Következő fejezet

Ekler Péter

ZALALÖVŐ TÖRTÉNETE 1178-1490

 

AZ OKLEVELEK TANÚSÁGA

Jelen tanulmány célja az, hogy Zalalövő középkori helytörténetébe engedjen be­pillantást. Szerény munkám az okleveles forrásanyagra támaszkodik, időben pedig 1178-tól 1490-ig terjed, vagyis az első datálható okleveles említéstől Mátyás király haláláig. A forrásként felhasznált oklevelek többsége egy-egy konkrét birtokperrel, vagy a birtokba iktatásokkal, öröklésekkel, tiltásokkal és más hasonló birtokjogi ügyletekkel kapcsolatban keletkezett.

Zalalövő alatt a mai Zalalövő tágabb határait vettem figyelembe, vagyis tanulmányom azokat a településeket dolgozza fel, amelyek egykor ezen a határon belül léteztek, valamint azokat, amelyek bizonyos szempontok alapján - például birtokosainak lövői kapcsolatai miatt - fontos szerepet játszottak Lövő életében. Ezek pedig a következők: Zalalövő, Csütörtökhely, Fernekág, Fényesfölde, Zalapataka, Budafa, Cséb, Háshágy, Salomvár, Keresztúr, Szentgyörgy, Ján, Kozmadamján, Irsa, Csöde, Szentpéter, Pacsa és Szentmárton. 1

E téma feldolgozása azért is hasznos vállalkozás, mert egy dolgozaton belül lehet figyelemmel követni — a helytörténet mellett — e térség oklevélkiadási gyakorlatát, a középkori Magyarország jellemző társadalmi folyamatait, birtokpereit és a környékbeli települések jelentősebb nemesi családjainak történetét, egymással való kapcsolatait.

 

Lövő 2

Mindenekelőtt ejtsünk néhány szót magáról a helynév eredetéről. A név már első pillantásra sok mindent elárul a település eredetéről. Zalalövő azon helységek közé tartozik, melyek az ősi magyar gyepűvédelem emlékét idézik fel. Neve az egykor itt élt és gyepű- illetve határőrzéssel megbízott emberek foglalkozására utal, vagyis Lövő a gyepűvédelem céljára telepített határőrök, lövők lakóhelye volt. 3

Lövő első említését a vasvári káptalan egyik oklevelében találjuk. A vasvári káptalan működése a XIII. századtól folyamatosnak mondható, több megyét felölelt, így Zala megye írásbelisége szempontjából is jelentős szerepet játszott. A káptalan pecsétjét egy 1234-es oklevélen még töredékesen találjuk, de egy 1291-es okmány a káptalan megújított pecsétjét viseli, rajta Szent Mihály arkangyallal. Legelső oklevele még másolatban, de egy 1234-ből származó már eredetiben tanúskodik a káptalan hiteles helyi tevékenységéről. 4 Nos, a minket érdeklő emlí­tés, amely Lövő első ismert birtokosát árulja el, 1295. február 23-án kelt. A káptalan írásba foglalta Zeplaki Posa ispán fiai: László ispán, Miklós mester és Domonkos megegyezését összes birtokuk felosztását illetően. Ennek során Lászlóé lett többek között Leue terra. 5

A mai Kerkakutasnak felel meg az a Hetkutus possessio, 6 Zalalövőtől délnyugatra, amelyre 1334-ben egy határjárás kapcsán utalnak. Ez a határjárás István fia Miklós mester zalai ispánnak néhány Lendva várához tartozó possessióját érintette, többek között Hetkutust. 7 Az akkor több villából álló Hetkutus possessio részei: Zatafalna villa, Myhne villa és Myhou villa. 1334-ben, 1389-ben és 1469-ben kelt említések alapján Lendva várához tartozott, tehát története a Bánfi családéval fonódott össze. Az utóbbi oklevél említése alapján vámot is szedett. 8

A Lövőtől keletre található Kávásra 9 1351-ben történik utalás. Ekkor a kapornaki bencés apát és konventje Rezneki Olivér fia Istvánt 10 arról nyugtatja, hogy megfizette azt a hat dénárpenzát, melyért neki adták a Zalán épült kávási malmukat. A malmot a középkori gyakorlatban a földesúr saját jövedelemforrásai között találjuk, jelen esetben tehát a rezneki földesúr szerezte meg haszonbérletét. 11

1370. január 25-én egy birtokperben születik megegyezés I. Lajos király előtt Kávási Gergely fia Miklós mester és rokonai, másrészt pedig Salmonvari Rufus Salamon fia János mester és Péter fia Miklós mester és rokonaik, illetve érdektársaik között. Miklós mester az örökös nélkül elhunyt Domonkos fia György Zala megyei Kawas nevű possessióját a királytól kapta adományba, a Salamonváriak azonban azt állították 12 , hogy ez a birtok Harkal nevű possessiójuk határain belül van, és ezt egy per során okleveleikkel is bizonyították. Végül is úgy egyeztek meg, hogy a Kávásiak visszaadták Kávást a Salamonváriaknak 13, cserébe viszont a Salamonváriak egyéb Zala megyei possessiókat engedtek át a Kávásiaknak. 14

A ma Kávás mellett fekvő Ákosfalva 15 puszta, Akusfalva néven a Salamon­váriak birtoka gyanánt merült fel 1366-ban 16 , 1410-ben a Salamonváriak - nádori ítélet alapján - felét elveszítik, új birtokosai pedig a Girolti-lányok lettek 17 három elhagyott birtokot (tres fundi deserti) megszerezve, 1424-ben ugyancsak a Salamonvári család a birtokos. 18 Ezután kétszer is gazdát vált: 1461-ban az Ostffyaké, 19 1485-ben pedig a csébi Pogányoké. 20

1352-ben a győri prépost és rokonai - tekintettel lévén a fennálló rokoni kapcsolatra —, visszaadták Salamonvári Jánosnak az ő tulajdonát képező Luuew és Jaan possessiokat. A szerződés szerint, ha a prépost és társai nem tartanák magukat a fentiekhez, bajvívásban való elbukással (in pena succubitus duelli facti potencialis) fognak bűnhődni. 21 A bajvívás akkoriban az istenítélet egyik fajtája volt, és perek eldöntésénél — bár az egyház ellenezte —, perdöntő értéke volt. Különböző fegyverekkel, gyalog vagy lóháton, olykor fizetett bajvívók használatával is történhetett.

Lövő említésével legközelebb 1353 augusztusában találkozunk. A zalai konvent — melynek hiteles helyi működésének első bizonyságát 1260-ból ismerjük, és pecsétje Szent Adorjánt, a konvent névadó szentjét ábrázolta a feje fölött glóriá­val, jobb kezében lobogóval, baljában ekevassal, - jelentése szerint Lövő possessio (zálog címén) ekkor Mákfai Bekét fia Bekét illette. 22 Őt egyébként ekkor a konventi familiáris és a megyei ember a megye elé idézte valamilyen ügyben, de az 1353. szeptember 13-án kelt oklevél szerint nem jelent meg, így - amennyiben nem tudott kielégítő választ adni arra, miért nem jelent meg szeptember 5-én a Rezneki Gergely fia Domonkos ellen indított perben, ahogy erre a kapornaki konvent idézőlevele felszólította - az ilyenkor szokásos büntetés, három márkás bírság megfizetésére ítéltetett az ispán albírája és a szolgabírák által. 23 Úgy látszik, ez az ügy egy ideig még eltartott, mert a zalai konvent 1354. október 20-kelt és az alispán részére készített oklevelében azt jelenti, hogy október 18-án a megye elé idézte Mákfai Bekét fia Bekét, aki akkor is zálogban tartotta Lövőt, Rezneki Gergely fia Domonkos és Mihály fia Miklós ellen. 24

Keresztelő Szent János tiszteletére épült kőtemplomáról 1366-ban történik említés, 25 ekkor a híres Salamonvári család bírta; egy Herbártföldénél részletezett esetből pedig az derül ki, hogy hat évvel később ugyanezen család birtokolta: Salamon fia Jánosnak volt itt possessiója.

Amikor a XV. század elején, 1414-ben Zsigmond király előtt az Ostffy család és a gersei Pethők egy megegyezést vallottak be, Lövő az Ostffy család birtokai között szerepelt, akik később is, 1450-ben és 1457-ben is birtokosokként szerepeltek Zalalövőn. 26

1461-ben, amikor az Ostffyak a régi Salamonvári birtokot elzálogosították, a csébi Pogány család is megjelent Lövő földesurai között. 27 Tanúság erre egy - a Báthori István országbíró előtt - Budán 1483. április 3-án kelt oklevél, mely sze­rint Csébi Pogány Péter 28 és Imre gyermekei Lövő, Kozmadombja, stb. birtokokban kölcsönös örökösödést kötöttek ki. 29

Szorosan kapcsolódik Lövőhöz a „földesurait elég gyakran váltogató" Herbártfalvának 30 a története, ami egy 1419-es oklevélben mint lövői possessio vagy Herbatfewlde szerepel (possessio Lewew alio nomine Herbatfewlde). 32 Az egykor Zalalövő és Mindszent között fekvő Herbártfalva említésével 1372. augusztus 6-án találkozunk először. Ekkor — mint zálog — Salamonvári Salamon fia János kezében volt, de hűden kezelése miatt - a Zala megye nemessége számára Mándhidán tartott közgyűlésen - Rezneki Domonkos fia Herbord panaszt emelt elle­ne, mondván hogy János a birtokot teljesen magára hagyta, épületeit és népeit pedig saját Lövő possessiójára hurcolta. 32

A következő század elején, 1403-ban Egervári Miklós fia Mihály kapta meg a Rezneki család két hűtlen tagjától, Györgytől és Páristól királyi adományul Herbártfalvát. 33 1404-ben megújíttatott az iktatás, de ez már nem tartalmazta a bir­tokok felsorolását, ezért - később - Rezneki Páris pert kezdett a király előtt az Egerváriak ellen. 1413-ben az Ostffy család kapott még Herbártfalván az Egerváriaktól részeket. 34 Egy 1419-es oklevél említése szerint egyházát Szent János tiszteletére szentelték fel. 35 1421-ben Rezneki Paris fia János Zsigmond király „közbenjárására" visszakapta azokat a birtokokat, amik az előbb említett - 1404- es — oklevélben nem voltak felsorolva, így Herbártfalva is visszakerült hozzá az Egerváriaktól. 36 1473-ban Herbártfalva pusztát az Egerváriak kezén találjuk ismét, de akkor Mihály elzálogosította a Hásságyiak részére. 37

Vizsgált korszakom legvégén pedig, 1481-ben a híres Darabos család jelentkezett Herbártfalva birtokosaként, bár egy eléggé kellemetlen ügy kapcsán, mert Nádasdi Darabos Balázs 38 ellen követtek el jogsértést, mégpedig Herbártfalva nevű praediumán hatalmaskodást 39, ezért ő perbe is hívta a hatalmaskodást elkövető várnagyokat. 40

Zalalövő tőszomszédságában volt található Mindszent, 41 ma Zalamindszent, ami már 1253-ban is jelentkezett (Villa eaiesie Omnium Sanctorum), 42 1324-ben és 1355-ben pedig mint Mendzenth possessio szerepelt. 43

1403-ben Zsigmond király parancsára a zalai konvent gersei 44 Pethő fiait: János és Tamás mestereket iktatta be több hűdenségbe esett nemes birtokába. Bár az illető nemesek tiltakoztak, a beiktatás rendben végbement, s így történt ez Mindszentben is. 45

 

Csütörtökhely 46

Amint neve is mutatja, hajdan csütörtökönként tartottak itt vásárokat 47, de ezen joga miatt sok pert is látott. Ma puszta Fernekág és Zalalövő mellett dél felé.

Már egy 1275. január 18-án kelt oklevél szerint is vita folyt a vásárjogról: IV. László király megparancsolta az országbírónak, aki egyben a zalai ispán is volt, hogy - ha Olivér ispán valóban erőszakkal áthelyezte saját falujába a korábban Osl fia Herbordus ispán Solcheturtuky villájában csütörtöki hetivásárt -, akkor helyeztesse azt vissza szokásos helyére. 48 Szinte magától értetődő, mekkora szerepe volt a korai magyar feudalizmusban a vásárnak, ami akkor az árucsere egye­düli színtere volt. A Szent István király által - a szentmisék látogatása miatt - vasárnapra rendelt hetivásárt Szent László király törvényei tették át a hét egyéb napjaira.

A következő oklevelet a türjei konvent adta ki, ami fekvésénél fogva — még ha csak rövid időre is — három megye: Zala, Vas és Veszprém írásbeliségében játszott fontos szerepet. Első ismert oklevelei 1268-ból valók, az utolsók 1351-ből, és oklevélkiadása azért is jelentős, mert a lényegesen jelentősebb hiteles helyi szerepet betöltő vasvári társaskáptalan, zalavári és kapornaki konventek elég kö­zel feküdtek hozzá. Jelen esetben, 1327. november 8-án, ismét a vásár miatt történt perlekedés. Egyik részről a Rezneki nemesek, a másik részről pedig Demeter ispán fiai, Salamon és Demeter ispánok nem tudtak megegyezni, így a békéltető férfiúk a király különös jelenléte 49 elé küldték őket. Az előbbiek állítása szerint csütörtöki vásárukat Salamon ispán és rokonai elfoglalták, Harrakal nevű possessiojukra vitték át és szombatra tették. Az utóbbiak tagadták az elfoglalást, és arra hivatkoztak, hogy — érdemeik fejében — Károly Róbert engedélyezte számukra oklevélben, hogy szombatonként hetivásárt tartsanak. Chaak bán és más országbírók okleveleivel a Rezneki nemesek is alátámasztották állításukat. 50 Nem tud­juk, hogyan végződött az ügy, de egy későbbi, 1328. augusztus 12-én kelt oklevélből megtudunk annyit, hogy Harkal pillában, tehát Salamonvári birtokon akkor volt nyilvános vásár. 51

A vásárper mellett persze tiltások, birtokperek is előfordultak. 1342. november 15-én Csabi Domonkos fia Dezső tiltotta el Rezneki Domonkost és Miklós fiait Domonkos Chuturtukhel nevű possessiója és a rajta fekvő malom elidegenítésétől, Salamon fia Copozt pedig ezek megszerzésétől azért, mert a Csabiak és a Reznekiek között a fenti javakban eddig nem történt osztály. 52

Pár évvel később, 1350. december 8-án meg Rezneki Salamon fia Kelemen és Gergely fia Domonkos mesterek tiltják el Harkályi Salamon fia János mestert, tehát — mivel akkor Harkályi néven szerepeltek — Salamonvári Jánost Chuturtuk­hel possessio, és egyéb birtokrészek haszonélvezetétől, mivel Chuturtukhelt unokaöccsük, Rezneki Miklós fia Gergely az ő tudtuk nélkül zálogosította el János mesternek. 53

Bő tíz évvel rá ismét az előbbi két család a szereplője egy eltiltásnak. 1363. augusztus 17-én az alispán és a szolgabírák előtt a Reznekiek az őket illető Chuturtukhel és Fernukhag possessiók haszonélvezetétől tiltották el a Salamonváriakat. 54

Zsigmond király uralkodása alatt kelt, 1403. november 2-án az az oklevél, melyben a király Otth János fia Gergelynek adományozott Chethertekhelen birtokot. 55

A XV. század elején pár év leforgása alatt többször is gazdát cserélt Csütörtökhely: egy 1403. november 5-én kelt oklevél szerint Egervári Mihály deák mestert iktatta be a zalai konvent királyi parancsra a hűtlenségbe esett Rezneki család - Miklós fia György, Gergely fia Paris, Kelemen fia Domonkos és fiaik - sok egyéb más birtoka mellett Chethertekhel birtokába. 56 A válaszul kelt konventi oklevél (1403. december 20.) tanúsága szerint a beiktatás rendben végbement. 57

1408-ban 58 és 1415-ben szintén az Egerváriak voltak földesurak, 59 pár évre rá — 1421-ben — azonban Zsigmond király parancsára a Reznekiek viszakapták Egervári Mihálytól az említett földet. 60

A rövid ideig uralkodó (1437-1439) Albert halála után, 1441-ben kelt az az oklevél, amely a magyar trónért V. László és I. Ulászló párthívei között folyt har­cokba enged némi bepillantást. I. Ulászló király Egervári Balázs és fia Mihály birtokait, köztük Csütörtökhelyet is, mert a királyhoz hűden felsőlendvai Szécsi Jánoshoz szegődtek, elvette és a gersei Reznekieknek (László és Pethő) adományozta. Bár a Pethők ezen javakba azonnal beiktattak, ezeket a birtokokat később is megtaláljuk az Egerváriak kezén. 61

Ezért történhetett meg az, hogy Egervári Mihály 1454-ben Csütörtökhely egyes részeit lábadani Farkas Lászlónak, 62 1464-ben más részeit pedig a Hás-ságyiaknak zálogosította el. 63 Előbbi esetben azért járt így el, mert Farkas László lányát vette feleségül, és mert apósa visszaváltotta idegenek kezéből és visszaadta az Egerváriaknak azokat a családi birtokokat, amiket még Mihály apja zálogosí­tott el másoknak, egyszóval Mihály Csütörtökhely zálogba adásával kompenzálja apósa korábban családja érdekében tett dolgait. Malom is volt az Egervári család haszonbérletei között, mivel 1467-ben Ollári Mátyás és Bozai Demeter vasvári kanonok kapták zálogba Mihálytól Chetherthekhelen a Zala folyón levő kétkerekű malmot. Egyébként a malomnak az Ollári Mátyást illető fele később Nádasdi Gáspár fia László és felesége kezére jutott zálogba, 20 aranyforintért. 64

 

Fernekág 65

Fernekág nevét a mellette folyó hasonló nevű patakról kapta. A szó első tagja ismeretlen eredetű, második tagja a folyó elágazását jelentő ág szavunkkal azonos. 66 A ma Zalalövőtől délkeletre fekvő Fernekággal először 1272-ben találkozunk (terra castri Zaladiensis Femukag) 67 majd 1273. március 19-én kerül ismét szemünk elé - mint királyi adományként kapott föld - egy hagyományos adományozási aktussal kapcsolatban. Az oklevél szerint IV. László király megparancsolta a zalai ispánnak, hogy Olivér ispánt és Herbordus nevű testvérét iktassa be a Fernukag nevű várföld birtokába. 68 A következő évben kelt az a királyi oklevél, ami az előző parancsot szentesítette, vagyis az említettek részére megerősítette azt a királyi adományozást, amit hadi érdemeik elismeréseként kaptak. A szóban forgó föld 3 ekényi királyi várföld, melynek határjárása kétszer is említi a Fernukag patak nevét. Korábban zalai várszolgák éltek rajta, de az adományozás pillanatában már üres volt. 69

Fernekágon 1363-ban a híres Rezneki család rendelkezett részbirtokokkal. 70

 

Fényesfölde 71

A Csütörtökhely, Pacsa és Fernekág között fekvő Fényesfölde első említésével egy 1371. július l-jén kelt oklevélben találkozunk, ami szerint Fényesföldét három részre osztották fel a Rezneki családon belül, mégpedig úgy, hogy egyik harmada Domonkos fiaié és Györgyé, egy harmada Kelemené és fiaié, egy harmada pedig Gergely fiaié lett. 72

A XV. század elejéig, 1419-ig valószínűleg a híres Egerváriak is birtokolhattak itt részeket, mert 1419-ben már lemondanak róluk. Egervári Balázs - azokért a kedves „gesztusokért" cserébe, amiket apja és saját irányában korábban tanúsítottak mind anyagi téren mind pedig jótanácsaikkal 73 —, bizonyos fényesföldi és herbartföldi részjószágait Gersei Pethő Jánosnak, Tamásnak, Lászlónak és Dénesnek vallotta örökül. 74

 

Zalapataka 75

A ma Zalapataka néven szereplő és Zalalövő tőszomszédságában található település első említésével 1337-ben egy - a kapornaki konvent által tanúsított - eset kapcsán találkozunk, amelyből földesurait is megismerjük. A kapornaki konvent előtt - melynek hiteles helyi működésére először 1240-ben találunk említést, s pecsétje a kezében könyvet tartó Szent Üdvözítőt ábrázolta, — a halálra ítélt Zubapathaka-i Mihály fia Mihály arra kötelezte magát, hogy a jövőben rokonát, Jánost nem fogja bántalmazni. Azért döntött így, mert a békéltető férfiak köz­benjárására János nem kívánta Mihály lefejezését. Továbbá Zubapathaka possessióval kapcsolatban sem fog követeléseket támasztani, és ha mégsem fogadná meg ígéretét, a halálos ítéletet végre fogják hajtani rajta. 76

 

Budafa

1310-ben találkozunk először Budafa mint sessio említésével Szelce tárgyalásánál: a Buzad nembeli Oghuz fia János birtokából Zalamelléki Demeter fiainak: János, Salamon és Demeter ispánoknak a kezére került. 77

A XIII. század második felében erősen megcsappant a királyi kézben levő birtokok aránya. Károly Róbert ezért azzal próbálkozott, hogy a jogtalanul elidegenített várföldeket vissszafoglalja. 1323-ban küldtek is megyénkbe embereket, hogy a királyi és királynéi birtokokat visszafoglalják, és hasonló szándékkal 1327-ben és 1334-ben is találkozunk. Budafán 1328-ban a következő módon került erre sor. A király fel akarta mérni a zalai vár földjeit és össze akarta írni a vár népeit. Ekkor Zalamelléki Itemerfelde-i Itimerius fiai: Buda és Tamás, Demeter fia János, Budor fia Lőrinc és Bedege fiai: Péter és András, akiket várszolgáknak akartak nyilvánítani, azt állították, hogy ők örökös nemes várjobbágyok (hereditarii nobiles jobagiones casíri), és soha nem voltak castrensisek, amit 25 eskütárssal letett esküvel is megerősítettek. 78

Érdekes, hogy — mintegy 40 év leteltével — ugyanezek mint castrensisek szerepeltek. 1369. szeptember 30-án I. Lajos király hűségéért és szolgálataiért Salamonvári Rufus Salamon fia János mester királynéi udvari vitéznek adományozott két várbirtokot, közülük Budafeldét, melyen az említett Lőrinc és Tamás castrensisek éltek atyafiaikkal együtt. 79 Fél hónapra rá, amikor a birtokbaiktatást el akarták végezni, természetesen Gál deák és Tamás részéről ellentmondás történt, s ezért a kiküldött királyi és hiteles helyi emberek perbe idézték őket a királyi jelenlét elé. 80

A következő állomás, amit ismerünk, az 1374. november 8. után történt, országbíró által elrendelt vizsgálat volt, amely a szomszédok és határosok összehívásával Budafelde possessión zajlott le. Nyolcvan, név szerint felsorolt nemes és 305 köznépi elem (homines populares) János mester, ötvenhat név szerint felsorolt nemes és 91 fel nem sorolt köznépi elem pedig a Budaföldi Péter fia Tamás, az alperes igaza mellett vallott. János szerint Budafelde castrensiseké volt, és mivel ellenfele is az, azért az említett föld királyi adományozás alá esik, tehát jogosan lett ő a király által beiktatva abba. Az alperes saját állítása szerint viszont várjobbágyság címén birtokolja Budafeldét, így az nem esik királyi adományozás alá. 81 Az országbíró erre az alperes részére esküt rendelt el, melynek akkoriban perdöntő értéke volt. Ezt illetően egy 1375. március 14-én kelt oklevél szerint annyi változás történt, hogy a Tamás részére elrendelt eskütételt egy János mester érdekében kiállított királyi parancslevél május l-re halasztotta. 82 Az ügyben végül 1375. május 4-én született megoldás, ugyanis a tizenöt nemesi társsal az ország szokása szerint 83 letett eskü után azt vallották, hogy az említett föld őket mint nemes várjobbágyokat jogosan illeti, nem tartozik királyi adományozás alá, és soha nem is volt várföld, — mire a királyi emberek Tamást és örököseit beiktatták a fenti föld tulajdonába. 84

1463. májusában Egervári Balázs fia Miklós 85 ügyvédje útján azt panaszolta fel a király előtt, hogy 2 évvel korábban a helyi nemesek Budafalvai Benedek, András és Gergely és még kilencen egy malmot építettek a Zala folyó felett Budafalva birtok határain belül, nem messze attól a malomtól, ami az ő birtokának határain belül már régebb óta működött, s az új malom magas gátjával és az ez okozta áradásával teljesen megbénította az ő régi malmát. Ezenfelül még azt is sérelmezte, hogy ugyanők a Zala folyón, ahol azelőtt sohasem volt híd, emeltek egyet, s a híd egyik része elfoglalt tőle bizonyos területeket, 200 arany forintnyi kárt okozva neki. Mindezeket két hiteles hely és a megye hatósága is igazolta. Mátyás király erre úgy rendelkezett, hogy Benedek, András és Gergely, továbbá kilenc társuk 124-ed magukkal, vagyis mindegyikük 12-ed magával tegyen majd a kapornaki konvent előtt tisztító esküt, 86 s ha az megtörtént, hozzák el az erről szóló konventi jelentést a király személyes jelenléte elé. Az alperesek képviselője megbízóinak teljes ártatlanságát hangoztatta és igazolására a szomszédok és a megyei nemesek egyetemes tanúkihallgatását ajánlotta, vagy a felperes kívánsága szerint a párbajt, ami a középkori gyakorlat szerint egyfajta istenítélet volt, s a győztes így perdöntő bizonyítékot szerzett igazáról. 87 Azért döntött a király a tisztító eskü mellett, mert a felperes perbeli képviselője egyiket sem fogadta el.88

 

Cséb 89

Ma Zalacséb Budafa tőszomszédságában. Egy viszonylag korai — 1246-os — oklevél arról tudósít minket, hogy Csák zalai ispán Albeus fia Rubynus bajvívót, aki Cheb villából való zalai castrensis, vagyis várszolga volt és egyrészt bajvívói hivatalában, másrészt a király körüli egyéb szolgálataiban is érdemeket szerzett, kiemelte a várszolgák közül, és a zalai várjobbágyok közé sorolta 90

Cséb további említései közül az 1328. július 18-án, az 1328. augusztus 12-én és az 1328 szeptember 17-én kiadott oklevelek egy folyamat három fázisát mu­tatják. Az egyikben Károly Róbert parancsára azt mérték fel, vajon a Zala megyei Cheeb terra possessio valóban a zalai váré-e, tehát királyi adományozás alá tartozik-e, és tényleg elhagyott-e. Mivel a szóban forgó birtok tényleg az volt, a másik oklevélben a veszprémi káptalan jelentette a királynak, hogy beiktatta Enyerei Imre fiait, Miklós mestert és Tamást, valamint ugyanezen Imre András nevű fiának fiait, Istvánt és Pétert. A kedvezményezettek a csébi Pogány család ősei, 91 akik hűségük jutalmául kérték adományba a királytól ezt a földet. Imre az osztrákok elleni éppen akkoriban viselt hadjárat 92 során esett el, István nevű fia pedig még korábban Pelyske vára alatt halt meg a király szolgálatában. 93 A kapott birtokon malmok is voltak és hídjánál vámot is szedtek.94 Egy hónappal később jelent meg a harmadik oklevél, melyben a király ünnepélyes formában az említetteknek adományozta a család érdemeinek elismeréseképpen Cheb possessiót. 95

1400-ban ismét a Pogány családot találjuk Cséb birtokosai között. 96 A helyzet az 1406. március 17-én kelt oklevél szerint sem változott meg, mert az egy részről Erényei Pogány Péter fia István, más részről pedig Lőrinc fia Filemend György és társai között létrejött barátságos egyezség értelmében Cséb a Pogány család kezén maradt. 97 1458-ban pallosjogot is kapott a csébi Pogány család. 98

 

Háshágy 99

Ma Háshágy Zalalövőtől északra. Először villa Hassaagh néven bukkant fel Cséb határjárásakor 1328-ban.

A már fentebb említett zavaros időkre utal a következő oklevél. A László és Ulászló pártjai között 1440 nyarától 1445-ig között tartott harc kezdetén bocsátotta ki Erzsébet, V. László király anyja, Albert özvegye a jelen oklevelet. 100 A királyné tehát - figyelembe véve Háshágyi Dénes fiának Imrének ura szolgálatában szerzett hadi érdemeit, amelyeket különösen a hűtlen gersei Pethő János fiainak Lászlónak és Pethő Péternek Marwankw nevű erődítményének a megvívásában és a hasonlóan hűtlen Zeetzen László Kermend nevű városának az elfoglalásában szerzett, - egyes háshágyi birtokrészeket neki, apjának és testvéreinek adományozott, valamint még más további birtokokat is, amelyek a gersei Pethők hűtlensége folytán szálltak a koronára, mivel fiával, László királlyal szemben a lengyel királyhoz, V. Ulászlóhoz csatlakoztak. 101

 

Salomvár 102

Ma Salomvár, mellette pedig Harkály puszta Budafa tőszomszédságában. A Csütörtökhelynél említett vásárper továbbá azon a beiktatások alapján tudunk képet rajzolni Salomvár történetéről, amikor más családok tettek szert a salamonvári birtokokra.

1327. november 8-án a Rezneki nemeseket és Demeter ispán fiait, Salamont és Demetert, mivel nem tudtak megegyezni a vásárperben, a békéltető férfiak a király különös jelenléte elé küldték őket. Emlékeztetőül említem, hogy a Rezneki nemesek állítása szerint a szóban forgó csütörtöki vásárt Salamon ispán és rokonai elfoglalták és áttették saját birtokukra. Salamonék az elfoglalást tagadták, arra hivatkoztak, hogy a szombatonkénti hetivásárt Károly Róbert engedélyezte nekik érdemeik fejében. 103

Nem tudjuk, hogy hogyan végződött az ügy, de egy következő évi említés szerint Harkály villában, tehát Salamonvári-birtokon tartottak nyilvános vásárt (Forum publicum quondam Salamonis ... in villa eiusdem Harkal). 104

Az 1366-os esztendőben van módunk alaposabban megismerni a Salamonváriak birtokait. A család névadó őse az oligarchákkal vívott harcok idején a legnagyobb kiskirályhoz, Csák Mátéhoz állt, majd a harcok befejezte után Károly Róberttől kegyelmet kapván Salamonvára, Lövő, Ákosfalva stb. birtokot hagyta fiára, Salamonvári Jánosra, melyeket ekkor János — már Lajos királytól — nyert el mint új adományokat. 105

1400-ban a híres csébi Pogány családot is birtokosai között találjuk. 106

1402. november 27-én országbírói parancsra a vasvári káptalan egyik tagja és a királyi ember három részre osztották Salamonuara, más néven Markai, Zenthmarton stb. possessiók egyik felét, amik Salamonvári Miklós fiainak, Andrásnak és János győri kanonoknak kezén voltak, és a Salamonváriak tiltakozása ellenére ezek 1/3-ába beiktatták János fia Miklós özvegyét, Ilona nemes asszonyt, valamint fiait és lányait. A Salamonváriak kezén megmaradt a maradék 2/3 rész. Ilona és gyerekei emellett megkapták minden haszonvétel (többek között a Zala folyó, valamint egyes helyeken, így Harkályon is a bányajog) 1/3-át. 107

Csak érdekességként említem, hogy a Kozmadamján alatt részletesen említett, 1408-ban tartott nádori közgyűlés levelesített gonosztevői között egy salomvári tolvajról is szó van: Johannem dictum Varyw iobagionem ... in possessione sua Harkal prope Salamonuara existente commorantem furem. 108

1410-ben a Salamonvári-birtokokban Girolti Mihály leányai, Katherina, Dorothea és Scolastica részesülnek. Az alperesek, Salamonvári András és János nem ellenkeztek, így a Salamonvára, Keresztúr, Szentmárton, Ákosfalva, stb. birtokának felébe való beiktatás rendben zajlott le. A zalavári konvent Garai Miklós nádor ítélete alapján állította ki az erről szóló oklevelet. 109

Az Ostffy család birtokos itt 1414-ben 1450-ben és 1457-ben is. 110

1421-ben a helyi birtokos családon belüli megállapodással találkozunk. Salamonvári János és Miklós Salamonvár birtokuk négy puszta jobbágytelkét Salamonvári János leányainak Agatának, Ostffy Gergely nejének és Beatkának, Alsólendvai Zsigmond özvegyének engedték át. Döntésükben az vezérelte őket, hogy a fentnevezett hölgyek igen sok segítséget nyújtottak nekik válságos és kedvezőtlen dolgaik közepette, és hálából így emlékeztek meg Agata és Beatka asszonyok jóságáról. 111

1424-ben a Terjék család jelent meg a Salamonvári birtokokban, és azokat később is birtokolta. Zsigmond király 1436-os privilégiális oklevele, melyben a zalavári konvent 1424-es iktató levele van átírva, Ákosházi Sárkány Lászlót, testvérét és fiát két tizenketted részben, Kuthasi Terjék Ferenc 112 nejét, gyermekeit és unokáit öt tizenketted részben, végül Salamonvári András leányait és ezek gyermekeit öt tizenketted részben Salamonvára, Ákosfalva stb. nevű birtokokban megerősítette. Az adományozás okaként hűséges szolgálatuk említtetik. 113

1450-ben herbártfalvi Ostffy János felesége és a gimesi Forgácsok rendelkeztek Salamonváron tekintélyes birtokokkal, 114 1461-ben az előbbiek Salamon- várt a csébi Pogány családnak zálogosították el. 115

1474. szeptember 17-én kelt oklevelében Gúti Ország Mihály, az ország nádora nostram in presentiam 116 vagyis személyes jelenléte elé rendeli Kávási Jánost és Arnoldot, mert ki akarta vizsgálni az általuk Csébi Pogány Dénes és Imre ellen Salamonváron elkövetett hatalmaskodást. 117 A vádlottak ugyanis fegyveresen támadtak az exponensekre, s ha nem érkezett vona időben felmentő segítségük, majdnem meg is ölték volna őket, szolgáik sajnos még így is részesültek azok kegyedenségéből.

A XV. század utolsó éveiben (1483-ban, 1484-ben és 1485-ben) - az előző említéshez hasonlóan — a Pogány család a hely földbirtokosa. 118

 

Keresztúr 119

A ma már puszta Keresztúr Zalalövőtől keletre található, 1345-ben a Reznekieknek voltak itt részeik, 120 1366-ban pedig a Salamonváriak is szereztek itt új adományképpen birtokot. 121

A XV. század elején a Rezneki családtól Egervári Mihály szerezte meg egyes részeit. A vasvári káptalan által 1405. április 6-án és 1405. augusztus 17-én kelt oklevelek szerint egyrészt Rezneki Herbord és Ferenc özvegyei, másrészt Rezneki János lánya, Margit nyugtatták Egervári Mihályt arról, hogy kifizette azt az 54, illetve azt a 25 dénármárkát, ami Herbord és Ferenc birtokai: Reznek, Kerezthur, Chetertetkhel, Zenthgyurgh, stb. possessiók után — az előbbieket hitbér 122 és jegyajándék címén illette, Margitnak pedig anyja hitbére és jegyajándéka címén ugyanezen possessiók után járt. Ezen birtokait Egervári Mihály részben - Herbord és Ferenc esetében — azok hűtlensége miatt 123 , részben pedig királyi adományképpen kapta meg szolgálatai fejében. 124

Rendkívül érdekes Keresztúr XV. századi története abból a szempontból, hogy milyen családok kezén találjuk meg részeit, mivel az Egerváriak elég „szívesen" elzálogosították. 1436-ban Egervári Balázs Kávási Miklósnak, 125 1454-ben Egervári Mihály Lábatlani Farkas Lászlónak 126 és 1464-ben szintén Egervári Mihály a Hásságyiaknak zálogosított el keresztúri részeket. 127 Még 1461-ben a herbártfalvi Ostffyak — az egykor a Salamonvári család kezén feküdt jószágokat, így Keresztúrt is - a csébi Pogány családnak zálogosították el. 128

 

Szentgyörgy 129

Ma Zalaszentgyörgy Zalaegerszeg és Zalalövő között, 130 első említésével - Zenth-gyurg néven - 1332-ban találkozunk. 131 Még ugyanebben az évben, félretéve minden korábbi ellenségeskedést, Salamon fia Kelemen és Olivér fia István illetve Zéli Dés fia István békülnek ki és ennek során a Szentgyörgy nevű birtok határjeleit is felsorolták. 132

1353-ban birtokosai a Reznekiek voltak és osztályt, tehát családon belüli bir­tokfelosztást akartak végrehajtani. Rezneki György özvegye viszont saját és fiai nevében I. Lajos királyhoz fordult azzal a kéréssel, hogy védelmezze meg fiait ebben az ügyben, mivel még kiskorúak. 133 Lajos király fel is szólította a zalai főispánt, hogy az özvegy fiait ne idézze perbe rokonaik ellen. A törvényes korúság XV. sz. végéig fiúknál 14 év volt, az ennél fiatalabbak jogképességük híján nem voltak kötelesek felelni, ezért kellett elhalasztani a pert addig, amíg el nem érték a törvényes kort.

Két évvel később - 1355. december 8-án - ismét a Reznekiekkel találkozunk, akik egy családon belüli időszakos birtokcserét hajtottak végre. Ennek értelmében Rezneki Kelemen és Domonkos Zenthgyurgh possessiójukon 20 jobbágytelket, a néhai Rezneki István mester sessióját és egy Zalán épült kétkerekes malmot István özvegyének: a nemes Kynge asszonynak adtak élete végéig. A szerződés szerint halála után minden visszaszáll rájuk, cserébe viszont Kynge asszony elengedte nekik azt az 50 dénármárkányi tartozást, mely - részben, 25 dénármárka erejéig - őt illette férje után hitbér címén. 134

1371-ben is elég jól ismerjük a helyi birtokosokat, mert egy nádori ítéletlevél alapján Zenthgewrgh, Chethertkhel, Fenyesfelde stb. possessiók Salamon fia Kelemen és az ő fia, valamint Rezneki Domonkos fiai, továbbá Miklós fia György között osztattak fel. Szentgyörgyön Kelemen és fia illetve Domonkos fiai ugyanúgy 8-8 telket kaptak. 135

1403-ban Egervári Mihály kapta meg királyi adományul - hasonlóan más fentebb említett esetekhez - a hűtlen Rezneki György és Páris birtokait, többek között Szentgyörgy részeit is. 136

Érdekes eset történt 1404-ben. A hasonlóan hűtlenségbe esett Rezneki Do­monkostól rokona, Egervári Mihály mester kapta meg összes birtokrészét. Mihály mester azonban, látván Domonkos szegénységét, megkönyörült rajta, 137 és az elvett birtokok egy részét visszaadta neki. Ez Domonkos szempontjából Szentgyörgyön 5 telket és egy egykerekes malmot jelentett. A szerződés szerint, ha Domonkosnak gyermeke születne, Mihály összes birtokát vissza fogja neki adni, ellenkező esetben, beleértve persze Domonkos özvegyének haszonélvezeti jogát, ezek visszaszállnak majd Mihályra. 138

1421-ben és 1426-ban szintén a Reznekiek 139 és Mihály mester fia, Egervári Balázs bírt itt részeket. 140

1428-ban Felsőlendvai Herczeg Péter neje, Beathka és az Alsólendvai család perelt az Egerváriak és mások ellen Szentgyörgy, Csütörtökhely, Herbartfalva, Keresztúr stb. birtokok miatt, de a nádor a pert az általános fölkelés 141 miatt elhalasztotta. 142

Korábban már szó esett azokról a zavaros időkről, amikor László és Ulászló hívei között pártharcok folytak Magyarországon. Az Egervári család szempontjából az 1441-es esztendő kellemetlen változásokat hozott, mert - mivel Erzsébet királyné fiát, Lászlót támogatták, - „hűtlenségük" miatt elveszítették több possessiójukat. I. Ulászló király sok egyéb birtokuk mellet többek között Szentgyörgy, Keresztúr, Csütörtökhely részeibe gersei Pethő Lászlót és Pétert iktatta be, akik ezt iránta tanúsított hűségükei és odaadásukkal érdemelték ki. 143

1473-ban ismét birtokosai voltak az Egerváriak, akik viszont akkor elzálogosították az ákosházi Sárkány család részére Szentgyörgy részeit. 144

 

Ján 145

Első birtokosáról 1272-ből értesülünk, amikor Erzsébet királyné, V. István neje szolgálatai és hűsége elismeréseképpen Itimerius fia Imrének adományozta a Jan királynéi terrát. Ez az oklevél egyben — a vasvári káptalan kiküldöttjei által végzett határjárás nyomán — a birtok határait is leírta. 146

Hat évvel később Jwla ispán fia Gergely adott el Kuthusi Marcell ispánnak Jan faluban egy vásárolt terrát. 147 Ezt az oklevelet Perényi Péter országbíró 1421. évi ítélete tartalmazta, ami a Salamonvári és a Terjék családok közötti perben keletkezett, ahol is a két nemes család Jan és Priaszó birtokok határjárása miatt pereskedett. Tehát a XV. század elején e két család volt érdekelve Ján hovatartozásában, 1461-ben azonban már az Ostffyak, 148 korszakom legvégén pedig (1483-ban, 1484-ben és 1485-ben) a Pogány család említtetett birtokosaként. 149

 

Kozmadamján 150

Ma Zalalövőtől délre található. Először - 1334-ben - az itt található villára történik utalás (Magna via per quam itur de villa S. Peíri in villám Cosme et Damiani martirum).151

A középkori magyar gyakorlatban a bírósági közgyűlések egyik fajtáját a nádori közgyűlés jelentette, melyet megyénkben több helyen is (Újudvar, Tapolca, Kehida, Mándhida) tarthattak, de 1354-től Mándhida lett ezek állandó székhelye. A minket érdeklő 1408. július 2-án tartott nádori közgyűlés is itt volt. Ezeknek a közgyűlésnek az volt az alapfeladata, hogy a gonosztevőket, latrokat és tolvajokat — a latin kifejezést szó szerint fordítva — megfékezze és kiirtsa. A közgyűlés megalakulása után az elnök felhívására az esküdtek községről községre járván összeállították a gonosztevők jegyzékét (registrum prosriptionale), ezt a szolgabírák pecsétjével átadták a nádornak, aki ezután rendes tárgyalási formát tartott. Persze a gonosztevők nem jelentek meg, így meg nem jelenésüket bűnösségnek fogták fel, és elítélték őket. A vizsgált esetben 150-en lettek levelesítve Garai Miklós nádor által, akik főleg parasztok voltak, kisebb részben nemesek. 152 Kozmadamján ezen „illustris" emberekhez egy tolvajjal járult hozzá: a Peres-nek mondott István Szentkozmadombján tartózkodó tolvaj lett elítélve. 153 A terjedelmes oklevél -mely számos gonosztevőt felsorol, — végén található a rendelkezés: fővesztésre és teljes vagyonelkobzásra vannak ítélve, 154 bárki megölheti őket, s így szert tehet vagyonukra, 155 tilos őket befogadni, aki ezt teszi, az ugyanígy bűnhődik. 156 Az oklevél végén a nádor (palatínus) pecsétje mellett még négy kisebb pecsét látható: az alispánok (vicecomites) és a szolgabírák (iudices nobilium) állították ki, végül pedig a megye nemességéből választott ülnökök (iurati assessores) említtetnek meg.

Kozmadamján XV. századi birtokviszonyaira a vasvári káptalan 1426. július 16-i oklevele vet először fényt. A Terjék család volt birtokosa Kutasi Terjék Ferenc, János és Tamás utódai, 157 ha magtalanul elhalnának, - többek között Zenth- kozmadamijan, valamint Jarsa birtokokban — kölcsönös örökösödést kötöttek ki. 158 Ugyanekkor még az Ostffyak is említtetnek, 159 akik később, 1461-ben Kozmadamjánt a csébi Pogány családnak zálogosították el. 160

 

Csöde 161

Ma Csöde helység és puszta Zalalövőtől délnyugatra. Középkori történetében ki­emelkedő szerepet játszik az Alsólendvai Bánfi család. Erre a kapornaki konvent 1342. május 13-én kelt oklevele szolgál tanúságul, mert közlése szerint a Chedefeuldy possession lévő birtokrész vásárlás révén Lendvai Miklós királynéi lovász­mester, zalai ispán tulajdonába került. 162

1381-ből egy egyszerű birtokfelosztásra került sor Csödén, ami a birtokosokat is megmutatja. Erzsébet királyné, Nagy Lajos felesége parancslevelének enge­delmeskedve a vasvári káptalan egyik embere a királyi emberrel együtt Alsólendvai László és Miklós, valamint István és János szlavón bánok - eddig közös birtokait két egyenlő részre osztotta fel, s az egyik részt Lászlónak és Miklósnak, a másikat István és János bánoknak juttatta. Csöde felosztása következő módon történt: a keleti részen kilenc telek Miklósé és Lászlóé, a nyugati részen nyolc és fél telek a bánoké lett. 163

Pár év múlva ugyanezen családon belül hasonló módon birtokfelosztásra került sor. 1389. március 3-án kiadott oklevelében - Zsigmond király korábbi pa­rancslevelének engedelmeskedve - a vasvári káptalan egyik kanonokja a királyi és a nádori emberrel együtt Lyndua és Nempti várakat, tehát az alsólendvai Bánfik ősi birtokait, tartozékaikkal, tehát Csődével együtt felosztották egyrészt Lendvai János, másrészt a néhai István bán fiai: Miklós és László között. 164

 

Szentpéter 165

Szentpéter ma puszta Zalalövőtől délre. 1310-ben egy említés kapcsán (villa Sancti Petri in Kutus) találkozunk vele, 166 további két oklevélben (1334, 1342) pedig a helyi nemesekre történik utalás: nobiles de Scto Petro u 167 és nobiles de Kuthusy Zenthpethur. 168

1350-ben a híres gersei Pethők őse, Márk fia Pethő mester Lendvai Miklós zalai ispánt Szentpéter nevű possessió, melynek tulajdonosa akkor már halott volt, megvételétől és elfoglalásától tiltotta el azért, mert az - zálog és határosság címén — akkor őt illette. 169

Lendvai Miklós azért - ha másfél év múlva is -, de vigasztalódhatott, mert I. Lajos király 1351. december 15-én kelt adománylevele értelmében megkapta KutasSzentpéter és Márkfölde nevű birtokokat. Nagy Lajos király így emlékezett meg híve, a korábbi szlavón bán érte tett szolgálatairól, s az örökösök nélkül elhalt előző tulajdonosok javait, amelyek így az ő kezére háramlottak, neki adományozta. 170

Úgy tűnik, hogy a Pethők a XV. század elején is jelen voltak Szentpéter birtoktörténetében, amire a vasvári káptalan 1402. szeptember 2-én kelt oklevele a tanúság. Mivel a vasvári prépost és Fábián fia László adósa maradt Gersei Pethő fia János mesternek, kötelezték magukat, hogy vagy fizetnek, vagy János mesternek lehetősége lesz mindaddig lefoglalni az ő Kutuszenthpeter nevű possessiójukon két telket, amíg két fehér dénármárkát nem fizetnek neki 171

Egykor a Salamonvári család is bírhatott Szentpéteren részeket, mert 1461-ben a herbártfalvi Ostffyak a régi Salamonvári-jószágokat, többek között Szentpétert is a csébi Pogányoknak zálogosították el. 172

 

Irsa 173

Ma mint Irsapuszta található Zalalövőtől délre, a baksai országút mentén.

IV. Béla király — az örökös hiányában uratlanná vált birtokokra vonatkozó királyi felségjog (fiscalitas) érvényesítése alapján - 1265-ben Fenjes néhai zalai várjobbágy földjét, mely annak magszakadása miatt a koronára szállt, Benedek prépost kérésére a prépost servienseinek: Gabrianus fiai Simonnak és Synkenek adományozta, akik ezt azért a hűségükért kapták, melyet a királyért viselt hadi vállakózásokban mutattak. Az adományozó oklevélben közölt határjárás többször említi Jarsa néven Irsát. 174

Egy — még ugyenebben az évben kiadott oklevél tanúsága szerint — IV. Béla Zalamelléki Salamon fia Demeter mesternek és István volt stájer kapitánynak adományozta a Zala megyei Zyger akkor királyi castrensisek, várszolgák által la­kott 5 ekényi földjét. Itt szintén az - iktatást végző királyi ember és zalai konvent tanúbizonysága alapján készült - határjárás szövegében találjuk jersa-t 175

1271-ben az itt lakó zalai castrensiseket ismerjük meg: Budot, Theodert és Abrankot, akiket V. István király Jerse terra rajukkal együtt a királyi serviensek, vagyis a királyi zászló alatt harcoló nemesek közé emelt 176. Megnemesítésük hála volt azokért a szolgálatokért, melyeket IV. Béla és V. István uralkodása alatt tanúsítottak a Magyar Korona iránt. Különösen Frigyes, az osztrák herceg elleni harcban tüntették ki magukat, ahol komoly sérüléseket is szenvedtek. 177

A jarsai castrensisek említésével 1334-ben is találkozunk még. 178

Szerencsénkre a XIV. század végéről egy ügy kapcsán három oklevél is rendelkezésünkre áll, így fogalmat alkothatunk arról, hogy hogyan történhetett általában — negyed vagy fél év alatt — egy birtokbaiktatás. 1397. január 2-án a zalai konvent előtt Kuthos-i Kaloz, mivel nem volt fiúgyermeke, Irsa, Szentkozmadamján és egyéb possessiókon lévő részeit lányaira: Anychra, Klárára, Erzsébet­re, Katalinra és Margitra hagyta. Ehhez fivére is hozzájárult, aki megígérte, hogy — ha utód nélkül halna meg —, saját birtokait is ugyanezekre az asszonyokra fogja hagyni. 179 Ezután 1397. március 26-án Zsigmond király utasítására a zalai konvent egyik tagja a kiküldött királyi emberrel beiktatta az említett lányokat a fentebbi possessiók birtokába. 180 Másfél hónap múlva, 1397. május 8-án kelt a zalai konvent oklevele, melyben jelentést adott Zsigmondnak arról, hogy parancslevelének engedelmeskedve április 23-án a fentebbi asszonyokat — ellentmondás nélkül - beiktatta az említett birtokokba. 181

1426-ban fordult elő ismét Irsa, és az egy őstől származó Kutasi Terjék Ferenc, János valamint Tamás utódai kötöttek ki kölcsönös örökösödést arra az esetre, ha magtalanul elhalnának. 182 1437-ben a Terjék család és Taba Demeter egyezkedett birtokaik ügyében, és az irsai határról is rendelkeztek. 183

 

Pacsa 184

A jelen tanulmányban vizsgált Pacsa ma puszta Zalalövőtől délre. Legelső ismert birtokosa a megye birtoktörténetében oly jelentős gersei Pethő család volt, mely a Nádasd nemzetségből származott. A most feldolgozott oklevelek is mind velük, elsősorban Márk fia Pethővel foglalkoznak. 1340-ben Károly Róbert vizsgálatot rendelt el abban a kérdésben, hogy magban szakadt rokonai után Pethő, aki Lőrinc unokája volt, örökölheti-e ezek birtokait. A vasvári káptalan elvégezte a vizsgálatot, ami Pethő szempontjából eredményesen végződött, tehát magban szakadt rokonai után megillette őt az örökösödés Zalatheluke, más néven Pochei possessióban. A vizsgálat arra terjedt ki, hogy vajon nagyapja: Lőrinc, valamint Andronicus és András testvérek, így a Nádasd nembeli Chopov ispán fiai voltak-e 185

Csütörtökhely és Salomvár tárgyalásánál említettük, hogy tartottak vásárokat, sőt per is volt emiatt. Nos, Pacsa tárgyalásánál is megemlíthetjük, hogy volt heti­vásár tartására joga, mert I. Lajos 1356. augusztus 1-én kelt oklevelében az előbb említett Pethő mester kérésére és érdemei elismeréseképpen Pacha nevű possessióján hétfői napokon engedélyezte hetivásár tartását, és egyúttal a kereskedőket is biztatta arra, hogy látogassák a vásárt. 186

Szintén Pethő a szereplője és Pacha possessio a színhelye annak az eredménytelen idézésnek, melyről szóló jelentést 1357. december 15-én állította ki a zalai is­pán a szolgabírákkal. Pethő ugyanis egy korábbi ítéletlevelük értelmében decem­ber 12-én elégtételt akart adni ezen a helyen Berendi Lőrincnek egy jobbágya mi­att, azonban a fenti időben és helyen csak Pethő és a szóban forgó jobbágy jelent meg a fogott bírák mellett, Lőrinc — nem tudni miért — távol maradt 187 , így — minden valószínűség szerint később büntetést is kellett fizetnie . 188

Az alábbi két oklevélben két tiltás kapcsán a Pethők Pacsai érdekei védetnek meg. A korábbi — 1358. július 28-án kelt — oklevélben a Zala megye nemessége számára tartott közgyűlésén tiltotta el Pethő összes szomszédját és határosát Pacha nevű possessiójának haszonélvezetétől, 189 a másikban, az 1371. május 28-án keltben pedig a vasvári káptalan előtt szintén — Pethő tiltotta el Salamonvári Jánost és Rezneki Herbordot rokonaival Pacha possessiójának jogtalan haszonél­vezetétől. 190 Ez utóbbi eset azért érdekes, mert név szerint is megismerjük azt az egyébként is jelentős két zalai nemes családot, akikkel jelen birtok miatt különböztek össze a Pethők.

1373. február 10-én szintén a Pethő családot, jelesül Pethőt és fiait, Györgyöt és Tamást találjuk Pacsán mint földbirtokost. 191

 

Szentmárton 192

Szentmárton ma puszta Zalalövőtől délnyugatra. A XV. század végén — 1483-ban 193 és 1485-ben 194 egyes részeit Vas, más részeit pedig Zala megyéhez számították. Első említésével 1342-ben terra Sancti Martini és Sancti Martini néven találkozunk egy határjárás kapcsán. 195 1366-ban a Salamonvári családnak voltak itt részei, 196 ugyanekkor történik említés Szent Márton tiszteletére épült kolostorá­ról is. Szentmártont 1410-ben szerezték meg egy nádori ítélet alapján Girolti Mihály lányai, Katalin Dorottya és Scolastica az előző birtokostól, a Salamonvári családtól. 197 Egy fél évszázaddal később - 1461-ben - az Ostffy család herbárt falvi ága a csébi Pogány családnak zálogosított el Szentmártonban részeket. 198 Vizsgált korszakom végén, 1483. szeptember 10-én Mátyás király a hozzá hűden Buza-szigeti Sárkán Jánostól és fiaitól, mert a német császárhoz pártoltak 199, Buza-sziget nevű kastélyukat, valamint Szentmárton, Akosháza, Salamonvár stb. birtokaikat elvette és Bánfi Miklós 200 pozsonyi főispánnak és Batthyány Boldi­zsár kőszegi kapitánynak adta, akik hűségükkel érdemelték ki a fenti adományozást. 201

 

JEGYZETEK

1 Tanulmányomban felhasználtam Köblös József: Adatok Zalalövő és környéke középkori településtörténetéhez című forrásközlését (Zalai Gyűjtemény 28. Zalaegerszeg, 1988., és Zalai Gyűjtemény 31. Zalaegerszeg, 1990.), őt követem a felvett földrajzi nevek tárgyalá­sában és regesztáiért is rendkívül hálás vagyok.

2 Luuew 1352; Lewew 1366; Live 1414; Leuev 1418,1423; Lewe 1461,1485

3 Tagányi Károly: Gyepű és gyepűelve IV. Magyar Nyelv IX. 264. 1913. p.

4 A 200 éves Szombathelyi egyházmegye emlékkönyve. Szombathely, 1977.

'Kiadva: Zala vármegye története. Oklevéltár. (Kiadja Nagy Imre, Véghely Dezső, Nagy Gyula) Bp., 1886. (ZO) I. 111-112. p. ... propter unionem pacis et concordie stabilitatem perpetuam, divisionem inter se fore factam retulissent, quod ... et terra Leue, Zanto, ... cum omnibus utilitatibus suis circumstanciis et pertinenciis universis, cessissent et remansissent Ladislao comiti memorato perpetuo possidende per filios filiorum; ...

6 Tág jelentéskörrel bíró fogalom, birtok, földbirtok jelentése mellett Magyarországon a XIII. sz-ban kialakult jobbágyfalu értelme is.

7 Kiadva:ZO I. 277-285. p.

8 Kiadva: ZO I. 278. p.; Magyar Országos Levéltár Diplomatikai Levéltár (MOL Dl) 7467.; MOL Dl 16853.

9 Kawas 1351., 1454-1469.; Kavas 1382.

10 A Rezneki család a híres Csabi nemzetségből származik. 1458-ban a csébi Pogány családdal és a Csányiakkal együtt kaptak pallosjogot.

11 Kiadva: ZO I. 504. p. ... in octavis sancti Georgii martiris solvit nobis sex pensas denariorum ...

12 Kiadva: Fejér György: Codex diplomaticus Hungariae ecclesiasticus ac civilis. Buda, 1829- 1844. IX/6. 157-162. p., Fejér IX/7 567-571. p. ... attamen quia prenotati magister Johannes filius Salamonis item Philippus filius Johannis et Nicolaus filius Stephani fratris sui ipsam possessionem Kawas aüo nomine Akusfalva nuncupatam intra metas possesionis eorum Harkal vocate existentem et adiacentem ac ipsis iure hereditario pertinere agnovissent merő documento ea ratione ...

13 Uo. ... quod idem magister Nicolaus germanus Gyule et Johannes frater suus nec non filii eorum sepedicti possessionem prescriptam Kawas alio nomine Akusfalwa nominatam ... tanquam verum ius hereditarium ipsorum magistri Johannis filii Salamonis et fratrum suorum eiisdem remisissent et resignassent, imo magister Nicolaus germanus Gyule ... remisit et resignavit coram nobis iure perpetuo et irrevocabiliter tenendam pariter et habendam renuntians nominibus quibus supra ...

14 Uo. ... dedissent donassent et contulerunt imo dederunt, donarunt et contulerunt circam nobis iure perpetuo et ... possidendas tenendas pariter et habendas renuntiantes modo quo supra ...

15 Akusfa!va 1366; Akosfalwa 1410; Akwsfalwa 1424; Akusfalwa 1461; Akofalwa 1485

16 Csánki Dezső: Magyarország történelmi földrajza a Hunyadiak korában. Bp., 1897. III. köt. 27. p.

17 Kiadva: ZO II. 369. p.

18 Kiadva: ZO II. 439. p.

19 Csánki III. 27. p.

20 Csánki III. 27. p.

21 Kiadva: ZO I. 517-8. p. ... racione fraternelis consanguineitatis et unionis qua predicto magistro Johanni filio Salamonis forent connexi, possessiones Luuew et Jaan vocatas, ... prefato magistro Johanni filio Salomonis et suis heredibus heredumque suorum successoribus prout sibi pertinere dignoscerentur, remisissent et resignassent, ...

22 Eredeti: MOL Dl 4380.

23 Kiadva: ZO II. 541. p. ... unde nos eundem Bekem in iudicio trium marcarum decrevimus főre convictum contra Dominicum supradictum, si se racionabiliter non poterit excusare.

24 Eredeti:MOL D1 4458.

25 Csánki III. 80. p.

26 Kiadva: ZO II. 393. p., Csánkilll. 172. p., MOL Dl 15150., MOL Dl 11808.

21 Csánki III. 172. p.

28 A csébi Pogány családot kezdetben Enyerei néven találjuk, 1328-ban is ezen a néven iktatják be őket Cséb birtokába. 1400-ban kezdenek Pogány néven szerepelni. 1458-ban szereznek pallosjogot.

29 Kiadva ZO II. 622-624. p. ... sunt confessi in hunc modum, quomodo ipsi mutua inter se prehabita deliberacione, ea precipua intencione, ut ipsi sicuti hactenus ita et deinceps vita ipsorum durante mutue dileccionis nexu et amore alterutrum amplecti delegissent optarentque et prosequi intenderent in futurum , igitur ... totales possessiones ipsorum Lewe, Zenthkozmadamjan, ... Patzod, Kerezthwr ..., ac similiter totales porciones possessionarias in Zenthmarton, ... Salamonwar, Akosfalwa,... Zenthpeter ...communi usui reliquissent...

30 Herbartbfelde, Herbardfelde 1403-1406; Herbartbfaha 1407, 1413; Herborhtfalwa 1415; Herbarfelde 1419, 1421; Herbatfewlde 1419; Herbarthfolua 1427, 1428.

31 MOL Dl 10854.

32 Eredeti:MOL D1 6052.

33 MOL Dl 8995.

34 MOL Dl 10083.

35 Kiadva:ZO II. 420. p.

36 Csánki III. 145. p.

37 MOL Dl 17499.

38 A Nádasd nem a XIII. században felemelkedő nemzetség, ősi vasi birtokuk mellett Zalá­ban is szereztek birtokokat. Négy águk ismeretes: ezekből származtak a Nádasdy, a gersei Pethő, az Oszkai és a Darabos családok.

39 Hatalmaskodás: factum potenciale összefoglaló elnevezés, a XI. sz-ban más házára történő rárontás (invasio domus), ebből fejlődött ki a XIII. sz-i fogalom: minden olyan erőszakosság, ami személy, szabadság, vagyon ellen akár házban, akár házon kívül irányult; büntetése: elméletben fővesztés, gyakorlatban a felek kiegyezhettek kártérítésben.

40 ZML Dl 374 A. (A zalavári konvent hiteleshelyi levéltára 3147.)

41 Mendzenth 1324, 1355, 1419, 1473.

42 Kiadva: ZO I. 24. p.

43 Kiadva: ZO I. 177., 563. p.

44 A gersei Pethők a Nádasd nemzetségből származnak.

45 MOL Dl 67749.

46 Chuturtukhel 1327, 1363, 1407, 1415-19; Chetertekhel 1403-6;. Cbeturtukhel 1468; Chetherthekhel 1421, 1427, 1428, 1467; Cbetertwkhel Í441; Cebewtertekhel 1454.

47 Kniezsa István: A magyar nyelv szláv jövevényszavai. Bp., 1955. 146. p.

48 Kiadva: Iványi Béla: A római szent birodalmi széki gróf Teleki család gyömrői levéltára. Szeged, 1931. 74. p. ... quod cum in villa sua Solcheturtuky vocata feria quinta forum consvevisset celebrari, nunc ipsum fórum comes Olyverius potentialiter in villa sua facérét celebrari, unde volumus et fidelitati tue mandamus requirentes, quatenus si tibi constiterit evidenter, quod dictum fórum ... extunc ipsum fórum in locum consuetum reduci facias et transferri.

49 A királyi különös jelenlét — specialis praesentia regia — elsősorban privilegizált főurak felett és a kiemelkedő fontosságú ügyekben döntött az Anjou-kortól, élén a király, később a kancellár állt.

50 Kiadva: ZO I. 209-210. p. ... quod fórum eorum, ..., idem comes Salamon et fratres sui iamdicti occupassent et ad possessionem eorum Harrakal vocatam ad diem sabbati adduxissent; super quo foro literas magnifici viri Chaak báni et aliorum iudicum demonstarunt, quod ipsi in sua possessione Chuturtukhel vocata olim fórum habuissent.

51 Cséb alatt, 1328. augusztus 12.

52 Osztály vagy osztozkodás a XIII. századtól kezdve a család egy nemzedéken belüli férfi tagjai közötti birtokfelosztást jelenti. Kiadva: Gábor Gyula: A megyei intézmény alakulása és működése Nagy Lajos alatt. Bp., 1908. 220. p.

53 Eredeti: MOL Dl 5012. </p>

54 kiadva: ZO I. 637. p. ... unde iidem nobiles de Reznuk eosdem de Salamonvara a detencione et ab usu percepcione fructuum ac omnium utilitatum predictarum possessionum prout ipsos nobiles de Reznuk tangencium, ...

55 ZML Dl 27. (Kiemelve a Gyömörey család levéltárából.)

56 Kiadva: Fejér X/4 808/809. p. Cum nos universas possessiones et porciones possessionarias, ..., Chetertekhel alio nomine Hegenfelde, Zentgyurgh alio nomine Kysfalud et Kereztur vocatas in comitatu Zaladiensi habitas radone infidelitatis eorumdem, nobili viro magistro Mychaeli de Egerwar, mediantibus aliis literis nostris latius in eisdem expressatis, nőve nostre donacionis titulo, cum omnibus utilitatibus et pertinentiis earumdem in perpetuum contuleramus.

57 Kiadva: Fejér X/4. 808/810. p. ... una cum praefato Ladislao de Bechwelgy, homine suo nostrum hominem virum religiosum fratrem Anthonium sacerdotem, unum ex nobis ad praemissa mandata eisdem Domini nostri exequenda nostro pro testimonio transmissimus fide dignum, qui tandem ad nos exinde reversi nobis concorditer retulerunt, quod ... statuissent.

58 MOL D1 9427.

59 MOL Dl 10296.

60 Csánki lll. 98. p.

61 Kiadva: ZO II. 509. p.

62 MOL Dl 14805.

63 MOL Dl 16029.

64 MOL Dl 16540.

65 Fernukag 1272-1279; Fernukhag 1363.

66 ZML kézirattár. Zala megye helytörténeti lexikona. Zalalövő (Fernekág).

67 Hazai oklevéltár 1234-1536. (Szerk. Nagy Imre, Deák Farkas, Nagy Gyula) Bp., 1879. 85. P.

68 Kiadva: Árpádkori új okmánytár (ÁUO) (Kiadja Wenczel Gusztáv) Bp., 1874. X. 420. p.; Hazai oklevéltár 85. p. Cum terram Castri Zaladiensis Fernukas vocatam, que modica esse dicitur, et in qua tantum due mansiones esse dicuntur, Comiti Oliverio, et Herbordo fratri eiusdem contulerimus, fidelitati tue mandamus precipientes, quatenus ipsam terram eisdem Oliverio Comiti et Herbordo statui facias et assignari, et sine iuris preiudicio aliorum, si sit modicum, et conferri possit sine iuris preiudicio aliorum, vei si non fuerit contradictum.

69 Eredeti: MOL Dl 840., kiadás: ÁUO IX. 27-29. p.

70 Kiadva: ZO I. 637. p.

71 Fenyesfelde 1371; Fewenyesfe/de 1415; Feweniesfelde 1419; Fewenesfeldew 1465. Csütörtökhely alatt, 1350. december 8. illetve 1363. augusztus 17.

72 Csánkilll. 53. p.

73 Kiadva: ZO II. 420. p. ... in pluribus suis ac prefati patris sui necessitatibus et arduis defectibus, ope opere auxiho consilio et favore ipsis sublevando multiplicia beneficiorum antidota exhibuissent, ...

74  Uo. ... racione quarumdam particularum terrarum ipsorum Fewniesfelde inter possessiones ..., necnon Herbarhfelde alio nomine Zenthywan,...

75  Zubapataka 1337; Zalapathaka 1415; Sobapathaka 1420; Zobapathaka 1454.

76 Kiadva: ZO I. 329-330. p. ... extunc promptum se gereret ipsum Michaelem capitali sententia vindicare, auctoritate domini sui sibi concessa supradicta ...

77 Kiadva: Hazai okmánytár. (HO) (Kiadja Nagy Imre, Paur Iván, Ráth Károly, Véghely Dezső) Bp., 1800. VI. 130-132. p. terre populorum pille Zelche.

78 Kiadva: A zichi és vásonkeöí gróf Zichy-család idősb ágának okmánytára. (Kiadja Nagy Imre, Nagy Iván, Véghely Dezső, Kammerer Ernő, Lukcsics Pál) Pest — Bp., 1872-1931. VI. 14. p ..... eidem concorditer retulissent, quod cum ipsi Budám et Thomam ... sub nomine castrensium aggravari voluissent, iidcmque Buda et fratres sui predicti se ipsos hereditarios nobiles iobagiones castri főre et nunquam castrenses fuisse asseruissent, demum prefati homines domini Karuk regis ... Budám et Thomam ac fratres ipsorum ... sacramentum cum viginti quinque personis nobilium deponendum adiudicassent, tandem iidem Buda et Thomas ac alii predicti ... coram dictis regiis et dicti conventus hominibus, ut debuissent, predictum mramentum deposuissent.

79 Kiadva: Zichy VI. 13. p. ... per ipsum dominum nostrum regem pro fídektatibus et serviciis magistri Johannis filii Salomonis Rufi de Salamonvara, aule reginalis militis, quasdam duas possessiones seu terras castrensium, ... Budafeulde ... et Pat(...)teleke ..., ... easdem ab omni servitutis macula, condicione et nexu, quibus fuissent innodate, eximendo et penitus excipiendo, ... eidem magistro Johanni ... iure perpetuo et irrevocabiliter possidendas, datas et donatas fuisse comperieramus manifeste.

80 Kiadva: Zichy VI. 12. p. ... statucioni dicte possessionis Budafeulde ipsi magistro Johanni fiende contradixissent prohibendo, ...

81 Kiadva: Zichy VI. 16-19. p. ... popularibus verő trecentis et quinque hominibus, qui in parte prefati magistri Johannis filii Salamonis attestati extitissent, ... talem de subsequentibus prout scire potuissent sic scivissent veritatem, quod predicta possessio Budafelde vocata, per ipsum magistrum Johannem recaptivata, semper et ab antiquo hominum castrensium fuisset et existeret, ... nunquam eadem dicto Thome et suis predecessoribus nobilis iobagionatus castri titulo pertinuisset nec attinere deberet, et ex eo regié collacioni pertinere deberet.

82 Kiadva: Zichy VI. 20. p.

83 A perbeli bizonyításnak akkoriban az egyik szabályos formája az eskü, jelen esetben a földeskü volt, melyet az illető és eskütársai — megoldott övvel, mezítláb és egy marék földet fejük fölé tartva a szokásos szavakkal — a vitás földterületen tettek le.

84 Kiadva: Zichy VI. 20-21. p. ... utputa quinto decimo se nobilibus computando, resolutis cingulis, discalciatis pedibus et terram super capita eorum levando, et generaliter dicendo prout moris est iurare super terram, ...

85 Az Egerváriak ősi birtoka Egervár és Fancsika volt. 1403-ban Egervári Mihály királyi adományul kapta a hűtlen Rezneki György és Paris birtokait, többek között: Csütörtökhely, Fényesfölde, Herbártfalva és Keresztúr helységekben.

86 Tisztító esküt akkor alkalmaztak, ha az alperesnek a vétkesség gyanúja alól kellett magát tisztáznia. Ilyenkor aszerint állapították meg az eskütársak számát, amennyire a felperes­nek sikerült keresetét alátámasztani.

87 Egyébként — 1486-ban — maga Mátyás tiltotta be a párbajt, legalábbis törvényileg.

88 MOL Dl 15842.

89 Cheeb 1328; Cbyb, Cheb 1332; Cheb 1406.

90 Kiadva: ÁUO VII. 218. p. ..., quod cum Rubynus pugil filius Albeus Castri Zaladiensis de villa Cheb in officio pugilis et in aliis serviciis Regni et Regié maiestatis utilis admodum fuisset et acceptus (...) ab officio seu servicio castrensis (...) Castri Zaladiensis ad nostr (...) iobagionem Castri Zaladiensis duximus ...

91 Kiadva: ZO I. 227-230. p. Nos igitur preceptis vestre celsitudinis obedire cupientes ut tenemur, discretum virum Johannem sacerdotem prebendanum ecclesie nostre hominem nostrum fide dignum cum prefato Morkolpho filio Ortolphi nobile de Vsa homine vestro, pro testimonio duximus transmittendum, ...

92 Károly Róbert 1328-ban cseh szövetségben a Lajta mellett megverte az osztrákokat, ennek eredményeképpen kapta vissza Magyarország Pozsony vármegyét.

93 Kiadva: ZO I. 227-228. p. ... nobiles fideles nostn, ad nostram accedentes presenciam, inter alias fidelitates et fidelium obsequiorum merita eorumdem, mortem Emerici...

94 Kiadva: ZO I. 227-228. p. ... que omnia molendina et loca molendinorum iamdicta ac pons et tributum antedictum pertinent ad ipsam possessionem Cheeb dictam ... ; A hídvám a kisebb királyi haszonbérletek (iura regalia minora) közé tartozott, az Arpád-kor végén jutott a földesurak kezébe. Ezt saját kezelésükben is tarthatták, és bérletbe is kiadhatták.

95 Kiadva: ZO I. 226-232. p. ... prescriptam possessionem Cheeb cum omnibus suis utilitatibus ... ex certa scientia dedimus, donavimus et contulimus eisdem Nicolao et Thome filiis Emerici ac Stephano et Petro filiis Andree ...

96 Csánki III. 176. p.

97 Kiadva: ZO II. 323-328. p. ...ex eoque solum ipsi Stephano iure acquisitico attinere debere, imo nullum ius nullamve dominii proprietatem eundem Georgium ad easdem (ti. Cheb, Apsa) habere,...

98 Csánki III. 175. p.

99 Hassaagb 1328; Hassagh 1440.

100 Erzsébet saját László fiát, aki az oklevél kibocsátásakor (1440. október 7.) még csak pár hónapos volt, kívánta a magyar trónon látni, a magyarországi rendek egy része viszont a lengyel királyt, Ulászlót ismerte volna el magyar királynak.

101 MOL Dl 13585.

102 Harkal 1327, 1328; Harrakal 1327; Salamonvara, Salamonuara, Salamonwara 1352, 1363, 1419,1474, 1484; S'alamonuarX 426; Salomwara 1483.

103 Kiadva: ZO I. 209-210. p. ... quod fórum eorum, ..., idem comes Salamon et fratres sui iamdicti occupassent et ad possessionem eorum Harrakal vocatam ad diem sabbati adduxissent; super quo foro literas magnifici viri Chaak báni et aliorum iudicum demonstarunt, quod ipsi in sua possessione Chuturtukhel vocata olim fórum habuissent; ...

104 Kiadva: ZO I. 227-230. p.

105 Csánki III. 179. p.

106 Csánki III. 176. p.

107 Eredeti: MOL Dl 64733. A bányaregálé korábban királyi felségjog alapján élvezett regálék egyike volt, de Károly Róberttől kezdve a magyar királyok ezt a jogot „lazábban" érvényesítették: a földesúr maga is nyithatott bányát, és nála maradt a királyi bányaadó 1/3-a, Zsigmond korától pedig a fele.

l08 Kiadva: ZO II. 338. p.

109 Kiadva: ZO II. 368-371. p. ... quas in duas rectas et quoequales partes dividendo, unam earumdem parcium cum cunctis suis utilitatibus, videlicet pratis, silvis, nemoribus, aquis, montibus, ac montium tributis, et generaliter quibusvis pertinencrts medietatem ad eandem rite spectantibus, prefatis dominabus Katherina, Dorothea et Scolastica vocatis statuissent et comisissent perperuo possidendam, contradiccione annotatorum Johannis et Andree filiorum Nicolai et aliorum quorumlibet non obstante, modo et ordine taliter declarato: ... demtis duobus fundis curiarum penes domum balnci linea in eadem existentibus usque finem; ... item ultra ipsum rivulum Harkalpathaka sessio Dominici, ... cum omnibus suis utilitatibus et duobus fundis curiarum; item medietas quatuor molendinorum, duorum promtorum, quatuor rotas continencium, ac duorum desertorum intra metas eiusdem possessionis Salamonwara vocate existencium, ...

110 Kiadva: ZO II. 393. p.; Csánki III. 172. p., MOL Dl 15150.

111 Kiadva: ZO II. 423-5. p. ... quasdam quattuor sessione ipsorum iobagionales desertas, ante propriam curiam ipsarum dominarum in dicta Salamonwara inter fluvios Zala ab aquilone, et Harkal nuncupatas, ab occidente habitam ab eadem aquinali parte sitas et adiacentes, in quarum videlicet prima ..., in quarta siquidem balneator residencias habuissent, sessione dicti balneatoris indusa, simulcum terris arabilibus cultis et incultis, ... iure patronatus ecclesie sancti Johannis in dicta Salamonwara existentis, necnon foro ebdomali ibidem celebran solito, et ... prelibatis dominabus Agatha et Beathka vocatis, ..., dedissent, donassemt, contulissent, ...

I12 A férjék család 1424-ben a Salamonvári család birtokaiban részesedett, és ezekben ké­sőbb is állandóan birtokos maradt. 1426-ban a család Kutosi ága többek között Irsán és Szentkozmadamjánban bírt részekkel. A család tagjai közül György 1455-ben, Lőrinc 1466-ban és 1467-ben a megye alispánja volt.

113 Kiadva: ZO II. 439-441. p. ... propositis eorum fidelitatibus et fidelium serviciorum gratuitis meritis nostre per ipsos sub diversitate locorum et temporum impensis maiestati, totum et omne ius nostrum regium in possessionibus Salamonwara, ...

114 Csánki III. 172. p.

115 Csánki III. 172. p.

116 A királyi személyes jelenlét personalis praesentia regia a királyi bíráskodás egyik későbbi fajtája, ahol a király, majd a titkos kancellár ítélkezett.

117 Kiadva: ZO II. 600-601. p. ... cum ipsorum complicibus et familiaribus, manibus armatis et potenciariis hostiliter in ipsos exponentes irruendo, eosdem ibidem nece miserabili interimere voluissent, si defensio proborum eisdem non affuisset, nonnullosque familiares exponencium in eadem possessione Salamonwara diris verberibus et vulnerum plagis affecissent potencia mediante in preiudicium et damnum dictorum exponencmm valde magnum.

118 Kiadva: ZO II. 622. p., Csánki lll. 176. p.

119 Kerezthwr 1484.

120 Csánki III. 178. p.

121 Csánki III. 179. p.

122 A hitbér a férj vagyonának azt a részét jelentette, ami a házasság megszűntével a házaastársi hűség címén a feleséget illette.

123 Eredeti: MOL Dl 9027. Regesztája: Zsigmondkori oklevéltár. (ZsO) (Összeállította: Mályusz Elemér) Bp., 1958. II. 1. 454. (3777.) 10 pensával számított 54 márkát „promptorum denariorum presentis scilicet monete" átvettek hozományuk és nászajándékuk fejében.

124 Eredeti: MOL Dl. 42852., regeszta: ZsO II. 1. 500. (4103.) ... receptis ab eodem magistro Michaele viginti quinque marcis denariorum novorum presentis scilicet monete, marcam quamlibet decem pensis computando ...

125 MOL Dl 15842.

126 MOL Dl 14805.

127 MOL Dl 16029.

128 Csánkilll. 172. p.

129 Zenthgyurg 1332; Zentgyurgh 1353; Zenthgywrgh 1405, 1421, 1428, 1441; Zentgergh 1427; Zalayzenthgywrgh 1473; Zenth Gewrgh 1483.

130 Keresztúr alatt, 1405. április 6., illetve 1405. augusztus 17.; Csöde alatt, 1381. augusztus 16.; Csütörtökhely alatt, 1403. december 20.

131 MOL Dl 1433.

132 Kiadva: ZO I. 267-268. p.

133 Kiadva: ZO I. 540. p. ... volumus et fidelitati vestre firmo regio sub edicto precipientes mandamus, quatenus predictos Petrum et Johannem pueros ut est expressum in tenera etate constitutos, in nullis causís et specialiter in acquisicione divisionaria possessionum presciptarum, contra prescriptos Stephanum Clementem Dominicum et Nicolaum iudicare vei vestro astare iudicio compellere audeatis quoquomodo, imo eosdem quousque iidem legitimam et adultam perveniant in etatem,...

134 Eredeti: MOL Dl 4565.

135 MOL Dl 46658.

136 MOLD18995.

137 Regeszta: ZsO II. 1. 393. (3309.) ... nolens eundem omnino hereditatibus privare, spoliare et rusticari...

138 Átírás: Zsigmond király 1416. június 24. MOL Dl 8973.

139 Csánki III. 105. p., MOL Dl 11797.

140 MOL Dl 11818-11819.

141 A általános fölkelés (generális exerdtus) alkalmával az összes bíróságon szükséges volt a perhalasztás, hogy a hadbavonultak érdekei megvédessenek.

142 Kiadva: ZO II. 457-458. p. ... damus pro memória, quod causam ... in octavis festi beati Georgii martyris movere habebant coram nobis, propter motum generális exercitus regni, ad octavas festi beati Jacobi apostoli nunc venturi duximus prorogandam.

143 Kiadva: ZO II. 508-512. p. ... pro fidelitatibus et fidelibus serviciis nostrorum egregiorum Ladislai et Pethew ... Uo. ... que omnino per notam infidelitatis eorumdem, quam iidem nonnullis nostris regnicolis sed et forensibus et extraneis, teutunicis utputa et bohemis infidelibus nostris, possessíones et bona fidelium nostrorum igne et préda vastantibus adherendo et partes eorum fövendő, ... contra nos ut dicitur incurrerent ..., [...] introduxissent prefatos Ladislaum et Pethew in dominium eorumdem, statuissentque easdem eisdem premisse regié donacionis titulo perpetuo possidendas tenendas pariter et habendas, [...] Unde nos mandatis regiis obedire ut tenemur ... nostrum hominem ... ad premissam statucionem faciendam ... duximus destinandum ... introduxissent prefatos Ladislaum et Pethew in dominum earumdem.

144  MOL Dl 17478.

145  Jan 1272, 1278, 1454-69; Jaan 1413-22, 1415; továbbá Zalalövő alatt, 1351. május 14.

146 Kiadva: ZO I. 70-71. p. Ad universorum noticiam volumus pervenire, quod attendentes fidelitates et serviciorum merita Emerici filü Itemerii que nobis idem impendit laudabiliter et devote, quandam terram nostram Jan vocatam ad usum octo arartrorum sufficientem sitam in comitatu Zaladiensi, nostre penitus collacioni spectantem, cum suis pertinenciis et utilitatibus attinencüs dedimus donavimus et contulimus eidem et per eum suis heredibus ...

147 Kiadva: Fejér X/6 437. p.; ZO I. 89. p. ... quandam terram emticiam, ... , octo aratrorum usui sufficientem, cum suis vineis, molendinis, utilitatibus in se continentibus, confessus fuisset se vendidisse ad habendum perpetuo et fruendum prefato comiti Marcello ...

148 Csánk III. 172. p.

149 ZO II. 622. p, Csánkilll. 176. p.

150 Villa Cosme et damiani martinim 1334; Zenthkozmadamian 1426; Zenthcozmadamyan 1426; Zenth Coimadamyan 1436; Zenthkozmademyen 1461, 1485; továbbá Irsa alatt, 1397. január 2., 1397. március 26. és 1397. május 8.

151 Kiadva: ZO I. 284. p.

152 Kiadva: ZO II. 335-342. p. ... inter alios comitatus ad comitatum Zaladiensem pro generáli congregacione celebranda, ...; ... nosque universitati nobilium et alterius (cuiusvis) status et condicionis hominum eiusdem comitatus pro compescendis furibus et latronibus ac quibuslibet malefactoribus extirpandis, ...

153 Uo. ... in villa sua Zenthcozmadamyan residentem furem ...

154 Uo. ... in sentencia capitali et in amissione omnium possessionum proprietatumque ...

155 Uo. ... per quempiam seu per quoscunque poterunt reperiri, extunc ipsi eosdem proscriptos interficiendi et suspendendi ac quolibet alio supplicio iuxta demeritum feriendi, ac res et bona eorumdem quelibet pro se habendi et reservandi tutam habeat facultatem.

156 Uo. ... quicunque ... ipsis proscriptis malefactonbus hospitalitatem prebuerint, penam eorum proscriptorum subportabunt.

157 Kiadva: ZO II. 452-454. p. ... quod quia ipsi ab uno avo et prothavo originem duxissent naturalem, propter quod universe possessiones et porciones ipsorum possessionarie ubivis habite, racione linee consangvineitatis in alterutrum condescenderent, et condescendi deberent, volentes lidem itidem ratificare et confirmare matúra inter ipsos deliberacione prehabita, ...

158 Uo. ... ut si qua parcium predictarum absque heredibus nutu divino volente cuius potencie humane fragilitatis inbecilitas resistere nequit et non potest, ... in partém alteram mundiali vita fruentem et successoribus eorumdem pleno iure devolvi et redundari deberent eo facto,...

159 MOL Dl 11808.

160 Csánki III. 172. p.

161 Chedefeuldy (Cheudefeuldy); Chedefeulgy, Chedefeueulgy 1342; Chede 1381.

162 Kiadva: ZO I. 392-394. p.

163 Eredeti:MOL D1 6801.

164 Eredeti:MOL D1 7467.

165 Zenthpethur 1342; Zenthpether 1350; Zentpetur 1351; Zentbpether 1461, 1470, 1485.

166 Kiadva:ZO I. 132. p.

167 Kiadva: ZO I. 281. p.

168 Kiadva: ZO I. 393. p.

169 Kiadva: ZO I. 499-500. p. ... magistrum Nicolaum ... ab emcione occupatione possessionis ... Zenthpeter vocate ... per modum protestacionis prohibuit ... dicens quod eadem possessio tum racione impignoracionis tum eciam racione vicinitatis et commetaneitatis, plus quam aliis sibi attineret.

170 Kiadva: ZO I. 513-514. p. ... fidelitatibus suis et fidelium serviciorum preclaris meritis in cunctis nostris et regni nostri negociis prosperis et adversis cum summa diligencia et votiva sollicitudine, non parcendo rebus nec persone, nostre maiestati exhibitis et impensis, propositis et nostram in memóriám revocatis, quandam possessionariam porcionem ...

171 Eredeti: MOL Dl 92207.

172 Csánki lll. 172. p.

173 Jarsa,Jorsa 1265; Jerse 1271; Jarsa 1334, 1426; Irsa 1424, 1458, 1481; Jersa 1431; Alsowyrsa, Felsewyrsa 1436.

174 Kiadva: HO VI. 130-132. p. Quod cum Symon et Synke ... diversa nobis fidelitatis opera in diversis expedicionibus Regni nostri laudabiliter in fervore fidelitatis inpendissent, ... ad instanciam et peticionem eiusdem magistri B. prepositi...

175 Kiadva: Hazai oklevéltár 45. p.

176 Kiadva: HO VI. 179-180. p. ... prenotatos Bud Theodor et Abraank ac eorum heredes heredumque suorum successores Simul(!) cum tota terra eorum Jerse vocata in numerum Cetum et Collegium nobilium Rcgni nostri qui servientes dicuntur duximus transferendos volentes ut ipsi ac eorum heredes heredumque suorum ea gaudeantur ...; AUO VIII. 350-351. p. Inter ceteras Regalis cure sollicitudines non minimum est subditorum prospicere utilitatibus, et cuilbet eorum gracie liberális munificenciis promeritis respondere. ...; quod nos consideratís fidelitatibus et meritoriis serviciis Bud, Theodori et Abrank filiorum Thynch, ... que a primevis etatis sue temporibus dominó Bele patri nostro ..., ac nobis demum ex conspicuis actibus diversis fulgentes virtutum meritis laudabiliter exhibuerunt indefesse, tam in Regno nostro, quam extra Regnum; et specialiter in exercitu nostro, quam(!) contra Ducem Austrie habebamus, tam commendabilem exercuerunt miliciam, ut unum de multiplicibus predicti Ducis eundem durissime oppugnantem, tandem Deo auxiliante vinctum et victum ad nostram adduxerint presenciam; qui eciam altéra die in secundo conflictu viriliter dimicantes, ab hostibus vulnera receperunt crudelia; in recompensacionem ...;

177 Frigyes még IV. Béla uralkodása alatt intézett támadást hazánk ellen, de visszaverték, sőt Stájerországot is elvesztette, ennek élén állt István egy ideig, mint herceg.

178 Kiadva: ZO I. 282. p.

179 MOL Dl 43523.

180 MOL Dl 43523.

181 MOL Dl 43523.

182 Kiadva: ZO II. 452-454. p.

183 ZML Dl 46. (Kiemelve a boldogfai Farkas család levéltárából.)

184 Pacha 1415, 1419.

185 Kiadás: ZO I. 362. p. ... necnon Huzzewpah vocata et Zalatheluk que alio nomine Pache vocatur, ipsius Petheu essent hereditarie et hereditario iure sibi pertinerent cum eorum pertinenciis universis.

186 Kiadva: ZO I. 565. p. ... forum liberum ad quandam possessionem suam Pacha vocatam, in comitatu Zaladiensi existentem, singulis feriis secundis perpetue celebrandum duximus annuendum ... sine preiudicio fororum vicinorum; igitur vos universos mercatores et alios homines, ... assecuramus et affidamus per presentes, ... libere veniatis, emcionesque et vendiciones vestras secure exerceatis in eodem, ...

187  Kiadva: ZO I. 582. p. ... tandem ipse comes Myke ad nos reversus nobis retulit, ut ipse Laurencius dictus Vos ad ipsum iudicium et iustiticie recepcionem non venisset nec misisset, ...

188  Büntetése a bírság volt, ez alperesnél 3 márka, felperes esetében 6 volt. A peres felek kö­zötti megegyezés sokszor fogott bírák útján ment végbe, akik csak nemesek lehettek, és egyenlő számban (4-4, 6-6) számban szerepeltek az elnök mellett. A felek a tárgyalás előtt megegyeztek, hogy el kell fogadniuk annak döntését.

189 Eredeti: MOL Dl 91520.

190 Eredeti: MOL Dl 91781.

191 Eredeti: MOL Dl 91800.

192 Terra Sancti Martini 1342; Zentmarton 1366; Zenthmarton 1410, 1461, 1485, 1483; valamint Salamonvár alatt, 1402. november 30.

193 Kiadva: ZO II. 626. p.

194 Csánki III. 107. p.

195 Kiadva:ZOI. 393. p.

196 Csánki III. 173. p.

197 Kiadva:ZOII. 368. p.

198 Csánki III. 172. p.

199 Kiadva: ZO II. 626-627. p. ... quod et que per notam infidelitatis nobilium Johannis Sarkán de Buzazygethe ac Nicolai Ladislai Andree et Francisci filiorum eiusdem, quam iidem ex eo incurrisse dicuntur, quod ipsi postposita fidelitate et obediencia, qua nobis et sacre huius regni nostri Hungarie corone tenebantur, temporibus preteritis ad imperatorem romanorum, nostrum et tocius regni nostri inimicum specialem confugisse, et quantum in eis extitit, se nobis et regno nostro emulos et inimicos prestitisse, ac contra nos rebelasse referuntur, ... Mátyás osztrák háborúinak egyike, melyet 1482 nyarán üzent meg III. Frigyes német császárnak, mint osztrák hercegnek, s melynek eredményeképpen később (1485. június 1.) el is foglalta becset.

200 A Bánfiak — az alsólendvaiak — a Haholt-Buzád nemből származtak. Lendva és Nempti várakat birtokolták tartozékaikkal, kiterjedt birtokaik között bírták - 1379-ben - Kutost és Csődét. Óriási birtokaikkal később is rendkívüli módon meghatározó tagjai voltak a megyének.

201 ... quod nos attentis et consideratis fidelitate et fidelium serviciorum meritis fidelium nostrorum magnifici Nicolai ...

 

   
Következő fejezet