezelését is magához vette a község, 1928-ban pedig arról döntöttek, hogy a hetipiac helyén közvécét kell felállítani, aminek a bekerülési összege 500 P volt.105

Érzékenyen érintette a helybéli lakosságot, amikor rendeletbe hozták, mely szerint az addig a piacot és vásárt ingyen használó turaiaknak is (1939. január 1-től) helypénzt kellett fizetni. 106

A politikának a gazdasági életbe való beavatkozása (zsidótörvények) a turai vásárok, különösen pedig a hetipiacok forgalmát jelentősen lecsökkentette. Tóth M. Imre bérlő a forgalomcsökkenést látva azonnal kérvényt adott be a községházára „... mióta a zsidók a vásárok látogatásától eltiltottak... " csökkent a bevétel, ezért kéri a bérleti díj 50%-os mérséklését. A képviselő-testület csak 20%-os csökkentést engedélyezett. 107

Feltehetően a megváltozott körülmények motiválhatták a bérlőt, hogy az új pályázati kiírásra nem jelentkezett. Az új bérlő Benke Ferenc lett, aki a 400 P-ős kikiáltási árra licitálva 830 P-t fizetett. Úgy tűnik, az új bérlő megtalálta a számítását, mert arra kérte 1943-ban a képviselő-testületet, hogy a következő ciklusra inkább fizet 1000 P bérleti díjat, csak ne hirdessék meg a pályázatot. A testület becsületére legyen mondva: a csábítóan kedvező ajánlat ellenére ragaszkodtak a szabályrendelet előírásához és a kérést elutasították.108

A „Hangya"

A századforduló Magyarországán megélénkült a szövetkezeti mozgalom. Különösen az 1898-ban létrehozott „Hangya" Fogyasztási és Értékesítési Szövetkezet nyert gyorsan teret elsősorban a magyar falvakban. Turán 1906-ban alakult meg a helyi szervezet, mely alapításának a kezdeményezője Kálmán István malomtulajdonos és Sándor József kántortanító voltak.

Megalakuláskor 182 tagot regisztráltak, akiknek a száma 1929-ben 705- re, a szervezet pénzforgalma 125.000 P- re növekedett.109

Az első „Hangya" szatócs üzlet a 100. sz. házban nyílt meg, üzletvezetője Lavács Béla (*1862. †Tura, 1923.) ácsmester lett.110

„Hangya" bolt
„Hangya" bolt

A szövetkezetnek az ügyvezető igazgatói tisztségét Sándor József töltötte be, aki 1913-ban raktár építésére kért és kapott engedélyt Tóth M. János bírótól és a három tagú (Elefánthy Kálmán, Maczkó Péter, Galyó István) építési bizottságtól.111

Sándor József hadbavonulása után Lakó Károly lett a szövetkezet könyvelője és ügyvezető igazgatója. Ekkor a Hangyának már kocsma-üzlete is volt, melynek 1915-től Mészáros István a vezetője. 112 Egyébként 1931-ben a Hangya két vegyeskereskedést és italmérő üzletet működtetett a faluban, ugyanekkor a Hangya elnöke Volter Ferenc jegyző, ügyvezető igazgató Morvay János, a felügyelő bizottság elnöke Kálmán István, könyvelője Benke János. Üzletvezetők: Módos János, Tóth L. Mihály. 113

Kísérletek a turai ipartestület megalakítására

A turai iparosok és kereskedők 1924. december 7-én keltezett beadványukban elérkezettnek látták az időt önálló szervezet, Ipartestület létrehozására. 114 Beadványukban, amelyet a Kereskedelemügyi Minisztériumnak címeztek, az 1884. évi XVII. tc. 122.§­ára hivatkoztak, mely szerint abban a településben, ahol 100 főnél több adófizető iparos/kereskedő tevékenykedik, ott önálló ipartestületbe tömörülhetnek. A kérelmezők elismerik, hogy kevesebben vannak az előírtnál, de mivel 880 (!) házhelyet osztottak ki, nagy fejlődés várható a községben.

A kezdeményező Fazekas Sándor mögé az alábbiak sorakoztak fel névaláírásukkal:115

Fazekas Sándor kádár Várkonyi József cipész
Bárdi István asztalos Éliás Lajos kovács
Albulov Árpád asztalos Fazekas József bognár
Szaszkó István cipész Herczeg Vilmos ács
Tellér Péter borbély Vágó Antal borbély
Kiss Péter kereskedő Balogh Péter cipész
Letanovszky László kovács Krobot Jenő asztalos
Fischmann Béla kereskedő Leitersdorfer Sándor kereskedő
Neumann Miksa kereskedő Györk Ármin kereskedő
Kalmár Sándor (kereskedő) Klopfer István pék (sütő m.)
Gólya Péter cipész Révész János szabó
Spierer József kereskedő Tellér András géplakatos
Rausz (?) János asztalos Diamand ? cipész
Szabó Sándor ? Kadecska Félix kovács
Tóth Mihály vendéglős Albulov Miklós asztalos
Dóra Ernő gőzmalomtulajdonos Kovács Miklós kereskedő
Karpelesz Albert szabó Szilágyi Fábián cipész
Mészáros István szabó Szilágyi Péter mészáros
Vasas Péter asztalos Basa József kereskedő
Reiziger László gépész Deák Bálint ?
Vigh Alajos gépész Éliás Gyula molnár
Neumann Mór szódavízgyártó Petrovics József kovács
Szabó János gépész Maldrik József cipész
Kovács Árpád kereskedő Bálint Viktor ?
Kurilla József kovács Várkonyi Ágoston szabó
Kovács Sándor kereskedő Fazekas Dezső kovács
Fazekas Jenő mészáros (?) Petrovics Gyula kovács
Fazekas Mihály gépész Láng Miklós kereskedő
Fodor Endre szabó Maldrik Sándor bognár
Lukács Mihály kőmíves Dencs Zsigmond bognár
Tóth Mihály hentes/mészáros Kretz Márton kádár
Módos János cipész Módos István cipész
Tóth István vendéglős Koronka Géza kereskedő
Kiss Benedek János cipész Hirschhorn A. üveges
Maczkó András gépész Tóth L. János vendéglős
Csorba Albert mészáros/hentes Dömötör János molnár
ifj. Kálmán István malomtulajdonos Pásztor Márton vendéglős
Hanófer Károly mészáros Láng Lipót kőfaragó
Pecze Péter kőműves
Perlusz Béla bádogos
Mongyi János kéményseprő
Tóth Sebes Mihály cipész    
Lassú (?) Ferenc kőműves    
Leopold Lipót szabó    
Brepka Nándor gépész    
Péter Nándor gépész    
Rácz János cipész    
Kardost Kázmér borbély és fodrász, mester az. 1910-es években


A beadványra az illetékes miniszter a megyei alispánon keresztül válaszolt, aki 1219/1925. sz. leiratában jelezte, hogy „... egyrészt az egyes tagok viszonylag kisebb teherviselése, másrészt az ipartestület kellő eredményes működéséhez szükséges anyagi eszközöknek biztosítása érdekében kívánatos minél nagyobb taglétszám... " Egyben javasolta, hogy más járásbeli községeket is vonjanak be a szervezetbe.

Az alispáni javaslatokat megfogadva a szervezők megnyerték a 17 főt számláló galgahévízi iparos/kereskedő társadalmat a csatlakozásra. így tehát már nem volt akadálya szervezet létrehozásának, mégsem alakult meg a Turai Ipartestület. Ugyanis ugyanebben az időben szerveződött Aszód központtal a Járási Ipartestület, amely nagyobb terület iparosainak az összefogását vállalta fel és így mind a minisztérium, mind a megyei és járási hivatali szervezetek elsődleges támogatását élvezte.116 Az 1928. április 22-én hivatalosan megalakult Aszódi Járási Ipartestület feleslegessé tette a járás területén más, hasonló szervezet létrehozását, illetve annak támogatását.

A jelentős számú turai iparos és kereskedő érdekvédelmét megtalálta ugyan a Járási Ipartestületben, ám a közös együttlétre, kulturált szórakozásra való fórum létrehozására is igény mutatkozott. Erre a gazdasági fellendülés időszakában, az 1930-as, '40-es évek fordulóján került sor, amikor megalakult a Turai Iparoskör. Ezzel, valamint az iparoktatással foglalkozó iparos tanfolyammal a könyv más fejezeténél ismerkedhetünk meg.

 

Vágó Antal borbély és fodrász, mester

 

Turán működő pénzintézetek

Turán az alábbi pénzintézetek léteztek: Az 1888-ban alakult Hitelszövetkezet, amely 1899-től, mint az OKH (Országos Központi Hitelszövetkezet) tagja működött. 117 A létrehozásában Pászkay István jegyző és Rolf Kamilló járt élen. Az alapításban kb. 25 személy vett részt. A megalakulás körülményeit nem ismerjük, azt viszont tudjuk, hogy elsősorban kisgazda, tehát mezőgazdasági, valamint házépítési kölcsönök nyújtásával foglalkozott. Az 1930-as adat szerint a már 450 taggal s fél millió P tőkével rendelkező hitelintézet elnöke Kálmán István, alelnöke Dr. Herczegh János, ügyvezető igazgatója vitéz Sándor József, pénztárnoka Révész János volt. Más időben pénztáros volt még Gólya (Nagy) József. A hivatalos ügymenetet 10 tagú igazgatóság irányította, a törvényesség felett 5 tagú felügyelő bizottság őrködött. E grémiumok tagjainak pontos névsorát nem ismerjük, visszaemlékezek azonban megnevezték Dr. Király Jánost, Köles Pétert. 118

A Magyar-Olasz Bank pecsétje

E század első harmadában pénzintézeti tevékenységet folytatott a Turai Takarékpénztár Rt, amely a Hatvan vidéki Takarékpénztár fióküzemének számított. Az 1910-es években a cég megbízottja a virilisek között Steckler József volt, aki a „Gyártelep" létrehozásában is fáradozott. Mindez azt sejteti, hogy a Takarékpénztár Rt érdekelt volt a konzervgyár létesítésében. Egyébként az 1920-as években a Takarékpénztár irodája a Gyártelepen volt.

A Magyar-Olasz Bank Rt turai fiókja a Takarékpénztár utódaként 1928-ban alakult és az 1940-es évek elejéig működött. 119 Létrehozója és a fiók főnöke az érettségizett és pénzügyi szakembernek számító Kovács Sándor volt. Kovács Sándor háborút megjárt, több kitüntetést elért tartalékos főhadnagy, az Úri Casinó egyik vezetője. Bankját és állását a zsidótörvények szellemében számolták fel. Az intézmény könyvelője Martonics Kálmán volt. A székházat a község 1942-ben 18.000 pengőért egészségház céljára megvásárolta, jelenleg is az egészségügy szolgálatában áll.

A turai vasutasok és a MÁV állomás szerepe a község életében

Valamivel több, mint 150 évvel ezelőtt üzembe helyezett első magyar gőzvontatású vasút új lehetőségeket nyitott meg az akkor fejletlen hazai közlekedésben. 120

Az 1846 és az 1918-as évek közötti hét évtizedben a vasút igen elterjedt közlekedési eszközzé vált hazánkban. Évi átlagban 320 km új vasútvonalat helyeztek üzembe, kiugró években volt, amikor 1000 km is átadásra került.

Az első három évtizedben a hazai vasútvonalak építői és üzemben tartói magán vasúttársaságok voltak. Ezek száma meghaladta a tizet, amely később az összekötő helyérdekü vasutakkal csak növekedett. A vasúttársaságok által épített és üzemeltetett vasútvonalak hossza meghaladta a 6300 km-t.

Kezdetben ilyen mozdonyok jártak Turán is

A Magyar Királyi Államvasutak szervezete csak a kiegyezés után 1868-ban alakult meg és a Magyar Északi Vasút által épített és kezelt Pest-Hatvan-Salgótarján vasútvonalának megvásárlásával (államosításával) szerezte meg első vonalát. Ezt követően azonban az első világháborúig tetemes építési munkát végzett, amelynek keretén belül 3000 km-nél több vasútvonalat helyezett üzembe. A MÁV vonalhálózata azonban nem csak építkezéssel növekedett. A hazai közlekedés vezetőinek, elsősorban Baross Gábor közlekedés-politikájának megvalósításával mintegy 5000 km hosszú vonalhálózatot vettek állami kezelésbe a magántársaságoktól. A magyar vasút vonalhálózata leghosz- szabb 1918-ban volt, 22869 km.

A történelmi Magyarország területén megépült vasúti fővonalak központja Budapest volt, ahonnan azok ágaztak ki az ország szélső területei az országhatárok felé. így a vasút nagyban hozzájárult ahhoz, hogy Budapest világvárossá fejlődhetett.

A híres 424-es mozdony

Mit jelentett Turának és lakosainak, hogy a tőle északra elhaladó vasútvonalon vasútállomást kaphatott?

Elsősorban azt jelentette, hogy a község és annak lakossága jobban bekapcsolód­ hatott az ország vérkeringésébe. Sok olyan ember jutott munkalehetőséghez, aki a vasút létezése nélkül nem juthatott volna. És itt nem csak a helyi állomáson létesült munkahelyek javították a helyzetet. Ugyanis a vasút veszélyes munka, folyamatos üzem lévén, nappal-éjjel, szombat-vasárnap is igénybe vette és veszi dolgozóit. Ezért a városi, de főként a fővárosi ember nem szívesen vállalta azt a munkát, így aztán a budapesti állomásokra, pályaudvarokra is vidéken toboroztak munkaerőt.

A problémát kezdettől fogva az jelentette a turaiak számára, hogy a nívósabb vasúti munkakörök vasúti szakvizsgákhoz és a hozzájuk rendelt négy középiskola, illetve érettségi bizonyítványhoz voltak kötve. Abban az időben viszont Turán ezzel viszonylag kevesen rendelkeztek, de még így is csak kevesen választották a vasutat, éppen a fent említett folyamatos munkaidő miatt. Ennek ellenére a századfordulótól kezdve volt Turáról néhány négy középiskolás (forgalmi szolgálattevő, pályafelvigyázó, raktárnok). De az első érettségizett tisztviselő jelölt csak 1939-ben került ki Turáról (Pásztor István). Ezért az első időktől kezdve legtöbben csak pályamunkásként, raktári munkásként, kocsitisztítóként tudtak felvételt nyerni. Ebből a munkásállományból a 4-6 elemi iskolát végzett leleményesebbek, az ügyesebbek, a szerencsésebbek átkerülhettek a forgalmi végrehajtó szolgálathoz váltókezelőnek, vonatvezetőnek, kocsirendezőnek, málházónak, vonatfékezőnek, a vontatáshoz mozdonyfütőnek, a pályafenntartási szolgálatnál térközőrnek, sorompóőrnek. Ezek voltak az altiszti beosztások.

A második jelentősége, hogy nem csak a vasúti munkára bejárók előtt nyílt ki az ország, hanem a családtagok előtt is. Meghatározott mennyiségű szabadjegyet kaphattak, amellyel országhatártól országhatárig díjmentesen utazhattak. Ezen túlmenően, korlátlan mennyiségű önköltségi jegyet válthattak, amelyeknek kedvezménye 80-90%-os volt. Az utazások országjárások alkalmával látottak alapján beindult a - tömeges -zöldségtermesztés. Belterjesebbé vált a gazdálkodás. Nyári időszakban kocsikaravánok hordták a pesti piacokra a zöldárut, ősszel pedig az északkeleti irányba. (Gyöngyös, Jászárokszállás) a káposztát. Egyrészt a bérekből, másrészt a terményekből állandóan volt a községbe pénzbeáramlás. Megállapítható volt, hogy az akkori nehéz viszonyok között is tehetős volt a község lakossága. Mennyivel más volt Tura helyzete, mint pl. a vasútállomással nem rendelkező szomszédos Zsámboké, Valkóé, Vácszentlászlóé. Ezek annyira szegény lakosú falvak voltak, hogy amikor a községükben levő bárók eladósodásuk miatt megvételre ajánlották fel földjeiket, nem bírták megvásárolni. Ezért fordulhatott elő pl., hogy Tura - Zsámbok között a község közigazgatási határa félúton van, mégis Zsámbok szélső házáig Tura lakosai vásárolták meg a földterületet. De voltak turai tulajdonú földek Galgahévíz, Boldog szomszédközségek határában, sőt a jelenlegi 30-as műúton túl is.

A harmadik jelentősége, hogy ösztönzést adott a kötelező 6 elemi iskolán felüli iskolai végzettség megszerzésére, hiszen a vasút nem csak jól fizető munkahelynek bizonyult azok számára, akik ott meg tudtak ragadni, hanem a vasúti dolgozók jó egészségügyi ellátásban részesültek (MÁV kórház, községenként megbízott vasúti orvos). Ezen kívül sorsdöntő volt, hogy megbízható önálló MÁV nyugdíjintézettel rendelkeztek, amelynek révén biztonságos nyugdíjat is szerezhettek. Ez volt a vasúthoz vonzódás második nagy oka.

A MÁV és a vasutasok az első világháború után

Az 1918-ban befejeződött I. világháború, és annak következményei a magyar vasútnál és vasutasságnál is jelentős változásokat eredményeztek.

A trianoni békediktátummal a vasútvonalak 62%-át veszítette el a MÁV, és az országhatárokon belül mindössze 8705 vonalkilométer maradt. Ez a körülmény, és az akkori nehéz gazdasági helyzet igen erőteljesen hatott a vasút gazdálkodására és személyzeti politikájára is. Annak ellenére, hogy a környező új államok vasútjainak vezetése szívesen alkalmazta volna és maradásra kérte a jól képzett volt MÁV alkalmazottakat, azok nem bíztak az ígérgetésben s nemzeti érzésükre hivatkozva, mint menekültek az új határokon belül kerestek megoldást. Megnőtt a létszám olyannyira, hogy azt a leszűkült trianoni területen a MÁV már nem volt képes elviselni. Elbocsátásokra került sor. Sok esetben a menekülteket, mint nincsteleneket részesítették előnyben, ezért a létszámcsökkentésnek jó néhány turai is áldozatul esett (kinevezett raktárnok, kocsimester, stb.). A rövidebb szolgálati idővel rendelkezők közül voltak olyanok, akiket minden nélkül elbocsátottak, voltak végkielégítéssel távozók, de voltak nyugdíjba vonulók is. Ugyanis abban az időben 10 év szolgálati idővel már nyugdíjjogosultságot lehetett szerezni, pontosabban 9 év 6 hónap 1 napos szolgálati idővel. (Ugyanis minden megkezdett félév egész félévnek számított, így kiadta a 10 évet.) A felsorolt nehézségeket fokozta, hogy a monarchia pénze a korona fokozatosan romlott.

 

A XX. század elején készített képeslapon jól látható a legények „népviselete" a lilabársony parolis blúz

Az első világháború utáni aléltságot követően a jó pénz az un. aranypengő bevezetése (1926.) hozta meg a vasutasok számára is a jobb megbecsülést. Az új pénznemben a MÁV kinevezett dolgozói - különösen a közép és felsővezetői munkakörben - kiemelt közalkalmazotti fizetést kaptak. Mint az ország ún. „második hadserege" az országos bérskálán a második helyet foglalták el. Közvetlenül a hadsereg vezetése utánit. Igen találó volt az akkor és az utána is sokáig élő sláger a „Havi kétszáz fixszel az ember könnyen viccel. Kétszáz fix, csak ennyi az egész, kétszáz fix boldogságot ér." Ezen kívül természetbeni juttatást is bőven kaptak. Azok, akik munkájuk közben az utazó- és szállító felekkel kapcsolatban álltak (forgalmi és kereskedelmi dolgozók) kétévenként nyári- és téli ruhát, köpenyt kaptak. (Tisztviselők méret utáni kétszeri próbával.) A különböző külső munkahelyeken dolgozók védőcsizmát, téli halinacsizmát, bundasapkát, bundakabátot, a vonatfékezők irhabundát. Mindezek vonzóvá tették a vasúti munkavállalást.

A jó ruhaellátás azonban - legalábbis Turán - máshoz is hozzájárult. Ez különösképpen a jó posztóanyagú, sötétkék színű segédtiszti ruhákra volt jellemző, hiszen jó anyaguknál fogva az irodai munkát végző emberek két év alatt félig sem tudták azokat elhasználni. Belőlük sok a piacra került, amelyet a turai parasztfiatalok szívesen vásároltak, és - talán az országon belül egyedül Turán - szinte „népviseletet" alakítottak ki belőle. Nevet is adtak ennek az öltözéknek: lilabársony parolis blúz. Annyira hódított a harmincas években és a negyvenes évek elején, hogy a bőrszegélyes télikabáttal együtt a parasztfiatalok körében szinte státuszszimbólumnak számított.

A megvásárolt új zubbonyok „agyusztálását" (ahogy akkoriban mondták) egy erre szakosodott balesetes (egyik lába műláb volt) vasutas végezte. Neve Osváth Károly, akinek polgári szakképesítése különben szabó volt. Az ún. agyusztálás azt jelentette, hogy méretre alakította az illetőre és lilabársony parolival látta el. Ha a zubbony használtként került a vevőhöz és a posztó bolyhozata már megkopott, akkor a mester szétbontotta és a belsejét kifelé fordítva varrta össze s helyezte rá a lilabársonyt, így - látszatra — egy teljesen új zubbony született belőle.

Ez a ruházat ünnepi viseletté vált. Ez volt a vasárnapi templomi öltözet a legtöbb parasztfiatalnál, ám kedvelt volt az ünnepi táncvigadalmak alkalmával is. Talán mindez kifejezte a vasút tiszteletét és a vasút iránti vonzódást is?! Mivel kizárólag turai jelenségnek számított ez akkoriban, a Turai Levente Egyesület is ebben a ruházatban - mint egyenruhában - küldte atlétikai csapatát az évente megrendezett járási sportversenyekre. Utólag is megállapítjuk, hogy az egységes öltözet mutatós lehetett és nagyon jó összhatást váltott ki a szervezőkből és a nézőkből egyaránt.

Fiatal pár turai népviseletben

A ruhával így ellátott vasúti forgalmi dolgozók tiszta egyenruhában, frissen borotvált arccal voltak kötelesek szolgálatra jelentkezni. Ezt a szolgálati szabályzat előírta. Csinosak és ápoltak voltak a vasutasok. A külsős forgalmi szolgálattevő a gyorsvonatokat és sínautóbuszokat fehér kesztyűben menesztette. Csak fokozta a hatást, hogy nyáron, saját költségen ugyan, de fehér vászon egyenruhát is használhattak. Elmondhatjuk, hogy az a vasúti személyzet, amely az 1926-1944 között meg tudott gyökerezni a vasútnál, vagyis állandó alkalmazottá vált - fénykorát élte.

A vasutas iránti megbecsülés, a nem vasutas turai lakosság körében is megnyilvánult. Ezt példázta legjobban, hogy a házasulandó fiatal vasutasokhoz még a legjobb parasztgazdák leányai is szívesen hozzámentek feleségül, sőt sok esetben tettek is ezért, hogy a frigy bekövetkezhessen. A harmincas évek elején ezt az igyekezetet és szándékot jól tükrözte az általuk oly sokszor énekelt dal, amely így hangzott:

„Nem szeretem én a gatyás parasztot

Mert az után nem jó szedni a markot

Jobban szeretem a vasutasokat

Mert reggel, este tejeskávét ihatok. "

Pedig a nősülés alanyai akkor még csak az altiszti kategóriába tartoztak. Ennek az altiszti állománynak legtöbbször volt néhány hold földje is, amelyet vagy a feleség vagy saját maga örökölt a szüleitől, de az nem volt olyan mennyiség, hogy abból önállóan meg lehessen élni. Legtöbbször azonban a család ezt a földet hasznosította, amibe a családfő is besegített szabad időben. Esetleg kocsi, ló, tehén is volt. Ez az állapot áthúzódott az 1945 utáni időre is. Nagyon jó szolgálatot tett a pénz elértéktelenedésének az időszaka alatt, sőt még utána is a gyér fizetés kiegészítésére. Ezért kapták meg az 1949 utáni időszakban a „kétlaki" elmarasztaló jelzőt a pártmegbízottaktól. És mit tesz Isten, ugyanezek a pártmegbízottak bíztatták az embereket 20-25 évvel később, hogy az un. kisegítő gazdaságokban minél többet termeljenek, mert a TSZ-eknél veszélyben volt a zöldségtermesztés.

A húszas évek elején általában nyomott volt a gazdasági helyzet. Ezt tetézte az 1929-1933-as gazdasági válság. Nagy volt a munkanélküliség. Ez érezhető volt a vasútnál is azzal, hogy túljelentkezés volt, és kicsi volt a felvételi lehetőség. Minőség szempontjából ez jótékony hatású volt, mert a jelentkezők javát lehetett kiválogatni.

Minden vasutas szülő leghőbb vágya - nagyon kevés kivételtől eltekintve - az volt, hogy fiát vagy vejét a vasútnál tudja elhelyezni. Kívánságuk volt még, hogy a fiú a ranglétrán egy fokkal magasabbra kerüljön, mint az apja. Például egy pályamunkás fiából legalább altiszt, az altiszt fiából segédtiszt, a segédtiszt fiából tisztviselő lehessen.

Az elképzelést és vágyat segítette, hogy Turán 1929-ben sikerült egy viszonylag nívós társulati polgári fiú- és leányiskolát beindítani.

Az iskolában turai, galgahévízi és több mint a fele arányban hatvani fiatalok tanultak. A végzős diákok legalább 2/3-a valóban a vasútnál helyezkedett el, immár középfokú végzettséggel, (forgalmi szolgálattevő, vonatvezető, mozdonyvezető, jegyvizsgáló), eleget téve a szülők elvárásainak.

Mivel a békekötés utáni létszámcsökkentéssel kialakult egy szükséges létszám, bekerülni csak nyugdíjazás vagy elhalálozás esetén lehetett a megüresedett helyre. Legtöbb esetben az ott dolgozó szülők figyelték az állás megüresedését, és ajánlották gyermekeiket. Sőt volt olyan nyugdíjjogosultságot szerzett szülő, aki nyugdíjazását kérte, hogy gyermeke részére legyen hely. A nyomott helyzetben az esetek többségében a bejutáshoz patronálót kellett keresni és az mindig valamibe került. Kívülállók esetében még így is legtöbbször a pályamunkásságon keresztül vezetett az út. Ha valaki ez alatt az idő alatt önszorgalomból tanult és megszerzett egy szakvizsgát, átkerülhetett ennek megfelelő beosztásba. A felvétel alkalmával tiszta erkölcsi bizonyítványt kellett átadni. Erre nagyon igényesek voltak. Ha valakiről időközben kiderült, hogy megkárosította a vasutat (csalt vagy lopott), fegyelmi úton elbocsátották, és a vasút Hivatalos Lapjában az illető nevének megjelölésével közölték a tényt és azt, hogy a „nevezettet többé alkalmazni nem szabad."

A vasút tehát megválogatta embereit, akit alkalmazni akart, mind erkölcsileg, mind egészségileg. A felvételnél csak tiszta erkölcsűek, egészségileg I. orvosi csoportba tartozók jöhettek figyelembe. Az egészségi vizsgálat szigorúbb volt, mint a katonai sorozásnál. Vizsgákat, szakvizsgákat kellett tenni, csak így végezhették a különböző munkákat. Ez a szervezett, utasításszerű munkafegyelmet és önfegyelmet követelt. Ezért mondták abban az időben, hogy a vasutasság az ország második hadserege. így érződött az akkori állami vezetés részéről a megbecsülés is.

Turai vasutas a XX. század elején

Hogy vásárló értékben mit jelentett a havi kétszáz fix, nagyon könnyű megérteni, ha összehasonlítjuk a piac értékítéletével. Például egy jól tejelő fejőstehén 100 P. volt. Tehát egyhavi fizetésen 2 jó fejőstehén volt vásárolható. Hasonlítsuk össze most, amikor egy jó fejőstehén 100-120 ezer forint. Micsoda különbség van tehát a mai fizetésben.

Kivételes és a maival össze nem hasonlítható, hogy az érettségivel rendelkező tisztviselő 32 szolgálati év után 52 évesen teljes akkori fizetésével mehetett nyugdíjba. A segédtiszti beosztásban lévők 56 évesen 36 szolgálati év után tehették ugyanezt.

Erkölcsi értéke is nagy volt ebben az időben a vasutas létnek. Ha egy vasutas bemutatta a magánkereskedőnek a zöld arcképes vasúti igazolványát, áruhitelt kaphatott, amelyet elég volt 1-én egy összegben kiegyenlíteni. Nagyobb értékű áru vásárlása esetén pedig részletfizetési engedményt kaphatott.

A jó anyagi megbecsülésen kívül egészségügyi vonatkozásban is kivételezett helyzetben voltak. Mind a tényleges dolgozó, mind családtagjaik ingyenes orvosi ellátásban részesültek. Külön un. pályaorvos volt, akit szükség esetén s beteg felkereshetett. A húszas évek elején ilyen pályaorvos volt Dr. Hajdú Sándor, akinek a házában jelenleg a Művelődési Ház, illetve a községi könyvtár van. A 30-as években ezt a tisztséget Dr. Molnár Pál töltötte be 1944-ig. A harcok elől családjával elmenekült. Az ő lakása és rendelője először a kastély alatt (jelenleg Park utca Benke féle ház) később az Alvégben (jelenleg Kossuth Lajos utca) Keresztfás Benke Sándor házában volt, amely azóta átépült.

A pályaorvosok az általuk nem kezelhető betegeket tovább utalták a Budapesten (Podmaniczky utcában) működő jól felszerelt MÁV kórházba. Ez akkor is, most is kiemelt színvonalú kórház. A 20-as 30-as években csaknem minden vasutas a megtakarításaival hozzájárult Tura község fejlődéséhez, szépítéséhez. Sok új ház épült szerte a községben, sőt a vasút szomszédságában egy egész vasúti újtelep. Igen sok volt a felújítás. Akkor épültek a folyosós rópatéglás, a habarcsfröcskölésű koronát tartó angyalos dísszel a házak. Ezek Sima Ferenc, Lukács (Bohó) Misi, Medvecki János kőműves mesterek kezemunkáit dicsérik. Sok volt azonban az úgynevezett L ház is, amelyekben már 2-3 utcai szoba volt.

A turai állomás dolgozói

A vasutas portákat az utcáról meg lehetett ismerni. Minden udvarban megtalálható volt a máglyába összerakott méterhosszúra vágott tűzifa. Ugyanis a vasutasok önköltségi áron kapták az évi szén és tűzifa szükségletüket. Ez csak a bányaárat jelentette. Nem terhelte szállítás és kereskedelmi haszon. A vasút saját berkein belül kezelte. Vasúti dolgozó mérte ki az igénylőknek.

Az állomás

A Budapest-Hatvan kétvágányú fővonal állomása. Jelenleg minkét irányban egy- egy átmenő fővágány és egy-egy megelőző forgalmi vágány van. Ezenkívül rendelkezik egy rakodó vágánnyal, amely mellett egy szilárd oldalrakodó található. Ezen bonyolítja le az állomás az érkező és továbbítandó áruk vasúti kocsiba történő ki-, illetve berakását. Az áruféleségek között megtalálható volt az építőanyag (kő, tégla, cement, betonkavics, épületfa) mezőgazdaság szükséges anyagai (gépek, műtrágyák) a mezőgazdaság termeivényei (gabonafélék, napraforgó). Ezt segítette még egy rakodó csonka vágány. Ez a háború után hosszú ideg a vácszentlászlói takarmánykeverő bérelt rakterülete volt. Az első vágány melletti oldalrakodón a háború előtti időben volt egy raktárépület, amelyet a németek elpusztítottak. Helyette ugyanitt létesült egy ideiglenes építmény. Erre azért volt szükség, mert a vasút kezdettől fogva kocsirakománynál kisebb tételű küldeményeket, az un. darabárukat is elfogadta továbbításra, amelyek darabárus kezelő vonatokkal érkeztek Turára. Az átvételig ebben a raktárban tárolták azokat. Raktárnok több mint 38 éven át Szilágyi József volt. Az első vágány mellett az ötvenes évektől a hetvenes évek közepéig volt a Mezőker vállalatnak egy nagyobb bérleménye. Itt gyűjtötték a község lakosai által termelt zöldségféléket. Nagy tételben folyt a tevékenység, pl. ősszel a szilva átvétele mindaddig, amíg a község szilvafa állománya el nem fertőződött (a 70-es évek elejéig). A Mezőker a 70-es évek közepéig működött az állomás területén. A közelmúlt időkig Zsámbok, Vácszentlászló. Galgahévíz kocsirakoinányú és darabáru küldeményei is Tura állomásra érkeztek. Aztán a beindult nagyobb közúti gépkocsi szállítás negatívan hatott az állomás ezen tevékenységére. A darabáru szállítás zöme a közútra terelődött át.

Az állomás felvételi épületében kapott helyet a forgalmi iroda, az állomásfőnöki iroda, a személypénztái, és korábban a II. és III. osztályú váróterem, mint szolgálati helyiségek, valamint az állomásfőnöki lakás. Az emeleten pedig három forgalmi szolgálattevői lakás volt kialakítva. A váltóörök, váltókezelők részére az állomás területén három lakás állt rendelkezésre. A két világháború között, - ha lehetséges volt - elsősorban természetben biztosított lakást a MÁV. Ha ez valami miatt nem volt lehetséges, akkor az alkalmazott lakbérpótlékban részesült. Ez negyedévenként a havi fizetéssel együtt került kifizetésre (ez volt a lakbéres hónap).

Az állomás két végén a váltókezelők részére volt egy-egy szolgálati hely.

Az állomáson a front előtti időszakban folyamatosan üzemelt a felvételi épület mellett, külön épületben egy állomási büfé (akkori vasutas nevén resti), amelyet egy volt vasutas özvegye üzemeltetett (Komárominé Irénke). A második világháború utáni időszakban az épületből személypénztárt, majd segédhivatalt és oktatótermet alakítottak ki, amely a hetvenes évek elején felépített új segédhivatal üzembe helyezésével vált fölöslegesség és lebontásra került.

Az állomási létszám: 1 állomásfőnök, 3 forgalmi szolgálattevő, 6 váltókezelő, 3 málházó, 1 személypénztáros. A forgalmi szolgálattevők, váltókezelők, málházók 12/24 órás fordulóban teljesítettek szolgálatot, éjjel a jegykiadást a forgalmi szolgálattevők végezték. Ezen kívül volt még egy nappalis raktárnok is.

Állomásfőnök tekintetében Tura minősített tisztviselői állomás volt. 121 Ez azt jelentette, hogy érettségizett, MÁV Tisztképzőt végzett alkalmazottat lehetett állomásfőnöknek kinevezni. Ezek a főnökök beletartoztak a község vezető tisztségviselőinek a táborába, tagjai voltak az „Úri Kaszinó"-nak.

A harmincas évek elejétől a frontig négy főnöke volt az állomásnak:

Fekete Károly főintéző
Pálmai (Pentka*) József főintéző
Kerényi (Kramlik) József
Kövesi László intéző (1944 menekültként eltávozott)

*(Akkoriban az idegen hangzású nevek helyett magyar hangzású nevek felvétele igen gyakori volt) (Az 1944 utáni állomásfönökökről később).

A turai állomás dolgozói 1935-ben

Ebben az időben (tehát a fénykorban) hosszabb ideig 3 üzemi segédtiszt szolgált Tura állomáson forgalmi szolgálattevőként.

Mind a három alacsony növésű volt. Burzon Gyula (később Bártfai lett), Kontra József és Kiss Péter. Méretükkel kapcsolatban keletkezett egy szállóige is: „Burzon -Kontra - Kis Péter, mind a három egy méter." Őket 1938 után a nagyobb mennyiségű új felvételesek közül levizsgázott tiszti gyakornokok, az un. karpaszományos tisztjelöltek váltották fel a forgalmi szolgálat alól. Ilyen volt pl. a hatvani Balogh István. 1941- től volt egy helybeli állomás felvigyázó is: Benke János. Rövid ideig Dobák Mihály.

A második világháború következményei és az elmúlt ötven év változásai

1944 őszén, pontosabban november közepén a Hatvan - Aszód vonalszakaszon, beleértve Tura állomás vágányait is, bizonyos távolságokra, a sínre erősített trotilcsomagokkal kirobbantgatták, tehát használhatatlanná tették a visszavonuló németek. Tura állomás felvételi épületében levő forgalmi-állomásfőnöki irodát, személypénztárt benzinnel lelocsolták és meggyújtották. Olyan heves tűz keletkezett, hogy a személypénztárban lévő fémpénzek megolvadtak. A felvételi épület nyugati vége kiégett, romhalmaz maradt.

Amikor a közvetlen harci cselekmények megszűntek, a vasútvonal és vele együtt Tura állomás is szükségessé vált a front utáni üzemanyag és lőszer továbbítására. Ekkor november végén, december elején jártunk. Hatvant a szovjet műszaki csapatok a polgári lakosság bevonásával részben helyreállították, így az állomás korlátozott mértékben üzemelni tudott. Szükségessé vált a Budapest felé vezető vonalszakasz helyreállítása és legalább Aszódig az üzembe helyezése. Ebben az időben már küszöbön állt Budapest szovjet bekerítése.

Aszódon ebben az időben nagy szovjet lőszerraktár létezett, amely igényelte, hogy a vasút legalább addig működjön. Ezért akcióba léptek a szovjet műszaki csapatok és a polgári lakosság bevonásával a vonalon egy vágányt, Turán még egy kitérővágányt helyreállítottak. így a forgalom megindítása lehetővé vált. A Hatvanban települt üzemszázad benépesítette Tura és Aszód állomásokat forgalmi és pályafenntartási személyzettel. Tura kapott 1 női állomásfőnököt, 3 forgalmi szolgálattevőt és 3 váltókezelőt. Az első forgalmi szolgálattevői helyiség az állomás budapesti végén lévő korábbi lakás volt, amely még haditelefonnal volt felszerelve.

Mivel a szovjetek számítottak arra, hogy a front előbb-utóbb tovább halad, és nekik majd utána kell települni az újonnan megszerzett területre - úgymond betanításra - kiértesítettek 3 volt MÁV forgalmi szolgálattevőt 1944. december 12-én.

Ezek a következők voltak:

Benke János üzemi segédtiszt, állomás felvigyázó
Rácz István üzemi segédtiszt, állomás felvigyázó
Pásztor József üzemi segédtiszt, állomás felvigyázó
Utóbbi kettő Erdélyből tért vissza Turára.

Volt még 3 váltókezelő és egy olyan tolmács, aki első világháborús orosz hadifo­ goly volt, Papp Ferencnek hívták. Rövid idő múlva a forgalmi szolgálat a főnöki lakás egyik szobájából kialakított irodába költözött.

Ez a fenti állapot kb. egy-másfél hónapig tartott. Csak ezután került sor a más állomásokon szolgálatban volt vasutasok összeírására és nyilvántartásba vételére. Ennek lebonyolítására cselhez kellett folyamodni. Ezt a cselt most okirathamisításnak neveznék. Akkor a törvényen kívüli állapotban mi nem tartottuk annak. Történt ugyanis, hogy Hatvan állomáson a szovjet vezetés mellett magyar vezetőcsoport is működött. Ezek a magyar vonatkísérő részére már névre szóló cirill betűs igazolványt adtak ki azért, hogy más mobilizációs munka alól mentesítsék őket.

Ezt a cirill betűs igazolványt, az egyik magyar szolgálattevő (Pl) bár a cirill betűket akkor még nem ismerte, élethűen lemásolta egy száz lapos távirda blanketta tömbre a név helyének kipontozásával. Volt tehát 100 lap biankó cirill betűs igazolványunk.

A cél eléréséhez egy másik eset is segített. Ugyanez a szolgálattevő már korábban zsilettel az állomás részére gumiból valamennyi bélyegzőt elkészítette. Ezt meglátta a szovjet állomásfőnök, és a pályamester. Persze nekik is kellett bélyegző. El is készült két ellipszis alakú bélyegző, az ellipszis két végén 1-1 ötágú csillaggal. Természetesen a szavak oroszul, cirill betűkkel voltak kifaragva. Középen az alakulat tábori száma volt a: E019. Mi sem természetesebb, hogy az elkészült bélyegzőt csak azután kapták kézbe benyelezve, amikor a 100 biankó igazolvány le volt bélyegezve.

Aki tehát a vasutasok közül jelentkezett romeltakarítási munkára, az oroszok tudta nélkül kapott egy névre szóló igazolványt, karjára egy fehér ZSD cirill betűvel megjelölt karszalagot, és az állomás nyilvántartásába került. Ez előnyös volt számára, mert mentesült az egyéb mobilizációs munka alól. Ebben az időben ugyanis nagyon sok embert hurcoltak el Aszódra lőszerkirakáshoz, ahonnan 3-4 napig nem tudtak elszabadulni.

Ezek az emberek takarították ki az állomásból a törmeléket és javították a kitérőket és a vágányokat.

1945 márciusában, amikor a frontvonal Budapesten túlra került, a szovjet üzemszázad, így vele a Turán lévő szovjetek is tovább, az újonnan elfoglalt területekre települtek át. Tura állomás átkerült a hazai vasutasok kezébe. Ekkorra már kezdtek éledezni a vezető MÁV szervek is. Sőt, Hatvanban ekkorra már szinte kis Igazgatóság működött. Az első állomásfőnök is az ő intézkedésük nyomán került Turára. Tátrai (Till) Gyula, aki Hatvanból került a Bácskába, Kiszács állomásfőnöke lett, onnan menekült vissza. 1948 végéig volt Turán állomásfőnök.

Erre az időszakra elég sok üzemi segédtiszt, állomás felvigyázó gyűlt össze Tura állomáson. Név szerint:

Benke János Pápai József
Pásztor József Pásztor Gábor
Rácz István Fehér Antal
Pásztor Márton Gódor András
Kuti Mihály és késõbb Bagó Mihály (hadifogságból)
Kiss Mihály  
Sára János  

Szükség is volt rájuk, mert az állomás nem rendelkezett biztosító berendezéssel. Teljesen a nulla pontról indultunk. Az érvényben lévő MÁV Forgalmi utasítás szerint a váltóellenőrzést két személynek kellett megtartani. E szerint az állomási létszám 1 állomásfőnök, 3 forgalmi szolgálattevő, 6 térfelvigyázó, 6 váltókezelő, 3 málházó, 1 raktárnok, 1 személypénztáros volt.

Időközben 1947/48-ban a MÁV pályafenntartási dolgozók helyreállították a felvételi épület lerombolt részét. így az állomásfőnök valamint a forgalmi iroda az eredeti helyére költözhetett. De még mindig biztosító berendezés nélküli volt az állomás. A váltókat azonban váltózárakkal ellátták. A távirda vonalat helyreállították, a harangjelző berendezést pótolták, nem sokkal azután, hogy a forgalom hazai irányítás alá került.

Tátrai állomásfőnök áthelyezésével az állomásfőnökök egy-két éves időtartamokra a következők voltak:

Laczkó Oszkár intéző (aki Győrből került ide)
Rép József intéző (káderképzős)
Palánki József hivatalnok

A következő állomásfőnök már Tura állomás létszámából került ki. 1951-ben Bagó Mihály állomás felvigyázót bízták meg az állomás vezetésével, aki időközben érettségizett, és elvégezte a MÁV Tisztképzőt. Főfelügyelőként 1982-ben nyugalomba vonult.

Gólya András állomásfelvigyázó az 1930-as években

A harci cselekmények miatt a trianoni határon túlról visszatérő vasutasokkal nagyon felduzzadt a trianoni területen a létszám. Az új helyzetnek megfelelően szükség volt létszámcsökkentésre. Ez két hullámban következett be.

Minden dolgozónak polgári (tehát vasúton kívüli) Igazoló Bizottság előtt kellett 1945-ben megjelenni. Politikai irányzatú volt a vizsgálat; nyilas tagságot, tevékenységet vizsgáltak, valamint azt, hogy nem volt e szimpatizáns.

A második hullám már létszámcsökkentéssel kapcsolatos: ez volt az 1945/46. évi „B lista". Ennek elég sokan estek áldozatul.

A B lista a.) pontja szerint elbocsátottaknál az indoklás politikai volt. Ezeket a későbbiek folyamán sem lehetett alkalmazni. Turáról is volt néhány ilyen.

A B lista b.) pontja szerint a létszámfölös dolgozókat bocsátották el. Ez volt a nagyobb horderejű létszámcsökkentés. Felmondási bért, vagy végkielégítést sem

az a.), sem a b.) pont alattiak nem kaptak. Utóbbiak később apránként visszaszivároghattak. Érdekes módon, függetlenül attól, hogy a vasút korábbi fénye megkopott, ezek az emberek visszakerültek és újfelvételes is volt elég sok. Első időszakban talán a vasút iránti nosztalgia hozta az embereket a vasúthoz, valamint az, hogy a környéken fellelhető munkahelyek sem voltak jobbak. Később pedig a vidék TSZ szervezése. Sok olyan ember talált a vasútnál munkahelyet, akiknek kihúzták a lábuk alól a földet. Az 1945 utáni 40 évben nagy volt a vasúti szállítás. A vasút 160-170 ezer fővel működött, mégis mindig kevés volt a létszám a külső munkahelyeken (kocsirendező, vonatfékező, váltóőr, pályamunkás). Nem kellett már erkölcsi bizonyítvány. A harmincas évek altiszti állományához viszonyítva itt volt leginkább érezhető a fegyelmi- és a minőségi romlás.

1945 után, tehát mint ahogy sok minden más, a vasút sem maradt a régi. A kiképzett, jó szakmai képzettséggel rendelkező vezető szakemberek zömét reakciós címkékkel ellátva a vasúttól likvidálták. Megkezdődött a vasút lezüllesztése, amely különösen 1949-től volt érzékelhető. A korábban patinás MÁV Tisztképzőbe az 1949/50-es tanévre berendelt 210 hallgatóból csak fele volt érettségizett. A többi 4-6 elemis kocsirendező, takarítónő, vonatfékező, lakatos, kalauz stb. volt. Lényeg a párthűség és nem a szakmai képzettség. Ez volt az első káder-tisztképző. Tura községből is volt egy ilyen takarítónő (Papp Éva).

Volt egy másik gyorstalpaló is. Hat hét alatt el lehetett végezni egy ún. közigazgatási tanfolyamot, amelyet érettségivel egyenrangúnak fogadtak el. Egy ilyen Turáról is volt. Lukács Mihálynak hívták, legfeljebb 6 elemit végzett kőműves volt, turai pártvezetőségi tag. Műszaki főintézőt, építésvezetőt csináltak belőle. Becsületére legyen mondva, hogy ún. szocialista brigádmunkával a leromlott központi iskolát felújította, sőt a templomon is végeztek javítási munkát.

A MÁV vezérigazgató, a vezérigazgató helyettes, a budapesti vasútigazgatóság vezető, de még sokan mások is az új vezetésben mozdonyvezetőkből lettek. Egy másik budapesti igazgató vonatkísérőből lett igazgató (amelyekhez felsőfokú képzettség volt szükséges). Az 1950-es évek második felében elvárta tőlük a párt vezetése, hogy felsőfokú képzettséget szerezzenek, de közülük elég sokan még ennek a kedvezményezett iskolai végzettség megszerzésének sem tettek eleget. Tehát a vasutat lefejezték, és ez különösen 1949 utánra volt érzékelhető. A mellőzöttek helyére nem azonos fajsúlyú emberek kerültek.

Pásztor József, főtanácsos az 1940-es évek elején, akkor mint állomásfelvigyázó forgalmi szolgálattevő

A vasutas társadalom is megérezte a hiányzó szakértelmet, amely az így felálló vezetőgárdánál megmutatkozott. A régi, jól díjazott „második hadsereg" az országos bérskála második helyéről a 13-15-ik helyére csúszott vissza, tehát majdnem a legvégére. Ebből a mai napig sem tudott kievickélni. A vasút fegyelmi helyzete fokozatosan romlik olyan arányban, ahogyan még a régi vasútnál kezdő dolgozók nyugdíjazás miatt kiválnak. Ez a trend még most is lefelé tart. 1938-44-ig a területnagyobbodások miatt volt egy nagy felvételi hullám az egész magyar vasúton. Turáról is nagyon sokan kerültek a vasút állományába. Megváltozott a minőségi összetétel is. Míg a 30-as években csak néhány 4 középiskolás segédtiszt került ki a községből, a vasutasság zömét az altiszti állomány képezte, addig a 30-as évek végén már érettségizettek is jelentkeztek felvételre. Pásztor István forgalmi, Bárdy József, Pásztor Gábor műszaki vonalra. Ebben az időszakban nagyon sok volt a négy középiskolás felvételis is, akik elsősorban a forgalomnál helyezkedtek el. Budapesttől Hatvanig megtalálhatók voltak, de jó néhányan közülük a visszacsatolt területeket is megjárták. Ezek az emberek később is - a rosszabb viszonyok ellenére — kitartottak a vasút mellett. Ők, és az ország más területén hozzájuk hasonlók képezték nagyon so­káig a vasúti személyzet gerincét. Közülük nagyon sokan tovább képezték magukat. Leérettségiztek, Tisztképzőt végeztek. A teljesség igénye nélkül pl. Turáról Bagó Mihály, Pásztor József, Gólya János, Sára Péter, Gólya Sándor, később Bata János, Szilágyi Zsigmond. De voltak káderként kiemelt tisztviselők is, mint pl. Benke István, aki 4 polgárival, Tisztképző nélkül tisztviselőként 10 évig volt Hatvan állomás helyettes főnöke. A vasút történetében talán először már turai tisztviselők is dolgoztak a vasútigazgatóságon és a vezérigazgatóságon.

Az 1945 utáni két évtizedben tehát kibővült a turai vasutasságon belül a tisztviselői létszám. Ebben az időben mintegy 40 fő körülire tehető, amelyen belül található már 4 felsőfokú végzettségű is (közlekedési üzemmérnök), Gódor László, ifj. Bagó Mihály, Tóth András és Csorba István.

Megnőtt a négy középiskolát végzett dolgozók száma az ún. segédtisztek száma is. Erre az időre sok jól képzett forgalmi segédtiszt került ki Turáról. De változás történt a pályafenntartási szakszolgálatnál is. Pályamester, sőt abból előléptetett építésvezető pl. Gólya Mihály vezette, többek között a templomáthelyezéssel is járó Bp. Ferencvárosi nagy átépítéseket. Hasonló munkakörben volt Szilágyi István is. A pályafenntartási szolgálattól került ki a Rippl Rónai utcai Pályafenntartási Technikum igazgatója a turai Tóth István (Fityi). Fejlődés mutatkozott a vontatási szakszolgálatnál dolgozók összetételében is. Amíg a II. VH előtt zömmel mozdonyfűtők teljesítettek szolgálatot a vasútnál Turáról, addig a háború után már sok mozdonyvezető is kikerült Turáról. A mozdonyvezetői álláshoz négy középiskola és lakatosi szakma szükségeltetett. Később, a villamosítás bevezetésével, utóbbiban minőségi változás következett be. A villamos mozdonyvezetők jelentős része már technikumi érettségivel rendelkezik, a szakmai képesítés mellett.

Ezek, mint tények, valóban javulást, fejlődést, magasabb szintet tükröznek, azonban ha akkor és most az összvasutassággal kapcsolatban kérnénk ki a társadalom értékítéletét, az mélyen a harmincas évek értékítélete alatt maradna.

A korábban ismertetett szolgálati- és védőruha ellátás, szállítási utalvány továbbra is megmaradt. Igaz sablon ruhákkal. Orvosi ellátásban a pályaorvosi ellátás megszűnt. A vasút betársult a körzeti- illetve háziorvosi ellátási rendszerbe. A MÁV Kórház ellátási kapacitása nőtt. Új kórházi rész épült, sőt egy új központi rendelőintézet is létesült, amelyeket a turai vasutasság a közelség miatt hasznosíthat a maga számára. Az utazási kedvezmény is változott. Elegendő a vasúti igazolvány felmutatása az utazás alkalmával. Elmaradt viszont a lakbérpótlék és tüzelő kedvezmény. Összességében tehát a természetbeni juttatás nem, vagy csak alig változott.

Nagyot változott viszont (negatív irányba) a pénzbeli ellátás a háború előtti vasúthoz viszonyítva. Nagyon jó eset, ha vásárlóértékben annak 20-30%-át kiteszi. Ismétlem tehát, hogy csak azért van utánpótlás a vasúthoz, mert a környék kínálta munkaalkalmak sem jobbak.

A második világháború előtti vasútnál sem párt, sem szakszervezeti tevékenység nem volt. Őszintén szólva, nem is volt rá szükség. A fegyelmet azt meg kellett tartani, de járandóságait mindenki megkapta automatikusan. 1945-ben azonban a forgalmi dolgozók életében is megjelent a mozgalom. Az állomás kis létszámára tekintettel általában az Aszód állomás alapszervezethez tartoztak, de volt időszak, amikor Turán is volt önálló alapszervezet. A szakszervezeten keresztül szerveződött a szocialista munkaverseny és a szocialista brigádmozgalom, amelyen keresztül Tura állomás és annak dolgozói komoly eredményeket és kitüntetéseket értek el.

Pártállás tekintetében más volt a helyzet. Mivel a korábbi vasutasok nem voltak soha párttagok, így nem is mutatkozott erre először igény.

Később, 1947-ben azonban úgy látszott a fejleményekből, hogy ezt úgy sem lehet kikerülni. Tátrai állomásfőnökkel történt értekezés alapján testületileg belépett az állomás személyzete a Szociáldemokrata Párt turai szervezetébe. Az MKP és SZDP egye­ sülésével voltak, akik kiestek, a többség átkerült az MDP-be. Szervezeti szempontból a községi alapszervezethez tartozott az állomás. 1956-ban az MDP mint párt, Turán is megszűnt. Tagjait új toborzással szervezte az MSZMP szintén községi szinten. Egyébként 1949-től a párt szervezetei az üzemekben is megjelentek, így a nagyobb vasúti egységekben és csomópontokon. Tura állomás dolgozói a kis létszám miatt a községi alapszervezethez tartoztak.

Az 1945 utáni időben ismertetett nagyobb segédtiszti csoport után az esetleg áthelyezett emberek helyett folyamatosan idehelyezett és több-kevesebb időt itt szolgáló forgalmi szolgálattevők: Fábricz Károly, Tóth Zs. Miklós, Bata János, Uracs Tibor, Szilágyi Zsigmond, Kiss Tibor, Seress István, Sándor József, Angyal László, Bajusz Tibor voltak.

Bajusz Tibor főintéző 1982 után nyugdíjazásáig az állomást, mint állomásfőnök vezette.

Amikor a forgalom lebonyolítása '45 után a magyar vasutasok kezébe került, a magyar szabályzatok szerint kellett a munkát folytatni. Erőfeszítések árán új Morze-távírót és harangjelző berendezést kapott az állomás, amelyek 1958-ig voltak még használatban.

1948-ban az Igazgatóságon megalakult egy menetirányítói szolgálat. Ezzel Tura állomás is kapott egy beemeléses telefont. Csak fel kellett emelni a kagylót, és lehetett beszélni a menetirányítóval, de hívás után a vonal valamennyi állomásával is. Az ötvenes évek elején pedig egy vonali Tesla telefonnal gazdagodott. Hívással valamennyi állomással beszélni lehetett a vonalszakaszon. Nem sokkal később egy betűíró gépet is kapott. Ezen a latin abc nagybetűit rövid vonalkákból alakította ki a gép egy távírószalagra. Kiküszöbölődött a Morze távírógép. 1958-ban Turát is bekötötték a tárcsás ún. „amerikai" telefonkörbe, amelyen 4 jegyű számmal az ország bármely ilyen szolgálati telefonnal rendelkező szolgálati helye hívható volt.

A KGST létrejöttével az ország kereskedelmi irányultsága keleti lett. Az arra irányuló összeköttetés egyike ez a fővonal volt. Előtérbe került a villamosítása, amely az 1955-56-os években meg is történt Hatvanig. Az első időszakban azonban csak a tehervonatokat továbbították villanygépek.

A másik nagy változás a háromforgalmú önműködő térközrendszer kiépítése volt az állomás mindkét oldalán a nyílt vonalon. Ezeket a térközjelzőket haladás alkalmával maga a vonat kezelte. Ha a mozdonyvezető zöld jelzést látott a jelzőn, azt jelentette, hogy két térköz biztosan szabad. Ha sárga jelzőt, akkor pedig csak egy térköz volt szabad. Elkészült a két vonalszakasz és nagyon jól működött. Baj volt azonban, hogy az állomás berendezése nem készült el teljesen. A központi irodai berendezés be lett állítva, de csak „vakon" működött. A váltók nem voltak bekötve, a vágányok nem voltak kiszigetelve. Ezt azt jelentette, hogy a térközjelzők miatt a berendezést kezelni kellett, de sem a váltók állását, sem a vágányutat nem jelezte. Egy köztes helyzet alakult ki az állomáson az 50-es évek második felében, illetve végén. Ez meg is bosszulta magát, mert ebben az időben két ütközéses foglalt vágányra járatás történt egy gyors és személyvonattal. Az egyikért Uracs Tibor Adácsról bejáró forgalmi szolgálattevőt, a másodikért Morvái József helybéli váltókezelőt ültette le a bíróság. Nemsokára meg is építették a hiányzó részt is. Ezt az irodai berendezést egy kis telefonközpont is kiegé­szítette, amelyen értekezni lehetett a két szomszéd állomással, az állomási- valamint a vonali szolgálati helyekkel. Ekkor vált fölöslegessé a harangjelző berendezés. A fényjelzős biztosító berendezés még egy átalakuláson ment át 1963-ban. Önműködő sebességjelző fényjelzős rendszerré változtatták át. Jelenleg is ez működik.

Minőségi változást jelentett a vonal és az állomás közlekedésében is, hogy a hetvenes évek elején a vegyesvontatásból kiszorultak a gőzmozdonyok. Helyüket diesel és villanymozdonyok foglalták el. Ezzel lehetővé vált, hogy Turáról 70 perc alatt Budapestre lehet érni.

Jelenleg az állomás biztonsági felszereltsége jó. Az állomás váltóit elektromos motorok állítják, és elektromos áramkörök ellenőrzik. A vágányok ki vannak szakaszonként szigetelve. A vágányfoglaltságot az irodai berendezés jelzi. A térközjelzőket a vonat működteti. A be- és kijárati jelzők félig önmüködőek. „Szabad" állásba a forgalmi szolgálattevő állítja, „megállj" állásba pedig a vonat elhaladás ejti vissza.

Az új berendezés leapasztotta a személyzet létszámát. Nincs szükség térfelvigyázókra, váltókezelőkre. Télen, havazás alkalmával azonban fokozottan kell gondoskodni a váltó hótól való tisztántartásáról. A váltó simuló csúcssínje és a tősín között 4 mm a tűréstávolság. Ezért, ha ennél vastagabb hóréteg kerül a csúcssín és a tősín közé, az ellenőrző áramkör nem teszi lehetővé a jelző állítását. A váltót erőltetni nem szabad, előbb ki kell a havat tisztítani és a váltóállítást meg kell ismételni. Az önműködő berendezések karbantartására és a hibáinak elhárítására Turán a biztosító berendezési szakszolgálat ügyeleti szolgálatot hozott létre, akik egyúttal felügyelik az állomás területén megépült kapcsoló központ működését is.

A biztosító berendezések a vele foglalkozó dolgozó védelmére is készülnek, ezért nem szabad azokat manipulálni. Ha pedig valami oknál fogva meghibásodnak, feltétlenül be kell tartani az erre az esetre előírt szabályokat.

A tehervonatok is lecsökkentett létszámmal közlekednek. A régi 5-7 fő helyett legtöbb esetben csak a mozdonyvezető és legfeljebb a vonatvezető van egy vonatnál. Vonali meghibásodás esetén nagyon jó szolgálatot tesz a mozdonyvezető rádiótelefonja.

Végezetül talán még azt lehet elmondani, hogy a vasút ma már nem vonzó a munkát vállalók számára. A kereseti lehetőség nem áll arányban a munka veszélyességi és nehézségi fokával. Visszahúzó erő az éjszakai, a szombati, vasárnapi munkakötelezettség. Az egyéb ellátások is leapadtak. A fénykorban a vasút a munkába jelentkezők sorának elejéről válogathatott, most csak a sor végéről a maradék jut neki. Volt olyan MÁV Tisztképzős évfolyam, amelynél az érettségi átlag 2,6 volt. Ez meglátszik a vasút mai állapotán is. És a trend még mindig lefelé mutat!

Tura község élete a XX. század első felében

 

Turai család a XX. század elején

Mindennap, mindenkivel történik valami. Természetesen az élet történései közül azok a legfontosabbak, amelyek velünk, családunkkal, ismerőseinkkel, a falunkkal történik. Am ezeket az eseményeket senki sem jegyezte/jegyzi fel, a fakuló emlékezet rostáján pedig kihullanak a valamikor még fontos dolgok is. így aztán a krónikás csak azt tudja felidézni, megörökíteni, ami írásban is megmaradt, az hitelesnek tűnik, bár még e dokumentumokat sem árt kritikusan szemlélni. Az írásokban is megőrzött események, történések, személyek azonban az egykori életnek csak egy részét alkották. A valóság sokkal színesebb, gazdagabb, több rétegű és változatosabb lehetett. A múltat teljes valóságában feltárni lehetetlen, mindazonáltal erre kell törekedni. Ezért mutatjuk be a gazdasági és társadalmi élet változásait, a különböző intézmények, szervezetek mozgalmas életét, a nagy nemzeti sorsfordulók helyi eseményeit. Hogy azonban még színesebben és gazdagabban mutassuk be falunk és népének egykori életét, fel kell idézni a mindennapok történéseit, az egyik csoportba sem sorolható kis, egykor mégis sokakat foglalkoztató, valakinek fontos, ám napjainkban legfeljebb érdekesnek számító eseményeket.122

Turai fiatalasszony - XX. század eleje -


1900 - a képviselő-testület a káposztatermesztés fejlesztésével foglalkozott
- elhatározták a vasúti átjáró szélesítését
1902 - megtartották a rendes évi sorozást
1903 - a községben fegyverrel rendelkezők részére céllövészetet rendeztek
- új elöljáróságot választottak
1904 - Thaly Kálmán országos kuruc- és Rákóczi-kultuszának hatására Turán is rendeztek táncmulatsággal egybekötött Rákóczi-ünnepélyt
- a hegyőröket eltiltották a fegyverek használatától
1905 - agyvérzésben, 55 éves korában váratlanul elhunyt a község bírója, Benke Péter
1906 - akácfák ültetésével kívánták a futóhomokot megkötni
1907 - Hanófer Károly megpályázta a Kaszinó vendéglő bérletét, ám a község nem adta neki
- összeállították az ebadó lajstromot
Turai fiatal pár a násznéppel
Seres József és Lányi Adél esküvője
1908 - a vasúthoz vezető útról eltávolították a deszkapadlókat
- elkészítették a távbeszélő-díj kimutatást
1909 - panasz érkezett a községházára a tüzes gépek (cséplőgépek) gépelése ellen
1910 - a kerületi (aszódi) rabbi, intézkedés céljából az elöljáróságnak megküldte az egyházi adóhátralékosok jegyzékét
- betiltották a turai vásárt
1911 - adóbehajtáshoz a csendőrséget vették igénybe
1912 - a Galga patakba fulladt Pauk György házaló
1913 - sok tűzesetet regisztrált a csendőrség, a legjelentősebb Rolf Kamilla tanyáján volt
- az új fegyvertartási törvény életbelépése után hetvenhárman (!) nyújtottak be engedélykérelmet
1914 - kitört az első világháború, Turáról is tömegével vitték a frontokra a férfiakat
1915 - segélyezés céljából összeírták a hadbavonultak családtagjait
- Gólya Józsefné és 4 éves Anna lánya széngázmérgezésben meghalt
- a népfelkelők közül, aki tehette, felmentette magát a hadiszolgálat alól
- a férfi munkaerő enyhítésére orosz hadifoglyok érkeztek a faluba
1916 - rendszeressé váltak a requirálások
- Gregus József blokkőrt halálra gázolta a vonat
- meghalt a király, I. Ferenc József
1917 - egyre növekedett a hadisegélyezők száma
- már a VII. hadikölcsönt jegyezték
Turai főzőtanfolyam résztvevői
- 55 orosz hadifogoly dolgozott a faluban
- több turait feljelentettek árdrágításért
1918 - napirenden az orosz hadifoglyok szökése
- a hősi halált halt katonák családtagjainak felemelték a segélyét
- a csendőri jelentések szerint napirenden voltak az orosz foglyok és cigányok
által elkövetett lopások, csalások, sikkasztások
- összeírták a csizmára igényt tartókat
1920 - Egy nap a hazáért -jelszóval országos gyűjtést indítottak
- több helyről telefonbekötési engedélykérelem érkezett a főszolgabíróhoz
- a falvak életét az alispáni leiratok szabályozták
1921 - a megyei Közigazgatási Bizottság leiratot küldött az olaszországi kivándorlás (!) megakadályozása tárgyában
- az ellátatlanok száma egyre növekedett
1922 - az ellátatlanok gabonájának biztosítása érdekében gyűjtést rendeltek el a
termelőknél:
20-50 kg-ig 2 kg-ot kell beszolgáltatni
50-100 kg-ig 3 kg-ot kell beszolgáltatni
100 kg felett 4 kg-ot kell beszolgáltatni
- meghalt a király, IV. Károly - minden mulatságot betiltottak
- névtelen feljelentés Maczkó Péter bíró ellen
- testnevelési célra sportpályát kell biztosítani
1923 - b. Schossberger Viktor kérésére megtiltották a kenderáztatást a Galgában
- a korlátlan italmérő helyeket tízről tizenháromra emelték a községben
- kiömlött a Galga - nagy árvíz
1924 - a Hangya január 15-i táncmulatságán Lukács János, Köles István és Tóth M.
Gábor annyira megverték Szerencsés János turai lakost, hogy az négy nap múlva meghalt, a tetteseket a csendőrség elfogta
- közzétették Sir Basil Tangye és báró Schossberger Klára házassági szerződését
- a házhelyosztás eredményeként nagy házépítési láz indult meg a faluban
1925 - Nagy Tóth János szódavízgyártásra kért és kapott engedélyt
1931 - 1931. január 1-én új házszámtáblákat helyeztek ki a községben. A táblákat
Sugár Árpád készítette, ám a 60 fillér/db táblaárat a község lakói közül sokan nem fizették ki — két év múlva is még 500 pengővel tartozott a község a mesternek
1935 - Liszkay Dezső olajjal megfestette a községháza számára a kormányzó arcképét - nem találták jónak, ezért nem vették meg (4 P-be került volna!)
1940 - kiöntött a Galga — nagy árvíz
1941 - Magyarország is belesodródott a II. világháborúba - Turára is számolatlanul érkeztek a SAS-behívók
1942 - légvédelmi célból 350 P-ért a községházán közvilágítási kapcsolószerkezetet építettek ki.
1944 - a szovjet csapatok megszállták Turát - új korszak kezdődött a község életében
Tánciskola záróvizsgájának résztvevői
Varrótanfolyam

A mindennapi élet eseményeihez tartoznak azok az országos és kistérségi mozgalmak is, amelyek valamilyen célú gyűjtésről, akcióról szóltak és a község vezetésének foglalkozni kellett vele.

Az anyagi szükségletek és lehetőségek alapvetően meghatározták a község lakóinak mindennapi életét, szokásait, a falu belső rendjét, helyi törvénykezését. Gazdasági okai voltak a közösségi élet- és munkaforma valamint a naturális gazdálkodás számos eleme továbblépésének. A családoknak általában kevés pénzük, viszont viszonylag sok idejük volt s ezt az időt váltották értékké a kalákában végzett munkában. Családi, rokoni összefogásban épült a ház, zajlott a szüret, a kukoricafosztás, a tollfosztás, a disznóvágás. Hogy a dolgos közösségek a játéknak, szórakozásnak, kellemes időtöltésnek is színterei lehettek, az külön hozadéka volt ennek a praktikus életformának.

A fonóban a hasznos munka mellett táncolni is megtanultak, a saját maguk termelte kenderből font, szőtt, a kereskedőknél vásárolt anyagokból varrott ruhákat a vasárnapi templomi szertartáson, kocsmai bálokon, nagyobb családi eseményeken mutogathatták.

Az asszonyok mostak, a férfiak halásztak a Galgán. Az utcákon minden reggel és minden este végigvonult a csorda. A munkának éppúgy megvolt a kialakult rendje, ideje, mint a pihenésnek. A legények kedden és csütörtökön este jártak a lányos házakhoz, a szerda és péntek a koldusok napja volt, csengővel járták végig a falut, minden háznál illett nekik élelmet adni.

Kialakult szokásrend szerint zajlott a lakodalmak ceremóniája, de a ceremónia mélyén józan anyagi megfontolás diktált: a fiatalok indulásához szükséges tárgyakat éppúgy összehordta a vendégsereg, mint a lakodalmi vigalomhoz szükséges ételek nyersanyagát. 123

A közösség régi belső törvénye szerint vitték az asszonyok egymással versengve a tápláló ételeket a gyerekágyas asszonyoknak.

Az első világháború és a forradalmak kora

A falu mindennapi életének részletes ismertetése meghaladja a lehetőségeinket, ezért erre nem is vállalkozhatunk. Ám egyes időszakban, amikor az egész országban rendkívüli események történtek, akkor érdemes megvizsgálni, és bővebben bemutatni a helyi történéseket is. A „boldog békeidők" csendes évtizedei után az I. világháború viszontagságos évei és az ezt követő forradalmak mozgalmas hónapjai valóban több figyelmet érdemelnek és a rendelkezésünkre álló gyérszámú írásos dokumentum segítsé­gével megkíséreljük kissé részletesebben felidézni ezt a kort.

Az I. világháború kitörésekor a falu bírója Tóth Miklós János, 1916. II. 17-én pedig Galyó Istvánt választották meg. A községi jegyző mindvégig Elefánty Kálmán, az aljegyző Volter Ferenc, a segédjegyző pedig Bruckner Jenő volt. A falu élete a megszokott mederben zajlott, még a május 16-án megállapított sertésorbánc sem jelentett nagy gondot, hiszen az állatbetegségek az állattartás velejárói. A lakosság széles rétegei a világpolitikai eseményekről nem tájékozódhattak, hiszen akkor még kevés újság járt a faluba. A háború előszele tehát csak akkor söpört először végig Turán, amikor július 16-tól megkezdődtek a katonai behívók kikézbesítései. Tömegével hívták be a tartalékosokat, kezdetben az egyedülállókat, a vagyontalanokat, de hamarosan másokra is sor került. 124 A kezdeti lelkes hónapokban, amikor még mindenki hitt a demagóg ígéretben: „Mire lehullanak a falevelek, győztesen jövünk haza" - vidáman rukkoltak be a katonák. Ekkor még sokakat lelkesített az olyan kijelentés, mint amilyent gr. Ráday Gedeon főispán hangoztatott „Most kell a magyarságnak minden vonatkoztatásban megmutatni, hogy valóban uralkodó faj, amely kormányozni, imponálni, és vaserőt gyakorolni tud." 125 A hónapok, az évek múlásával azonban jelentősen csökkent a hazafiúi buzgalom, és nagyon sokan kérelmezték a katonai szolgálat alóli felmentésüket. A korabeli hivatalos iratok számtalan ilyen beadvány adatát megőrizték. Az egyszerű emberek egyfajta békevágyának, az értelmetlen háború és öldöklés elvetésének a kifejezését látjuk ezekben a kérelmekben. A felmentésekben jelentős szerepet játszott a közigazgatás helyi vezetője, a jegyző. Nincs bizonyítékunk annak igazolására, hogy e téren Elefánty Kálmán elkövetett-e törvénytelenséget, avagy sem, ám az 1918 őszi összeomláskor történt pánikszerű elmenekülése a faluból egészen bizonyosan összefüggött ezzel a kérdéssel is.

Mindazonáltal a hadbavonult tanítók helyettesítésében tett intézkedésnél is az ő keménységét véljük megnyilvánulni „...Kisegítő tanerő alkalmazását szükségesnek nem tartjuk, mert a hiányzó 3 tanerő az itthon levő 5 tanerővel pótolható úgy, hogy a tanerők a háború által mindenkitől megkívánt fokozottabb tevékenységgel működnek, mert hazafias kötelesség is. Ebből az indokból helyettes tanerő javadalmazásához hozzá nem járulunk. " 126 Érdekes módon fél év is alig telt el, amikor a jegyző a háborús időkben megszaporodott munka miatt kisegítő tisztviselő alkalmazását szavaztatta meg a képviselő-testülettel. 127 Ebben az esetben már nem volt követelmény a „fokozottabb tevékenység". Jellemző, hogy a falu orvosát, az akkor már javakorabeli Dr. Hajdú Sándort, csak 1916 végén sikerült a hadiszolgálat alól felmenteni. 128 Ezekben az években egyébként Galga mente 30.000 lakójának egészségére mindössze 3 (!) orvosdoktor vigyázott.

Tóth Miklós Péter 1914-ben

Nemcsak fiatal, harctéri szolgálatra alkalmas katonák behívásáról volt szó, hanem az idősebbeket, az ún. népfölkelőket is állandóan szemlézték, és akik ezt elmulasztották, azokat bizony karhatalommal állították elő. 129 A háború első éveiben természetesen még kemény fegyelemmel tartottak rendet a hadseregben. Az 1917. évtől kezdve azonban eleinte elvétve, 1918-ban azután tömegével történtek szökések, bevonulási parancsmegtagadások. A Hadkiegészítő Parancsnokság több nyomozást rendelt el, többek között számos turai születésű katonaszökevény ellen is. Az ellenük lefolytatott eljárásra azonban már nem kerülhetett sor. A valóságos állapotokat a legjobban Pest megye főispánjának a belügyminiszterhez írt leveléből ismerhetjük meg: „... az aszódi és a váci járásban Galgamácsa, Galgagyörk, Püspökhatvan, Csővár... határában levő erdőkben, dacára a megerősített csendőröknek, több százra menő teljes fegyverzettel és nagyszámú tölténnyel ellátott szökevény katona és orosz fogoly valóságos szegénylegény módjára tanyázik. .."130

A világháború legelején, a hadiállapotok beállta után a község területén élő idegen (az ellenséges hatalmakhoz tartozó) állampolgárokat azonnal internálták. Ez Turán 1914. szeptember 29-én 53 (!) fő volt. 131 Ellátásukról, elhelyezésükről és foglalkoztatásukról központilag (alispáni hatáskör) intézkedtek, a részletekről sajnos nem maradtak fenn adatok. Mindössze annyit tudunk, hogy elsősorban az uradalmak munkaerő utánpótlását biztosították velük. 132 Már a világháború első hónapjaiban és attól kezdve végig a harcok megszűntéig jelentős problémát jelentett a faluban a férfi munkaerő hiánya. A honvéd és a közös hadseregbe összesen 730 turai férfi 133 vonult be a háború folyamán, akiknek a munkaerejét másokkal helyettesíteni nem tudták, csak pótlásról, a gondok enyhítéséről lehetett szó. Különösen az uradalmak szenvedtek sokat a munkaerőhiánytól, hiszen itt nem volt családi háttér, mint a parasztgazdaságoknál, ezért aztán már 1914. október 29-én megfogalmazódott az első olyan kérvény, mely szerint szerb hadifoglyokat kérnek a kiesett munkaerő pótlására. 134 Ettől kezdve rendszeresen küldtek különböző nemzetiségű (elsősorban orosz) hadifoglyokat a turai bérgazdaságokba. így pl. 1915-ben 80 hadifoglyot kért Tura. Hamarosan jött az értesítés, hogy Kálmán István részére 40 orosz hadifogoly érkezik. 135 Egy 1916-ban keltezett irat 60 orosz, Turán foglalkoztatott hadifogoly és több szerb internált élelmezési költségeit taglalja. 136 Tura község egyik 1916-ben keltezett jelentése 55 orosz fogolyról és 5 őrről szól. 137

Katonák a Schossberger-kastélyban - Vöröskeresztes adományozás

Természetesen a hazájuktól, családjuktól távol élő foglyok az ellenséges országból menekülni, szökni akartak. S mivel a körülményeik (hiszen nem megbilincselve, hanem egyfajta szabadsággal végezték mezőgazdasági munkájukat) ezt lehetővé tették, napirenden voltak a szökések. A háborús évek gyarapodásával egyenes arányban gyengült az államhatalom ereje, s a fegyelem, a szigor lazulását a foglyok is megérezték. A turai csendőrőrs jelentéseiben folyamatosan szerepeltek a foglyok, az internáltak munkamegtagadásáról, szökéséről, sőt lopásaikról szóló beszámolók. 138

Az emberi munkaerő hiányát, csökkenését nem tudták teljesen felszámolni, így aztán mind az uradalmakban, mind a parasztgazdaságokban a termelés jelentősen megcsappant. Az uradalmak termeléscsökkenése - mint általános jelenség - természetesen az egész ország élelemellátására kihatott, a kenyérkereső férfikéz nélkül maradt munkás-, földmunkás családokban és kisparaszti gazdaságokban az egyre nagyobb méretű nélkülözés megoldást sürgetett. A háborús helyzet olyan szociális gondokat vetett fel, amelyre sem az országos hatalom, sem a helyi, községi közigazgatás nem készült fel. A háború kirobbanásának az évében, novemberben ugyan elkészült az első jegyzék a „segélyezendő családtagokról", 139 amelyet aztán folyamatosan bővítettek, kiegészítettek, hiszen az idő múlásával, a háború elhúzódásával, a rokkantak, a hősi halottak szaporodásával most már nem néhány emberről, hanem százakról volt szó. (Az 1931. évi Címtár 142 hősi halottat jegyez. - Lásd továbbá az I. világháborús emlékmű névjegyzékét!) Bár 1915-ben a községi képviselő-testület még határozatban mondta ki, mely szerint az ellátatlanok liszt-biztosítására a község felelősséget vállal, 140 később ennek teljesítése már komoly akadályokba ütközött. Ráadásul a hatalom kényszere és az össznemzeti hisztéria hatása alól Tura sem vonhatta ki magát, és hol az orosz betörés okozta „barbár pusztítás" kárenyhítésére, 141 hol a hadikölcsönökre kellett jelentős összegeket az államkasszába befizetni 142 és így még kevesebb jutott a szegényeknek, a nyomorgóknak a megsegítésére. Adataink bizonysága szerint, pl. a községi alkalmazottak fizetését ugyan többször is emelték a háború alatt, ám a drágaság miatt egyre jobban nélkülöző, a községben immáron nyolc éve hűségesen szolgáló al- és segédjegyző helyzetén úgy tudtak csak segíteni, hogy a Farkasvári dűlőben 3-3 hold föld haszonbérletét is nekik adták. 143 Az egyre súlyosbodó ellátási, segélyezési helyzet megoldására Hadisegélyező Bizottságot választottak, melynek tagjai voltak: Fridrik Károly, Maczkó Péter, Gólya I. Péter.

Mindezek a nyomorenyhítő juttatások és intézkedések azonban nem tudták pótolni az elveszett apát, férjet, testvért, s az itthon maradottak (nők, gyermekek, öregek) helyzete folyamatosan romlott. A nélkülözések, a rosszul tápláltság, a járványos betegségek a halandóság növekedését eredményezte. így írt erről Sárkány Ernő főszolgabíró egy jelentésében: „A közélet szűkös keretei minden vonalon, s nap nap után nagyobb, s illetve sajnosabb dimenziókat öltenek, a lakosság színe java a harctereken, vagyonunk pusztul, erőink fogynak. "144

Az élet megszokott rendjét felborító háborús viszonyok a közélet minden területén egyre több és megoldatlan problémákat okoztak.

Megfigyelhetők mindezek a falu demográfiai viszonyainak, az emberegészségügyi helyzetének elemzése során.145 A javakorabeli férfiak a frontokon voltak, ennek következtében jelentősen csökkent a születések száma:

Év Születések száma %
1913 275 100
1914 267 97
1915 173 63
1916 151 55
1917 146 53
1918 145 53
1919 239 87
1920 253 92
 
Év Házasságkötések száma %
1913 53 100
1914 42 79
1915 17 32
1916 18 34
1917 38 72
1918 62 117
1919 144 271
1920 71 134


 
Év Halálozások száma %*
1913 152 100
1914 142 93
1915 246 162
1916 157 103
1917 145 95
1918 167 110
1919 150 99
Fiatal turai házaspár az. I. világháború idején    

Bár az 1914. év már háborús esztendőnek számított, ám a megszületett gyermekek még békében fogantak. Aztán fokozatosan csökkent a születésszám.

Hasonló folyamat játszódott le a házasságkötések alakulásában is.

Az 1919-es kiugróan magas szám könnyen magyarázható. Ekkorra jöttek haza a frontokról, hadifogságból a katonák és a háború miatt elmaradt esküvőket végre megtarthatták.

Érdekes módon a halálozásban nem tapasztalható ilyen szélesőség.

Az 1915. esztendő a sok katonaveszteséggel magyarázható, bár a frontokon meghaltakat eltűnteket végérvényesen csak évek elmúltával, több esetben csak az 1930-as években, rendőri rendelettel anyakönyvezték. Az 1918-as esztendőben a „spanyol náthában" hunytak el sokan. Ezt a vírusos eredetű betegséget akkor még nem ismerték. A betegek magas lázban, tüdőgyulladásban szenvedve haltak meg. A halotti anyakönyv szerint az 1918. szeptember 2-től meghalt 68 személy közül 28 halt meg ebben a kórban.

A szükséges egészségügyi előírások elmulasztása okozhatta azt a sok állatbetegséget, amely a világháború évei alatt mételyezte az amúgy is megcsappant állatállományt:

1914 sertéspestis, száj- és körömfájás, lépfene
1915 sertéspestis, száj- és körömfájás
1916 rühkor a lovakon, sertéspestis, száj- és körömfájás
1917 száj- és körömfájás
1918 lépfene, rühkór 146

A dúvadak 1917-ben olyan mértékben elszaporodtak a határban, hogy végül alispáni engedéllyel az egyébként roppant veszélyes mérgezési eljárást is alkalmazhatták. 147

A háborús évek alatt kormányszinten szabályozták a termények kötelező beszolgáltatását, illetve requirálását. Ez roppant nagy terhet jelentett a parasztgazdaságoknak, hiszen a megtermelt javak elvétele veszélyeztette az adott család ellátását, a piaci értékesítést és így a különféle ipari termékek beszerzését. Mindez a kialakult belgazdasági rendszer felborulásához vezetett.

Mivel országosan az elsődleges feladat a hadsereg ellátása volt, mind élelmiszerből, mind iparcikkekből hiány állt elő, ami viszont a tisztességtelen kereskedelmet, az árdrágítást, a lopásokat, a rablásokat gerjesztette. Erről így írt Sárkány Ernő főszolgabíró: „A közigazgatási ügykör a mai terjedelmében és a megfogyatkozott munkaerő mellett alig végezhető. A közélelmezési mizériák, a szén és a világító olaj meg sok egyéb közszükségleti cikk hiánya, a közlekedési nehézségek, az általánosan elszaporodott árdrágítások - mindannyi a közéletnek oly szomorú jelensége, amellyel szemben a hivatalos apparátus tehetetlenül áll, s mondhatni, most már beláthatatlan azon perspektíva, hogy hova fog vezetni."148 A főszolgabírói iratok, valamint a turai községi és csendőrőrsi iratok hűen dokumentálják e romló közállapotokat. Ezek közül emelünk ki néhányat:

1914       Több testi sértésről és kukoricalopásról érkezett bejelentés az őrsre.
1915 Leitersdorfer Sándor ellen feljelentést tettek, mert törvénytelen kukoricafel­
vásárlást végzett
 
1916 A Turai Requiráló Bizottság feljelentette Kuti Pétert gabona- és lisztrejtegetés miatt - Szilágyi Péter hentest megbüntették uzsoraügylete miatt.
 
1918 Szilágyi Mártont pálinka-árdrágításért feljelentették
Neumann Mórt feljelentették a káposztaszállítási tilalom (!) megszegéséért149

 

Turai huszár az I. világháborúban

A requirálások (különösen 1917-1918-ban) napirenden voltak. Mindent összeírtak (még a vándorcigányok lovait is), mindent szabályoztak, mindent megadóztattak, a gazdasági élet szabad kibontakozását bürokratikus rendeletekkel gúzsba kötötték. Külön engedély kellett az áruszállításhoz, szigorúan szabályozták az új üzletek megnyitásának az engedélyezését, a lovak árának a becslésénél a legalacsonyabb összegeket állapítottak meg stb. 150 Egyes intézkedések annyira túlzóak voltak, hogy ezért 1918. február 1-én a Schossberger-uradalom összes cseléde (kb. 100 fő) beszüntette a munkát. A sztrájk azért robbant ki, mert amikor az amúgy sem nagy konvenciót mérték, egy részét felesleg címen elrequirálták. Még a közélelmezései miniszter is túlzónak találta az eljárást, és intézkedést követelt. 151

Az 1917-1918-as években a csendőrség már nem tudott gátat emelni a lopások, a betörések, a csalások, a sikkasztások ellen. A korabeli turai csendőrőrsi jelentések különösen az orosz foglyok és a cigányok törvényellenes cselekedeteiről számolnak be.

Amíg a háború első éveiben ezek száma a tíz esetet is alig érte el, az utolsó években már több tucat bűnesetről szóltak a csendőrőrsi jelentések.

A háború utolsó évében a katonai és gazdasági helyzet olyan mélypontra süllyedt, hogy az embereknek már elegük volt a háborúból, már békét akartak, sőt követelték azt. Egyre több tüntetés, sztrájk jelezte a lakosság elégedetlenségét. Ennek a hulláma elérkezett az Alsó - Galga mentére is. Amikor 1918 nyarán az országos általános sztrájk hatására Galga mente legnagyobb ipari üzemének, a Magyar Lloyd Repülőgép­ és Motorgyár RT aszódi gyárának a munkásai június 23-28-a között beszüntették a munkát, akkor Turán 120 MÁV pályamunkás (javarészt helybéliek) szintén megtagadta a munka felvételét, kijelentve „...ha golyóval tüzelnek, akkor sem dolgoznak. "152

Az emlékmű leleplezési ünnepsége 1919-ben. Középen Józseffőherceg, mögötte Sárkány Ernő főszolgabíró és b. Schossberger Viktor

Tura községnek a háború alatti utolsó hazafias felbuzdulása a hősök emlékének a megörökítésében tett intézkedés volt. A járási főszolgabíró e tárgybani felhívását magáévá tette a képviselő-testület és elhatározta, hogy a falu Fő terén, a honvéd emlékmű és a mázsa között egy impozáns emlékművet állítanak fel. E célból létrehozták az Emlékmű Bizottságot, amelynek tagjai voltak: Fekete Sándor, Tóth Mihály, Fekete József, Lakó Károly, Csősz Gábor. 153 Az emlékmű (Farkas Béla alkotása) felállítására a forradalmak után került sor.

Kálmán István nemzetgyűlési képviselő szoboravató ünnepi beszédét mondja


Bakos János Bata András Bata Gábor Benke András
Benke Ferenc Benke János Benke József Benke Péter
Bozlék József Csányi Péter Csedrák János Cseho Pál
Csorba András Csősz Sándor Csörgi János Csörgi Sándor
Czira Gábor Czira István Czira János Darnyik József
Dolányi András Dolányi András Fekete András Galyó János
Gábor István Gólya A Miklós Gólya Gábor Gólya Gábor
Gólya G Mihály Gólya István Gólya József Gólya Mihály
Gólya Péter Gólya Péter Gugó József Győri József
Győri Péter Hanofer Dezső Hanofer Pál Hubert András
Józsa János Józsa Mihály Jenéi József Juhász Ferenc
Kajtor Mihály Kardos Kázmér Kállai István Király János
Kis Ferenc Kis Imre Kis István Kis János
Kis Péter Kis Tóth János Kocsis Sándor Kovács János
Kovács József Kurucz István Kuti István Kuti József
Kuti József Láng István Lévai István Lukács József
Lukács Péter Marinka András Mácsai János Meleg István
Meleg Sándor Mészáros Pál Mihalik József Morvái András
Morvái József Morvái Péter Módos László Nagy Mihály
Nagy Tóth József Ötvös István Pászti István Pászti József
Pászti Sándor Pásztor Mihály Pásztor Mihály Pásztor Mihály
Pásztor Mihály Pásztor Péter Pecze Miklós Pepik János
Rab István Rácz Rudolf Sáfrán István Sára István
Sára István Sára János Sára Péter Seres István
Sima Mihály Szabó András Szabó Ferenc Szabó János
Szabó Mihály Szénási Simon Szigeti István Szilágyi István
Szilágyi Gábor Szilágyi József Szilágyi Márton Szilágyi Mihály
Szilágyi Mihály Szilágyi Mihály Takács János Tellér András
Tóth A István Tóth András Tóth G András Tóth G József
Tóth János Tóth József Tóth L Mihály Tóth M Péter
Tóth Pál Tóth Péter Tóth Sándor Tóth Zs Péter
Vinczur István Vidák Ödön


Pászti József

Amiképpen a hadsereg a frontokon egyre kilátástalanabb helyzetbe került, valójában a feltétel nélküli kapituláció felé rohant, az ország hátországában a közállapotok is teljes káoszba fulladtak. Hasonló helyzet állt elő Tura községben is, ahol a fegyverletétel és az őszirózsás forradalom híre felszabadította a gátakat. Ezt tükrözi a járás főszolgabírójának egy, az események után 1919. január 29-én keltezett jelentése: „A forradalom kitörése után a községek közönsége a községi elöljárók ellen általában nagy ellenszenvet tanúsított, mely ellenszenv a járásombeli Bag, Boldog és Tura községekben oda vezetett, hogy a községi jegyzők kénytelenek voltak székhelyeikről elmenekülni. Ezen ellenszenv egyszerű oka abban a körülményben leli magyarázatát, hogy a különféle requirálások, a felmentési, a hadisegély stb. ügyek az elöljárókat igen sok községi lakos szemében tették ellenszenvessé, s a forradalom kitörésével egyidejűleg a felszabadult népharag az elöljárókkal szemben nyilatkozott." 154 A falu jegyzője, Elefánty Kálmán tehát az őszirózsás forradalom másnapján, a népharag elől, családjával együtt Domonyba menekült. A pontos részletekről feljegyzés nem maradt fenn, a helyzetről csak következtetni tudunk. Ugyanis a forradalmak után, amikor az indulatok már mindenhol lecsillapodtak és visszaállt a régi rend, Elefánty visszajöhetett volna egykori munkahelyére, ám ezt meg sem kísérelte. Nem véletlenül, mert Tura népe hallani sem akart egykori vezetőjéről. Nagyon is elégedett volt az új jegyzővel, Volter Ferenccel, aki a háború alatt aljegyzőként emberséges viselkedésével kiérdemelte a falu megbecsülését. Egyébként Elefánty bizonyos, neki fizetendő járandóságért még hosszú ideig vitában, sőt perben állt Tura községgel. A képviselő-testület kezdetben hallani sem akart a követelés teljesítéséről, aztán hosszas huzavona és főszolgabírói rábeszélés után végül is megegyezés történt.

Az államrend, a helyi közigazgatási rend 1918. október végi felbomlása vérszemet adott azoknak, akik a zavarosban szerettek halászni. Napirenden voltak a zavargások, a betörések, a rablások, a lopások. A három fős turai csendőrőrs (joghatósága három községre terjedt ki) képtelen volt megbirkózni az eléje tornyosuló feladatokkal. Ezért aztán november első napjaiban létrehozták a nemzetőrséget, amelynek soraiba elsősorban a fegyverforgatáshoz értő, frontkatonákat fogadták szívesen. A községi jegyzőkönyv tanúsága szerint a csapat 44 főből állt, akik 20 korona napidíjért végezték rendfenntartó munkájukat. Bérüket november 11-ig az állam, attól kezdve a község fizette. 155

Az 1. világháborús emlékmű napjainkban

Rendszeres járőrözésük, határozott fellépésük olyan sikeresnek bizonyult, hogy november 19 -én a helybéli képviselő-testület a feloszlatásukat rendelte el „...mert községünkben a rend teljesen helyreállt és a kedélyek annyira megnyugodtak, hogy újabb rablásoktól, a személy- és vagyonbiztonság megzavarásától tartani nem kell..." 156 A turai nemzetőrségre azért sem volt már szükség, mert időközben megalakult az Aszódi Járási Nemzetőrség Feuerer Miksa főhadnagy vezetésével, javarészt lloyd-gyári szervezett munkásokból, akiknek a napidíjához (34 K/nap) Tura község 10 napig hozzájárult. (A megalakulásakor egyébként Tura községet Kálmán István képviselte.) 157 A járási nemzetőrség, a csendőrséggel együttműködve mindvégig megőrizte a rendet és biztonságot.

Az országos példa nyomán Turán is megalakult a nemzeti tanács, amelynek tagjai közé nincstelen földmunkásokat és napszámosokat is beválasztottak. Pontos összetételéről és munkájáról nem maradt feljegyzés. Annyit viszont tudunk, hogy más Galga menti községhez hasonlóan a községi közigazgatási hivatalban itt is kiterjesztették november 18-a után a munkásellenőrzést, azaz a nemzeti tanácsból két küldöttet delegáltak a képviselő-testület ülésére. Továbbra is hivatalban maradt tehát a képviselő­testület, csupán a jegyző személyében történt változás. Az elmenekült Elefánty Kálmán után az ügyeket Volter Ferenc aljegyző vitte. Bár a kormánybiztos 1919. január 14-én Notter Gyula tóalmási jegyzőt küldte Turára főjegyzőnek, a falu népe kitartott Volter mellett. A képviselők kivétel nélkül aláírták azt a jegyzőkönyvet, amelyben Volter Ferencet bízták meg a jegyzői tiszt ellátásával. 158

A közellátás megszervezésére létrehozták a Közélelmezési Bizottságot, amelynek tagjai voltak Basa László, Hubert István, Tóth János, Varjú József. 159 Turán az élelmiszerhiány mellett egyre nyomasztóbbá vált a lakáshiány. Ennek megoldására megkezdték a Lakáshivatal felállítását. 160

A sok véráldozatot követelő, gyűlölt háború ugyan befejeződött, ám a föld népének a gondja-baja ezzel még meg nem oldódott. Turán 1918 őszén a legnagyobb problémát az okozta, hogy elmaradtak az őszi vetések és nagyon rossz volt a szegény rétegek ellátottsága. Ezekben a napokban mondott le a még alighogy hivatalba lépett élelmezési bizottság ,,... mert egyesek részéről eljárásuk ellen bizalmatlanság és meggyanúsítások merülnek fel." Lemondásukat a képviselő-testület nem fogadta el, hanem vizsgáló bizottságot küldtek ki tájékozódás céljából. 161

A kormányzat felhívására requiráló bizottságot állítottak fel (egyébként az élelmezési bizottság négy tagját jelölték erre a feladatra), melynek feladata a helybéli gazdák feleslegének az elvétele, és a szegények közötti kiosztása volt.162 Roppant háládatlan feladatnak bizonyult, melynek veszélyeit már előre látták, amikor központilag elrendelték a bizottság mellé 2-2 képviselő delegálását, akiknek feladatául a nép felvilágosítását jelölték, továbbá ...... felhívandó segédkezésre a leszerelt katonák bizalmi testülete, a földmunkások helyi csoportja. " 163 Mivel a requirálás elsődleges célja a községi ellátatlanok megsegítése, és mindezt a leszerelt katonák, valamint a földmunkások helyi szervezete támogatta, a gazdák rétegét ez óhatatlanul szembeállította a szegény­parasztsággal, valamint annak forradalmi szerveivel.

Komoly nehézséget jelentett az egész gazdaközösségnek a határ őrzésének a megoldatlansága. Bár az október-novemberi zavargásokat a helyi és a járási nemzetőrség lecsillapította, a határbeli lopásoktól tartani lehetett és ezért fontos volt a mezőőrök foglalkoztatása. Csakhát a pénz inflálódása miatt a felajánlott díjért senki sem vállalta a felelősségteljes munkát. A képviselő-testületi ülésen ugyanis a következő összegeket ajánlották fel:

Mezõõrök: 2 Homoki dűlõi 400-400 K
  2 Fekete dûlõi 400-400 K
Hegyõrök 5 400-400 K
Kertõrök 2 150-150 K
Három ménhez ápoló   20 K/nap
Éjjeliörök 4 730-730 K

A sürgető problémát aztán ideiglenesen úgy oldották meg, hogy terményfizetéssel helyettesítették a pénzdíjat.164

A Galga vidék központjában, Aszódon a repülőgépgyár munkásai nem elégedtek meg a Károlyi-kormány intézkedéseivel. A Kommunisták Magyarországi Pártjának radikális agitációja támogatást talált a lloydisták között, Aszód a forradalmi változások következetes megvalósítására buzdította a környező falvak szegényparasztjait, földmunkásait. Agitátoraik a vidék falvait járva sok hívet szereztek a gazdagok ellen hozandó intézkedések megvalósítására. Ez történt 1919. februárjában Galgamácsán, amikor is „... a helybeli communisták az aszódiak támogatásával községünkben forradalom kitörését jelentették be..." -jelenti ijedten a főszolgabírónak a mácsai jegyző. A panaszra a csendőrök kivonultak a faluba és házkutatással, a fizikai erőszak alkalmazásával próbáltak gátat vetni a kommunista eszmék terjedésének. 165 Hasonló történt néhány nap múlva Galgagyörkön is. Kartalon, ahol a széles határ mind a Schossberger és a Hatvany-Deutsch bárók tulajdona, 1919. február 13.-án népgyűlést tartottak. Itt határozatot fogadtak el, mely szerint a földeket „... minden megváltás nélkül, forradalmi úton, tehát erőszakkal veszik el jelenlegi bitorlóitól, az úri naplopóktól. " 166

Kuti Mihály és jegyese 1919-ben

Ezekben a hetekben, hónapokban az egyik legfontosabb, a föld népét foglalkoztató téma, a földkérdés volt. Az Alsó-Galga mentén a Schossberger- és a Hatvany-Deutsch-családoknak több ezer holdas domíniumai terültek el, amelynek a szétosztását várták, különösen Károlyi Mihály kápolnai földosztása után. Erre nem került sor, hanem a kommunisták földprogramjának a megvalósítására, nevezetesen a nagybirtok szocializálására és szövetkezeti gazdaságokká történő átalakítására. Még Budapesten nem kiáltották ki a Magyar Tanácsköztársaságot, amikor Galga mente népe már a proletárforradalom útjára lépett. Az 1919. március 18.-án történtekről így számolt be a Vörös Újság: „Az Aszódi Munkástanács, melyben a szociáldemokraták csatlakoztak a kommunistákhoz, elhatározták az 5100 holdas báró Schossberger- és a Hatvany-féle 9500 holdas földbirtokok szocializálását megváltás nélkül, és a szociáldemokrata paktumos földosztó rendeletre való tekintet nélkül. Szándékukat nem jelentették be sem a kormánynak, sem a szociáldemokrata pártnak. Előre megállapított terv szerint hozzáfogtak a nagyszerű munkához... Ezen a napon vette birtokába Aszód, Kartal, Bag, Hévíz fegyveres népe báró Schossberger-féle birtokot. A Kommün emléknapját így Aszód és környéke szabadság ünnepévé avatták a gyönyörű forradalmi munkával. Március 18-át általános munkaszünettel ünnepelték Aszódon. "167

Figyelmet érdemel, hogy Tura népe nem csatlakozott Aszód, Bag, Kartal, Hévízgyörk népéhez, pedig a széles határ 1/3 része itt is a Schossberger-család kezén volt. Nincsen írásbeli dokumentumunk, amely erre magyarázatot adhatna, mint ahogyan nincsen olyan öreg turai sem, aki ezt hiteltérdemlően megmagyarázhatná. A Magyar Tanácsköztársaság idején keltezett jelentések azonban megvilágítják ezt a kérdést. A kommün alatt ugyanis a turai bérgazdaságokat is államosították, és szövetkezeteket hoztak létre, ám ezt Tura paraszti lakossága egyfajta kényszernek vette, ők másként képzelték el a paraszti életet „ ... nagyon szeretnék a földeket elosztani, hogy ők mindnyájan magok szeretnének gazdálkodni, és ezért a Károlyi-kormányt visszarendelni és azt hozsannával fogadnák..." írta jelentésében a megyei biztos. 168 Tura tehát az akkori forradalmi változás alaplépésének a nép évszázados földéhségének a kielégítését tartotta, vagyis a földosztást, és nem az akkor kommunisztikus utópiának számító szövetkezeti nagyüzemet. A község hangulatát július 7-én így fogalmazta meg a már említett megyei kiküldött: „... minden ember kisgazda akar lenni, ezért sem katonasággal, sem pedig a rendszerrel nem nagyon rokonszenveznek..."169

A turai nép rendíthetetlen konzervativizmusának gyökerét mély vallásosságában találjuk meg. A forradalmak idején elterjedt liberális, sőt vallásellenes eszmék és rendelkezések visszatetszést váltottak ki a hitükhöz évszázadok óta ragaszkodók körében, így aztán nem lehet csodálkozni még azon sem, hogy az aszódi lloydista agitátorokat egyszerűen lehurrogták a népgyűlésen, sőt szabályosan kizavarták a faluból. Ez 1919. március 31-én történt, amikor Juhos Pál lloydista a turai népgyűlésen több, akkor divatos antiklerikális és kommunista frázis mellett kijelentette, hogy az egész hatalom a népé és a községi elöljáróságnak a községházán helye nincsen. 170 A maga választott képviselőket a falu megvédte és inkább az agitátorokat tartotta feleslegesnek a faluban, mint saját véreit.

Az 1919. áprilisi munkástanácsi és direktóriumi választások is ezt igazolják, mert igaz, hogy a tagok sorában a nagyobb gazdák helyett több kisgazda, sőt földnélküli agrárproletár került, ám a falu tényleges közigazgatási vezetője továbbra is Volter Ferenc jegyző maradt.

A munkástanácsi választásra egyébként 1919. április 7-én került sor Turán. A megválasztottak: 171

Folyószám NÉV Foglalkozás Szakszervezeti tagság Ingatlan vagyoni viszonyai
1. Batta András fm. Földmunkások és kisgazdák szakszervezete Ház és 4 hold föld
2 Köles András " Ház és 3 hold föld
3. Köles József Ház és 6 hold föld
4. Pásztor János " Ház és 10 hold föld
5. Polgár András gazd. cseléd semmi
6. Kis András fm. 1 hold föld
7. Erdélyi József napszámos 2 hold föld
8. Benke József semmi
9. Köles Mihály " Ház és 2 hold föld
10. Pásztor Péter fm. Ház és 5 hold föld
11. Csorba István napszámos Ház és 1 hold föld
12. Kiss Péter rokkant Rokkantak országos szövetsége semmi
13. Gregori József fm. Földmunkások és kisgazdák szakszervezete 4 hold föld
14. Sík János napszámos Ház
15. Király János fm. 3 hold föld
16. Morvai János " Ház és 8 hold föld
17. Nagy Tóth János napszámos " semmi
18. Pászti Mihály Ház
19. Módos András " Ház és 1 hold föld
20. Szabó András " Ház
21. Pászti István Ház
22. Hublik József fm. Ház és 4 hold föld
23. Kuti János napszámos " semmi
24. Gólya Ferencz Ház
25. Tóth Mihály mészáros Földmunkások és kisgazdák szakszervezete semmi
26. Kis János napszámos semmi
27. Dusa Péter fm. Ház és 2 hold föld
28. Tóth Sándor " " Ház és 3 hold föld
29. Holicza Pál gazd.cseléd semmi
30. Pázmándi István fm. Ház és 20 hold föld
31. Kurucz Mihály " Ház és 6 hold föld
32. Csörgi Mihály állomás málházó semmi
33. Gólya Sándor napszámos semmi
34. Tóth G. Péter fm. " Ház és 6 hold föld
35. Tóth S. Mihály cipész Ház és 3 hold föld
36. Király János napszámos Ház
37. Meleg János fm. semmi
38. Láng Lipót cipész " semmi
Folyószám NÉV Foglalkozás Szakszervezeti tagság Ingatlan vagyoni viszonyai
39. Sára Mihály cukorgyári munkás - Ház
40. Kocsis József napszamos Ház
41. Szabó Mihály MAV vonatkísérő Ház
42. Fazekas Sándor kovács Ház
43. Sáfrán János napszamos Ház
44. Tóth Péter " semmi
45. Tellér Mihály Ház
46. Szilvási Gyula vörösőr parancsnok Magyarországi közalkalmazottak szövetsége semmi
47. Szaszkó János napszámos Földmunkások és kisgazdák szakszervezete Ház
48. Szél János fm. " Ház és 6 hold föld
49. ifj. Tóth Zs. Péter cs. tagja semmi
50. Tóth Antal szöv. üzletvezető - semmi


Összesítve:
állomási málházó 1 cipész 2
cukorgyári munkás 1 földműves 17
földműves családtagja 1 gazdasági cseléd 2
kovács 1 MÁV-vonatkísérő 1
mészáros 1 napszámos 20
rokkant 1 szövetkezeti boltvezető 1
vörösőr parancsnok 1 172
Ha a fenti adatokat a nagy foglalkozási ágakba tömörítjük, akkor a következő összehasonlításra is alkalmas számokat-%-okat kapjuk
munkás, iparos 5 fő 10%
paraszt (földműves, földmunkás) 40 fő 80%
egyéb 5 fő 10%
Ha a vagyonuk alapján közelítjük meg a tanácstagokat, akkor a következő adatokat kapjuk:
Vagyontalan, vagy legfeljebb fél házzal, házi bútorral, apróállattal rendelkezik 17
Akinek háza vagy 1 kh-ig terjedő földtulajdona van 12
Akinek 1 -3 kh földtulajdona, esetleg háza, állata és gazdasági felszerelése van 6
Akinek 3-5 kh földtulajdona, esetleg háza, állata és gazdasági felszerelése van 8


Akinek 5-10 kh földtulajdona, esetleg háza, állata és gazdasági felszerelése van 5
Akinek 10 kh földtulajdona vagy annál több, esetleg háza, állata és gazdasági felszerelése van 2

Az Intéző Bizottság, vagy amiképpen akkor általában nevezték, a Direktórium tagjai a következők voltak:

1. Volter Ferenc elnök községi jegyző Városi Alkalmazottak Országos Szakosztálya Vagyona semm
2. Módos András
közigazgatási bizalmi
napszámos Földmunkások és Kisgazdák Szakszerveze Ház és 1 hold föld
3. Kis Péter
közigazgatási bizalmi
rokkant Rokkantak Országos Szövetsége Vagyona semmi
4. Kurucz Mihály
pénztáros
földmuves Földmunkások es Kisgazdák Szervezete Ház és 6 hold föld 173

Érdekes, hogy az elnök, Volter Ferenc jegyző (a lista szerint) nem volt tagja a munkástanácsnak.

A jegyzéket elemezve néhány általános megállapítást tehetünk. A tanács megválasztott tagjainak többsége a vagyonnal nem, vagy csak nagyon szerény tulajdonnal rendelkezők sorából verbuválódott. A helyi értelmiségieket (tanítók, orvosok, uradalmi tisztviselők stb.) vagy nem választották meg vagy nem vállaltak tisztséget, és így szóba sem került a jelölésük. Ez utóbbi a valószínű, hiszen mint a kommün előtti, úgy a kommün alatti választásokat is Volter jegyző irányította, és hozzá ilyen kéréssel, bizalommal fordulhattak az illetékesek. Hasonlóképpen figyelmet érdemel (és nem véletlen jelenség) az állami alkalmazottaknak számító MÁV dolgozók megfontolt és tüntető távolmaradása. Pedig a vasutasok ekkor már meghatározó réteget képviseltek a turai társadalomban.

Tura község „forradalmi" részvételének legjellemzőbb magyarázata, hogy a község vezetését továbbra is a jegyző, Volter Ferenc kezébe tette le. Ezzel mindenki elégedett volt. Nem is történt semmi szélsőséges cselekedet, akció, esemény a községben a diktatúra 133 napja alatt. Mindezektől a Volter Ferenc vezette direktórium józansága megóvta a községet. Ennek köszönhetően a Magyar Tanácsköztársaság leverését követő megtorlásban senkit sem internáltak, senkit sem börtönöztek be, senkit sem hurcoltak meg a forradalmak alatti magatartásáért, cselekedetéért. Csupán Szilvásy Gyula csendőrőrsparancsnokot (aki egyébként a kommün alatt a Vörös Őrség parancsnoka /!/ volt) váltották le, mégpedig csupán erélytelensége miatt, de a csendőrség állományában megtartották."174

A Magyar Tanácsköztársaság hónapjainak turai történéseiről kevés írásos dokumentum maradt fenn. Arról már tájékoztatást adtunk, hogy a szövetkezeteket dicsérő aszódi agitátorokat elzavarták a faluból, ám a hatalom ennek ellenére létrehozta az uradalomban a szövetkezeteket. A turai központhoz az alábbi majorok tartoztak: Haraszt, Monostorliget, Fekete, Margit. 175 A turai viszonyokról amúgy más vonatkozásban is nagyon negatívan nyilatkozó Polónyi András megyei biztos így írt: „Azután a szocializált nagy üzemekben, birtokokban még mindig benne vannak a régi tulajdonosok és gazdatisztek, és ezek meg úgy intézkednek, hogy (a) községből odajáró munkások ki legyenek játszva, és ez megint ellenszenvet támaszt és még az, hogy nagyon szeretnék a földeket elosztani... " 176

Hogy Tura népe nem szimpatizált a vörös uralommal, sőt ellenszenvvel viseltetett ellene, jó példa erre, hogy ellenállást tanúsított a Vörös Hadseregbe sorozáskor, 177 tiltakozott a requirálások miatt, sőt „ Turán pedig megtagadták a marhaállomány 5%-ának a beadását előíró rendelet végrehajtását. " 178 Amikor pedig tudomást szereztek a Lloyd-gyár törekvéséről, mely szerint Aszód és Hévízgyörk között egy petróleumfinomítót akartak létesíteni, akkor az Alsó-Galga menti falvak közül különösen Tura tiltakozott az új üzem megépítése ellen, féltve a Galgát és a község határában elterülő halastavakat a mérgezéstől. Tiltakozásukat a hatalom jellemző demagógiával söpörte le: „... mert a Schossberger báró háztartásának lehet, hogy szüksége van halakra, de a Tanácsköztársaságnak annál nagyobb szüksége van finomított petróleumra." Végül is a finomító nem épült meg.179

A Magyar Tanácsköztársaság alatt Tura gazdasági életében talán a legkedvezőtlenebb intézkedés a májusban lezajlott lórekvirálás volt, amikor is az állatok valós értékének csak egy részét kapták meg a tulajdonosok.180

 

Fsz Lótulajdonos neve   A ló Melyik katonai alakulat mikor vette át
    leírása becsértéke K  
1. Termelő szöv. ' Fekete 8000 Hatvani hadosztály gyűjtőállomás 1919. máj. 12.
2. " 8000 "
3. Seres Sándorné 7000 "
4. Neuman Mór sárga, herélt 3000 " málhás
5. Hanófer Károly 5500 "
6. Tóth M. Gábor 7500 "
7. Tóth G. János 5000 "
8. Basa Petemé 2600 "
9. Tóth M. Ferenc 5000 "
10. Maszlag János 3000 "
11. Tóth M.János 2800 "
12. Szilágyi István 5000 "
13. Szilágyi Péter 8000 "
Fsz Lótulajdonos neve A ló Melyik katonai alakulat mikor vette át
leírása becsértéke  
14. Seres András 3800 "
15. Ballá József 3800 "
16. Sára István 5500 "
17. Tóth L. Péter 4000 "
18. Tóth Zs. Péter 5000 "
19. Juhász Péter 7000 "
20. Fias Péter 3500 "
21. Jenéi Péter 5500 "
22. Meleg Sándor 5500 Hatvani hadosztály gyűjtőállomás 1919. máj. 13.
23. Galyó István 4000 "
24. Kurucz Mihály 5500 "
25. Kúti András 6500
26. Csörgi István 6500 "
27. Meleg Gábor 5500 "
28. Jenéi József 3000 "
29. Jenéi József 3000 "
30. Tóth L. József 5500 "
31. Tóth A. Pál 5000 "
32. Tóth M. József 5000 "
33. Köles Ferenc 7000 "
34. Szilágyi Mihályné 5500 "
35. Tóth Mihály 5500 "
36. Maczkó Péter 5500 "
37. Tóth Mátyás 5500 "
38. Sima Jánosné 5500 2. vörösőr munkásezred 1919. máj. 13.
39. Lukács M. Péter 5500 "
40. Kálmán István 6000 "
41. Kálmán István 6000 "
42. Haraszti termel őszö vetkezet 5500 "
43. Haraszti termelőszövetkezet 5500 "
44. Haraszti termelőszövetkezet 6000 "
45. Haraszti termelőszövetkezet 6000 "
46. Galyó István 8000 53. vörös vadászezredönk. sor. 1919. máj. 24.
47. Sára János 8000 "

Ennél összehasonlíthatatlanul nagyobb kár érte Tura községét és lakóit a kommün leverése utáni román megszállás néhány hete alatt. Beszéljenek erről a dokumentumok:

- Kálmán Bertalan aszódi malmába került Faragó István Tura - Haraszt bérgazdaságából 9875 kg, Gróf János Tura - Haraszt bérgazdaságából 9389 kg búza, amelyet a román főhadiszállás rekvirált. 181

- Galyó István bíró, és Volter Ferenc jegyző 1919. október 30,-i jelentése a román katonaság rekvirálásáról az alábbi adatokat tartalmazza: 182

Sorszám Tárgy Darab Mázsa Kg Jegyzet
1. Búza 607
2. Rozs 488
3. Árpa 318
4. Zab 757
5. Szarvasmarha 85
6. Hízott sertés 39
7. Hal 12
8. Burgonya 5 Mi is idegenből hozatjuk.
9. Zsír és szalonna 25
10. Vaj 31
11. Túró 45
12. Tejfel 54
13. Bab 350
14. Hagyma 32 Mi is idegenből hozatjuk
15. Borsó 3
16. Lúd 210
17. Kacsa 60
18. Csirke 970
19. Tojás 2300
20. Zöldség, főzelék, gyümölcs Mérték nélkül.
21. 480 kocsi széna 2300
22. Káposzta 100

A helyi közigazgatás vezetőinek jelentést kellett készítenie 7 kérdőpont alapján a román katonaságnak 1919. november 9-én lefolytatott rekvirálásáról. A turai jelentést (a jobb megérhetés céljából) összevonva közöljük: 183

 1. Volt-e... község területén ellenséges csapatok által véghezvitt requirálás? - Igen
 2. A requirálás alkalmával mennyi gabona, takarmány, állat, mezőgazdasági gép, eszköz és anyag vitetett el, esetleg a mezőgazdasággal kapcsolatos ipari üzemekből történt-e requirálás s azok berendezése szenvedett-e

  1. 2004 q gabonát 370.740 K értékben
  2. 3493 q takarmányt 698.600 K értékben
  3. 81 db szarvasmarhát 810.000 Kértékben
  4. 50 db sertést 250.000 K értékben
  5. 57 db lovat 1.425.000 Kértékben
  6. 8 db kocsit 120.000 Kértékben
  7. 16 pár lószerszámot 32.000 K értékben
  8. 84 q káposztát 8.400 K értékben
  9. 12 q halat 24.000 K értékben
  10. készpénzt 38.000 K értékben
  11. Baromfit, gyümölcsöt, zöldséget, tojást stb. naponként.


  A fenti értékek összege: 3.776.740 korona, ellenértékül fizetve lett a románok által 80.700 korona, melynek levonásával tényleges veszteség 3.696.040 kor. Mezőgazdasági és ipari berendezések kárt nem szenvedtek.

 3. A requirálás alkalmával gabonából, takarmányból, állatállományból történt-e a megszálló csapatok ellátására szükséges mennyiségen felül requirálás?
  - A gabona és takarmány vajon szükséges volt-e a csapatok ellátására, meg nem állapítható, mert vidékről ide érkezett csapatok részére történt a requirálás. Hely­ben csapatok állandóan beszállásolva nem voltak. A lovak azonban nem a csapatok részére requiráltattak, mert innét egyenesen Romániába lettek irányítva. A hintókat úgy látszik a román tisztek saját részükre szedték össze. A 10. alatti készpénzt erőszakkal vitték el egyik bérgazdaság pénztárából.
 4. Vittek-e el oly anyagokat, mezőgazdasági gépeket, tenyészállatot, nemesített vetőmagvakat, mely a gazdálkodás folytatásához nélkülözhetetlen?
  - Mezőgazdasági gép, nemesített vetőmag, apaállat nem vétetett el.
 5. Requirálásnál történtek-e erőszakosságok?
  -A 10. pont alatti rablás kivételével erőszakoskodás kifejezetten nem történt, de a requirálás túlnyomó részben sérelmes és mezőgazdaságunkat megbénító mértékig folytattatik.
 6. Történtek-e visszaélések oly értelemben, hogy pénzváltsággal a megszállók eltekintettek volna a requirálástól?
  - Konkrét esetet nem ismerünk.
 7. Hozzávetőleg lehet-e a requirálás által okozott károk értékét megállapítani, ha igen, mekkora összegre rúgnak körülbelül?
  - Felelet az 2. pontban van."

Az első világháború számos egyéni és családi tragédiát okozó vérzivataros évei és a forradalmak semmit meg nem oldó mozgalmas hónapjai után Tura 142 hősi halottat gyászolt; a szakszerűtlen és erőltetett hadigazdaság miatt a termelés visszaesett, a megélhetést biztosító termőföldek minősége sokat romlott, az állatállomány megritkult; a rekvirálásokkal és az idegen hódítókkal sanyargatott nép életviszonyai jelentősen romlottak; az infláció csillagászati magasságot ért el; a trianoni békével nemcsak az ország területének 2/3-át rabolták el, hanem megrendült a nép nemzettudata is. Ebből a kilátástalan helyzetből, erről az embertelen mélypontról kellet ismét (ki tudja hányadszor?!) hazánknak és Tura népének is felemelkednie.

A községi közigazgatás

A község vezetése

Mielőtt részletesen bemutatnánk a turai közigazgatás belső életét, rövid áttekintést adunk a megyei és járási hovatartozásáról és annak változásairól.

Tura falu mindig Pest megyébe (vármegyébe) tartozott. A megye az idők folyamán bővült és neve is változott: Pest-Pilis, Pest-Pilis-Solt, Pest-Pilis-Solt-Kiskun.

A középkori és a török kori közigazgatásról kevés ismerettel rendelkezünk, amiről tudunk azt a megfelelő helyen bemutattuk.

A XVII. század végén, a török kiűzése után a nemes vármegye visszaköltözött Pest városába. A főispán a mindenkori nádor volt, míg a megye tényleges vezetőjét, az alispánt, továbbá a többi tisztségviselőt a megyegyűlés választotta. A kiterjedt megyét több járásra osztották, amelyeknek élén álltak a szolgabírók, később főszolgabírók. Tura 1849-ig a váci járáshoz tartozott. A XIX. század elejére megszaporodott falvak és népességük igazgatását Vác központból már nehéz volt ellátni, ezért gyakorlati megfontolásból felső és aIsó járásra osztották fel. Tura a váci alsó járáshoz tartozott.

A szabadságharc leverése után a vármegyék független kormányzása helyébe az osztrák önkényuralmi közigazgatás vette át az irányítást. Kezdetben Tura az ideiglenes bagi járáshoz (Eckstein Rudolf szolgabíró), majd a terv szerint a gödöllői kerülethez, a provizórium időszakában (1851-1853) a gödöllői járáshoz tartozott. Az un. definitivum időszakában (1853-1860) a gödöllői cs. kir. szolgabírói járásba (szolgabíró Hörl Antal) sorolták. A Schmerling-féle provizórium időszakában Turát ismét a váci járáshoz vonták (főszolgabíró Hörl Antal - Vác központ; alszolgabíró Oberrecht Ferenc - Gödöllő központ - Tura ez utóbbi fennhatósága alá tartozott.)

Ez a beosztás lényegében mindaddig megmaradt, amíg a XIX. sz. végén a váci járástól különvált a gödöllői járás. Az új járás kb. az egykori váci alsó járás területére terjedt ki.

Aztán 1912-ben létrehozták a Galga menti településekből (Aszód központtal) az aszódi járást, melyhez Tura község is tartozott, egészen 1965-ig, amikor is az aszódi járást a gödöllőibe olvasztották. 184

A jobbágyvilágban a községi önkormányzatok jórészt a helyi földesurak alárendeltjei voltak. A helyben lakó uraság maga, a távol lévőnek a megbízottja gyakorolta a hatalmat. Ilyen vonatkoztatásban Turának a helyzete viszonylag kedvező volt, mert a földesúr sohasem lakott helyben. Tura úrbéres népének életét tehát az uraság helyi megbízottja, a tiszttartó irányította. Ezt az állapotot már oldották az 1848-as áprilisi törvények, majd pedig a fennálló állapotokat gyökeresen megváltoztatta az 1871. XVI-II. tc, a községek rendezéséről szóló törvény. 185 Ez rendelkezett a helyi önkormányzat vezető testületéről a képviselő-testületről, mely szerint a település 100-100 lakója után 1-1 fő, 20 éven felüli, választási joggal rendelkező férfi lakosát lehetett megválasztani. Ugyanakkor a legtöbb adót fizető lakosok vagyonuk után tagjai a képviselőtestületnek (ők a virilisek, virilisták). Ez utóbbiak tagságukkal járó jogaikat megbízottjaik útján is gyakorolhatták. A képviselő-testületet kezdetben három, majd hat, végül négy évenként választották újra. Gyakorlat volt, hogy a tagságnak egy-egy részét más időben választották újjá, így a folyamatosságot biztosították.

A település mindennapi vezetését az elöljáróság látta el. A választott testület élén a bíró állt. Tagja volt még a törvénybíró, helyettes bírónak is nevezték. A pénzügyeket a pénztáros, a szociális ügyeket az árvagyám intézte. Az elöljáróságnak tagjai voltak még az esküdtek.

A bíró és az elöljáróság tagjai nem fő állásban látták el feladatukat. Az 1886. XXII. tc. a bírójelölés jogát a főszolgabíró kezébe tette le, így a községi autonómia csak részleges volt.

Községi bírók 1897-1905 (t) Benke Péter
1905-1910 Maczkó Péter
1910-1916 Tóth Miklós János
1916-1921 Galyó István
1921-1940 Maczkó Péter
1940-1945 vitéz Sára János

A közigazgatás szakmai feladatait a községháza hivatala látta el, melynek az élén a választott jegyző állt. Ha az adott településben a feladatokat több jegyző (adóügyi, al-, segédjegyző) látta el, akkor vezető vagy főjegyzőt választottak, aki a hivatal (község­háza) első számú, függetlenített tisztviselője volt.

Tura község iratai sajnos csak részlegesen maradtak fenn és ezért 1871-től nem tudjuk nyomon követni a képviselő-testületi választásokat, a tagnévsorokat, de még a tisztségviselőket sem. Amikortól viszont rendelkezünk iratokkal - úgy gondoljuk - közölni kell a község vezető testületének megválasztását, a névsorokat, a munkáját, hiszen nagyapáinkról, őseinkről, az előttünk élőkről szólnak ezek a tudósítások.

Fennmaradt 1909-ből egy teljes kimutatás, amely részletesen bemutatja a község vezető testületeit.

Elöljárók:

bíró Maczkó Péter
törvénybíró Pásztí József
pénztárnok és közgyám Tóth Gáspár Mihály
körorvos Dr. Hajdú Sándor
körállatorvos Francz Jakab*
jegyző Elefánthy Kálmán
esküdtek Tóth Márton
  Gólya Péter
  Pásztor Péter
  Kurucz Mihály
  Köles Gábor
Irodai személyzet: Kovács János oki. segédjegyző
  Eördögh Tibor ímok
  Menyhárt Mihály kisegítő

*nem tartozott a tényleges elöljárósághoz

Képviselőtestületi tagok

  adó alapon  

választottak

1. Hajdú István* 1. Morvai (13 városi) István
2. .Héczei Jenő* 2. Tóth (keresztfai) Márton
3. Dr. Gallovich Győző 3. Pászti József
4. Fekete Sándor 4. Benke (Elek) Péter
5. Hanófer Károly 5. Tóth Miklós András
6. Kálmán István 6. Szaszkó Imre
7. Csörgi (templomsori) János 7. Molnár Jakus
8. Sándor József 8. Seres Márton
9. Seres Márton 9. Tóth Máté Ferenc
10. Kúti (alvégi) Gábor 10. Sára Tamás András
11. Dóra István 11. Pálinkás András
12. Meleg István 12. Sára Ignác Mihály
13. Molnár Jakus 13. Benke Sándor
14. Seres (sárközi) István 14. Benke kószáló Gábor
15. Fischmann Albert 15. Kurucz Mihály
16. Schwartz Sámuel 16. Tóth Gáspár István
17. Köles Gábor 17. Nemes András
18. Köles Ferenc 18. Gólya József Péter
19. Tóth Gál János 19. Sára (újsori) András
20. Fischer Jakab 20. Pásztor Péter
* Ők b. Schossberger Viktor és testvére, Hevessy Lajosné megbízottai.
póttagok
1. Tóth Zsiga (alvégi) Péter 1. Tóth Gáspár István
2. Szilágyi (tabáni) Sándor 2. Kúti András
3. Kúti (alvégi) Péter 3. Gólya Gábor
    4. Kis Dusa János

A kiegészítő képviselő-testületi választásra 1916. február 14-én került sor, amikor is az I. kerületben: Sára Ignác Mihályt, Tóth Máté Eleket, Tóth Mártont, Galyó Istvánt, Tóth Miklós Jánost; póttagnak: Tusor Jánost, Tóth Miklós Andrást; a II. kerületben: Gólya József Pétert, Fekete Józsefet, Tóth Mihályt (vízsori), Csősz Gábort, Pásztor Gábort (trincsi), póttagnak Maczkó Mihályt (papszögi), ifj. Jenei Mihályt választották meg. 186

A képviselő választás után, február 17-én az elöljáróságot választották meg. Minden tisztségre három jelöltet állítottak és közülük kellett 1-1-et megválasztani. Mivel ilyen pontos jegyzéket eddig nem tudtunk közreadni, ezért teljes terjedelmében közöljük. 187

Bírói állásra: Tóth M. Elek, Galyó István, Bata Péter
Tbírói állásra: Tóth M. Elek, Tóth M. András, Bata Gábor
Pénztárnok állásra: Kurucz Mihály, Bata Péter (szőlők), Pásztor János (vízsori)
I. esküdt állásra: Tóth Márton, Maczkó Mihály (vízsori), Kis Sándor (szentjánossori)
II. esküdt állásra: Tóth Zs. Péter, Benke Sándor, Tóth Mátyás
III. esküdt állásra: Galyó István, Szilágyi Sándor (tabáni), id. Tóth Gáspár Mihály
IV. esküdt állásra: Köles Sándor, Lukács Máté Mihály, Gólya Köles István (sárszögi)
V. esküdt állásra: Maczkó Mihály, Gólya József Péter, Tóth Miklós József (vízsori)
VI. esküdt állásra: Meleg Sándor, Király Mátyás Szabó Mihály (idős)

*A megválasztottak nevét vastagon szedtük.

Az elkövetkező években természetesen folyamatosan történtek kiegészítő választások, részben a lejárt mandátum, részben lemondás és haláleset miatt is.

A következő elöljárósági választásra 1921. március 8-án került sor, ám csak részleges névsor maradt fenn:

bíró: Maczkó Péter
törvénybíró Fekete József
pénztáros Kurucz Mihály
esküdtek Meleg Sándor, Maczkó Mihály, Csombor Mihály

Új elöljáróságot választottak 1924. július 10-én is: bíró Maczkó Péter, törvénybíró Sára Mihály (aki egyébként tisztségét haláláig betöltötte és 1933. október 17-én került a helyére Sára József), pénztáros Kurucz Mihály maradt.

Az 1924. és az 1928. évi választásokról pontos jegyzék nem maradt fenn. Azt viszont tudjuk, hogy mind a két esetben Maczkó Péter maradt a bíró, Sára Mihály a törvénybíró és Kurucz Mihály a pénztáros. Az 1932. évi választásról sem maradt fenn hivatalos dokumentum. Mindazonáltal sikerült a jegyzőkönyvnek névanyagából összeállítani a képviselői névsort. 188 Csakhát ebből nem tudjuk megállapítani, hogy ki volt választott és ki volt virilis képviselő.

1932-1934 közötti képviselő-testületi névsor
Benke Gábor Dr. Herczegh
Benke Mihály Hublik József
Csorba Albert Jónás Pál (fel
Csörgi Mihály Kálmán Istvá
Dóra Ernő Körmendy Jó
Fekete Sándor zottja)
Dr. Főző József Köles Péter
Franc Jakus (Jakab) Kuti István
Galyó István Kuti József
Gólya András Leitersdorfer
Gólya József Lukács Péter
Maczkó Mihály időközben †, helyébe Szilágyi U. Steiner Gyula
Sándor póttag lépett Szilágyi István
Meleg Sándor időközben † Szilágyi József
Morvai János Szilágyi Mihály
Pásztor Mihály Tóth András
Pázmándi István Tóth István
Prokopovits Brunóné Tóth János
Sára József Tóth Mihály
Sára Mihály + tisztségébe Sára József lépett Tóth Péter
Seres István Várkonyi József

A bíró és a törvénybíró személye nem változott, a pénztárosé viszont igen, Tóth L. Péter lett, aki ezt a tisztségét 1944-ig betöltötte.189

Az 1936. és 1940. évi helyhatósági választások alkalmával új képviselő-testületek kerültek a község élére. Részletes elemzésére nem törekszünk. Viszont mind a két névsort leközöljük.

1.br. Schossberger Viktor mb. Körmendy József 1. Morvai János
2. Práznovszky Géza 2. Kálmán István
3. Reich Miklós 3. Tóth Péter
4. Leitersdorfer Sándor 4. Lukács Péter
5. Fekete Sándor 5. Szilágyi U. József
6. Balázs László 6. Pázmándi István id.
7. Francz Jakus 7. Tóth András
8. Kovács Sándor 8. Benke Péter
9. Maczkó Péter 9. Tóth István
10. Körmendy József 10. Benke Mihály
11. Kalmár Sándor 11. Sára Ignác András
12. Dr. Herczegh János 12. Tóth M.Józsefi. 444.
13. Tóth L. János 13. Pálmai József
14. Dóra Ernő 14. Benke Gábor I. 224.
15. Tóth Mihály 15. Tóth Gábor 1.315.
16. Csorba Albert 16. Szilágyi István I. 261.
17. Benke Gábor 17. Sára Gáspár
18. Fischmann Béla 18. Szilágyi U. Sándor
19. özv. Hanoffer Károlyné mb. Hanoffer István
20. Weisz Ignácné mb. Jónás Pál
Póttagok
1. özv. Kovács Mártonné 1. Tóth M. Péter I. 204.
2. Özv. Prokopovits Brunóné 2. Király István I. 36.
3. Seress István 3. Tóth András I. 552.
4. Seres András 4. Rácz József II. 910. 190
  Legtöbb adót fizetők:   Választottak
1. Práznovszky Géza 1. Benke Péter
2. vitéz Sándor József 2. Tóth István
3. Balázs László 3. Benke Mihály
4. Dóra Ernő 4. Sára I. András
5. dr. Herczegh János 5. Tóth M. József
6. Tóth L. János 6. Szilágyi István
7. Maczkó Péter 7. Tóth Péter
8. ifj. Várkonyi József 8. Sima János
9. özv. Meleg Istvánná mb. Meleg István 9. Morvái János
10. Kálmán István 10. Kuti István
11. Dr. Sándor János 11. Ádám János
12. Tóth Mihály 12. Pászti Gábor
13. Riesz István 13. Tóth József
14. Tusor János 14. Kuti András
15. Balázs István 15. Dolányi Mihály
16. Körmendy József 16. Pásztor Mihály
17. Benke Gábor
18. Koronka Géza
19. Seress András
20. Csorba Albert

Póttagok

1. Seres Márton 1. Pázmándi János
2 Szikágyi István 2. ifj. Szilágyi Mihály
3. Galyó István 3. Galyó Mihály
4. özv. Seres Mihályné 4. Szaszkó János

Csupán az országos politikai változások és a zsidótörvények következményét közöljük, melyek szerint még a virilisek között sem szerepelhettek a zsidó származásúak. Az 1940-ben megválasztott új bíró vitéz Sára János, a törvénybíró Tóth Mihály, a pénztáros Tóth L. Péter és a közgyám Galyó István volt. Az esküdtek névsorát nem ismerjük.191

A korszak utolsó képviselőtestületi és elöljárósági választása 1944 tavaszán zajlott le. A képviselő-testületi tagok névsora egy gyűlésbe hívó jegyzéken maradt fenn. 192

Dóra Ernő 11.485. Práznovszky Géza
Gólya Sándor II. 493. Kálmán István
Mahó Sándor II. 586. Riesz István
Benke Sándor II. 594. ifj. Várkonyi József 1.30.
Benke Mihály 11.616. Tóth István I. 15.
Dr. Herczegh János II. 608. Dolányi Mihály I. 14.
Kuti András 11. 639. Sima János I. 311.
Szilágyi Mihály 11.651. Tóth Gábor 1.315.
Tóth L. János 11.715. Benke Gábor I. 334.
Ádám János II. 463. Tusor János I. 336.
Rácz Sándor II. 64. Szilágyi István 1.261.
vitéz Sára János vitéz Zséli Péter I- 237.
Kuti István 1.58. Tóth M. József I. 444
Köles Mihály 1.63. Sára I. András 1. 621.
Galyó Mihály 1.69. Morvái János I. 585.
Tóth József I. 183. Kiss Péter I. 460.
Tóth Mihály 1.206. Pászti Gábor I. 375.
Dr. Fözö József 1.2. Tóth Péter I. 439.
Balázs László 1.47. Tóth Mihály I. 631.
Koronka Géza 1.43 Ondreász János I. 604
Tóth L. Mihály 1.92. Meleg István I. 459.
Csányi József I. 1. Tóth L. Péter I. 615.
Pásztor Mihály 1. 399. Pázmándi János I. 604.

Az 1944. április 29-én megválasztott elöljáróságnak a pontos névsorát ismerjük.

Bírói állásra jelölt: vitéz Sára János, Lajtos József, Gólya József
Tbíró állásra jelölt: Tóth Mihály, Csörgi Mihály, Sára Gáspár
Pénztáros állásra jelölt: Tóth L. Péter, Galyó Mihály, Köles Péter
Közgyám állásra jelölt: Gólya András, Gólya Sándor, Galyó István
1. esküdt állásra jelölt: Benke Gábor alsóvég, Benke Sándor Tabán, Tóth Péter I. 16.
2. esküdt állásra jelölt: Pázmándi János, Ondreász János, Kuti Mihály Trincs*
3. esküdt állásra jelölt: Benke Péter, Szilágyi Mihály, Tóth Gábor
4. esküdt állásra jelölt: Sima János, Tóth Zs. Sándor, Benke Mihály II. 616.
5. esküdt állásra jelölt: Szilágyi Sándor, vitéz Zséli Péter, Sára József*
6. esküdt állásra jelölt: Pászti Gábor, Sára János, Dus János Tószög

* A megválasztottak nevét vastagítva szedtük. A 2. és az 5. esküdt állásra megválasztottat feljegyzés hiányá­ban nem tudtuk megállapítani.

Községpolitika

Tura - mint történelme során általában - a két világháború között is a környék, sőt az ország módosabb települései közé tartozott. Dolgos, szorgalmas lakosain kívül ebben szerepe volt az ésszerűen, józanul és távlatokban gondolkodó vezetőinek, vezető testületeinek is. E században hosszabb ideig működő politikai szervezkedés csupán egy létezett, mégpedig a 48-as Függetlenségi (Kossuth) Párt helyi csoportja. Az e pártra jellemző szellemiség motiválta a század első harmadában a község vezetőit. Sajátos, öntörvényű, a község érdekeit mindenek felett szem előtt tartó községpolitika jellemezte őket. Nem engedték meg külső erők beavatkozását munkájukba. Nehezen tűrték pl. Gallovich Győző plébános, de még a megyei hatóságok beleszólásait is. Ha lehetett kijátszottak a kormányrendeletek ésszerűtlen túlszabályozásait, amire jó példa a hitoktatók fizetési ügye. Ugyanis kormányrendelettel megtiltották a káplánok hitoktatási díjazását, amit a képviselő-testület a maga módján oldott meg: „A rendelettel szembehelyezkedni nem lehet, de nincs megtiltva, hogy a két oktatónak a Haraszt pusztán lévő iskolába hitoktatásért hetenként kétszeri megjelenésért szabályszerű fuvardíjat adjunk."193 így aztán minden maradt a régiben.

A független szellemiség megnyilvánulását találjuk abban a nyilatkozatban is, amelyet az aszódi képviselő-testület felhívására küldtek. Az aszódiak megkeresték a járás minden községét és arra kérték a vezető testületeket, hogy tiltsák be a Pesti Hírlap, Az Est, Világ, A Nap, Pesti Napló, Az Újság és a Népszava lapokat. Tura válaszából kicsendül a 48-as, a múlt századot jellemző liberális gondolkodás, amikor elzárkóznak a javaslattól: tegye meg ezt a kormány, hiszen kezében a cenzúra lehetősége, a turai képviselő-testület nem tilt be semmit, mert „..senkit szabad akaratában és egyéni meggyőződésében befolyásolni nem szabad. "194

E tények mellett ugyanekkor szemléletes az a nyilatkozat, amit az új bíró fogalmazott meg, melyben a lokálpatriotizmus szép és talán még napjainkban is követhető példáját tapasztalhatjuk. „E helyről figyelmeztetem az urakat, itt nem lehet senki más érzéssel telítve, csak kizárólag a község érdekeinek a védelmével. Ha ennek ellenkezőjét tapasztalom a jövőben, minden esetben a népszerűséghajhászás és hatalmi vágy által diktált felszólalásokat a gyűlés jegyzőkönyveiben megörökíttetem, hogy azokból a választóközönség okulást, a felügyeleti hatóság tudomást szerezhessen. A közgyűlési tárgyalásoknál helye van az ellenvéleménynek, de nincs helye az ellenzéki pártok szolgálatának. "195

Mindezek mellett a két világháború között a községvezetés megegyezik a kormány­hatalom keresztény-konzervatív és irredenta politikájával, tulajdonképpen mást nem is tehet, hiszen ezek az eszmék illeszkedtek a lakosság nagyobb részét kitevő önálló parasztság, valamint az államhatalomtól függő és a község vezető rétegét képező közal kalmazott-köztisztviselő és vasutas réteg felfogásához. Ennek szellemében helyeslik a Magyar Királyság Pártja megkeresését, mely szerint Szt. István koronáját helyezzék vissza a címerre és az ország neve legyen Magyar Állam.196 Ugyanakkor közgyűlésen nagy ünnepség keretén belül emlékeznek meg a király nélküli királyság uralkodói jo­ gokat gyakorló kormányzójának, vitéz Nagybányai Horthy Miklós kormányzónak 75. születésnapjáról. Rá egy évre pedig Volter Ferenc szép ünnepi beszédet mondott (ha­lálának 50. évfordulóján) Kossuth Lajosról. 197

Az akkori kor turai „levegőjét", politikai hangulatát idézi fel a Nemzeti Újság, 1925. július 7-i számában B-i S. szignóval jegyzett újságíró az alábbi cikkében:

„Katolikus nap a kincses Galga partján

„A templom és az iskola szerzi vissza egész Magyarországot! "

Tura, július 5.

(A Nemzeti Újság tudósítójától.) Budapesthez közel fekszik a váci alsó járás egyik legnagyobb községe, Tura. A piros cserepes házaiban 6000 magyar él és túlnyomó többségük katolikus. A turai határt - ami pedig elég nagy - a Kis-Galga és a Nagy- Galga, a „kincses-patak"-nak, a legnagyobb szárazság idején ki nem apadó vize öleli körül. Ez pedig nagyon fontos errefelé, ahol az eső ritkán barázdálja végig a földeket és megfeszített erővel kell pótolni azt, amit a természet elmulaszt: verekedni kell a földdel, mert különben a föld marad felül és az ember marad alul.

A turai nép maga a munkában, a nap tüzében sziklakeménnyé kovácsolt, csupaerő magyarokból áll, akik kétszer megrágják a szót, amit kimondanak. De azt is, amit hal­lanak, így fordult azután, hogy a Katolikus Népszövetség vasárnapi katolikus napján a felcsattanó éljenzés és taps, mélyről, a szívekből jött. A környező községekben mindenütt befészkelődött vörös szociáldemokrata méreg pedig minden mesterkedés árán sem tudott ide beszivárogni.

- Gyütt-mentek - intézik el az elvtárs-apostolokat egy megvető legyintéssel. Nagy szó ez itt, a főváros százféle rossz hatásának a gyújtóvonalába eső helyen, ahol az embereknek sokat-sokat kellett küzdeniök az élettel és az életért.

Mise után, fél 11 órakor tartották a katolikus gyűlést a Templom téren.

Kálmán István, a kerület képviselője üdvözölte meleg szavakkal a megjelenteket, majd Ernszt Sándor mondott nagy beszédet. Megköszönte az ünnepi fogadtatást - fellobogózott utcák, pompás lovasbandérium, a turai nemzeti viseletbe öltözött, csillogó leánysereg várta a vendégeket - majd rámutatott arra, hogy valamikor nem messze innen harcolt és elesett a tatárokkal szemben Ugrin kalocsai érsek. A magyar katolicizmus akkor is mindig egy volt a magyar hazával. A fényes koronák, amelyeken a gyémántos kereszt ragyogott, a hatalmas hadseregek, millió népek - mind-mind összetörtek. Egy maradt: az eszme, a hit, amely örökkévaló. Hegedűs György a nemzet ér

tékforrásának nevezte a falut. Szólott a turánizmusról, amelyben egy, a pogányság felé forduló reformációt lát. „Én nem azt - mondotta -, hanem az elmúlt katolikus ezer esztendőt sírom vissza!" A szociáldemokrácia aknamunkájára is rávilágított. Megélje- nezték.

Saly László dr. pápai kamarás, egyetemi helyettes tanár a szent évről, a zarándok- lásról mondott talpraesett beszédet. Haller István az Amerikába szakadt magyarok életéről beszélt. Megragadóan festette a nagy angol néptengerben itt-ott kicsiny szigetet alkotó magyarok küzdelmes, áldozatteljes ragaszkodását magyarságukhoz. Az ideg­őrlő munkában összekuporgatott centjeikből nőttek ki saját templomaik, saját iskoláik. „Itt is a templom és az iskola legyen az, amire a legbüszkébbek vagytok, ahova legtöbbet eljártok, mert csak így lesz nagy ország ebből a csonka hazából!" (Viharos éljenzés).

A közebéden Kálmán István köszöntötte a kormányzót. Nagy tetszés között beszélt Gallovich Győző esperes plébános, királyi tanácsos, majd Czettler Jenő mondott po­ hárköszöntőt, amelyben hangoztatta, hogy a magyar katolikusok legitimizmusa egyúton jár a kormányzó tiszteletével. Sárkány Ernő főszolgabíró után Hegedűs Györgyöt ünnepelték sokáig, lelkes, meggyőződéses szónoklatáért, amelyet a keresztény Magyarországról mondott.

Az ebéden résztvettek között volt vitéz Sándor József, a katolikus nap agilis főrendezője, vitéz Krassói Alfréd, Kalkmayer Mihály káplán, Lányi Adél, Bokor Rózsi, Kamakker Ilona tanítónő, Hayba Dezső tanító, Fazekas Mihály, vitéz Sára János, vitéz Sóti István, Urbán András, Lukács Mihály, Prokopovics Brunó, Tóth Péter, Fazekas Sándor, Ignácz János, Tóth Mihály, Krobót Jenő.

A délutáni gazdagyűlésen Láng János, Czettler Jenő és Haller István beszéltek. Körülbelül 2000 helybeli és környékbeli gazda hallgatta mélyenjáró, tartalmas beszédjüket. Különösen Czettler Jenő tetszett a gazdáknak.

- Mintha a szívünkből olvasta volna a nagyon tisztelt úr - rázta meg Czettler kezét az egyik turai földmíves a beszéd után.

Ezrekre menő sokaság vett részt a befejező körmeneten, amely méltó zárópontja volt a mindvégig emelkedett hangulatú, bensőséges katolikus napnak.
(B-iS.)

Külön figyelmet érdemelnek az országgyűlési képviselőválasztások turai története. Nem végeztünk részletes kutatást a monarchiakorabeli országgyűlési kerület területi változásairól, a képviselőkről, csupán az I. világháború utáni módosulásokat villantjuk fel.

A nemzetgyűlési választásokra készülve, 1919. december 1-én a helyi képviselő­testület három szavazókerületre osztotta a községet, a három szavazóhelység: a községháza, a felső szövetkezet és Hanófer Károly kocsmája. Ez a hármas kerületi beosztás érvényesült az ezt követő választások idején is. így pl. 1939-ben:

1. körzet I. kerület 1-237. számig
  II. kerület 608. számtól végig és a puszták
2. körzet I. kerület 239-től végig
3. körzet II. kerület 1-608-ig
Csoór Lajos (ülő sorban világos ruhában) turai hívei között
Csoór Lajos (világos ruhában) turai korteskörúton

A képviselő-testület soraiból a választások idejére 2-2 tagot küldtek ki, 1939-ben a következőket:

1. szavazó körzetbe: Galyó István, Sára József
2. szavazó körzetbe: Benke Gábor, Tóth Gábor
3. szavazó körzetbe: Szilágyi U. József, Sára I. András

A választások alkalmanként viharosaknak ígérkeztek. Ezért az 1935-ös választáskor a turai körzetközpontba 40 katonát vezényeltek ki, kiknek az ellátására pénzt is megszavazott a község vezető testülete. 198 Egyébként az 1920-as nemzetgyűlési választásokon a helyben lakó Kálmán István lett a kerület képviselője, aki ezt követően több cikluson át, egészen 1935-ig folyamatosan betöltötte ezt a tisztséget. Az 1920-as években Kálmánnak a turai Lakó Károly volt a főkortese. 199 Kálmán István rendszeresen tartott programbeszédeket, amikor is hatásos szónoklataival meggyőzte és maga mellé állította a választópolgárokat. Az 1935. tavaszi választásra a már koros és konzervatív elveket valló Kálmán Istvánt az egyre inkább jobbra tolódó kurzushoz igazodó, fiatal péceli Csoór Lajos váltotta fel.

A községháza épülete

A jelenleg is létező községházát 1902-ben építették. 200 Építője Persler Kálmán. Az impozáns, tekintélyes emeletes épület kiemelkedett az akkor még földszintes, többnyire nád- és zsúpfedeles házak sokaságából. Az épület elhelyezése nem véletlenül történt. Tura központja - már a múlt században is - a Bag-Hatvan törvényhatósági út tengelyében álló római katolikus templom és a Piactér által összekapcsolt terület. A templom, a közelében létesített plébánia és iskola a község életében évszázadok óta vezető szerepet betöltő egyháznak, a Piac tér sarkán létesített községháza pedig az ugyancsak évszázados világi vezetésnek nemcsak gyakorlati célokat szolgáló helyei, hanem egyben a szimbólumai is voltak.

Kezdetben a községháza nyújtott otthont a jegyzőnek, ám az idők múlásával a több célú hasznosítás miatt szűknek bizonyult, ezért külön jegyzői lakot létesítettek, jelenleg óvoda. A községházán azonban továbbra is létezett lakás, mégpedig a nem helyben lakó al-, illetve segédjegyző számára. így pl. Jónás Pál is a községházán lakott. Az ő távozásával a lakást felszámolták és irodává alakították át.

Az épület száz éves fennállása alatt számos átalakítást, felújítást, tatarozást élt át. Az első ilyen rendezés 1924-ben történt, amikor is külön bírói, külön kisbírói szobát alakítottak ki. Az eddig a főépületben lévő börtönt (!) az udvaron álló cselédházba telepítették ki. A villanyvilágítást 1922-ben vezették be a községházára és a jegyzői lakba, mégpedig a Kálmán-féle malom áramfejlesztőjéről, majd a fatelepi generátor szolgáltatta az áramot. Nagyobb külső renoválásra 1942-ben került sor, amikor is a kőműves munkára 1792, a festésre 957 pengőt fordítottak.

A községháza udvarán létesített épületek (istállók stb.) is szerepet játszottak a település életében, ám erről más helyen teszünk említést.

A községi közigazgatás a XX. század első felében

A közigazgatás irányítói

A falu közigazgatásának az irányítását a XX. század első felében három vezető jegyző végezte: az 1908-ban bekövetkezett haláláig munkálkodó Pászkay István, az 1918-ig tevékenykedő Elefánthy Kálmán és az 1919-1944 között hivatalban lévő Volter Ferenc.

A század első évtizedéről kevés dokumentum maradt fenn, így nehéz a községháza és ezen keresztül a helyi közéletet reprodukálni. Az 1913-1924, valamint az 1933-1944 közötti képviselő-testületi ülések jegyzőkönyvei viszont biztos támpontot nyújtanak a turai köztörténet megírásához.

A községházán folyó sokrétű munka ellátását a XX. században már egy jegyző nem láthatta el, ezért al-, és segédjegyzőt (-jegyzőket) alkalmaztak. A gyakorlatban sokszor összekeverték az utóbbi két fogalmat, mert bár mindkét esetben a jegyző alárendelt segítőjeként szerepeltek, ám az aljegyző már idősebb, a jegyzői munkában járatos valaki, akire egy-egy részfeladatot (pl. adóügy) teljesen rábízhatott a vezető jegyző; a segédjegyzö viszont általában fiatal, kezdő pályatárs volt, aki a vezető jegyző utasítása szerint kisebb jelentőségű dogokban járt el, illetve adott esetben helyettesítette a főnökét.

Mind a jegyzőt, mind pedig az al- és segédjegyzőt a település képviselő-testülete választotta, mégpedig a járás tisztviselője (főszolgabíró, szolgabíró) jelenlétében. A pályázatot a sajtón keresztül meghirdették és bizony sokszor 5-10 reménykedő jelent­kezett az állásra. A turai jegyzői állások pályázataválasztása általában zökkenőmentesen zajlottak le, kivéve a főjegyzői váltást. Más helyen már jeleztük, hogy 1918. október 31-én, a népharagtól való félelmében Elefánthy Kálmán, családjával együtt Domonyba menekült. Távozása nem jelentett törést a közigazgatás irányításában, mert hiszen Volter Ferenc aljegyző jól ismerte a falut, tizenötéves szakmai gyakorlat állt mögötte, és ami fontos: a turai nép kedvelte, nem úgy mint Elefánthyt. A felső hata­lomnak azonban más terve volt a turai vezető jegyzői állás betöltésére. A kormánybiztos Notter Gyula tóalmási jegyzőt küldte Turára Elefánthy helyére. A község képviselő-testülete ez ellen tiltakozott és 1919. január 14-i ülésükön mindenki aláírta a jegyzőkönyvet, amelyben hitet tettek Volter főjegyzősége mellett. Az ügy ezzel még nem zárult le, csak a közbejött kommün 133 napja elodázta a dolgokat. Színezi egyébként az eseményeket, hogy a helyi direktórium egyik vezetője éppen Volter Ferenc jegyző volt.

Tura község vezetői az 1920-as évek elején. Ülő sorban középen Golyó bíró és Volter Ferenc főjegyző

A politikai események rendeződése után került ismét sor a turai jegyzőválasztásra. Az eseményt levezető Sárkány Ernő főszolgabíró határozott fellépése ellenére sem voltak hajlandók a turaiak más főjegyzőt megválasztani. Sárkány ezért „... mivel a turai lakosok zavarták a szabad választást..." - későbbi időpontra halasztotta a döntést. 201 A két hét múlva esedékes jegyzőválasztást Kiss Tibor helyettes főszolgabíró vezette le, amikor is Volter Ferenc, Bruckner Jenő boldogi helyettes jegyző és Bugár János galgamácsai jegyző közül a képviselő-testület egyhangúlag Voltert választotta meg turai főjegyzőnek.

A községi közigazgatásnak nehéz évei voltak az I. világháború időszakában. A szakképzett jegyzők közül sokan a frontokon harcoltak, ezért a folyamatosan növekvő feladatok ellátására fiatal gyakornokokat, illetve kisegítő munkaerőket alkalmaztak. Ezek a napidíjért vagy szerény havidíjért dolgozó tisztviselők nők voltak. Ekkor kezdtek a közigazgatásban női munkaerőt alkalmazni.

Sára István aljegyző

A háborút követő inflációs, rossz gazdasági viszonyok között nagyon felértékelődött a havi fixet biztosító jegyzői, tisztviselői munka. A jegyzői pálya tehát a tanult fiatalemberek számára vonzónak bizonyult. Ez történt Turán is. - Az 1920-as évek elején nehezítette a közigazgatás helyzetét, hogy a trianoni békediktátum miatt sok menekült hivatalnok lepte el az anyaországot, állás után kutatva. Turán ekkor létesítették a főjegyzői állás mellé az adóügyi és a II. aljegyzői állást. A vármegye ugyan megpróbálkozott a községi alkalmazottak létszámcsökkentésével, e célból még bizottságot is szerveztek Turán (tagjai: Újfalussy Sándor, Galyó István, Tóth Márton, Tóth Máté Elek), a próbálkozás a fellendülő gazdasági viszonyok között azonban zátonyra futott. 202 Az 1920-as évek első harmadában alakult ki a községháza hivatali rendszere, amelynek élén a főjegyző állt, aztán az aljegyzők, végül az irodatisztek következtek. Figyelemre méltó, hogy az irodatisztek mind, az aljegyzők közül többen helybéli, tanult fiatalok voltak. Természetesen ez utóbbiak ezt csak úgy érhették el, hogy választáskor a képviselő-testület a helybélit (egyébként nagyon helyesen) mindig előnyben részesítette. A második világháború időszakában a községházán már többségben voltak az 1920-as, 1930-as években középiskolát, szakképesítőt, sőt egyetemet végzett helybéli fiatal értelmiségek.

Jegyzők

-1875 Pászkay János
1875-1908 (t) Pászkay István
1908-1918 Elefánthy Kámán
1919-1944 Volter Ferenc
Aljegyzők I.
1909-1910 Kovács János
1910-1919 Volter Ferenc
1919-1921 Matyasovszky Ferenc*
1923 Renner László
1923-1928 Lakatos József
1928-1941 Sára István
1941-1944 Balázs Imre
Aljegyző II.  
1921 Schaff Géza
1921-1930 Bruckner László
1930-1937 Jónás Pál (†Domony, 1938)
1937-1942 Dr. Király János
1942-1944 Csányi József

 

A község vezetőinek egy csoportja 1937-ben (balról-jobbra) Csányi József, Sára István,
Dr. Király János, Jónás Pál, id. Várkonyi József, N.N., N.N., Kreskay József
Segédjegyző
-1900 Krommer Béla
-1903 Konyáry Gyula
-1905 Dégi Bertalan
-1908 Ubrankovics Dániel
1908-1909 Ivány László
1910-1911 Búzás József
1911-1913 Szegedi Albert
1918-1921 Bruckner László
Jegyzőgyakornokok
1913-1918 Bruckner Jenő
1922-1928 Sára István
írnok
-1909 Eördögh Tibor
írnok, irodatiszt I.
1921-1944 Keimer Gyula
írnok, irodatiszt II.
1922-1944 Debreczeni Sándor
írnok, irodatiszt III.
1943-1944 Szoó István
Kisegítő írnok, díjnok
1909- Menyhárt Mihály
1916-1917 Bruckner Ilona
1917-1927 Tóth Erzsébet
1921 Piros György
1942 Tilay István
1944- Visy György (díjnok I.)
1944- Visy József (díjnok II.)


A község gazdálkodása

A község életét tehát a választott elöljáróság (élén a bíróval) és a választott, az e munkából élő, szakképzett hivatalnoki testület (élén a főjegyzővel) irányította.

Számos feladata közül kezdjük a legfontosabbal, a pénzügyekkel. A fél évszázad alatt nemcsak a pénz neme (korona, majd pengő), hanem az értéke is több ízben változott, ezért pontos összehasonlítást végezni nem tudunk. Az arányok azonban önmagukért beszélnek.

A hivatal minden esztendőben összeállította a bevétel (a fedezet), a kiadás (szükséglet) összegét, és mivel az utóbbi minden esetben nagyobb volt az előzőnél, meghatározták a hiányt is. A költségvetés szorosan összefüggött a kor adózási rendszerével, ugyanis a bevétel jelentős részét az adókból biztosították. A hiányt pedig kifejezetten csak az ún. pótadóból tudták fedezni. Természetesen adót minden turai parasztgazda, iparos, kereskedő, háztulajdonos stb. fizetett. Turán 1913-ban az összes állami adó 31308 K volt, amelynek jelentős részét a földadó (14999 K) képezte s mely összegnek csak egy része maradt a községnél. 203 Számot tevő volt a hús- és a borfogyasztási (kezdetben külön kezelték, majd később fogyasztási néven összevonták) adó, amelynek beszedési jogát a község évente a Magyar Királyi Pénzügyigazgatóságtól megegyezéses úton szerezte meg. így pl. 1913-ban, miután 1911-, 1912-, 1913-ban rossz volt a bortermés, kevesebb adóra lehetett számítani, ezért a község csak 7000 koronát ajánlott fel. Az Igazgatóság 9000 koronát kért és azzal fenyegetőzött, hogyha nem kapják meg az összeget, akkor a beszedési jogot árverésre bocsátják. 204 Végül 8500 koronában megegyeztek. A háborús viszonyokra való tekintettel 1916-ban csak 6000 K-át (1000 K hús-, 5000 K borfogyasztás) ajánlott fel a község. Aztán az állam - látva a község nehéz anyagi helyzetét - 1922-ben az általános forgalmi adót átengedte a községnek úgy, hogy 45% az adminisztrációé, 55% pedig a községé. A következő esztendőben pedig a fogyasztási adót is a községnek engedték át. 205

Természetesen a fogyasztási adót fizetők (különösen a kocsmárosok) állandóan panaszkodtak a magas összeg miatt és a borfogyasztási adó csökkentését kérték. Az 1932. évinek éppen az 50%-os csökkentését szerették volna elérni, ám a képviselő-testület megtagadta a kívánságukat. 206 Pedig nem mindegyik kocsmáros állt anyagilag jól. Sőt! Többen éppen azért, mert képtelenek voltak a fogyasztási adójukat (adóhátralékukat) és italmérési illetéküket kifizetni, tönkrementek. A képviselő-testület ilyen esetben nem tehetett mást, mint törölték az adóhátralékukat. A falu sokszínű történetéhez az árnyék is hozzátartozik, ezért tekintsük át, hogy 1935-ben kik jelentettek csődöt és mennyivel tartoztak a községnek.

Pásztor Márton hadirokkant 1154 P
Pázmándi István 227 P
Schwarz Johanna 296 P
Szilágyi Péter 756 P
Tóth A. Mihály 2095 P
Kohn Antal 284 P
Nekik ennyi fogyasztói adótarozásuk volt.
Pásztor Márton 163 P
Szilágyi Péter 85 P
Tóth A. Mihály 182 P

Nekik pedig továbbá még italmérési-illeték tartozásuk is volt 207

A kérdés rendezetlensége miatt alkotta meg Tura képviselő-testülete az új fogyasztói adó szabályrendeletét.208

A helyi adók beszedése a második világháború romló gazdasági viszonyai között élénkült meg: „Tekintettel a község súlyos háztartási helyzetére..." bevezették a vigalmi-, a szikvíz-, és az ásványvíz adót, amelyeknek a beszedését külön-külön szabályrendelettel határozták meg. 209

Az „adókitérés" után vizsgáljuk meg Tura éves költségvetését. Az 1913. évi költségvetés teljesítését járási számvizsgáló elnök, Micsinay Ernő (az Aszódi Takarékpénztár vezérigazgatója) ellenőrizte.

Ezek szerint bevétel 68899 K kiadás 68889 K

Egy-két tételt részletezve:

megnevezés bevétel kiadás
koronában
Szegényalap 2922 1494
Munka- segélyalap 1486 600
Tenyészállat-ellátás 4412 4401
Letéti pénzalap 2461 2373
Közmunka 7420 6216

A község cselekvő vagyona 133.356 K volt.

A fenti kimutatásban nem találjuk a legfontosabb tételt, az ún. háztartási költségvetést, amely minden évben az évi bevétel és kiadás nagyobb részét képezte és amely a tényleges községi feladatok fedezetét biztosította. Más forrásból azonban megtudhatjuk, hogy a jelentkező hiány pótlására pótadót kellett kivetni és ebből tudták biztosítani a fent közölt egyenleget. Pótadónak nevezték az állami adó minden koronája után kivetett adót. Ez 1913-ban 73 fillér volt (=73%-os pótadó!). Létezett továbbá az ún. községi pótadó is, amelyet a mindenkori földadón kívüli összes többi adó minden koronája után vetettek ki. A jelzett esztendőben, tehát 1913-ban a községi pótadó 4,3% volt, ebből fizették a mezőőröket. 210

Miképpen változott az ezt követő esztendőkben Tura éves költségvetése és a vele szorosan kapcsolódó pótadó?
1916 - Rendes- és közmunka költségvetés
szükséglet 66.934 K
fedezet 37.349 K
hiány 29.585 K Az állami adó 30.500 K - a hiány pótlására - 97%-os pótadót vetettek ki.

Itt jegyezzük meg a közmunka nagyságát és értékét:
A kivetés
622 kétfogatú munka á 2 K=1244 K
1108 kézimunka á 0,5 K = 554 K 211

A közmunkával végezték általában az egész községet érintő feladatok ellátását (pl. útépítés, árvízelhárítás stb.). Ez a fajta adó a régi feudális időkre emlékeztető közteher volt.

1918-Rendes és közmunka költségvetés: 1924-Egy inflációs év adata:
Bevétel 42.414 K Bevétel 69.823 K
Kiadás 85.050 K Kiadás 209.662. 796 K
Hiány 42.625 K Hiány 159.839.796K212
Az állami adó 40.448 K- 140%-os pótadó! 213
1934-Egy „boldog" békeév: 1944-És egy háborús esztendő:
Bevétel 33.225 P Bevétel 141.378 P
Kiadás 69.188 P Kiadás 213.555 P
Hiány 35 963 P Hiány 72.177 P
Pótadó 140%-os. 214 Az állami adó 30. 373 P - pótadó 235% ! 215

A költségvetés ilyen nehézségei miatt a település közterületi része bizony keveset fejlődhetett. Amikor a fejlődés lassúságáról teszünk említést, akkor a közpénzből való fejlesztésekre, az utakra, az egészségügyre, a közvilágításra, középületek létesítésére gondolunk.

A község bevételeinek egy részét a községi földek bérbeadásából szedte be. A községi földek területének nagyságát ismerjük:

1925-ben 276 kh;
1935-ben 285 kh, ám ebből 198 kh beépített vagy más okból nem adózó, tehát 87 kh-t lehetett árendáltatni.

Arra vonatkozóan, hogy ezekből mennyit adtak árendába, csak egy 1936-os részadatunk van, ezt alább majd közöljük. Nyilvánvaló, hogy csak a szántót adták bérbe. Az árenda időtartama 6 év, kiadható volt egybe és részletekbe. A föld után fizetendő adó a bérlő kötelessége, akinek a bérleti összeg 1/4 részét a szerződés megkötésekor kellett kifizetni, a többit részletben fizethette. Kötelessége volt még a községi apaállatoknak meghatározott mennyiségű alomszalmát adni, valamint a bérlet lejártakor a földet megforgatva átadni.216

Az 1913-1919-es árendálási szakaszra a községi földek kikiáltási ára 400 K volt. 217 Az egészet Kálmán István vette bérbe, mégpedig 1272 K-ért. Az ezt követő időszak földbérlőit nem ismerjük, ám nagy valószínűséggel Kálmán legalább még egy ciklusra bérelte a földeket.

1936-ban az alábbiak bérelték a földeket (e listából megtudhatjuk a földek határbeli elhelyezkedését és nagyságát is):

Feketei földek 3 h* Benke Petemé 122 P
3 h Sáfrán József 120 P
3 h Pálinkás József id. 120 P
3hifj.TellérJános 120 P
3 h Csörgi Péter 120 P
3 h Pásztor Mihály 121 P
3 h Gábor József 117P
2 h Csősz Gábor 83 P
Régi agyagos 5 h Dusa Gábor 81 P
Új agyagos 2,5 h Vérségi Péter 27 P
Kónya és kenderföld 171+356 nöl Lakatos Lászlóné 36 P
Kónyái házhely 425 nöl Maczkó Pál 23 P
Alsókerti házhely 425 nöl Szilágyi István 22 P 218

*Nincs megjelölve, hogy magyar hold vagy katasztrális hold.

Ezeken kívül a határ más részén is léteztek községi földek. Ezt az alábbi adatok bizonyítják: a képviselő-testület döntése szerint a Farkasváron elterülő 5,5 holdas községi földek javítását a bérlő végezze el és ezért kedvezményben részesül. 219 A Farkasváron fekvő községi 10 kh nagyságú földet 1940-ben Csörgi Mihály vette bérbe. 220

Amikor a község újabb földterülethez jutott, bérlet útján azonnal hasznosította. Ezt bizonyítja az OFB ún. iskola föld (5 db 4 holdas parcella!) árendálása. 1943-ban a 6 éves ciklus lejárt, tehát új pályázatot írtak ki, mégpedig „feles" hasznosításra. Tehát egy új, egyébként általánosan elterjedt formát (feles-bérlet) alkalmaztak a községi földek hasznosításánál. 221

Az árendálók bizony alkalmanként nehéz gazdasági helyzetbe kerültek és a szerződésben vállalt bérleti összeg részletét nem tudták fizetni. így járt 1941-ben Lakatos Lászlóné is, aki teljesen tönkrement, a házát is elárverezték. Ilyenkor - általános gyakorlat volt - a bérletet más vette át. Ez történt Lakatosné esetében is, amikor a bérletét Szilágyi János vette át. 222

A község egyik bevételi forrása a vadászati haszonbérlet volt. A feudalizmusban ez a földesúri kiváltságokhoz tartozott. Az uraság engedélye nélkül senki sem vadászhatott az adott település határában. Az úrbéresség felszámolásával ez a jog is a föld tulajdonjogához kapcsolódva megosztódott.

A vadászati haszonbérlet rendszerének turai bevezetésére nincsen adatunk. A XX. század második évtizedében 6 évre, nyilvános árverésen lehetett elnyerni a bérletet. 1912-1918 között Lakó Károly volt a bérlő. A képviselő-testület a lejárt bérletre 1917. augusztus 5-re pályázati árverést hirdetett a 4000 kh nagyságú vadászterületre (tehát a község és lakosainak a földjére, a földbirtokost a vadászati jog saját földjén továbbra is megillette!). A kikiáltási ár 1918-1924-re 500 K. Az árverésen a jogot ismét Lakó Károly nyerte el, mégpedig 4950 K-ért. 223

A fiatal Kovács László turai kántortanító vadászöltözetben

Az 1924. június 23-i árverésen a kikiáltási ár 100 q búza volt. Ismét Lakó Károly lett a bérlő, 107q búzával. 224 A bérlet akkor 10 évre szólt, ami 1934-ben lejárt. Nemcsak a helybéli vadászok száma szaporodott meg, hanem sok budapesti lakos is szeretett volna vidéki vadászbérlethez jutni, vagy vidéki vadászok közé bekerülni. Ez a helyzet Tura község számára új körülményeket, több bevételi lehetőségeket teremtett, így került sor az addig egy vadászbérleti terület kettéválasztására:
I. terület (Feketéi oldal, Galgán túli Beke, Paskom) 2875 kh - kikiáltási ára 600 P
II. terület (Homoki oldal, Kónya, Kenderföld, Farkasvár, Szőlő­hegy, a Galgán inneni Paskom) 2360 kh - kikiáltási ára 400 P 225
A vadászbérletet elnyerték: 226
I. terület Balázs László 1055 P-ért 227
II. terület Tóth L. János 1450 P-ért 228

A vadászterületek kisebb földterülettel bővültek, amikor az OFB földekre is kiterjesztették a vadászati jogot;
I. terület 53 kh-val á 40 fillér = 21,20 P
II. terület 358 kh-val á 1 P = 358 P 229

Az 1934-ben megkötött vadászbérleti szerződés 1940-ben lejárt. Nem írtak ki újabb pályázatot, hanem a meglévőt meghosszabbították 1945. július 31-ig. Mivel jelentősen csökkent a vadállomány a bérlet összegét csökkentették, mégpedig az I. területnél 1076 P-ről 807 P-re, a II. területnél 1808 P-ről 1356 P-re. 230 Időközben a II. terület bérlője, Tószeghy Emil lemondta a bérletét, tehát nem élt a meghosszabbítással, hanem 2000 pengőért átadta a „Turai Társaságnak" (tehát az I. területet bérlőknek). 231

Kezdetben a haszonbérleti díj teljes összege a község pénztárába folyt. A parasztgazdákat tömörítő közbirtokosság azonban úgy ítélte meg a dolgokat, hogy (mivel a földjük is lényegében vadászterület) az összeg 50%-a őket illeti. A képviselő-testület az érvelést elfogadta, ám csak 10%-ot ítélt meg. 232 Az elkövetkező években a gazdaközösség hivatalos tömörülése a Legeltetési Társulat kapta a vadászbérlet 10%-át. 233 A község és a Legeltetési Társulat közötti feszült viszonyra és részbeni feloldására vezethetők azok a javaslatok, amelyek szerint a vadászbérleti díjat (2800 P) szétosztják az érdekelt gazdáknak; az újabb javaslat szerint nem ezt teszik, hanem a díjat a mezőőri fizetésekre fordítják. 234 Végül is ez utóbbi megoldást választották 235, mindazonáltal a Legeltetési Társulatnak és a Hegyközségnek is juttattak ebből az összegből 250-250 P segélyt.236

Turai vadászok

A vadászat Turán is, akárcsak más községben, úri passziónak számított. A fegyverek, töltények, a ruházat beszerzését, a bérleti díj fizetését csak a jobb keresetűek engedhették meg maguknak. A turai vadászok javarésze az intelligencia (földbirtokosok, malomtulajdonosok, tanítók, orvosok, tisztviselők stb.) soraiból verbuválódott.

A halászati jog bérléséről kevés adattal rendelkezünk. Természetesen a Galga halászati bérletéről van szó, hiszen az alsóréti tavak b. Schossberger tulajdonát képezték és ott ő intenzív haltenyésztést folytatott.

A Galgára a halászati jogot évente, szintén árverésen adták ki. A képviselő-testület döntése értelmében 1938-tól a szerződést 3 évre kötötték meg. 237 Az év őszén a bérleti szerződést László János kókai lakos nyerte el. 238

Napjainkban talán csodálkozunk ezen a bérleten, hiszen a Galgában alig található érdemleges hal. Ez valóban így van. Ugyanis az 1970-es évek folyószabályozása részben megszabadította ugyan a községet az árvíztől, ugyanakkor az egykor kanyargó, gidres-gödrös, bokros, nádas-gyékényes folyócskából egy puszta vízlevezető csatornát alkotott, amelyben jelentősebb halpopuláció és más állatvilág (pl. hüllők, kétéltűek) alig találja meg az életfeltételeit. Ezt a helyzetet tetézte az 1975. évi ciánszennyezés.

A községi alkalmazottak fizetésénél is jelentős változások történtek az idők folyamán. Általánosságban megállapíthatjuk: a községi alkalmazottak sohasem voltak túlfizetve, mindazonáltal a Monarchia idejében, majd pedig az 1920-as évek közepétől a községháza tisztviselői (nyilvánvalóan a beosztásuktól függően különböző mértékben) az akkori átlagos fizetésekhez, jövedelmekhez képest jobban díjazottak voltak, kedvezőbb viszonyok között élhettek. Ez tette vonzóvá a tisztviselői állást, és ez, valamint iskolai végzettségük emelte őket a turai intelligencia sorába.

Először a hivatalnokok fizetését tekintjük át. Jegyző: 1913-ban 1200 K/év + a jegyzői földek jövedelme, ami bizonytalan volt, azért 1000 K jegyzői pótlékot szavaztak meg, amely a nyugdíjba is beszámított.

Pászkay István 1908-as elhalálozása után meghirdették a turai jegyzői állást, amelyre hét községi jegyző és két segédjegyző nyújtotta be a pályázatát. 239 Nem véletlen a nagy érdeklődés, mivel a szakmában köztudott volt: „A turai jegyzői állás a gödöllői járási jegyzői állások közt egyike a legjobb javadalmazásúaknak..." 240

A turai jegyzői javadalmat szabályrendeletben határozták meg, amelyet még a XIX. században (pontos idejét nem ismerjük) alkottak meg.

Ezek szerint:

Ez bizony tekintélyes jövedelem, ebből „úri" módon lehetett élni. Ezt egészítette ki az 1898. évi pótszabály-rendelet, amely az 500 Ft (=1000 K) készpénzt 600 Ft (=1200 K) emelte. Ezt a felemelt fizetést élvezte először Pászkay István és ezt kapta Elefánthy Kálmán 1908. évi megválasztása után. 241

Ugyanekkor a segédjegyző fizetését 700 K-ról 800 K-ra emelték fel.

A háború alatt a fizetés vásárlóértéke csökkent, az inflációs időkben minden bérből, fizetésből élő nehéz helyzetbe került. A pengős világban aztán megállapították a közalkalmazottak osztálybesorolását, amely biztos és jó megélhetést biztosított a turai főjegyzőnek. A fizetéséhez megfelelő lakás is tartozott. Egyébként a jegyzői lakot 1926- ban tatarozták, majd 1935-ben alaposan felújították. 242

Az aljegyzőknek természetesen kevesebb bér járt. Lakás helyett lakáspénzt kaptak (300 K), amely 1918-ban már kevésnek bizonyult megfelelő lakás bérlésére. Az ő helyzetük szintén a pengős világban javult.

A segédjegyzői állást 1910-1918 között a hihetetlenül alacsony bér (800 K) miatt nem tudták betölteni, ezért írnokot (írnokokat) alkalmaztak. Az írnok fizetése 1300 K + 1 szoba a községházán. A háború alatt alkalmazott írnoknő 800 K fizetést kapott, amelyből természetesen nem lehetett megélni, ezért 1918-ban még 400 K „drágasági pótlékot" is kapott. A Bruckner Ilonát követő Tóth Erzsébet 1920-ban 1300 K évi fizetést és kevéske kiegészítést kapott. 243

A hivatalnokok fizetése mellett figyelmet érdemel a többi községi alkalmazott fizetése. Az elöljáróság élenjáróinak a fizetése:

1914 Bíró 800 K/év
Törvénybíró 500 K/év
Pénztárnok-közgyám 500 K/év 244
1922 Bíró 60.000 K/év
Tbíró 40.000 K/év
Pénztáros 60.000 K/év
1930-1941 Bíró 320 P/év
Tbíró 200 P/év
Pénztáros 320 P/év
Közgyám 80 P/év
1941-1943 Bíró 600 P/év
Tbíró 500 P/év
Pénztáros 600 P/év
Közgyám 100P/év 245

Bár Balázs László képviselő-testületi tag a béremelést „... a község nehéz anyagi helyzetére való tekintettel..." nem tartotta időszerűnek és a testület első menetben sem szavazta meg, a pénz romlása miatt hamarosan mégis kénytelenek voltak megadni a magosabb éves tiszteletdíjat.

1943-1944 Bíró 1200 P/év
Tbíró 1000 P/év
Pénztáros 1200 P/év
Közgyám 200 P/év 246
1944- Bíró 1800 P/év
Tbíró 1500 P/év
Pénztáros 1800 P/év
Közgyám 500 P/év 247

Az elöljárókon kívül másokat is fizetett a község. Fontos szerepe volt a kisbírónak. Galyó Márton 42 évig szolgált kisbíróként Turán, 1916-ban megbetegedett, dolgozni nem tudott. A község - hálából (!) - a hosszú szolgálatért a 200 K/év fizetését kegydíjként élete végéig megszavazta.248 Amikor pedig 1920-ban megtért teremtőjéhez, a község temette el.

A négy éjjeliőrnek olyan kevés bért tudtak csak fizetni az I. világháború idején, hogy nem voltak jelentkezők. A problémát úgy oldották meg, hogy kettőt alkalmaztak a négy béréért.249

Az első világháború utolsó évében rendezték az alkalmazottak bérét. A jegyzékből nemcsak a béreket, hanem az alkalmazottak számát is megtudhatjuk:

2 kisbíró 1000-1000 K/év
1 kisbíró 500 K/év
2 homoki mezőőr 340-340 K/év
2 feketéi mezőőr 300-300 K/év
4 éjjeliőr 500-500 K/év
5 hegyőr 320-320 K/év
2 szőlőbíró 100-100 K/év 250

A tehénpásztor az eddigi pénzfizetés helyett kenyeret (gabonát) kapott.

Az inflációs idők fizetését nem érdemes bemutatni, hisz félévenként változott.

A II. világháború kezdetekor a fizetések az alábbiak szerint alakultak:
Kisbírók bére 770 P/év + 100 P ruhapénz 251
Éjjeliőrök 390 P/év
Kisegítő fűtő 200 P/év
Mezőőr 400 P/év
Temetőőr 60 P/év
Palántás kertőr 200 P/év
Templomkert csősz 50 P/év 252

A háborús években aztán a fizetések sokat változtak.

A szegődményesek bére 1944. szept. 4-től:

Hubert András kisbíró 180 P/hó
Basa István kisbíró 170 P/hó
Két ifjú kisbíró 170 P/hó
Éjjeliőrök fejenként 600 P/év
Gulyás (bizottsági javaslat: 200 P/hó
lakbér 200 P/év
7 q 20 kg kenyérgabona/év, 1 hold föld
Bojtár 60 P/hó
6 q kenyérgabona/év
Hősök ligete gondozása 100 P/év
Fűtő-takarító 1200 P/év
6 mezőőr 1800-1800 P/év 253
Palántakert őr 600 P/év
Templomkert őr 150 P/év
Csőszkunyhó a turai szőlőben

Egy javaslat szerint az éjjeliőr-kérdést soros őrszolgálattal a lakosok oldják meg. Egy adott időben 10 fő legyen. 254
Az 1930-as évek fizetési változásáról kevés adat maradt fenn. A csőszök 1934-ben 15 q rozsot, az éjjeliőrök 1940-ben az addigi 15 P/hó fizetés helyett 20 P/hó fizetést kaptak.255

A község alkalmazásában álltak a szülésznők (bábák), ám ezzel a témával majd az egészségügynél foglalkozunk.
Kiegészítő fizetés (napidíj, útiköltség) járt a szabályrendelet értelmében az utazásért: jegyző a járásban 10 K, máshol 16 K; elöljárók a járásban 6 K, máshol 10 K; két községben adóvégrehajtás, összeírás: jegyző 6 K, elöljárók 4 K, becslések 4 K. A községi alkalmazottak napidíja: járásban 30 K, azon kívül 50 K, útiköltség 3 K.

Az 1920-as évektől a napidíjat a tisztviselők az osztályba sorolásuk alapján kapták. Az 1940-es években a napidíj (8 óra után) 6 P, kevesebb időért 3 P.256

A bizottságok szerepe a község életében

A községi képviselők nemcsak a képviselő-testületben fejtették ki tevékenységüket, hanem a különböző célból létrehozott bizottságokban is.

A választások alkalmával tevékenykedett a már említett előkészítő bizottság, melynek tagjai a választói névjegyzéket állították össze. Hasonló szerepe volt az igazoló választmánynak.
A bizottságok jellege, neve, száma a fél évszázad alatt természetesen változott, mindegyiknek a közlésétől eltekintünk. Egy-egy időpont kiválasztásával azonban keresztmetszetét adjuk a helyi közigazgatás egy jellemző szeletének.

Az 1921. márc. 16-i ülésen hozták létre az alábbi bizottságokat:

Útügyi bizottság: Kálmán István, Fekete Sándor, Tóth Márton
Építkezési bizottság: Maczkó Péter, Tóth Márton, Kurucz Mihály, Volter Ferenc, Sima Ferenc, póttag: Meleg Sándor, Tóth Máté Elek, Galyó István
Lakásügyi bizottság: tagjait a főszolgabíró nevezi ki, helyi javaslat: Fekete Sándor, Sára I. Mihály, Nagy Lajos, Klopfer István
Házhelykijelölő bizottság: Sándor József, Franc Jakus, Dr. Hajdú Sándor, Morvai János, Fekete József, Tóth Márton, Csombor Mihály

Az elkövetkező években más bizottságok is alakultak, így pl. 1934. január 19-i képviselő-testületi ülésen létrehozták a

Földbirtokrendezési bizottságot: Várkonyi József, Csörgi Mihály, Szilágyi József;
Ingatlanforgalmi bizottságot: Sára József, Várkonyi József, Tóth L. Péter;

Az 1934. március 31-i ülésen az

Egészségügyi bizottságot: Benke Gábor, Morvai János, Csörgi Mihály;

Kulturális bizottságot: Fekete Sándor, Tóth L. János, Sára József, Gólya József,

Csörgi Mihály;

Testnevelési bizottságot: Kálmán István, Várkonyi József, Sára József. Természetesen az építési bizottság tovább működött, de pl. az útügyi-, vagy a lakásügyi bizottság okafogyottá válva megszűnt.

Fontos szerepet játszott a falu életében a községi bíróság, amelynek tagjai a mindenkori bíró, valamelyik jegyző és egy esküdt, mindhárom személy mellé helyettest is állítottak:

Év Tag Helyettes
1935-ben Maczkó Péter Sára József
Várkonyi József Gólya József
Sára István Király János
1937-ben Maczkó Péter Sára József
Várkonyi József Gólya József
Volter Ferenc Sára István
1941-ben vitéz Sára János Tóth Mihály
Sima János Benke Péter
Volter Ferenc Dr. Király János
1944-ben vitéz Sára János Tóth Mihály
Pászti Gábor Benke Sándor
Volter Ferenc Csányi József

Az 1930-as évek második és az 1940-es évek első felében új bizottságok alakultak: Népművelési bizottság: ifj. Várkonyi József, Porpáczy István, Dr. Molnár Pálné 257 Földbirtok- egyben nyilatkozó bizottság (továbbá az ingatlanforgalmi ügyekben ez a bizottság írt alá): Tóth L. Péter, Tóth Gábor, Benke Mihály.

A közdűlő utak fontos szerepet játszottak a parasztfalu életében, ezért azok gondozása már régtől fogva a gazdaközösség feladata volt. E munkálatok irányítását régebben a törvénybíró látta el, most külön felelőst (Várkonyi József) választott a képviselő­testület (közdűlő utak felügyelője). 258

Az 1940-es helyhatósági választások után újjáalakultak a bizottságok: 259 Építési bizottság: Benke Sándor, Benke Péter, Herczeg Vilmos, Lukács Mihály Testnevelési bizottság: főispáni jelölés alapján: Dóra Ernő, Maczkó Péter, Pásztor Mihály, községi jelölés alapján vitéz Sára János, Kálmán István, Tóth L. Péter Ingatlanforgalmi bizottság és aláírók: Tóth L. Péter, Benke Mihály, Tóth Gábor Egészségügyi bizottság: Benke Gábor, Sára I. András, Kuti István Becsbizottsági (elemikár becslő) tag: Tóth Gábor

Iskolánkívüli népművelési bizottság: vitéz Sára János, Kálmán István, Tóth L. Péter
Közmunka-felügyelő:
Tóth Mihály tbíró Hidak felügyelője: Tóth Mihály 260
Katonai kárbecslők: Mezey István, Kuti István
Kulturális- és szépészeti bizottság: Kovács László, Dr. Molnár Pálné, Kuti István, Batta Mihályné, Pásztor Mihály, Tóth Mihály. 261

A bizottságok tagjait általában három évre, egyeseket csak egy évre választották.

Nem kívánunk a bizottságok tagjainak, alkalmasságuknak elemzésébe belemerülni, csupán felületesen azt azért megállapíthatjuk, hogy ezekben az évtizedekben is nagyobb szerepet kapott a „hatalom" embereinek a szerepeltetése, mintsem a szakszerűség, a hozzáértés kérdése. Különösen vonatkozik ez a megállapítás az olyan bizottságokra, ahol speciális ismeretek kellettek (pl. kulturális, egészségügyi, testnevelési). Csupán mutatóban találunk egy-egy „szakembert" (Porpáczy, Kovács László, Dr. Molnárné). S hol voltak a többiek: tanítók, tanárok, orvosok stb.?!

A közigazgatás feladatai

A helyi önkormányzat számos feladata közé tartozott a községi utak és hidak gondozása. Az ún. törvényhatósági út/utak, amelyek a települést a szomszéd községekkel összekötötték, a vármegye hatáskörébe tartozott.

A század elejére már kiépült a Turát Galgahévízzel és Hatvannal összekötő út. Ez köves, akkor úgy nevezték: makadám út volt. E század második évtizedében kezdődött meg a Valkó-Vácszentlászló-Tura és a Tura-Boldog törvényhatósági út építése, amely közel egy évtizedig tartott. A munkálatok megkezdését 1915-re tervezték. A község a földek átengedésével és 10266 K hozzájárulás megszavazásával járult hozzá, b. Schossberger, valamint Faragó bérlő 2000-2000 koronát ajánlottak fel a nemes ügyre. 262 Az útépítés természetesen közügy, ám ugyanakkor mindenkinek (földbirtokosoknak, árutermelést folytató parasztgazdáknak, vásározó iparosoknak) egyben gazdasági érdeke is volt. Az I. világháború, majd a forradalmak késleltették a munka megkezdését. Erre csak 1920-ban került sor. 263 Az építkezésben a község közmunkával vett részt. Kőszállítást, homokszállítást végeztek a gazdák. Az évekig folyó munkában való ingyen részvételt azonban kezdték megelégelni. Amikor aztán az alispán ismét kőszállítási ingyen munkát kért, a testület nem zárkózott el a feladat teljesítésétől, de csak pénzért vállalta. 264 A megye vezetőjének megújított kérését a pár hónap múlva lefolytatott (két ízben is kiprovokált) szavazás mindig elvetette. 265 E munkálatok folyamán került sor a Bag-Zsámbok és a Tura-Vácszent lászló közötti törvényhatósági utak összekötésére, amelyhez Tura pénzt ugyan nem adott, ám a területet ingyen átengedte.

A faluban 1934-ben 7 km hosszúságú műút volt, vagyis az átmenő törvényhatósági utak és a vasúthoz vezető kövesút. 266 Ez utóbbi mellett a szilárd burkolatú járda építését a képviselő-testület 1923 végén a „kutyavasút" felszedése után határozta el. 267

Az ismertetett építkezéseken kívül a század első felében más jelentős útépítés nem történt. A község vezetése számára a falu és a határ útjainak (községi utak, dűlőutak) a gondozása is sok, alkalmanként szinte megoldhatatlan feladatot jelentett. így pl. a Kenderföldön és a Homoki határrészben a dűlőutak elszűkültek. Új, mérnöki karózás kellett, amit Somló Dezső mérnök végezett el 1200 K-ért.268 E feladathoz tartozott a hidak, átereszek javítása is. így a Felsőkertek, a Papszög, a Hévízi út, a Harasztra vezető út hídjait kellett javítani.269 A község bővülésével, új területek parcellázásával egyidőben újabb és újabb utcákat kellett megnyitni.

A mezőgazdasági termelés megkövetelte a dűlőutak karbantartását. Ez ugyan az elöljáróság egyik megbízottjának az irányításával és javarészt a gazdaközösség közmunkájával történt, mindazonáltal a községnek is jelentős pénzösszeget kellett e célra fordítani. Egyébként a község határában az alábbi dűlőutak léteztek: 270

I. Fekete oldalon
Vérségi út 4,7 km Határvölgyi út 2,6
Irtásparti út 2,3 Bárányos út 1,2
Bárányos út 1,- Bárányos út 2,-
Javadalmi földet kerülő út 1,- Vasútra járó út 1,9
Görbe út 1,4 Tagos út 1,3
Tagos út 1,- Tagos út 0,8
Tagos út 0,5 Beke út 2,3
Vízrejáró út 3,7 Vízrejáró út 1,2
Vízrejáró út 2,3 Vízrejáró út 1,3
Vízrejáró út 0,6 Galábos út 4,9
II. Homoki oldal
Fényszarusi út 5,4 Fényszarusi határra járó út 2,2
Agyagos mente út 2,- Agyagos mente út 2,2
Fényszarusi útra járó út 3,- Kőkút laposút 2,8
Zöldhalom út 2,6
III. Kiosztott földek
28-31 számig név nélkül 1,1 12,-
1,4 3,1
IV. Szőlők
Kapzsi hegyi út 1,8 Mérges hegyi út 1,2
Öreghegyi út 1,3 Derékhegyi út 1,3
Sárkányfok hegyi út 1,4 Sárkányfok hegyi út 0,6
Unom hegyi út 1,3 Újhegyi út 1,2
Haraszti út 1,4 Neszűr hegyi út 0,9
Neszűr hegyi út 0,9 Neszűr hegyi út 1,-
Neszür hegyi út 1,- Neszűr hegyi út 0,8
Neszür hegyi út 1,-
V. Farkasvár
Kenderföld közép út 0,9 Kenderföld közép út 0,9
Kenderföld rétre járó út 1,7 Felsőberki út 0,4
Felsőberki út 0,3 Ecetfasori út 1,5
Feketei kiosztás út 1,- Feketéi kiosztás út 0,8
Feketei kiosztás út 0.5
Összesen: 91 km hoszzúságú dűlőút

Tura életében mindig is jelentős szerepet játszott a Galga és ezzel kapcsolatban az árvízvédelem. A kis folyó , inkább patak időszaki vízfolyásnak számított, amely tavaszi hóolvadáskor, sőt nyári felhőszakadások alkalmával is kilépett medréből és tengerréváltoztatta a falu és a vasúti töltés közötti területeket. 271

Kiöntött a Galga

A folyócska régtől fogva malmokat hajtó energiájával, a vizében fogható halaival, jól termő rétjeivel, vízi szárnyasokat bújtató és építési anyagot szolgáltató nádasaival áldást jelentett a mellette sorjázó települések lakóinak; amikor viszont mindent elöntve és eltiporva kilépett medréből, nagyon sok kárt s emberhalált is követelő bánatot okozott Galga mente népének.

Árvízvédelmi szempontból különösen hibás döntésnek bizonyult, amikor 1769-ben (Grassalkovich Antal gróf szorgalmazására) a Pest-Hatvan országutat új nyomvonalra helyezték. Az addig Aszódon és a város határában létesített több, nagy nyílású hídon átvezető utat a Bag-Hévízgyörk határában megépített gátra terelték át. Itt viszont nem vették figyelembe a Galga alkalmankénti áradásait és csak szűk s kevés átereszt építettek a töltésbe. Ezt a hibát a megye érdekelt vezetői hamarosan felismerték és 1794-ben felvetették a Galga átfogó regulációját, ám jelentős változtatásra nem került sor. Embernek kellett az árban elpusztulnia, hogy a Grassalkovich herceg birtokán áthaladó országos út visszahelyezésével javítsanak a helyzeten.

Az történt ugyanis, hogy 1814-ben a gát által felfogott hatalmas víztömeg hirtelen átszakította a töltést és a kocsijukra menekült nőket, a határban dolgozó aszódi Chugyik János feleségét és leányát elsodorta. Csak a lányt tudták a hömpölygő áradatból megmenteni. Ezt követően hiába küldte el drámai hangú jelentését Adonyi Mihály főszolgabíró, a vármegye lassan és fontolva haladó apparátusa csak a reformkori lendület hatására, 1837-ben látott hozzá a Galga rendezéséhez, ami együttjárt a főútvonal visszahelyezésével és a Galgavölgyön átvezető töltés elbontásával. A munkálatokra 1847-1849 között került sor, melynek tervezésekor 5 híd és 3 vízáteresztő megépítését írták elő. A Galga menti falvak határában létező vízimalmok víztárolására létesített mellékágak és gátak, zúgók felszámolása is sokat segített az árvizek kivédésében. Az is igaz, hogy ez pedig a vízimalmok felszámolását jelentette, ám a XIX. század végétől ezt megoldották az aszódi, majd a turai és a bagi gőzmalmok beüzemelésével.

A vízimalmok felszámolása sem szüntette meg teljesen a Galga állandó árvízveszélytjelentő problémáját. Ezért aztán 1876. április 9-én Aszódon gyűlést szerveztek a környék érintett földbirtokosai és képviselőinek részvételével, mégpedig egy vízszabályozási társulat létrehozására. A döcögő szervezkedésnek nyomatékos lendületet adott a Galga, ugyanis 1885 februárjában ismét kilépett medréből és tengerré változtatta a tájat Mácsa és Tura között. Ezután gyorsan peregtek az események. Még ez évben, Aszód székhellyel megalakult a Galgavölgyi Víztársulat, melynek hatásköre 4530 kh- on Püspökhatvan északi határától Jászfényszaruig terjedt. A víztársulat átfogó munkába kezdett: mélyítették a folyómedret és védműveket építettek. A Galga első, átfogó szabályozása a XX. század elejéig tartott és 180.000 koronába került. A társaság, munkája befejezése után, 1903-ban feloszlott.

Az 1940. évi turai árvíz

S most egy érdekes tervet elevenítünk fel, ami a Galgát, a mellette lévő falvakat, így Túurát is érintett. „Ezekben az évtizedekben fogalmazódott meg egy ma már ábrándnak tűnő, de lényegét tekintve nagyon is figyelemre méltó terv. E szerint a Dunát és Tiszát egy csatornával kell összekötni, amely Vácról indulna ki és Aszódon-Jászfény szarun át Szolnoknál torkolna a Tiszába. A csatorna megépítésének a legkritikusabb szakasza a Duna és a Galga közötti, mert innentől kezdve a Galga és Zagyva völgye önmagát kínálja a terv sikeres megvalósításához. A tervezők jövőt fürkésző szemei már a galgai hajóforgalmat is látni vélték, amely az országrészek közötti olcsószállításával hazánk gazdasági fellendüléséhez járulhatna hozzá. Ez akkor is és talán ma is utópiának tűnik, ám ha rátekintünk a térképre, akkor azt láthatjuk, hogy pl. Franciaországot keresztül-kasul szelik a mesterséges csatornák és sokszor az országutaknál méterekkel magasab­ ban haladnak a vízen az önjáró uszályok. A közelmúltban megnyitott Rajna- Majna-Duna csatorna pedig szintén azt bizonyítja, hogy a Duna-Tisza csatorna nem csupán ábránd. Legfeljebb nekünk kevesebb pénzünk, még kevesebb hitünk s akaratunk van a merész tervek megvalósításához."272

A XIX. század végi Galga reguláció csak a folyóra korlátozódott és nem szabályozta a belé ömlő patakokat, időszaki vízmosásokat. Ezért aztán csapadékosabb években a hegyekben, dombhátakon a nagyobb tömegben felhalmozódott hó ismét áradásokat okozott. Ez történt 1924-ben Turán is. Rolf Camilló bérelt földjeit elöntötte az ár, ezért kártérítésért folyamodott a községhez. A képviselő­testület elutasította a kérést mondván: a tavaszi ár Turán általánosan kicsap.273

A sorozatban fellépő árvizek újólag felvetették a Galga és vízrendszerének teljes szabályozását. Erre azonban nem került sor, mindig megelégedtek a Galga „tisztogatásával". Igaz, ezeket a munkálatokat az 1930-as évektől már az állam is támogatta. Járási összehangolás eredményeként 1937-ben, Domonyban lezajlott érdekeltségi tárgyaláson a munkák bekerülési összegének 60%-át a FM, míg a fennmaradó 40%-ot az érdekelt községek biztosítják. A kiszámítási mód: az árvízveszélyes terület kh-ként 9,- P-őt fizettek a települések. így tehát Turának jelentős összeget kellett e célra fordítani. A szeszélyes folyón ez sem segített. A tavaszi áradat 1940-ben elmosta Turán a gátakat. A képviselő-testület pedig szomorúan állapította meg, hogy a helyreállításhoz nincsen elegendő pénz. 274

A Galga átfogó rendezésére az 1970-es években került sor.

Az utak-hidak-vizek feladatsorhoz tartozott még a vizenyős területek lecsapolása is. A Kőkút-lapos lecsapolása először 1937-ben merült fel, amikor is megállapították, hogy ezt csak érdekeltségi hozzájárulással lehet megvalósítani. 275 Aztán 1943-ban az előmunkálatokra 700 P-őt jegyeztek, ám a hamarosan bekövetkezett harci cselekmények a terv megvalósítását elodázta. 276

Az útépítéshez, különösen pedig a házépítéshez használták az agyagot. A régi agyagos (Kónya sor) kimerülőben volt. Ezért aztán a képviselő-testület a házhelypar­ cellázásokkal egyidőben, a várható építkezésekkor felmerülő igény biztosítására új agyagost (Hatvani út mentén) jelölt ki. Meghatározták a tarifát is; 1 kocsi = 20 K 277, majd a pengő bevezetésével és a pénz értékváltozásával folyamatosan módosították: 1 kocsi = 10 fillér - 20 fillér - 40 fillér - a II. világháború alatt már 1 P. 278

A törvényhatósági utakat az ún. útkaparók tartották rendben. Külön foglalkozásnak számított és a XX. század első felében a fix fizetés, valamint a mellékes jövedelem­lehetőségek miatt keresett állásnak bizonyult. A mellékjövedelemhez tartozott az utak melletti árkok füvének kaszálása, illetve értékesítése. Az élelmes útkaparók a kezelésükben lévő árkokat felparcellázták és szabályos árverésen adták ki a gazdáknak. Nagyon érdekes volt az ún. útkaparék hasznosítása. Ezt az útkaparók azoknak adták (nyilvánvalóan valamilyen ellenszolgáltatásért), akik elszállították. Mivel akkoriban a motorizáció sem az útszéli füvet, sem a kaparékot nem szennyezte, mindkettőt jól hasznosíthatták a földművelők. Az útkaparék értékét felismerte a községi képviselőtestület is, amikor kijelentették: a község útjain képződött kaparékot a község hasznosítja. 279

Napjainkban sokak számára a kéményseprő már csak a szerencsehozás babonás megtestesítője. Egykoron a rendszeres kéményseprés a gyakran előforduló tűzvészek megelőzését szolgálta. Kötelező feladatvégzésnek számított, ami alól sem a község, sem a falu lakói nem vonhatták ki magukat. Egy 1913-as adat szerint kéményenként 1,20 koronát kellett a községházán befizetni. 280

A háború utolsó évében a kéményseprői díjat a községre vonatkoztatva 400 koronával emelték. 281 A kéményseprői szerződést a járásnál, Aszódon kötötték, mégpedig Galyó bíró és Volter aljegyző jelenlétében. 282 A járás két kéményseprői kerületre oszlott. Az egyiknek Aszód volt a központja, a kéményseprő mester Walla Ákos, aki egyébként 1911-1932 között Aszód nagyközség bírói tisztét is betöltötte; a másik a turai kéményseprői kerület, amelyhez Turán kívül Hévízgyörk, Galgahévíz, Boldog (akkor az aszódi járáshoz tartozott!), Kartal és Verseg tartozott, a mester pedig a háború előtt özv. Bakos Károlyné (nyilvánvalóan meghalt férje után) az első világháború idején Hergott Károly (szolgálatának kezdetén nem ismerjük), 1918-tól Mongyi János volt. 283

A kisdedóvó-mozgalom országos szinten a XIX. század közepén indult meg. A Galga vidéken először Aszódon, az 1850-es évek elején vetődött fel az óvoda felállítása, amelynek érdekében hozták létre a Kisdedóvó Alapító Társulatot. Hosszú, több évtizedes szervezkedés eredményeként végülis 1893-ban nyílt meg az aszódi óvoda, az első ilyen jellegű intézmény a Galga mentén. Az egyleti óvodát 1902-ben állami kezelésbe vették. 284

Általánosan jellemző a XX. század első évtizedére, mely szerint a kultusz- és az egészségügyi kormányzat igyekezett az elemi oktatást és különösen a kisdedóvókat állami kézbe venni. Egyben szorgalmazták a települési óvodák létesítését ott, ahol ennek még a gondolata sem vetődött fel. Turán is hasonló folyamat játszódott le. A központi szorgalmazásra reagált a képviselő-testület, amikor fellépett az óvoda szervezése ellen. 285 Nem az óvoda, a gyermekek nevelése ellen tiltakoztak, hanem az anyagiak hiánya, a szegénység miatt, hiszen az éves, legszükségesebb költségeket is csak pótadó kivetésével tudták biztosítani. Ennek ellenére az óvoda létesítésének az ügye nem zárult le. A vármegye közigazgatási bizottsága 1910. február 11-én határozatban mondta ki, hogy Tura községnek óvodát kell felállítani. A község e feladat ellen már többször tiltakozott, az indokok között szerepelt: nincs a faluban gondozatlan gyermek, felesleges pénzkidobás, a régi szokásrend miatt a kisgyermekeket a szülők amúgy sem adják ki a kezükből. 286 Aztán 1910-191 l-ben mégis több alkalommal az intézmény építésével, egy ízben pedig az óvónő választásával is foglalkozott a képviselő-testület. 287 Végül 1913-ban határozatot hoztak: az óvoda felállítását nem ellenzik, de mivel a községnek erre semmi pénze nincsen, a létesítéshez teljes államkölcsönt kérnek. 288

Az első világháború aztán több évtizedre levette a napirendről a turai óvoda felállítását. A téma legközelebb 1943-ban vetődött fel, amikor is a megyei tiszti főorvos, ígérvényében 15.000 P segélyt helyezett kilátásba, egy 10x20 m-es szabványos napközi otthonos óvoda felállítása esetén. A felajánlást a község nem fogadta el. Az elutasításban a háborús körülményekre és a 140%-os pótadóra hivatkoztak. A turai óvoda felállítására csak 1945 után került sor.

A XX. század nagy találmánya a közvilágítás Turán kicsit későn, az 1920-as évek végén valósult meg.

Kezdeti próbálkozások már az évtized elején léteztek, amikor a Kálmán-féle malomban, valamint a fatelepen kisebb teljesítményű áramfejlesztőket üzemeltettek.

Az átfogó községi villanyvilágítás bevezetésére Hévízgyörk kezdeményezésére, Tura központtal, három község (Hévízgyörk, Galgahévíz, Tura) részvételével részvénytársaságot szerveztek. 289 Adatok hiányában nem ismerjük ennek az RT-nek a működését. Azt sem tudjuk, hogy a falu 1929. évi villamosításakor honnan kapta a település az áramot. Aszód esetében éppen ebben az évben adta át (a település vezetésének megkérdezése nélkül) a világítással és fejlesztéssel kapcsolatos jogot a Ganz Villamossági Rt a Phoebus Villamos Műveknek. A járási székhelyen aztán ezt követően egy sajátságos helyzet alakult ki: a község nagyobbik fele Gödöllőn keresztül a Phoebustól kapta az áramot, míg az ún. újtelepi rész a délnógrádi erőműtől, amely a Hungária Villamossági Rt érdekeltsége volt. 290

Véleményünk szerint tehát az 1929-ben villamosítását megkezdő Tura kezdetben a Phoebussal állt üzleti kapcsolatban és az áramot is Gödöllő-Bag-Hévízgyörk-Tura vonalon kapta. A Hungáriával ugyanis a község 1933-ban kezdett tárgyalni. 291 A megegyezés hamarosan megszületett. E szerint a közvilágításért a község 3240 P/év átalányt fizetett. A rövid lejáratú szerződést egy 20 évre szóló pótszerződéssel akarták kibővíteni. A Hungária ennek megkötése esetén 80 fillérre szállította volna le az áram KWo-kénti árát, a község még további csökkentést akart elérni. A Hungária azonban kiváltságos helyzetben volt és a további alkudozásoktól elzárkózott. 292 A tárgyalás eredményeként aztán 1937-ben 10 új közvilágítási lámpát helyeztek ki. 293

Az utolsó békeévben Tura közvilágítási helyzete a következő volt: a faluban 7000, a külterületeken 350 lélek élt; a beépített terület roppant nagy 3,5 km2, azaz 1 lakosra 500 m2 jut; a törvényhatósági út 7 km, egyéb út 16 km, az utcák hossza összesen 23 km, erre a területre jut összesen 60 (!) közvilágítási lámpa, vagyis 1 lámpának 58.333 m -t kellett bevilágítania. Úgy gondoljuk mondani sem kell, bizony ez nagyon szerény közvilágításnak számított. 294 Ez a helyzet mindössze 60 évvel ezelőtti állapot. Az 1929- től kiosztott házhelyeknél, az újonnan beépített falurészeknél kellett volna még további közvilágítási lámpákat elhelyezni. Ám még 10 új lámpaoszlop felállítása is komoly gondot jelentett - a szegénység miatt - a községnek.

A tiszta, egészséges ivóvíz fontosságát már régen felismerték, ezért a zavaros folyók, patakok, tavak vizét emberi fogyasztásra nem használták fel. Kutakat ástak vagy a hegyek tiszta vizű patakjainak a vizét vezetékeken juttatták el a településekbe. A középkorban általánosan elterjedt a szőlő termesztése s a bor fogyasztása, javarészt a rossz ivóvíz által terjesztett járványok megelőzését szolgálta.

Tura ásott kútjai a felszínhez közeli talajvizet tartalmazták, amelyek bizony szenynyezettek, a betegségek melegágyai voltak. A jó ivóvíz biztosítására a század elején, a falu tanult embereiből 1905. augusztus 9-én végrehajtó bizottság alakult, mely összefogás eredményeként megkezdték az artézi kutak fúrását. Nem volt könnyű dolguk, mert a község vezetése ahelyett, hogy segítette volna a törekvésüket, akadályozta azt. Szerencsére Dr. Heyder Ödön járási főszolgabíró az akadékoskodók ellenére megadta a fúrási engedélyt, sőt még az eljárási költségek megfizetése alól is felmentette a társadalmi csoportosulást.

A fennmaradt iratokból megtudjuk, hogy kik voltak a jó ivóvizet megkeresni szándékozó végrehajtó bizottság tagjai:

elnök: Molnár Jakus gyógyszerész
tagok: Dr. Homonnay Ferenc ny. körorvos, Fekete Sándor tiszttartó
jegyző: Dégi Bertalan segédjegyző. 295

A kút fúrását a Barina téren 1906. április 20-án kezdték meg és hamarosan (május 12-én) Molnár elnök és Dégi jegyző jelenthette a főszolgabírónak „... a kút fúrását a legszebb eredménnyel befejeztük." 296

Ezt követően a falu más helyén is fúrtak mélyrétegű (artézi) kutakat, amelyek egészséges ivóvizet biztosítottak a lakosságnak.

A nagyobb településekben a század első felében vágóhíd mindenhol létezett. Hivatalos húsvizsgáló pedig még a legkisebb faluban is volt, ezt törvény írta elő. Ahol viszont állatorvos működött, ott az ő feladatai közé tartozhatott ennek ellátása.

Turán is létezett vágóhíd 297, ám a higiénás követelményeknek - az idő múlásával - nem felelt meg. Erre utal az a levélváltás, ami 1908-ban Suba István járási állatorvos és az éppen hivatalba lépett Elefánthy Kálmán jegyző között történt. Suba a közvágóhidat sertésvágásra alkalmatlannak minősítette, amit Elefánthy szakmailag megalapozatlannak tartott. Ezt Suba kikérte magának. Végül a főszolgabíró tett rendet. Kötelezte a községet a vágóhíd rendezésére és szabályrendelet megalkotására. 298

Az 1930-as évek végén megindult az új vágóhíd létesítésének a folyamata.299 A tervet Szabó István ceglédi mérnök készítette el 600 pengőért. A tervek szerint Benke András I. 203. sz. alatti tulajdonát veszik meg erre a célra (300 nöl 1200 P-ért). 300 Az 1940. szeptember 23-i ülésén a telekmegvételről döntöttek, ám a vágóhíd tervét, mint annyi jó kezdeményezést elsöpörte a II. világháború nemzetpusztító szele.

Az árusításra szánt állatokat a húsvizsgálónak vagy helyettesének (pl. 1944-ben Mezei Sándor Hangya könyvelő volt Várkonyi doktor helyettese!) be kellett mutatni és csak az ö vizsgálatuk, engedélyük után adhatták el, mérhették ki a húst. A vizsgálatért természetesen díjat kellett fizetni. A díjak nagyságára két adat áll rendelkezésünkre:

1920-ban: szarvasmarha 40 K
  szopós borjú, juh 20 K
  sertés 30 K
  bárány, malac 15 K 301
1922-ben: az infláció miatt havonta kellett a díjat módosítani, ezért november 1-től új díjszabást rögzítettek: nagy állat lkg, kis állat 1/2 kg hús ára.302


A későbbiekben is kb. ezt az arányos értéket állapították meg. Mind a vágóhíd működését, mind a húsvizsgálati (vágatási) feladatokat, mind pedig a vizsgálati díjat a képviselő-testület által elfogadott szabályrendelettel szabályozták. Ezeket alkalmanként, a kor követelményeihez újra fogalmazták. Ezt tették 1913. szeptember 29-én, 1935. december 19-én, 1943. szeptember 1-én. 303

A községi képviselő-testület hatáskörébe tartozott az illetőség kimondása. Békeidőben ennek nincsen különösebb jelentősége, legfeljebb egy kis utánajárást igényelt. Más a helyzet a háborúban vagy kirekesztő törvények alkalmazása esetén.

Az első világháborúban az illetőség megállapítása a nem magyar állampolgárok esetében volt fontos. Amennyiben az illető ellenséges állam polgárának minősült, úgy azokat az ország minden településében kiszűrték és internálták. Az igazsághoz tartozik, hogy az antant szövetséghez tartozó államok ugyanezt tették a központi hatalmak (tehát a magyar) állampolgárokkal is.

A turai képviselő-testület és a jegyzői hivatal fennmaradt irataiból számos ilyen illetékességi vizsgálatról tudunk. Eleinte a szerbek (e nemzethez tartozók közül sokan éltek akkor Magyarországon) felderítésével foglalkoztak, majd pedig főleg a katonaköteles férfiak honosságát kellett igazolni, mert ennek alapján hívták be őket a különböző ezredekbe. 304

A hovatartozás (ország, település) megállapítására a háború utáni évtizedekben is folyamatos feladatmegoldást jelentett, ám ennél sokkal izgalmasabbak és tanulságosabbak azok a vizsgálatok, amelyeket a zsidótörvények miatt kellett lefolytatni. Nem kívánunk e kérdéscsoportba elmerülni, mindazonáltal fontosnak tartjuk megállapítani: a kirekesztő törvények meghozatala szégyenteljes cselekedet volt. Ám mindezek csak úgy válhattak szomorúan szégyenteljessé, hogy a jogalkalmazók - nyilvánvalóan az országban létező egyfajta diktatúra hatására és a több évtizedes antiszemita buzdítás eredményeként - tehát a megyei és városi törvényhatóságok, a községi önkormányzatok is behódoltak és az esetek jelentős részében megvalósították a törvény célját: a kirekesztést. Ne áltassuk magunkat: ez a kirekesztő politika is hozzájárult a magyarországi zsidó, sok esetben a cigány holocausthoz.

A turai képviselő-testület 1939. április 6-tól kezdve foglalkozott a helyi zsidó lakosság honosítási ügyeivel. Természetesen minden üggyel nem foglalkozhatunk, ám néhányat kiemelünk. A hosszú életet megélt Kovács Imre esete több szempontból figyelemre méltó. Személyét mindenki ismerte a községben, hiszen 1906-ban ebben a faluban látta meg a napvilágot. Apja, Kohn Mór, édesanyja Friedmann Laura szintén turai lakosok voltak, az apának hentes-mészáros mestersége és kis szatócs boltja volt. Kovács Imre mindvégig a faluban élt, megnősült, leánya született, ennek ellenére a község vezető testülete (igaz csupán 7:6 arányban) elvetette a kérelmét és nem igazolta turai honosságát. Feltehetően a testület kevésbé szélsőséges tagjainak kellemetlen lehetett ez a döntés, mert a megújított kérelem nyomán megismételt tárgyaláson 19:5 arányban elismerték Kovács Imre turai honosságát. 305

Dr. Hajdú Sándor nyugdíjas orvos honosságának elismerése könnyebben ment, bár maga a tény, hogy a Turán élő és a falu népét évtizedekig gyógyító orvosnak külön kérvénnyel és mindenféle dokumentumokkal kellett igazolni turai honosságát, bizony elszomorító és a magyarországi közállapotok sötét korszakát vetíti elénk. 306

Dr. Krémer Lajos esete még lehangolóbb. A foglalkozására nézve ügyvéd, kamarai tag Krémer Hugyagon született 1891. december 9-én (szülei: Krémer Mór - Schönfeld Berta), 1927-től megszakítás nélkül Turán élt. A községben praktizáló, folyamatosan adót fizető ügyvédtől 16:8 arányban megtagadták a honosság elismerését, nyilvánvalóan a zsidó származása miatt. 307 Sajnos a testület e tette miatt nem moshatta le magáról az antiszemita és a hatalmat gátlástalanul kiszolgáló jelzőt, mert hát más, nem zsidó kérvényező esetében egyáltalában nem volt aggályoskodó. Pl. a Magyarnándoron, 1897-ben született MÁV állomásfőnök, a szlovák nemzetiséghez tartozó Kramlik (Kerényi) József (bár csak 1936-tól élt Turán!) turai honosságát mindenféle kritika és ellenszavazat nélkül elfogadta. 308

A község postahivatalát a kiegyezés után nyitották meg, akkor, amikor már jártak a vonatok Pest és Hatvan között. Tehát a postai szállítás vasúton történt. A turai posta első vezetője az állásra már 1867-ben kinevezett Rayko László volt. A hivatal azonban csak 1868-ban nyílt meg. Ekkortól kezdve a különféle küldeményeket gyalogosküldönc szállította a postahivataltól a pályaudvarra (és vissza), ahonnan aztán a postavonat vitte (és hozta) tovább.

A turai postamesteri állásra csak postatiszti képesítésű hivatalnok pályázhatott,
mégpedig 100 Ft biztosíték letétele mellett. A kezdeti években a fizetése a következő
összegekből tevődött:

140 Ft fizetés
20 Ft irodai átalány
300 Ft szállítási átalány

Ez abban az időben tisztes fizetésnek számított, még akkor is, ha ebből az összegből kellett a hivatal bérleményét és a küldöncöt is fizetni. Ekkor a turai postaállomás még nem minősült kincstári hivatalnak, hanem a postamester „magánvállalkozásának". Roykó postamestert hamarosan Kapitány Géza váltotta fel, aki szintén rövid ideig állomásozott a községben. Aztán 1875-ben új vezetője lett a turai postának, mégpedig Lakner Sándor, aki több évtizedig betöltötte megbecsült hivatalát. Nem csodálkozhatunk azon, hogy Lakner postamester egész munkás életét Turán töltötte le, hiszen anyagilag is megtalálta munkahelyén a számítását. Az 1875-ben meghirdetett pályázat szerint a turai postamester évi járandósága a következő:

300 Ft fizetés
40 Ft irodai átalány
360 Ft szállítási átalányHogy fogalmuk legyen a jövedelem nagyságáról, álljon itt néhány korabeli viszonyítási adat:

A turai postamester évi jövedelme tehát megfelelő, tisztes megélhetést biztosított, iskolai végzettsége pedig a helyi intelligencia sorába emelte.

Az idő múlásával a postahivatal szolgáltatásai bővültek. Távírdával 1885-ben szerelték fel, miután Lakner Sándor elvégezte a távírászi tanfolyamot és így annak kezelésére is képesítést szerzett. Aztán 1908-ban távbeszélő állomással (központtal) is felszerelték, melyet követően egyre több alállomást létesítettek a faluban.

Fennmaradt a XIX. századvégi (1896.) forgalmat bemutató adat is, mely szerint a II. osztályú turai hivatal naponta 6-szor indított és 6 alkalommal fogadott postát, egyszer kézbesítettek és az 1 levélszekrényt naponta kétszer ürítették. A kézbesítési kerület a falun kívül kiterjedt még 2 pusztára, 1 majorra és 1 telepre. Az év folyamán a hivatal az alábbi forgalmat bonyolította le:

 

Feladás Kézbesítés
- db-
ajánlott levél 1640 940
csomag 900 1840
pénzügyi levél 240 120
utalvány 2132 597
ezek értéke Ft 32463 12336
takarék befizetés Ft 1106 627 visszafizetés
csekk befizetés Ft 18970 972 visszafizetés
távirat db 1033 1327

Ugyanekkor a postamester járandósága a következőképpen alakult:

580 Ft évdíj
70 Ft irodai átalány
360 Ft szállítási átalány

Nem találunk adatot Lakner Sándor turai távozásáról, feltehetően innen ment nyugdíjba. Az viszont tény, hogy 1920-ban a ceglédi 2. sz. hivataltól - ideiglenes jelleggel - Holczer Antalt helyezték Turára. Csupán egy évig állt a hivatal élén, mert 1921-ben Balázs István segédtisztet nevezték ki postamesterré. Az új vezető a Balázs tanítói „dinasztia" tagja volt, aki pontosan 10 évig töltötte be állását. Működésének utolsó esztendejében a turai hivatalt II. osztályúról I. osztályúra emelték. Balázs István közkedvelt tagja volt a helyi társadalomnak, jól érezte magát szülőfalujában, ám gyermekei továbbtanulása érdekében olyan állomáshelyre kérte áthelyezését, ahol gimnázium is működött.

Ezekután 1931-ben így került Turára Burgics Béla postamester, aki jó állása és jövedelme mellett b. Schossberger Viktortól még 3 hold kaszálót és 1 hold szántót is kapott. Burgics szintén családi okok miatt Pécs- vagy Balaton környékére pályázott, mely törekvése az 1930-as évek közepére sikerre vezetett. Őt Szentandrássy István követte, aki 1961-ig állt a hivatal élén.

A postahivatal belső életéről keveset tudunk. Ami ismeretünk van, azt a ma is jó egészségnek örvendő és életének nagyobbik felét a turai postának szentelő Erdélyi Istvántól tudjuk.

Hogy hol volt a XIX. században a postahivatal? - azt bizony nem tudjuk. Az 1910- es években (elképzelhető, hogy már előbb is?!) az ún. Csorba-féle házban (a Bartók Béla Művelődési Ház mellett) létezett. Innen 1920-ban, tehát Holczer működésétől kezdve vagy pedig (ez a valószínűbb!) 1921-ben, Balázs István szolgálatba állásakor, a Kaszinó melletti épületbe helyezték át. Egészen 1938-ig itt volt a hivatal és a mesteri lakás. Aztán a jelzett időben átköltözött a Petőfi térre, a Fischmann-féle házba. Itt korszerű telefonközpontot szereltek fel, amelyet 1944-ben a németek - távozásuk előtt - felrobbantottak. A pusztítás olyan mértékű volt, hogy a harcok elmúltával nem lehetett a hivatalt működtetni. A hivatalvezető is nyugatra távozott, úgyhogy a posta ideiglenesen Erdélyi István Puskin tér 16. szám alatti házába költözött. Amikor Szentandrássy visszaérkezett a községbe, akkor a hivatalt a Községházán helyezték el. Itt működött egészen 1947-ig, amikor is megvásárolták néhai Francz Jakus állatorvos lakóházát és itt alakították ki a turai postahivatalt. Napjainkban is itt találjuk. A II. világháború utáni postaszolgálat ismertetése nem e könyv feladata.

Turai postamesterek és hivatalvezetők

1868-1872 Rajkó László
1872-1875 Kapitány Géza
1875-1920(7) Lakner Sándor
1920-1921 Holczer Antal
1921-1931 Balázs István
1931-1936 Burgics Béla
1936-1961 Szentandrássy István 310

A turai közbiztonságra a XX. század első felében a csendőrség vigyázott.

vitéz Kis és Tóth József

Az elmúlt századokban a községben nem volt olyan - mai fogalmaink szerint - karhatalmi szervezet, amely a „rendre" ügyelt. Azért ez nem jelenti azt, hogy a közbiztonság rosszabb lett volna, mint napjainkban. Az uraság és a megye pandúrjai rendelkeztek olyan hatáskörrel, hogy a bűntettet elkövetőt börtönbe vessék és átadják az illetékes hatóságnak. Tura község is rendelkezett börtönnel (a mindenkori községházában, továbbá az uradalomban), ahová gondolkodás nélkül elzárták a bűntettet elkövetőt, aki fölött kisebb ügyekben - első fokon - a község bírája, komolyabb esetekben az úriszék ítélkezett. Kétségtelen tény, hogy a valláserkölcsi szellemben nevelt nemzedékek számára az isteni parancsolatok betartása magától értetődő követelménynek számított, amely egyetértésre talált a fennálló társadalmi-gazdasági rend elvárásaival. Ennek következtében a bűn útjára tévelygők száma lényegesen kisebb volt, mint a liberalizmus szellemével átitatott későbbi korokban. Tura faluban alkalmazott csőszök, éjjeliőrök, továbbá a helyben, azonnal hozott ítéletek és azok végrehajtása elegendőnek bizonyultak a kisebb bűnözők megfékezésére. Amikor pedig nagyobb bűnesetek (mert azért ilyenek is történtek) veszélyeztették a falvak békéjét, a megyei hatóság szigorúan eljárt a tettesekkel szemben és nem riadt vissza a súlyos testi fenyítéstől, a börtönbüntetés, sőt a halálbüntetés kiszabásától. Azért a legnagyobb visszatartó erő a társadalom értékrendszere, értékítélete volt, mely szerint lopni, csalni, rabolni, gyilkolni bűn, aki ilyen cselekedetre vetemedett, azt megvetették. Különösen a kisebb közösségekben, így a falvakban nem sok babér termett a bűnözőknek, kizárták a faluközösségből és minden segítséget megadtak elfogásuk érdekében. Aki a bűn útjára tévedett, menthetetlenül kizárta magát a tisztességes emberek sorából. Kegyetlen törvények voltak ezek, mindazonáltal a társadalom természetes védekezéseként jelentkezett a megélhetést biztosító magántulajdon védelme érdekében.

A feudalizmust felváltó kapitalista gazdasági-társadalmi rend fejlődése két irányba vitte el a társadalom értékítéletét, így a bűnözés és az ellene folytatott küzdelem elméleti és gyakorlati lépéseit. A magántulajdon és annak védelme fokozottabb követelményként szerepelt a társadalom részéről. Ugyanakkor a szabadversenyes kapitalizmus liberális eszmerendszere kevésbé volt kényes a bűnesetek megítélésében. Amit nem tiltott a törvény, az szabad volt - és bizony e folyamatban számos esetben a bűnt elkövetők, sőt bűnözők megmenekültek az igazságszolgáltatás elől, bűnnel szerzett vagyonukkal a legmagosabb körökbe emelkedve már ők is befolyásolhatták a törvényalkotást, az igazságszolgáltatást. E kétarcú világ mély gyökereket eresztett, zöld lomjai száz év múlva is virulnak.

 

A valláserkölcsi felfogás lazulását tehát az új, sok esetben a tudományra támaszkodó eszmék, a társadalom felfogása eredményezte. Mindezekhez közrejátszott a népességszám robbanásszerű növekedése, amely - kétségtelenül - komoly megélhetési gondokat eredményezett a szegényebb néprétegek között. E gondok megoldására lett egyre élénkebb a munkásság és parasztság szervezkedése (pártok, sztrájkok, tüntetések), másrészt pedig gyarapodtak a bűnesetek, növekedett a bűnözők száma. Mivel mindezek veszélyeztették - mindenekelőtt - a gazdagok uralmát, de az egész társadalom békéjét is, szükség volt a fékező, a hatalmi erő növelésére.

E hosszú bevezető magyarázza meg a Magyarországon 1881-ben létrehozott csendőrség felállítását, majd ennek országos megszervezését. Ekkor már a városok biztonságára ügyelt a rendőrség, de a falvak békéjének megőrzése még megoldatlan feladat­ ként jelentkezett. A csendőrség tagjai katonai kiképzésben részesültek, fegyverhasználatuk is tág teret biztosított a kemény fellépésre. A megszervezésüket követő jó fél évszázad alatt a kakastollas csákójú csendőrök a fennálló társadalom szilárd őreinek bizonyultak. A falvak népe ugyan tartott a marcona, a köznéppel nem keveredő, határozott fellépésükkel már eleve félelmet kiváltó csendőröktől, ugyanakkor jól tudták: a rend, a nyugalom, a széles határ biztonsága, a magántulajdon védelme tőlük függ. A föld népének a konzervatív felfogása, amely továbbra is a valláserkölcsi eszmékre, az isteni parancsolatokra támaszkodott; s kicsit ugyan félt tőle és ezért nem szerette, mindazonáltal fontosnak tartotta a vidék békéjét vigyázó csendőrséget. Fontos szempont: a közcsendőrök szinte kivétel nélkül a falusi lakosság soraiból verbuválódtak.

A Galga vidéken az első csendőrőrsöt Aszódon állították fel 1885-ben. 311 A 6 főből álló őrs kerületét igen nagyra szabták, ezért kellett újabb őrsöket felállítani. A turai őrs felállításának pontos idejét - dokumentumok hiánya miatt - megállapítani nem tudjuk, feltehetően a XIX. század végén történhetett. Mindenesetre egy főszolgabírói irat 1899- ben a turai csendőrlaktanya felügyelete tárgyában keletkezett. 312 A laktanya - idős turaiak visszaemlékezése szerint - egy uradalmi épületben, a Trincsen kapott helyet. Az őrs kezdeti létszámáról és működéséről igen kevés adattal rendelkezünk. Szervezett működésükre utal az 1910-es őrjárati beosztásuk dokumentuma és számos intézkedésükre utaló jelentések. 313 Amikor 1912-ben létrehozták az aszódi járást, egyben járási parancsnokságot is létesítettek. Ide tartozott a turai őrs is, melynek újraszervezett körzete Tura, Boldog, Galgahévíz falvakra terjedt ki. Az őrs élén tiszthelyettesi rangú csendőr állt, aki mellé 4-6 főből álló közcsendőrt osztottak be. Egy adat szerint a turai őrs létszáma az 1930-as években 12 főre emelkedett. Ha ez valóságos adat, akkor a három falu közel 14000 lakosára, 2500 házára megnyugtató létszámú erő vigyázott. Hosszú ideig (az első világháborútól az 1930-as évekig ) a turai őrs élén Szilvási Gyula tiszthelyettes (törzsőrmester) őrsparancsnok állt, aki - érdekes módon - még az 1919-es kommünt is (mint vörösőr parancsnok!) átvészelte. Igaz egy rövid ideig felmentették - erélytelenség miatt - parancsnoki állásából, ám aztán ismét visszahelyezték. Az 1930-as évek második felében és a 40-es évek elején Farnady törzsőrmester a turai parancsnok.

A már ismertetett okok miatt a XX. század elején országosan élesedett a társadalmi feszültség, romlott a közbiztonság. Ennek jelei Turán is megmutatkoztak. A század első évtizedeiben számos csendőri jelentés szól a kisebb lopásokról, betörésekről. A háború éveiben aztán a bűnesetek megszaporodtak, alkalmanként a határozott csendőri fellépés sem tudott megbirkózni a feladatokkal. A napirenden lévő lopások, sőt alkalmanként bandák által végrehajtott fosztogatások elleni fellépés mellett, az internáltak, a folytonosan szökdöső orosz hadifoglyok, az árdrágítók, az engedély nélkül működő kereskedők megfékezése hatalmas munkaként nehezedett az őrs tagjaira. S akkor még a csendőrség feladatai közé tartozott az agitátorok munkájának, a tűzesetek, az öngyilkosságok, a halálos balesetek stb. kivizsgálása is.

Az első világháborút követő években amiképpen rendeződött az ország gazdasági helyzete, úgy - ezzel párhuzamosan - a közbiztonság is szilárdult. Az 1920-as, 1930-as években a lóháton is közlekedő turai csendőrök megnyugtató közbiztonságot teremtettek körzetükben, így Tura faluban is. A ma élő idős turaiak ezekre az időkre (fiatalságukra!) visszaemlékezve többek között a biztonság, a tisztességes és becsületes viselkedés szép emlékét őrizték meg, melynek őrei a zöld posztó egyenruhás, kakas tollal díszített kemény kalpagos csendőrök voltak.

A csendőrség második világháborús szereplése túlmutat e könyv keretein, azzal nem foglalkozunk.

Vadászteríték a turai határban - csendőrjárőrrel

Az életviszonyok alakulása

Lakáshelyzet

Hogy egy adott településen milyen házak épültek az elmúlt korokban, azt mindene­kelőtt a természeti környezet határozta meg. A fában gazdag erdős vidéken fából, a hegyvidéken kőből, a síkvidéken sárból és vályogból építették a házakat. Tura esetében nyilvánvaló volt, hogy a lakóházak falai a helyben korlátlan mennyiségű és így olcsó sárból, agyagból épültek fel, tetőzetét a szintén kimeríthetetlen, a Galga árterében dúsan termő és mindenki által hozzáférhető náddal fedték be. E természeti adottságok az építkezés olcsóságát biztosították, mindez ugyanakkor egyben nem jelentette azt, hogy ezek megfelelőek is az emberi egészség és más körülmények számára. így tehát egy település lakóházviszonyai az ott lakók életmódjára, szociális és egészségügyi helyzetére is betekintést nyújtanak. Ilyen szempontú vizsgálataink egyrészt bizonyítják, hogy 80-100 évvel ezelőtt mennyivel rosszabb körülmények között éltek elődeink, ugyanakkor azt is megtapasztalhatjuk a számok igazolásával, hogy az idő múlásával ezek az állapotok fokozatosan javultak.

Év Alap és falazat Tetőzet Összesen lakóház %
Kőből és téglából
Kő-, tégla alap -sár, vályog fal
Vályog, sár
Fa és egyéb
Cserép, pala, bádog
Zsindely, deszka
Nád, zsúp
1900 20 157 514 121 75 495 691 100
% 3 23 74 18 11 71
1910 34 149 752 3 344 63 531 938 136
% 4 16 80 37 7 56
1920 58 394 512 5 485 67 419 969 140
% 6 41 53 50 7 43
1930 180 399 796 2 1063 12 302 1377 199
% 13 29 58 77 1 22


Kis Trincs - Pásztor Mihály háza
Jellegzetes nádfedeles tumi ház előkerttel

Az első szembetűnő adatsor, hogy a békés évtizedekben (1900-1910; 1920- 1930) mennyivel nagyobb volt az építkezési kedv és mennyivel több pénz jutott e kifejezetten „békés célú" fejlesztésre. S ebből mindjárt levonhatunk egy, az egész ország fejlődésére alkalmazható megállapítást: a két világháború Magyarország lakásépítési lendületét, lakáskultúrájának a színvonalát két évtizeddel vetette vissza.

Tura lakásállapota 1900-ban még a XIX. századi viszonyokat tükrözi, amikor is a házak túlnyomó többsége kő és tégla alap nélkül, vályogból és sárból épültek, a tetőzetüket a könnyen gyúló és sok tüzet okozó nád és rozsszalma (zsúp) fedte. Ezt a kedvezőtlen állapotot különösen az 1920-as évek nagy lakóház (családi ház) építkezései változtatták meg. Minden bizonnyal ez a folyamat az 1930-as években is folytatódott, csak - sajnos - erre vonatkozó hivatalos adatokkal nem rendelkezünk. A századelő állapotát tükröző, az e vidékre jellemző tiszta szoba-pitvar-konyha-hátsó szoba (kamra)-kamra mindenféle komfortot nélkülöző lakóházakból még többet láthatunk a faluban. A szomszédságukban sorakozó, több szintes modern villák mellett ezek bizony nagyon szegényes házacskák. Azért ne becsüljük le ezeket, hiszen nemzedékeknek nyújtottak otthont, nagyszüleinknek s talán még szüleinknek a bölcsője is e földes padozatú, pislákoló ablakú, nádfedeles házakban ringottak, ezek is szülőföldünk, Tura történelméhez tartozó tárgyi emlékek.

Vízsor - Szilágyi János háza

A vizsgált időszakban a lakóházak komfortja alapvetően nem változott. A házak gyarapodása azonban nagyobb mértékű volt, mint a népesség szaporodása. Ennek köszönhetően az egy lakóházra jutó lakók száma folyamatosan csökkent, ami az életviszonyokjavulásának egyfajta mutatója:

Egy lakóházra jutó lakók száma: 1900-ban 7 fő
1910-ben 6 fő
1920-ban 6 fő
1930-ban 5 fő

A történeti valósághoz tartozik, hogy ezekben a házakban csak az 1930-as évektől gyúltak ki az elektromos izzók fényei. Vizet az udvari vagy artézi kutakból nyerték a lakók, a latrina rendszerű árnyékszéket az udvar valamelyik szegletében (sok esetben bizony túlságosan is közel az ivóvizet szolgáló kúthoz) helyezték el. Ezeknek a körülményeknek közegészségügyi káros következményeit nem áll módunkban vizsgálni, de mai higiénés ismereteink szerint nem lehet vitás. Mindezt nem rójuk fel az akkor élőknek, hiszen ők nem rendelkezhettek a mai ismeretekkel, csupán a történeti hűségért rögzítjük az akkori állapotokat, a kor egészségügyi és szociális viszonyait.

Papszög - Gólya-féle ház. (lebontották)

A XX. század elején Tura gazdasági életének legneuralgikusabb pontja a lakásínség volt, melynek enyhítésére 1919-ben tették meg az első döntő lépést, a közös legelő egy részének tervezett parcellázásával. Az önkormányzat 1920 márciusától 1923 február­ jáig folyamatosan gyűjtötte és felülbírálta a házhelyigényléseket. Az első jegyzékről 23 hadirokkant és hadiözvegy, a másodikról 138 kérelmező (közülük 74 napszámos és 12 cseléd) kérelmét hagyták jóvá. A harmadik jegyzéken jóváhagyott 73 személy nagy többsége MÁV alkalmazott, kisebb hányada iparos, kereskedő és hivatalnok volt. 1922. február 3-án 377 elfogadott kérelemmel zárták le a jelentkezéseket.

A megyei hivatali illetékes azonban a „házhelyek érdemességét" illetően kifogást talált, újra tárgyalásra visszaküldte a felterjesztést. A képviselőtestület visszautasította a szuverenitását sértő beavatkozást, annál is inkább, mert „a házhelyrendezés községünkben magánegyezség alapján indult meg". A 3/1923. határozatukban részletesen indokolják eljárásuk helyességét, plasztikus képet festve egyben a község lakásviszonyairól: „Megállapítjuk, hogy a bemutatott kimutatásban szereplőkön kívül más a közgyűlés általi érdemességi megállapítás nélkül házhelyhez nem jutott. Igaz, hogy a közgyűlés némely esetben nem ragaszkodott a törvény rideg betűihez, de ki kell emelnünk, hogy községünkben hosszú évtizedek óta a lehetőség teljesen ki volt zárva arra, hogy a község terjeszkedjék, azért hihetetlen zsúfolt lakások és udvarok voltak, van olyan udvar, ahol hat különálló család lakik egy portán, van olyan szoba, ahol 16 lélek lakik... Községünkben a tüdővész óriási arányokban pusztít. A helyi viszonyokkal ismerős képviselő testület tehát a szociális megoldást kitérjesztőleg értelmezve, érdemesnek ítélt több olyan kérelmezőt, akinek van ugyan házrésze, de több család lakván az eredetileg egy családnak szánva volt portán, ezért az egyes családok között fennálló állandó zsörtölődést, ebből folyó perlekedést megszűntetni, a közegészségi szempontokat is kielégíteni óhajtotta, amire a nagybirtokos humánus felfogása (a földterület biztosításával) módot is adott. ...Egy alig képzelt horderejű feladat megoldása elé lettünk tehát állítva, mely községünk életében fordulópontot jelentő mozzanattá vált... Véleményünk szerint tehát a házhelyügy lényegében meg van oldva. Az újonnan azóta jelentkezett egyének érdemessége általunk elbíráltatott, ezek a földbirtokreform végrehajtása alkalmából lennének most már kielégítendők".

A Nagyatádi-féle földreform során - az 1935-ös felmérés szerint - 714 házhelyet osztottak ki, ebbe a számba minden bizonnyal belevették az 1923-ban jóváhagyott 377 házhelyet is. Az 1920-as és 1930-as népszámlálás közt eltelt tíz évben viszont csak 408-al (969-ről 1377-re) nőtt a lakóházak száma, részben, mert 1930-ig sokan nem tudták befejezni (esetleg elkezdeni sem) az építkezést, részben mert sok régi, lakhatatlan épületet lebontottak időközben. A Falu Országos Szövetség 1926-os felmérése 877 kiosztott házhelyről és 240 felépült házról tudott 1921 és 1926 között.

Egészségügyi viszonyok

Embergyógyászat

Tura közegészségügyi helyzetében alapvető változást a kiegyezés utáni törvénykezés eredményezett. Pest megye az országos törvényhozást megelőzve 1868. március 24-i közgyűlés elé terjesztette a Közegészségügyi Bizottmány 9 pontos tervezetét, amelynek a községi orvosokra, bábákra, halottkémekre vonatkozó része Tura községet is érintette. Az országgyűlés az átfogó és a maga korában korszerű egészségügyi törvényt az 1870-es évek közepén fogadta el (1876. XIV. tc). Ez előírta a megyék közegészségügyi beosztását, amelyet Pest megye az 1876. nov. 14-i évnegyedes közgyűlésén fogadott el. Ez kötelezően előírta (a törvény 142.§ alapján) Tura, Boldog, Hévíz, Hévízgyörk és Bag számára közös (kör-) orvos tartását. Ugyanezen törvény 146.§-a kötelezően előírta Tura község számára szülésznő (bába) alkalmazását is.

Feltehetően e törvénykezési folyamat eredményeként került Turára Dr. Homonnay Ferenc (*Csány, 1840. |Bp. 1911. - eltemetve Turán) körorvos. Alkalmazásának pontos kezdő idejét nem ismerjük. Az bizonyos, hogy hosszú évtizedeken át végezte áldásos tevékenységét mind Tura, mind pedig a környező települések hasznára. Nyugdíjba vonulása (1902) után is a községben élt és (bár nem körorvosként) feltehetően még praktizált. 314 Nagy valószínűséggel állíthatjuk tehát, hogy ő volt Tura első körorvosa, ám orvostudor már előtte is tevékenykedett a faluban, mégpedig az Esterházy-uradalom alkalmazásában, akinek a feladata nem a falvak népének a gyógyítása, hanem az uradalmi alkalmazottak egészségápolása volt. Egynek a nevét is ismerjük: 1847-ben Schmitzer Ignác az úriszék orvosa.

A XX. század első felében tevékenykedő turai orvosokat ismerjük. Dr. Hajdú Sándor Homonnay doktor utódaként, több mint három évtizeden át szolgálta a település és környezetének az egészségügyét. Hirsch Sándorként Dányban, 1872-ben látta meg a napvilágot. Apja (Salamon) szintén Dányban született (1842), a falu kereskedője volt. Az 1907-ben, Turán született László fia 1921-től nem élt a faluban. 315 A közéletben is tevékenykedő Hajdú doktort megviselték a zsidótörvény okozta zaklatások, az 1944. júniusi elhurcolás előtt elkerült Turáról. Dr. Hajdú körorvossága idején a turai orvosi körzet kettévált. Miután Hévizgyörkön körorvosi állást létesítettek, Baggal együtt leváltak a turai körzetből, amely ezt követően vizsgált időszakunk idején Turára, Galgahévízre és Boldogra korlátozódott. 316

Nyugdíjba ment elődjét a körorvosi székben az Aszódon született Dr. Főző József követte 1934-ben. Nagyszerű diagnoszta hírében állt a kedélyes, közéleti és ennek folytán közszeretetnek örvendő orvos. Italozási szenvedélye nagyban hozzájárult korai halálához.

A nagyszámú turai, Galga menti vasutasok egészségügyi ellátását biztosította Turán létesített MÁV orvosi állás. Dr. Makra László rövid praktizálása után Dr. Molnár Pál töltötte be ezt a tisztséget. Dr. Molnárt csendes, visszahúzódó embernek ismerték, az Úri Kaszinót is ritkán látogatta, szabadidejét zenéléssel (hegedüléssel) töltötte. Felesége, a népszerű Mária néni viszont pont az ellenkezője volt csendes férjének. Dinamikus és áldásos működéséről a leányegyesületek ismertetésekor számolunk be bővebben.

A fellendülő '30-as évek második felétől munkaszolgálatra való behívásáig magánorvosként és fogorvosként működött még Dr. Heilig Aladár, valamint Aczél Pál fogtechnikus is.

Tura egészségügyének a feltárása- és bemutatásakor külön fejezetet követel Dr. Sándor János és Dr. Sándor István orvosdoktorok, valamint a Sándor-családnak 1937- ben létesített Szent Antal Magánkórházának a bemutatása. Az ismétlések elkerülése céljából mi ezt a família ismertetésénél tettük közzé.

A községi egészségügyi alkalmazottak sorába tartoztak a szülésznők, a bábák. A ma élő fiatal nemzedék csak legfeljebb hallomásból tudja, hogy a II. világháború előtt szinte kivétel nélkül minden turai újszülött világrajöttét bábaasszonyok segítették. A gödöllői, a hatvani szülőotthonok, majd a hatvani és a kerepestarcsai kórháznak létesítése tette általánossá a kórházban szülést, és ezzel egyidőben számolták fel a szülésznői állásokat. Fentebb jeleztük, hogy csak az 1876-os egészségügyi törvény írta elő Turának a szülésznői állás megszervezését. Mindazonáltal a XVIII. század utolsó felében már egy, a XIX. század első felétől pedig alkalmanként két bába is működött a faluban.

A turai bábákról keveset tudunk. A XIX. század közepén Nagy Jánosné Panyik Franciska a szülésznő, aki 1873. augusztus 12-én, 68 éves korában hunyt el kolerában. Vele együtt, még inkább utána bábáskodott Rozsnyai Zsuzsanna, aki 1910-ben, 73 éves korában hunyt el. A XIX.-XX. század fordulóján bábáskodott még Turán Lukács Erzsébet „segédbába" (1891.); Balog Anna (1891-1893); Suttler Julianna (1893-1895); (özv.) Turányi Julianna (1895-1896); Pilisi Borbála (1896.); Simon Erzsébet (1896- 1897) bábák. Egészen bizonyosan ezekben az évtizedekben már két bába működhetett a faluban, akik közül az egyik a község „hivatalos" alkalmazottja. Ugyanis 1908-ban (vagy 1909-ben?) megszervezték a II. szülésznői állást.317 Rendelkezünk egy adattal, mely szerint 1900-ban szülésznő választásra került sor a faluban.318 Négy év múlva (1904-ben) a Nagymaroson, 1862-ben született és 1903-ban bábaképzőt végzett Tóth Péterné Tanos Rozáliát választották meg. Mellette bábáskodott még Pap Ferencné (1917.) és Czindler Károlyné (1919-1926). A megöregedett özv. Tóth Péterné, tehát az I. szülésznői állást 1930-ban a Kispesten, 1900-ban született és a bábaképzőt 1930-ban Pécsen elvégzett Tehlár Irénnel töltötték be. Az ő helyére érkezett 1934-ben Gregori Julianna, a másik szülésznő a '30-as években Csizmadia Zoltánná. Özv. Tóth Petemének 1934-ben 10 P kegydíjat ítélt meg a községi képviselő-testület, amely öszszeget 1941-ben 25 P-re emeltek fel.319 A bábák elég szerény díjazásban részesültek, fizetésüket szabályrendeletben rögzítették, amit több alkalommal a pénzt értékének változtatásával módosították. Első ízben 1909-ben éves díjukat 240 K-ban, a látogatási díjukat pedig esetenként 2 K-ban állapították meg.320 Legközelebb 1917-ben javasolták a fizetésük emelését. Ezt ugyan nem szavazta meg a község vezető testülete, ám a 2 K látogatási díjat 5 K-ra emelték.321 Ezt követően a községi képviselő-testületi üléseknek több alkalommal is témája volt a szülésznők fizetésének a kérdése. így pl. 1922-ben 240 K fizetést, 100 K lakbért és 500 K drágasági pótlékot, szülésenként 50 K-át szavaztak meg részükre. Az infláció miatt azonban még ebben az évben két alkalommal emelték a bérüket.322 A II. világháború idején a két bába fizetése 636 P/év.323 A község által biztosított összegből természetesen nem lehetett megélni, de hát a bábák jövedel­ mének nagyobbik felét mindig is a szülő nők családja biztosította.

A község egészségügyi ellátását biztosította még a patika. A régebbi időkben a parasztemberek nem költöttek pénzt orvosságra. Az uradalmi alkalmazottakat, a helyi intelligenciát az uradalmi orvos/orvosok látták el gyógyszerekkel vagy pedig a közeli hatvani és az 1835-től működő aszódi Magyar Királyhoz címzett patikákban vásárolhattak.

A jobbágyvilág letűnte után a kibontakozó paraszti életviszonyok, valamint az egészségügyi törvény nyomán orvosi központtá előrelépő Turán is igény mutatkozott patika létesítésére. Erre 1886-ban került sor, amikor is létrehozták a Szent Teréz Gyógyszertárat, amely egy főhelyiségből, egy laboratóriumból és egy segédi szobából állt.324 A Turán, 1859-ben született Molnár Jakus (Jakab) az első patikus, aki a századforduló évtizedeiben a község intelligenciájának egyik vezetője volt. A felsőbb hatóságok a gyógyszertár folyamatos ellenőrzésével, a gyógyszerárszabás bevezetésével biztosították szakszerű működését.325 Aztán 1909-ben Kiskunfélegyházára költözött, 1910-től pedig Prokopovits Bruno (*1874. †Tura, 1930.) a patikus és gyógyszertulajdonos. A finom, intelligens Prokopovits halála után felesége tovább üzemeltette a gyógyszertárat, ahol Romhányi Gyula, Genszky Géza és Valent István (†Turán, 1937. 31 éves korában) is dolgozott, majd a tulajdonos kisebbik leánya, Gitti, aki a népszerű tanár, Gere Rudolf felesége lett, vette át a patika vezetését, amely az államosításig a család tulajdonában maradt.326

A község egészségügyi helyzetéről feltehetően több alkalommal készült összefoglaló jelentés, ám ezek nem maradtak fenn.327 Ezért az események után fél- egy évszázaddal roppant nehéz olyan megállapítás tenni, amely teljes mértékben fedi az egykori valóságot. A rendelkezésünkre álló statisztikák és anyakönyvi adatok segítségével kíséreljük meg bemutatni az 1944 előtti állapotokat.

Két adatbázisra építve mutatjuk be a születések számát, a halálozások számát és a halálokokat, amelyekből aztán többféle megállapítást tehetünk. Felhasználjuk a Tura község halálozási anyakönyvét, abból is az 1896. és az 1930. esztendő adatait, továbbá egy nyomtatásban is megjelent összegző adatsort, amely a születések számát és a halálokokat mutatja be az 1901-1910. és 1911-1920. közötti évekre összesítve.328

Az 1896-ban, tehát a millenium évében Turán összesen 168 ember hunyt el. A halottkémi jelentés, és az anyakönyvi bejegyzés szerint a halált kiváltó okok, betegségek a következők voltak: 329

Gyermekaszály 28 esetben Kelevény  
Tüdővész (tüdőgümőkór) 13 esetben Görgyök 1-1 esetben
Gyermek-hasmenés 11-11 esetben Köszvény  
Hörghurut Gyermek hagymáz
Végelgyengülés Tüdölob
Vízi betegség 10-10 esetben Megfojtás (csecsemőt)  
Kanyaró Tüdőlégdaganat
Hörglob 9 esetben Hörg- és bélhurut  
Tüdőgyulladás 8 esetben Tüdősorvadás  
Veleszületett gyengeség 6 esetben Hagymáz  
Hasi hagymáz 5 esetben Máj- és lépdaganat  
Kiütéses hagymáz 4 esetben Agyvelőgyulladás  
Görcslob Pokolvar
Mellgyík 3-3 esetben Vérhas  
Baleset (gázolás, 2 forrázás) Vérhalások
Bélgyulladás Sérvek
Bélhurut Hátgerinc sorvadás
Öngyilkosság 2-2 esetben Zavargás alkalmával agyonlövetés  
Agg-aszály Ismeretlen
Gutaütés

Mielőtt ennek az adatsornak az elemzésébe kezdenénk, vizsgáljunk meg egy másik táblázatot is, mégpedig a halottak életkorát:

1 0-1 1-5 6-10 11-20 21-30 31-40 41-50 61-60 61-70 71-80 81-
életkor között
száma 68 34 12 12 5 4 5 8 8 11 1
%-ban 41 20 7 7 3 2 3 5 5 6,5 0,5
75% 25%

Az első megállapítás az a szomorú tény, mely szerint a meghaltak 41%-a nem élte meg az 1 esztendőt, sőt a 75%-a 20 éves kora előtt távozott az élők sorából. A csecsemőhalandóság oka a felsorolt különböző betegségek (gyermek aszály, gyermek hasmenés, bélhurut stb.), amelyek mai ismereteink szerint egyértelműen a száz év előtti egészségügyi kultúra hiányosságaira utalnak. Mindezeken kívül általánosságban a halálokok élén a tüdő- és légzőszervi-, valamint a járványos betegségek állnak.

A tüdővész elleni védekezéssel kapcsolatban a felsőbb hatóságok számos, akkor jónak talált megoldást közöltek a helyi hatóságokkal. A járványok esetén igyekeztek gyorsan intézkedni, a fiatalok közötti terjedést az iskola bezárásával próbálták megakadályozni. A század első évtizedéből fennmaradt adatok szerint:

1900-ban vörheny fellépte
iskola bezárása
1905-ben hasi hagymáz
1906-ban roncsoló toroklob
1908-ban iskola bezárása (a járványos betegségre nincs utalás!)
1909-ben kanyaró, hasi hagymáz, tífusz 330

Az antibiotikumok hiánya miatt sok életerős ember halálát okozta a tüdőgyulladás, míg a vízibetegség a szív kóros megbetegedésének a következménye. Ekkor még a magas vérnyomás okozta gutaütés és a daganatos megbetegedések a halálokok végén kullogtak. Egy mélyen vallásos faluban viszont meglepően soknak tűnik a két ön- és az egy csecsemőgyilkosság. Kár, hogy az anyakönyvvezető nem jelölte meg a helyet, ahol a 21 éves Tellér András házi cselédet „zavargás alkalmával" agyonlőtték.

Jelentős és kedvező változás következett be az 1901-1920. közötti években. 331 Külön kell választani a két évtizedet, hiszen az I. világháború káros hatása a népmozgalomban is kimutatható. Az 1901-1910. közötti időszakban a születések száma 200 fölött (a 10 éves átlag 232), ugyanakkor a halálozás minden esztendőben 200 fő alatt volt, tehát a község természetes szaporodása folyamatosan növekedett. Pozitív változás a gyermekhalandóság tekintetében a 0-1 év közöttiek halálozásának csökkenése: a meghaltak 39%-a. Mai mértékkel ez még mindig óriási szám, de a javulás a XIX. századi viszonyokhoz mérten bíztató fejlődést jelent, mely változásban a jobb egészségügyi ellátás (gondoljunk a szakképzett bába alkalmazására) is szerepet játszott.

Az 1911-1920. közötti időszakban csökkent a születések száma (a 10 éves átlag 209), ami egyértelműen az 1915-1918. esztendők viszonylag alacsony számú születéseinek (a négy év átlaga 153!) a következménye. A halálozás (az 1915. év kiugróan magas - 243 fő - számától eltekintve) viszont alig múlja fölül az előző 10 év átlagát (1901-1910. évek átlaga 156; az 1911-1920. éveké 157) s ami különösen örvendetes: a 0-1 év közöttiek halálozása az összesnek már „csak" 26%-a.

Halált kiváltó betegségek
Megnevezés 1901-1910 1911-1920.
Kanyaró 23 -
Vörheny 12 39
Szamárhurut 24 30
Roncsoló toroklob 19 8
Hasi hagymáz 13 11
Gyermekhasmenés 16 10
Vérhas - 1
Gümőkór 218 281
Pokolvar 3 -
Orbánc 4 -
Gyermekaszály 25 3
Veleszületett gyengeség 114 150
Aggkori kimerülés 166 188
Gutaütés 27 47
Elmebaj 3 1
Görcsök 94 70
Tüdő- és mellhártyagyulladás 227 293
Vízibetegség 13 3
Sérvek (szakadás) 2 -
Gyermekágy 1 3

A halált okozó betegségeknél kiemelkedő a tüdő- és légúti megbetegedések, nemkülönben a gyermekkori járványok. Örvendetes viszont a csecsemőket pusztító bajok látványos csökkenése.

A számadatok ismeretében általánosságban elmondható, hogy Tura község népességszáma a természetes szaporodás következtében örvendetesen gyarapodott, ennek részeként a halálozás az első évtizedekben még stagnált, aztán a béke éveiben jelentősen és látványosan javult.

Év 1900 1910 1920 1930332
Népességszám 4759 5576 5913 6771
Halálozás 125* 151 172 101**
%-ban 2,6 2,7 2,9 1,5

* az 1901. év adatát vettük
** Tulajdonképpen 106 halottat anyakönyveztek, ám közülük 5 fő az I. világháborúban tűnt el, a belügyminisztérium rendelete alapján ekkor kellett véglegesen őket halottnak nyilvánítani.

Az 1930-as év kedvező állapota ugyanakkor egy megdöbbentően magas csecsemő­halandóságot is takar: a 101 halottból 57 fő (vagyis 56%!) 0-1 éves volt, javarészük bélhurutban és tüdőgyulladásban hunyt el.

Az 1930. év halálozási statisztikája:

0-1 1-5 6-10 11-20 21-30 31-40 41-50 51-60 61-70 71-80 81-
száma 57 4 4 3 4 4 13 5 7
%-ban 56 4 - 4 3 4 4 13 5 7


A halált kiváltó betegségek Alkoholmérgezés 1-1 esetben
Tüdőgyulladás 23-23 esetben Agytályog
Bélhurut Arcrák
Szervi szívbaj 10 esetben Diftéria
Tüdőgümőkór 7 esetben Méhrák
Veleszületett gyengeség 6 esetben Öngyilkosság (akasztás)
Végelgyengülés 5 esetben Agyszélhüdés
Görcsök 4-4 esetben Gennyes börgyulladás
Gyermekaszály Tüdötályog
Májrák 2-2 esetben Baleset (fulladás)
Gyomorrák Tüdöhurut
Hashártya és tüdőgyulladás 1-1 esetben Gümős agyhártyagyulladás
Szívszélhűdés

A halált okozó betegségek esetében csökkent a tüdőgümőkóros esetek számra. A rendszeres oltások következtében szinte megszűnt a járványos betegségek pusztítása. Viszont egyre több gutaütést és daganatos megbetegedéseket regisztráltak a halottkémek.

A fent vázolt folyamatokban, az egészségügyi viszonyok kedvező alakulásában sok körülmény játszott szerepet. A javuló gazdasági-, lakás- és higiénés (általában az egészségkultúra) viszonyokat más helyen már elemeztük. Most azt a körülményt vizsgáljuk meg, hogy a szűkös lehetőségei közepette mit tett vagy nem tett (!) a község vezetése az egészségügyi ellátás javítása érdekében.

A II. szülésznői állás megszervezéséről és fizetésük szabályozásáról más helyen már tettünk említést. Pest megye szorgalmazta az anya- és csecsemővédelem javítását (Turára is ráfért volna!). Az elöljáróság azonban visszautasította a kezdeményezést: a körülményt nem tartotta alkalmasnak. Véleményük szerint nem védőnő kell, hanem gazdasági megerősödés, és ez a népszaporulatot is kedvezően befolyásolja. Egyébként is „... falun az elemi népiskola az életszükséglet." - megjegyzéssel zárták le az ügyet.333 Az alispán a járványkórház felállítását szorgalmazta. Az erre küldött jelentés szerint ilyen régtől fogva létezik Turán, csakhát emberemlékezet óta járvány nem volt.334 Feltehetően ez a 8 ágyas „kórház" jelent meg az 1920-as évekről készült Pest megyei kórházi statisztikában?!335

A főszolgabíró gőzfertőtlenítő beszerzését írta elő. A község válasza: nincs pénz, 1400%-os (!) a községi pótadó.336 Alispáni rendeletre már az 1920-as évek elejétől folyamatosan kimutatták a községben élő ellátatlanokat, akik ingyenes gyógyszerellátásban is részesültek. Ezeknek a névsorát az 1930-as években évente állították össze. Mivel a számuk folyamatosan emelkedett és a község kiadását növelte, 1934-ben hozott határozat szerint a munkaképeseket nem, csak az 50 éven felülieket, esetleg kisgyermekeket vettek fel a listára.337

Az 1930-as évek végén ismét felmerült a. fertőtlenítő gép vásárlása, ám megvételéről nincsen adat.338 Aztán az 1930-as, '40-es évek fordulóján a községi egészségügy fő kérdése az orvosi lakás vásárlása, illetve az egészségház létesítése volt. A községi orvos lakás létesítéséhez 16.000 P államsegély és 8.000 P hitel kellett, a községnek ugyanis erre nem volt pénze. Fekete Sándor, egykori tiszttartó örököseitől akarták megvenni a községháza melletti épületet erre a célra, ám az eladók 18.000 P-re tartották az árat, a szakértő viszont csak 15.000 P-re értékelte.339

Egészségház is kellene340 - fogalmazták meg a község vezetői és az e célra kijelölt épületet viszonylag gyorsan meg is vásárolták. Az egykori Magyar-Olasz Bank épületét vették meg 18.000 P-ért. A meglévő 4000 P-höz 14.000 P hitelt vettek fel a helyi Hitelszövetkezetnél. Az épület átalakításához 3 vállalkozó nyújtotta be az ajánlatát, ám mindegyik meghaladta a rendelkezésre álló 17.000 P segélyt. Végül Lados István aszódi vállalkozóval kezdték meg a tárgyalást, akinek 23.000 P-ős árajánlatához még 6000 P-őt kellett a községnek biztosítani. Aztán a háború fokozódó terhei miatt felfüggesztették az építkezést. Az időközben alkalmazásra kerülő védőnőt ebben az épületben szándékoztak elhelyezni, ám a következő esztendőben 500 P bérleti díjért kiadták gabona tárolására.341

A témában utolsó adatunk 1943 végéről való, amikor is a képviselő-testület döntése értelmében a zöldkeresztes nővér kirendelése (!) esetén szükséglakásról és tanácsadó helyről bérlet útján gondoskodnak.342

Befejezésül adat a higiénés állapotokra, egyben egy kis fricska a hivatali tehetetlen­ségre. A községházán lévő WC az épületben működött, ám vízvezeték, vízöblítés nem tartozott hozzá. El lehet képzelni, hogy hosszú évtizedeken át ez milyen kellemetlen körülményeket teremtett. Végre hosszú huza-vona után 1939-ben a képviselő-testület határozatot hozott: a WC-t az udvarra kell telepíteni.343

Kissé ellentmondásosan hangzik, de hát az emberi élethez tartozik a halál s valahol az egészségügy szervezeti rendszeréhez kapcsolódik a temető is. A turai temetőkről (mert az idők folyamán a település különböző részében több helyen is elhelyezkedtek) más fejezetekben már tájékoztatást nyújtottunk. Most csupán néhány XX. századi adattal egészítjük ki ismereteinket.

A képviselő-testület megállapítása szerint a temetői községi hullaház nagyon rossz állapotban van, méltatlan a településhez, ezért azonnali felépítését rendelték el.344 A temető rendjét régtől fogva kialakított/kialakult szokás szabályozta. Az 1930-as évek közepén ezt a kor követelményeihez igazították és írásba fektetve szabályozták (temetői szabályrendelet.)345

Az 1930-as években sürgőssé vált a temető bővítése, mivel „... a halottakat vízbe temetik."346 A képviselő-testület úgy képzelte el ezt az egész faluközösséget érdeklő kérdés megoldását, hogy a közös legelőből kihasítanak 9 kh-at, mivel ott rendelkeznek 8 kh 600 nöles résszel. Ezzel a döntéssel megkezdődött egy több éves áldatlan vita, mivel a közlegelőt kezelő Legeltetési Társulat nem volt hajlandó a legelőrészt a községnek kiadni. Egy más helyen ajánlottak fel csereföldet, az viszont temetőnek volt alkalmatlan. A település vezetése végül az ügyet hatalmi intézkedéssel zárta le, amikor a közlegelőből kisajátított 9 kh-dal bővítette a temetőt.347 A következő esztendőben 120 P-vel felújították a hullaházat348, majd pedig 1942 végén új temetői szabályrendeletet fogadtak el, mely szerint:

Állatgyógyászat

A XX. század utolsó harmadában csak a váci alsó járás, majd gödöllői járás keleti felének központjában, Aszódon volt képesített állatorvos. Feladata elsősorban az állatjárványok megakadályozására, méginkább azok tovaterjedésének megfékezésére szorítkozott, a tényleges állatorvoslással csak részben foglalkozhatott. Galga mente más községeiben állatorvos ekkor még nem működött. Az állatok „gyógyításával" a kovácsok (gyógykovácsok), illetve maguk a gazdák foglalkoztak. Természetesen sem kellő szakértelmük, sem kellő higiénés ismeretük nem volt, a gyógyszerek megvásárlásához pedig a pénz hiányzott. Mindazonáltal majd minden faluban akadt egy-egy gazdaember, aki tapasztalati úton bizonyos állategészségügyi feladatot kitűnően megoldott. Ilyen volt az ikladi Brandtner Konrád, aki messze földön híres lóherélő hírében állt, s akinek a tevékenységéről még az Állatorvosi Főiskola professzorai is elismerően nyilatkoztak.350

A turai körállatorvosi állást - feltehetően - 1902-ben létesítették.351 Az első körállatorvos Misznyik Károly, aki 1907-ben már feladta állását, mert a község ugyanebben az évben kérte a főszolgabírótól az állás betöltését.352 Nagy valószínűséggel erre csak 1909- ben került sor, ugyanis az 1908-as vásárra még a járási állatorvos kiküldését kérték.353 Aztán 1909, április 16-án már Francz Jakus körállatorvos kéri fizetésének 800 K-ról 1200 K-ra, fuvarátalányának 200 K-ról 500 K-ra emelését, nagy a drágaság a fizetésből nem lehet megélni - jelenti ki Francz.354 Aztán 1911-ben rögzítették a körállatorvos magánmunkájának a díjazását is, mely szerint a haszonállatok tavaszi vizsgálatáért mind a hét faluban 6 K a napidíj és vagy kilométerpénzt kell fizetni neki, vagy pedig természetbeni fuvart biztosítanak.355 Francz Jakus (keresztnevét több helyen Jakabnak is írták) egyébként a hatvani kovácsmester fia (*1876 †Tura, 1936.). Eredetét nem szégyenlő, vidám, vendégszerető modorával, kedves feleségével (gyermekük nem volt) évtizedeken át a turai intelligencia megbecsült tagja volt. Nagy körzetének ellátása mellett közéleti szereplésre is jutott ideje, a községi képviselő-testületnek évtizedeken át, több egyesület vezetőségének a tagja. Franz Jakus turai állását hosszú távra tervezte, amikor lakásépítésre támogatást kért, nevezetesen a gyógyszertár melletti szérűskertből kapott egy darabot, a község vezető testülete szavazata alapján.356 A háza ma is áll, ebben működik 1947-től a postahivatal.

A turai körállatorvosi körhöz több falu tartozott: a központ mellett Boldog, Galgahévíz, Dány, Valkó, Vácszentlászló, Zsámbok. Ilyen nagy területen a feladatot ellátni nem lehetett kis feladat. Különösen nem, ha arra gondolunk: mennyivel több állatot tartottak a gazdák. Mindez természetesen magával hozta a járványos állatbetegségeket. Ha csak néhány esztendő turai járványait tekintjük át, már akkor is tisztán áll előttünk az állatgyógyászat fontossága és egyben az a nagy probléma, hogy a gödöllői járás keleti felében, majd az itt, 1912-ben megalakult aszódi járásban a főállatorvoson kívül mindössze három körállatorvos működött.

Állatbetegségek Turán:
1900. sertésvész, takonykór
1901. veszettség, takonykór
1902. sertésvész, lépfene
1903. sertésvész, lépfene, takonykór
1904. . sertésvész, lépfene
1905. sertésvész
1906. sertésvész, lépfene
1907. sertésvész
1908. sertésvész, lépfene, veszettség (ebzárlat)
1909. sertésvész, lépfene, veszettség (ebzárlat)
1910. sertésvész, lépfene, száj- és körömfájás
1911. sertésvész, lépfene, száj- és körömfájás, veszettség
1912. sertésvész
1913. rühkór
1915. sertéspestis, száj- és körömfájás
1916. sertéspestis
1917. száj- és körömfájás
1918. rühkór, lépfene
1920. veszettség, száj- és körömfájás, lépfene
1921. veszettség, száj- és körömfájás
1922. lórii hkór
1923. lépfene
1924. veszettség
1925. lépfene, sertésvész357

Az állatorvos munkakörülményeit szabályrendelet358 határozta meg, amely - sok más mellett - előírta a rendszeres jelentés készítését, az állatszemlék megtartását a vásárok, a közvágóhíd ellenőrzését, és ha ezeket nem tartotta megfelelő állapotúnak, akkor azt be is zárhatta. így került sor pl. a vásár 1911. évben történt betiltására.359

Amikor 1936-ban a közkedvelt Franz Jakus meghalt, állására pályázatot írtak ki. A választáson megjelent Dr. Perczel Miklós főszolgabíró (annak a bonyhádi Perczel-családnak a leszármazottja, amelyhez Perczel Mór tábornok, az 1849. július 20-i turai csata vezénylő főparancsnoka is tartozott!), továbbá a körzet 15 választói joggal fölruházott küldötte. A kandidálok: Bernát József, Widham Győző, Lenkei Dezső, valamint a turai vendéglős, Várkonyi József hasonnevű fia. A választáson egyhangúlag Várkonyi Józsefet választották meg360, aki az elkövetkező hosszú pályafutása alatt sokszorosan megszolgálta és beváltotta a hozzá fűzött bizalmat, s reményt.

A választás után alig egy évvel felmerült a nagy körzet kettéválasztása, ám ekkor még a képviselők nem járultak hozzá.361 Az 1938. év decemberében kirobbant nagy száj-és körömfájás-járvány még elodázta a döntést, ám hamarosan mégis megtörtént a kettéválás: 1940. január 1-től Zsámbok, Valkó, Dány, Vácszentlászló levált és új állatorvosi kört létesített. (Ebben közigazgatási problémák is közrejátszottak, ugyanis ezek a falvak a gödöllői járáshoz tartoztak). Ettől kezdve Várkonyi doktor csak az aszódi járáshoz tartozó településekben végezte az állatorvoslást.

A társadalmi élet mozgatói - az egyletek

Az egyletek, egyesületek, körök a polgári társadalom jellegzetes szerveződései. Amiképpen hazánk általában több évtizedes lemaradással csak a XIX. század második felében lépett igazán a polgári gazdasági-társadalmi fejlődés útjára, az egyesületek szerveződése is jelentős részben ebben az időben indult meg. Először a városokban, majd a nagyobb falvakban ott, ahol a polgári elem meghatározó részét képezte a helyi társadalomnak.

A Galga vidéken e téren kiemelkedett Aszód, ahol az iparos-kereskedő-értelmiségi lakosság már a XVIII. század végétől a település meghatározó, vezető részét képezte. Tura erre a gazdasági-társadalmi szintre a XX. század elején, méginkább az I. világháborút követő években jutott. Ennek köszönthetően a századforduló éveiben megindultak a különféle egyesületek megalakulása. Ezeknek az egész települést megmozgató hatása azonban majd csak az 1920-as, 1930-as években bontakozott ki és gyakorolt hatást a falu közéletére, emelte ki Turát a többi Galga menti parasztfalu sorából. A településnek a jelentősége és különbözősége éppen e társadalmi dinamizmusnak köszönhető, amely természetesen visszahatott a község gazdasági viszonyainak a változásaira is.

A magyarországi egyesületek történetében, célkitűzésében, jellegében, vezetésében két szakaszt különböztetünk meg. Az első az I. világháborúval záródott. Az 1918 előtt alakult és működött szervezetek célkitűzéseikben a Monarchia liberális gondolkodását tükrözték, amelyeknek alapvető célja a társadalom valamelyik rétege érdekének képviselete, általában a közjó biztosítása.

Az első világháború után alakult körök, az újraforgalmazott alapszabályok mindezek mellett egy nagy trauma, Trianon bélyegét is magukon viselték, mely körülmény emberileg teljesen érthető. Amiképpen az országos politikát irányítók nem tudtak belenyugodni a történelmi Magyarország földarabolásába és nyíltan vagy titokban hangoztatták a revíziót, úgy az egész magyar társadalomra ebben a szellemben kívántak hatni. Az egyesületek, körök egy jelentős része, országosan és helyben, ennek az általános politikai célnak a nyomán szerveződtek és működtek. Természetesen ezen alapfelfogás mellett e szervezetek lettek az egyre jobban polgárosodó helyi társadalom kulturális, vallási, sport stb. központjai és mozgató erői.

Turán a XX. század első évtizedeiben jelentősen megnőtt a közlekedésben, iparban, közszolgálatban dolgozók (és természetesen családtagjaik) száma, akik jobb anyagi viszonyok közé kerülve, több szabadidővel rendelkeztek és azt kultúrára, szórakozásra, sportra, társas együttlétre kívánták fordítani. E családok gyermekei már polgáriba, gimnáziumba kerülve más közgondolkozás melegágyai lettek, akik ugyan túlnyomó többségben római katolikus hitükben szilárdan megmaradtak, ám már számukra nem volt elegendő az egyház által nyúhtott liturgia. Ezt is elfogadták és hitüket gyakorolták, ugyanakkor már ennél többet, mást is akartak. Egyébként ezeket a törekvéseket a történelmi egyházak is felismerték, támogatták azokat, sőt sok szervezet létrehozásában kezdeményezők voltak. E folyamat a turai egyesület 1920-as, 1930-as megalakulásában kimutatható.

A turai egyletekre, körökre általában jellemző, hogy a helyi kezdeményezéssel szerveződők vallási, karitatív és kulturális jellegűek voltak, míg az országos nagy egyesületek leképezésében találjuk meg a politikai jellegű és a mindenkori kurzus mellett (és nem ellene!) álló szervezeteket. Turán sem szocialista, sem más munkásmozgalmi, rendszerváltoztató célú egyesület nem jött létre.

Egyesületi statisztika:

A megalakulás idejét tekintve

-1900 1900-1918 1918-1932 1933-1939 1940-1944 Összes
év között megalakult egyesületek (vagy újjáalakult)
4 6 7 4 23
Célkitűzését, tartalmát, jellegét tekintve:
Vallási 6 Sport 3
Karitatív 2 Kulturális 2
Társadalm 5 Katonai 1
Politikai 2 Egyéb 1
Gazdasági 1

Meg kell jegyezni, hogy nem lehet minden esetben tisztán meghatározni a hovatartozást, így pl. a Levente nem csak sport, hanem politikai (sőt katonai!) egyesülés is, vagy a Szt. Imre Kör vallási, ám egyben társadalmi, kulturális, sőt sport jellegű egyesülés is volt.

Ezekután tekintsük át a Turán létrehozott és működő egyesületeket.

A Katolikus Kör

A Kör megalakulásának körülményeiről nem maradtak fenn dokumentumok csupán az alapszabály. Ezt 1896. január 5-i dátummal jegyezték, amelyet Niedermann József plébános, ideiglenes elnök, Sándor József jegyző, valamint Király Mihály és Gólya Gábor hitelesítők írták alá. A BM 75911/96. sz. alatt 1896. augusztus 24-én láttamozta, tehát a működésének akadálya nem volt. - A megyei nyilvántartás egy későbbi bejegyzése szerint a Kör megszűnt, időpontjára nincsen adat.362

Az V cikkelyből és 26§-ból álló alapszabály a Kör célját az alábbiakban fogalmazta meg: „... a társadalmi élet fejlesztése valláserkölcsi alapon, útmutatás, miként használhatja fel a polgárember az előrehaladott kor vívmányait saját jól felfogott érdekének érvényesítésére; nyugalomhely, hol a munkában elfáradt polgár tisztes és hasznos szórakozást találjon, s az egymás iránti tisztelés és becsülés érzete a gyakoribb találkozás által mindinkább kifejlődjék. " (2.§.)

A célok megvalósítását az alábbi eszközökkel képzelték el az alapítók: társas összejövetelekkel, előadásokkal, felolvasásokkal, felvilágosító tárgyalásokkal és beszélgetésekkel, sajtótermékekkel, kivéve olyanokkal...„melyekben a kath. egyház ki gúny oltatik, s tiszta erkölcs és honfiúi érzelem sértetik. " (3.§.)

A Körnek egyébként „... tagja lehet a község minden becsületes, nagykorú, katolikus polgára, - vidéki is - egy rendes tag ajánlata mellett. " (4.§.)

Azt mindenesetre szigorúan rögzítették, hogy a Körben heves politikai és vallási vitának helye nincs, aki ilyent provokál azt megintés után az elnök kizárja a tagok sorából. (5.§.)

A Kör tagjai meghatározott évi tagdíjat kötelesek fizetni. (7.§.)

A szervezet legmagosabb fóruma a közgyűlés, amelyet „... évnegyedenként egy­szer, és pedig minden évnegyed utolsó hónapjának újhold vasárnapján..." tartanak (17.§.)

A Kört egyébként az alábbi tisztikar vezeti: elnök, alelnök, jegyző, pénztárnok, könyvtárnok, igazgató és 12 tagú választmány.

Az egylet helyiséget tart fenn, ahová minden tag vendéget is meghívhat.

A Kör működéséről részletesebb tájékoztatást az egyháztörténeti fejezetben nyújtunk.

Turai Egyesült Iparos Temetkezési Egylet

A XIX. század végén a parasztfalu Turán is már oly sok iparos tömörült, hogy a régi céhbeli hagyományok alapján a temetések zavartalan biztosítására, ünnepélyessé tételére, az együvé tartozás kifejezésére temetkezési egyletet hoztak létre.

A szervezet létrehozására 1895-ben kerülhetett sor. A pontos dátumot azért nem ismerjük, mert a Vörös János elnök és Raczinger János egyleti jegyző által aláírt alapszabály keltezésénél az időpontot lehagyták. Mindazonáltal a BM 111454/1896. sz. alatt 1896. január 14-én láttamozta, és ezáltal érvényesítette a dokumentumot.363

A 27. §-ból álló szabályzat az iparosok és családtagjaik temetkezéséről, annak költségeiről valamint az egylet felépítéséről és működéséről rendelkezik.

A szabályzat szerint a temetkezési egylet alapító tagjai azon turai iparosok, akik kötelezik magukat az évi 2 Ft 40 krajcár tagdíj befizetésére (4.§.), amelyet egyébként nem kell egy összegben befizetni, lehet 20 krajcáros havi részletfizetést is alkalmazni, ám aki három hónapig nem fizet, az elveszti tagságát.

Az egylet nyitottságát mi sem bizonyítja jobban, mint az a tény, mely szerint „A turai iparosokon kívül tagja lehet a temetkezési egyletnek minden önálló s feddhetetlen előéletű egyén, ha 40 éves kort be nem töltötte, s a választmány által titkos szavazás útján bevétetett..." Nekik ugyanannyi a tagdíj, ám a belépéskor a tagságot egyszer s mindenkorra 3 Ft befizetésével válthatják meg. (5.§.)

Az egylet alapító tagjának vagy feleségének a halála esetén 10 Ft temetkezési segély jár. A nem alapító tag esetén csak a tagdíjat befizető személy kaphatja meg ezt az összeget, a felesége csak akkor, ha részére külön megfizettette az előírt összeget.

Az egylet tagjainak (alapító tag esetében felesége s gyermekei elhalálozása esetén is) a temetésen minden tagnak a megjelenése kötelező, a szertartás ünnepélyességét emelendő a temetés az egyleti zászló alatt és 6 viaszfáklya elhelyezése mellett történik.
(12.§.)

A temetkezési egylet lehetővé teszi az egyetlen kívül álló egyének eltemetését is, amelyért a következő díjakat szabták meg:
I. fokozati díj.2 Ft - ezért kiviszik az egylet zászlóit;
II. fokozati díj 5 Ft - ezért kiviszik az egylet zászlóit, a 6 db viaszfáklyát és kivonul 12 egyleti tag;
III. fokozati díj 10 Ft - ez esetben a zászlók és viaszfáklyák kihelyezése mellett az összes tag kivonul. (11. §.)

Az egylet ügyeit egyébként a közgyűlés, a választmány és a tisztviselők intézték. A közgyűlést minden esztendő januárjának első felében hívták össze. A legfontosabb döntéseket (választmány, tisztviselők megválasztása, tagdíjak megállapítása, alapszabály módosítása stb.) természetesen a közgyűlésen hozták. A többi időben a három évre megválasztott 12 tagú választmány és az e grémiumhoz tartozó tisztikar (elnök, alelnök, jegyző, pénztárnok) vitte az egylet ügyeit.

Az egylet működéséről nem maradtak fenn dokumentumok az elkövetkező húsz évben. Hogy a fentiek szerint működött az egészen bizonyos, mert 1914-ben az alapszabály megújítására került sor, amikor is az ideiglenes elnök Tellér Gábor volt. A módosított alapszabályt 1914. február 1-én nyújtották be, amelyet a BM 29068/V- 9/914. szám alatt 1914. május 2-án hagyott jóvá.

Az egylet további működése is nyomon követhető, hiszen 1929-ben az elnöke Várkonyi József volt.364

Ugyancsak Várkonyi József az elnök, amikor a szervezet rendkívüli közgyűlést tartott, mégpedig 1942. augusztus 2-án. A Herczeg Vilmos által felvett, továbbá Tellér Péter és Kretz Márton által hitelesített jegyzőkönyv az alapszabály ismertetéséről (feltehetően a módosított alapszabályról van szó) tájékoztat bennünket. A gyűlésen az alábbiak vettek részt, akik egészen bizonyosan az Egyesület tagjai voltak: Várkonyi József, Dénes József, Dénes Józsefné, Tellér Péter, Kretz Márton, Ignácz János, Csorba Albert, Benkó Mihály, Kardos Kázmérné, Martonics Gyula, Láng Béla, Láng Béláné, Bárdi Istvánná, Dolányi Mihály, Dolányi Mihályné.365

Az egyesületek megyei regisztrációjában azt jegyezték be, hogy megszűnt. Erre feltehetően a második világháború idején került sor.

Az egyesület kulturális tevékenységét dokumentálja az a tréfás hangvételű meghívó, amely az 1920. szeptember 19-i szüreti mulatságra invitálta a turaiakat: „Adatik tuttára mindazoknak, akiket illőt, hogy a turai temetkezési egylet ifjúságának már igen viszket a talpa, mivel hogy rég idő óta nem ficánkolhatták ki magukat az önsaját mulatságukban. Entül fogva a jövő héten szeptembör 19-ik naptyán ebédután 3 órakor egy igen fénom kis zárolt körű szüreti vigasságot rendöznek a szövetkezőt hejiségeiben, aki afőuccán, az ösmért sarkon van (hisz teccik tudni), osztég aki Tóth kortsmáros ténsúr kegyetlen szipen kipingáltatta s' az kertöt kegötlen fénoman kicifráltatta, hogy úgy ragyog, mint az esthajnal csellag! - A végasságon az Andris tzigány húzi a talpbizsergető nótákat... "

A rendezőség névsorából megtudhatjuk az egylet tisztikarát: Fazekas Sándor elnök, Petrányi Ferenc alelnök, Herczeg Vilmos jegyző, Szilágyi Péter pénztárnok, Éliás Lajos, Éliás Gyula, Fazekas József ellenőrök - a szüreti pénztáros egyébként Martonics Kálmán, a 18 tagú, fiatal legényekből álló rendezőgárda élén pedig Petrányi Ferenc főrendező állt. A mulatság jelmezesei között találhatták Albulov Árpád hegybírót, Pusztai N-né hegybírónét, Fazekas Dezső boristent; Bruckner László segédjegyző és Balázs István postamester volt a két anyakönyvvezető, aztán szerepeltek még bohócok, drótostótok, csőszlegények, csőszleányok és a két Sándor fiú (János és László) vezetésével a csikóslegények.

A belépődíjat 20 és 50 K között szabták meg, de túlfizetést is elfogadtak. Külön kiemelték, hogy az a hölgy, aki a mulatság alatt a legtöbb házasságot köti és a szépségversenyt (!) megnyeri, az jutalomban részesül.

A rendezők és a szereplők nevei alapján megállapíthatjuk, hogy amiként a temetkezési egylet tagsága elsősorban az iparos és kereskedő lakosságból verbuválódott, úgy a mulatság is e réteg ifjúságának a rendezvénye volt.

Turai 48-as Függetlenségi Kör

A Kör 1897-ben több gyűlésen szerveződött (január 24., május 16., október 3.). A 11 §-ból álló alapszabályt, melyet Szaszkó Imre elnök, ifj. Tóth Péter jegyző, valamint Nemes András és Gólya András hitelesítők írtak alá, a BM 98017/V. 897. sz. alatt 1897. november 3-án hagyta jóvá.366

A Kör célját a következőképpen fogalmazták meg (3.§.): „ ... a 48-as érzelmű polgárok összetartása a társas érintkezés által; önművelődés választott olvasmányok által, közérdekű országos és községi ügyek megbeszélése és előmozdítása;
a hazafiság érzésének fejlesztése;
közhasznú felolvasások és nemes irányba szórakoztató mulatságok rendezése;
a magyar alkotmány ismertetése és fejlesztése a független államiság érdekében;

az önkormányzati intézményekhez való ragaszkodásnak izmosítására;
a község vagyoni helyzetének ápolása, oltalmazása és gyarapítása;
a község elöljárósági, valamint a vármegyei és országos képviselő választásoknak hazafias szellemben való lefolyása és jelöltek állítása. " (3.§.)

A 48-as kör tagjai a század elején


A Kör tagja lehetett minden 20 éven felüli, fedhetetlen előéletű magyar állampolgár

.... felekezeti és nyelvi különbség nélkül..." Kimondták: „A Kör tagok egyszersmind tagjai az országos 48-as népszövetségnek. "
A tagdíj évi 1 Ft volt, amit heti 2 krajcáros részletben is lehetett fizetni.
A Kör legfőbb szerve természetesen a Közgyűlés, amely a legfontosabb dolgokban döntött.

A szervezet élén az elnök, a három alelnök, a jegyző, a gazda és a pénztáros állt. A kör „politikai mozgalmának irányítása és vezetése" 25 rendes és 10 póttagból álló vezérbizottság feladata volt, amelyet az elnök hívott össze minden hónap első vasárnapján.

A Kör nemcsak a Monarchia fennállása idején, hanem azt követően is működött. Ezt bizonyítja egy 1922-es hivatalos adat.367 1929-ben az elnöke Pecze Péter.368

A kör munkájáról viszonylag kevés ismerettel rendelkezünk. Az évszázad első két évtizedében mindenesetre a község vezetőinek a társadalmi bázisát jelentette. Alkalmanként (különösen a koalíciós kormány idején) határozottan fellépett a helyi plébános ellen is, amely jó másfél évtizedes szembenállást eredményezett a község és a helyi egyház között. A kör tagjai jelentős szerepet játszottak Csoór Lajos 1935-ös képviselői megválasztásában. Feloszlatására 1947. április 10-én került sor a BM 294.208/1946. sz. határozata alapján.

Turai Casino

Egy adat szerint megalakulása 1879-ben történt369 és 1944-ben szüntette be működését.

Az 1879-es megalakulás nagyon is valószínűnek látszik. Ebben az időben a Galga vidék központjában elterülő Aszódon már több évtizede működött a Casino, amely mintául szolgálhatott a turai intelligenciának, amely a jelzett időben elsősorban az egyházi (pap, tanítók) és községi (jegyző), valamint az uradalom hivatalnokaiból állt. Különösen ez utóbbiak érezhették szükségét a társas szórakozásnak, hisz idejük nagyobbik részét a reggeltől estig tartó mezőgazdasági munkában, a széles határban, a számukra nem megfelelő társadalmi közegben töltötték.

A hivatalos alapszabály megalkotására 1909. március 24-én került sor, amelyet Molnár Jakus elnök és Balázs László titkár írt alá. Az április 24-i és augusztus 7-i módosítás után a BM 78524/1909/V.-a. szám alatt 1909. szeptember 27-én hagyta jóvá.370

A turai intelligencia 1910-ben Felső álló sor (balról jobbra): 3. Dr. Hajdú Sándor orvos, 5. Balázs László tanító Alsó álló sor: 3. Sándor József kántortanító. 4. Kálmán István malomtulajdonos 5. Elefánlhy Kálmán főjegyző, 7. Lakó Károly tanító Ülő sor: 2. Prokopovics Brunó gyógyszerész, Földön ülő sor: 4. Dóra Ernő, 5. ifj. Kálmán István

A végül is 34 §-ra kerekedett dokumentum a Casino célját az alábbiakban határozta meg: „ ... az egylet helyiségeiben a művelt társalgás, szolid társasjátékok, hírlapok és folyóiratok olvasása által a társas élet és szellemi fejlődés előmozdítása. "

A tagságot nem a fedhetetlen jellemű férfi kitétel, hanem az a meghatározás teszi már eleve szelektív jellegűvé, mely szerint az lehet a tag, „... akit erre az egylet választmánya méltónak határoz." Úgy gondoljuk nem kell szépíteni a dolgot, ez az egyesület a nadrágos, az úri emberek szervezete volt kezdettől és az maradt mindvégig. Mindezt ékesen bizonyít az 1929-es dokumentum, mely szerint a szervezet neve Uri Kaszinó. Egyébként ekkor az elnöke Kálmán István országgyűlési képviselő.371

A Rendezvény résztvevői az Uri Casinóban ülő sor balról jobbra: pesti énekesnő, Kálmán István országgyűlési képviselő, Dóra Ernőné, Dr. Molnár Pálné

A Casino tagjainak egyébként 2 Ft volt a belépési díja, az éves tagsági díjat pedig (az alapszabály szerint) a közgyűlés határozza meg (9.§). Nyilvánvalóan ezek az összegek az idők folyamán változtak.

A Casinónak is a legfőbb szerve a közgyűlés volt, míg a tényleges irányítást a 6 tagú választmány és az ugyancsak hat tagból álló tisztviselők (elnök, alelnök, titkár, gazda, pénztáros és könyvtáros) végezték.

A Casino működéséről több adatunk is van.

A Kaszinó kezdetben a település központjában elhelyezkedő, egykori vendégfogadóban (később iskola) tartotta összejöveteleit. A két világháború között aztán a Kaszinó beköltözött a Galga híd közelében álló épületbe, amely egy nagyobb és két kisebb helyiségből állt. A II. világháború végén a Galga hidat a visszavonuló németek felrobbantották, akkor semmisült meg a Kaszinó is.

A Kaszinónak csak „uri' tagjai lehettek („Uri Casino") vagyis érettségizett, egyetemet végzett értelmiségiek, illetve vagyonuk alapján az uri osztályhoz tartozók, tehát a papok, a községi hivatal tisztviselői, orvosok, ügyvédek, tanárok/tanítók, uradalmi tisztviselők, MÁV tisztviselők, gyógyszerészek, malomtulajdonosok. A „nadrágosok" szűk és zárt csoportjába nem volt könnyű bejutni. A településnek irányítói, a különböző szervezetek, egyesületek vezetői e körből kerültek ki, a falut évtizedeken át ők, a Kaszinó tagjai irányították.

A Kaszinót a tagok szinte naponta látogatták. Kártyázással (filléres alapon), sakkozással, újságok és folyóiratok olvasásával, beszélgetéssel töltöttek el pár órát. Tavasztól őszig teke- és teniszpálya állt a tagok és családtagjainak rendelkezésére. Rendszeresen tartottak vacsorával egybekötött műsoros, zenés, táncos összejöveteleket, ahol a hasonló társadalmi réteghez tartozó fiatalság is szórakozhatott, ismerkedhetett, sőt párkapcsolatok is kialakulhattak372

Az Uri Casino feloszlatását hivatalosan a BM a 284889. számú, 1946. június 14-i határozatában rendelte el.

A Turai Kaszinó egy kicsit másolta a Budapesten és más nagy- (és kis-) városban alakult casinók életét. Egy letűnt kor jellegzetes szervezete, intézménye volt, amelynek az „elit" összefogásának és egységének a megőrzése volt a célja. Sok vonatkozásban ma is követendő lehetne, ha a casino gondolata magyarországi kezdeményezőjének, Széchenyi Istvánnak az alapcélkitűzését valósítanák meg.

Országos Munkásvédő Szövetség

A századforduló Magyarországán különféle munkás- és földmunkás pártok, szövetségek, mozgalmak alakultak a dolgozó osztályok helyzetén változtató szándékkal. Ilyen szervezet volt az Országos Munkásvédő Szövetség (OMSz), amely - többek között - Turán is népgyűlés megtartásával, helyi csoportok létrehozásával kívánta programját megvalósítani.

A helyi szervező Kuti János alvégi lakos 52 társának aláírt kérvényét nyújtotta be 1906. november 11-én a járás főszolgabírójának, amelyben folyó hó 18-án, 13 órai kezdettel, a turai Piac téren népgyűlés megtartásának az engedélyét kérte. A kérvény szerint két napirendet terveztek:

Mindazonáltal a november 18-ai népgyűlés pezsdítőleg hatott az OMSz helyi aktivistáira, mert magukat, mint az OMSz turai csoportja szerepeltették és ilyen alapon kértek engedélyt 1907. farsangján táncmulatság szervezésére. A rendezvényt a Kaszinó374 nagytermében kívánták megtartani, a bevételt (belépő 50 fillér/fő) pedig a 276. sz. alatti házban felállítandó könyvtár javára kívánták fordítani. A kérvényt Király József ellenőr, Pusztai Mihály pénztáros és Jenei István jegyző írta alá. A főszolgabíró a döntése előtt kikérte a turai elöljáróság véleményét, amit 1907. január 25-i levelében Maczkó Péter bíró fogalmazott meg: nem tanácsolta az engedély megadását, mert még nincs a szervezetnek hivatalos működési engedélye, „...másrészt és különösen azért, mert ezen csoport vezetői oly egyének, kiknek személye a mulatság békés kimeneteléhez a legcsekélyebb garanciát sem nyújtják. "375 A főszolgabírói engedély megadásáról vagy megtagadásáról nincsen ismeretünk, feltehetően a bíró javaslata szerint járt el.

A szervezkedés nem bizonyult életképesnek. Az OMSz helyi csoportjának a hivatalos megalakítására, ugyanis 1907. március 10-én, 16 órai kezdettel népgyűlést szerveztek, amelyre Fazekas Mihály elnök és Jenei István jegyző megkapta ugyan az engedélyt, ám a rendezvényt mégsem tartották meg, mégpedig azért nem, mert a megnevezett központi előadók közül egyik sem jött el.376 Ezzel az OMSz turai szervezkedésének tiszavirág élete befejeződött.

Turai Gazdák Szövetsége

A szervezet megalakulásának körülményeit nem ismerjük. Feltehetően az országos mozgalom részeként Turán is megalakult a Gazdaszövetség, amelynek (az egész országban megalakult falvak szövetségéhez hasonló előnyomtatott) alapszabályát az FM 55726/FM XII. 2/1911. szám alatt fogadott el.377 A helyi szövetség működése nagyon rövid idejű lehetett, már már az első világháború előtt elsorvadt, megszűnt.

A szervezet ismételt megalakulására 1925. január 11-én került sor378 Az alakuló ülés jegyzőkönyvét Sándor József elnök, Hajba Dezső jegyző, Morvái János és Csősz János hitelesítők írták alá. A résztvevők a következők voltak: Balla István, Benke Gábor sz.m., Benke Gábor jző.p., Benke János, Benke Sándor, Benke Mihály, Bíró József, Bruckner László Csősz János, Csősz Gábor, Dusa István, Darnyik (Gábor) Antal, Galyó Mihály, Galyó István, Gólya József, Hajba Dezső, Ignác Mihály, Kis Dusa János, Köles István, Köles Péter, Lajtos Péter, Maczkó András, Morvai János, Pock Aladár, Pászti József, Sándor József, Sára András, Sára István, Sára József, Sára Mihály, Sára Gáspár, Speciár Sándor, Szilágyi Imre, Szilágyi István, Szilágyi Péter, Seres Mihály, Tusor Péter, Volter Ferenc, Várkonyi Ágoston, Várkonyi József.

A ,, Hangya " vezetői 1935-ben Ülő sor balról jobbra: Morvai /., Morvai ]., Volter Ferenc, Kálmán István, Franci Jakus, vitéz Sándor József, N. N.

A jelenlevők kimondták a Turai Földművelők Szövetsége megalakulását, elfogad­ ták az előnyomtatott alapszabályt, majd megválasztották a tisztikart. Elnök: Sándor József igazgató-tanító

Helyettes elnökök: Maczkó Péter, Galyó István, Dusa István. Jegyző: Pock Aladár Pénztárnok: Kis Dusa János Ellenőr: Sára Mihály, Várkonyi József

Számvizsgáló bizottság: Speciár Sándor, Benke János, Benke Gábor 826. A választmány tagjai: Benke Gábor, Sára András, Tóth János, Balla István, Benke Gábor, Sára József, Darnyik Antal, Morvai János, Sára Gáspár, Maczkó András, Tóth Ödön, Maczkó Mihály.

A szervezet a Magyar Gazdaszövetség tagegyesületeként működött. 1929-ben a „Földműveskőr" elnöke Benke Gábor volt379

Bár a tényleges működéséről kevés dokumentum maradt fenn, nagyon fontos az 1941. október 5-én keltezett, a Turai Földművelők Egyesületének rendkívüli üléséről felvett jegyzőkönyv.380 Ebből megtudjuk, hogy a szervezet „... kebeléből indult ki és szerveztetett meg a Turai Hangya Szövetkezet, nemkülönben a Turai Takarékszövetkezet", továbbá hazafias ünnepségek rendezésével évről-évre az áldozatkész nemzet megerősítésén fáradozott.

Ezen az ülésen tárgyalták a főszolgabíró felhívását (3234/1941. kig.), amely az egyesület feloszlatására hívja fel a vezetőséget „... miután az egyesület számottevő tevékenységét nem fejt ki."

Az elnök is szomorú szívvel állapítja meg „... hogy bár Tura tisztán földmívelő község, gazdaközössége még sem fogja fel és értékeli kellőképpen ily egyesület fenntartásának szükségességét, és sem időt, sem a fenntartással járó anyagi áldozatot nem hajlandó viselni. Bár alkalmilag érzi annak hiányát s nagy nekibuzdulással össze is tömörül, de kitartás nincs meg bennük. Pedig itt volna ismét a turai uradalom igénybevételének nagy horderejű ügye, melynek irányítására ezen egyesület volna elsősorban hivatva. "

A jelenlévők az elnök javaslatára kimondták az Egyesület feloszlatását. A felszerelésüket leltár mellett a Tura Tűzharcos csoportnak adták, „... mellel eddig is egy helyiségben tartotta összejöveteleit, miután mindkét egyesületnek egyazon vezetősége volt. "

Az utolsó ülésen egyébként az elnöklő Sándor József mellett jelen volt Benke Péter, Csősz Gábor, Gregori József, Király Mihály, Lukács János, Sára I. András, Seres István, Tóth József, Tóth Mihály és vitéz Zsélyi Péter, ez utóbbi vezette a jegyzőkönyvet.

Az egyesület feloszlását a BM 219067/1942/VII. b. szám alatt 1942. szeptember 28-án jóváhagyta. Ezt erősítették meg a második világháború után 290352/46. IV. 3. BM szám alatt.

Turai Önkéntes Tűzoltó Testület

Fontos szerepet töltött be Tura közéletében az 1909-ben megalakult tűzoltó testület. A március 18-án megtartott alakuló közgyűlésen fogadták el a 47.§-ból álló alapszabályt, amelyet Dr. Gallovich Győző testületi elnök és Elefánthy Kálmán testületi jegyző írt alá. A dokumentumot a BM többszöri javítás után csak két év múlva 152659/BM V-a/1911.szám alatt hagyta jóvá és engedélyezte a Testület hivatalos működését.381 E dokumentum részletesen bemutatja azt a szervezetet, amely az ezt követő évtizedekben ennek az alapszabálynak a szellemében munkálkodott.

Célul a következőt tűzték ki: „... a község területén, esetleg a szomszéd községekben kiütött tűz rendszeres oltása és egyéb vészesetekben segélynyújtás, a község területén kívül azonban a működő tagoknak csak 1/3-ad részével. " (5.§.)

A testületnek lehettek tiszteletbeli, alapító (akik 20 koronát fizettek a pénztárba), pártoló (akik 4 koronát fizettek) és működő tagjai.

Működő tagnak felvettek minden önként jelentkező 18 évnél idősebb férfit, aki ép és egészséges volt. Kezdetben, amikor még a közfelfogás sokra értékelte a sorozáson alkalmasnak kimondott rekrutát vagy éppen tűzoltó jelöltet, nem volt gond a működő tagok feltöltésével, hiszen ez a férfiasság egyik fajta elismerése volt, ami ezekben az évtizedekben meghatározó értékítéletnek számított.

A működő tagok a testületbe való belépéskor az alábbi fogadalmat tették: „Én N.N. ezennel fogadom, hogy a turai ónk. tűzoltó testületnek rendes és pontos működő tagja leszek s becsületszavam és kézadásommal kötelezem magamat a testület alap- és szol­ gálati szabályainak, nemkülönben minden egyes határozatának pontos megtartására." Jó rágondolni, hogy nagyapáink, apáink értékrendjében még milyen jelentősége volt a becsületszónak és a kézadásnak.

Az alapszabály minden részletének a közlésétől azt hiszem eltekinthetünk, azt azonban érdemes megvizsgálni, hogy milyen anyagi források biztosították a zavartalan működést. Ezek: - az alapító és pártoló tagok járulékai; - Tura község által nyújtott segély; - a testület javára tett adományok és hagyományok; - a testület által rendezett ünnepélyek és vigalmak esetleges jövedelmei; - jutalmak és előzetes hatósági engedéllyel rendezett gyűjtés útján szerzett pénzösszegek.

Az elkövetkező évtizedek adatai bizonyították, hogy a legnagyobb összegű támogatást maga Tura község (elöljárósága után) biztosította. Nem elhanyagolható az a törekvés sem, mely szerint a Testület különféle rendezvényekkel, színi előadásokkal, bálokkal próbált pénzt szerezni. Ez ugyanis nemcsak az anyagi javak bővítését, hanem a kultúrált szórakozás és egyfajta művelődés céljait is szolgálta.

Turai önkénles tűzoltók

A Testület legfőbb szerve a Közgyűlés volt, amely minden, a szervezet életét meg­határozó lépésben döntött. A Közgyűlés választotta meg a Testület tényleges irányító szervét, a Választmányt, amely élén az elnök állt, továbbá tagjai voltak: a parancsnokság, a titkár (jegyző) és a pénztáros - ha nem a működő tagok sorából választották őket, továbbá 6 rendes és két póttag. A parancsnokságot csak a működő tagok sorából választhatták, míg a többit az alapító és pártoló tagokból is. A parancsnokság felépítése a következő:

tisztek: a parancsnok, az alparancsnok és a szakaszparancsnokok;
tisztviselők: a segédtisztek (szolgálatvezető), a szertáros és az orvos.

Rajtuk kívül még tagja lehetett a parancsnokságnak a titkár (jegyző) és a pénztáros is, ha a működő tagok közül választották meg.

Tiszti állásra csakis oly működő tag választható, ki a tűzoltói ismeretek minden ágából a szakvizsgát sikerrel letette." (33.§.)

Kimondta az alapszabály, hogy a Testület „... a m.kir. belügyminisztérium által 1898. évi január hó 5-én 120.151/1897. szám alatt jóváhagyott „szervezeti, egyenruházati, rangjelzési és fölszerelési szabályzat"-ban foglaltakat ismeri el kötelezőnek." (42.§.)

A Testület egyébként a PPSK Törvényhatóságának és Tura Község hatóságának a felügyelete alatt állt.

Turai önkéntes tűzoltók

Az önkéntes tűzoltó testületek munkáját a BM az idők folyamán több alkalommal felülvizsgálta és az alapszabályaikat a kor követelményeihez igazítva módosították, esetleg új alapszabály elfogadását követelték meg. Erre került sor Turán is 1938. június 30-án, amikor is Volter Ferenc elnök bemutatta a 180000/936. BM számú rendeletet, amely az új alapszabályt tartalmazta. A Volter Ferenc elnök, valamint Maczkó Péter és Várkonyi József hitelesítők által ellenjegyzett jegyzőkönyv tanúsága szerint az alábbi testületi tagok voltak jelen: Volter Ferenc, Dr. Herczegh János, ifj. Várkonyi József, Maczkó Péter, Herczeg Vilmos, Riesz István pártoló tagok, Kreskay József, Benke János, Tóth Péter, Mahó László, Szabó István, Lajtos István, Rácz Sándor, Kardos Imre, Dolányi Mihály működő tagok.382

A Testület parancsnoka 1929-ben Kreskay József tanító volt.383

A tűzoltókat Tura község csak az 1920-as évektől támogatta hivatalosan. Amikor 1921-ben anyagi segítséget kértek még visszautasították a kérelmet mondván: nem jelezték időben az igényüket, ezért nem adnak semmit.384 Két év múlva viszont már az Önkéntes Tűzoltó Testület anyagi támogatása költségvetési tételként szerepel. Ettől kezdve a község rendszeresen gondoskodott a tűzoltók működési feltételeiről.385 Egy visszaemlékező szerint főleg iparosok vállalták ezt a veszélyes feladatot, akik mindig segítettek, ha valaki bajbajutott. Ezért aztán köztiszteletben álltak, népszerűek voltak. Foglalkozásaikat a kastély előtti területen, a Szalmáskert mellett tartották (régen Kis- gyep - ma Sport u.).386 Rendszeresen részt vettek a különböző tűzoltó versenyeken. így pl. a Kreskay József parancsnok vezette 13 fős csapat Gyöngyösön, az 1935-ben rendezett országos versenyen.387

Felszerelésük hagyományos, a kézi erővel működő szivattyúskocsit alispáni rendeletre motoros tűzifecskendőre kellett kicserélni, ám a 3700 P-ős ára egyelőre várakozó álláspontra helyezte a község vezetőit.388 Aztán a háború számos feladata ennek a kérdésnek a megoldását is háttérbe szorította.

Turai Levente Egyesület

A Levente szervezetet a trianoni katasztrófa után, 1921-ben hozták létre Magyarországon. Nem titkolt célja volt, hogy az igazságtalan békeszerződés alapján eltörölt általános katona kötelezettség helyett a fiatalságot katonai és hazafias képzésben részesítsék. A Leventébe elsősorban az iskolai tanulmányaikat már befejezett, 13-21 éves iparos- és parasztfiatalokat vonták be. A foglalkozásokon kötelező volt a részvétel. Miután a Levente sportolási lehetőségeket is biztosított a fiatalságnak, a szervezet sokak számára népszerű volt. Nem vitás: a Levente a két világháború közötti kurzus egyik olyan szervezet, amely a fiatalságot hazafias, irredenta, adott esetben a történelmi Magyarország visszaállításáért folytatott küzdelem gyakorlati megvalósításának a szellemében nevelte.

Turai leventék vezetőjükkel, Pock Aladárral

A turai Levente a Képviselő-testület testnevelési bizottsága kezdeményezésére 1925. augusztus 25-én alakult meg.389 A gyűlésen megjelent Volter Ferenc főjegyző, Kohlmayer Mihály, Várkonyi József, Maczkó Péter, Kreskay József, Chikán Ernő, Keimer Gyula a testnevelési bizottság tagjai, valamint a szülők képviseletében vitéz Sándor József, Nagy Lajos, Speciár Sándor, Sára István, Francz Jakus, Balázs István, Balázs László, Fekete Károly, Koronka Géza, Tóth I. János, Tóth István, Tóth Mihály, Meleg Sándor, Köles Gábor, Morvai István, Gólya József, Tóth I. József, Kis Péter, Tóth Mihály, Fazekas Sándor, Fazekas József, Ignácz János, Fodor Endre, Batta István, Albulov Árpád, Krobót Jenő, továbbá számos levente köteles ifjú.

A gyűlés résztvevőit Volter Ferenc üdvözölte. Ismertette az összejövetel célját, amelyet az Ifjúsági Levente Egyesület megalakításában jelölt meg. Felolvasta a központilag megfogalmazott és kiadott alapszabályt, amely után a résztvevők kimondták a turai levente megalakulását és egyben elfogadták az alapszabályt. Közfelkiáltással az egyesület elnökévé Volter Ferenc főjegyzőt, alelnökévé Maczkó Péter bírót, jegyzővé Keimer Gyulát, pénztárossá Várkonyi Józsefet, ellenőrré Koronka Gézát, könyvtárossá Ignácz János turai lakosokat választották meg. A választmány tagjai közé választották: Lajtos Mihály, Morvaái János, Sáfrán József, Tellér István, Dancs József, Hublik József, Lang Béla, Maczkó István, Batta Mihály, Batta András, Tóth Zsiga Sándor és Jenei János működő tagokat.

A megalakulást követő két évtizedben természetesen nemcsak a leventék állománya változott, hanem az irányító testület és parancsnoki állománya is. így pl. 1929-ben az elnök Francz Jakus állatorvos, fooktató pedig vitéz Sándor József. Amíg a vezetőségben a község mindenkori vezetői képviselték magukat, addig az oktatói gárdában a frontot is megjárt tanítókat illetve tiszthelyettesi rangot elért frontharcosokat találunk.

Turai leventék

A nagypolitika igényei szerint az 1940-es évek elején újjászervezték a Leventét. Ennek megtárgyalása céljából hívták össze a Turai Levente Egyesület közgyűlését 1941. július 15-én. A nagyszámú megjelentet a Magyar Hiszekegy elmondása után Dr. Herczegh János esperes-plébános, a szervezet elnöke köszöntötte, majd ismertette a központi Utasítás alapján az egyesület újjáalakítási programját. Előbb ismertették a szintén központilag megfogalmazott és az egész országra érvényes új alapszabályt, amelyet a közgyűlés elfogadott. Ezt követően bejelentette, hogy a tisztikar megbízatása lejárt, új tisztikar megválasztása szükséges. Dr. Király János javaslatára a jelenlévők egyhangúlag ismét Dr. Herczegh Jánost választották meg elnöknek. Az elnök javaslatára közfelkiáltással pedig az alábbi tisztikart választották meg:

titkár Paray János
jegyző Rásonyi Miklós
pénztáros Tóth L. Péter
ellenőr Sára István
gazda Porpáczy István
könyvtáros Visy György
orvos Dr. Főző József
ügyész Dr. Nyíri Lajos

A választmányba beválasztották: Dr. Király János, Dénes József, Szoó István leventeparancsnokokat, Pásztor Márton, Benke Ferenc, Békési István, Szénási István, Köles József és ifj. vitéz Zsélyi Péter leventéket. A választmány póttagjának megválasztották: Martonics József leventeparancsnokot, valamint Csányi István, Pecze János, Sára János és Pásztor Gábor leventéket. A számvizsgáló bizottság tagjai lettek: Dóra Ernő, Kreskay József, Dr. Molnár Pál; póttagok Tóth Zs. Sándor és Jenei János.

Figyelemre méltó az a névsor, amely a Turai Levente Egyesület 1941. évi tagnévsorát, megválasztott tisztikarát és választmányi tagjait tartalmazza. Az egyes nevek mellett a foglalkozást, valamint a születési helyet és időt is feltűntették. Közlését a névsor ismertetésén túl azért tartjuk fontosnak, mert a szereplők közül nagyon sokan szerepet játszottak Tura közéletében, így nevük, foglalkozásuk mellett az életkorukat is megismerhetjük.390

Név Foglalkozás Szül. hely, év Tisztség
Dr. Herczegh János esperes-plébános Tápióbicske, 1889. Elnök
Volter Ferenc főjegyző Ujszász, 1881.
Körmendy József úr. fointéző Ivánka, 1881.
Dóra Ernő malomtulajdonos Lőrinci, 1893. Számvizs. b. tag
Sziklay Ferenc káplán Érsekújvár, 1916.
vitéz Sára János községi bíró Isaszeg, 1893.
Pászti Gábor kisbirtokos Tura, 1887.
Tóth Mihály kisbirtokos Tura, 1893.
Benke Sándor kisbirtokos Tura, 1897.
Benke Péter kisbirtokos Tura, 1897.
vitéz Zsélyi Péter kisbirtokos Tura, 1920. Vál. tag
Sima János kisbirtokos Tura, 1892
Ondreasz János kisbirtokos Tura, 1886.
Ignácz János kisbirtokos Tura, 1892.
Csombor János kisbirtokos Tura, 1901.
Pálinkás Gábor kisbirtokos Tura, 1910
Tóth József kisbirtokos Tura, 1907
ifj. Jenéi János kisbirtokos Tura, 1920. Számvizs. b. póttag
Kuti István kisbirtokos Tura, 1895.
Kuti András kisbirtokos Tura, 1894.
Tóth L. Péter községi pénztáros Tura, 1879. Pénztáros
Kreskay József községi ig. tanító Szekszárd, 1891 Számvizs. b. tag
Név Foglalkozás Szül. hely, év Tisztség
Kovács László kántor-tanító Nagyszentiván, 1908.
Dr. Molnár Pál orvos Tápióság, 1893. Számvizsg. b. tag
Dr. Király János közs. aljegyző Tura, 1908. Választ, tag
Paray János r.k. ig. tanító Hatvan. 1899. Titkár
Visy György közs. gyakornok Tura, 1922. Könyvtáros
Chikán Ernő közs. tanító Tiszabő, 1902.
Prindl Károly kisbirtokos Budapest, 1895.
Szoó István közs. tisztviselő Edelény, 1915. Leventepk. Vál. tag
Rásonyi Miklós közs. tanító Galgahévíz, 1914. Jegyző
Sára István közs. aljegyző Tura, 1902. Ellenőr
Porpáczy István pol. isk. tanár Vasvár, 1907. Gazda
Dr. Főző József közs. orvos Bécs, 1898. Orvos
Dr. Nyíri Lajos ügyvéd Gödöllő, 1896. Ügyész
Pásztor Márton MAV nyugd. Tura, 1892. Vál. tag
Benke Ferenc szabómester Tura, 1918. Vál. tag
Békési István MAV alk. Tura, 1921. Vál. tag
Szénási István földműves-napszámos Tura, 1920. Vál. tag
Köles József kisbirtokos Tura, 1920. Vál. tag
Martonics József ács Tura, 1907. Leventepk. vál. póttag
Csányi István földműves-napszámos Tura, 1922. Vál. póttag
Pecze János földműves-napszámos Tura, 1922. Vál. póttag
Sára János MAV alk. Tura, 1889. Vál. póttag
Pásztor Gábor vasmunkás Tura, 1923. Vál. póttag
Tóth Zs. Sándor kisbirtokos Tura, 1804. Számvizs. b. póttag
Gólya István MÁV munkás Tura, 1922.
Lajtos József MÁV munkás Tura, 1919.
Meleg Ferenc MÁV munkás Tura, 1922.
Szota János földműves Tura, 1923.
Csorba István napszámos Tura, 1920.
Sára István napszámos Tura, 1922.
Sima Péter napszámos Tura, 1924.
Sebes János napszámos Tura, 1924.
Maldrik Pál bognár segéd Tura, 1924.
Éliás Pál kovács tanuló Valkó, 1925.
Tóth János napszámos Tura, 1924.
Tóth József napszámos Tura, 1920.
Maczkó István földműves Tura, 1921.
Meleg András földműves Tura, 1921.
Gólya István földműves Tura, 1920.
ifj. vitéz Sára János MAV alkalmazott Tura, 1923.
Gólya József napszámos Tura, 1921.
Pásztor Sándor napszámos Tura, 1921.
Tóth Péter napszámos Tura, 1920.
Név Foglalkozás Szül. hely, év Tisztség
Gábor József napszamos Tura 1922.
Benke János napszamos Tura, 1920.
Mészáros Tibor gazd. cseléd Tura, 1923.
Gólya József földműves Tura, 1923.
Tellér Mihály földműves Tura, 1924.
Jenei Sándor földműves Tura 1923.
Kuti Péter napszámos Tura 1920.
Éliás Ferenc kovács tanuló Tura 1925.
Meleg Péter földműves Tura 1922.
Sima János földműves Tura 1922.
Maczkó Mihály földműves Tura 1922.
Sára Ferenc tanonc Tura 1923.
Juhász János gazd. cseléd Tura 1924.
Tellér István napszámos Tura 1920.

A Levente mozgalom a politikai és katonapolitikai törekvéssel egyidőben az iskolá­ ból kimaradó ifjúságot összefogta, nevelte, képezte. A kötelező rendgyakorlatok és katonai előképzés mellett sportolási lehetőséget, valamint kulturális szórakozást biztosított a tagoknak. Turán kezdetben a Trincsen, a régi Csendőrlaktanyában volt az otthon, amelyre az 1940-es években egyre többet költöttek. Egy 1939-es felsőbb utasítás előírta a Levente Otthon létesítését. Turán erre megfelelő helyet csak bérelni tudtak, új építésére a 140%-os pótadó mellett szó sem lehetett.391 Mindazonáltal a község mindent megtett a szervezet anyagi támogatására. Az 1941. évben pl. 800 P segélyt adtak lőcsarnok és otthon berendezésére. A háborús években a gazda nélkül maradt Schossberger uradalom védettsége megszűnt, így került sor 1943-ban az uradalmi kertészlak bérbevételére, amit özv. Bercsényi Lajosné kilakoltatásával oldottak meg, a felújításra 2000 pengőt biztosítottak392

A sportrendezvényeket a levente pályán, a lövészetet a kieserdőben kialakított lőtéren, a kulturális rendezvényeket részben a lőtéren, részben a különböző vendéglőkben bonyolították le. Ez utóbbira jó példa egy fennmaradt meghívó, amely hírül adta, hogy 1939. szeptember 2-án a Turai Levente Egyesület Sportszakosztálya Tóth István vendéglőjének nagytermében reggelig tartó táncmulatságot rendezett. A személyjegy 80 fillér, a családjegy 2 P volt.

A visszaemlékezők szerint a Leventében „... a legnépszerűbb ifjúsági nevelés folyt. Rendkívül jó szellemben irányították az ifjúságot... Soha ilyen jól nevelt, udvarias, hazafias fiatalsága nem volt Turának. "393

Lövészárkot ásó turai leventék

A német megszállás után a levente egyesületeket (így a turait is) megszüntették, törvényes felszámolására 1946-ban került sor.

Ébredő Magyarok Egyesülete (É.M.E.) Turai Csoportja

Az Ébredő Magyarok Egyesülete a 19-es Magyar Tanácsköztársaság után, a kommunista eszmék ellensúlyozására, a kereszténység szellemében, a magyar fajiság kihangsúlyozásával alakult. Aszódon, már 1919-ben megkezdte működését, Turán csak 1926- május 9-én került sor az É.M.E. helyi csoportjának a megalakítására.394 Az alakuló közgyűlésen a nagyszámú közönség előtt megjelent Rákóczy Béla, a szervezet ügyvezető igazgatója és elnöksége alatt zajlott le az alakuló ülés.

A tekintélyes számú résztvevő elfogadta a központi alapszabályt, majd nyílt szavazással, egyhangúlag megválasztották a helyi csoport tisztikarát.

Elnök: Kohlmayer Mihály r. k. segédlelkész
Alelnök: Balázs László nyug. tanító
Főtitkár: Hajba Dezső r. k. tanító
Titkár: Jónás Pál községi jegyző
Jegyző: Pock Aladár r. k. tanító
Háznagy: Gólya József vasutas
Pénztáros: Herczeg Vilmos ácsmester
Ellenőr: Balázs István m. kir. postamester
Némedy Béla faipari vállalkozó
Választmány: Volter Ferenc községi főjegyző
Fekete Károly MÁV főintéző
Maczkó Péter községi bíró
Kreskay József községi tanító
Chikán Ernő községi tanító
Speciár Sándor r. k. tanító
Dusa István vasutas
Koronka Géza kereskedő
Csősz János földműves
Fazekas Sándor kovácsmester
Mészáros István
Galyó István földműves
Sára Mihály községi törvénybíró
Ignácz János vasutas
Balla István vasutas
Országos közgyűlési kiküldöttek: Balázs László
Hajba Dezső
Dusa István
Galyó István

A csoport működéséről nincsenek adataink. Az 1930-ban megjelent Címtárban sem említik működő szervezetként. Hivatalos feloszlatása a második világháború alatt történt (222123/43. VII. BM).

Magyarországi Keresztényszociális Vasutasok Országos Gazdasági Egyesülete (V.O.G.E.) Turai Helyi Csoportja

Az országos szervezet a jelentős számú turai vasutas érdekében célszerűnek tartotta a helyi csoport megalakulásának a kezdeményezését. E célból 1927. május 22-én, a Hangya Szövetkezet helyiségébe alakuló gyűlést hirdetett, amelyen számos turai vasutas jelent meg. A központ képviseletében megjelent Pillich Nándor központi főtitkár és Tóbi Viktor a vonatkísérő csoport főtitkára. A gyűlést Benke Mihály ideiglenes elnök vezette le.395

A VOGE a keresztényszocializmus eszméjének alapján szerveződött egyesület, amely mindezeknek a gondolatoknak a terjesztése mellett a tagság kulturális, társadalmi és természetesen gazdasági felemelkedésén fáradozott. Benke Mihály megválasztott elnök zárszavában örömét fejezte ki a szervezet megalakulása fölött és büszkén fogalmazta, hogy a keresztényszocializmus eszméjét arany betűkkel írta a VOGE a zászlajára.

elnök: Benke Mihály
alelnökök: Erdélyi János, Zsiga János
főtitkár: Révész Ferenc
titkárok: Széles Mihály, Lukács Mihály
jegyző: Sára Mihály, Pásztor József
pénztáros: Szilágyi Sándor
pénztárellenőrök: Gólya József, Pecze Sándor.

Választmányi tagok: Dobák László, Sára Márton, Goda János, Benkó János, Csörgi Péter, Széles Sándor, Benkó József, Pálinkás János, Tóth Miklós Sándor, Pászti Ödön, Kuti Mihály, Szilágyi János, Szilágyi József, Tóth Gál Péter, Tóth II. Mihály.

A szervezet a szomszédos településekre is kiterjesztette tevékenységét. így a kerület
képviselői lettek:
Galgahévíz ......Kolesza Pál
Bag ................Fehér Gábor
Hévizgyörk ......Kovács István

A helyi csoport működéséről nem maradt fenn adat. Feltehetően tevékenysége beolvadt az időközben megalakult Turai MÁV Alkalmazottak Körébe. Mindenesetre hivatalos feloszlatására 1943-ban került sor (222124/943. VII. BM.).

Magyarországi Keresztényszociális Vasutasok Országos Gazdasági Egyesülete (VOGE) turai helyi csoportjának alapító tagjai:

Benke III. Mihály MÁV kocsitisztító
Pecze Sándor MÁV kocsitisztító
Sára István MÁV kocsitisztító
Sára Mihály MÁV kocsitisztító
Gódor János MÁV kocsitisztító
Révész Ferenc MÁV kocsitisztító
Sára Márton MÁV kocsitisztító
Zsiga János MÁV rakmunkás
Erdélyi János MÁV előmunkás
Széles Mihály MÁV üzemi altiszt
Pálinkás János MÁV üzemi altiszt
Pászti Ödön MÁV kocsitisztító
Tóth Antal István MÁV kocsitisztító
Tóth M. Sándor MÁV kocsitisztító
Szilágyi János MÁV kocsitisztító

Turai MÁV Alkalmazottak Köre

Más helyen részletesen ismertettük, hogy Turán a XX. században milyen jelentős szerepet töltöttek be a vasutasok. Különösen érvényes ez a '20-as évektől, amikor már nem csak az aktív, hanem a több szabadidővel rendelkező nyugdíjasok is megjelentek. A fővárosba naponta utazó vasutasok a község lakóinak átlagához képest nemcsak magasabb iskolai végzetséggel rendelkeztek, hanem éppen foglalkozásuk révén gazdasági-társadalmi ismeretük horizontja is tágabb volt. Az összetartás, a közös érdekek képviselete, a társadalmi kapcsolatok fejlesztésének az igénye biztatta a szervezkedésre a település e rétegét. Ennek lett egyenes következménye a Kör létrehozása.

A megalakulás részleteiről nem maradt fenn dokumentum, csupán az tudjuk, hogy az alakuló közgyűlésre 1927. február 2-án került sor. Ekkor fogadták el a XIV fejezetből és 62 §-ból álló alapszabályt, amelyet kisebb igazítással 97.348 (1928.) K.M.VI. sz. alatt, a KM 1928. augusztus 9-én hagyott jóvá396

A kör célját a következőkben fogalmazták meg: „A helyben lakó vasutasok egyesítése avvégből, hogy a hazafias, testületi és kartársi érzést ápolják, általános és szakbeli tudásukat fejlesszék és a nagyközség intelligens polgáraival való érintkezés által társadalmi állásuknak érvényt szerezzenek."

Külön kiemelték: „A körnek hivatalos működésében politikával, szolgálati ügyekkel. .. foglalkozni nem szabad. "

Ünnepség a zászlószentelés évfordulóján
-1930-

E cél megvalósítása érdekében a Kör helységeiben hírlapokat és könyvtára használatát biztosítja tagjainak; felolvasásokat és különféle rendezvényeket (táncestély, színi előadások stb.) szervez, amelyek sikeres lebonyolítása érdekében önképző csoportot is létesítenek.

A Körnek rendes, pártoló, alapító és tiszteletbeli tagjai lehetnek. Rendes tag minden, a MÁV tényleges szolgálatában álló vasutas, valamint B. és C. táblázatú nyugdíjas. Alapító tag az, akit a Kör felvesz és 5 P alapító díjat befizet.

A rendes és pártoló tagok a belépéskor 1 P beíratási és negyedévenként 1,5 P tagsági díjat kötelesek fizetni.

A tagfelvétel két rendes tag ajánlásával történik.

Az alapszabály részletes ismertetése nem feladatunk, viszont a működést biztosító szervezetek bemutatása igen. Nyilvánvaló, hogy a legmagosabb fórum a közgyűlés, amely a legfontosabb kérdésben (pl. alapszabály elfogadása stb.) dönt. Az évi rendes közgyűlést évente az első negyedévben tartják. A tényleges munkát a választmány és a kör tisztviselői végzik. A választmány áll 15 rendes és 5 póttagból, valamint a tisztviselőkből, akiket a közgyűlés választhat meg.

A tisztviselők a következők: elnök, két alelnök, titkár, jegyző, pénztáros, könyvelő, két könyvtáros, gazda, ellenőr. Az egyesület vagyonkezelését a 3 tagból álló, a kör keretén belül működő számvizsgáló bizottság végezte.

Külön foglalkozik az Önképző Csoporttal, amelynek tagjai lehetnek a Kör tagjai és családtagjai, az utóbbiaknak alá kell vetni magukat a szervezet szabályzatának.

Ünnepség a zászlószentelés évfordulóján
-1930-

A Kör működése közismert a községben, hiszen még többen élnek azok közül, aki e szervezet tagjaként tevékenykedtek egykoron.

A népszerű vasutas kör tevékenysége a szomszédos településekre is kiterjedt. Többek között ezek az okok is vezettek az alapszabály megújításához. Erre 1934-ben került sor, amelyet a BM 36.103 (II.) a 1934. sz. alatt 1934. június 9-én hagyott jóvá.

A 12§-t tartalmazó új alapszabály a Kör célját az alábbiak szerint fogalmazta meg:

„...a Turán és környékén lakó tényleges szolgálatban álló MÁV alkalmazottak és a MÁV nyugdíjasok, valamint MÁV nyugbéresek egyesítése abból a célból, hogy kulturális és társadalmi művelődésüket előmozdítsa, továbbá a hazafias és kartársias szellemet ébren tartsa és ápolja. " (2.§)

Lényegében ebben a paragrafusban találjuk meg az előző alapszabálytól eltérő különbséget, nevezetesen azt, hogy a Körnek nem csak turai, hanem környékbeli vasutas is lehetett a tagja. Az új alapszabály az előzőhöz képest más lényeges eltérést nem tartalmaz.

Figyelemre méltó, hogy a II. világháború után azonnal nem számolták fel a szervezetet. Előbb módosították az alapszabályt (498776-48./IV.3. BM) és csak a kommunista diktatúra bevezetése után került sor a Körnek, mint minden polgári szerveződésnek a végleges felszámolására (1/770/1/949. IV. 3. BM).

A Kör működéséről több adattal rendelkezünk: 1929-ben Seress József az elnöke397 1939-ben a szervezet élén az alábbiak álltak: Ádám János elnök, Lukács István, Szilágyi János alelnökök, Hámori István titkár és Léveai Ferenc pénztáros.398 A háborús években a Kör elnöke Benke Mihály főkalauz volt.

A Vasutas Körnek saját háza nem volt, mindig bérleményben (összesen 6 különböző helyen) működött, ahol vendéglői jellegű italmérés is létezett. Kulturális tevékenységet is folytattak, különböző színdarabok betanulásával és előadásával a fiatalokat is bevonták a munkába. Bálokat, szüreti mulatságokat is rendeztek.

A Kör tagjai, akárcsak a falu többi lakója, vallásához ragaszkodó római katolikus volt, amelynek a kifejezésére vasutas-templomi zászlót készítettek. Ez a zászló fehér selyem, hímzett, szenteket ábrázoló képekkel és arany rajtokkal rendelkezik. A zászlórúd tetején aranyozott kereszt és vasúti szárnyaskerék díszíti. A felszentelt zászlót a templomban helyezték el (napjainkban is ott találjuk). Ez a zászló a Vasutas Körnek, egyben az egész turai vasutasságnak a jelképe. Búcsúk, vasutas temetéseken mindig három vasutas emelte magasba és hirdette a turai vasutasság összetartozását, a kereszténységhez való tartozását.

A háborús években a Kör működése kicsit lanyhult, ám a harcok elmúltával új lendülettel indult meg a szervezés. Benke Mihály mellett Lajkó István alelnöknek a szervező munkája érdemel említést. Sikerült bevonnia a trianoni határokon túlról hazatérő, fiatal vasutasokat, akik 1945 végén új vezetőséget is választottak. Elnök Pásztor József üzemi segédtiszt, állomásfelvigyázó lett, alelnök Lajkó István maradt, ám a vezetőség többi tagja kicserélődött. Színdarabokat rendeztek (pl. Gyurkovics lányok), amelyeknek a bevételét egy új és nagyobb helyiség megszerzésére fordították. A mai Szent István úton bérbe vették Paray János házát, a háborús károkból felújították és ez hosszú bérleti időre adott lehetőséget. Ezekben a munkákban elévülhetetlen érdemeket szerzett Pásztor József, Bárdy József, Gódor András és Lajkó István. A Kör itt folytatta áldásos működését a kommunista diktatúra kezdetéig, egészen az 1949-es hivatalos felszámolásáig. A Kör egykori bérelt klubházát aztán a Községi Tanács Paray János tulajdonostól megvásárolta és mind a mai napig egészségügyi célokra illetve jelenleg orvoslakásként használják.399

Turai Római Katolikus Polgáriskolai Társulat

A Társulat alakuló közgyűlésére 1929. május 5-én, 41 tag jelenlétében került sor.400 A gyűlés Kálmán István országgyűlési képviselő elnöklete, Volter Ferenc jegyzősége mellett zajlott le. A jegyzőkönyv hitelesítésére Dr. Herczegh János plébánost és vitéz Sándor Józsefet kérték fel. Kálmán István ismertette az összejövetel célját, vázolta a megalakítandó Társulat feladatát, majd részletesen ismertette a 29 §-ból álló alapszabályt. Ezt követően a közgyűlés elfogadta a szabályzatot, majd pedig megalakultnak nyilvánította a Társulatot. Ezután az elnök felhívta az alakuló közgyűlést, hogy az alapszabálynak megfelelően meg kell választani a Társulat tisztikarát. A jelenlévők az alábbiakat választotta meg:

Elnök: Kálmán István
Alelnök: Dr. Hercz
Pénztáros-gondnok: Nagy Laj
Jegyző: Volter Fer
Ellenőrök: vitéz Sánd
Választott tagok: Prokopov

Az Alapszabályt a BM 1929. szeptember 27-én láttamozta és 12 pontos kiegészítést, módisítást írt elő.

Az időközben módosított című Turai Polgáriskolai Társulat céljául (4.§.) a következőt rögzítette: „A 7000 lelket meghaladó Tura község kultúrájának emelésére polgári iskola létesítése."

A Társulatot már kezdettől fogva csak meghatározott ideig kívánták működtetni. (5.§) „A társulati polgári iskola felállítása hézagpótló intézkedés addig, míg az intézmény 4 évfolyamúvá lesz, életképessége és szükségszerűsége bebizonyul. Ha az iskola a fejlődési fokozatain átment, a társulat az általa létesített és fenntartott polgári iskolát hatósági iskolává (r. kath. felekezeti, vagy községi, vagy állami polgári iskolává) kívánja átszervezni."

A következő paragrafusok meghatározták a Társulat tagjait (tiszteletbeli, alapító, rendes és pártoló), azok jogait és kötelességeit; a költségeket; a Társulat szerveit (közgyűlés, tisztikar, iskolaszék) és azok feladatait, valamint egyéb intézkedéseket hozott.

Fennmaradt annak a 41 személynek a neve és foglalkozási adata, akik a Társulat létrehozói voltak. Mivel ők nemcsak a Társulatot, hanem ennek nyomán az iskolát is létesítették, az utókor a nevük közreadásával tiszteleg előttük:

Kálmán István országgyűlési képviselő
Dr. Herczegh János plébános
Francz Jakus körállatorvos
vitéz Sándor József el. isk. igazgató
Volter Ferenc községi főjegyző
Lakó Károly közs. el. isk. igazgató
Nagy Lajos tanító
Prokopovitsch Brúnó gyógyszerész
Éliás Lajos kovács mester
Benke Mihály MÁV üzemi altiszt
Sima Sándor MÁV üzemi altiszt
Gódor Mihály MÁV üzemi altiszt
Gólya Mihály MÁV alkalmazott
Gódor János MÁV nyugdíjas
Nagy-Tóth István MÁV nyugdíjas
Dobák Péter MÁV nyugdíjas
Szilágyi András MÁV alkalmazott
Pásztor Mihály MÁV alkalmazott
Gólya András MÁV alkalmazott
özv. Tóth Andrásné földmíves
özv. Ádám Ferencné MÁV nyugd. özvegye
Csörgi Pál MÁV nyugdíjas
özv. Benke Péterné földmíves
Tellér Péter borbélymester
Tóth József földmíves
Sára János földmíves
Mezei Mihály gazdasági ispán
Kuti János HÉV alkalmazott
Ignácz János MÁV üzemi altiszt
Weisz Ignác gazdálkodó
Kúti Mihály MÁV málházó
Ozvart Gyula MÁV üzemi altiszt
Pernyész János MÁV alkalmazott
Varga László MÁV alkalmazott
Bikkes Ambrus cipész mester
Tóth A. Mihály korcsmáros
Jenei Mátyás MÁV alkalmazott
Csóri László MÁV alkalmazott
özv. Lukács Jánosné MÁV nyugd. özvegye
Sára János földmíves
Dolányi István MÁV nyugdíjas 401

Az iskola történetéről külön fejezetben számolunk be.

A társulat hivatalos feloszlatására 1948-ban (486413-IV. 3. OM) került sor.

Turai Katolikus Legényegylet

Az 1930-as években az országos keresztény ifjúsági mozgalmak a mélyen katolikus Turán is gyökeret vertek. Ezek első hajtása az Országos Katolikus Legényegylet helyi csoportja.

Az alakuló ülést 1935. február 20-án tartották.402 Csollák Lajos segédlelkész, ügyvezető elnök nyitotta meg és kérte fel Király Mihály teológiai hallgatót a jegyzőkönyv vezetésére, egyben a későbbiekben is a jegyzői feladatok ellátására, hitelesítőknek pedig Gólya Andrást és Batta Mihályt. Felkérte továbbá Tary László tanítót az alelnöki tisztségre. Minden jelöltet a jelenlévők egyhangúlag megválasztottak a megnevezett tisztségre.

Csollák Lajos káplán ismertette a szervezet lényegét, célját, majd a központilag megfogalmazott alapszabályt ismertette, amelyet a tagok elfogadtak. Ezek után meg­ választották az ifjúsági tisztikart, majd kimondták a Turai Katolikus Legényegylet megalakulását. Az egyesületi alapszabályt (a központit) a BM 141. 609/933. VIII. a. sz. alatt már 1933-ban jóváhagyta, úgyhogy már csak az alispáni beiktatásra, illetve nyilvántartásba vételre volt szükség, amely 38544/935. sz. alatt megtörtént.

Az alábbiakban közreadjuk az 1935. március 21-i tagnévsort, egyben közöljük az egyes tagok tisztségét is.

Agó József 21 éves földműves rendező biz. t.
Batta Mihály 20 éves földműves II. dékán
Benke János 16 éves földműves
Benke Ferenc 17 éves földműves
Benke József 18 éves földműves
Benke Mihály 20 éves földműves választm. t.
Benke Sándor 22 éves földműves választm. t.
Benkó József 17 éves földműves
Csányi András 22 éves földműves
Csombor Mihály 22 éves földműves rend. b. t.
Gólya András 21 éves földműves dékán
Gólya József 20 éves földműves
Gólya Sz. József 20 éves földműves
Gólya Mihály 21 éves földműves rend. b. t.
Gólya Péter 22 éves földműves
Gólya Sándor 19 éves földműves rend. b. t.
Horváth András 21 éves kéményseprő t.
Jenéi János 20 éves földműves
Király Gábor 24 éves földműves rend. b. t.
Király István 20 éves földműves
Kiss Mihály 18 éves földműves
Kiss Sándor 20 éves földműves rend. b. t.
Köles József 19 éves földműves
Köles Péter 20 éves földműves rend. b. t.
Kocsis János 24 éves földműves póttag
Kósa József 24 éves földműves választm. t.
Kósa Sándor 21 éves földműves rend. b. t.
Kúti István 17 éves földműves
Kúti János 20 éves földműves rend. b. t.
Kúti Márton 21 éves földműves
Lajkó János 18 éves földműves rend. b. t.
Maczkó Mihály 18 éves földműves rend. b. t.
Mácsai Sándor 16 éves földműves
Meleg Sándor 18 éves földműves rend. b. t.
Morvai Márton 21 éves földműves
vitéz Nagy T. Mihály 18 éves földműves
Ondreász András 19 éves földműves póttag
Pálinkás Gábor 25 éves földműves háznagy
Pászti Mihály 16 éves földműves
Pásztor István 18 éves földműves rend. b. t.
Pásztor János 18 éves földműves
Pásztor Mihály 20 éves földműves
Pásztor Mihály 21 éves földműves
Pásztor Péter 18 éves földműves
Pecze István 21 éves földműves pénztáros
Rácz István 20 éves földműves rend. b. t.
Rácz István 20 éves földműves
Sáfrán István 18 éves földműves rend. b. t.
Sáfrán János 21 éves földműves rend. b. t.
Sára Ferenc 21 éves földműves választ, t.
Sára Gábor 22 éves földműves rend. b. t.
Sára István 16 éves földműves
Sára István 17 éves földműves
Sára István 18 éves földműves ellenőr
Sára János 16 éves földműves rend. b. t.
Sára János 19 éves földműves rend. b. t.
Sára József 23 éves földműves ellenőr
Sára József 20 éves földműves
Sára József 17 éves földműves
Sára Mihály 22 éves földműves rend. b. t.
Seres Mihály 22 éves földműves
Seres Mihály 22 éves földműves
Seres János 17 éves földműves
Szabó András 22 éves földműves rend. b. t.
Szabó András 18 éves földműves
Széles András 18 éves földműves rend. b. t.
Szénási József 22 éves földműves
Szilágyi János 20 éves földműves rend. b. t.
Szilágyi Mihály 19 éves földműves
Szoó István 20 éves főgimn. t. VIII. o. titkár
Tellér József 18 éves földműves rend. b. t.
Tóth András 19 éves földműves
Tóth István 17 éves földműves
Tóth István 18 éves földműves rend. b. t.
Tóth István 20 éves földműves rend. b. t.
Tóth G. István 19 éves földműves rend. b. t.
Tóth M. István 21 éves földműves
Tóth Zs. Gábor 22 éves földműves
Tóth M. János 20 éves földműves
Tóth Mihály 20 éves földműves rend. b. t.
Tóth G. Mihály 21 éves földműves
Tóth Péter 19 éves földműves rend. b. t.
Tóth Sándor 22 éves földműves
Tóth Zsigmond 22 éves földműves választm. t.
Vaskó István 19 éves földműves rend. b .t.
Zsiga Imre 19 éves földműves
Tóth József 16 éves földműves
Tóth M. István 17 éves földműves
Szabó István 20 éves földműves
Sára Mihály 19 éves földműves rend. b. t.
Gólya József 20 éves földműves

A tagok száma még ugyanebben az évben 220-ra emelkedett. A szervezet egyházi elnöke Dr. Herczegh János esperes-plébános, ifjúsági elnöke Batta Mihály, titkára Gólya András.403

Működését az egyháztörténeti fejezet részletesebben bemutatja.

Turai Ifjúsági Szent Imre Kör

A turai KALOT után alakult meg a Szent Imre Kör, amely elsősorban a magosabb iskolát végzett fiatalok bevonására törekedett.404 Mindezt az 1936. november 8-án tartott közgyűlésen elfogadott IV fejezetben és 19 §-ban megfogalmazott alapszabály céljában is meghatározták: ,,2.§. Az egyesület célja: a tanköteles kort túlhaladott ifjúság kulturalis, vallásos és hazafias szellemének ápolása; közhasznú ismeretek terjesztése, az ifjúságnak munkaszeretetre, tisztességes és mértékletes életre való szoktatása."

Az egyesület rendes tagja lehetett „... minden helyben lakó, 14. életévét betöltött, magyar állampolgársággal bíró kath. ifjú, aki legalább a középiskola IV. osztályát sikerrel elvégezte és évi 1 (egy) P tagdíjfizetésre köte­ lezte magát. " (6. §. a.)

Az egyesületnek alapító tagja az lehet, aki egyszer s mindenkorra 10 P tagsági díjat lefizet. Lehettek még pártoló és tiszteletbeli tagjai is a Körnek.

Az egyesület választmánya évente fővédnököt és díszelnököt választ. A fővédnök tulajdonképpen a Kör szellemi vezetője, míg a díszelnök, mint tanácsadó tevékenykedik a Kör érdekében.

A Kör legfőbb szerve a közgyűlés, amely éves rendes ülését január hónapban tartotta. A szervezet tényleges irányítását a választmány végezte, amely állt a tisztikarból és öt rendes tagból. A tisztikar tagjai: elnök, alelnök, titkár, jegyző, pénztáros, pénztárellenőr, könyvtáros és háznagy. Az alakuló közgyűlés mozgatója egyébként Dr. Király János h. aljegyző volt, akit később díszelnöknek, míg Dr. Hercegh János plébánost a Kör fővédnökévé választották meg.

Az alábbiakban közöljük a Szent Imre Kör 1936. november 8-i tagnévsorát és egyben a tisztségviselők beosztását is.

Szoó István irodai kisegítő reál gimn. érettségi elnök
Köles Mihály joghallgató reál gimn. érettségi alelnök
Király József joghallgató reál gimn. érettségi titkár
Tusor Mihály joghallgató reál gimn. érettségi jegyző
Turcsányi Béla kereskedő segéd IV. középiskola pénztáros
Sára István bölcsész e. halig. reál gimn. érettségi pénztár ellenőr
Dóra Ernő műegyetemi halig. reál gimn. érettségi háznagy
Dusa János családtag reál gimn. érettségi könyvtáros
Bercsényi József posta tisztviselő reál gimn. érettségi számvizsg. b. t.
Gódor András családtag IV. középiskola számvizsg. b. t.
Kerényi Béla családtag IV. középiskola választm t.
Pásztor István kisegítő családtag IV. középiskola választm. t.
Szabó Sándor kisegítő családtag IV. középiskola választm. t.
Sallai József bölcsész e. halig. reál gimn. érettségi választm. t.
Pásztor Gábor MÁV segédtiszt IV. középiskola választm. t.
Princz Oszkár Villanysz. inas IV. középiskola pót választm. t.
Galyó János Okleveles tanár Egyetem rendes tag
Komáromy László bölcsész e. halig. reál gimn. érettségi rendes tag
Bagó Mihály családtag IV. középiskola rendes tag
Haas Pál nyomdász inas IV. középiskola rendes tag
Éliás Lajos kovács segéd IV. középiskola rendes tag
Lévai Péter kisegítő családtag reál gimn. érettségi rendes tag
Rácz László családtag IV. középiskola rendes tag
Polyák László bank altiszt IV. középiskola rendes tag
Kiss László családtag IV. középiskola rendes tag
Sallai László kertész inas IV. középiskola rendes tag
Sára János kereskedő inas IV. középiskola rendes tag
Sára Péter családtag IV. középiskola rendes tag
Tóth Gábor földműves IV. középiskola rendes tag
Turcsányi Sándor hentessegéd IV. középiskola rendes tag
Visy György családtag IV. középiskola rendes tag
Turai Ifj. Szent Imre Kör tagjai 1940. aug. 30-án
Köles Mihály 1.70. ifj. Pásztor Gábor II. 646
Bárdy József 17. Módos István 606
Krobót László 45 Koronka Géza 581
Gólya L. Péter 101 Gódor András 58
Gólya József 101 Lőrincz Kálmán 67
Kuti Mihály 311 Szabó Sándor 314
Kiss László 460 Takács Gyula 369
Csányi József 600 Sára Ferenc 487
Bagó Mihály 599 Sára János 243
Szilágyi István 598 Princz Oszkár 422
Diós József 555 Visy György 430
Rácz István 467 Visy József 430
Kuti József 394 Sára Péter 229
Galyó János II. 666 Benke András 155
Sára István 682 Rácz László 555
Dusa János 918 Gólya János 622
Polyák László 686 Csányi Sándor 227
Lévay László 772 Tóth Mihály 913
Tóth László 42-es öregház Tóth Zs. István 1.343
Kuti Gábor 11.815 id. Pásztor Gábor 11. 425
Sima Mihály 864 Körmendy Miltiadesz I. 349
Meleg Ferenc Rácz József 11.910
Középen Köles Mihály és Dr. Molnár Pálné
Szentimrések és leventék


A Kör az üléseit a Trincsen tartotta.
A Szent Imre Kör folyamatos működéséről több jegyzőkönyvi részlet maradt fenn, amelyből néhány részletet közreadunk:405
1937. június 27. Szoó István elnöksége alatt elhatározták, hogy tánciskolát szerveznek; megbeszélték a kerékpár kirándulás részleteit, majd döntöttek a betanulandó színdarabok szövegkönyvének beszerzéséről (a Vonósnégyes, Helyet az ifjúságnak, Az orr); üdvözlő táviratot adtak fel Lajtos Józsefnek pappá szentelése alkalmából.

1937. augusztus 12. A színielőadás és a bál 33 P tiszta bevételt eredményezett, mindazonáltal fontosabbnak tartották az erkölcsi sikert. Megtárgyalták a Gyöngyös­bokréta vezetőjének, Kovács László kántor úrnak a kérését, aki a szeptember 8-ai Gyöngyösbokréta napon a Szentimrések közreműködését kérte a rend fenntartásában. A Kör tagjai örömmel vállalkoztak a feladatra, mivel „... az ünnepély sikere községünk hírnevét fogja növelni."

1937. augusztus 9-én kelt értesítés szerint a Kör folyó hó 14-én, szombaton este 7 órakor az otthonban tartotta rendes közgyűlését, amelyen az elmúlt gyűlésen jelentkezett műsorszámaikkal léptek fel, valamint Dusa János és Gódor András beszámolóját hallgatták meg a körutazásukról.

1940. június 30-án, vasárnap 1/2 2 órakor tartották a rendes gyűlésüket.

1940. augusztus 11-én 1/2 2 órakor az otthonban tartották műsoros gyűlésüket. - Ezen a gyűlésen beszélték meg az egri kirándulást.

1940. szeptember 1-én, 16 órakor tartották műsoros gyűlésüket. A műsor: Erdélyi délután, Egri hangok (feltételezhetően az egri kirándulásról a beszámoló).

1940. december 1-én küldött értesítés az évi Mikulás-estre hívja fel a figyelmet. A tervezett műsor a következő volt: „Elnöki megnyitó s megemlékezés a Kormányzó úrról Énekszám (előkészítik: Princ, Módos, Gódor) Jön a Mikulás" (Polyák L. rendezésében) Közvetítés 1980-ból (Bárdi J.)

Exotikus zene (közreműködnek a Princ, Milti, Gódor és Kis Sándor-féle „zenekar") Monológ (tartja Gódor András)

Légitámadás és egyéb rádiókabaré (közvetítés Londonból és Budapestről, bemondók: Kis S. és szaktársa) Tömegjáték (Bárdi J. rendezésében) Monológ és egyéb rádió mókák (tartja Gólya János)"

Turai KALOT

A Katolikus Agrárifjúsági Legényegylet Országos Testülete (KALOT) turai szervezetének a megalakulására 1941. szeptember 28-án került sor.406 Jelen voltak: az elnöklő Dr. Herczegh János plébános, Sziklai Ferenc káplán és Kovács László kántortanító, valamint az alább közölt névjegyzékben (Varga Józsefig bezárólag) az alapító tagok.

Az elnöklő plébános részletesen ismertette a „blanketta-alapszabályt", majd ennek alapján javasolja a tisztségviselők megválasztását, az alapszabály elfogadását és a Legényegylet megalakulásának kimondását.

A jelenlévők egyhangúlag csatlakoztak a Testülethez.
A szervezet törvényes beiktatása 199586/942. sz. alatt megtörtént.
Működéséről az egyháztörténeti fejezetben részletesebb tájékoztatást nyújtunk.

A KALOT állami és helyi feloszlatása után létrehozták a Turai Egyházközségi Szent József Csoportot, mely szervezet az alábbi pontokat vette át a KALOT- alapszabályból és tette a csoport céljává:

,,6.§. Az egylet védőszentje: Üdvözítőnk nevelőatyja, a názáreti ácsmester: Szent József, ki egyúttal a tagok követendő példaképe is.

7.§. Az egylet célja: fiatal, nőtlen iparos- és kereskedő legények, szakképzett gyári munkások egybegyűjtése, hogy belőlük jó családapákat, tisztes iparosokat, derék és vallásos honpolgárokat neveljen, s így nemzetünk gerinces polgári osztályának megerősödését és a magyar ipar fellendülését hathatósan előmozdítsa.

KALOT-tos legények 1943. március 15-én

A Katolikus Legényegylet elgondolásában és szervezetében: a hivatás gondolatán felépülő család. Ennek szolgálatában áll minden, ami az egyletben történik; mégpedig:

A vallási élet ápolása, előadások, közös misehallgatások, szentáldozások, lelkigyakorlatok, Eucharistikus Apostolság, stb. által.
A tagok általános műveltségének, magyar nemzeti érzésének és hazaszeretetének fejlesztése: népművelő, népfőiskolai tanfolyamok, általános ismeretet terjesztő előadások, könyvtár, folyóiratok, újságok, ének- és zenekar, stb. által.
A tagok hivatásszeretetének, hivatásbüszkeségének és szakmai tudásának ápolása: szakmai előadások, ipari, kereskedelmi, gazdasági tárgyú tanfolyamok, szakmai alosztályok (céhek), ipari kiállítások, általában az egylet oly szelleme által, mely maga is alkalmas arra, hogy a tagokban a hivatás szeretetét megerősítse.

A barátiasság és a családi szellem ápolása: összejövetelek, nemes szórakozás stb. által."
Feloszlatására a II. világháború után a 253770/946. IV. 14. BM sz. alatt került sor.

Katolikus Agrárifjúsági Legényegylet - 1941. szeptember 28.
A KALOT-ba belépni szándékozó ifj. vezetőiről

Bekó József MÁV munkás 1918.
Benke János földműves 1923. pénztáros
Csányi István földműves 1923. titkár
Csányi Mihály földműves 1923.
Erdélyi János MAV munkás 1920.
Galyó László földműves 1921. ifj. elnök
Gólya Mihály földműves 1923. számvizsg. b. t.
Gábor Péter földmunkás 1921.
Gábor József MÁV munkás 1924.
Gólya József földműves 1924.
Győri István földműves 1922.
Jenéi Sándor földműves 1923. választm. t.
Kis István földműves 1921.
Kúti Gábor földműves 1924.
Köles Sándor földműves 1921. számvizsg. b. t.
Köles József földműves 1921.
Köles András földműves 1925.
Maczkó István földműves 1921.
Meleg András földműves 1921.
Meleg Péter földműves 1922.
Pásztor Sándor földműves 1924.
Pázmándi János földműves 1922.
Sára Gábor földműves 1924.
Sára István földműves 1922. pénztári ellenőr
Szilágyi József földműves 1922.
Szota János földműves 1923. pénztári ellenőr
Szota József földműves 1925.
Szilágyi Mihály földműves 1925.
Szilágyi József földműves 1925.
Szilágyi József földműves 1924.
Tóth Péter földműves 1924.
Varga József földműves 1922.

Az alábbiakban bemutatjuk az egyesület alapító tagjainak névsorát. A szervezet egyházi elnöke Dr. Herczegh János plébános, alelnöke Sziklai Ferenc káplán, világi elnöke Kovács László kántortanító lett. A többi tisztség betöltőjét az alábbi listán adjuk közre:

Batta Mihály földműves 1897. gondnok
Czira Mihály földműves 1917. háznagy
Tóth Mihály törvénybíró 1893. választm. t.
Rácz József tisztviselő 1898. választm. t.
Morvai János földműves 1882. választm. t.
Szabó János földműves 1922. választm. t.
Pálinkás Gábor földműves 1910. választm. t.
Tóth József földműves 1891. számvizsg. b. t.
Tóth Mihály MÁV alkalmazott 1889. számvizsg. b. t.
Galyó Mihály földműves 1922. számvizsg. b. t.
Köles Gábor földműves 1922. számvizsg. b. t.


Leány egyesületek

A leányszervezeteknek az alapszabálya nem maradt fenn. Áldásos működésüket azonban megőrizte az emlékezet, munkájuk eredménye kimutatható az egymást követő nemzedékekben. Részletesebb ismertetést az egyháztörténeti fejezet nyújt. Az alábbiakban a visszaemlékezők rövid összefoglalását közöljük.407

Erdélyből, az első világháború után indult ki az a nőmozgalom, amelynek célja a falusi asszonyok és lányok keresztény szellemű megszervezése, nevelése, művelődésének az elősegítése volt. A Horváth Árpádné megindította mozgalom mellé állt Stallner Andrea, aki az 1930-as évek első felében a magyarországi szervező, Luczanbacher Rita segítőjeként a kezdeményezést országos mozgalommá fejlesztették. Az 1934-ben megalakult vezetőképzőbe minden egyházmegyei plébánia küldött egy-egy képviselőt. Turáról Dr. Molnár Pálné (Mária néni) vett részt a tanfolyamon, majd ezt követően Dr. Herczegh János kezdeményezésére és Mária néni vezetésével 1935-ben, kb. 200 fővel megalakult a Turai Jézus Szíve Leányegylet.

Az Egylet a foglalkozásait Lajtos József vízsori házának első szobájában tartotta, mégpedig vasárnap délután 15-17 óra között. „Nem csak a vallásról, hanem történe lemről, földrajzról, népi hagyományok ápolásáról, hazaszeretetről, erkölcsről, emberségről, az erkölcsi normák megtartásáról kaptak oktatást." Mindezeken kívül Mária néni tanító- nevelő jellegű színdarabokat írt és tanított be, amelyeket a Tóth-féle vendéglő termében mutattak be. Majd kapcsolatba kerültek a Kovács László vezette gyöngyösbokrétával és bekapcsolódtak annak kultúramegőrző munkájába.

Turai Jézus Szíve Leányegyesület

A Leánykör 1941-ben a KALÁSZ tagja lett. A kalászos lányok különféle tanfo­ lyamokon vettek részt (így pl. Sára Erzsébet 1942-ben Versegen és 1943-ban Kartalon!), aztán 1942-ben Turán 112 fő részvételével megnyílt a „kis-kalász" tanfolyam.

A katolikus leánymozgalom turai előretörését bizonyította a Leány Levente Csoport megalakulása 82 taggal. Jeles ünnep volt a falu életében, amikor Róma Kormányzó Hercege és a Nápoly Leányai cserkészcsapatok 1942-ben meglátogatták Tura község leanyegyesületeit. Fényes ünnepséggel, tartalmas előadásokkal fogadták a vendégeket a díszruhába öltözött turai lányok és az országos vezetőség tagjai.

Mária néni és az őt segítő káplánok hitükben erős, erkölcsükben tiszta lányok nevelesére törekedtek. Fontosnak tartották, hogy ezek a lányok törekedjenek a hagyományok őrzésére, nemzeti érzésükben legyenek öntudatosak, családanyaként férjük méltó társaként neveljék gyermekeiket. Ez a lelki-szellemi gondozás ma is kimutatható a turai népesség tartásában.

Turai Polgári Lövészegyesület

Megalakulásának a pontos idejét nem ismerjük. Az 1930-ban kiadott Címtárban még nem írnak létezéséről, viszont az 1935. november 9-i közgyűlés az alapszabály módosításáról és új tisztikar megválasztásáról rendelkezett.408 A Galga vidék néhány községében a Lövészegyesületek az 1930-as évek első felében alakultak meg, tehát a turai is valamikor 1930-35 között jöhetett létre.

A fent jelzett közgyűlésen 46 fő volt jelen. A levezető elnöki tisztséget Volter Ferenc főjegyző, a jegyzőit Csányi József, a hitelesítőit Pock Aladár és Sára István töltötték be. Sajnos az alapszabály nem maradt fenn. Minden bizonnyal itt is, akárcsak az Aszódi Lövészegyesület újraalakulásánál (1935. október 23.) a központilag előnyomtatott és a BM által elfogadott módosított alapszabályt, illetve az eredeti módosítását fogadták el egyhangúlag. Az egyébként 1929-ben megalakult aszódi egylet szintén központilag előnyomtatott alapszabálya a következő célt határozta meg: „... a lövészet iránt való érdeklődést minél szélesebb körben felkelteni, a tagokat a fegyverek kezelésében kioktatni, a céllövést gyakorlatilag fejleszteni, új céllövő nemzedéket nevelni, a társadalmi életet ápolni és fejleszteni. E célok elérése érdekében az egyesület előadásokat, céllövő, vívó-, torna-, tánc és egyéb tanfolyamokat rendez... "

Megjegyzik még: „Az egyesület működéséről minden felekezeti és politikai kérdés ki van zárva... felekezeti és nemzetiségi viták folytatása tilos."
A jelenlévők egyhangúlag új tisztikart is választottak:

Elnök: Volter Ferenc
Ügyvezető elnök: Dr. Király János
Alelnökök: Maczkó Péter
Francz Jakab
Kreskay József
Főtitkár: Speciár Sándor
Titkár: Csányi József
Pénztáros: Tóth L. Péter
Ellenőr: Horváth Ferenc
Háznagy: Dencs Ferenc
Orvos: Dr. Főző József
Ügyész: Dr. Ján Géza


Választmányi tagok:
  Dóra Ernő, Körmendy József, Pálmai József, Pock Aladár, Sára
István, Valent István

Választmányi póttagcok:

vitéz Sára János, vitéz Zsélyi Péter
Számvizsgáló bizottsági tagok:
Burgits Béla, Gólya József, Tóth Zs. Sándor


Országos Magyar Bokréta Szövetség Turai Csoportja

Az 1930-as években országos virágzásnak indult Paulinyi Béla nagyszerű kezdeményezése, a népi-nemzeti hagyományokat felelevenítő mozgalom a Bokréta, vagy ahogyan általában nevezték a „Gyöngyösbokréta".

A turai csoport megalakulására 1935. június 29-én, a Katolikus Legényegyletben megtartott gyűlésen került sor.409 Fontos a jelen voltak nevét felsorolni, mert hiszen ők hozták létre ezt a nagyszerű helyi mozgalmat, melynek hatása mind a mai napig él.

„Dr. Herczegh János, mint elnök, Volter Ferenc községi főjegyző, Dóra Ernő malomtulajdonos, Francz Jakab állatorvos, Kálmán István földbirtokos, Pock Aladár tanító, Kovács László kántortanító, mint a gyöngyösbokréta vezetői, Gólya András, Sára Ferenc, Tóth Lajtos István, Kuti János, Kuti István, Tóth M. István, Lajkó János, Maczkó Mihály, Benke Mihály, Tóth Ilona, Kis Mária, Tóth Mária, Lajtos Anna, Sára Ilona, Gólya Rozália, Sára Julianna, Tóth Erzsébet, Pásztor Mária, mint a bokréta tagjai."

Turai bokrélások

Az alakuló közgyűlésen az elnöki üdvözlés után Kovács László ismerteti részletesen a gyöngyösbokréta célját és feladatát, majd az országos, 16§-ból álló alapszabályt. Ez a szervezet céljául az alábbit határozza meg (2.§.): „A magyar népművészet minden megnyilvánulásának, népi dalnak, népi táncnak, népviseletnek, szokásnak, népiparnak stb. országosan való óvása, de új virágoztatása is. A művészi értékű népipar jutalmazása, a népi tárgyak értékesítése útján. Bővebben kifejtve: a szövetség országosan újraéleszti a hagyományokat, sőt új hagyományok kialakítását segíti elő, amivel a nép magyar öntudatát erősíti, tehát magyarságmentően erősíti meg az ország 'fundamentumát'. Az értelmiséget, népet egymással fokozott mértékben megszeretteti, megbecsülteti, tehát a magyarság lelki egybeolvadását szolgálja. Az országban megforduló idegenek örömére különleges csodáinivalókat szervez meg, tehát művészi értelemben szolgálja az idegenforgalmat. Már azzal is, hogy népművészeti divatot csinál, eléri, hogy a népipari tárgyak megfelelő kelendőségre tegyenek szert. Bizonyos mértékig — bár ez nem szigorúan vett célja - okvetlenül olyan irányba tereli a nem népi művészeteket is, hogy gyökereit fokozottan bízzák a magyar föld gondjaira. "

Amely községben legalább 20 állandó tagja van a Szövetségnek, ott „Bokréta" néven fiókszervezetet alakítanak. A szövet­ségnek lehetnek rendes-, dísz-, meghívott-, alapító és pártoló tagjai. Alapító tag pedig az a személy, aki egyszer s mindenkorra 100 P-t a Szövetség pénztárába befizet. Itt kell megemlíteni, hogy a Turai Gyöngyösbokréta alapító tagjai a következők:

Dr. Herczegh János plébános ...........II. 608.
Volter Ferenc jegyző .......................I. 29.
Dóra Ernő malomtulajdonos............ II. 478.
Kálmán István földbirtokos ..............II.130.
Kovács László r. k. kántortanító .......II. 1.
Pock Aladár r. k. tanító ....................II. 714.
Paray János r. k. tanító ...................II. 694.
Kreskay József r. k. tanító ...............I.254.

Az alapszabály külön kitér a fiókszervezetekre, a „Bokrétákra". (14.§.) Itt lerögzítik: „A bokrétába tömörült rendes tagok tagdíjat nem fizetnek, viszont a bokrétán át elért rendes jövedelmeik, szereplések alkalmával élvezett költőpénz stb. 5%-át tartoznak a bokréta pénztárába befizetni." A bokréták évi jövedelmének 25%-a a Szövetséget, míg a 75%-a a bokrétát illeti.

Meghatározták a bokréták irányítását. Évente közgyűlést kell tartani, mely szervezet választja meg a tisztikart, amely áll elnökből, alelnökből, titkárból, pénztárnokból és ellenőrből.

A már ismertetett turai alakuló közgyűlés tudomásul vette Kovács László ismertetését, majd az elnök kérésére kimondta a turai „Bokréta" megalakulását, elfogadta az alapszabályt és megválasztotta az első tisztikarát, amely a következő személyekből állt:

elnök: Dr. Herczegh János
alelnökök: Volter Ferenc és Dóra Ernő
titkár: Pock Alaadár
pénztárnok: Paray János
ellenőr: Kreskay József 410

A Gyöngyösbokréta jobb megismerése és Turára gyakorolt hatása miatt célszerű áttekinteni a mozgalom kialakulását és vázlatos történetét.

A Gyöngyösbokréta létrehozásában többen bábáskodtak, ám országos, sőt nemzetközi hírnévre a kiváló szervező, Paulini Béla emelte. Fontos tudni, hogy Paulini kezdettől fogva támaszkodott a néprajzkutatók szakmai tudására, mindenekelőtt arra a Gönyei Sándorra, aki az 1920- as évektől kezdve különös érdeklődéssel fordult a népélet emlékeiben páratlanul gazdag és azt Budapest közelsége ellenére is megőrző Galga mente települései felé. így került Paulini kapcsolatba Boldog falu kiváló főjegyzőjével, Bruckner Jenővel, akinek vendégszerető házában döntötték el, hogy a magyar népművészetet megőrző és ország­világ előtt értékeit bemutató kulturális mozgalmat Gyöngyösbokrétának nevezik el.

A mozgalom legjelesebb eseménye az évenként Budapesten, az augusztus 20-a körüli napokban, a gyöngyösbokrétás együttesek részvételével megrendezett folklór bemutató volt, amelyek során ország-világ megismerhette a magyar parasztság dalait, táncait, népi játékait. Mindezeket bővítették a Nemzeti Szalonban és más kiállító teremben bemutatott tárgyi népművészeti kiállításokkal.

A Galga vidéken Boldogon alakult meg először Bokréta (így nevezték az egyes települések szerveződéseit), amely 1931-ben mutatkozott be először a Városi Színházban, majd az elkövetkező évben is Boldogon képviselte a virágos Galga mentét.

Aztán 1934-ben Notter Dezső tanító szervező munkája eredményeként az augusztusi ünnepségeken Boldog mellett fellépett a galgahévízi Bokréta is, majd 1935-ben a Csincsura Sándor tanító által megkezdett munkát folytatva a Janda József tanító vezette zsámboki bokréta is szerepelt az országos rendezvényen.

Ez év augusztus 20-án zajlott le a neves turai kántorválasztás, amikor is a nyugdíjba vonult jeles vitéz Sándor József helyére megválasztották a fiatal Kovács Lászlót, aki elődjéhez méltóan nemcsak az egyházi és iskolai szolgálatában munkálkodott kiemelkedően, hanem az iskolán kívüli népművelésben is páratlan lelkesedéssel tevékenykedett. Pár év alatt országos hírű kórust hozott létre, továbbá a turai Gyöngyösbokréta tényleges vezetőjeként már 1936 augusztusára olyan fellépő műsorral lepte meg az ország érdeklődő közönségét, melynek eredményeként Tura is a vezető bokrétások közé emelkedett. Kovács Lászlónak köszönhetően - többek között - az ősi ballada, a Csáki bíró feldolgozása és színpadra állítása.

Tehát 1936-tól Tura is aktívan bekapcsolódott a Göngyösbokréta országos és helyi rendezvényei életébe. Ugyanis már nemcsak az augusztusi országos ünnepségen való szereplés volt az évi egyetlen fellépése a csoportoknak, hanem rendszeresen részt vettek más rendezvényeken is. így pl. 1937. május 16-án Vácon, 19-én a budai várban, az olasz királyi pár budapesti látogatásakor megrendezett népi felvonuláson. Továbbá szerveztek helyi „bokrétás napokat" is. Különösen jó kapcsolat alakult ki a Galga vidék, tehát Boldog, Galgahévíz, Zsámbok, Tura, Bag községek bokrétásai között.

Az 1937. augusztus 23-, 24-, 25-én fellépő turai bokrétának a zöldág és a kukkó szerepelt a műsorán. A Tamás Galériában bemutatott néprajzi kiállításon pedig már a turai hímzőasszonyok szépséges munkáiban is gyönyörködhettek a látogatók.

Cincár Markovics jugoszláv külügyminiszter és kísérete Turán, a bokrétások sorfala között

Ezek az évek a Gyöngyösbokréta országos kivirágzásának az időszaka, a turai Bokrétának is ez a fénykora. Az 1938. augusztus 23-, 24-, 25-én fellépő turaiak ismét a zöldágat mutatták be Budapesten, nagy sikerrel. Az 1939-es augusztusi rendezvényeken újabb Galga menti Bokréta mutatkozott be, mégpedig Galgamácsa. A turaiak 21-én és 22-én léptek fel a zöldágat és a mártogatóst mutatták be.

Nagy esemény színtere volt 1940-ben Tura. A Budapesten folyó magyar-jugoszláv államközi tárgyalások, amelyek a „tartós békéről és örök barátságról" szóltak. Nos, ennek a szünetében a népek közötti barátság ápolása jegyében Cincár Markovics jugoszláv külügyminiszter kíséretével Turára látogatott, mindenekelőtt a magyar népművészet, a magyar népi kultúra megtekintésére. A római katolikus iskolában fogadták a vendégeket, amelyhez a körítést a megyei és a helyi notabilitásokon kívül a turai, a boldogi, a galgahévízi és a zsámboki bokréta szolgáltatta. Képes József boldogi vőfély köszöntése után mindegyik csoport kis műsorral kedveskedett a messziről jött vendé­ geknek. Ezt követően Cincár Markovics és kíséretének tagjai elbeszélgettek a bokréta-sokkal és egyben megcsodálták az eredeti, gyönyörű népviseletet.

Az 1940/41. télen még rendeztek bokrétás vacsorákat a Galga menti községekben, így Turán is, ám már érezni lehetett a bizonytalanságot, a háborútól való félelmet. Az elkövetkező két évben még rendeztek bokréta ünnepet, ám ezen Tura már nem vett részt, hiszen vezetőjüket, Kovács Lászlót frontszolgálatra hívták be. 1944-ben már sehol nem tartottak bokrétás rendezvényt.

Dicsősége á Galga vidékének, hogy a II. világháború után, 1946 nyarán Zsámbokon alakult újjá a Gyöngyösbokréta, amelynek Paulini Béla 1945-ös tragikus halála után Dr. Zsedényi Béla a hivatalos, ám a tényleges vezetője Szilárd Antal és Volly István volt. Ez az újjáalakulás azonban a régi bokrétások vágyának a fellángolása csupán, mivel ez a szép és tartalmas mozgalom hamarosan az új rendszer új urai közötti pártharcok áldozatául esett.411

Országos Frontharcos Szövetség Turai Csoportja

Az országos szervezet mintájára Turán is létrehozták a Frontharcosok helyi csoportját. A szervező ülésre 1936. március 6-án került sor.412 Számos hadviselt turai előtt vitéz Sándor József korelnök felhívására a jelenlévők elmondták a Magyar Hiszekegyet, majd bajtársi szeretettel köszöntötte a megjelenteket. Ezt követően ismertette az összejövetel célját, amelyet a Speciár Sándor vezette jegyzőkönyv így örökített meg:

„Miután a törvényhozás húsz évvel a háború befejezése után végre meghozta a tűzharcos törvényt, elismervén a magyar társadalomnak a hadviseltekkel szemben fennálló tartozását, s módot keresett ezen tartozás részbeni lerovására. Hogy a jogosult tűzharcos bajtársak ezen törvény nyújtotta előnyöket élvezhessék szükséges a helyi tűzharcos szervezet megalakítása. Hogy milyen mértékben fog ezen intézmény eme kívánalomnak megfelelni, az jórészben attól függ, milyen szervezettséget és erőt fog ezen egyesület mutatni."

A jelenlévők egyhangú lelkesedéssel mondták ki a Frontharcos Szervezet Turai Csoportjának megalakítását, megválasztották a tisztikart, és reményüket fejezték ki, hogy a központtal felvett kapcsolat után mielőbb sor kerülhet az ünnepélyes megalakulásra. A tisztikar:

Elnök: Nemes Kreskay József emléklapos főhadnagy,
Társelnök: vitéz Sándor József emléklapos hadnagy, ny. is
Alelnökök: Herczeg Vilmos és Pásztor Mihály
I. titkár: Speciár Sándor emléklapos hadnagy, községi t
II. titkár: Lukács Mihály
Pénztáros: Benke Péter
Ellenőrök: Gólya András és vitéz Zsélyi Péter
Törzsvezető: Kuti János

A jelenlévők elhatározták, hogy az egyesület székhelyéül a Turai Földművelők helyiségét fogadja el „...mely által a fenntartás költségét 50%-kal mérsékelni lehet".

A szervezet hivatalos alakuló közgyűlését 1938. április 3-án tartották meg. Ekkor az elmúlt közgyűlésen megválasztott tisztikart megerősítették tisztségükben, elfogadták a központi, a BM által 137.910/1931. sz. alatt jóváhagyott alapszabályt, megalakult az Országos Frontharcos Szövetség Turai Csoportja.

Hivatalos feloszlatására a 290650-945. IV. BM számú rendelet alapján került sor.

Turai frontharcosok

Turai Frontharcos Szövetség tagjai413

Nemes Kreskay József alapító tag 1.255 vitéz Sándor József alapító tag II. 692
Kuti János alapító tag II. 877 Petrovics Gyula alapító tag I. 601
Albulov Árpád rendes tag 11.317 Benke András rendes tag I. 620
Benke Péter rendes tag II. 634 Berczel András rendes tag II. 242
Békési B. István rendes tag II. 824 Csóré László rendes tag I. 690
Gólya András rendes tag II. 622 Gólya G. Zsigmond rendes tag I. 594
Herczeg Vilmos rendes tag 1.917 Jenei Mihály rendes tag II. 292
Jenei Gábor rendes tag II. 103 Kis Péter rendes tag I. 460
Kurucz Bálint rendes tag Köles János rendes tag II. 786
Köles József rendes tag II. 522 Kurucz Mihály rendes tag 1.220
Kusina István rendes tag Őrház 32 Kis Péter rendes tag 1.577
Lukács Mihály rendes tag 1.592 Lakatos László rendes tag II. 436
Letanovszky László rendes tag II. 790 Lukács Péter rendes tag 1.240
Meleg István rendes tag 1.284 Pásztor Gábor rendes tag II. 425
Pásztor János rendes tag II. 61 Pásztor Sándor rendes tag 11.510
Pásztor Mihály rendes tag 1.399 Pásztor Márton rendes tag 11.231
Pászti Ödön rendes tag II. 131 Prokopecz István rendes tag 1.274
Pázmándy István rendes tag II. 115 Pásztor Mihály rendes tag I. 611
Rácz Sándor rendes tag II. 86 Speciár Sándor rendes tag 1.598
Sáfrán Sándor rendes tag 1.708 Sallai János rendes tag II. 453
Sima János rendes tag II. 874 Sára Gábor rendes tag II. 374
Szilágyi Imre rendes tag 1.282 Szotka György rendes tag II. 545
Szilágyi István rendes tag 1.598 Szilágyi János rendes tag II. 740
Szikora János rendes tag II. 748 Szilágyi Péter rendes tag II. 624
Szarvas Mihály rendes tag 11.717 Szaszkó István rendes tag 1.466
Tóth István rendes tag Őrház 33 Kis Tóth Mihály rendes tag II. 525
Nagy Tóth János rendes tag 1.461 Tóth József rendes tag 11.811
Tóth Mátyás rendes tag II. 244 Tóth István rendes tag 1.364
Turjáni József rendes tag II. 224 Tóth L. János rendes tag II. 715
Turai János rendes tag II. 22 Tóth Albert rendes tag 1.210
Vasas István rendes tag II. 102 Zsámboki András rendes tag II. 701
Mongyi János rendes tag II. 422 Zsiga Imre rendes tag 1.532
Lévai János rendes tag II. 702
Turai vitézek ünneplőben


Légoltalmi Liga Turai Csoport

A világháborús készülődés jegyében szervezték országosan a Légoltalmi Ligát, amelynek a helyi csoportjait a településekben hozták létre.

így került sor Turán is 1938. szeptember 28-án a LL helyi csoportjának alakuló közgyűlésére.414 A gyűlés jelentős számú megjelent és Volter Ferenc főjegyző elnöksége alatt zajlott le, melynek folyamán Sára István aljegyző ismertette a központilag megfogalmazott alapszabályokat, amelynek elfogadása után a jelenlévők kimondták a LL helyi csoportjának a megalakulását. Ezt követően megválasztották a tisztikart:

Elnök: Dr. Hercegh János
Tiszteletbeli elnök: Csór Lajos országgyűlési képviselő és Kálmán István földbirtokos, volt országgyűlési képviselő
 
Alelnök: Volter Ferenc
Titkár: Paray János
Gazdasági főnök: Sára István
Elnökségi tagok: 15 fő
Póttagok: 4 fő
Számvizsgáló bizottság: 3+1 póttag
Pénztári ellenőr: Nagy Lajos

A helyi csoport alapító tagjai egyébként a következők voltak:415

Volter Ferenc községi főjegyző Lakó Károly ny. elemi iskolai igazgató
Dr. Herczeg János esperes-plébános Kreskay József községi elemi iskolai igazgató
Pock Aladár r. k. tanító Paray János r. k. elemi iskola igazgatója
Várkonyi József körállatorvos Specziár Sándor községi elemi iskolai tanító
Rázsonyi Miklós községi tanító Sára István községi aljegyző
Király József joghallgató Köles Mihály joghallgató
Koronka Géza kereskedő Szoó István jegyzögyakornok
Seress Józsefné r. k. tanítónő Szentandrássy István m. kir. postamester
Lakó Erzsébet községi tanítónő Tóth József kisbirtokos, legeltetési társ. elnöke
Prindl Károly magántisztviselő Prindl Károlyné r. k. tanítónő
Nagy Lajos r. k. tanító


Turai Iparoskör

Az aszódi járásban a XX. század első felében, Aszód után Turán működött a legtöbb kisiparos. Nem véletlen tehát, hogy érdekeik védelmében ebben a településben is kört szerveztek. A Turai Iparoskör alakuló gyűlésére 1939. január 8-án került sor.416 A járási főszolgabíró megbízásából, mint hatósági kiküldött megjelent Volter Ferenc főjegyző. A rendezvényt Dóra Ernő malomtulajdonos vezette be, majd Klopfer István pékmester korelnök elnöksége alatt a jelentős számú résztvevő nagy lelkesedéssel mondta ki a Kör megalakulását, fogadta el az alapszabályokat és választotta meg a tisztikart.

Az Iparoskör

A IV fejezetből és 18 pontból álló alapszabály célként a következőt jelölte meg (2.): „A Turai Iparoskör tagjai részére olyan közös otthont teremteni és fenntartani, ahol azoknak a törvények, közerkölcs és társadalmi illemszabályok pontos betartása mellett - egyrészt a hazafias érzelmek állandó ébrentartása, a kölcsönös megbecsülés és összetartás ápolására, a művelődésre, - másrészt a turai iparosok szellemi és anyagi érdekeinek társadalmi úton való érvényesítésére nyílik alkalmuk. " E célok megvalósítása érdekében:

Az egyesületnek tagja lehet: „... minden fedhetetlen magyar állampolgár, aki 18 éves korát betöltötte és sem nemzet, sem egyházellenes egyesületnek, úgyszintén a nemzetközi szocialista szakszervezetnek vagy mozgalomnak nem tagja. " Mindezt kiegészítik még: „Az egyesület rendes tagja lehet, aki az egyesület székhelyén, Tura községben önállóan ipart űz és rendes lakással rendelkezik, tartózkodása állandó, vagyis egy éven túl terjed. Segédek és munkások a rendes tagok számának 40%-a erejéig vehetők fel rendes tagnak." Természetesen kérni kellett a felvételt és tagsági díjat is szedtek.

Turai iparosok Álló fent: Tóth István/ Puhos, Kretz Márton Petrovics Gyula., Szabó István, N.N., Dénes József, Albulov Árpád, Maldrik Sándor., Such György, Gábor András, Sallai Gyula Ülő: Éliás Lajos, Herczeg Vilmos, Vágó Antal, Dóra Ernő, Péter Gusztáv, Koronka Géza, Éliás Pál

A Kör legfőbb szerve a közgyűlés, ám a tényleges irányítás- a választmány és az annak részét képező tisztikar végezte. A választmány egyébként a tisztikarból, tovább 6 rendes és 2 póttagból állt. A tisztikar: elnök, alelnök, jegyző, pénztáros, pénztári ellenőr, gondnok, helyettes gondnok.

A választmány havonta ülésezett. Megbízatása ugyan három évre szólt, ám érdekes megoldásként a létszám 1/3-ának évente ki kellett lépni és helyükbe újat (akár őket ismét!) választottak. Az első két évben a kilépőket sorhúzással állapították meg.

Iparoslegények vezetőjükkel, Dénes Józseffel (ülő sor közepén)

A jegyzett alakuló közgyűlésen az alábbi tisztikart választották meg:

Elnök: Vágó Antal
Alelnök: Csorba Albert
Jegyző: Tusor József
Pénztáros: Dénes József
Pénztári ellenőrök: Priska Dezső, Fodor Endre
Gondnok: Szabó István
Választmányi tagok: Éliás Lajos, Szabó László, Koronka Géza, Such György,
Meleg Mihály és Horák János
Választmányi póttagok: Galambos Róbert és Kiss Jenő.

Vágó Antal 1939. február 10-én kimutatást készített a Turai Iparoskör tagnévsoráról:417

Dóra Ernő 45 éves malomtulajdonos Klopfer István 54 éves pék mester
Vágó Antal 48 éves borbély mester Takács Gyula 45 éves kovács mester
Gyenes Pál 42 éves kovács mester Láng Béla 38 éves cipész mester
Zöldesi Lajos 36 éves pék mester Szabó László 58 éves kovács mester
Mahó László 30 éves cipész mester Benke Ferenc 20 éves szabó mester
Priska Dezső 48 éves cséplös Éliás Lajos 56 éves kovács mester
Éliás Pál 52 éves kovács mester Horák János 30 éves hentes segéd
Révész István 28 éves szabó mester Fodor Endre 42 éves szabó mester
Csorba András 40 éves molnár segéd Lakatos László 46 éves hentes segéd
Benke János 34 éves cipész mester Szabó István 43 éves cipész mester
Galambos Róbert 39 éves kalapos mester Móra Sándor 37 éves asztalos mester
Kurilla József 35 éves hentes mester Kiss Jenő 34 éves mechanikus
Turcsányi László 30 éves asztalos mester Czmorek Lajos 27 éves kovács segéd
Balog Péter 39 éves cipész mester Meleg Mihály 33 éves cipész mester
Tusor József 29 éves bőrkereskedő Szabó Ferenc 32 éves kovács segéd
Dénes József 35 éves bognár mester Koronka Géza 44 éves kereskedő
Csorba Albert 56 éves hentes mester Vajda Lajos 35 éves szabó mester
Petrovics Gyula 45 éves kovács mester Maldrik Sándor 39 éves bognár mester
Such György 39 éves béltisztító Éliás József 30 éves kovács mester
Szénási István 28 éves molnár segéd Batta József 38 éves asztalos mester
Galyó Vilmos 24 éves molnár segéd Kretz Márton 36 éves kádár mester

A Kör hivatalos engedélyezése kicsit elhúzódott. Az Iparügyi Miniszter csak 1941-ben hagyta jóvá az alapszabályokat (34473/941. IPM sz.)
Hivatalos feloszlatására a világháború után került sor 290650-945. IV. BM sz. alatt.

Iparosok szüreti mulatsága 1933-ban


HANSZ - Hadirokkantak, Hadiözvegyek és Hadiárvák Országos Nemzeti Szövetségének Turai Fiókcsoportja

A szervezet alakuló közgyűlését a községháza tanácstermében, 1942. július 15-én tartotta.418 Jelen voltak a helyi hatóság részéről Volter Ferenc főjegyző, valamint vitéz Sára János községi bíró. A számos résztvevő előtt Tóth Péter ismertette a „Hansz" központi alapszabályait, amely után a jelenlévők kimondták a Hansz Turai Fiókcsoportjának a megalakulását. Ezt követően megválasztották a vezetőséget. Végül kimondták, hogy az évi tagdíj 3 P.

A vezetőség tagjai:
Elnök: Varga János II. 156.
Alelnök: Pecze János 11.571.
Pénztáros: Tóth Péter I. 430.
Jegyző: Pásztor Márton II. 231.
Ellenőr: Szilágyi Péter II. 263.
özv. Sára Péterné II. 373.
Választmányi tag: Lukács András II. 553.
Tóth G. Gáspár II. 657.
Széles Sándor II. 420.
özv. Gólya Mihályné II. 585.
özv. Lévai Istvánná II. 343.
özv. Tóth Pálné II. 73.

Fennmaradt az 58 hadirokkant és hadiözvegy tagot számláló névsor.

„MOVE" T.S.E.

A megyei nyilvántartó szerint a Magyarországi Véderő Egylet Társadalmi és Sport Egyesület 225177/1944. szám alatt kapta meg működési engedélyét.419 Azonban sem alakulási jegyzőkönyv, sem alapszabály, sem egyéb, a hivatalos működésre utaló dokumentum nem maradt fenn.

Az viszont tény, hogy 5635-332/I-IV/3. 1950. szám alatt törölték az egyesületi nyilvántartásból.

A második világháború


Magyarország második világháborús részvételének taglalása nem e könyv feladata. A háború minden időben és a Föld minden országában pusztulást hozott az anyagi javakban és ami ennél is fontosabb: halált és szenvedést az embermillióknak.

Csak a szülőföldet, a hazát, az otthonát védők harcát lehet elfogadni igaz ügynek, elkerülhetetlennek. A hódítás, a zsákmányszerzés, más emberek oktalan megölése, lemészárlása elítélendő, különösen a keresztények számára, akik ha igaz krisztuskövetőkként élik életüket, akkor más ember szeretete (még az ellenségé is!), az isteni parancsolatok életszabályozó törvényei eleve kizárják a háborút, mint megoldási módot. Az előttünk járó nemzedékek - sajnos! - erről nagyon gyakran megfeledkeztek. A történetírók is hibásak, mert a harcok, a háborúk idealizált leírásával, a hadvezérek sokszor bizony bálványozott bemutatásával szinte sugallták a háborúk szükségességét, fontosságát, a Föd népe életének elkerülhetetlen részének tekintették.

A XX. század nagy világégései, a helyi háborúk sokasága sok tízmillió ember halálát és még többnek a szenvedését, egy életre szóló nyomorúságát, bánatát jelentette. Az elért eredmény is talmi, hiszen a történelem bizonysága szerint a megkötött békék újabb ellentéteket és újabb háborúkat eredményeztek. A példák sokasága szerint a zöld asztal mellett jobb és sikeresebb megoldásokat és megegyezéseket lehetett kimunkálni, mint a véres csatamezőkön.

A háborúk legfőbb tragédiája, hogy a legtöbbet azok szenvedtek, akiknek semmi közük nem volt a kirobbantásukhoz. Régen a királyok, a közelmúltban a nép vezéreként magukat kikiáltó véreskezű diktátorok vitték a vágóhídra az ország egyszerű és békében élni kívánkozó polgárait.

A XX. század háborúi annyiban különböztek a régebbiektől, hogy ezek előkészítésében már nagy szerepet játszottak a tömegkommunikációs eszközök. A nép háborús felkészítését, lelkesítését a hatalom képviselői szinte megrendelték és elvárták a sajtó, a rádió, majd a televízió munkatársaitól. Az uszítással, a részleges, hazug és célirányos tájékoztatással „megdolgozták" az átlagembert. így lehetett örömünnep országszerte, amikor apostoli királyunk megüzente a háborút 1914-ben Szerbiának, majd pedig huszonöt év múltával az egykori Magyar Királyság magyarlakta részeinek diadalmas visszacsatolása után szépen belesodródtunk a világtörténelem legborzalmasabb világégésébe, a II. világháborúba, sajnos a rossz oldalán.

Aki figyelmesen elolvassa e könyv minden ide vonatkozó részét, az nyomon követheti - természetesen csak nagyon kis mértékben - a lakosságnak 1919-tőli ráhangolását egy újabb háborúra. Termékeny talajra hullott szerte az országban (és a határon túl is!) a Nagymagyarország eszményesítése, mert bizony a nagyhatalmak az I. világháborút lezáró békében (Párizs környéki - Trianon) a legújabbkori történelem legigazságtalanabb döntését hozták. E békediktátumnak egyenes következménye a II. világháború és sajnos Magyarország részvétele is. Minden faluban nyomon követhetjük az ünnepségek megrendezésében, az országgyűlési képviselők választásában, a helyi képviselőtestületek politikai megnyilatkozásaiban a revízióra buzdítást; az egyesületek szervezésével a háborús előkészületek megtételét; a majdan bekövetkező események ideológiai megformálásával az emberek megnyerését; a háború közvetlen közelében pedig a szélsősé ges törvények meghozatalával egyfajta, az elmúlt korok magyarországi kormányzásától eltérő kirekesztő és diktatórikus rendszer megteremtését.

Turai képeslap 1940-es évek eleje -

Csak kevesen látták az országban, hogy az 1929-1933-as nagy gazdasági világválság utáni gazdasági fellendülés egyben a világháborúra való felkészülés is. Mindez természetes törekvés a tengelyhatalmak (Németország, Japán, Olaszország) részéről, mely szövetséghez (érdekeik szerint) más, kisebb országok - így Magyarország is - csatlakoztak.

A mindennapi életben azt tapasztalták az emberek Turán is, hogy javultak a termelés/értékesítés feltételei, az állami alkalmazottak (különösen a vasutasok) fix fizetésükkel az átlaghoz képest jobb jövedelemre számíthattak, s még az uradalmak cselédei is egyfajta belenyugvással fogadták szűkös, ám biztos megélhetésüket. A falu konzervatív és katolikus alapállású szemléletével nem fért össze a forradalmiság, ezt nagyon is beárnyékolta a rosszemlékű kommün. A történelmi hagyományok (lásd 1848/49., I. világháború) és a propaganda hatására a cári Oroszország helyén megalakult antiklerikális Szovjetuniót inkább ellenségnek, míg Olaszországot barátnak, majd a nemcsak demagógiával, hanem kétségtelen tetteivel is sikereket elérő náci Németországot szimpatikus partnernek tekintették. E két utóbbi országnak a bécsi döntésekben játszott szerepét őszinte elismeréssel nyugtázták, így a barátság, majd a szövetség a nép szélesebb köreiben is elfogadottá vált. Mindazonáltal a Horthy-Magyarországon - bár polgári demokráciának számított - a más véleményt hangoztatóra azonnal ráragasztották a megbélyegző kommunista, jobb esetben szocialista jelzőt. A háború éveiben a német fegyverek győzelmében kételkedőt defetistának, hazaárulónak mondták, Szálasi rémuralma idején börtön vagy felkoncolás járt érte. A háborús megszorítások, a férfiak hadbavonulása, majd a hősi halálokról szóló értesítések, 1944 tavaszától a bombázások, a zsidók deportálása gerjesztették a békevágyat, ugyanakkor a front közeledtével a félelmet az ellenség, a szovjet rendszerrel, a hadsereg megtorlásával szemben.

A II. világháború alatt történt „átlagos" turai eseményeket más fejezeteknél bemutattuk. A rendhagyó dolog kezdetben a SAS-behívók kézbesítése, a férfiak behívása volt. S az eredmény a sok-sok hősi halott a harctereken, a fogolytáborokban. Aztán a német megszállás (1944. március 19.) után sor került - német mintára - a magyarországi zsidóság megsemmisítésére. A turai zsidók története is figyelmet érdemel. A harci cselekmények akkor érintették meg Tura községet, amikor az angolszász légierődök az olaszországi légibázisokról (1944 tavasza) elérték az ellenségnek számító magyar területeket. Az év nyarán, majd novemberben a hazai légvédelemnek sikerült a Tura fölötti légtérben egy-egy amerikai és angol repülőgépet megsemmisíteni. A lelőtt pilótákat a solymári angolszász katonai temetőben helyezték örök nyugodalomra. A megtapasztalható háború, a front novemberben érte el Turát.

A front

A II. világháborút átszenvedők közül még sokan élnek közöttünk. Többen az apjukat, férjüket, testvérüket, gyermeküket s más hozzátartozójukat vesztették el örökre. Sokan átélték, átszenvedték a front borzalmait, az értelmetlen harc gyilkolásait, a megaláztatást, a kiszolgáltatottságot, a rablásokat, amelynek során nemcsak a harcoló katonák, hanem a védtelen polgárok, nők, idős emberek és gyermekek is elpusztultak. A visszaemlékezők - természetesen - érzelmeiktől nem mentesen mondják el élményeiket, amelyek mind az átélt valóság talaján mozognak, ám a megtörtént eseményeknek csupán egy szeletét képezik. Az esetleges időponti, helyszíni tévedések sincsenek kizárva, hisz a fél évszázados eseményekre pontosan visszagondolni (hacsak nem írásos naplóra, dokumentumokra támaszkodnak) szinte lehetetlen.

A történetíró is nehéz helyzetben van. A „front" eseményeit átélte, nem Turán, hanem Budapesten. A szélsőséges, barbár cselekedetek ott is megtörténtek, ám a történelem más háborúit, harcait ismerve kénytelen azt a szenvtelennek tűnő megállapítást tenni: igen, ilyen a háború. Amióta világ a világ a győztesek mindent megengedhettek és megengedhetnek (!) maguknak, a vesztesek pedig kénytelenek elszenvedni mindenféle nyomorúságot. Vae victis! Jaj a legyőzőiteknek! - mondta Brennus gall hadvezér még Kr. e. 390-ben, amikor legyőzte a rómaiakat. E cinikus, ám valóságos megállapítás azóta is érvényes.

A II. világháború harci cselekményeit, az idegen, ellenséges csapatok brutalitását azért is nehéz volt a magyar föld népének elviselni, mert az 1919-es néhány hetes román megszállást (azt is csak az ország keleti felében) leszámítva, 1849 óta ilyenben nem volt része. Csak az I. világháború harctereit megjárt férfiak tudták, hogy mi a háború, mások az egykori frontkatonák elbeszéléséből, az ő szenvedéseiknek, sebesüléseiknek, haláluknak, hadifogságuknak áttételes élményeiből s nem a közvetlen valóságból érzékelhették a háborút. S bizony az első és a második világégés között minőségileg, kiterjedésileg, a haditechnika fejlődését, a nemzetközi konvenciók betartását illetően jelentős különbségek mutatkoztak.

Feladatunk tehát áttekintetni 1944 őszének turai történéseit a fellelhető dokumentumok és a visszaemlékezések segítségével. Két úton ismerkedhetünk meg a front eseményeivel: először megvizsgáljuk a történeti kutatás tényadatait, majd ezt követően néhány emlékező segítségével mutatjuk be az átélők tapasztalatait, véleményét.

A II. világháború európai eseményei 1944 nyarán felgyorsultak. Június 6-án az an­golszász csapatok partraszálltak Normandiában; a szovjetek általános offenzívájukkal a frontvonalat folyamatosan nyugat felé nyomták; augusztus 23-án Románia fegyverszünetet kért, két nap múlva hadat üzent Németországnak; a 2. Ukrán Front csapatai szeptember 6-án megkezdték bevonulásukat az akkor Magyarországhoz tartozó Székelyföldre, szeptember 23-án pedig Battonyánál átlépték a mai magyarországi határt. Az ország vezetői fegyverszüneti tárgyalásokat kezdtek Moszkvában, a németek azonban Horthy Miklós megbuktatásával, Szálasy Ferenc és nyilaskeresztes pártszolgálatosainak hatalomra juttatásával bevezették a nyílt terrorista diktatúrát, amely fél évvel meghosszabbította a magyar nép szenvedéseit, a Magyar Királyság agóniáját.

Október végén és november elején a Tiszántúlon, a Duna-Tisza közén nagy harcok folytak. A 2. Ukrán Front (pak. R. J. Malinovszkij hadseregtábornok) előretörését a német „Dél" Hadseregcsoport (pak. Friessner vezérezredes) és a 3. Magyar Hadsereg alakulatai próbálták megállítani, sikertelenül.

Ezt követően megkezdődött a magyarországi harci cselekmények legnagyobb és legvéresebb csatája, a budapesti hadművelet. Ennek I. szakaszában (október 29. - november 4.) a szovjet csapatok Kecskemét-Budapest irányban frontális csapással szétzúzták a Duna-Tisza közét védő 3. Magyar Hadsereget és elérték délről a fővárost védő Attila vonalat. November első napjaiban a szovjetek átkeltek a Tiszán és megkezdték a német „Dél" Hadseregcsoport felmorzsolását, arcvonalcsapásokat mérve Hatvan, Eger, Miskolc irányokba. E hónap végén, Mohács térségében a 3. Ukrán Hadsereg átkelt a Dunán és megkezdte a dunántúli hadműveletet, amelynek egyik célja volt Budapest nyugatról történő bekerítése.

Budapest előterében a német-magyar hadvezetés jelentős erőket vont össze és kemény ellenállásukkal sikerült éppen Hatvan térségében megállítani a lendületesen előretörő szovjet és a velük szövetséges román erőket. E harcok folyamán kapcsolódott Tura története a front eseményeihez.420 Mielőtt ezzel megismerkednénk, vizsgáljuk meg a térségben állomásozó szembenálló erőket.

A védelmet a már említett német „Dél" Hadseregcsoporthoz tartozó 6. né. HDS ál­ lománya biztosította, amelynek részét képezte a IV. és a LVII. né. HDT. A Hatvan-Aszód térségben főleg a IV. né. HDT hadosztályai állomásoztak. Ezek: a 46., a 76., a 367. gy., a 18. SS pcgr., a 20. m.gy.; a 13. né. és a 2. m. pc. Hook. A térségben tevékenykedett még a 4. SS „Polizei" Ho, valamint éppen a Tura-Hatvan közötti út mentén foglalt el védelmi állást a 7. m. kerékpáros zászlóalj. Bár ezeknek az alakulatoknak a személyi állománya igen sok vért vesztett az előző harcokban, még mindig jelentős erőt képviseltek: hadosztályonként 40-40 harckocsival, 50-50 rohamlöveggel és különféle tüzérségi erőkkel rendelkeztek.

A támadó erőt a 2. Ukrán Fronthoz tartozó 7. gd. HDS (pak. M. Sz. Sumilov vezérezredes) képezte, mely megerősítésére több szovjet magasabb egységet, valamint a 7. r. gy. hadtestet (pak. M. Lákátusu dandártábornok) rendelték alá.

November 14-én a támadó erők balszárnyán álló 2. sz. gd. gép. Hdt együttműködve a 7. r. gy. Hdt-tel kijutottak a Zsámbok-Dány terepszakaszra, 16-án elfoglalták Dányt és Zsámbokot, majd ráfordultak az Attila védelmi vonal délkeleti állásaira. Ugyanezen a napon a támadók középrészen elhelyezkedő erői Hatvan városához értek, ahol kemény védelmi ellenállásba ütköztek, a várost nem tudták menetből elfoglalni. A szovjet hadvezetés városelkerülő hadmozdulatokba kezdett, amelynek során a 2. gd. gép. Hdt. (pk. K. V. Szviridov altábornagy) állományához tartozó alakulatok november 17-18-án elfoglalták Turát, Vácszentlászlót, Galgahévízet.

Ezzel a támadó erők lendülete lefulladt és a front hetekre megmerevedett. Tura falut és határának déli részét a szovjet, északi részét a német-magyar erők tartották kezükben. Ezen állapot november 25-ig tartott, amikor is a támadóknak sikerült a Hatvant bekerítő hadművelet és egy napi ostrom, utcai harc után elfoglalták a várost. A front ezt követően Tura északi határa közelében, Hatvan és Aszód között megmerevedett, a Galga mentén pedig Hévizgyörk és Bag között húzódott. A szovjet erők hatalmas tüzérségi és páncélos erőket vontak össze a gyalogos alakulatok megsegítésére. Az erő­gyűjtés december 5-ig tartott, mely napon aztán 45 perces tüzérségi előkészítés után megindult a szovjet „gőzhenger", a budapesti hadmozdulatok III. szakasza, amelynek során a támadó erők december 9-ig Balassagyarmatig jutottak előre, egyben ráfordultak a fővárost kelet-északkelet felöl kiépített védelmi vonalra. December 8-án elfoglalták a védők utolsó Galga menti állásait Bagon és Galgamácsán, ezzel a II. világháború katonai, harci cselekményei e térségben befejeződtek.

A hadtörténeti tények bemutatása után most tekintsük át a hadi eseményeket és az azzal járó történéseket az átélők visszaemlékezései alapján. „Még meleg napok voltak, de a turaiak már a disznótor lázában égtek. Mentették a menthetőt, hogy a németek ne tudják elvinni... Ekkor már Szolnok felől nagyon morajlottak az ágyúk. Jön a front... Jön a front... mindenki csak erről beszélt...

1944. november 11-én délelőtt kaptuk az első belövést. A kazánfűtőnk, Polacsek Fe­ renc és felesége halálos sérüléseket kaptak. Két kishúgom jött ki éppen az udvarunkból. A légnyomás a Kálmán-ház kerítéséhez csapta őket. Sok-sok üvegdarabbal, homokkal szórta tele ruháikat - és sokkot kaptak. Órákig nem tudtak beszélni. Hát ez már a front - gondoltam, és nyugtalanul vártam a fejleményeket... November 17-én este közölték velünk a németek, hogy 22 órakor felrobbantják a hidakat, és a vasutat, és hogy reggelre itt lesz a front. Pontosak voltak. November 18-án reggel bekopogtatott egy német, kérte a nővéremet, engedje meg, hogy melegedhessen egy kicsit, mert őrségben teljesen megmerevedtek az ujjat Megkínáltuk teával, közben kérdeztem, hogy hol van a front? Itt... volt a válasz. Nem hittem. Mondta - nézzek ki az utcára. Kinéztem. Elképedve láttam, hogy a mi oldalunkon minden kapuban 3-3 fegyveres katona áll. A szikvizes Neumannék előtt az utcán keresztben barikán volt rakva bútorokból... Riadtan tartottam beszámolót a nővéremnek, amikor iszonyatos süvítessél becsapódott hozzánk egy szárnyas akna, a mennyezetben megakadva lógott az előszobában - a fejünk fölött. A légnyomás feldöntött mindent és mindenkit, de az ijedtségen kívül nem történt bajunk. A katona azonnal ellocsolta a tűzhelyen a tüzet, mondta, hogy ide mégegyszer nem valószínű, hogy lőni fognak, de azért menjünk le a pincébe...

A harcok szünetében bejöttek a németek hozzánk. Vizet ittak, beszélgettek, az udvaron borotválkoztak, frissítették magukat. Dúdolgattak, fütyörésztek. A vizes vödrök gyorsan kiürültek, és én mindig pótoltam a hiányt. Három esetben az egyik katona segített vizet hozni, és az oroszok minden esetben ránk lőttek... Ezután az egyik tiszt megtiltotta a segítést. Amikor egyedül hordtam a vizet, az oroszok egyetlen esetben sem lőttek rám... Délután, 15 óra körül a németek tovább vonultak. Kb. egy órával később jött még egy. Nagyon fáradt volt. Tejet kért, s megkérdezte, nem félünk-e ? — és tovább ment. És ezzel véget ért egy fejezet. Éjszakára nagyon sok tüzelőt hordtam be a lakásba, hogy kéznél legyen, ha kell. Borzalmas látványt nyújtott az esti Tura. Ameddig csak elláttam, az eget sztálingyertyák világították be, és körös-körül tűz volt. A becsapódó lövedékek meggyújtották a széna-szalma-kukorciaszár kazlakat. Úgy látszott ég az egész Tura. Fülsiketítő zene szólt és az oroszok németül jelentették be Tura elfoglalását. Valahogy így értettem, de ijedtemben nem is hallgattam végig.

November 19-én az ablakból kikandikáltam az utcára. Egy orosz tiszt tántorgott el az úton és valakinek azt kiáltotta — nyeponyemáj! Nem értettem a szót, azzal azonban tisztában voltam, hogy itt vannak!"421

A harci cselekményeket különféleképpen írták le az átélők, visszaemlékezők. Most ezekből ismertetünk néhányat:

„A rádió hadijelentései között úgy emlékszem 1944. november 11-től 25-ig állandó haditudósítás hangzott el a Tura és térségében folyó harcokról, légi és tankcsatákról. A Szalmáskert és környéke, a Kaszinó tér (Elnök utca), a Kisköz szemtanúk szerint háromszor cserélt gazdát. A légi csatáknak rendszeres nézői voltunk, a tankcsatáknak melyek Feketén (Tura és Hatvan között) zajlottak le csak a robajukat hallottuk... "422

A harci cselekmények hangulatát így írta le egy akkor 15 éves visszaemlékező: „Az egyik napon rengeteg orosz katona jött a faluba, az Alvég végig volt velük. A tankok két sorban álltak a kövesúton, a járdákon pedig gépkocsik mentek, majd éjszakára ott telepedtek le. Nem lehetett látni az árkokat a sártól, viszont lovas és ökrös szekerek erre mehettek csak. Az éjszaka csöndes volt, de hajnalban megszólaltak az ágyúk, a sztálinorgonák és amilyen fegyverük csak volt, minddel lőttek. Akkor vették be a Korona erdőt. A félelmetes fegyverropogás után a félelemtől mintha mindenki és minden megnémult volna. Még a kutyák is csak egy hét múlva mertek ugatni.423

Hogy a Turán és határában lefolyt harcoknak hány katona esett áldozatul, azt pontosan nem tudjuk. Sem a védők, sem a támadók nem adtak ki pontos jelentést, hiszen a háború sok éves menetében egy-egy falu elvesztése vagy elfoglalása nem nagy esemény.

Visszaemlékező forrásokból tudjuk, hogy a németek hősiesen védték állásaikat, amíg a túlerő el nem űzte onnan őket. Az is közismert, hogy a szovjet hadvezetés a harcászati, technikai hiányosságokat pótlandó, valamint a mindenáron való eredményt sok esetben az embertömegek bevetésével - az áldozatok számát nem tekintve - érték el. Jelentős lehetett tehát a veszteségük. Egy visszaemlékező így ír:

„A németek a Kálmán-tanyában voltak beásva (aminek a helyeit még mindig lehet látni) és innen lőtték az oroszokat. Úgy hallottam akkor, hogy több száz orosz katona, 9 német és 180 civil ember halt meg a turai csatában. "424

Más visszaemlékező szerint az emberveszteség a következő volt:

polgári személy 150 fő 425
magyar katona 2 fő
német katona 16 fő
szovjet katona 1553 fő 426

Úgy gondoljuk, hogy mindkét esetben túlzásokkal állunk szemben. A Schossberger-kastélyban a szovjet hadvezetés kórházat tartott fenn. Egy mértékadó forrás szerint itt 180-200 katona hunyt el s temettek el az ideiglenes temetőben, akiket aztán exhumáltak és Hatvanba szállítottak az ottani központi szovjet temetőbe.427 A visszaemlékezők 16 német katona haláláról tudnak:

- Három fő a kántorházi tábori kórházban halt meg:

Heinz Krause Obergefreiter
Heinrich Nierse Obergefreiter
? Mergner Obergefreiter

- 1945 januárjában a kastélyhoz közeli helyen találtak egy ismeretlen nevű némethalottat, akit titokban földeltek el.

- Február végén 6 német halottat a Papföldön temettek be egy gödörbe. A több hónapja elhunyt katonák személyét igazoló dokumentumok csak részben maradtak meg. Ezek alapján próbálták őket azonosítani:

Rolf Kirschbaumgartner Leutnant 41 éves
Franz ? Obergruppenführer428 33 éves
Gerhard Lammer 23 éves
Gottfried Kirschenbacher 21 éves
Horst ? 19 éves
Ismeretlen nevű és életkorú

- Egy-egy ismeretlen német katonát eltemettek a Hatvani úti vasúti őrház és a Schossberger báró borospincéje mellett.

- Négy német fogoly katonát a szovjetek nagyon megkínoztak és megcsonkítottak. Haláluk után a kegyes turaiak hármat a Pokol kertben (Péter Margit kertje lett), egyet Csorba Albert Hévízi úti kertjében temettek el.

A visszaemlékezők a Tura környéki harcok két magyar hősi halott katonájáról tudnak:

- Eddei Szíjjártó Kálmán a kórház mellett, Tóthék udvarán halt meg. Volt bajtársa és szülei exhumáltatták, újratemetésekor Dr. Herczegh János esperes-plébános gyászszertartással szentelte be a hős katona sírját. Emlékét - sajnos - évtizedeken át nem ápolhatták és még titokban sem (!) ápolták.

- Farkas Kálmán Társmajorban az utolsó töltényéig harcolt. Mikor az elfogyott, saját derékszíjával egy fára felakasztotta magát. Sírja ismeretlen. Beszántották - tájékoztatta Bottyánné a visszaemlékező!429

A turai temetőben a következő szovjet katonák nyugszanak:

Zahar Sepeljov
Iván Szaltuszenko
Mihajlovics Piszarjev
Vasziljevics Sirájev
Hataciko Zenadejevics Degojev
A. Sz. Trofimov
Sztyepán Makadorovics Krecul
Jevgenyij Alekszandrovics Rudakov
Iván Saraskinoj

Ami pedig a megszálló szovjet csapatokat, katonákat illeti, róluk bizony sok történet maradt fenn. Évtizedekig ezeket az eseményeket inkább eltitkolták az átélők, mintsem közre bocsájtották volna. A közelmúltban megjelent visszaemlékezés-gyűjtemény azonban nagyon sok szomorú, tragikus eseményt tárt fel. Ezekből válogatunk és közzéteszünk néhányat:

„A következőket hallottak alapján írom: a szomszédos Tóth Jóska bácsiéknak volt cséplőgépük és annak az elsősegély készletéből bekötözte a sebesült orosz katonát. A véres katonaruhát otthagyva, egyik bajtársa négy házzal arrébb lévő kötözőhelyre vitte a katonát 430 Ezután kilenc orosz katona érkezett, akiket Jóska bácsi megvendégelt, kenyeret, kolbászt, savanyúságot adott enni nekik. Majd indult volna vissza a pincébe családjához, de sajnos csak a fészerig jutott el, mert az egyik katona tarkón lőtte. Az orosz még egy sorozatot engedett bele. Majd megkövetelték, hogy a családja jöjjön elő a pincéből. Az édesapja, aki az első világháború után Oroszországban volt hadifogoly, beszélt egy kicsit oroszul és elhitette a katonákkal: a meggyilkolt fia legényember volt, nincs családja. Ezután a pincéből mindenki szétszaladt. " 431

November 23-án „...Csányi Mihályt, ki a kapujában állt, az oroszok lőtték le. Kis Tóth Mihályt és fiát Kis Tóth Istvánt a Trincsi kútnál lőtték le minden ok nélkül. Benke Mihály, alvégi lakos tulajdonjogi vitába került egy orosszal. A kapitányhoz hívta a vita eldöntéséhez. Az orosz útközben, a Hanoffer hídon agyonlőtte... Gyurcsik János vadőr lakásába az Alsóréten kóbor oroszok törtek be. Összeszedték ami tetszett, végül a háziasszonyt is akarták. Gyurcsik előkapta vadászfegyverét, de már nem volt ideje célozni. Sorozat végzett vele."432

Azért az igazsághoz az is hozzátartozik, hogy a Szőlősoron, az utcai harcok alatt Tóth Lajtos Mihály az orosz állások oldalára futott át. A németek lőtték le. Tőzsérnét pedig egy orosz szabású vagy legalábbis olyan formájú irhabundája miatt lőtték le a németek saját kapujában."433 Feltehetően tévedésből, de hát szegényen ez nem segített.

A legveszélyeztetettebb helyzetben a nők voltak. A falkában járó, sokszor részeg katonáktól védtelenek voltak a fiatalabb, de még sokszor az idősebb nők is. Sok furfang, alakoskodás, rejtegetés kellett, hogy e szerencsétlen áldozatok megmeneküljenek a szégyenteljes megaláztatástól. Nem mindenkinek sikerült: „Szemtanúja voltam, hogy a második szomszédom házában (ahol az otthoniak közül senki nem tartózkodott) vagy húsz orosz katona várta, hogy sorra kerüljön. Egy szőke nőt erőszakoltak meg sorban, egymás szeme láttára, nagyokat röhögve rajta."434 E sorok írója is jól emlékezik a fegyverropogásos, részeg katonák kurjongatásától és a menekülő nők velőtrázó sikolyától hangos szörnyű éjszakákra. Sohase ismerjék meg a ma élők!

Aztán lassan „normalizálódtak" a viszonyok. „1944. november 19-én megszálltak bennünket az oroszok. Sok embert letartóztattak, többek között Herczegh János plébánost, Keimer Gyulát, Dénes Józsefet, Csizmadia Józsefet, Lukács Józsefet („Bohót") és engem is. A vád ellenünk az volt, hogy szervezkedtünk a szovjet hatalom ellen. Legalábbis az orosz politikai rendőrség szerint, akik keményen „megdolgoztak" bennünket. Esperes úr fejét összeverték. Egy debreceni „tolmács gyerek" szovjet hadnagyi ruhában „vitte a prímet". Nekem 7 hónap rabság lett a sorsom. "435

Megindult az elfogott magyar és német katonák, no meg a civilek kálváriája a szovjet fogság felé. „De még szörnyűbb volt látni, mikor a foglyokat csorda számra hajtották gyalog, szinte a vágóhídra. Az orosz katonák annyi különbséget tettek a foglyok és a marhák között, hogy éjszakára a foglyokat a mostani Szociális Otthon udvarára terelték, ott aludtak, a marhacsordák pedig, amelyeket nyugat felől hajtottak el, a nagy gyepen voltak. "436

„Rövid időn belül elkezdődött a magyar robot is. A községháza dolgozói küldözgették — jó belátásuk szerint — a kötelező közmunkára felszólító értesítéseket. Apám önként jelentkezett a tűzszerészekhez. Rácz kocsmáros veje irányításával ~ ki katonai tűzszerész volt szedték össze és hatástalanították a fel nem robbant lövedékeket."437

A frontot Budapesten átélő Lukács Vilmos 1945. április elején érkezett vissza Turára. így emlékezik a visszatérés élményére: „Másnap ablaktalan vagonban érkeztem meg Turára. Kíváncsi voltam, mit hagyott maga után a front. Az állomásról lefelé bicegve először a Komárominé házát láttam lerombolva, azután a Galga-híd felrobbantva, takarékpénztár és kaszinóépületek lerombolva. A templom vasút felöli oldala belőve. A postaépület (volt Fisman üzlet) és a Kovács Sándor féle új boltnak csupán romos falai voltak. Orosz felügyelet alatt a Szent István malom is őrölt, a fűtéshez a Honvéd erdőből hordták a fát. A Dóra E. olajütő is működött. Harasztról behozott tüzes gőzgéppel hajtották. A Községháza, és a Jegyzősor, Tóth István házáig foglyok részére tábor volt deszka kerítéssel. Sokféle nemzetiségű fogoly volt összegyűjtve. A helyi orosz kommandó Kovács Imre bácsi házában volt. A helyi igazoló bizottság elnö­ke Balázs László nyug. tanító volt. A községi orvos pedig Várkonyi József állatorvos, akinek segítségét sokan kérték, én is voltam kezeitje, mivel Főző József, Molnár Pál, Sándor János orvosok a katonaságból még nem voltak itthon.

... Teltek a napok és hetek, május 8-án ünnepet rendeztek a piactéren. A helyi kommandó parancsnoka, egy magas major tartotta a beszédet arról, hogy vége a háborúnak és mindenki békében élhet. ... Közben a tábor lakói fogytak, a lengyelek mind hazamentek. A község is kezdett megnyugodni, az élet újra indult. "438

A háború áldozatai

A II. világháború turai áldozatairól több írás jelent meg.439 A közelmúltban szép em­ lékművet állítottak a téren, Kálna Tibor és Kálna Tiborné tervei alapján, amelyre felírták az áldozatok nevét. Talán feleslegesnek is tűnik névsorok ismételt közlése, mi azonban feltétlenül szükségesnek tartjuk a könyvben való rögzítést. Elsősorban azért - bármennyire is furcsának tűnik - mert az írás, a papír maradandóbban megőrzi a hősök emlékét, mint a kő, az emlékművek (gondoljunk csak arra, hogy hány szobrot, emlékművet romboltak le az elmúlt 50 évben); legfőképpen azért, mert a település történetének bemutatásánál elengedhetetlen a legtragikusabb helyi történésnek részletes ismertetése.

A névsorok tartalmát kicsit bővebben szeretnénk megvilágítani, amikor külön- külön csoportban mutatjuk be az elhunytak nevét:

Az első csoportban a harci cselekmények közben, katonaként meghalt férfiak nevét, adatait olvashatjuk. Az ő halálukat szokták hősi jelzővel illetni, ők tehát a „hősi halottak". Javarészük a Don kanyarban, a II. Magyar Hadsereg katonáiként haltak meg. Nem kívánjuk elvitatni az ő bátorságukat, hősi helytállásukat: egy részük egészen bizonyosan bátor tűzharcban, becsületes katonai küzdelemben esett el, a másik részük halálát azonban a nem kellő felszerelésük (ruházat, fegyverzet stb.) és az ellátásuk (élelem, gyógyszer stb.) hiányossága, valamint a számunkra elképzelhetetlenül kemény -30, -40 C°-os orosz tél okozta, így ők inkább a felelőtlen hadvezetésnek és a hozzá kapcsolódó körülményeknek az áldozatai.

A II. világháborús emlékmű az áldozatok névsorával

A katonák fele, 9 fő (50%) 30-40 éves, 7 fő (39%) 20-30 éves, 1 fő 40 évesnél idősebb volt halálukkor. Egy főnek nem ismerjük a születési évét. A második csoportba soroltuk a hadifogságban elhunytakat. Ők is katonaként szolgáltak, ám hadifogságba kerülve különféle betegségek, az embertelen bánásmód következtében vesztették el fiatal életüket. Nem mindegyikről tudjuk, hogy melyik ellenséges ország lágerében sínylődött, a meglévő adatok szerint túlnyomó többségben a Szovjetunióban lelték halálukat.

A hadifogoly halottak közül 17 fő (53%) 30-40, 12 fő (38%) 20-30 éves korában halt meg, három főnek (9%) nem ismerjük a születési évét. A harmadik csoportba a háború polgári áldozatait soroltuk. A II. világháborúban - az eddigi összes háborútól eltérően - igen sok polgáriszemély, tehát nem harcoló katona, hanem civil férfi, nő, s gyermek vesztette életét. Már akkor többen meghaltak a bombázásokban, amikor a tényleges front még messze keleten húzódott. Magyarország területén 1848/49. óta csak az 1919-es kommün alatt zajlott le harci cselekmény, ám ez utóbbi kisebb területre korlátozódott és az emberveszteség sem volt számottevő. Az első világháború frontvonalai más országok területén húzódtak, így tehát a II. világháborúban élt nemzedék közvetlen tapasztalatból nem ismerhette a front eseményeit, pusztításait, a megszálló ellenség vadságait, a szabad rablást és erőszakosságokat. Az 1944. novemberében történtek ezért sokkolták a népességet, sohasem tapasztalt borzalmakat jelentettek Tura népének is, amelyeknek emléke az átélőkben még ma is elevenen él. A polgári áldozatok száma sokkal több, mint a katonáké, a hadifoglyoké, tehát az első és a második csoportban felsoroltaké.

Nem életkor, hanem nemek szerint készítettük el a statisztikát. Az áldozatok közül 55 fő (77%) férfi, 9 nő (13%) és 7 gyermek (18 éven aluli fiú és lány) - 10%. Ami az életkort illeti: a legfiatalabb 5 éves, a legidősebb 70 éves volt, amikor az erőszakos halál végett vetett életüknek.

A II. világháborús emlékmű az áldozatok névsorával

A negyedik csoportba soroltuk azokat, akik a front elvonulása, illetve a háború befejezése után, a harcok során használt hadi eszközök felrobbanása következtében hunytak el. Az egészben az a szomorú, hogy az így elhunyt két férfi mellett négy, a hadieszközöket játéknak tekintő fiúgyermek is távozott az élők sorából. Közülük kettő 1968-ban, a háború befejezése után 23 évvel!!

Külön említést érdemel Kreskai József, aki 1923 óta tanított a községi elemi népiskolában, annak 1937-1946 között igazgatója volt. A háború alatt őt is, mint annyi más társát behívták katonának. S mivel az idősebb korosztályhoz tartozott, nem harcoló alakulathoz, hanem hátországi szolgálatra vezényelték. Visszaemlékezők szerint vezető beosztást töltött be az ikladi intemálótáborban (hiszen végigharcolta az I. világháborút, emlék­ lapos tartlékos főhadnagy volt), ahol zsidó munkaszolgálatosokat őriztek. Csak úgy mellékesen jegyezzük meg, hogy ugyanekkor itt katonáskodott (vagyis a „keret" tagja volt) az I. világháborús frontharcos Veres Péter, továbbá egységparancsnoki beosztásban Kreskai tanítótársa a bagi Farkas István is. Az ikladi táborban nem történtek szélsőséges események. Mindazonáltal Farkas Istvánnak is kellett a háború után Veres Péter igazolása, amelyben az egykori katonatárs igazolta: Farkas István emberségesen bánt a rábízott munkaszolgálatosokkal.

A tábor feloszlása után Kreskay katonai tevékenységéről nincsen ismeretünk. Kutatást életútjáról nem végeztünk, ám az tény, hogy a háborút követő zaklatott években feljelentették, ügyét a népbíróság elé vitték és az itt hozott ítélet alapján kivégezték.

Harci cselekmény közben, katonaként haltak meg:

Név Szül. év. Anyja neve Lakása, katonai rangja, alakulata A halál ideje, helye
1. Balogh István 1916. Marinka Viktória II. 287. 1943. jan. eltűnt a Donnál
2. Csehó József 1920. Sáfrány Mária I. 427. tizedes 1. gy- zlj. 1943. jan. 13. -Judinonál eltűnt
3. Dányi József 1914. Káré Erzsébet I. 599. 1943. jan. Rosovszkanál eltűnt
4. Debreceni István 1922. Horzsán Anna Lancsyn, 1944. június 4. - aknaszilánk
5. Dobroviczky István Kővági Mária Iskola u. 9. 1942. elesett a Donnál
6. Fregvald Ferenc József Fregvald Karolin 1944. eltűnt
7. Gólya István 1911. Tóth Franciska Zenekar u. hovéd 17/1. zlj.pct. sz. 1943. elesett a Donnál
8. Ifj. Gólya Mihály 1913. Szilágyi Veronika I. Víz u. honvéd 1/1. zlj. 1943. jan. 17. eltűnt a Donnál
9. Kardoss Imre 1911. Fodor Teréz honvéd- Trincs 1943. jan. 11. szilánkot kapva t
Név Szül. év. Anyja neve Lakása, katonai rangja, alakulata A halál ideje, helye
10. Kiss A. István 1921. Sára Veronika Zöldmező u. 5. szakaszvezető 1945. haslövés Horvát faluban (Burgeland)
11. Kiss A. Mihály 1907. Sára Veronika Zöldmező u. 5. 1944. Szu-ban eltűnt
12. Kocsis János 1911. Hublik Erzsébet Újsor 365. honvéd 1943.jan. 13-án elesett
13. Köles József 1917. Győri Veronika 11.617. 1944. okt. 15. eltűnt
14. Kuti Péter 1920. Barna Anna Gyóni G. u. 16 honvéd 1943. jan. eltűnt Basevkánál
15. Lukács Gábor 1914. Kajtor Veronika Trincs231. honvéd 1944. okt. 8. - Hajmáskéren
16. Maczkó Mihály 1906. Morvái Mária Galábos 1942. elesett a Donnál
17. Pásztor Mihály 1907. Tellér Franciska Szalmáskert 1944. jan. 17. elesett
18. Pázmándi János 1922. Tóth Rozália I. 604. 1945. elesett Balatonvilágosnál
19. Rab András 1913. Széles Terézia Lehel u. 1. honvéd-l.gy.e. 1943. jan. 17. elesett Judinonál
20. Rácz István 1916. Tóth Franciska Beduarov, 1944. július 20. - aknaszilánk
21. Sára Mihály 1913. Kiss Mária Sárszög tizedes - határvadász 1943. jan. 10-én eltűnt
22. Sáfrán Péter 1907. Bagó Mária Zsámboki t. 514. 1943. jan. eltűnt a Donnál
23. Sárosi János 1911. Szemetkei Emma 11.912. 1942. jan. elesett
24. Sima István 1914. Vaskó Anna II. 323. 1942. aug. elesett Ukrajnában
25. Sima János 1919. Tóth Zs. Erzsébet Kónyasor 171. őrvezető 1943. jan. 13-án eltűnt
26. Széles László 1923. Csóri Julianna Hévízi u. 48. mű­szerész honvéd 1944. elesett Lengyelországban
27. Szénási Antal 1912. Losó Rozália 1943. jan. eltűnt a Donnál
28. Tellér Gábor 1920. Gólya Teréz Hévizi 400. őrve­ zető, aknavetős 1944. okt. 6-án elesett Tordánál
29. Tóth István 1912. Gólya Julianna 11.31. 1943. jan. 15. eltűnt a Donnál
30. Tóth István 1920. Rada Mária I. 479. 1943. febr. eltűnt Ukrajnában
31. Varjú András 1906. Sallai Anna I. 548. gyalogos 1945-ben holttá nyilvánítva
32. Tóth Mihály 1916. Gólya Anna Szőlősor 183. honvéd, gépkocsivezető 1944. a németek agyonlőtték
33. Benke Mihály 1915. Lukács Mária Alsókert 144. szakaszvezető 1944. nov. 18. idehaza robbanáskor
34. Sima Sándor Vaskó Anna II. 323.
Hadifogságban meghaltak
Név Szül. év. Anyja neve Lakása, katonai rangja, alakulata A halál ideje, helye
1. Albulov Árpád 1922. Koródi Anna Őrvezető 1946. április 17-én-sz. hadifogság
2. Bene János 1914. tizedes 1946. április 4-én-sz. hadifogság
3. Csorba László 1909. Szilágyi Mária I. 465. 1945. dec. 15-én
4. Erdélyi Sándor 1921. tizedes 1948. január 16-án sz.
5. Gémesi József 1912. Kiss Ilona tizedes 23.gy.e. I. 440. 1946.
6. Kuti István 1911. Pászti Erzsébet II. 332. 1945. febr. 15. r.
7. Maczkó Péter* 1913. Csörgi Mária honvéd Papszög 1944. sz.
8. Maczkó Péter 1922. Tóth Rozália I. 129. 1945. sz.
9. Nagy Tóth István 1920. Zséri Mária II. 322. 1952-ben írt utoljára a hf. táborból
10.Palacsek (Völgyesi) Ferenc 1920. Bezzeg Julianna honvéd 1945. dec. 15-e után sz.
11. Sára József István 1915. Tóth Ilona örvezetö, szakács 1946. ápr. sz.
12. Szabó József Lukács Erzsébet Trincs 303. fr.
13. Szilágyi Zsigmond 1901. Kuti Anna I. 368. 1945. febr. 19. r.
14. Tellér József 1909. Mezei Erzsébet Utolsó lakhelye Nyíregyháza 1945. dec.
15. Tóth István (Paca) 1915. Kiss Veronika I. 539. 1945.jan. 7.
16. Tóth János 1911. Győri Mária nehézgéppuskás Szt. János s. 156. 1945.
17. Varga József 1912. őrvezető Zsámboki u. 1945. márc. 25. sz.
18. Pataki János 1912. Juhász Katalin Haraszt 1945. szept. 15.-Németországban

* Az idézett Béke poraikra c. könyv szerint (579.) nevezett nem Rungnoskában, 1944. május 4-én, szívlövés következtében hunyt el. A hantoltak el.

Polgári áldozatként haltak meg

Név Szül. év. Anyja neve Lakása A halál ideje, körülménye
1. Antal József 1911. Szálai Erzsébet I. 594. 1944. dec. 5-én bombázáskor
2. Bagó István 1900. Szilágyi Rozália Szentlászlói u. 1944. dec. robotmunka- Jászberény kórház
3. Balogh Péter 1901. Gólya Mária I. 248. 1944. ápr. 3. Bp. Gyáli u. bombatámadás
4. Bata János 1906. Balogh Franciska Kónya 99. 1944. ápr. 3. Bp. ferencvárosi búzaraktár bombatámadás
5. Benke István 1907. Jenei Julianna II. 36. 1945. febr. 15. ismeretlen ok
6. Benke Gábor 1898. Szaszkó Terézia Újsor 305. 1944. dec. 15. Aszódon elfogták - ismeretlen
Név Szül. év. Anyja neve Lakása A halál ideje, körülménye
7. Benke János 1914. Gólya Mária I. 182. 1944. nov. 26. robotmunkán -német rep. támadás
8. Benke Mihály 1916. Lukács Mária II. 208. 1944. nov. 18. lelőtték
9. Csányi István 1926. Kajtor Erzsébet 1.251. 1944. nov. - nőket védett, ezért lelőtték
10. Csányi János 1914. Tóth Zs. Mária II. 519. 1944. nov. 26. bonbatámadáskor
11. Csányi József Kiss Julianna II. 662. Ismeretlen
12. Csomádi János Csomádi Anna Alsókert újtelep Ismeretlen
13. Csorba Gergely 1924. Varjú Veronika II. 153. 1944. dec. 26. bombatámadáskor
14. Csorba Jánosné 1907. Hobrehely Anna II. 56. 1944. nov. 20. lelőtték
15. Czuczu Anna 1934. Szabó Anna I. 329. 1944. de. 19- bombatámadáskor
16. Deme János Horváth Anna Haraszt Ismeretlen
17. Feket Józsefné
Kuti Ilona
1906. Sima Ágnes Hatvani u. 23. 1944. ? gránát becsapódáskor
18. Géczi Illés 1876. Petrik Borbála II. 727. 1944. nov. 20. lelőtték
19. Gólya János 1877. Szilágyi Ágnes Szentlászlói u 114. 1944. dec. 18. robotmunkán felrobbant
20. Gubics János 1912. Lőrincz Anna I. 404. 1945. máj. 15. eltűnt
21.Győri János 1900. Maczkó Mária I. 404. 1944. nov. 26. bombázáskor
22. Gyurcsik János 1903. Kajon Anna Alsórét 1944. dec. 30. lövéstől elvérzett
23. Havasréti József 1906. Fias Mária II. 868. 1944. okt. 7. ismeretlen
24. Hegedűs Béla József 1924. I. 181. 1944. nov. 18. lelőtték
25. Kanalovics Sándor 1910. Kis Kartali Anna II. 80. 1944. nov. 26. bombatámadáskor
26. Kerek Mihály 1886. II. 85. 1944. nov. 26. bombatámadáskor
27. Dr. Király Jánosné
Gedeon Márta
36 éves Zemann M. 1944. dec. 5. az utcai harcok során kézigránátot dobtak a pincéjükbe.
28. Király Béla 5 éves az előbbi gyermeke 1944. dec. 5. az utcai harcok során kézigránátot dobtak a pincéjükbe.
29. Király János 8 éves az előbbi gyermeke 1944. dec. 5. az utcai harcok során kézigránátot dobtak a pincéjükbe.
30. Kiss Tóth István 1925. Csorba Julianna I. 297. 1944. dec. 20. talált lőszerrel felrobbant
31. Kiss Tóth Ferenc 1934. Csorba Julianna I. 297. 1944. ? a fején lévő leventesapka miatt a szovjetek lelőtték
32. Kiss Tóth Mihály 1897. Ignázc Anna I. 297. 1944. ? a fia miatt vitatkozott, ezért egy szovjet lelőtte
33. Kuti Mihály 1897. Végi Ágnes Trincs 235. 1944. nov. 18. - német belövéskor
34. Lajtos Péter Korponai Mária I. 19. Ismeretlen
Név Szül. év. Anyja neve Lakása A halál ideje, körülménye
35. Lévai János 1920. Tóth Borbála Zsámboki u. 10. 1944. okt. 15. - ismeretlen
36. Lévai László 1923. Basa Veronika Vasút u. 15. 1944.-Gödöllőn löszerrakodáskor felrobbant
37. Lukács Mária 1926. Kiss Erzsébet 1.331. 1944. - légitámadáskor
38. Matics József 46 éves 506. 1944. okt. 5. a hatvani bombázás után a gyöngyösi kórházban
39. Mészáros János 1903. Sára Mária I. 729. 1944. nov. 26. légitámadáskor
40. Polacsek Ferenc 1899. Molnár Julianna II. 126. 1944. nov. 29. aknarobbanáskor
41. Polacsek Ferencné (Bezzeg Julianna) 1888. Lóczi Borbála 11. 126. 1944. nov. 29. aknarobbanáskor
42. Pászti Mihály 1898. Benke Mária 1944. dec. 15. - ismeretlen
43. Pásztor Mihály Csányi Rozália Hévizi u. Ismeretlen
44. Pálinkás Mihály 1917. Meleg Anna Rákóczi 108. 1944. nov. 15. ismeretlen
45. Pázmándi Istvánné
Sára Erzsébet
1891. Tóth Mária 11.31. 1945. febr. 9. erőszakoskodó, részeg szovjet katonák lelőtték
46. Pázmándi Erzsébet 1930. Sára Mária 11.31. 1945. febr. 9. erőszakoskodó, részeg szovjet katonák lelőtték
47. Rácz Mihály 1901. Dolányi Anna Gábor A. u. 21. 1945. máj. 15. ismeretlen
48. Rácz Mihály 1907. Sára Anna II. 498. 1944. nov. 15. ismeretlen
49. Sára Gábor 1909. Kiss Mária Gábor A. u. 27. 1945. ápr. 15. ismeretlen
50. Sára József 1909. Maszlag Margit II. 200. 1944. szept. 15. ismeretlen
51. Sára Mihályné
Tóth G. Júlia
1910. Sára Erzsébet I. 448. 1944. nov. 18. légitámadáskor
52. Sima János 1926. Pásztor Rozália Újsor 1944. nov. 20. robotmunkán felrobbant
53. Sima József 1907. Tóth M. Rozália I. 117. 1944. nov. 15. ismeretlen
54. Seres Sándor 1932. Bata Erzsébet Alvég 1944. robotmunkán felrobbant
55. Szabó István 1888. Tóth M. Veronika Trincs 303. 1944. harcolók közé keveredett, lelőtték
56. Szabó Istvánná
Tóth Borbála
1891. Lukács Erzsébet Trincs 303. 1944. harcolók közé keveredett, lelőtték
57. Szabó László 1928. Király Veronika 1944. dec. 3. aknabelövéskor
58. Szarvas Józsefné
Papp Mária
1876. Földi Franciska 1.46. 1944. nov. 14. légitámadáskor
59. Szántó Mihály 1911. 1.831. 1944. nov. 26. rep. támadáskor
60. Szénási József 1913. Boros Veronika Újtelep 1944. ápr. 3. Bp. bombatámadás Gyáli u.
61. Szilágyi József 1908. Benke Anna Dózsa 5. 1945. máj. - ismeretlen
62. Tóth József 1876. Horváth Mária II. 252. 1944. nov. 16. rep. támadáskor
63. Tóth József 1904. Tóth Julianna I. 350. 1944. nov. 18. - a szovjetek agyonlőtték
64. Tóth Mihály 1906. Tellér Anna I. 850. 1945. ápr. - ismeretlen
65. Tóth Mihály 1910. Seres Anna Hatvani 3. 1945. ápr. - ismeretlen
66. Varjú János 1901. Köles Anna I. 308. 1944. nov. 26. rep. támadáskor
67. Varjú József 1901. Szilágyi Franciska II. 631. 1944. nov. 4. rep. támadáskor
Név Szül. év. Anyja neve Lakása A halál ideje, körülménye
68. Bubán József 1927. Gyökér Rozália 11.241. 1944. szept. 20. bombatámadás Hatvanban
69. Tóth M. István 1922. Nagy Mária Iskola u. 59. Ismeretlen
70. Turcsányi Béla 1920. Masch Matild 1944. - Ismeretlen
71. Seres József (Dusi néni férje) 1944. kelenföldi bombázáskor
A háború befejezése után - háborús okok miatt haltak meg
Név Szül. év. Anyja neve Lakása A halál ideje, körülménye
1. Kiss Tóth Mihály 1931. Kajtor Veronika II. 705. 1946. okt. 31 -én talált akna felrobbanásakor
2. Letanovszky István 1953. Antal Magdolna Szegfű 22. Feketepusztán 1968-ban talált lőszerrel felrobbant
3. Mogyorósi István 1948. Balázs Mária Mária 8. 1962-ben talált lőszerrel felrobbant
4. Sáfrán István 1907. Blaskovics Mária II. 504. 1945. febr. 18. aknarobbanáskor
5. Szabó László 1954. Maczkó Erzsébet Szegfű 24. Feketepusztán 1968-ban talált lőszerrel felrobbant
6. Szűcs Mihály 1901. Szűcs Ilona 1945. dec. 8. aknarobbanáskor
7. Kreskai József Iskolaigazgató - a háború alatt katonai szolgálatot teljesített, visszaemlékezök szerint az ikladi internáló táborban. - A háború után feljelentették, a bíróság halálra ítélte és kivégezték.


A turai zsidóság megsemmisítése

Magyarország vezetői bár behódoltak a náci Németország akaratának és háborúba vitték hazánkat, önállóságát igyekeztek megtartani. Amikor szerte Európában már javában füstöltek a halálgyárak kéményei, és a zsidó nép irtását nemcsak a Német Birodalomban, a Wehrmacht által leigázott országokban, hanem a kollaboráns kormány vezette Franciaországban, sőt Olaszországban is gőzerővel végezték, a németekkel szövetséges államok közül egyedül Magyarországon nem indult meg a holocaust. Amikor aztán 1944. március 19-én a német csapatok megszállták hazánkat, velük együtt megérkezett a fővárosba Adolf Eichmann, a zsidótlanítás „szakértője" és nálunk is megkezdődött a zsidók tragikus kálváriája.

Turán 1944. április-május hónapban minden zsidó üzletet és háztartást felleltároztak, vagyonértékét felbecsülték.440 E munkálatokat az illetékes Budapest-vidéki Pénzügyigazgatóság munkatársai, a községháza tisztviselőinek a segítségével, az illetékes tulajdonosok bevonásával végezték el. Az alábbi üzlettulajdonosok/üzletek leltáráról maradtak fenn iratok:

Hanófer István mészáros hentesüzlet
Kovács Sándor ny. tisztviselő, kereskedő élelmiszer, csemege, vegyesáru
Karpelesz Ferenc kereskedő vegyeskereskedés
özv. Kovács Mártonné kereskedő vegyeskereskedés
amelyben résztulajdonos volt Kovács Imre és leánytestvére Kalmár Sándorné Kovács Margit, valamint Kalmár Sándor
Kovács Árpád kereskedő vegyes- és rőföskereskedés
Katz József férfi szabó
Leitersdorfer Sándor kereskedő vegyes-, rőfös-, terménykereskedés
Neumann Márton kereskedő volt épületanyagkereskedés
Polacsek Sándor kereskedő vaskereskedés
(nevezett aszódi lakos, csak Turán is tartott üzletet)
Perlusz Béla bádogos
özv. Reich Miklósné földbirtokos, földbérlő
Spierer Ferenc kereskedő vegyes-, rőföskereskedés
özv. Schwartz Mártonná hadiözvegy szikvízgyártó
Weisz Ernő kereskedő vegyeskereskedés

Az alábbi lakások belső berendezését leltározták fel:

Kovács Árpád Piac tér 94.
özv. Reich Miklósné Újsor 524.
özv. Schwartz Mártonná Tabán u. 602.
Spierer Ferenc és S. József ?
Dr. Krémer Lajos II. 916.
Perlusz Béla II. 562.
özv. Láng Albertné I. 238.
Láng Miklósné Tabán u. 602.
Ladányi Zoltán II. 524.
Kovács Sándor 1.7.
Nyúl Ignácné I. 245.
Leitersdorfer Sándor 1.310.
Karpelesz Ferencné Piac tér 94.
Kalmár Sándor Tabán u. 3.
Weisz Ernő II. 524.
Katz József I. 12.
Katz Jakab Vízsor 49.
Szomor Jánosné Vízsor 49.
Blau Ignác Vízsor 49.
Hanoffer István I. 309.
Hanoffer Károlyné I. 309.
Farkas József I. 309.

*A vonal felett felsoroltak kivétel nélkül elpusztultak a haláltáborokban. Az ezt követő családok, személyek sorsát, életük alakulását nem ismerjük.

Áttekintve a vagyonleltárakat azt kell megállapítani, hogy a turai zsidók nem rendelkezetek kiugróan nagy vagyonnal. Talán özv. Reich Miklósnét lehetne módosabbnak nevezni, ugyanis a turai ingatlanán kívül még Tapolcán és Budapesten, a Pajzs utcában rendelkezett házzal, az ingóságainak (bútorok, szőnyegek, ezüsttárgyak stb.) értéke meghaladta a 20.000,- pengőt. Jó módúak voltak még Leitersdorferék is, akiknek az összes vagyona (ház, árukészlet, üzletrész-jegyek stb.) meghaladta a 80.000,- pengőt. A többinek a vagyona ezeknél lényegesen kisebb, egyesek kifejezetten szegények voltak, vagyonnak tulajdonképpen csak a házukat (már akinek volt) nevezhették meg, de hát ilyennel Turán több százan rendelkeztek.

Mindezeket azért részleteztük és emeltük ki, mert a korabeli propaganda a zsidó plutokrácia, a zsidó vagyonok terjedése megfékezésének hangzatos és demagóg szólamaival magyarázták a zsidótlanítást, illetve a nem zsidó tömegek megnyerését így kívánták elérni. Az országos történetből tudjuk, hogy a gazdag zsidók (a Chorinok, Goldbergek, a Weiszek stb.) külföldre távozását - igaz jó pénzért - éppen a „zsidótlanítók" segítették elő; a kis zsidóknak, a szegény zsidóknak, így a turaiaknak is az osztályrésze pedig a vagyontalanítás és a haláltáborba menetelés lett. (Itt jegyezzük meg, hogy Turán a zsidó családok mozdítható értékeit általában az adott lakóház (üzlet) egy-egy szobájában, helyiségében helyzetek el, és ólomzárral pecsételték le. Az értékek további sorsáról nincs írásos dokumentum, senki sem tudott felvilágosítást nyújtani.)

A turai zsidók további ügyeit a Hatvanban székelő III. zsidótlanítási zóna parancsnoksága intézte.441 Hatvan egyben koncentrációs és vagonírozási központ volt. Június végén gyűjtötték össze a környékbeli települések összeterelt zsidó lakosságát. Folyamatosan érkeztek a csoportok. Először a téglagyár, majd a cukorgyár területén helyezték el őket. Ide irányítottak Gyöngyösről 1028 főt, az aszódi gyüjtőközpontból 550-600 főt, mely utóbbiak 7 vagonban érkeztek Hatvanba. Ahonnan aztán 1944. június 27-én indult el a szerelvény. A célállomás: Auschwitz. A vagonokban 2961 fő (köztük a turai zsidók is), akik nem tudták, hogy ez lesz az utolsó földi utazásuk.442

Deportált és haláltáborokban megsemmisített zsidók443

NÉV/Leánykori név Szül. idő ANYJA NEVE LAKCÍM MEGJEGYZÉS
1. Bálint Viktor Tabán 602.
2. Bálint Viktorné Neumann Margit Tabán 602. Schwartz Mártonné és Láng Miklósné testvére
3. BIau Ignác 1913. Grosz Heléna Meghalt munkaszolgálatosként Liszki, 1943. jan. 1.
4. Dán Dávid 1871. Steiner Trana I. 136. Más helyen Daunn (feltehetően ez az eredeti név!) - Katz Józsefné édesapja
5. Dán Dávidné
Lipschütz Johanna
1871. Kohn Teréz I. 13. Katz Józsefné édesanyja
6. Eisenberg Ábrahám
Iszákné
Implesz Gizella
1886. Kohn Léni II. 545.
7. Fischmann József 1891. Schlesinger Rozália Utolsó lakás Bp. Leitersdorfer Sándorné testvére
8. Kalmár Sándor 1893. Braun Cecília Tabán u. 3. Más helyen Andornak írják a keresztnevet.
9. Kalmár Sándorné
Kovács Margit
1901. Friedmann Laura Tabán u. 3.
10. Kalmár Endre 1929. Kovács Margit Tabán u. 3.
11. Kalmár Mária 1935. Kovács Margit Tabán u. 3.
12. Karpelesz Ferenc Piac tér 94.
13. Karpelesz Ferencné Piac tér 94. Csak Bank említi
14. Karpelesz? Piac tér 94. A fentiek gyermeke. Bank említi
14. Katz József 1907. Weisz Berta I. 13.
15. Katz Józsefné
Dán Lenke
1907. Lipschütz Johanna I. 13. Lásd Dán és Nyúl rokonságot!
16. Katz Éva 1936. Dán Lenke I. 13.
17. Katz Miklós 9 Dán Lenke 1. 13.
18. Kovács Árpád 1895. Schönfeld Anna 1.94. Kovács Sándor testvére
19. Kovács Arpádné
Karpelesz Aranka
1903. Weisz Julianna 1.94. Karpelesz Ferenc testvére
20. Kovács Ágnes Eva 1926. Karpelesz Aranka 1. 94.
21. Kovács Zsuzsanna 1931. Karpelesz Aranka 1.94.
22. Kovács Imréné
Hirschl Anna
1915. Weil Fanni II. 3.*
23. Kovács Eva Katalin 1938. Hirschl Anna 11. 3.
24. Kovács György
25. Kovács (Kohn) Mártonné
Friedman Laura
1866. Schacher Mária II. 3. Kovács Imréné anyósa
26. Kovács Sándor 1885. Schönfeld Anna 1.7. Kovács Árpád testvére
27. Kovács Sándorné
Schönfeld Bella
1894. 1.7.
28. Dr. Kovács László 1913. Schönfeld Bella 1.7. † 1945. márc. 9.
29. Dr. Krémer Lajos 11.916.
30. Dr. Krémer Lajosné 11.916.
NÉV/Leánykori név Szül. idő ANYJA NEVE LAKCÍM MEGJEGYZÉS
31. Krémer ? .916. Gyermekük neve ?
32 Ladányi Zoltán .524.
33 Ladányi Zoltánné .524.
34 Ladányi Sándor .524.
35. özv. Láng Albertné
Breiner Anna
875. 238.
36. Láng Gyula 894. Breiner Anna .238.
37. Láng Miklós 896. Breiner Anna abán 602.
38. Leitersdorfer Sándor 886. Steinberger J ozefma .310.
39. Leitersdorfer Sándorné
Fischmann Anna
899. Schlesinger Rozália .310.
40 Leopold Sándor 891. Leopold Cecília . 172.
41. Leopold Sándorné
Kohn Ida
887. Weisz Lina . 172.
42. Leopold László Munkaszolgálatosként eltűnt az orosz fronton
43. Nyúl Ignácné
Dán Katalin
1902. Lipschütz Johanna I. 245. Dán Dávidné leánya, Katzné estvére
44. Perlusz Béla Angyal Borbála Cigánysor 562.
45. Perlusz Béláné
Grossmann Hermina
Schwartz Anna Cigánysor 562.
46. Perlusz Rózsi Grosmann Hermina Cigánysor 562.
47. Perlusz Ilona Grossman Hermina Cigánysor 562.
48. Perlusz Ernő Angyal Borbála Cigánysor 562. Perlusz Béla testvére
49. Schwartz Gyuláné
Katz Erzsébet
1903. Stemer Zsófia
50. Schwartz Mártonné
özv. Neumann Lenke
1891. Leitersdorfer Netti Tabán 602. I. vh. hadiözvegy
51. Spierer Ferenc 1902. Singer Amália Templom tér 40 Munkaszolgálatosként Dorosicsi 1943. április
52. Spierer Ferencné
Goldmann Szeréna
1912. Ges tericher Antónia Templom tér 40
53. Spierer Edit 1931. Goldmann Szeréna Templom tér 40
54. Spierer Gábor 1938. Goldmann Szeréna Templom tér 40
55. Spierer József Templom tér 40 S. Ferenc testvére lehetett
56. Spierer Józsefné Templom tér 40
57. Steinmetz Sándorné
58. Steiner Andor
59. Steiner Andorné
60. özv. Reich Miksáné Kohlmann Erna Haraszt pszt.
NÉV/Leánykori név Szül. idő ANYJA NEVE LAKCÍM MEGJEGYZÉS
61. Reich? Gyermeke? - neve ismeretlen
62. Weisz Ernő Moór Gizella II. Újsor u. 524.
63. Weisz Ernőné
Pauncz Erzsébet
II. Újsor u. 524.
64. Weisz László György Pauncz Erzsébet II. Újsor u. 524.

* A kevés turai zsidó túlélő közé tartozik a még e sorok írásakor is élő Kovács Imre (*Tura, 1906-)

Az 1941. évi népszámlálás alkalmával felvett adatok szerint Turán 86 zsidó személyt írtak össze. Ez a szám + - változhatott 1944-re, de csak kisebb mértékben. Mi mindenesetre a felsorolt 64 zsidó áldozatot ehhez a számadathoz mértük, így tehát Tura zsidó lakosságának 74%-áról biztosan tudjuk, hogy áldozatai lettek a világháborúnak, a holocaustnak. A többiek sorsáról nem végeztünk külön kutatást. Öregek, nők, gyermekek nem nagyon maradtak életben, a német halálgyárak „alapos" munkát végeztek. Általában a munkaszolgálatra behívott fiatal férfiak közül maradt meg néhány szerencsés. Bár ezeknek a félkatonai alakulatoknak a halálozási aránya sokszorosa volt a harcoló alakulatok veszteségeihez képest. Amikor persze, ha arra gondolunk, hogy a megmenekült, hazatérő „szerencsés" megtudta szüleinek, testvéreinek, feleségének, gyermekeinek, vagyonának pusztulását, akkor bizony ez a jelző nagyon is megkérdőjelezendő, helyesebb rájuk vonatkoztatva is az áldozat megjelölés.

A 64 zsidó áldozatból 23 fő (36%) férfi, 26 fő (41%) nő és 15 fő (23%) gyermek. A legfiatalabb 6 éves, a legidősebb 80 éves volt, amikor a halálba taszították.

Készítettünk egy összesítő statisztikát is, amely bemutatja Tura község II. világháborús emberveszteségét:

Lakosságszám 1941-ben 7043 fő.
Az I-V. táblán bemutatott meghaltak összesen: 192 fő. Mindez az 1941-ben számolt lakosság 2,7%-a.

Amennyiben levonjuk az össznépességből a 86 zsidó lakost, akkor a népességszám 6957 fő és csak az I-IV. tábla veszteségét (128 fő) számoljuk, akkor ez 1,8%.

A számok további összehasonlításából azt is megtudjuk, hogy az össznépesség 1,2%-át kitevő zsidóság az összes veszteségnek 33,3%-át, a 98,8%-át kitevő népesség ennek a kétszeresét (66,6%) adta. A turai zsidóságot ért genocídium teljesen megegyezik az országos helyzettel, sőt arányát tekintve még nagyobb, mint ami a magyarországi zsidóságot érte a II. világháború folyamán.

Lábjegyzetek:

 1. Írásban foglalt visszaemlékezései, a különféle eredeti dokumentumok nemcsak a Sándor-család, hanem a két világháború közötti turai népélet, valamint a helyi intelligencia történetének teljesebb bemutatását segítették elő. Ezúton mondunk hálás köszönetet önzetlen segítségéért.
 2. A papi, szerzetesi pályát választó turaiakat az egyháztörténeti fejezetben ismertetjük részletesen.
 3. A táblázatot a tízévenként megtartott és nyomtatásban közölt népszámlálás alapján állítottuk össze.
 4. PML V. A.4. Tura birtokrendezési részletek kimutatása és vázlata - 1887. 1-33. sz.
 5. Az 1884-ben készült táblákat szerkesztette Pechan János, felvette Gamsjáger Alajos; az 1885-ben készültet szerkesztette Rusz Kornél, felvette Lindl Zsigmond; szerkesztett és felvett részeket Wohlmut Károly is. - A térképtáblák java 1884-ben készült. A felvételeket hitelesítette Pászkay István jegyző, Tóth András bíró és Tóth János esküdt.
 6. A táblázatnak az összeállításakor a népszámlálási adatokra támaszkodtunk.
 7. 1931 -ben kiadott Címtárban a több földdel rendelkező birtokosok névsora a következő: br. Schossberger Viktor 7000 / több község (Tura, Galgahévíz, Vácszentlászló, Valkó) határában terült el. Maczkó Mihály 60 Tusor János 40 Galyó István 38 Köles Ferenc 34 Kuti János 26 Özv. Kuti Péterné 32 Lajtos Ondreász János 32 Meleg Sándor 40 Nagy József 28 Seres István 36 Seres János 30 Szilágyi U. József 45 Tóth Gál János 36 Tóth Mihály 37 Tóth Zsigmond 32 R.k. plébánia 60 hold A birtokosok az egykori telkes jobbágyoknak a leszármazottai. Birtokuk törzsállománya tehát még az úrbérrendezés előtti feudális korból való.
 8. MMA. III.
 9. PML II. Tura C7b Polgári kori elöljárósági iratok 2944/1929. sz.
 10. Magyarország földbirtokviszonyai. 1938. 177.
 11. Magyarország földbirtokviszonyai. 1938. 177.
 12. MMA III.
 13. A táblázat összeállításakor a népszámlálási adatokra támaszkodtunk.
 14. A táblázat összeállításakor az alábbi forrásokra támaszkodtunk:
  Asztalos (1982.) 177-178.
  A Magyar Korona országai...
  1897. Magyarország földbirtokviszonyai 1938.
 15. MMA III . 1926.
 16. PMLXV. 1.336; 413.
 17. Hanák Péter: Magyarország társadalma a századforduló idején. Magyarország története 1890-1918. Bp. 1978.458.
 18. Fszb. ir. 3117-1917.
 19. Uo. 5336-1921.
 20. Uo. 486-1923.
 21. A táblázat összeállításakor az alábbi forrásokra támaszkodtunk:
  A Magyar Korona... 1897. Magyarország földbirtokviszonyai 1938.
 22. Lásd Asztalos-Brandtner (1991.) 65-66. valamint Asztalos (1997.) 642.
 23. Kpt.jkv. 1920. szept. 21.
 24. Uo. 1921. okt. 10.
 25. Uo. 1922. júl. 6.
 26. Uo. 1923. júl. 11.
 27. Uo. 1923. okt. 10.
 28. A táblázat összeállításakor az alábbi forrásokra támaszkodtunk
  A Magyar Korona... 1897.
  A Magyar Szentkorona 1911.
  Magyarország földbirtokviszonyai... 1938.
 29. Kt.jkv. 1941. szept. 19.
 30. Mezőgazdasági statisztikai adatgyűjtemény 1870-1970. Állattenyésztés III. adatok Bp. 1972. KSH
 31. Kt.jkv. 1943. november2.
 32. Az adatokat A Magyar Korona ... 1897.; A Magyar Szentkorona... 1911; Magyarország földbirtokviszonyai... 1938. forrásokból merítettük.
 33. Kuti 6. alapján
 34. Kt. jkv. 1935. dec. 19.; 1936. nov. 21.
 35. Magyarország földbirtokviszonyai... 1938. alapján
 36. Az adatokat Lukács Vilmos szíves közlése alapján mutatjuk be.
 37. PML IV-476. PPSK vm városok, községek szabályrendeleteinek levéltári gyűjteménye. Tura
 38. Asztalos (1997.) 409-410; 426-428.
 39. jkv. 1913. nov. 8.
 40. Uo. 1914.
 41. Uo. 1923. ápr. 18.
 42. Uo. 1920. aug 22.
 43. Uo. 1936. máj . 11.
 44. Uo. 1940. ápr. 10.
 45. Uo. 1942. dec. 23.
 46. Uo. 1933. aug. 26.
 47. Uo. 1933. dec. 16.
 48. Uo. 1922. okt. 21.
 49. Kt.jkv. 1933. dec. 28.
 50. Uo. 1934. ápr. 21.; 1935. dec. 19.
 51. Uo. 1935. aug. 10.
 52. Uo. 1935. dec. 19.
 53. Uo. 1937. máj. 1.
 54. Uo. 1938. márc. 1; 1938. jún. 10.
 55. Uo. 1937. ápr. 16.
 56. Uo. 1940. jún. 5.
 57. Uo. 1940. nov. 6.
 58. Kt.jkv. 1937. dec. 11.
 59. Uo. 1943. ápr. 2.
 60. A Schossbergerekről közölt adatokat Gudenus közölt könyveiből vettük
 61. Magyarország tiszti czím-és névtára, Bp. 1898.; Bp. 1908.; Bp. 1917.; Bp. 1937.
 62. A Magyar Korona 1897.
 63. Borovszky II. 114.
 64. Kt.jkv. 1923. április 18.
 65. Borovszky (1911.) 154.
 66. Gazdacímtár (1925.)
 67. Gazdacímtár 1935.
 68. Az uradalom két világháború közötti életének bemutatásánál felhasználtuk Lukács Vilmos kéziratos visz- szaemlékezését. Ezért és a történeti feldolgozás más részeinél nyújtott segítségéért ezúton mondunk hálás köszönetet.
 69. PML. V. 1146. Ca. községi képviselő-testületi jkv-ek, Tura
 70. MMA III
 71. PML V. Tura C/b. Polgári kori elöljárósági iratok, 21. füzet 1941-42.
 72. Kt. jkv. 1940. márciusi.
 73. PML IV. 477. PPSK vm. egyesületi alapszabályai. Tura 8.
 74. Fszb.ir. 9335-1908., 427-1910., 10944-1910.
 75. Uo. 5336-1921.
 76. Uo. 486-1923
 77. Erdélyi István közlése
 78. Kuti 6.
 79. Asztalos (1997.) 461-462.
 80. Fszb. ir. 615-1908.
 81. Sándor Rozália (*1921) szóbeli közlése szerint
 82. Családkutatást nem végeztünk ugyan, ám feltehető, hogy a századfordulón, a Fekete pusztán intézősködő Praznovszky Ágoston (1900-ban 47 éves!) az új malomtulajdonos rokonságához tartozhatott (édesapja volt?!).
 83. Fszb. ir. 2064-1923., 4517-1923. A 433 nöles telken létesített, több szintes malom mind a mai napig létezik,ipari műemléknek való minősítése kívánatos lenne.
 84. Fszb. ir. 486-1923. Lásd továbbá Címtár 1931. adatát.
 85. Az I912-es és 1916-os jegyzői jelentés szerint a faluban 283 családban szőttek és fontak, hímeztek, vala­ mint gyékény- és kosárfonással foglalkoztak, ám a termékek túlnyomó többsége saját használatukban maradt.
 86. Az I. világháború utáni években sokan kértek engedélyt fonóház működéséhez. Pl. 1920-ban özv. Seres Mihályné, Czira Gáborné, Czira Istvánná, Korsós Istvánné, Kuti Józsefné stb.; 1922-ben Tóth Mihály, özv. Szilágyi Istvánné, Seres Antalné, Lajtos András, özv. Galyó Józsefné stb. Ne tévesszen meg bennünket: ez nem új dolog a községben. Fonóház az I. világháború előtt is sok helyen létezett. Téli esték hasznos időtöltése ez, amikor is feldolgozták a megtermelt kendert és lent. Csakhát régebben nem kellett engedély a fonók működéséhez. A háború, különösen pedig a forradalmak utáni meglazult közbiztonság miatt a belügyi kormányzat bármiféle csoportosulást (még a fonót is!) - néhány éven át - engedélyhez kötött.
 87. Lásd Varga Marianna és Petrás Anna munkáit.
 88. A FALU Országos Szövetség 1926-os kérdőíve szerint a Zöldfa és a Vasúti Szállóban összesen 8 vendégszoba működött, 8-10 budapesti, illetve külföldi család szokott Turán nyaralni. A kérdőív a jó levegőt, a szép vidéket és az olcsó életet jelöli meg a község idegenforgalmi vonzerejéül.
 89. Asztalos (1997.) 470.
 90. Uo.
 91. Fszb. 4183/1909., - A kérést ekkor elutasították.
 92. Kt.jkv. 1922. ápr. 29.
 93. PML Alispáni ir. 4625/1922.
 94. Kt.jkv. 1922. ápr. 27.
 95. Uo. 1935. aug. 10.
 96. Asztalos (1997.) 473-473.
 97. Kt.jkv. 1933.dec. 16.
 98. Uo. 1934. jan. 19.
 99. Uo. 1934. febr. 7.
 100. Uo. 1935. dec. 27., 1936. márc. 19.
 101. Uo. 1936. júl. 28.
 102. Uo. 1938. dec. 31.
 103. Kt.jkv. 1934. jún. 9.
 104. Fszb. 6394/1908.
 105. Kt.jkv. Lásd 1934. márc. 10., 1939. szept. L, 1938. jún. 10., 1938. szept. 5.
 106. Uo. 1939. júl. 6.
 107. Uo. 1941. jan. 18., 1941. dec. 15.
 108. Uo. 1943. aug. 18.
 109. Lásd Címtár (1931.) - közli Kuti 5.
 110. Fszb.ir. 2058-1906.
 111. Fszb.ir. 3268-1913.
 112. Uo. 1648-1917.
 113. Címtár (1931.) alapján
 114. A Turai Ipartestület szervezésével kapcsolatos iratanyag megtalálható a Fszb. ir. 300-1925.
 115. Sajnos több nevet nem tudtunk elolvasni, ezt ? jellel jeleztük.
 116. Asztalos (1997.) 439.
 117. Címtár (1931.) alapján
 118. Kuti 4.
 119. Kuti 7. és Címtár (1931.) alapján
 120. Tura XX. századi gazdasági-társadalmi változásai, nyugodtan állíthatjuk: fejlődése szorosan kapcsolódott a vasúthoz, ezért c témakörnek külön fejezete szenteltünk.
 121. A turai állomásfőnökök közül még a múlt században az állomáson szolgáltak:
  Daskoczik Albert -1869- Czirbész Ferenc -1879-
  Steiger Lajos -1874-1877 Sarkady Lajos -1886-
  Tárnoki Sándor 1877- Kremfi János -1892-Virághalmy Árpád -1901 -
 122. A közölt adatokat a PML Fszb. ir. és a Kt. jkv., a korabeli újságok, valamint az idős turaiak emlékezései alapján idéztük fel. Az írásos emlékek sok esetben csak jelzik a közölt eseményt, de részletesen nem fog­lalkoznak a témával, ezért mi sem elemeztük, csupán közzétettük az adatokat.
 123. Schram 1972.
 124. PML IV. 422/b. Az Aszódi Járás Főszolgabírói Iratok Iktatókönyve 3497-3942/1914.
 125. PML Főispáni bizalmas iratok 225/1914.
 126. Kt. jkv. 1916. november 28.
 127. Kt.jkv.- 1917.július 9.
 128. Fszb.ir. 8076/1916.
 129. U.o. 6061/1914.
 130. Vigh 1959. 16.
 131. Fszb. ir. 4734/1914.
 132. Az alispán 41220. sz. leirata szerint a turai uradalomba 30 internált érkezése várható november 13-án. - Fszb. ir. 5609/1914.
 133. Címtár 1931. alapján
 134. Fszb. ir. 2787/1915.
 135. Uo. 3915/1915.
 136. Uo. 1587/1916.
 137. Uo. 4859/1916.
 138. Ezek a jelentések különösen az 1918. esztendőben ugrásszerűen megszaporodtak, mely jelenség összefüg­ gött Oroszországnak a háborúból való kiválásával.
 139. Fszb. ir. 5105/1914.
 140. Kt. jkv. - 1915. augusztus 30.
 141. Uo. 1915. október 19.
 142. Uo. - 1915. október 30. A III. hadikölcsönre 20000 koronát jegyzett Tura község.
 143. Uo. - 1918. január 28.
 144. PML IV. 408. Alispáni évnegyedes jelentések. - Ebben az Aszódi Járás Főszolgabírói jelentése 1674/1917.
 145. Az adatokat a Tura község születési, esketési és halálozási anyakönyvei alapján állítottuk össze.
 146. A táblázatot az Fszb. ir. adatai alapján állítottuk össze.
 147. Fszb. ir. 6190/1918
 148. PML IV, 408. Alispáni évnegyedes jelentések. -Aszódi Járás Főszolgabíró jelentése 1628/1918.
 149. A közölt példákat az Fszb. ir. adatainak a felhasználásával állítottuk össze.
 150. A minisztériumi, majd ennek közvetítésére az alispáni leiratok és rendeletek sokasága érkezett a községházára, amelyek a túlzott központosítás és szabályozás szellemében sok esetben bizony megoldhatatlan helyzetek elé állították az elöljáróságot.
 151. Dokumentumok 1984. 67.
 152. Vigh 1979. 21.
 153. Kt.jkv. -1918. január 28.
 154. Dokumentumok 1984. 76.
 155. Ktjkv. - 1918. november 15.
 156. U. o. - 1918. november 19.
 157. U. o. - 1918. december
 158. Kt.jkv.- 1919.január 14.
 159. U. o. - 1918. november 15.
 160. U. o. - 1919. január 14.
 161. U. o. - 1919. január 24.
 162. U. o. - 1919. január 30.
 163. Asztalos (1972.) 232.
 164. Kt.jkv. 1919. január 11.
 165. Iratok (1969.) 150.
 166. Vigh 1979.45.
 167. A Vörös Újság 1919. március 20.-i beszámolóját közli Asztalos... 238.
 168. Iratok 362. - Polányi András július 9.-i jelentése.
 169. Iratok 362. - Polányi András július 7.-i jelentése.
 170. Vigh 1979. 114.
 171. Közli Asztalos I. 1988. 76-77.
 172. Asztalos (1972.) 229-262. alapján
 173. Asztalos (1972.) 229-262. alapján
 174. Horváth L. 1989. 119.
 175. Asztalos (1979.) 138.
 176. Iratok 362.
 177. A júniusban Turán lefolytatott sorozáson (elnök Gólya Sándor) senki nem jelentkezett a Vörös Hadseregbe.
 178. Vigh(1979.) 176.
 179. PML PPSK Műszaki Hivatal iratai 1082/1919. - közli Asztalos (1972.) 257.
 180. Horváth (1989.) 174/175.
 181. Horváth 1989.201.
 182. Uo. 217.
 183. Uo. 219-221.
 184. Az összeállításnál felhasználtuk Rádync Rácz Katalin: Pest-Pilis-Solt vármegye közigazgatásának szervezeti és területbeosztási változásai 1848-1867 közötti c. munkáját - In Fejezetek Pest megye történetéből. Pest Megye Múltjából 7. Bp. 1990.
 185. A téma részletes, országos elemzését végezte el: Horváth Zoltán: A községi önkormányzat és a parasztság. II. 565-615. A parasztság Magyarországon a kapitalizmus korában 1848-1914. I-II. Szerk. Szabó István Bp. 1965.
 186. Kt.jkv. 1916. febr. 17.
 187. U.o.
 188. Kt. jkv. alapján
 189. Kt. jkv. alapján
 190. Kt.jkv. 1936. ápr. 24.
 191. Kt.jkv. 1940. márc. 5.
 192. Kt.jkv. 1944. szept. 2.
 193. Kt.jkv. 1938. jún. 10.
 194. Kt.jkv. 1920. febr. 25.
 195. Uo. 1940. aug. 31.
 196. Kt.jkv. 1920. jan. 30.
 197. Uo. 1943. jún. 18.
 198. Kt.jkv. 1935. aug. 10.
 199. Fszb. ir. 2209-1922.
 200. Fszb. ir. 2715-1902., 431-, 2134-, 5052-, 9583-1903.
 201. Kt.jkv. 1919. nov. 26.
 202. Kt.jkv. 1923. okt. 10.
 203. Kt.jkv. 1913. aug. 25.
 204. Kt. jkv. 1913. nov. 8.
 205. Uo. 1922. júl. 6., 1923. okt. 6.
 206. Uo. 1933. okt. 17.
 207. Uo. 1935. aug. 5.
 208. Uo. 1937. febr. 25.
 209. Uo. 1943. aug. 18. 1943. dec. 3. - Itt említjük meg, hogy a község életének szinte minden fontosabb részét szabályrendelettel irányították.
 210. Kt.jkv. 1914. márc. 13.
 211. Uo. 1916. nov. 28.
 212. Kt.jkv. 1924.jan. 30.
 213. Uo. 1918. febr. 4.
 214. Uo. 1933. aug. 26.
 215. Uo. 1943. szept. 1.
 216. Uo. 1913. szept. 29.
 217. Uo. 1913. dec. 22.
 218. Kt.jkv. 1936.jul.28.
 219. Uo. 1923. aug. 27.
 220. Uo. 1940. okt. 8.
 221. Uo. 1943. aug. 18.
 222. Uo. 1941. j ún. 20.
 223. Uo. 1917. júl. 21.
 224. Kt.jkv. 1924. máj. 31.
 225. Uo. 1934. ápr. 5.
 226. Uo. 1934. jún. 9.
 227. Uo. 1937. jún. 12. Természetesen Balázs László nem egyedül használta bérelt területét, mint ahogyan a
  régebben bérlő Lakó Károly sem, hanem vadásztagokat vett maga mellé, mégpedig Dóra Ernőt, valamint 9
  budapesti illetőségű középosztálybeli társat.
 228. Uo. 1936. ápr. 25. Tóth L. János bérletét 1936-ban átadta Tószeghy Emil budapesti lakosnak.
 229. Uo. 1938. szept. 5.
 230. Uo. 1940. jún. 5.
 231. Kt.jkv. 1944. j ú!. 8.
 232. Uo. 1933. aug. 5.
 233. Uo. 1937. aug. 18., 1938. márc. 1.
 234. Uo. 1938. szept. 5.
 235. Uo. 1939. j úl. 18., 1940. jún. 15.
 236. Uo. 1941. szept. 4., 1942. szept. 4.
 237. Kt.jkv. 1938. jún. 10.
 238. Uo. 1938. nov. 9.
 239. Fszb. ir. 1381-1909.
 240. Uo. 5680-1908.
 241. Kt.jkv. 1381-1909.
 242. Uo. 1935. okt. 7.
 243. Uo. 1918. jan. 28., 1920. j ún. 16.
 244. Uo. 1914. júl. 2.
 245. Kt.jkv. 1941.jún. 16.
 246. Uo. 1943. aug. 18.
 247. Uo. 1944. szept. 4.
 248. Uo. 1916. szept. 30.
 249. Uo. 1917. júl. 21.
 250. Az 1894. XII. te. 74-75.§-a szerint a mezőőröket a község fogadja fel és tartja el.
 251. Jellemző korabeli adat: a kisbíró fizetése 1932-ben = 42 q búzával, 1941-ben viszont már csak 29 q-val.
 252. Kt.jkv. 1941. júl. 25., 1942. szept. 4.
 253. Itt említjük meg, hogy a 2 feketéi, a 2 homoki, a bekéi és a konyái csősz (mezőőr) 1939-ben adatoltan a következő: Szabó József, Nagy András, Gólya János, Dolányi Albert, Csányi István, Pásztor Péter. Előírták számukra a fő feladatot, mely szerint május 15-től a betakarításig a határban a kijelölt helyen kellett hálniok. Ideiglenes jellegű, ún. csőszkunyhóban („gunyhó") laktak. Ugyanebben az időben Csörgi János a községi kanász.
 254. Kt.jkv. 1920. júl. 4.
 255. Uo. 1934. ápr. 21., 1940. márc. 18.
 256. Uo. 1918. jan. 28., 1919. dec. 1., 1923. aug. 27., 1943. aug. 18.
 257. Kt.jkv. 1937. aug. 18.
 258. Uo. 1937. dec. 11.
 259. Uo. 1940. jún. 5.
 260. Uo. 1943. ápr. 2.
 261. Kt.jkv. 1944. júl. 8.
 262. Uo. 1914. aug. 27.
 263. Uo. 1920. márc. 15.
 264. Uo. 1924. jan. 30.
 265. Uo. 1924. febr. 8., 1924. febr. 12.
 266. Uo. 1934. szept. 27.
 267. Uo. 1923. dec. 30.
 268. Kt.jkv. 1917. júl. 9.
 269. Uo. 1920.jan. 30.
 270. Uo. 1937. ápr. 16.
 271. A Galga árvízvédelmével kapcsolatos ismertetőt Asztalos (1997.) 399-402. alapján foglaltuk össze
 272. Asztalos (1997.) 401.
 273. Uo. 1924. máj. 6.
 274. Kt.jkv. 1940. nov. 29.
 275. Kt.jkv. 1937. márc. 3.
 276. Uo. 1943. aug. 18.
 277. Uo. 1922. febr. 3.
 278. Uo. 1934. dec. 4., 1943. szept. 1.
 279. Uo. 1937. márc.3.
 280. Uo. 1913. aug. 25.
 281. Uo. 1918. jan. 28.
 282. Uo. 1918. dec. 27.
 283. Kt.jkv. 1937. aug. 18.
 284. Asztalos (1997.) 784-785.
 285. Fszb.ir. 5897-1909.
 286. Uo. 2366-, 6180-, 10413-1910.; 6458-1911.
 287. Kt.jkv. 1913. dec. 22.
 288. Uo. 1943. ápr. 2.
 289. Kt.jkv. 1924.jan. 2.
 290. Asztalos (1997.) 711.
 291. Kt.jkv. 1933. okt. 17.
 292. Uo. 1934. aug. 11.
 293. Uo. 1937. febr. 25.
 294. Uo. 1938. júl. 6.
 295. Fszb. ir. 5993-1905.
 296. U.o. 2985-1906.
 297. Kt.jkv. 1913. szept. 29.
 298. Fszb. 6396-1908.
 299. Kt.jkv. 1939. szept. 1.
 300. Uo. 1940. márc. 18.
 301. Uo. 1920. márc. 18.
 302. Kt.jkv. 1922. okt. 21.
 303. Kt. jkv. alapján
 304. E témában számos esetben tárgyalt a turai képviselő-testület, amelyről híradást találunk a járási főszolgabírói iratokban - Lásd PML IV. 422/b.
 305. Kt.jkv. 1939. júl. 18.
 306. Uo. 1940. márc. 18.
 307. Uo. 1940. ápr. 10.
 308. Uo. 1940. jún. 5.
 309. Asztalos (1987.) 31.
 310. A fejezet ismertetésénél felhasználtuk a Posta rövid története; Posta cím és névtár; Közlekedési holnaptár évfolyamait; Közlekedési szaknaptár és sematizmus évfolyamait; Postás útmutató c. kiadványokat. Itt mondunk hálás köszönetet Rákóczi Margitnak a postatörténeti adatszolgáltatásért, valamint Erdélyi István­nak a visszaemlékezéseiért.
 311. Asztalos (1997.) 534.
 312. Fszb. ir. 1873-1899.
 313. Fszb. ír. 7591-1910.
 314. Fszb. ir. 4748-1902.
 315. Szintén orvos lett.
 316. Fszb. ir. 914-1920.
 317. A pontos időpontra nincsen adat. Az tény, hogy 1909-ben fizetésüket pótszabályrendelettel szabályozták. Egy 1910-es jelentésben (3069). pedig a jegyző azt írta, hogy a II. bába állást már évek óta (!) megszervezték. Egy másik adat szerint Turán már a XIX. század végén két bába működött.
 318. Uo. 3729-1900.
 319. Kt.jkv. 1934. ápr. 4., 1934. júl. 28., 1936. nov. 21., 1941. jún. 20.
 320. Uo. 8572-1909.
 321. Uo. 1917. szept. 4.
 322. Kt. jkv. 1922. ápr. 27., 1922. júl. 6., 1922. dec. 16.
 323. Uo. 1942. szept. 4.
 324. Vigyázó Kör Füzetei I. 4.
 325. GFsz. ir. 2255-1900., 11783-1902., 9519-1903.
 326. Sándor Rozália szíves közlése alapján.
 327. Ilyen lehetett a Fszb. ir. 5352-1902. szám alatti is.
 328. Farkas (1996.)
 329. Az alábbi felsorolást a gyakoriság alapján állítottuk össze. Természetesen elképzelhető, hogy a különféle kifejezéssel meghatározott halálokok hasonló betegségeket takarnak, ám az események után száz évvel ennek minősítésébe, megfelelő szakértelem hiányában még kísérletet sem tettünk.
 330. A különféle főszolgabírói iratok adatai alapján
 331. Farkas i. ni. alapján
 332. A tíz évenként készült országos statisztika adatai és a turai halotti anyakönyvek alapján.
 333. Kt.jkv. 1920. aug. 22.
 334. Uo. 1921. febr. 15.
 335. Farkas (1996.) 380.
 336. Kt jkv. 1923.JÚ1. 11.
 337. Uo. 1934. aug. 25.
 338. Uo. 1938. jún. 20.
 339. Uo. 1938. ápr. 4., 1938. szept. 19.
 340. Kt.jkv. 1939. júl. 18.
 341. A témával a községi képviselő-testület - a jegyzőkönyv tanúsága szerint - 1939-1942. között nyolc alka­
  lommal foglalkozott.
 342. Kt.jkv. 1943. nov. 2.
 343. Uo. 1939. júl. 18.
 344. Uo. 1920. júl. 10.
 345. Uo. 1935. (a pontos dátum ismeretlen)
 346. Uo. 1937. ápr. 16.
 347. Kt.jkv. 1940. nov. 6.
 348. Uo. 1941. szept. 4.
 349. Uo. 1943. dec. 23.
 350. Asztalos-Brandtner (1991.) 230.
 351. Fszb. ir. 409-, 601-, 2574-1902.
 352. Uo. 83-1907.
 353. Uo. 3037-1909.ú
 354. Uo. 2948-1909.
 355. Uo. 10806-1911.
 356. Kt.jkv. 1914. jún. 13.
 357. Az elhullott állatokat természetesen a dögtéren helyezték el. Mivel a kor követelményeinek nem felelt meg, ezért 1938-ban hullagödör létesítését határozták el, amelyre 400 P-őt fordítottak. (Kt jkv 1938 szent 5)
 358. Fszb. ir. 9408-, 10806-1911.
 359. Uo. 8211-, 8252-1911.
 360. Kt.jkv. 1937. jan. 26.
 361. Uo. 1938. szept. 5.
 362. PML IV.477. PPSKk vm Egyesületi alapszabályok mutatókönyve és alapszabályok gyűjteménye - Tura
 363. PML IV. 477. - Tura 2. sz. - Módosított Tura 7. sz.
 364. Címtár 1931. 286.
 365. PML IV. 477.-Tura 27. sz.
 366. PML IV. 477. - Tura 3. sz.
 367. Egyesületi Címtár
 368. Címtár 286.
 369. Kúti 4.
 370. PMLIV. 477.-Tura4. sz.
 371. Címtár 1931.286.
 372. Dr. Kálmánchey Tiborné Sándor Rozália és özv. Katona Józsefné Lakó Erzsébet visszaemlékezései alapján.
 373. Fszb. ir. 8963-1906.
 374. Ez a Tabánban lévő vendéglő, amely később iskola lett.
 375. Fszb. ir. 632-1907.
 376. Uo. 1631-1907.
 377. PML IV. 477. - Tura 5. sz.
 378. Uo. - Tura 8. sz.
 379. Címtár 1931. 286.
 380. PMLIV. 477.-Tura 8. sz.
 381. PML IV. 477.-Tura 6. sz.
 382. PML IV. 477. - Tura 20. sz.
 383. Címtár 1931.286.
 384. Kt.jkv. 1921. márc. 26.
 385. Uo. 1923. nov. 24.
 386. Gerlach Gézáné visszaemlékezése
 387. Kt.jkv. 1935. aug. 5.
 388. Uo. 1938. jún. 10.
 389. PML IV. 477.-Tura9. sz.
 390. A névsort nem abc rendben tesszük közzé, hanem úgy, ahogyan a jegyzékekben szerepeltették.
 391. Ktjkv. 1941. június 20.
 392. Uo. 1943. június 4., 1943. november 2.
 393. Gerlach Gézáné visszaemlékezése
 394. PMLIV. 477. Tura 10. sz.
 395. PMLIV. 477.-Tura 11. sz.
 396. PMLIV. 477.-Tura 12. sz.
 397. Címtár 1931. 286.
 398. Kúti 7.
 399. Pásztor József írásbeli visszaemlékezése alapján
 400. PMLIV. 477.-Tura 13. sz.
 401. A 41 társulati tag közül 22 MÁV/HÉV, tehát közlekedési alkalmazott, ez 54%. Mindez nyilvánvalóvá teszi, hogy számukra ezen iskola a társadalmi felemelkedés lehetőségét biztosította.
 402. PMLIV. 477-Tura 16. sz.
 403. Kúti 6.
 404. PML IV. 477 - Tura 19. sz.
 405. A dokumentumokat Dr. Köles Mihály a Szent Imre Kör egykori tagja bocsátotta a rendelkezésünkre. Segít­ ségét köszönjük.
 406. PMLIV. 477.-Tura 24. sz.
 407. Az ismertetőt Lőrincz Kalmánné Sára Erzsébet és Emőkey Ferencné visszaemlékezése alapján állítottuk össze. Lásd Vigyázó Kör Füzetei 3. Tura, 1998.
 408. PMLIV. 477.-Tura 17. sz.
 409. PML IV. 477. - Tura 18. sz.
 410. A turai bokréta tényleges vezetője Kovács László kántortanitó volt. Az ő és a szervezet munkájáról e könyv más helyén részletesen tájékozódhat az olvasó.
 411. Az ismertetőt Újvári Ferenc: Bokréták a Galga völgyében É. n. c. munkája alapján állítottuk össze.
 412. PML IV. 477. - Tura 22. sz.
 413. A fenti névsorból is kitűnik, hogy Tura nagyközség milyen sok katonát küldött az első világháború frontjaira, ahol a tűzharcokban esküjükhöz hűen, becsülettel, hősiesen helytálltak.
 414. PML IV. 477. - Tura 21. sz
 415. A névsor közreadásával az a célunk, hogy a ma élőknek a háború előtti turaiak nevét és foglalkozását mutassuk be.A LL helyi csoport működéséről nem maradt fenn adat. Tevékenységét a háborúban, különösen a bombázások megkezdése után (1944 tavasza) kicsit felélénkült, ám ekkor már nem egyesületi alapon, hanem a légoltalom katonai szervezése alapján. így tehát megszűnése már 1944-ben bekövetkezett.
 416. PML IV. 477. - Tura 23. sz.
 417. Az iparosok tagnévsora a II. Vh. előtt tekintélyesre növekedett turai iparostársadalmat vetíti elénk.
 418. PML IV. 477. - Tura 26. sz. Feltehetően az újjáalakulása lehetett, ugyanis rendelkezünk egy adattal, mely szerint a Hansz Turai Fiókcsoportja 154099/935. számmal már engedélyt kapott a működéséhez.
 419. PML IV. 477.-Tura 28. sz.
 420. A Galga menti harci cselekményeket Bank László hely- és hadtörténész kutatásai és megjelent publikációi alapján mutatjuk be: Bank (1978.); Bank (1984.)
 421. Gerlach Gézáné (1998.) 3-5.
 422. Uo. 8.
 423. Lukács (1998.) 24.
 424. Lukács (1998.) 24..
 425. A jelentős számú polgári áldozat nem volt mind turai lakos. Feltehetően munkaszolgálatosak lehettek. A Galga hidak építése közben, állítólag egyetlen német támadás alkalmával 54-56 férfi halt meg. (Lásd Gerlach Gézáné (1998.) 10.
 426. U.o. 12.
 427. Bank (1984.) 29.
 428. Feltehetően itt tévedésről van szó. Ugyanis az oberngruppenführer az igen magas SS rang (megfelel a vezérezredesnek). Nem valószínű, hogy ilyen tekintélyes vezetőt a harctéren hagytak, temettek el.
 429. Gerlach Gézáné (1998.) 9-10; 12. alapján
 430. Itt jegyezzük meg, hogy az oroszoknak több házban volt kötözőhelyük, „fronti műtőjük". így pl. a Kálmán­telepen Hámoriaknál. Később kórházuk a Schossberger-kastélyban. - A németek tábori kórházukat a kántor iskolában rendezték be.
 431. Lukács (1998.) 24.
 432. Gerlach Gézáné (1998.) 8.
 433. Uo.
 434. Lukács (1998.) 24.
 435. Péter (1998.) 33.
 436. Lukács (1998.) 23-24.
 437. Gerlach Gézáné (1998.) 11.
 438. Lukács Vilmos: Háborús évek emlékei. Kézirat. A közlés lehetőségéért ezúton mondunk hálás köszönetet.
 439. Turai Hírlap 1993. június. Uo. 1994. január. Bank László: A II. világháború polgári és katonai áldozatai -Tura (Kézirat) - APMA 873-94. Az adatok egyeztetésével nem foglalkoztunk. Elfogadtuk a publikált, illetve kéziratos anyag kutatásait, azt néhány levéltári adattal egészítettük ki (Lásd a más helyen közölt pénz­ ügyigazgatósági anyag hivatkozását.!). Továbbá felvettük azokat az adatokat, amelyeket a kézirat elkészülte után megjelent könyvben (Bús János - Szabó Péter: Béke poraikra Bp. 1999.) közöltek.
 440. PML IV. 101-c/B Budapest Vidéki Pénzügyigazgatóság Zsidók vagyoni összeírása 1944. április-május -Tura. Az adatok közreadásával egyben azt is bemutatjuk, hogy a zsidók közül Turán az 1940-es években kik, milyen kereskedést, ipart ûztek.
 441. Szita Szabolcs: Halálerõd. Bp. 1989. Felhasználtuk még a téma kifejtéséhez Bank László: A II. világháború polgári és katonai áldozatai - Tura (kézirat) - APMA 873-94. c. anyagot is, valamint a Turai Hírlap már idézett két számát (1993. június; 1994. január).
 442. Egy adat szerint néhány turai zsidót a rákoscsabai gettóba vittek. Innen 1944 nyarán hazatértek (az aszódi járásba 5 fõ). Közülük a turai Neumann Márton nem viselte a sárga csillagot - jelentette az aszódi fõszolgabíró. (PML IV. 408. PPSK vm. alisp. biz. ir. 21. doboz 279 /elm./ 1944.) - Neumann Márton további életérõl nincs ismeretünk.
 443. Turai Hírlap - 1993. június; Turai Hírlap 1994. január; Bank László: A II. vh. polgári és katonai áldozatai Tura (kézirat) - APMA 873-94. PML IV. 101-c/B Bp. Vidéki Pénzügyigazgatóság - zsidók vagyoni ösz-szeírása 1944. április-május - alapján.