Előző fejezet Következő fejezet

A lakosok családi és történeti jegyzéke.

 

E jegyzék kezdettől máig kiterjed az egész lakosságra, tehát nemcsak a nemesekre és előkelőkre, hanem a közemberekre is. Régibb -időből felvettem abba minden ember nevét, kiről az irások szólnak az utolsó száz évről azonban inkább csak a nevezetesebbekéit. Forrásaim az anyakönyveken s párbérlajstromokon kívül főleg a városi irattárban fenmaradt adó, közmunka, robot és követválasztó lajstromok s egyébb hivatalos jegyzőkönyvek, névsorok és okiratok voltak, nemes családoknál a megyei nemesi lajstromok s a családban fenmaradt okiratok, levelek és szóbeli közlemények is. Sok adatot nyertem a kortársak közléséből, kik közt hálával emlitem főleg a különböző egyházak élő tisztviselőit, továbbá Borotvás Kálmán, Jeney Imre, Pokomándy István és Halmi János neveit, kiknek közreműködése annál becsesebb volt, mert a közvetlen érdekeltek olykor egyenes felhívásomra is semmit sem feleltek, sőt voltak, kik nevöket elhallgattatni kívánták, A forrásra való utalások számára elegendő terünk nem volt.

 

A rövidítések és jegyek magyarázata.

A -nya.  =:  adománya, m.h. = meghalt, v. = városi,
  alapítványa, hagyománya. ns. — nemes, zs. — zsidó,
sz  = születésű,  született, zs. h, k. = zsidó hitközségi
cs. = család, családok,
e. = egyházi, t.  = táján. * = nemességének elegendő  bizonyítékát láttam,
é. — éves, évében, t.r.u.cs.  =  több különféle, régen és ujabban beköltözött család
f.m — földmíves,
i. = Iskolai vagy I = állítólagosán nemes eredetű.
  gimnáziumi j. = jótékony célú,

 

Magános évszámok az  előfordulás — kapcsoltak (péld, 1872 — 1880.)  az élet vagy a hivataloskodás kezdetét és végét mutatják.  Az az egyén,  kinek neve után vallás, évszám és hivatal vagy foglalkozás nincs kitéve,  általában reformátusnak, életben levőnek és földmivelőnek tekintendő.

Abonyi Sámuel 1840. Sámsonról. — Ábrahám 1290, az utolsó századokban földmíves és iparos ref. család, 1848-ban 3, 1910-ben 20 cs. Bálint csizmadia 1795—1834., Gyula tálas m.h. 1894, István tálas 1826, a földmíves 1886. Márton csizmadia, Péter takács 1810-1862., Sándor cipész, a papucsos 1891, János szül. 1824, József ács 1851—91.,  a  papucsos m.h.  1890. 69 é, a szabó 1910. 'Ábrahám fia  István  1450.  Sz.-kiráhon. — Ábrám  1560. — Ábrány  1815  —  Ábrai  (Figura)  Károly  tanár,  majd polgármester,  szül.  Szatmár  1830.  Részt vett az  1848—9. harcban. A debreceni jogi és  theologiai  tanfolyam végeztével segéd-lelkész, majd (1853—62) szatmári, azlán pedig vásárhelyi gimn. tanár. Ily minőségben alapította az alkotmány helyreállítása után a Vásárhelyi Közlönyt, melyben a közönség addigi szeplőtlen jellemű vezéreit  hevesen támadta és lerántotta. Népszerűséghez jutván  városi,  majd megyei főjegyző, végül 1876.  polgármester  lett.  Egykori párthívei (főleg Karancsi lelkész) támadásai következtében végre  ez  állásáról is lemondott 1881. s Budapestre költözött, hol ettől fogva  az irodalomnak  és családjának élt,, míglen 1912-ben. ..mh. Neje Kovács Ilona, gyermekei  Zol-tá n állami tisztviselő és Aranka Makó Lajos színigazgató özvegye, b pesti lakosok. — Aczél, kalh. és ev. iparos cs. ok a XÍX. században. Károly pék mh. 1889. előtt, fia Károly bérlő, h"«z és földbirtokos, elköltözött a városból a 90-es évek elején Ennek fia  Károly  takarékpénztári tisztviselő 1911. —Ács kalh.  család  1738-1770.  reform. 1910-ben 2 cs. — Acsádi 1731.  2 cs. — Acsar, kath.1785. — Ácsi K. Miklós ref. iskolamester 1623. — Ádám kath. cs. 1778., ref. családok  1775. 1812. — Adamik György 1791. Szarvasról. — Ádamosi Gábor kövendi szül.  unitárius lelkész 1903—5. majd kövendi lelkész. — Adamovics Döme gör  kel. érd. tanító sz. 1839. Gábor kőmives, G v ö r g y megyei főügyész 1806-8.,  a  szolgabíró  1808—12".  1818, István   városi  irnok  1870,   Mátyás   főügyész 1782—5., a táblabíró 1790-6., Pál a táblabiró 1794, Sándor  városi tanácsos 1870, az adóigazgató mh 1885. 49 é., Sándor  szobrász  Brüszelben  végzett,  Jenő,  Döme fia,  várcsi  adótiszt  szül. 1874. — Ádáz András bérlő. — Ádler  Géza  terménvkere kedő  1886.  31  é.,  zs.  h.  k. elnök 1888-1890. kesébb Bécsbe elköltözött, Ignác seborvos 1846. 1848,  a kereskedő 1869.  41 é. -Feren ez kath. gyógyszerész szül. 1847. t., atyja Rudolf kereskedő, János kath. gyógyszerész szül. 1842, t. Szegeden, m.h, -— Adoni  (Adonyi, Sz. előnévvel is), 1731—1771, 2—2  cs. — 'Adonyi szabó 1771. — Adorján Ambrus 1557—7. P.-Ku-tason. Adorjáni (Adorján) 'István szabó 1849,'Károly. szabó 1849. 1863 , A r p á d vasúti íelvigy. — Agáci László kalh. tanító 1863—1896. Lajos kalh. tanító 1886. — Agárdi ref. cs, -— Agora Döme keresk. 1773. 1837. — Ágoston Pál 1715, János asztalos 1886-ban 53 é , a takács 1854. — Ágott Sára 1702 Makóról. —Agseró Márton 1188. Földvárról. Ágyai 1827. — Agyari 1812. — Alaburdi, Sz. előnévvel is, 1771. Alács, 1910-ben ref. cs. 1, kath. cs. 2. — Albert, Fekete előnévvel is, régibb és ujabb családok, melyekből a 18. század végéig idő szakonkint 2—15-öt találunk, 1848-ban ref. cs. 24, 1910-ben 81 ;András szűcs, Bálint 1886-ban 31 é., D á niel 1828., Ferenc 1886-ban 43 é., a tálas 1887-ben 69 é., a kovács 1878-ban 38 é., Imre csizmadia, Irina községi óvónő Kelemen L. tanító neje, István szűcs 1834-ben 25 é., egy másik 1888-ban 45 é , Mária 1823, Sámsonról, M i k-1 ós 1886-ban 58 é., Péter 1886-ban 32 é., Tamás bognár 1884-ben 44 é., János 1848, az iparos 1861-ben 52 é., a tálas 1886-ban 27 é., a szűcs 1904., József ref. tanító 1881 — 1907. Szatmárm.-bő! költözőit hozzánk, 1910. óta nyugalomban. E néven élnek még a kereskedő, a bognár, a szatócs és többen is. — Albertus 1702. — Alföldi István 1776, Debrecenből, egy másik 1829. Orosházáról, M i k 1 ó s esküdt 1767, János polgári i. tanár 1870 — 1904, amikor nyugalmazlak. — Álmos Márton 1470. Csomorkány-ról. — Almás 1470. — Almási 1731—95, 2 cs. 1848-ban 2 ref. 1910-ben 6 ref. cs. Ilona 1786. Komlósról, István csizmadia 1834-ben 40 é., egy másik 1886-ban 56 é. L aj os papucsos, Sámuel limár 1842-ben 36 é., az ács 1887-ben 50 é., Sándor kútfúró. — Alt kath cs. Bálint szabó, János borbély, József mérnök 1862. a gazdaember 1890., Vilmos számtartó 1872. és még több kath. és ref. cs. — Altheim Hózsás zsidó kántor és metsző, most 54 é., 'Ámadefi János 1488. Leiéről. — Ambrózi György kovács, van bognár is. — Ambrózius 1470. Csomorkányról. — Ambrus (Ambros, Ambruzs), e név viselői 1795. 1801. és 1814-ben fordulnak eJő. András 1886. 61 é., Ferenc 1886. 59 é., Flórián bognár, István szabó 60 é.. Sándor 1886. 52 é., József kovács 1831, — Amesdi Miklós 1408.- — Ancheli Ildefonz kath. lelkész 1793—1802. a József császár rendeletéből feloszlatott valamelyik szerzetházból jötl hozzánk s az idők változtával oda is ment vissza. Andai 1848. — Andi István 1760. Orosházáról, egy másik 1801. — Andor szabó 1823. — Andarkó János 1524. — András fia A n t a 1 és Sebestyén 1396. Sz.-kiráfyon. — Andrási András 1788., másik 1848., egy harmadik András 1778. Szigetszentmiklósról, Ferenc takács 1877., 'I s t-vánm, alispán 1807., Károly kovács m.h. 1892.52 é., Zsigmond országgyül, követ 1727., alispán 1731—42„ a megyei jegyző 1814. — Angyal József táblabíró 1774., alispán 1786., ref. és kath. cs.-ok 1818., a mérnök 1891., kinek neje Szomor Ilona, csakhamar R. szombatba költözött s ott, meg is halt, volt egy földmiyes is 1886. — Anhalcer Ádám kereskedő 1886 36 é. — Ániszfeld Dávid kereskedő Uj-szentannáról költözött be 1864-ben, sz. 1842.

 

184. sz. Ancheli Ildefonz névírása.

 

Ennek fiai, Endre orvostudor, szül. 1868. kerületi orvos, isk. a-ai vannak és Sándor vaskereskedő, városi th. biz. tag, a zs.h.k. népszerű elnöke, szül. 1865. Ezeken kivül Zsigmond. — Antal, kath. és ref. cs., Imre kath. tanító 1890—6., István kath. káplán 1899., Mihály városi jegyző 1817—20., János marhakereskedő m.h. 1908.67 é. — Antalik 1910-ben ref. 1 cs. — Antinovics g. kel. cs.,Tó-dor gondnok 1812—21. — Antonovics g. kel. cs, György iparos 1848., Illés egyh. gondnok 1797—1809., Illés Tivadar ügyvéd, alispán 1861, főszgbiró 1872—6, Tó s a kereskedő 1808. — Antos, ref. 1910. 2 cs. — Apa, batidai jobbágy 1557. — Apatócki 1910. égy ref, cs. — Apró kath. cs. egy tagja m.h. a pestisben 1738, egy másik m.h. 1778, János kovács él. — Aracsi 1715— 1762-ig időnként 2. cs. 1848., 1910-ben 22 ref. cs., Dá ni e 1 szül. Nádudvaron 1841. állatorvos 1886—1892., később Makóra költözött, Máté szűcs mh. 1863. 28 é., János külterületi tanító m.h. 1891. 81 é. — Arad (Aradi) kath. cs. 1762—1788-ig 2., János csizmadia él. —Arany régebbi és későbbi családok a XVIII. és XIX. században, időszakonkint. 2—5 cs., 1848-ban 12, 1910-ben 41 ref. cs., Imre borbély, Mihály szabó, él. 1900-ban 26 é,, Sándor szabó m.h. 1873. 24 é., a kovács él, János, korábban Auspitz, városi számvevő, születelt Mezőkovácsházán 1871-ben, Hermán vendéglős, fia, zeneművész és dalszerző, a városi dalárda és vegyeskar érdemes  karnagya, főgimnáziumunk növendéke, városunkban 1885-ben települt meg. — Aranyi ref.  családok, 1738., 1802. és 1919-ben, Lázár, eszlári 1855-1 szül. külterületi tanító 55 é. —Araski 1848. — Arány 1841. — Ardai cs. 1742-1795-ig 1—2,  1848-ban  4,  I9l0-ben 18 ref. cs., Imre tímár m.h.  1910. 34. é. István a fazekas m.h. 1839. 43 é., Mártona városi hadnagy 1878, M i h á l y a hentes mh.1873. 36 é.,  a tálas m.h. 1886. 77 é., József a timár m.h. 1903. 70 é. — Argyilán 1766. — Arhus ref.  cs.  1910-ben. — Ari mh. 1805., egy másik 1811. — Aris Islván 1767. Dabosról. — Árkos Mihály 1761.  Orosházáról. — Árkus kath. cs. — Arna 1562. — Ardy Lajos szabó mh. 1905. — Ársics 1910. 1 ref. cs. — Artai mh. 1824. — Artilán 1731. — Árva családok előfordulnak 1562, és 1563, 1731—42-ig 1—2 cs., 1811, 1823, 1824,, 1825. — Árvái  István  1886,  65 é.,  Mátyás 1835. Szentesről.  - Aszalai  1848-ban 4,  1910-beu  20 ref. cs., Mihály  szűcs 1827., Sámuel  kereskedő 1886. 35 é., Sándor 1886. 48 é., János 1886. 46 é. — asztalos feles számú,  korábbi és későbbi különböző fajta családok állottak fenn e néven, 1731—1795-ig 5—7 cs., 1848-ban 17, 1910-ben 57 ref. cs. Egy része nemes.  András  csizmadia 1788., Bálint I886.,36é., Erzsébet 1771. Békésről. Ferenc ref. tanító  1845—1862-ig,  ezután Békésgyulára költözött, a timár 1826., 1830., 1879., az asztalos mh. 1895. 24 é., a bognár m.h. 1864. 67 é., a csizmadia m.h. 1873. 48 é„ Gábor 1783. Makóról, István ref. egyházi gondnok 1746—47-ig, az esküdt 1839-40.  Ja timár  1849, egy másik timár m.h. 1864.  75  é.,  egy  harmadik  1886. 60 é. Károly  bognár,  Lajos  cipész  és  a  kovács  élnek. "Márton  1848.   timár  m.h,  1892.  68  é.  Mihály 1848. mh. 1861., 62 é., a csizmadia  m.h. 1886. 80 é„ Pál kalapos m.h. 1864. 42 é.  Péter iparos 1848., a timár s birósági becsüs m.h. 1893. 73 é, Sámuel 1886-ban 43 é., a kovács mh  1882. 82 é., 'Sándor 1827—1897-ig  érdemes ref. tanító 1847—1897-ig, amikor m.h. 69 é. (felesége Vajnai Katalin), fiai : Sándor helyb. ref. s. lelkész, majd csorvási rendes lelkész m.h. 1904., Imre, orvosnövendék m.h. 1888., Lajos postafőtiszt Budapesten; Sándor kath. káplán 1879—87-ig, a kovács s árvaszéki becsüs, (neje  Gál Anna m.h. 1910. 77 é.) János timár 1869. 39 é„ a kőmi-ves m.h. 1888. 68 é., a gazdálkodó m.h. 1873.74 é., József gimnáziumi  rektor  1742—43.  —  Átány  1731.  2  cs. — Atári 1848. — Athanáziusz Gábor gör. kel. tanító 1841—49. — Átok, 1557. Gorzsán., Lőrinc 1557—8. — Auer Ferenc kath, tanító. — Ausz 1910-ben 1 ref. cs, — Ausch Janka zs. tanitónő 1894—95. — Auspitz 1. Arany. — Ajtai Gyula állami polgári fiu iskolai igazgató 1898. óta, Veszprémből helyezték ide, 50 é, kath., János unitárius lelkész 1885-1890, most homoródalmási lelkész, kolozsvári születésű Baader Ferdinánd 1857. és János 1870. kath. káplánok — Baba 1848. — Bába 1701—1722 ig 1 cs., Antal m.h. 1876. 66 é., M i h á l y csizmadia 1826. Babácsek Eduárd cip. m.h. 1887. 27 é József kömives 1880. — Babarczi Szegedről költözött be s először Imre tűnt ki a családból, kit 1807-ben vármegyei főjegyzőségre, egy év múlva alispánságra választottak meg, mely utóbbi tisztséget 1835-ben is viselie. Országgyűlési képviselő is volt. Fia, Antal 1837-ben vásárhelyi szolgabíró, nemsokára tehetsége és összeköttetései révén helytartó-tanácsi titkár, majd tanácsos lett. 1847-ben konzervatív irányzattal Csongrád vármegye országgyűlési követének választatott, a forradalom alatt Windischigrátz polgári biztosa s ezután is császári biztos volt. Ilyen érdemeiért lett 1855-ben Szent István rendi lovag és báró. Leánya Gizella, József nádor udvarában felolvasó-nő volt. Valamikor az Andrási-utcai Erber-féle (most Kenéz-Hódi) házban laktak. — Babáj 1806. — Bábiczki ref. cs., András szűcs 1788., 1848-ban 4, 1910-ben is 4 cs. — Bablovics Mihály szűcs 1768. — Babó A n d r á,s 1562. Pereskutason. — Babolcsai Péter 1772 Szentesről való. — Babonai János 1454. — Babos Eva 1827. Nagykőrösről, János 1794. Nagykállóról, József 1828. szintén Nagykőrösről jött. — Bach Mihály iparos 1848., J ó-zsef kath. gondnok, asztalos 1817—1858. — Báchi 1767: 2 cs — Bacsa régi cs. Mihály 1886., Péter kovács él. Bácsik György kovács 1886 63 é., egy másik f,m. Sándor jogtudor, j.-biró m.h. — Badalik Lajos bognár. — Badda Gábor uradalmi inspektor 1730. — Bagi 1760—95 ig idő-szakonkint 1-2 cs., András kath. tanító 1760., az ács 1826., Károly bognár 1861., a kovács 1904. 34 é. az asztalos és slőyd tanító 1904. 65 é„ Sándor az esztergályos, bognár, asztalos, és fakereskedő 42 é,, János kovács, József 1908. — Bagócz csomorkányi jobbágy 1560. — Bagocs Orbán 1563. Földváron. -— Bagoly 1813. — Baglyas 1775. — Bak 1771-88-ig 1—2 cs., 1848-ban 2, 1910-ben 6 ref. cs. Imre városi őrmester, István borbély, fürdős, Lajos csizmadia m.h. 1900. 69 é. Mihály 1810. Körösladányról, a csizmadia mh. 1863, 80 é., egy másik 1859.-ben 37 é., Sándor 1805. Körösladányból, a csizmadia m.h. 1849. 70 é. János timár m.h. 1849. 34 ó.

Baka ref. cs. — Bakacsi Ferenc városi pénztári ellenőr. Szegedről 1884-ben költözött be, — Bakai András 1848. Más család sarja Lajos dr. városi kórházi orvos, törvényhatósági bizottsági tag, Péter kereskedő és Kovács Zsuzsanna ev. vallású fiók. Sz. Szarvason 1845, neje Endrei Sarolta. Gyermekei, Lajos bpesti orvostudor, Sára Be-nes Gyula mérnök hitvese, Loránd egyetemi hallgató. Apjok mh. 1905. 60 é. - Baki Sándor 1788. Makóról. — Bakó régibb és ujabb, különböző eredetű családok, 1701— 1742-ig 2—3. Ferenc esküdt 1721—28-ig Irma óvónő él, István kalh. káplán 1881. — Bakocs Orbán 1562. Földváron. — Bakonyi 1557. Újvároson, J á -nos 1809. Szentesről, egy másik 1821. szintén Szentesről.

Bakos András szatócs 1904 49 é., István Í886. 43 é., János telkes gazda 1848. a kalh. tanító él. — Bakró kath. cigány 1776. — Baksa 1731-95 ig 2—4 család, 1848-ban 4, 1910-ben 12 ref. cs. F erenc asztalos m.h. 1885 53 é., L a j o s jogtudor, Mihály és C, Nagy Juliánna fiók, sz. 1848. máj. 12-én, előbb temesvári ügyvéd, majd (1892—8.) városunk polgármestere, csakhamar a ref. egyház főgondnoka, egyházmegyei tbiró, jegyző és a magyar országos ref. zsinat tagja és jegyzője, majd Szeged város főkapitánya s egyházkerületi jegyző, végre a magyarországi ref. konvent előadója, a ki mint ilyen Bpeslre költözött, neje Dózics Alexandra. Férjes leányai vannak; Mihály szántó-vető, György és Csala Katalin fiók 1820 — 1892. Először Cz. Nagy Juliannával, (Pál leányával, másodszor pedig Szél Teréziával, Sámuel lelkész lányával lépett házasságra, melyből négy gyermeke maradt, egyetlen fia a már említett Lajos, a szűcs m.h. 1892. 43 é.,Sándor kőmives, — Baksó m.h. 1811. 27 é. — Baktai András kőmives, fia, János kath. pap. Ref.-ok voltak: Ádám 1809. Szentesről, a takács m.h. 1872. 62 é., egy másik 1850-ben 72 é., István takács m.h. 1870. 62 é., a rézműves m.h. 1848. 60 é., a kovács m.h. 1888. 64 é., Sámuel csizmadia m.h. 1873. 21 é., a takács m.h. 1856. 40 é., József takács m.h. 1852. 49 é. — Balla 1731—95. 2—3 cs. 1848-ban 3, 1910-ben 7ref. cs„ István állatorvos, Péter és Pócsi Jul fiók, szül. Szalárdon 1859. neje Szűcs Margit, elköltözött 1908. Szoboszlóra. Béla szintén állatorvos. — Balai 1756. — Balaka Jakab 1458. —,Balaskó 1774. — Balásovits Isván biztos 1750. — Balassa Ármin (Weisz Antal itteni keresk. fia) jogludor, született 1861. aug. 4-én. Tanulmányai elvégzése alán népszínműveket, népies dallamokat s tárcákat irt  a  helybeli,  szegedi és bpesli lapokba — tárgyát a vásárhelyi népéleiből merilvén, majd ügyvédi irodát nyitott Szegeden s mint kriminálista lünt ki ; többek közt ő volt Istenes Horváth János és Ha-verda Mária védője, miáltal országos hirre telt szert. E melleit szerkesztette a »Szeged és Vidéke« c. politikai napilapot az oltani Dugonics Társaság éleiében tevékeny részt vett, s vezére volt a képviselő-válaszlók azon pártjának, mely b Bánffy Dezsői küldte az országházba. Más Balassa családból való Sándor kataszteri becslőbizlos, kinek neje Dózics Mária, leányai pedig M á r i a, Faragó Sándorné és E r z s é b e l Kokovay Andrásné, mh. 1885.Balázs 1848-ban 3, 1910-ben 7 ref. cs. András unitárius leik., sinfalvai születésű, később is ide ment vissza lelkésznek 1905-ben, Antal uradalmi ispán 1812-5-ig, az iparos 1848. Gábor ács m.h. 1880. 64 é.Imre külterületi la nitó m.h. 1876 29é., Sámuel 1863. Imre apja, János városgazda 1795. majd esküdt 1803. főbíró 1807—08. egy másik esküdt 1837, a jegyző 1812—48., az ügyvéd 1861., József zsidó fakereskedő. — Balázsi m.h. 1841. — Balika 1499. Donáttornyán, e néven 1848-ban s ma is vannak reformátusok. — Baliko 1848. — Balinka 1788 — Balkányi m.h. az 1738 i pestisben. Ballabás Sándor iparos 1886-ban 48 é., a bognár 1904-ben 37 é., János latai szül. uradalmi tisztv. neje Hirscb. .mmer Józsa m.h., —Balint t.r.u cs. 1701 — 95-ig 1—5 cs., 1848-ban 3, 1910-ben 14 ref. család, ezeken kivül kalh.-ok még nagyobb számmal. Albert földesgazda 1848 Imre takarékpénztári s. könyvelő 26 é., István esküdt 1713—14. egy másik kalh. f.m., a forrad, bizottság tagja 1818, József kalh. fm. malomlulajd. 1861. 1892 1000 k-t hagy újtemplomra. — Balog csomorkányi jobbágy 1560. 1562—63. ujabban Pap és Szabó előnevekkel és ezek nélkül is, 1715-95-ig időszakonkint 2-8 cs. 1848-ban 51, 1910-ben 132 ref. cs., 1778-ban kalh. cs. 1-4. András főbíró 1760. 1786, másik Sámsonból, csizmadiák is többen, Bálint 1848, 1886. 66 é, E d e fűszerkereskedő él., Ferenc megyei esküdtek 1715, 1767, 1771, 1774 76, a szolgabíró 1787—94, a v. jegyző 1790—1812, az árvagvám 1825, a ref. laniló 1842—47, a lányai tanító (sz. 1850.) 1904, a szabó m.h. 1805. 44 é., egy csizmadia mh. 1872. 65 é., a téglaégető 1853., később még hárommal találkozunk, a szűcs él, György 1767. Inokáról G y u l a áll isk. tanító 28 é., Imre kovács, István megyei esküdi 1805—06, egy másik 1789. Balmazújvárosról, a harmadik 1814 Orosházáról költözött be, kovács volt három, egyik 1830-ban 75 é., a másik  1849-ben 8 é. a harmadik 1866-ban 74 é. halt meg, a sertéskereskedő m.h. 1886. 65 é. a ref. tanító 1884-1891. ezután Nagykikindára ment, hol ma is él, van még e néven kereskedő, molnár, sziírszabó, szatócs, aki 1901-ben 32 éves volt és pék is, Lajos szabó 47 é., van lakatos is, László iparos m.h. 1907. 60 é., Márton cserepes m.h. 1862. 30 é., a törvényhatósági bizottsági lag él, Mátyás 1563., Mihály ref. kántor 1756, a ref. tanító 1816-47., 1774-ben Gyomáról, 1775-ben T.-Palkonyáról, 1767. Darvasról, 1832. Sámsonról érkeznek ilyen neviíek, a bognár in 1). 1871. 55 é, az asztalos m.h. 1874. 56 é., a takács m.h. 1877. 58 é., a gépész m.h. 1906. 32 é., az ács él.. Pál ref. tanitő 1888—89., van e néven kovács és kőmi-ves is. Péter van kőmives, egy másik fa és szén kérés-kelő, Sándor a cipész 1896-ban 38 é., a lókereskedő m.h. 1905. 55 é., csizmadia és kőmives keltő-kettő, van bognár és mázoló is egv-egv. T a m á s szabó m h. 1901., 31 é., János több, kik 1778. T. Inokáról, 1802., 1815. Szentesről jöttek, a lakács m.h. 1873. 43 é., a cserepes ni h. 1815, 53 é., a tálas m.h. 1873, 36 é., a szabó m.h. 1901. 40 é., a cipész 1904-bun 38 é., József kettő, kik Jászberényből 1811. és Szentesről érkeztek 1812, az asztalos él. — Balogi iparos család volt Makón. Először Katalin költözött városunkba, mint Papy József ügyvéd neje, i. a-nya. 2000 k., m.h. 1912. Utána jött 1818-ban joggyakorlatra Soma (1823—1893.), ki egyébként Debrecenben theologiára készült s a ki Tárkány Szűcs Juditot vcvén feleségül, szintén nálunk telepedéit le s 1865— 70-ig kitűnő főbírája volt a városnak. A harmadik testvér Zsuzsanna, hasonlóképen itt ment férjhez Nagy A. Istvánhoz. Soma fia Imre földbirtokos, ezé pedig Samu földmíves és Mihály orvostudor. — Báloss István 1715. — Baltazár Benedek 1537. bíró, Péter borbély 1896-ban 35 é. — Bán már 1443-ban fordul elő, később 1742—95-ig időszakonkint 2-4 cs., ref. cs 1818-ban 15, 1910-ben 47, Endre népbanki könyvelő 42 é., Ferenc csizmadia mii. 1893. 65 é., a szűcs él, Frigyes kath. káplán, G e r-ge ly 1813.Rév-Komáromból, egy másik N.-Kőrösről, a szűcs 1832., István szűcs m.h. 1885., 61 é., a takács 1867. 1898. a csizmadia mii 1903., 80 é, a ref. s. lelké z 1909—10,, ezután böjti lelkész, Lajos szabó m.h 1881., 29 é., a csizmadia m.h. 1895 13 é., a másik csizmadia él, Mózes városi végrehajló 46 é., Pál takács m.h. 1849. 73 é., a tímár m.h. 1877 67 é., Péter  csizmadia  m.h.  1881. 74 é, Sándor csizmadia m.h. 1878. 54 é., a másik csizmadia él, Tamás takács m.h. 1887. 80 é., János néven van cipész, csizmadia és papucsos, volt takács is 1890. — Banna m.h. az 1738-i pestisben. — Banai 1848., István 1885, János 1886-ban 32 é. — Bánczki 1910-ben 3 ref. cs. — Banda ős és későbbi család időszakonkint 1722—3l-ig 1—2 cs., egy közülök m.h. az 1738-i pestisben, János adószedő biztos 1731, a birtokos Újvároson 1745.

Bandelkó kovács m.h. 1843. — Bandirkó 1524. — Bandula Miklós néven kettő, kik 1886-ban 43 és 35 évesek; János 1886-ban 35 é. — Bánfi t.r.u.cs., időszakonkint 1701-95-ig 4- 12 cs., 1848-ban 34, 1910-ben li 1 ref. cs., Bálint 84 köblös föld gazdája 1720., egy másik 1819., Eszter Be-recki Sándorné buzgó vallásos nő, a ref. egyháznak is adott 1909-ben 1000 K-t, F e r enc takács m.h. 1875. 63 é., Gábor törvényhatósági bizottsági tag 1900., György 1715., a máúk 1886-ban 50 é., István a hat ökrös gazda 1701,azesküdt 1777, a városgazda 1780., esküdt 1791., 1794., a tálas m.h. 1856, 25 é.. a kőmives m.h. 1895. 36 é., Károly adóhivatali tiszt 1891, Lá sz 1 ó 1708, Lajos szűcs és a kőmives élnek, Mihály 1752, a takács m h. 1907-b2n 78 é., Péter szűcs m.h. 1899-ben 67 é., Sámuel szűcs m.h. 1849-ben 35 é., Sándor kovács m.h. 1881. 31 é., a másik él, János hat ökrös gazda 1701, a városgazda 1751—52, a 2251 lánc földes gazda 1752—61, az esküdt 1778, a kötélverő m.h. 1853, 20 é., egy Szentesről 1827., a korsós m.h. 1825, József órás, Zoltán máv. pályafelvigyázó 42 é. - Bang 1722—95-ig 1-2 cs., 1910-ben 33 cs. — Banga 1715—95-ig időszakonkint 1—9 cs., 1848-ban 15, 1910-ben 50 ref. cs., Bálint kőmives m.h. 1906. 30 é., György ref. gondnok 1759, István mészáros, M i k-1 ó s birtokos Újvároson 1745, Pál 1787, esküdt 1791, P é-t e r székbiró 1751-52, a másik v. esküdt 1755, a főbiró 1764, Péter városi házi pénztárnok, később 1893. főszámvevővé nevezték ki, nyugalomba ment 1900-ban, országos hírű dinnyelermelő, leánya Mária Szabó Imréné tanítónő, Sámuel ginin, tornalanitó, 1881-i sz., Sándor kútfúró, János  városgazda^ 1793,, a csizmadia m.h. 1864,  73  é.

Bangó József kőmives sz. 1810. t., építette a Konstantin, Péter emeletes házát az Andrássi-utcában, m.h 1885 t., fia Ádám szintén kőmives 1896-ban 36 é. — 'Bánhidi 1845-48-ig 2—4 cs., 'András táblabíró 1848, Albert mézeskalácsos, G á s p á r székbiró 1751—52, István csongrádi 1876-i születésű járásbirósági irodatiszt,  M i h á l y  1848, József táblabíró 1848, a borbély él. — Banka István apa és fiu, kath. földmívesek 1880., 1900, Pál utóbbiknak testvére 1900, 1912., János m.h. — Bánki Ilona 1734. — Bankó Sándor 1827. jött Halasról. — Bánó Mihály kath. káplán 1814., Sándor 1818. — Bánőczai György 1561. — Bányai Lajos törvényszéki biró 1895, Mihály réf. kántor 1760—87,Sándor karcagi, 1856-i születésű, 1883. óta főgimnáziumi vallás tanár, e. jegyző, felszentelt lelkész, több vallástani kézikönyv szerzője, a ref. nőegylet tevékeny elnöke, e. a.-nya 200 k, neje Miklovic Emilia, gyermekeik, Sándor orvostudor Nagyváradon, József jogh., Lajos debreceni theologus senior, a főiskolai Ifjúsági Közlöny szerkesztője; más cs.-ból János borbély m.h. 1876,20 é., Z s i g-mond ref. tanító 1823—24. - Bánszki István csizmadia, János csizmadia 1861, kinek 1863-i hasonló nevű fia budapesti ügyvéd. — Banya 1723. — Barabás 1738, István káinoki születésű unitárius lelkész 1905. óta. 35 é., Miklós 1523. Kopáncson, 1529. Csomorkányon. — Bárány 1848, Ábrahám rákos-péceli születésű zsidó házaló kereskedő, nemzetőr, 1848-ban 56 éves, a 60-as években nyomtalanul eltűnt, Ede és Gyula bádogosok, Sámuel peceli születésű házaló kereskedő, nemzetőr, 1848-ban 50 é. — Baranya 1562. — Baranyai t.r.u. család, időszakonkint 1701—31-ig 1—3 cs, Aladár állami tanitó22 é., Péter városi fogalmazó 1888-ban 33 é. — Baranyás 1795-ben 2 cs., egy családtag m.h. 1805, 56 é. — Bárányi t.r.u.cs., melyek egy része Szentesről telepedett ide, időszakonkint 1701-95-ig 2—3cs., 1848-ban 14, 1910-ben 52 ref. cs., Antal italmérő, E1 e k dr. orvos, Péter fia m.h. 1910-ben 48 é., Ferenc ács mih. 1907. 75 é„ István tálas kettő, meghaltak 1879. 65 é. és 1906. 32 é., Márton 1844., Mihály 1562, egy másik 1784. Makóról érkezett, Miklós birő 1841-45, Péter esküdt 1720—21, 1728-33, a városi adópénztárnok, nyugdíjba ment 1892, m.h. 1896. 75 é., a hentes m.h. 1877. 50 é., Sándor, kettő a papucsos és a csizmadia, János 1848, szintén papucsos. — Barás m.h. 1811, — Barát 1563., 1848 és 1910-ben 4 ref. cs. Ferenc 1820. Gyuláról, a másik m.h. 1885,, Imre ref. s. lelkész 1899—1903-ig, jelenleg magyar-ittebei lelkész s egyházi író, sz. Gáván, hol apja lelkész volt. — Barbeli 1560. — Barcza 1848, 1910-ben 2 ref. cs. Antal megyei főügyész 1790, az alszolgabiró 1806—07-ig, Gergely csizmadia rn.h. 1829, 62 é., Lajos városi utbiztos 53 é., Sámuel kovács m.h. 1853. 39 é. — Barczán Kálmán városi segéd számtiszt m.h. 1895, Péter 1557—58. — Bárdos 1910-ben 2 ref. cs. — Bárfai m.h. 1805. — Bari kath. cs. 1795-ben 1 2 cs., Sándor ref. s. lelkész 1864-ben, később bátyúi lelkész. — Baricsa, Kis előnévvel is, időszakonkint 1762-95-ig 2-3 cs., 1848-ban 9, 1910-ben 42 ref. cs, Ferenc Imre és Lajos kovácsok, ulóbbik m.h. 1891, 27 é., Sándor kovács, János f.m. m.h. 1904, 73 é., József cserepes m.h. 1876. 60 é. — Bariska cs. 1701. — Bárkányi Imre szobafestő. — Barkász 1910-ben 2 ref. cs., Károly 1842,— ki szatmári sz. gimnáziumi tanár 1870, —1902. a mikor m.h. 60 é.,neje Lubinszki Jol., gyermekei: Ernő adótiszt, később polg. isk. tanár, Lajos jóhírű festőművész, fiumei polgári isk. tanár, Károly gimn. tanár Pápán, József joghallgató, Emil műegyetemi hallgató. — Barlabás András 1779., Nagykőrösről. — Barmos m.h. 1800, János 1763. Makóról. — Barna 1715—95-ig időszakonkint 3—4 cs. 1848-ban ref cs. 6., kath. cs. 3, 1910-ben ref. cs. 28. Bálint borbély, Endre ügyvéd, Ferenc és neje Kis Sára, református nőegyleti alapitványuk 200 k., G y ö r gy 1803., Nagylakról, Márton zendülő 1753, Sámuel 1814, Szentesről, Sándor csizmadia, János 1715. — Barnabás József 1470, Csomorkányon. — Baraabásfi 1470, János 1470. — Barmus m.h. 1819. — Báró (Báron) Mózes örményi (Nyitram.) születésű, zs. házaló kereskedő, 1848-ban 44 éves," fiai Ignác és Márkus szobafestők, előbbik leánya Janni tehetséges festőmüvésznő mh, 1910. — Barócz 1910-ben ref. 1. cs. — Barók János 1816. Orosházáról. — Baronya 1562. — Barsi Antal 1715, Bálint kath. kántor-tanító 1838—47, egy másik ref kán--tor m.h 1849. 40 é., fia Gyula törvényszéki jegyző és vizsgálóbíró 1872—76., később Szolnokra költözött, István 1715, Kálmán külterületi tanító mh, 1901, 65 é. — Barth 1. Barla. — Bartha t.r.u.cs., csak egy részök nemes. Becsi, Tót előnevekkel és ezek nélkül is, 1701—1847-ig 1 — 15, 1848-ban 9, 1910-ben 48 ref. cs., Erzsébet 1806. Mindszentről, Gergely 1782. Szentandrásról, István kereskedő 1755, a lakács 1835, a városi adótiszt, 1877-i születésű (István gazdálkodó fia), Katalin erdélyi származású (férjezett Szász Károlyné) ref. lanitónő 1896 óla, Károly szabó, Mihály a v. gazda 1785, a szakbíró i789-90, a főbíró 1703—94, a törvénybiró 1798—1805, a ref. gondnok 1801. volt egy másik 1790. Szent-Jánosról, él egy papucsos ma is, Pál szabó 1848, Sámuel 1848, a gölöncsér  m.h.  1888.  43  é.,  a malomtulajdonos m.h. 1903. 66 é., a szabó s a tálas élnek. Sándor földmíves m.h. 1903, 66 é., János esküdt 1713-14, 1720-21, 1722—33, a csizmadia 1714, a 1369 lánc földes gazda 1752—1761, a ref. főgondnok 1842-43, a telkes gazda 1848, a gazdálkodó (öreg) m.h. 1854. 78 é., a kosárkötő m.h. 1876. 56 é., az ügyvéd 1886-ban 45 é., a mészáros 1896-ban 42 é.,a szobafestő él, József Erdélyből költözött hozzánk, külterületi tanító volt 1890—92, mikor Debrecenbe költözött, egy másik József posta és távirdai s. ellenőr, szabadkai 1858-i sz., (apja Ádám kereskedő), Juliánna Korsós Jánosné e. a.-nya 200 K. — A nemes Bartha cs.-nak 1636-ban Pan-on (Nyitram.) volt birtoka, melyet azonban zálogba adott. Ekkor egy némely csa ládtag Léván (Barsm.) Hellenbach birtokán ispánko-dott, mások Esztergomba és Szegedre származtak el, de Panon 1749. az ösi birtokon is maradtak még közülök. Nemsokára 1686. Lipót királytól nj nem:si levelet nyertek, melyet az utódok Nyitram-ben hirdettettek ki 1754. Városunkba először János költözött 1786. két fiával, Györgyg y e 1 (m.h, 1804.) és Mihályival, ez utóbbi esküdt volt a városnál 1806., kiket ref. vallásuk miatt üldöztek ki Panból. A bujdosásban nemesi igazolványaikat elveszítvén, magok és utódaik jobbágy sorsban éltek, mígnem előkerítvén nemesi levelöket 1803. ezt Csongrádmegyében is kihirdették. A nemes család tagjai M i h á l y f m., kinek neje Nagy A. Juliánna, gyermekeik M á r i a Varga Pálné, János f.m. m h., Róza Jakó Jánosné, Lidia Takó Ferencné élnek, utóbbik Mihály öccse Sándor 1815—1900. ügyvéd, 1847—48, megyei alpénz-tárnok 1848., polgármester 1853. 5, e. és i. a.-nya 2120 k. Gyermekei: Sándor ny. gazdatiszt m.h. 1894. 45 é, István, Zoltán, Vilma Técsiné, Róza Gó'zné, Ka-milla Dózsáné, Ilona Kis Gyuláné. — Bartelóde Angeli cukrász, — Bartfai 1731—42-ig 2—3 cs., egyi m.h. az 1738-i pestisben, János iskola rektor 1761—67. — Bartók Gergely 1563 Földvárról, Pál 1886-ban 72 é., János 1886-ban 36 é. — Bartolomeidesz István csizmadia 1847, Pál 1800 t. Földvárról. — Bartusz ref. cs. 1910-ben. — Barjas 1563. — Basch József városi mérnök, csantavéri 1871. sz., egy másik József lakatos 1839. — Basa János járási esküdt 1845—46, József szolgabíró 1815, aztán cs. k. tisztviselő. — Bata (Batta) Antal külterületi tanító 1894, Mihály 1783. Makóról. — Bátó András csizmadia. 1904-ben 47 é.,  János  csizmadia 1904-ben 50 é.

— Batidai Imre 1415. — Batik Sándor 1844. Szentesről.— Batka m.h. 1835. 31 é. — Bátor Mihály 1738. — Bátori az 1738-i pestisben halt meg egv ilyen nevű, 1742-62-ig 2—2 cs., Mihály borbély 1750, a kivégzett 1759, a fő bíró, ki 1752—76 közt isinételt ízben állott a város élén s kiről e mii folyamán sokszor volt szó, egv másik főbíró 1780—85, Sámuel ref. kántor-tanító 1807—09, Sándor ref. tanító 1881—1901, Kántorjánosiból költözött hozzánk, m.h., J ó z s ef nagyvátyi 1882-i születésű gimnáziumi tanár 1904. — Bauer, e néven különböző időkben több jónevü zs. család. Dávid szenici szül. kereskedő, nemzetőr 1848, Ignác orvostudor, egy másik Ignác, kinek neje Új helyi Szeréna, nagybérlő, Mór kettő is, kereskedők 1896, Salamon 1848. Mindnyájok közt legnevezetesebbek Jakab és fiai. Az első Szentesről költözött hozzánk, a most is virágzó gőzmalom alapitója 1869. m.h. 1892. 73 é. Tőle származtak 1. Albert gépész-mérnök, lakott Budapesten, Parisban, Bukaresten, hol fia Rikhárd, a párisi kereskedő, született 1885-ben, Büchler Rózsától, ki most ének-tanítónő Parisban, mig maga az apa Buenos-Ayresben vasut-épitési vállalkozó; 2. Emil nagybérlő a Bánságban.

Sándor (neje Weiss Regina) zs. hitközs. épitő-bizottsági elnök, fiai Lajos orvostudor Temesváron és Imre.

Gyula (zs. hitközségi pénztárnok, neje Láng Blanka) testvérével, Sándorral együtt a gőzmalom tulajdonosai, földbirtokos, a közügyek avatott, lelkes harcosa, fia László egyetemi hallgató, 5. Antal földbérlő, elköltözött. — Baxa Tamás 1489. — Baja 1848. — Bajai István uradalmi irnok 1794, János 1507. — Bajkai György 1845 Szentesről, Lajos állami tanító 36 é. — Bajkó 1522. -Bajmóci 1742—62-ig 2—2 cs., 1848, 3 ref. cs., 1910-ben 9, Sámuel kath. káplán 1848, a gölöncsér m.h. 1831. 30 é. — Bajkai Lajos tanító. —  Bajnai Ferenc  városgazda.

Bazsa m.h. 1815. — Bebek 1561. — Beblovics Mihály szűcs 1788. — Bech Fülöp zs.h.k. előljáró 1840, Lőrinc a zs. szentegylet elnöke 1878, János sebész 1846. — Becs vagy Bes György 1605. — Becsák Sándor szabó m.h. 1863.

Becsei t.r.u.cs. időszakonkint 1701—95-ig 4—24 cs. 1848-ban 15, 1910-ben 48 ref. cs., Ferenc 1888-ban 50 é., a tálas él, Gergely borbély 1749—1750, Imre és fiai 1331 Batidán és Gorzsán, István gondnok 1753, a csizmadia, a pék, Lajos csizmadia 1904-ben 37 é., élnek, Mihály főbiró 1742-48, a lázadó 1753, egy 1822. Anyásról, egy 1825. Mindszentről, a cserepes 1852, egy kútfúró, János 1715, a takács m.h. 1871. 46 é., a ref. tanitő él. — Bécsi 1723-62-ig időszakonkint 1—4 cs., 1848-ban 7 ref. cs., Ferenc cserepes m.h. 1849. 32 é., Sámuel takács m.h. 1883. 76 é., Sándor cipész, János takács m.h. 1837. 74 é., az asztalos m.h. 1888. 21 é., József orvos 186l-ben 61 é. — Bedé 1791, egy másik m.h. 1806. — Bédi Miklós takács 1857, János takács m.h. 1895. 75 é. — Beér Laura zs. tanítónő, 1879—94. Mór kereskedő 1869-ben 55 é. — Begyács Lénárd kath. káplán 1872. — Beké kath. cs. 1745, János 1733. — Békési kath. és ref. cs. 1778, 1848-ban 5, 19l0-ben 8 ref. cs., András 1778. Dobozról, István ref. tanító 1867—68, ezután Abád-szalókra ment, Pál. makai származású ref. tanító 1794-1814, Péter 1820. Ágyáról, Sámuel 1787—1815, Sándor kovács m.h. 1883. 71 é., a ref. tanító 1842, János ref. tanító 1757—1799, a csizmadia m.h. 1892. 60 é. — Beki m.h. 1801. — Beck Lőrinc kereskedő 1848. — Bekmár m.h. 1806. 70 é. — Bekő 1910-ben 6 ref. cs., Ferenc ács, készítette az uj városháza, a Sas és a jbiróság tetőszerkezeteit, él, Lajos kovács m.h. 1882. 24 é. — Beksi Ferenc ref. tanító 1819—20. — Bellág Sándor kath. káplán 1857. — Bélák János városi főmérnök,' 1870. Kecskemétről választották meg hozzánk, 1882-ben a hosszufoki árm. társ. főmérnöke lett. Később Nagy-Váradra költözött, onnan vissza Kecskemétre, hol meg is halt. Fia, János orvos m.h. ugyanott. — Beleszi 1562, Imre 1562—63, Mihály 1562. - 'Belicai cs. Arad, Békés, Bihar és Csongrádmegyékben lakolt s tagjai jobbára tisztviselők voltak, egyébként, mivelhogy Jeskófalváról irja magát, Nyitramegyéből eredetinek tekinthető. 1730-47-ig 1—4 cs., Pál megyei főszolgabíró 1797—1806, az esküdt 1778—79. — Belie Ferenc ref. tanító 1886-ban, Szegedre ment. — BeJler Antal pintér 1845, volt e néven késes is, kinek fiai Antal szintén késes és egv ügyvéd Zomborban, Győr g y pintér 1845, Gyula vegyeskereskedő 47 é., Lajos kéményseprő, Lőrinc szabó 1861-ben 45 é., ennek fia Imre kath. káplán 1879, később kalotai plébános, Péter késes 1862. 38 é., az esztergályos 49 é., János vasúti tisztviselő. — Bellovics József megyei főügyész 1781., jegyző 1789—91, tábla-bíró 1792. — Belek 1800 t. — Belő cs., Albert 1564-ben Batidán, Péter esztergályos. — Bem m.h. az 1738-i pestisben. — Bencze törzsökös cs. 1701, Imre földmíves iskolai tanító 1900, Zsigmond bágyi (Udvarhelym.) 1863-i sz. gimnáziumi rajztanár, e mü egyik derék rajzolója.

 

185 sz. Bene Gy. névírása.

 

— Benczik n.h. 1807, István timár 1896-ban 57 é. — Bencsik 1848-ban 2, 1910-ben 7 ref. cs., Bertalan kovács, I|m r e ref. tanító 1888—92-ig, ezután városi tisztviselő, majd szeretetházi gondnok 42 é., elköltözött Kiskőrösre, Pál bor-mérő 1904-ben 34 é., János iöldmives 1840—1911, fia János kir. törvényszéki bíró Máramarosszigeten sz. 1864, fentebbi Imre testvére. — Bende 1910-ben 1 ref. cs., Erzsébet 1781, Kata 1786, Sára 1769, valamennyi Szentandrásról. — Bene több ilyen nevű nemes és közrendű családokra akadunk, 1701—95-ig 1—2, 1848-ban 5, 1910-ben 1 ref. cs., Alfréd gimnáziumi rajztanár 1870, Antal alügyész 1803—06, Ferenc 162 köblös földes gazda és városi esküdt 1790, a városi adótiszt m.h. 1885. 33 é„ György a kath. egyház első plebánosa 1727—41, Imre ügyvéd 1848, *a földesgazda 1869. 43 é., a kir. törvényszéki biró 1872—76, István a 96 köblös földes gazda 1720, az esküdt 1728. a főbiró 1731—46 és ref. gondnok 1742, 'az ügyész 1844, Kár oly bognár, 'Lajos főszolgabíró 1848, János 1564, egy másik 1726, József szegedi 1796-i születésü.szolgálatát mintirnok Csongrádon kezdette, volt főjegyző 1829. országgyűlési követ 1834, újból főjegyző 1835, majd helyettes főispán 1844—46, *az ügyvéd 1848. — Boné 1778. — Benedek alispán 1774, Albert 1470. Csomorkányról, Endre állami tanító, vár-almási 1883-i születésű. János kir. s. tanfelügyelő fia, M i-h á l y kodácsi születésű unit. kántor-tanító 1904—05-ben, ezután székelykereszturi  kántor-tanító. — Benedekfi 1470.

Benedikti Albert 1470, Csomorkányról. — Bende Péter városi jegyző 1820, János 1715. — Benes Gyula ármen-tesitő társulati mérnök 36 é. neje Bakai Sárika, elköltözött.

Bengyel György kath. plébános 1802—30. — Béni ref. cs. 1848-ban 2, 1910-ben 22, Sándor borbély m.h. 1905-ben. — Benicze 1560. — Beniczki András táblabíró 1846., Antal megyei biztos 1805, Miklós főjegyző 1792— 1822, alszolgabiró 1825—29, Mór kath. káplán 1825, János tálas. — Benke 1910-ben 7 ref. cs., Sára 1823. Sámsonból, János 1834Szarvasról, egy másik 1886-ban 62 é.

Benkovics, 1910-ben  egy ref. cs. — Benkó, első beköltöző Mihály iparos 1861-ben 72 é., József iparos 1861-ben 45 é. — Benkö, Nagy és Kis előnevekkel is, 1795-ben 5 ref. cs., 1848-ban 2, I9l0-ben 6 cs, István szűcs, Mihály f.m. 1886-ban 44 é., az iparos 1848, Pál csizmadia, Péter szabó 1849, János csizmadia, József csizmadia 1849. — Benne 1715. — Benő Péter 1600. — Benye időszakonkint 1722—31-ig 1—2 cs. — Bé-nyei 1910-ben 2 ref. cs., György papucsos. — Benyhe 1715—42-ig 2-5 ref., 1848-ban 6, 1910-ben 28 cs., Ferenc 1715, Lajos takács, Mihály kovács, János takács m.h. 1885.55 é. — Berci Sándor cipész. — Bérdi ref. és kath. cs. — Bére Ádám 1810. Szentesről. — Berec 1731—42-ig 2—3 cs., Pál telkes gazda 1801—03. — Bereck család hozzánk Tolnamegyéből Péterrel származott be, ki Nagyszoko-lyon 1764-ben született s 1796-ban a ref. Újtemplom mellett szervezett s újonnan felállított lelkészségben nyert alkalmazást. Az akadémiát Debrecenben végzé, honnan Nagy-igmándra ment rektornak. Itt templomi használatra imakönyvet irt s adott ki, melynek jövedelmén külföldi egyetemeket látogatott. Ezután egy évig Nagykörösön tanár-kodott, végezetre pedig hozzánk jött s nemsokára Kármán Teréziát vette nőül. Jó gazda volt, Szent-Gálon birtokot vett, itthon házat, téglagyárat épittetett. A szószéken hirtelen halt meg 1811. ápril. 11-én nagypénteken. Irodalmi működéséről már volt szó. A cs. nemzetség-rendje következő:

 

I. Pála város közművelődési ügyeinek lelkes előmozdítója volt. A kisdedóvó, a leányiskola s a főgimnázium javára bőven adakozott, A főgimnáziumnál tett 400 p. Mos alapítványa 1911-ben már 10074 kor.-ra növekedett. A téglagyártás , fatenyésztés körül is eredményeket szerzett. Özvegyének a ref. nőegyletnél Tvan 200 K-nás alapítványa. — Bereczki 1722—95-ig 1—5 1848-ban 12, 1910-ben 58 ref. család, István 1753, Kis-Berénybő!, Lajos ref. presbyter s törvényhatósági biz.  tag,  Pál  tálas,  Sándor a tálas m h. 1879, 35 é., a csizmadia, Tamás kőmi-ves, T a in á s n é női szabó, Zsuzsanna. — Beregi Lajos fűszer nagykereskedő, született 1845. Mindszenten. Atyja Kleinbart János, ki 1855-ben költözött ide. Először szabó, később kereskedő s mint ilyen milliomos lelt. Zs.hk.e. 1882—1910. Jószivéről, felekezete s városa szegényei javára telt gazdag adományai tesznek maradandó bizonyságot, m.h. 1910, György csizmadia 1788. — Beregszászi egy ref. cs. — Bérei István gimnáziumi tanár 1800—08-ig, vele kezdődik az állandó professzorság egyik korszaka 1757. — Berényi l910ben 2 ref. cs., József vasúti kezelő 44 é. — Béres Katalin 1842 Sámsonból, Sándor cipész m.h. 1875. 41 é., Sára 1789. Szentesről, János 1801. Szarvasról — "Beretvás (Borotvás) cs. Nagykőrösről származott hozzánk, hol István nagy vagyont és Lipót királytól nemességet szerzett, mikor is a* polgárság főbi-rájának választotta. Vásárhelyre először József (1777-1835.) költözött, kinek anyja már az idevaló Szilágyi János leánya volt. Ő itt földvétel és bérletek utján szintén  meggazdagodott tőle  a  nemzetség tovább  igy származott:

 

 

A család számos tagjai az ország más vidékére költöztek s házasság utján rokonságba jutottak a Halász, Patai, Farkas, Aczél, Gulácsi, Nyári, Német, Ruttkai, Czégényi, Szilágyi stb. családokkal. A vásárhelyi Beretvás család mindenkor egyházias érzületéről volt ismeretes. így József 1819-ben egyházi adószedő, majd főgondnok volt, gimn. a-nya 100 p. frt., egyéb viselt dolgairól több adat yan a ref. egyház jegyzőkönyveiben. Kálmán ügyvéd, a vármegyén kezdte közszolgálatát, majd 1886. a ref. egyház alapítványi pénztárnoka lőn, később teljesen a gazdálkodásra fordította minden erejét s szorgalma, takarékossága és helyes számításai alapján nagy földbirtokot gyűjtött. Egyháza javára több ízben adakozott s a-nyainak összes értéke az llOö k-t haladja. Neje Papi Terézia. Fia Kálmán oki. gazdász és földbirtokos. Leányai, Ilona Csonkáné, Emma Kokainé, Matild Feketéné, Jolán Nagyné,. Teréz Szilárdné,  Berta  Kunosné,  Gizella  Mónusni  és  Emília.

(Többet a családról Benkó, Nemes családok N.-Kőrösön, 44 és Nagy Iván cs. tört. értesítő II. 120.) Acs.-hoz tartoznak még Sándor vaskereskedő m.h. 1908. 70 é,, József asztalos is, ki 1835-ben halt meg 58 é. — Berger Ferenc orvostudor, szabadkai 1831. születésű 48-as honvéd. 1854-ben jött hozzánk s előbb járási, majd városi tiszti orvos, a községi és zsidó iskolaszék elnöke stb. volt. Ötven évi hűséges és kötelességérző működés után 1903-ban nyugalomba ment s Budapestre költözött. Fiai: Mór dr. szegedi kórházi főorvos, Bodnár Dezső ab -pesti Magyar Unió villamos részvénytársaság igazgatója, Géza dr. ügyvéd és városi képviselő Szegeden Más családból eredt Simon a vasúti hivlalnok 1904-ben 45 é. — *B e r h i d a i Keresztes József eredetileg nemesek hadnagya (1811 asztalos mester volt, később a 17,) majd a város nagyérdemű kapitánya (1821—29-ig), ki a rossz emberek megfékezésében és a közbiztonság helyreállításában tüntette ki magát. Ilyen nevű család 1747—74-ig is 1—2 fordul elő. János gimnáziumi rektor 1771—75. — Berkes 1765—70. — Berkeszi István iskola mester 1654—57, majd remetei pap. — Berki János Szentesről, huszár a br. Frimont regimentben, m.h. 1813-ban.

 

186. sz. Beretvás címer.

 

— Bernácsky Ferenc kath. plébános, (atyja Mátyás) sz. 1844-ben, áldozárrá szentelték 1867-ben. A gr. Károlyi, báró Wodianer és gr. Nemes családokban nevelő volt, majd Lichtner Gáspár halála után 1884-ben hozzánk plébánossá nevezték ki. Néhány év előtt érdemeiért a Szent Panlaleonról nevezett címzetes apátságot kapta. Nyelvész és festőművész. Irodalmi munkásságáról fentebb szólottunk. — Bernád János kath. plébános 1752. — Bernát tímár zsidó 1769, János iparos 1848. — Bernátovics Sándor kőmives. — Berra ref. cs. 1910-ben 9. — Berta, Kis előnévvel is, 1723—95-ig 1—13 cs., 1848-ban 8, 1910-ben U ref. cs., István kath. tanító, Káro1y bádogos.

Péter csizmadia m.h. 1865, 45 é. — Bertók m.h. az 1738-i pestisben, a másik m.h. 1848-ban. — Berzeviczi Pál megyei alispán 1805—06. — Bervás Mihály 1812. Orosházáról. — Bese több régi és ujabb család 1701— 95-ig, 1848-ban is, 1910-ben 3 ref. cs., Béni 1815. Tiszasasról, a csizmadia m.h. 1870. 80 é., Péter 1770. Mányról, a kovács m.h. 1885. 61 é., Sándor tálas mh. 1910. 34 é., József kovács m.h. 1855. 65 é., a tálas m.h. 1902. 69 é. — Besegi György csizmadia 1788. — Besenyei Dávid 1835. Biharpüspökiből, Ferencné özv. női szabó, István kőmives. — Besö 1731-ben 2 cs. — Besze 1848, — Beszedics polgármester a forradalmat követő önkény-uralom alatt. — Bethe 1781. — Betke m.h. 1804. — Betse Ferenc tanító m.h. 1834. 74 é. — Betsák Sándor 1834. Szentesről. — Betyár 1762-ben 2 cs., e név viselői közül egv m.h. 1808-ban, másik 1805-ben 36 é. — Betyár Nagy 1848. — Bezdán ref. cs. 1910-ben 2, János késes. — Biber Ákos villamos telepi főgépész szül. 1864. — JBibó ős székely család, melynek tagjai a XVI. sz.-ban Teleki Mihály üldözései elől Hadadra és M.-Szállásra is költöztek, Lajos azonban még a régi hazában Árapatakon szülelett 1886-ban, ref. tanító, majd 17 éven át a » Vásárhely és Vidéke« szerkesztője, legújabban városi tisztviselő. Szépirodalmi művei már 5 kötetre mennek, Endre állami tanító 26 é. — Biczó 1722, *Arpád (Pinkóci) ref. tanító 1884-től fogva, iparos iskolai tanító 1897. óta, nagykőrösi, 1863-i születésű. Atyja János szabó, Géza festőművész testvére, Árpád előbbinek fia v. tisztviselő a mértékhitelesitésnél, Ferenc külterületi tanító 1893. (Bővebben Benkó, i m.) — *Bihari Kerekes batidai birtokos 1644., egy ilyen nevű egyén m,h. az 1738. pestisben, György 1781. Kolozsvárról. — Bikó Benedek 1170. Csomorkányon. — Bilinyi m.h. ,1808. — Billa György g.-kath. tanító 1836-39. — Binder Ádám 1826. vendéglős, Ferdinánd kőmives. — Binecz m.h. 1806,, János 1766. Makóról. — Binnyei István polg. iskolai tanár, majd iparos iskolai tanító 1909-től fogva, 39 éves. Biri Sára 1804. Tiszakürtről. — Birizdó 1848. — *Biró család Szikszóról származott hozzánk Jánossal, ki 1826-ban itt halt meg. Címeres nemesi levelét Gergely szerezte I. Lipóttól 1666. táján, melynek alapján a leszármazók Abaujban 1768 és 1800, Csongrádmegyében 1820 és 26-ban nemességüket kihirdették. E cs.-ból származott János a ref. egyház kitűnő tanítója 1850—1885, a mikor m.h. Özvegye Becsei Rozália öt évvel élte tul, fiai; Pál szül. 1852, kertész, a debreceni gazdasági akadémia nyugalmazott tanára és szakíró, Géza  budap3sti postafőtiszt,  neje Igaz Margit. Egyébként  Bíró néven  t.r.u.cs.  volt  a  városban, időszakonkint  1701—95-ig 1—12 cs..  1818-ban ref. cs. 15, 1910-ben pedig  44, Anna 1774. Kallóról,  Emília özv. Zsenati Ferencné ref.  kovácsházai 1860-i szül. polgári iskolai tanárnő 1878-tól kezdve, apja Lajos ref. lelkész, F e-Tenc 1557—8 Mágocson,  a kerékgyártó m.h. 1825. 28 é., Gergely  1561,  Pereskutason,  Géza cipész m.h. 1885, 21 é., György  1563. Pereskutason,  István  kőmives m.h. 1871, 52 é., a másik m.h. 1904. 64 é., Imre kőmives m.h. 1891. 46 é., a női szabó él, László 1838. Kecskemétről, Mi kiós 1557. Pereskutason, Pál 3881, Makóról jött, élnek e néven a kőmives, a hentes és a honv  minisztérium tanácsosa,  szintén  Pál, — kit országgyűlési  képviselőjelöltnek is felléptetett a szabadelvű párt s mint szakjában kitűnő  író  ismeretes,  ez idő szerint Keszthelyen lakik nyugalomba vonultán. Sándor hentes szintén él, János a kántor 1826—1852, amikor m.h. 66 é,,  a  bognár m.h. 1844. 58 é., élnek még az ács és az aszlalos,  az ügyvéd m.h. 1848. 33 é., a járási esküdt 1843-45. — Biszak 1848 -7 Bisztriczki János szűcs  1788. — Bizám Zsigmond fűszer-kereskedő, atyja berettyóujfalusi községi jegyző,  59 é. — Bizony György v. jegyző 1746. — Bizsák m.h.  1804. 60 é. — Blahovics  József gombkötő  1849.  —  Blaskovics illyr tiszt I. Lajos király tői 1356-ban nyert Dalmáciában birtokot. Leszármazói idővel hazánkba költöztek, a XVIII. században Eeseren, Szenicen és Szakolcán laktak s kunói és más birtokaik után nemesi jogokat élveztek,  de elszármaztak a Csallóközbe és Újvárra is. Váltakozva viselték a Bjeli és Fejér neveket is. Nálunk a múlt század első felében lünik fel Ádám a csizmadia, József gombkötő 1848, László szintén iparos 1860. és városgazdája 1840. E néven él ma  egy kath. presbiter. — Blau Adolf kereskedő 1863, Márton  tétényi (Pestm.) születésű  zsidó lakos, nemzetőr l848-bau42 é., Mór szobafestő 1848. Ödön, Jakab a honvéd főhadnagy 1848, a kereskedő 1869-ben 49 é. - Bleyer Antal dr. állami  gyermekmenhelyi és vasúti orvos, született 1850-ben Hmvásárhelyen, apja Márton kereskedő m.h. 1906. 102 é., Ármin városi fogyasztási adóellenőr, sz. 1877. (Apja:  János kereskedő),  Mór zs.h.k. könyvelő és jegyző, 1904. — Blinszki  m.h.  1802.  — Blum Adolf mészáros, Evelin divatárusnő Leopold timár 1851, Jakab  szabó 1904-ben 29 é. — Bobori Károly kath. s, lelkész 1820. — Bobos kath. család, melyből L a j o s és J ó-z s e f ismeretesek. — Bockó Dániel Aradon lakó pusztai bérlőnk 1847, később ev. egyházi felügyelő, az 1848-iki harcban kitűnt. — Bocor ref. cs. 1806. — Bocsányi István 1886.

Bocskai cs , Farkas Komlósról 1791, Pál Orosházáról 1821. költöznek hozzánk. — Bocsor Péter ref. tanító 1824—5. — Bocskos János 1561. -- Boda 1354. — Bodac Pál városi jeg)'ző 1792 — 9. emlékezetes a ref. egyház történetében. — Bódai cs. részben Orosházáról 1771, Ig-mándról 1773. és Szilasról (Abauj m.) 1780 költöztek be; 1848-ban 11, 1910-ben 35 ref. család. A 1 b e r t borbély m.h. 1900, Imre iparos 1905, István Orosházáról, másik Igmándról jött hozzánk, a harmadik szűcs m.h. 1874. 76 é., Péter szabó, m.h. 1873. 35 é., Sámuel a cserepes m.h. 1864. 54 é., a végrehajtó m.h. 1905. 70 é., Sándor borbély, János tálas m.h. 1883. 41 é„ a timár 1893, 73 é., József a szilasi.— Bódi András 1771 Orosházáról, egy másik András 1798-ban Makóról, János 1812. szintén Makóról költözött hozzánk nősülés révén. Most egy ref. család van. — Bodnár Bertalan főgimn. tanár 1891. óta, szül. 1865. N.-károlyban, a kereskedő tanulók iskolájának igazgatója 1898 óta, természetrajzi író, szakjában országos neve van, első neje Nann Irma, második Halmi Ilona, fíok Béla; István 1772. Makóról, Pál 1793. Bold-váról, János 1836-ban M.-Turról költöztek be, Sándor ügynök m.h. 1902. 47 é. — Bodó 1563, Bodó Szabó József balmazújvárosi 1845 i sz. járásbirósági végrehajtó, S á-muel birtokos fia, ide költözött 1904-ben Szirákról. Egyébként 1795-ben és 1848-ban 2—2, 1910-ben 11 ref. családot tatálunk e néven, Mihály 1782-ben Gyuláról költözött be, Imre nőszabó. — Bódog (Boldog) név már 1560-ban ismeretes, egy férfi m.h, az 1738-i pestisben, 1742—62-ig 2—3 cs., Péter  1735-ben Kadartárói  költözik hozzánk.

Bodonyi Mihály kath. s. lelkész 1888 — Bodor először 1557-ben fordul elő, 1701—1731-ig 1—3 cs., köztük egy nemes, később az elnevezés csak mint ragaszték név jön elő. — Bodri 1910-ben 3 ref. család. — Bodrogi néven 1701—95-ig városszerte 1—3, 1848-ban 13, 1910-ben 74 ref. családot számláltak. Ismertebbek Bálint f.m. presbyter és városi törv.-hatósági biz. tag, Ferenc ács, István kovács m.h. 1855. 40 é,, a sertéskupec m.h. 1906. 69 é., Mihály m.h. 1841., Sámuel ács m.h. 1887. 61 é., a v. képviselő és presbyter m.h. 1904. 78 é., Sándor papucsos él, Jánost eméitik 1715-ben, e néven egy szabó is él. — Bogan Márk festő. — Bogarast 1470., Antal 1470. Csomorkányon. — Bogdán Antal takács él. — Bognár 1722., 1848-ban 2, 1919-ben 3 ref. család, Miklós 1777. Sámsonból, Rezső 1908 óla. ref. ujtemplomi kántor aradi, 1888 i sz. (Pál állami adóhivatali ellenőr fia.) Előzetesen előkönyörgő tanító Szintyén, az iparos dalkör karnagya, kiváló énekes, neje Hegedűs Klára, János földesgazda 1886-ban 47 é. — Bogyai Ferenc kath. káplán 1820. — Bogyó család 1786—1847-ig időszakonként található. Géza utbiztos 39 éves, Gusztáv táblabíró 1848., Imre a fogyasztási adók pénztári ellenőre 1901, István számvevő 1786-90, a megyei táblabíró 1802-08, Mihály táblabíró 1848, az iparos 1861-ben 63 é„ Pál kath. káplán 1846., Sándor megyei alügyész 1841—45, a járási főszolgabíró 1843—45., a Tisza kiöntésekor a védgátaknál igen kitűnően működött, József táblabíró 1848., a csizmadia 1840. — Bonn József cipész él. — Bohós m.h. 1844 — Bo-hus Ferenc főügyész 1751—52., János csikós 1777 — Boka m.h. 1816., a lakatos 1778., István asztalos céhmester 1788. — Bóka 1791—1820-ig időszakonkint 1—1 család. István 1791., József csizmadia él. — Bókai 1561. — Bocke m.h. 1802. — Bokmüller Miklós borbély él.

—  Bokas 1795. 2 cs. — Bokodi István (apa és fiu) festők, himzőminta készítők, ma egy ref. cs., ezenkívül János árm. társ. tisztv. Szentesről. — Bokor 1731-ben 3 cs.,1910-ben 6 ref család, András szabó él, Mihály 1815.Orosházáról, másik 1816. Szentesről, Péter kereskedő m.h.1908-ban 54 é., Sándor ács m.h. 1888-ban 38 é., a szatócs 1904-ben 36 é. — Boksai 1795-ben 2 cs. — Bokseny Péter 1561. — Boldizsár 1567—1577 és 57-ben fordul elő.

1795-ben 2 cs., 1848-ban 2, 1910-ben 6 ref. cs., István 1817—78, a ref. tanító 1836-37. — Boldog 1742—62-ig 2—3 család, Péter takács m.h. 1836. 26 é. — Bolla József szabó 1865. — Boltos Bálint 1557—8. Mágocson. — Bolus m.h. az 1738-i pestisben. — Bónó m.h. 1803-ban 60 é., 1848-ban ref. cs. 2. — Bónis (Olasz) m.h. 1831. 57 é. —Bonkó m.h. 1802-ben. — Bolygó 1731-beri 3 cs. — Bor m.h.1808-ban 75 é., Sára 1785. Szentesről. — Borbás család előjön már 1557. és 1560-ban, 1731-62-ig kath. cs. 2—3,1910-ben ref. cs. 2, Imre csizmadia, Sándor népbanki vezérigazgató 37 é., Csongrádról 1909. költözött hozzánk, János  1832.  Szentesről jött. — Borbé  m.h. 1804. 65 é. — Borbély 1712—69-ig 2—3 cs., I9l0-ben 5 ref. cs., a lakatos 1778.,  Ferenc  néven két  asztalos  élt  1824—6.,István 1815. Mokráról, La j o s asztalos m.h. 1873. 70 é., Károly ref. tanító 1847., Péter asztalos m.h. 1893. 44 é., Sándor asztalos 1786.. a takács m.h. 1888. 63 é, a pintér m.h. 1873., a színész 1892., Tamás asztalos m.h. 1873. 33 é., József szabó m.h. 1825-ben 24 é., az asztalos m.h. 1827., a másik asztalos m.h. 1831-ben 67 é., a harmadik aszlalos m.h. 1870-ben 76 é., egy asztalos ma is él. — Borbis kath. cs. 1765—1770. — Borda reí. cs. 1848-ban 3. — Bordács 1742-ben 2 cs., egy ilyen nevű egyén m.h. 1810-ben 36 é., Sándor szabó 1910-ben 41 é. — Bordás 1731—95-ig előfordul időszakonkint 2—2 cs., 1848-ban volt 4, 1910-hen 29 ref. család. Bálint papucsos él, István szűcs m.h. 1869. 44 é. — Bordó Teréz (Pásztorna) óvónő. — Bordély m.h. 1835-ben. — Borka Ferenc 1775, ilyen nevű cs. 1848-ban ref. 1 volt. — Bornemissza István csizmadia 1714. — Bornován 1557. — Boronkai m.h. 1839-ben 24 é., János szűcs m.h. 1827.29 é. — Boros ősi és későbbi család Tót, Nagy, Kis előnevekkel, időszakonkint 1701—62-ig, városszerte 2—4 cs., 1848-ban ref. család 8, 1910-ben 24, Áron tordafalvai születésű unitárius kántor tanító 1906-tól fogva, Mihály 1701, 8 ökrös gazda, törvénybiró 1702—4., az esküdt 1720—21, 144 köblös földes gazda 1720., a zendülő 1774., József kelmefestő Gyuláról. — Borotvás lásd Beretvás. — Bors időszakonkint 1722—31-ig 1—2 család, a család egy tagja m.h. az 1738-i pestisben, Mihály és János 1715. — Borsi 1731—95-ig városszerte 3—6 család, 1848-ban ref. cs. 3, 1910-ben 5, Ferenc kőmives 1904-ben 68 é, Géza miskolci születésű kitűnő ref. tanító és tanügyi író, 1862—1885., mikor is m.h. 42 é., gimnáziumi ének és torna tanító is volt, Imre kőmives él, József kőmives m.h. 1861. 36 é. — Borsicki Mihály halácsi 1754-i születésű uradalmi számvevő. — Borsika 1731—62 ig 2—3 cs., egy ily nevű egyén az 1738-i pestisben pusztult el. — Borsodi család 1807-ben fordul elő, mikor is egy tagja m.h. 1848-ban 8, 1910-ben 14 ref. cs. — Borsos ref. családok, 1731—62-ig 3—4 család, 1848-ban 3, 1910-ben 12, Imre ács 1904, István kettő, t. i. 1794 és 1797-ből, kik Szentesről jöttek, Lajos tálas él, Pál asztalos m.h. 1873-ban 34 é., Péter iparos m.h. 1900-ban 80 éves korában, az ács él, Sándor, a ref. egyház ácsa él, János kőmives, József 1774. Szentesről, a v. főmérnök szül. 1875, kit tőlünk választoltak meg Debrecenbe városi h. főmérnöknek, a tabáni és susáni templomok és lelkészlakok tervezője és épitóje, neje Nagy Ida.

Borti család 1778-ban 3. — Borús cs. 1731—62-ig 2—4, egy tag az 1738-i pestisben halt meg — Borza Károly roslagyáros 37 éves, él. — Bosvai András 1773. T.-Méráról (Abauj vra.) a másik Nagykőrösről 1776,, egy harmadik, a c.izmadia, 1785-ben élt, m.h. 1850-ben, István szintén csizmadia m.h. 1848-ban 63 é. — Bosszák kath. cs. 1760. — Bosz-tricki kath. család 1765—70-ig. — Botka ref. család 1848-ban 2, 1910-ben 8, Ferenc 1790., a szűcs m.h. 1902-ben 71 é., Lajos szűcs él, István szűcs m.h. 1868 37 é., Sándor szűcs (Ferenc fia) m.h. 1892-ben. — Botö 1557-8, Bernát 1558. Batidán. — Botos kath. cs 1778. — Bottyán m.h. 1803-ban 75 é., József csizmadia m.h. 1837-ben 69 é. — Bozó család 1829-ben 3, Sándor m.h. 1848. 37 é., József 1830. Kecskemétről, az ács  m.h  1861-ben 59 é.

Bozsák ref. cs. 1910-ben egy. — Bozsór cs. 1742—95-ig 2—2 cs., 1848-ban 4 ref. cs., Pál borbély 1904. Sámuel egyh. szolga 1865. m.h. — Bozsó kath. cs. — Bozsvai cs., egy tagja m.h,  1811-bén. — Bojácz ref. cs.  1910-ben egy.

Bojda János csizmadia 1860-ben 40 éves. — Bojtos ref. család 1910-ben egy. — Bóbre cs. egy tagja m.h. 1800. — Bódé ref család 1848-ban 2, 1910-ben 18, Mihály kerékgyártó 1834, Sándor bognár m.h. 1906-ban 75 é., a másik él, János bognár m.h, 1858. 57 é. — Bögre ref. cs. 1910-ben 4, Mihály 17/6. Hajdu-Nánásról, Sándor a tálas mh. 1870. 46 é., János, kinek neje Körmöndi Erzsébet, szintén meghalt. — Böhm Ábrahám szabadkai sz. zs. kereskedő 1848^ban 35 é., Ferenc kereskedő 1869-ben 26 é., Izrael szabadkai születési zs. terménykereskedő, a katonaság szállítója 1839. s a gabona export üzlet megalapítója, 1848-ban 55 é., gimn. a.-nya 400 K. Mh., Mór oki. sebész, kánitzi (Morvaorsz,) születésű, Vásárhelyre 1831-ben jött, mikor is a kolerajárvány megszüntetésérjen oroszlán részt vett, zs.h.k. iskolaszéki elnök 1885. gimn. a.-nya 100 k., m.h, 1885. 59. é. Fia Sámuel íak-p, vezérig.74é.,e.és j,a-nyai összes 700 k. neje DeutschRóza m.h. 1903., a kereskedő 1904-ben 73 é., Jakab szabadkai születésű zs. kereskedő 1848-ban 28 é„ zs.h.k. előljáró 1887. .— Böck Béla kir. albiró 1900. — *Bökény Saffarits János .1561."— Börcsök Mihály törvényszéki, majd jbirósági irnok 1872—76. — Bördős ref. cs 1848-ban 2, ily nevű égvén m.h. 1810-ben 6a é. — Böröcki 1910-ben egy ref. cs. lásd Berecki. — Borza 1910-ben 2 ref. cs. — Bősze Károly szij-jártó 1832. — Böszényi 173L — Böszörményi lakatos 1778., György 1810. Szentesről. — Bötke Ferenc csizmadia m.h.

1848. 35 é., egy másik m.b. 1896. 58 é., Ferencné papucsos él, Sámuel kovács 1832. — Böjti kath cs. — Bradács Sándor kath. kántor 1800—27-ig. — Brachna György csizmadia 1861 , van kéményseprő is e néven. — Brankö 1557. — Brasna Sándor csizmadia 1870. — Brau-lich József szabó 1855. — Braun Albert miskolci születésű zsidó kereskedő, nemzetőr, 1848-ban 25 é., József Bőhm Izrael veje szintén miskolci származású kereskedő, nemzetőr, a hmvásárhelyi takarékpénztár egyik alapitója, szervezője és első igazgatója 1869. t, már előbb zs.h.k. elnök. Mag nélkül halt el, Bernát kőmives él, Sándor táncmester él, kemecsei, 1867-i születésű. Atyja Lázár szintén táncmester volt és Pacsérról jött ide. — Bresztovszki János kereskedő 1904-ben 34. é. — Bretschneider Ferenc asztalos.

Brezits Antal üveges 1832—6. Brillás 1560. csomorkányi jobbágy. — Brotyovin Elek zs. tanító 1857. — 'Brunczvik József megyei főispán 1796—1806. — Brunner Adolf gabona kereskedő 63 é. Néhány év óta Aszódon él. Ferenc ügyvéd 1901-ben 32 é. m.h., Fülöp bugyii születésű zs. kereskedő nemzetőr 1848-ban 32 é., gimnáziumi a.-nya 100 k. Fia a fenti Adolf. Simon gombkötő 1858. — Bruszt Lázár dr. orvos 1896-ban 29 é„ Fáni lásd Heller. — Brünauer Hermán kereskedő 1898-ban 50 é. — Bründ József a várps kovácsa 1803 — Brüneck József 1815—41-ig ser és pálinka főző ispán volt Született Gyulafehérváron 1792-ben Szegeden, majd a keszthelyi Georgikonban tanult. Az uradalom pesti számvevőségétől, hol irnok volt, telték ide. Jószágigazgatóságra emelkedett 1833. — Bubó kath. család 1778 - Bucsu 1557. — Budaházi 1848-ban 2 ref. cs.,Zsuzsán-n a 1830. Kántor Jánosiból származott be. — Budai t.r.u.cs. 1714—62-ig időszakonkint 1-8 cs, 1848-ban 3, 1910-ben 3 ref. cs. Különben ilyen nevű egyénnel Péterrel és Pál- a már 1562—63-ban is találkozunk, András szűcs 1788., Bálint ref. tanító 1886—1890-ig, ekkor K.-Tarcsára ment, István 1793.Szentesről,a hentes 1904. t.,L á s zl ó m.h. 1843. Ballonyáról,Már ton ügyvéd 1869-ben 42 é., a tanácsnok 1870., Mihály csizmadia 1714, Pál timár 1826., Péter timár m.h. 1855-ben 43 é., János 1816. Szentesről, a szűcs 1832-48. — Bulgány kath. cs. 1783.—Bulik 1910-ben ref cs.— Bunford 1910-ben 1 ref. cs.— Bunkócs 1812.— Bunyi-tai Gyula (Lásztóci és Mihályi) ref., urad. nyűg, erdőmester sz. 1835. Tályán, városunkbaköltözött 1911. neje.Pap Hona, gyermekei, Jenő bpesti bank tisztviselő, Klára polg. isk. tanárnő slb.,unokatestvére,V i n c e, nváradi tudós kanonok — Bura cs. 1816. — Buraics 1811. — Burg Dániel ev. 1797., Dénes kath. gyógyszerész 1912. — Burger Lipót vasúti hivatalnok 1904-ben 33 é. — Burgyán 1730-1785-ig. — Buró Károly uradalmi ispán 1837. — Burta 1764. — Burján kath. cs. 1783., György Debrecenből, m.h. 1807. 65.é., János iskolai rektor 1761—64-ig. — Bus Gurdin István 1748. — Buscll Miklós épilőmester 1852. — Búszerzö 1756. — Butykai János uradalmi számtartó 1800—1876, az ügyész 1861-ben 63 éves, Mária Pokomándi István özvegye. — Búza t.r.u.cs,, mellyel már 1557-ben találkozunk, 1701—95-ig időszakonkint 2—16 család. 1848-ban 12, 1910. még több ref. cs., Albert csizmadia él,B á l i n t csizmadia m.h. 1884. 38 é., Ferenc kovács m.h. 1865. 28 é„ az iparos 1886-ban 41 é., György földesgazda 1886-ban 00 éves, Imre cipész m.h. 1903-bán 20 é., István 1715., a gölöncsér m.h. 1885. 27 é., Mihály 1715., a földesgazda 1886-ban 72 éves, Pál takács 1887., János földesgazda 1886-ban 60 é., a papucsos m.h. 1898-ban 19. é. — Búzás 1762—95-ig időszakonkint 2-2 család, ref cs. 1848-ban 12, 1910-ben 50., F e r e n c tálas m.h. 1886-ban 54 é., Pál, Sándor és Já nos tálasok élnek, József kőmives m.h. 1845-ben 25 é. — Buzi 1742-95-i- 2-3 család, 1848-ban ref. cs^ 8, 1910-ben 29, András f.m. m.h. 1904-ben 71 é. — Bujáki kath. család 1848-ban 5, ma egy ref. család is van. Ferenc takács m.h. 1873. 36 é. — Bujdosó m.h. 1807-ben 70 é., György lázadó 1753., Márton 1769. Békés Gyuláról. — Bujko György 1549. — Bükkösi István ref, lelkész 1665. — Cabány cs.-dal 1730-1731-ig találkozunk.-- Cabányi Mátyás 1730. — Cakó néven 1562-ben két, 1563-ban egy egyénnel találkozunk. 1848-ban 3 kath. és 2 reí. cs., 1910-ben volt 4 ref. cs., Ádám csizmadia Gyöngyösről 1788., Mihály tálas él, János fésűs m.h. 1873-ban 23 é, a másik fésűs m.h. 1884. 73 é., József fésűs m.h. 1875-ben 56 é. Van egy orvostudor is. — Capfalvi István gimnáziumi kitűnő tanár 1812-15., K ár ol y ref. tanító 1836—37.

— Cech János kath. káplán 1846. — Cágényi Géza városi mérnök 1885-1894-ig, mikor m.h 39 é. Özvegye Szilágyi Ida, fia István csendőrtiszt, Gyula gazdálkodó m.h. 1891-ben 42 é., egy másik István 1837. Gyuláról, Tamás iskolamester 1661-ben, később visszament az akadémiára Debrecenbe, József tímár m.h. 1867-ben 70 éves korában. — Ceglédi család 1722—62-ig időszakonkint 1—3, 1848-ban 6,1910-ben 21 ref. cs., Ferenc ref. tanító 1757., majd jegyző 1758—1769-ig, a takács m.h. 1895-ben 71 éves korában, István rektor 1718, majd jegyző 1724—25 ig, főbiró 1740-ben, később esküdt s mindvégig hangadó volt a városnál, Mocsai Pál v. jegyző özvegyét vette nőül, ki mindenét reá hagyta. A tanácsban többször élesen megrótták. Végrendeletében egyházáról (ref.) is megemlékezett. Gyermekei: István, Pál, Anna és Sára. Mihály csizmadia 1788., Pál (István főbiró fia) városi adószedő 1745-ben, az akkori jegyzővel együtt csalással vádolták, de a vádló bizonyítani nem tudott és a tanács megcsapatta (1749.), a takács m.h. 1827-ben 44 é., a kőmives 1893-ban élt, Sándor (Ferenc lakács fia és Imre városi tisztviselő testvére) ref. s. lelkész 1873—74, majd Ná-dasdladányban, később Falubattyánban rendes lelkész, m.h. 1900., fia Sándor 27 é., nagysarlói ref. lelkész, theologiai magántanár, a ref. egyetemes konvent megbízásából Kálvin »Institutió«-inak fordítója, testvérei: Pá1 hontvarsányi ref. lelkész, Gyula községi jegyző és András gimnáziumi VI. o. tanuló. A tálas m.h. 1871-ben, a takács pedig 1848. 30 é., József városi végrehajtó 73 éves él, a bormérő 1896-ban 56 é. — Cékmán ref. cs. 1910-ben egy. — Celeí 1848, — Cep 1560. — Cepeli Gábor takács m.h. 1852-ben 37 é. — Cérna 1563. — Cólónyi kath. cs. 1777—78. — Cettler János vasúti ellenőr 1898-ban 52 é., Sámuel gabna kereskedő 1896-ban 3S é. — Chriszt Mihály vasúti  előljáró   a  h.m.vásárhelyi  népkerti  állomáson é. — Ciarkó Pál 1562. Fecskésen. — Cibolya m.h. az 1738-i pestisben. — Cibuli kath. 1788. — Cibulya régi család 1701—1731-ig 1-4. — Cici m.h 1828. — Cicka csomorkányi jobbágy 1560. — Cifra Erzsók 1750., János 1715. Ma e néven egy ref. cs. van. — Cigány Baktai István 1771. Szentesről. — Cikő János népbanki főkönyvelő é. — Ciliinger Ferenc uradalmi irnok 1818. — Cim-bal mos Judit 1732. — Cimbrik Aladár műszerész, Alfréd villamos telepi főkezelő 1904. — Cimmer Sámuel szappanos 1852, — Cina István 1766. — Ciné 1522. — Cinmeiszter Márton uradalmi bognár 1790. — Cipere m.h. 1843. — Cira Benedek 1463. — Cirbus kath. 1780. — Cirok család már 1562-ben található, 1731-69-ig Rácz eiőnévvel is, időszakonkint 2—3, 1848-ban 2 ref. cs., Ferenc 1837. Birdáról (Temesvm.), Kálmán 1562. Fecskésen, Mihály és Sám. mészárosok. — Cisakovszki Albert asztalos 1858. — Ci-tek István 1758—1771. — Citus ref.cs ma 2, (CUus Molnár.)— Cirják 1802, István  1779. Kis-Sallóról. — Cokássi 1560. — Coll Demeter gépészmesler 1855—1890.  — Cövek 1742-1795-ig városszerte 2—3 család, 1910-ben  11 ref. cs., Ernő csizmadia,  István  bognár  m.h. 1875-ben 68 é.,  a takács m.h. 1824-ben 32 é.,  János  szabó m.h. 1894-ben 70 é.  — Cuci  Imre kath. városgazda 1829—32., István cipész él, Mátyás szűcs 1832., János t.h.biz. tag, értelmes és nemesszivü gazdaember 1880. —  Cukor Bálint dr. ügyvéd 1909.,  Ignác  dr.  ügyvéd  1869.,  királyi  ügyész 1874—76., zs.h.k. elnök 1867—75.  Később szegedi tvszéki ügyész. Atyja I z r a e 1 szentesi születésű kereskedő, nemzetőr, 1848-ban 40 éves,  Lajos  városi fogalmazó 1855-i születésű, János gyógyszerész fia,  Sá m uel, Izrael  lestvére, szentesi születésű kereskedő,  nemzetőr,  1848-ban 42 éves, gimnáziumi a.-nya 2000 k. a maga és neje Deulsch Ern.-naknevére,ezenkivülamagahitközségének is tett alapítványt. M.h. 1886-ban 80 é.  Fia  Márton  a földeáki Návai-fele Cifra-major  bérlője, (felesége  Keleti  lány),  J á nos  ev. gyógyszerész 1861-ben 70 éves, kitűnő kertész, J ó z s a lásd Epstein. — Cupik m.h az 1738-i pestisben.  —  Cupra Mária ev. tót 1796. Szarvasról. — Cutor kath. cs., Béla cigányprímás, született 1863., József zenész és Ürae Katalin fiók A hegedűben atyja és az itteni karmester, Ónodi, voltak mesterei. Már 13 éves korában zenekart vezetett, művészileg  nemes  egyszerűséggel  s   elragadó  érzelmesség-gel játszott, a mivel itthon és országszerte sok babért aratott. Első dijra érdemesítették  a  cigányzenészek  szegedi és n.-váradi versenyein is. M.h. 1909. febr. 2, János vendéglős,  Ferenc csizmadia,  Mihály  szabó. — Csabai család  1722—42-ig  városszerte 1—2,  egy  tagja  m.h.  az 1738-i pestisben.*— Csabány  m.h. ugyan akkor. — Csada 1848-ban  kath. cs. 3,  ref.  1, 1910-ben 1 ref  cs.,  Ferenc táncmester, a kovács és a kalapos élnek, Imre csizmadia 1809., az iparos 1861-ben 44 éves, Imre né papucsos,  István  iparos  1861-ben 42 é.,  Károly  48 as honvéd, később vendéglős m.h. 1812. 81 é , Lajos  csizma dia, Mi há ly járásbirósági kezelő 1904-ben 33 é. — Ciadányi 1759. — 'Csák cs.  1829—47-ig 4—5 cs.,  'Ferenc 1829, Pál 1829., János  1470  Csomorkányon. — Csáki család a hagyomány szerint Gyöngyös Iájáról származott, de évszázadok óta a város törzs  lakosai  közé  tartozott,  mert az 1699-i megtelepülök között találjuk Jánost, nemkülönben Györgyöt és Istvánt 1715-ben, Mihály t, Pált,  Gergelyt 1722-ben, összesen 6—8 családot. A legvirágzóbb ág alapitója Mihály volt, ki az oldalkosári házat és a csomorkányi uti tanyaföldet megszerezte s ezzel együtt a család jólétét megalapította, melynek fejei 4-5 nemzedéken át mindig Mihályok voltak. I. Mihály fia II. Mihály még inkább növelte és szaporitá a gazdaságot, de mindeniknél többre vitte a IV. Mihály (1811—1894.) és a most élő Szentesi-utcai V. Mihály, kik takarékossággal igen tekintélyes vagyonnak lettek urai. E család sarjai: István, a városi törvényhatóság tagja és a ref. egyház gondnoka,L a j o s jogludor.v. főügyész, presbiter sz. 1872-ben, atyja is Laj os; egy harmadik Lajos vallásos érzésű, értelmes gazdálkodó, ki nemzetsége történetét vonzóan és érdekesen megírta. (A Csáki csal. leszármazása és tört. Hmvásárhely 1897. 1—27 1.), Ferenc lálas m.h. 1886 48 é., Sámuel lakatos és József szabó élnek. E néven 1818 ból 15, ma 80 ref. cs.-ot számlálunk Csákó Bálint 1562 Földváron. András 1848, ma 2 ref. cs. — Csákvári György 1774. Orosházáról, Lídia 1839. Szentesről,  János  iskolarektor 1729. és 1738—40.

Csala t.rn.cs. már 1376, 1557., 1562-ben is találkozunk velők, 1701—95-ig városszerte 1—6 család, 1848-ban ref. cs. 10,1910-ben 42., Albert esküdt 1701., Fer enc 1839., József tálas. — CsalánoJ m.h. 1808. 21 é. — Csalányosi m.h. 1836. 55 é., István csizmadia m.h. 1823. 73 é. — C«alari 1563. — Csalási Márton 1563. Földváron. — Csaló N. István ács 1896-ban 61 é. — Csana családból 1722-ben a városban 2 tagot találunk. — Csanádi 1910-ben 4 ref. cs., Mihály 1837, Nagyzerindről, Sándor földes gazda 1886-ban48é." — Csanda család 1795-ben keltő, Mihály 1819, Sámsonból (Békésm.) — Csanki t.r.u.cs. 1701—95-ig, idősza-Iconkint 1—12 cs., 1848-ban 8 ref., 1 kath , 1910-ben 47 ref. cs., Bálint és Imre kútfúrók, István gondnok 1739-40, a kovács m.h. 1862-ben 66 é., a kalapos m.h. 1889-ben 60 é„ Mihály 1842. Sámsonból, a gondnok 1829, az építész él, Péter ács 1896. a tálas él, Sámuel esküdt 1746, főbíró 1749-ben, Sándor kovács m.h. 1874-ben 41 é., a városi állatorvos 51 é., János kovács m.h. 1862-ben 33 é. — Csankó m.h. 1805-ben. — Csankovszki János 1806. Szarvasról. — Csányi ref. cs. 1910-ben keltő. György kath. 1715, János kath. káplán 1847. — Csapó családdal már 1562-ben találkozunk. 1563-ban Imre nevű kettő élt Fecskésen. Egy m.h. az 1738 i pestisben, 1848-ban egy, 1910-ben 2 ref. cs. András pokrócos 1829., György 1776. Kunmadarasról, Péter gyomai., sz. ref. s.-lelkész 1891—93-ig, azután R.-Uj fehér tón, majd Öcsödön rendes lelkész. — Csárcsány Demeter 1470. Csomorkányon.

Csarkó Pál 1563. Fecskésen. — Csarmaz 1795-ben 2 cs., 1848-ban 6, 1910-ben 22 ref. cs., György takács m.h. 1864. 60 é., Imre férfi-szabó, Sá n d o r takács m.h. 1864. 30 é., József csizmadia m.h. 1875. 28 é. — Csártai Demeter 1470. Csomorkánvon. — Császár ref. cs, Péter takács Polgárdiból (Fejérm.) jött 1810-ben, m.h. 1892-ben 78 é., fia Péter tanító, a ref. tanító egyesület derék elnöke,sz. 1862-ben, az iparos tanulók iskolájának gondnoka és tanítója 1899—1912. — Császtovai István vasúti pályafelvigyázó 42 é., János 40 é. — Csat János ref. tanító 1839-40. — Csata 1731-ben 3 cs., János csizmadia él. — Csaták Gergely 1562. Földváron. — Csatári Gusztáv kath. káplán 1906, János 1763, — Csáti Anna 1768, János 1790. Sámsonból, — Csatlós 1848-ban 2, 1910-ben 6 ref. cs. Ily nevű egyén m.h. 1811. 51 é., Imre fodrász m.h. 1891.,. Sándor kőmives. — Csató Balázs 1557—8. Újvároson, Tamás 1557—8, Pereskutason, István ref. nagy-iskolai korrektor 1792. — Csatré cs 1738-42-ig l-l. — Csatrén 1557.— Csajági Márton m. h. 1882. Bpesten, őés neje Kis Cecil kath. tanyai iskolára mintegy 20.000 k-t adományoztak. — Csajtos Szabó m. h. az 1738-i pestisben. — Csávás család előfordul már 1537 —1558-ban, mikor is Gál jobbágy Pereskutason élt, ugyan ott Ferenc 1562,1722—95-ig 1-3 cs., ilv nevű egyén m.h. 1828-ban 62 é. — Csávási Miklós 1715. — Cseder, ma egy ref. cs. — Csegei 1821. — Csegeri 1795. 2 cs.

Cseh családok már 1522. 1557-ben fordulnak elő, L ó-ránt Fecskésen 1562, György szintén Fecskésen 1563. 1715—1731-ig 2—3 cs. található. — Csehó 1522. — Cseke 1722. — Csókóny 1731-ben 2 cs. — Cséki Anna Feketéné 1752. — Csekmán 1731-ben 2 cs., ma egy kath. cs. van. --Cselédes m.h. az 1738-i pestisben. — Cselei 1762-ben 2 cs. 1910-ben 2 ref. cs. - Cselhe Pál tanító 1805—46. — Csemege m.h. az 1738-i pestisben. — Csemete 1557. — Csendé, Kis előnévvel is, 1715—1795-ig 1—2 cs., 1848-ban 4, 1910-ben 17 ref. cs:, András 1770. Tiszaföldvárról, Gy ör gy 1805. Szentesről, Gyula borbély és Károly lakatos élnek, Laj os lakatos m.h. 1905. 75 é., Sámuel kerékgyártó m.h. 1842-ben 35 é., János 1715. — Csendes 1837.

Csengeri 1722-95 ig 1—2 cs., 1848-ban 8, 1910-ben 28 ref. cs., András takács m.h. 1857-ben 77 é., a másik takács m.h. 1882. 76 é., Ernő lakatos 39 éves, Ferenc kereskedő 1869-ben 31 é., István takács m.h. 1862-ben 68 é., Mihály szűcs m.h. 1878-ban 68 é., Sándor takacs m.h. 1896. 63 é, a mészáros m.h. 1898-ban 61 é., János cserepes m.h. 1896. 55 é., a tálas él, József takács m.h. 1890. 60 é. — Csenki 1762-ben 2 cs., . 1818-ban ref. cs. 2, 1910-ben 4, András iparos 1842. Áporkáról (Pestm.), Ferenc ref. tanító, 1886-i sz., az alábbi Lajos fia, Imre ref. tanító 1906-tól, Lajos ref. tanító 1866-1884 ig, mikor Orosházára, illetve Gyopárhalmára költözött el, m.h. 1911. Sándor ref. tanító nálunk 1870—87 ig, mikor is m.h. Mindketten a fentebbi András fiai. — Csépi Péter 1448. — Csépke Andor 1910. óta gimnáziumi tanár, sz. Ricsén 1881. Atyja ref. lelkész. — Cseppentő Mihály 1791. Karcagról. — Csepszényi Mária Mezőtúrról 1750. — Cser 1809. — Cserba 1731-ben2 cs., Ferenc kir, járásbiró 1891. — Csere Lukács 1563, András 1778. Abonyból (Pestm.) — Cserényi 1848-ban 1, 1910-ben 2 ref. cs., János asztalos m.h. 1843. 55 é„ a ref. tanító szül. 1884-ben, tanító 1905-től fogva, József csizmadia m.h. 1850. 38 é. — Cserepes 1470-ben 2 cs., 1607-ben egy Cserepessel, mint batidai birtokossal találkozunk. — Cserépi György 1669. — Cseres már 1555-ben fordul elő, 1731-ben 2 cs. — *Csergö Sándor 1869-ben 29 é. — Cseri család volt Földváron 1562-63-ban 5, 1715—95 ig 1-3 cs.-ot találunk, 1818-ban 8, 1910-ben 30 ref. cs. van e néven. István ács m.h. 1874-ben 61 é., Sándor marhakereskedő m.h. 1905-ben 40 é. — Cséri 1831. — Cserki 1722.— Cserkó m.h. 1817-ben 89 é. — Csernátoni Gergely ref. kántor 1723. — Csernicsek András szabó 1849. — Csernók ref. család. — Csernus 1795. 2 cs. — Cseródi Máté Újvároson 1557—8. — Cservénszki Imre női szabó 1851. — Cserven-kovics Vazul gör. kel. lelkész 1822. — Cseszkó (Tseszkó) kath. 1778., József vasúti állom ás felvigyázó 36 éves. — Csete 1562., Bálint 1563. Fecskésen, István 1786. Orosházáról, Pál ref. tanító 1827—29. — Csetei István iparos 1869-ben 56 é., Lajos szabó él, Mihály 1767. Szentesről. — 'Cseteő Péter birtokos Martéivon. — Cseth'ó 1761. — Csejtei Antal kath. tanító 1869-ben "53 é„ fia A n-t a 1 szolgabiró Dorozsmán, később országgyül. képviselő, m.h., Lajos városi adópénztári ellenőr 1870. — Csiger András 1715. — Csiha Géza állami tanító 27 é.. — Csikai Antal és Máté 1470. Csomorkányon. — Csikesz Sándor külterületi tanító 1890. - Csiki 1795. 1910-ben 23 ref. család, János orvostudor külterületi tiszti orvos, él. — Csíkmák György kath. 1766. — Csikóra kath. 1745. — Csikós Terhes előnévvel és e nélkül, városszerte 1722—95-ig 1—4 cs., 1910-ben 5 ref. cs.,  Anna  1772,  Szentesről,  Imre asztalos él, István 1811. Szentesről, a tálas és Miklós szobafestő élnek.  Mór  városi főpénzláros, Szegedre költözött el 1884., János tálas. — Csillan 1818-ban kalh. 1, ref. 2 cs.,  ilyen  nevű  egyén  m.h.  1831-ben,  Márton gyömrői sz. zs. házaló kereskedő 1848-ban 29 é.,  János orvos dr. 1900., a városi jegyző 30 éves. — Csina István 1757. — Csindó Anna 1772. Makóról.  — Csinos  Pál  hó-pénzes katona m.h. 1843. 60 é. — Csipi  1731.  — Csipkés ma 2 ref. cs. — Csipkéi m.h. 1805. — Csiri m.h. az 1738-i pestisben, egy másik m.h. 1822-ben. —Csiszár kath. 1778., ily nevű ref. ember m.h. 1821-ben 105 éves korában, Imre ref. s.-lelkész 1864-ben, majd zsurki  lelkész. — Csizi m.h. 1811. — Csizmadia ma 5 ref. cs,  Gyula kath. káplán 1908—10., Mihály  1780. Orosházáról,  János  szíjgyártó 1788., József takács m.h.  1885. 88 é., a bognár él. — Cső (Csoó.Csoh) t.r.u cs.. időszakonkint 1702—95 ig 2—3 cs., ily nevű lakatos élt 1788-ban, István 1726, 1771, 1788, Sándor csizmadia mh. 1898.  46 é., Jánosl726. — Csobány Mihály jegyző 1789-1790.  — Csócs  1701. — *Csók cs. B á 1 i a t, Imre és Mihály részére II. Ferdinánd adott nemesi levelet 1625. nov. 14-én, melyet a következő évben Veszprém, Zala és Somogy megyékben hirdettek ki.  A család tagjai azután Vámoson szereztek  kevés földet, melyet 1718.  és  21-ben  is  birlak.  Mózes Nagykőrösön, — hol atyja, János, kisbirtokos gazda volt, 1793-ban sz. {A jogot  Pozsonyban,  majd Debrecenben tanulta, honnét két év múlva Nagyszőllősre ment rektornak. 1818-ban ügyvéd s mint ilyen egy  ideig Fejér  Istvánnál Pesten gyakornokoskodott, majd miután testvéreit az apai örökségből kielégítette és Patai Ferenc budapesti asztalos leányát nőül vette, hozzánk jött  városi jegyzőnek. Neje révén a halasi Szilágyiakkal  és  Jeneyekkel  sógorságban volt. Meghalt 1882-ben 91 éves korában. Gimn. a.-nya 100 k., Imre bognár m.h. 1905-ben  71 é. — Csókán  Mihály csizmadia és Pál református tanító,31 éves, élnek.—Csokány cs ref. 6. — Csollán József kath. káplán  1783. — Csolsch Gyula orvos doktor.fogász a munkásbiztositó pénztár humánus érzéséről ismert orvosa, sz. Dobsinán 1873-ban, hozzánk jött 1901.,neje Kanyó Marg.—Csomorkányi Mátyás kalh.lelkész 1522. Csomorkányon.— Csongrádi m.h. 1821. 69 é., M i h á l y 1802. Debelliácsról,  József 1837. Sámsonból. — Csonka kath. 1721—95-ig 1—3 cs., 1848-ban 3 ref. cs., Gergely 1731., István 1730., Mihály városi őrmester 1870. ma is él  — Csonki m.h. 1805.  26 é.  —  Csontos  1722 -95-ig 1—7 cs, 1818-ban 8, 1910-ben is 8 ref. cs. volt. Imre napdíjas m.h. 1893. 30 é, István ács m.h. 1881. 60 é., Péter 1813. Törökszent mi klósról, Sámuel molnár 1869-ben 35 é., az ács 1886., János cserepes 1862., József városi rendőrkapitányi tollnok 1886 —88-ig. — Csorba t.r.u.cs. 1701—62-ig időszakonkint városszerte 6—16 cs., 1848-ban 11, 1910-ben 22 ref. cs. Gergely esküdt 1720-21,1727—32, L a j o s asztalos 1855.. Márton borbély 1736-37., Máté hat ökrös gazda 1701., Mihály adóbiztos 1744., egy másik 1830—1901. gk. juhász, pusztai bérlő. Fia István f,m., h.l. Kokovai Eleonóra, Péter mészáros és a szűcs élnek, János Hatházról 1770., a cipész m.h. 1910. 25 é. — Csorcsán m.h. 1819-ben 66 é. — Csordán Gyula magánzó 1892—1912. — Csordás ősi és ujabb családok Fekete előnévvel is, időszakonkint 1701 —62-ig 2—3 cs., 1818-ban 7, 1910-ben 5 ref. cs., György 1715., Márton 1715., Mihály 1815. Sámsonból, József kútfúró él. — Csorvás 1776. — Csótán Benedek 1557-58. Mágo-cson. — Csóti cs. 1701., Pál 1802. — Csótó Nagy István és János ácsok. — Csöndé m.h. 1830, Lajos lakatos 1900,, Sámuel bognár 1839. — Csonki m.h. Í830-ban. — Csősz 1731-ben 6 cs., egy tagja m.h. az 1738-i pestisben, P é te r Kecskéméiről 1805. — Csubák József kádas. — Csúcs 1742-95-ig 2-2 cs., 1910-ben 16 ref. cs, István fazekas m.h. 1829., J á nos 1807. Szentesről. — Csuka Mátyás Csomör-kánvon 1470., János gazdálkodó 1886-ban 52 é — Csula m.h" 1826-ban 59 é. — Csupák József lakatos 1896-ban 50 é. — Csuta Sára 1832. Békésen. — Csuti 1702—62-ig 2-2 cs., 1848-ban 3, 1910-ben 3 ref. cs János Szentesről 17.86., egy másik napsz. 1820-80. t. élt. — Csutora m.h. 1847. — Csutz m.h. 1827-ben. — Csuz m.h. 1815. — Csúzi István v. jegyző 1726. — Csüri József urad. tisztviselő, később magánzó m.h. 1894-ben 70 é. Özvegye- Kis Amália, a.-nya 1000 k. Daan András és János 1462. Solton — Dain 1731. Daka Benedek 1537. Pereskutason. - Daku Lajos ref. tanító 1868—1877. külterületi tanító lett, Mihály cipész 1827. — Dalli m.h. 1841. — Dámján Margit 1747. — Dán János 1673. Kopáncson. — Dana 1563. -— *Dancs család a régi és előkelő nemzetségek közé tartozott. "István á kövecsesi ágból, sz. 1788. Tótgyörkösön, 1844-ben v. jegyző, előzetesen Nagyszentmiklóson jegyző, még előbb Selmecbányai és magyaróvári tanulmányai után gazdatiszt Gyomán.  "Zsuzsanna  5 1/8  telek birtokosa 1848— 49„ gimn. a.-nya 200 k. — kancsi Miklós m.h. 1837. 80 é., József kovács 1869. — Dancsik ref. cs. 1, kath. 2. — Dancsó 1730-85. — Dánfi András 1490. — Dani t.r.u.cs. időszakonkint 1702—95-ig városszerte 1—4 cs., 1818-ban 6, 1910-ben 39 ref. cs., Mózes timár 1848., gimnáziumi a.-nya 100 k., Pál lakács és János csizmadia élnek, János n é női szabó. — Dániel Andor fűszerkeskedő és pék 1896-ban 30 é., él, Ar m i n kereskedő 1896-ban 40 é., J e n ő, az Ármin fia, jogtudor fiatal ügyvéd, keresztyén feleséget (Gassenveit Éva) vett a Bánságból. — Danka János 1557—8 Mágocson. — Dankó 1818. — Dános István 1819. Békésről. — Danyikn ma 1 ref. cs. — Dapsai régi család 1722. — x0apsi (dapsai) felsőmagyarországi nemes cs,K á 1-mán sz. 1840-ben Miskolcon, hol apja szabó volt. Ő maga jogot végzett, mikor szülővárosában a hírneves úttörő óvót, Tóin Istvánt betegsége idején helyettesítette. Ez felismervén benne a kisded nevelői hivatottságol, a fiatal jogászt apai lilalom dacára az olapnevelői pályának nyerte meg, minek köevtkeztében Dipsi, Ney Ferenc pesti óvóképző intézetében csakhamar oklevelet szerzett és 1860-ban kisdedóvó lett városunkban, hol meg is nősült Négy év múlva azonban tőlünk Losoncra távozott, 1885-ben pedig Szeghalomra jött, hol a Simay féle óvodában haláláig 1891, működött. Irodalmi (éren sokat dolgozott, különösen tanügyi lapokban. Nagyszámú gyermekei közül legkiválóbb Gizella Van der Hoschke Rozsnyai Kálmán hitvese, utóda a szeghalmi óvodában, (sz. Losoncon 1883.) a ki eleinte orvosnak készült, de atyja halála közbejöttével az óvói pályára lépett, nálunk szerezvén óvónői oklevelet. Számtalan szépirodalmi dolgozata jelent meg s irodalmunk legkitűnőbb költőnője. Miivei egy részét Nil álnév'alatt tette közzé. Önállóan hat kötet müve jelent meg. — Darabant Márton 1720—95-ig 1—2 cs. ~ Darabont ma 2 ref cs. — Darabos családdal már 1333-ban találkozunk, ekkor élt János, a Fecskésen pedig 1562.és 1563-ban élt Péter. 1742-62-ig 2-2 cs.. 1848-ban egy, 1910-ben 5 ref. cs. volt. Ferenc ács 1853., István ács m.h. 1858. 28 é., a másik 1883. 64 é., Lajos ref. kántor, bodméri, 1871. sz. Atyja, Lajos ref. tanító. Előbb Bellyén és Jászberényben volt kántor tanító s hozzánk 1898-ban választották meg,János molnár m.h. 1824-ben 45 é., az í'cs m.h. 1875. 64 é., a cipész m.h. 1894. 36 é. — Daranyi Pál gimnáziumi rektor 1837. — Darcsi István ref. tanító 1820-49 ig, mikor m.h. 48 é., ht.  Biró  Juliánna  az  egyháztól segélyt nyer, ni h. 1855. 52 é. — Darida 1730-62-ig 2-3 cs., 1818-ban 6, 1910-ben 10 ref. cs., Ferenc ács m.h. 1873. 54 é — Daró György 1715. — Darók József 1844. Orosházáról. —Daru t.r.u.cs., időszakonként 1701—95-ig 1—2 cs., 1848-ban egy, 1910-ben 7 ref. cs. Ferencz mülaka-tos m.h. 1894. 28 é., István zendülő 1753., Mihály ref. tanító, sz. 1843 , Torontálvásárhelyen 1861—7-ig, helyben 1868—912-ig működött, első neje Sörös Jul., második Biró Mária,gyermekei: Juliánná Faragó S.-né, Mária Megyesi Já-nosné Temesváron,Mihály sz 1877.n.-körösi tanító .képezdei tanár, Margit óvónőSzebellében,ErzsébetIíárolyinéOköritón, Etelka Lajos Sándorné Fancsikán és Teréz; egy másik M i-hái y a csizmadia m.h. 1810. 57é., egy harmadik m.h.1855. 72 é., Péter 1783. Nagykőrösről, János szűcs 1840. — Darvas 1563. — Darvasi a nemességet Ambrus pan-kotai vártiszt kapta 1563., Mihály a biharmegyei nemesek hadnagya s fia, István cipész költözlek először városunkba 1867.,ulóbbiknak, a ki 1894. 59 é. halt meg,fiai Gyula sz. 1868. rendőrségi fogalmazó, Lajos n.váradi ügyvéd, v. tanácsnok és István rajz- és festőművész: B.-Pesten. Az előbbik Istvánnak nő testvére Juliánná Könyves István tanító neje. Van Bélaszalócs is 1904. — Dátár Ferencz szűcs 1832. — Daubner Lajos orosházi sz. kereskedő 1907. óla, egy másik géplakatos, ki a susáni lemp lom építésében részt vett. — Dávid család őse már 1450. Kört-vélyesen lakott, mint a Sándor család gazdatisztje, 1848-ban 3 ref. cs., István takácsl788. Manó dr. szárazajtai (Há-romsék m.) 1881-i sz. gimnáziumi tanár 1910_ óta, neje Eberhart Irént János kath. adminisztrátor 1855. —. Dávidházi régebben s még 1848-ban is egy, 1910-ben 19 ref. cs. Péter cipész és Sándor kovács élnek, János sz. Ágyán 1758-ban. Városunkban, majd Debrecenben tanult, honnét 1786. Poroszlóra ment rektornak. Négy év múlva pedig már mint nős embert gimnáziumunk tanárságára hivták meg. Ismeretesek Bereck lelkész elleni föllépései. A tanárságot 1793-ban letette, itt házat,vett s mind addig városunkban lakolt, mig 1800-ban Agyára vitték lelkésznek, hol mint egyházmegyei tanácsbiró is működött s 1831. ápr. 6-án halt el. Fia volt Sámuel ágyai, majd gyomai lelkész, kinek gyermekei, a gimnáziumot nálunk végzett János kabai lelkész s a debreceni egyházmegye most is élő kitűnő esperese, Petronella, Iníre Sándorné, Ida, Emilia Bányai L.-né, kinek 200 kor. j. a-nya  van.   —  Davidovics  Péter   gör. kel.  lelkész 1822—1858 ig, fia és hivatali ulóda Sz vető zár 1844— 1857., ennek fia és utóda Konstantin 1857—1895., neje Zrebkovics Emilia, m.h. 1903. Fiók Sándor, világi pályán.

Deutsch (Dajcs) Mór korcsmáros 1820., József korcsmáros 1813..Zoltán kereskedő.képzett pék, neje Heller Janka.

Dajka 1557., ma 2 ref. cs,, János zendülő 1774. — Deák t.r.u.cs., melyek tagjait már 1481. és 1560-ban itt találjuk, később Tót, Kiselőnevekkel és ezek nélkül is 1701—95-ig 4-8 cs., 1848-ban 20,1910-ben 48 ref cs. Ferencz esküdt 1720-21., esküdlbiró 1722-40. *Nagy előnévvel 1848., a tálas m.h. 1872-ben 57 é.,a városi írnok 59 é.,György ref.s, lelkész 1869—71, később Csorváson lelkészs mint ilyen m h. 1888., Ilona 1767. Békésről, Imre ács m.h. 1881. 24,é., egy másik m.h. 1824. 42 é., a harmadik m.h. 1875. 71 é., 'István Nagy előnévvel 1848., a ref. gondnok 1748—56., az esküdt 1756 , városi ulbiztos 1884-től, Kata 1770. Törökszentmiklósról, László limár m.h. 1867. 42é., a lakatos él, Lajos géplakatos m.h. 1894 29 é„ *M á r t o n Nagy előnévvel 1848..M i h á l y esküdt 1720 -25., a csizmadia m.h. 1858. 57 é., a városi főmérnök n.-körösi sz , Mihály és Nagy Krisztina fiók, m.h. 1906 65 é., a főgimn. háza építésénél hiven őrködött. Pál 6 ökrös gazda 1701., az esküdt 1821., Péter 1817. Diószegről, a csizmadia él, Sámuel borbély 1751., a csizmadia m.h. 1893-ban 77. é.,Sándor v.mérnök ideiglenesen a gimnázium tanára, melyre 100 k. a.-nyt. tett, m.h. 1878. 59 é., János asztalos 1824. 65 é., lakatos e néven kettő volt: az egyik m.h. 1835.52 é., a másik 1837. 48 é., a csizmadia m.h. 1850., a korcsmáros 1841—45., az üveges 1831., József takács 1846., J uliánna 1830., Aradról, Jutka 1771. Makóról. — Deáki János kath. káplán 1798. - Deblovies Mihály szűcs 178j. — Debrecz m.h. az 1738-i pestisben. — Debreczeni,, Szabó előnévvel is, 1714—71-ig városszerte 1—7 cs., Áron ref. tanító 1894., Ferencz csizmadia él, Gá sp á r csizmadia 1714., Gergely 1810. Makóról, I b t v á n tanító 1757, Lás z 161714—71„ Mihá l y zendülő 1753, Nagy előnévvel két, Makóról beszármazott Mihálv élt, egyik 1772., a másik 1802., Sámuel 1771., János Szentesről való 1764., a Makóról való 1786., J e'n ő papucsos él. — Debrei 1562. — Dedniszki János szűcs 1788. — Dékán (Dé-kány) a XVI. sz. óta t.r.u.cs., An d r ás 1561., 1562., Gergely 1561., György 1562—3., később városszerte X701—1788 ig 4-9 cs, 1848-ban ref. cs. 12, 1910-ben 35. P e z s ő  városi  birtoknyilvántartó 47 éves,  György obsitos katona m.h. 1808. 50 é., István lakatos 1788., a ref. tanító 1838., a csizmadia m.h. 1847., 32 é., a takács m.h. 1853. 75 é., a fakereskedő m.h. 1895. 89 é , Káró l y okl. kertész majd v. irnok, Pál tanító fia m.h. 1904. 64 é., Márton 17i5, Pál ref." tanító 1847— 1884., mikor is m.h,, S á m u c 1 marha kereskedő 1904., Som a orvostudor városi tiszti főorvos m.h, nőtlenül 1876. 46 é., János kőműves m.h.1905 57 é., a másik él, József kecskeméti 1828 i születésű gimnáziumi tanárunk, 1848—49 i honvéd százados, azután félegyházi tanitóképezdei igazgató, végül nálunk városi adóliszt, m.h. 1890. Második neje Bereck Júlia m h, 1903. — Deli ref. cs ma 5. G e r g e l y 1769. Tiszaugrói, Károly bognár él, Sámuel 1787. Tabajdról, ilyen nevű takács három élt: az első m.h. 1828. 74 é., a másik 1855 34 é., a harmadik 1863. 74 é., Sándor géplakatos m.h. 1892-ben 22 é.. János takács m.h. 1867. 55 é., a városi hivatalnok m.h. 1879. 56 é., a törvényszéki telekkönyvvezető 1872. 76 é. J őzsef kőműves él, mellékneve Szabó. — Delián Sámuel orvos 1869-ben 34 éves. — Deme 1731— 95 ig időszakonkint 3—4 kath. cs., István 1715. János városgazda 1771. — Demes Imre lakács m.h. 1838. — Demeter 1702—95-ig 1—2 cs., 1848-ban ref. cs. 7., 1910-ben 13., egy ily nevű görög élt 1730-ban, a lakatos 1778-ban, István csizmadia m.h. 1837-ben 36 é., a szűcs m.h. 1891. 63 é., a kovács m.h. 1849-ben 37 é,, a gimnáziumi tanár sz. Bátká-n (Gömör m.) 1872-ben, tanár 1900 óta, Mátvás 1788. és Mihálv csizmadiák 1847. a kosárfonó ní.h. 1907 56 é., Péter szűcs m.h. 1837. 22 é., János tálas m.h. 1891. 75., a szűcs m.h. 1899. 66 é., V.ö. Dömötör. — Demetrovics Száva lakatos él. — Demjény kath. 1778. — Dén János 1830. Borossebesről. — Dénesi 1722— 1762-ig időszakonkint 1-4 cs., 1848-ban ref. cs. 2, 1910-ben 12, István kosárfonó él, Mihá1y lakatos m.h. 1895. 18 é., a tálas rah, 1886. 70 é„ a másik tálas él, a tojáskereskedő 1896-ban 67 é., Péter korsós 1827«,Sándor és János tálasok élnek. — Dencsik 1848-ban 2, 1910-ben 6 ref. cs. — Dénes ma 6 ref. cs., Sándor hentes 1904., János 1833. Orosházáról. József 1803. Orosházáról. — Doni nevű egyének 1837-ben és 1841-ben haltak meg, de találkozunk velők 1848-ban is, 1910-ben 3 ref — bercsényi István kéményseprő 1851. — Derecskei 1742-ben 2 cs. — Dósi 1731-62. 2-2 cs., egy m.h. az 1738-i pestisben, 1848-ban 1 ref. cs. János 1771, Karcagról. — Deszki Tamás 1557—8 Mágocson. —  Détár 1795-ben 3 cs., 1848-ban 3 kalh. cs., István szabó 1848-ban, a kőműves él, Mátyás tálas él, Sándor szabó 1862. — Détári kath. 1776. — Detrik kalh. 1774. — Dévai Miksa kath. káplán 1874. — Devecseri István 1715. — Devecska ujabban beköltözött evang. cs. — Dévény Ferencz 1672. — Deutsch Lipót zs.h.k. elnök 1878., Miksa zsidó tanító 1870., Mór korcsmáros 1810., a pék él, Zoltán fűszer és csemege kereskedő, képzelt pék, 38 é., József korcsmáros 1813 — Dezső t.r.u.cs már 1563-ban fordul elő, 1701— 95-ig időszakon-kint városszerte 3—5cs.. 1848-ban ref. cs. 22, 1910-ben 89. Béla szabó él, Gergely 1089 láncz föld gazdája 1752— 61-ig, Ferencz az esküdt 1713—14, a ref. egyház gondnoka 1720., az 1444 láncz föld gazdája 1752 61-ig, a XIX. és XX. századból 5-öt jegyeztünk meg, ezek : a késes 1845., a csizmadia m.h. 1853. 45 é., a tálas 1853., a képviselő választó, földes gazda 1863. és a cipész, a ki él, István a 2500 lánc föld gazdája 1752, a biró 1754., a XIX. és XX. században 3 van nevezetesebb, u.m. két csizmadia, egyik m.h. 1863-ban 57 é., a másik él és a korcsmáros, m.h. 1881-ben 51 é., L a j o s borbély 1746. a kovács és M i h á l y 1774. Szentesről és a csizmadia, Péter 6 ökrös gazda 1701.;, a szabó m.h. 1883. 27 é., n borbély 29 é. él, Péter-né női szabó, Sándor szabó, János az esküdt 1725 — 33-ig, a városgazda 1770, II. biró 1772., főbiró 1777-81-ig, az esküdt 1790-91-ig, a kőmives m.h. 1886-ban 74 é., József kovács él. — Diák ősi cs. 1702-ben 2 — Dicen 1560. — Dicséretes Mátyás kath 1765 — Dienes 1715—85-ig időnként 1—2 cs., Kálmán dr. városi tiszli orvos, László gazdatiszt fia, sz. Mihálydiban 1854-ben, m.h. 1903-ban, István 1785., Mihály 1770. Makóról, J á u o s 1803. Orosházáról. — DiheiHS 1742-ben 2 cs. — Dinen m.h. 1835. 76 é., — Dina János 1782. Turkevéről. — Dinnyecsősz 1731. 2 cs. — Dinnyés Mihály húsvágó m.h. 1875. 33 é. — Diószegi 1731—62-ig 2-5 cs., 1848-ban ref. cs. 12, 1910-ben 52 cs., Ernő földes gazda, neje Szűcs Zsuzsanna, Ferencz 1786. Makóról, G á b o r csizmadia 1896., Imre csizmadia, István ref. gondnok, Károly csizmadia m.h. 1901 47 é., Lajos né női szabó, Mihály a ref. e. gondnok 1848., a tanyai tanító 1875., Péter csizmadia m.h. 1863. 46 é., J á nos városgazda 1798., József csizmadia 1855. — Diribka kath. cs. 1778. — Dó 1758—62 ig 1—2 cs. — Dobó cs. egy tagja m.h. az 1738-i pestisben, 1848-ban 3 kath. cs., ma 1 ref. cs., Ferenez városi szám-tiszt, István  takarékpénztári  könyvelő 38 é., István városi adótiszt, sz. 1881., Szegedről 1908-ban költözött be, a kalh. káplán 1903., Zo1tán városi adótiszt 1901—1905., János sebész fia. — Dobóci batidai birtokos cs 1659.— Dobos családból György 15(32. Fecskésen, István ugyanolt 1563 , 17Jl-ben2cs., Bál i n t ruha festő, ref. presbyter él. István takács 1861.. Mihály 1761. Szentesről. — Dobosi 1796—1847-ig időkint városszerte 1—4 cs. Gergely 1796. táblabíró, György helyettes táblabíró 1791., L a j o s 1791—1875. megyei főpénztárnok, alispán, végül törvényszéki elnök, 1836—59-ig egyházmegyei gondnok.Fia Lajos megyei tisztviselő 1849, ulán, majd 1868. t. megyei pénztárnok, ref. presbyter, i. a -nya. 2100 kor. I. neje Kaszap Emilia, II. Kecskés Gabriella, III. Mayer Irma egyetlen leánya Arán k a, Kovács Seb. A. müegyet. tanár neje Budapesten, m.h. 1898. 81 é., M i h á l y gimnáziumunkban tanult s itt az elemi iskolában is tanított 1795-ben. Tanulmányait a debreceni főiskolában elvégezvén, 1803-ban Kismarján lett rektor, majd 1813-ban Szentesen ref. lelkész Fia voít az idősbb Lajos. E néven élt még egy cipész is, m.h, 1902. 66 é., Judit 1824. Szentesről— ' Dobozi Bánfi András 1490, János batidai jobbágy 1557—8, egy másik Fecskésen 1562., 1731-ben 2 cs. — Dobrei János 1562. Fecskésen. — Dobrosi 1731-ben 2 cs. — Dobsa t.r.ucs, 1701— 95-ig időként városszerte 1—2 cs., 1848-ban ref. cs. 5, 1910-ben 37. Bálint bírósági irnok, a kalapos m.h. 1880. 29 é., Ferencz asztalos m.h. 1896. 39 é., Imre kovács, István 1784 Makóról, a kulasi egyházi kör elnöke él, Mihály tálas, Pál sertéskereskedő 1904-ben 53 é., Sándor gazdasági:felügyelő 1876., egy másik f.m. az István testvére él, valamint a papucsos is, János tálas m.h. 1873. 58 é., József cipész él — Dopsza (Dobszai) 1731-ben 3 cs., egy tag m.h. az 1738-i pestisben. -— Dóci nevű egyén kettő élt itt, t. i. Gábor 1561—4, és Miklós 1559-64. — Docskál kath. 1818.— Dóda 1731—95-ig 2-3 cs. 1818-ban 6, 1910-ben 32 ref. cs., Bá1int borbély, Mi hály csizmadia m.h. 1858. 40 é„ Sámuel gazdálkodó 1883. 55 é. — Dódó 1755. Kis Mihály zendülő 1753.— Dohányos 1731-ben 3 cs. — Dohi Mihály kalh. tanító 51 é.,m.-szigeti sz. iparisk. tanító és igazgató 1887 óta,— Dóka ma 2 ref.cs.,A n d o r becslőbiztos 1860. megyei esküdt majd jegyző Algyőn, Bálint szentesi, 1869-i szül. járásbirósági kezelő Apja Sándor iparos.—Doktor ref. cs. 1848 és később is. — Doktorsin kalh. 1777. — Dolhai Péter 1512 — Dombi Dénes, 1488. Földváron, László és Mihály 1557—9. Mágocson Géza szabó 1900. — Dombori 1822. — *Dombrádi 1798-1847. 1—2 cs., Antal uradalmi tiszt 1798., János uradalmi kasznár 1829. 1 lov. Nagy alatt. — Dominkó kath. 1818. — Domoki András és János mind ketten 1836 ból Orosházáról. — Domokos fia Mihály 1450. Batidán, 1848-ban 7, 1910-ben 4 ref. cs, Lajos ács m.h. 1873. 60 é., Lórin ez megyei főjegyző 1787., János- 1780. Gorosz-lóról, egy másik 18i9. Nagykőrösről, a takács m.h. 1859. 60 é. — Dompai 1702. — Dómján t.r.u.cs időszakonkint 1702—62-ig 1-4 cs., 1848-ban 10, 1910-ben 39ref.es., Gergely 1360 lánc föld gazdája 1752—61., István 1715., Márton zendülő 1752., János fazekas m.h. 1823. 28 é., József földesgazda és neje Cs. Tót Lidia a ref. egyháznak adományoztak 1909-ben 1200 kor.-t — Donát kath. 1778., Fülöp kereskedő 1896-ban 58 é., — Donáli 1557. — Dongó 1562., György Fecskésen 1573. — Doni m.h. 1803-ban 86 é. — Dapsa Márton tálas m.h 1895-ben 55 é, Péter szűcs 1788., József varga m.h. 1823. 28 é. — V.ö. Dobsa—Dopsai Kata 1718. - Dorcsi 1823. — Dorka 1731—62 ig 2-3 cs., Ferencz szűcs m.h. 1839. 53 é., Gergely 1752., Illés ref. lelkész 1820—27. később a kecskemétiek népszerű papja, köztük is halt meg, István szűcs 1788., a kovács mii 1810. 72 é., a timár 1880, ginjn. a.-nya. 200 kor., Mihály 1760., János szűcs 1788. a kovács m.h. 1834. — Dorkó Mihály 1563. — Dóró Ambrus és Ja k a b 1563. Ráróson. — Dorogi 1702, L u k á c s 1897. Szentandrásról. — Dósics (Dózics. Dósits) Péler 1820—94. ügyvéd, oki. gazdűsz, főszolgabíró, szegedi szül , 1848-ban költözött városunkba, hol Gyorgyevics Alexandrát feleségül vette. Ikertestvére, szakasztott mása, György szintén ügyvéd, Pesten lakolt. Péler gyermekei, Mária Palás sáné, Sándor törvényszéki biró Szegeden m.h. 1897., Tivadar gyógyszerész m.h. 1904., Alexandra Baksa Ivijosué, György ügyvédjelölt m,h..l893. 32 é., Erzsébet Konstantin Gyuláné, Elemér v. számvevő 42 é.— Dossi 1561.— Doszlop 1795-ben 2 cs., 1848-ban és 1910-ben 2 ref. cs., András 1793. Szentesről, István 1786. Szentesről, Pál 1786. Szentesről, J á nos ács m.h. 1903. 74 é. — Dögei Gergely 1806., Pál 1789., János 1818 , mind hárman Szentesről. — Dögösi kath 1778. — Döme régi cs. 1701—62-ig 1-2 cs., Fércencz iparos 1848. — Dö-mény György kereskedő m.h. 1819. 13 é., József m.h 1824. 35 é., 1. Demény. — Dömös 1847-ben 3 cs. "Imre  1829., a lakács m.h. 1830. 51  é.,  János  lakács m.h. 1871. 59 é. — Dőmösi 1722. — Dömsödi 1709., Bálint női szabó.— Dömöti Gergely 1563 Ráróson. — Dömötör Géza óvónőképző intézeti igazgató 1896-ban 39 é., csakhamar elköltözött, István kovács m.h. 1861. 80 é., a csizmadia 1827., Mátyás 1814. Nagybecskerekről, M i-h á l y n é kosárfonó él, Sándor kosárfonó, Zsigmond vasúti oszlálymérnök, érsekújvári, 1871-i sz., József kereskedő fia,  János takács m.h.  1894. 50 é., V.ö. Demeter.

Drabont m.h. 1826. — Drach uradalmi borbérlő 1833. — Dragomór ma 2 ref. cs.  Mihá1y zsindely készítő  1884.

Draptl 1765—70. — *Draskóci (Dolinai és Draskócs) Lajos ev. lelkész, József közbirtokos és Sztarisinzki Eszter fiók, sz. a nógrádmegyei Pető n, 1834. okt. 6-án. Theo-logiai tanulmányait Pozsonyban végezte s 1857-ben jött hozzánk lel késznek, mely időtől fogva 1908-ban történt haláláig páratlan buzgósággal és önzetlenséggel szolgálta a város közügyeit is, mely érdekben a,,Hmvásárhely" hasábjain nagymérvű irodalmi munkásságot is fejtelt ki. Neje V. Nagy Klementina m.h- 1900. Fia: Ede sz. 1860. makói ev-lelkész, Pál jogtudor, városi ügyész és a , Hm vásárhely" c. lap szerkesztője, a lor-na és vivó egyesület alapilója és elnöke, mh. 1899., Lajos sz. 1868. márc. 11 én, kassai  s.  lelkész  és Vallástanár 1891 96. 187. sz. Draskóci Lajos ág. ev. lelkész.

 

 

 

Virzsike. Az idősbb Lajos  testvére,  Ede (sz. 1833.) 1848-ban honvéd, majd nálunk tanító 1861—7-ig, mikor Losoncra ment városi főjegyzőnek, ugyan ott m.h. 1901. — Draskovics János vaskereskedő, krassómegyei származású, 1830-ban jött Csongrádról Vásárhelyre lakm.'Müvell és sokoldalú ember, gimn. a.-nya. 200 kor. Fia Árpád városi tanácsos, a kath. iskolaszék elnöke, 1895. óta állami anyakönyvvezető, m.h. 1908-ban 57 é. Tőle származtak: E r n ő kereskedő, majd okleveles városi számvevő 30 é. és Árpád kereskedő. — Dreba kath. cs. 1848. — Drucker János makói sz. kereskedő, 1848-ban 28 é.,  Irma  Grünwaldné.  —  Dubniczki  János uradalmi számvevő 1818. — Duci János  és Mihály 1673. — Dudás 1731—95-ig városszerte  időnként 3—4 cs. 1848-ban 6,1910-ben 23 ref. cs., Imre tálas, István ács, L a-j o s ács m h. 1896. 40 é., M i h á l y ács 1832-50.. a tálas él, Péter kovács  m.h. 1904. 30 é.,  Sándor ács m.h. 1908 77 é., a géplakatos  m.h.  1906.  23 é. — Dudái kath. 1778 — Dukov Iván cukrász él, — Dunai ref. cs. — Duna-hati 1809. — Dura 1721—62-ig időnként 1—3 cs, 1848-ban ref cs.  8,  1910-ben 25.  Benedek  esküdt  1725, majd főbiró 1730—31.,  Gábor  kovács él,  Görgy csizmadia 1788., Ferenc 1825. Vadászról (Arad ni.), István  néven a XIX. és XX. században három csizmadia halt meg. nev. 1829., 1817. és 1906-ban, Málé honvédelmi minisztériumi tisztviselő, költő, Budapesten  él,  József iparos fia, sz. 1859,  Mihály timár m.h. 1866. 48 é„ a csizmadia m.h. 1882-ben 72 é„  Péter timár m.h.  1827. 50 é., egy másik  m.h.  1862. 49 é.,  Sándor  néven  3 szűcs élt 1842,  1872. és 1878, években,  János csizmadia m.h. 1832. 64 é, egy másik m.h. 1893. 68 é., József csizmadia m.h.  1885.  60 é. —  Durasz  Ignácz gombkötő  1800.  — Duránckai ref. cs. 2. — Dúró ref cs., János kitűnő ref. tanító 1878—1890 ig, amikor  m.h. 31é. — Dus  cs. Már 1714-ből isiisrjük JánosJ, a csizmadiát, 1720-ból egy másik Jánost, a .,obbágy gazdát, harmadikat mint városgazdát 1757-ből, negyediket a ref.-tanitót, kit  1799-ben hoztak  az ujonan alapitott labáni iskolába, Bogyoszlóróí  Ezeken kivül volt János  a kereskedő a XIX. század utó felében. Nevezetes István lakatos mester 1779—1863 , a város toronyórájának gondviselője, kiről, mint a nép jogainak szószólójáról, az általános részben több izben  emlékeztünk.  Fia, József 1811—1902. könyvkötő, v. kapitány és reí. egyh. gondnok, kiről az  ipar történetében szintén  szólottunk,  Sándor mint kereskedő él nőilenül, L aj o s  és  István gazdálkodók, mindannyian a könyvkötő fiai. Most 6 ref. cs. van köztük van, Ilona Exnerné, polg. isk. tanárné, Sándor n a k a bpesti tanárnak leánya. Említendők még Duzs Dániel csizmadia 1833., Dezső ruhafestő 1862., Pál timár m.h. 1876. 52 é. és Sámuel csizmadia 1788-ban céhmester is. Dvorzsák Antal köszörűs 1862. — Ebenhard Ignác pintér 1858. — Eberhardt Béla m. á. vasúti osztálymérnök felügyelő, sz. 1850 Versecen. — Ebstein uradalmi borbérlő 1833. V.ö. Epstein. - Eckorn András cipész 1849. — Ecsedi Miklós Mónuspetriből származott, hol atyja, György ref. lelkész volt. Debrecenben elvégezvén lauulmányait nálunk volt rektor 1781—83-ig, innen vitték papnak Makóra, hol haláláig, 1803-ig, lel-készkedett egvházi író. — Ecsei 1804. — Ecseki kath. 1776—78. — Ecseri Albert, Gyula és Imre Mágocson 1557—58. — *Égetö cs. Egy része 1845-ben Marosszéktől szerzett magának nemesi "levelet, melyet 1847, Csongrádvármegyében kihirdettek. E szerint az 1635. okt. 25 i nemesi muslralis könyv a Köpecen felesküdött vitézek között Égető Sándort és Pétert, a lófők között Gergelyt (ki Lengyelországba ment), a gyalog puskások között Pétert Bálintol, Miklóst, Mihályt (zászlótarló) stb. nevezi meg. A szék tisztviselői a megejtett vizsgálat után bizonyították, hogy a Hmvásárhelyen lakó Égető István, György, Péter, Sámuel és János a köpeci nemes Égető családból eredtek, a mennyiben a három utóbbinak nagyapja György, Kö-pecről költözött ide E családból származott István, a ref egyháznak 1880—90 években pénztárnoka, m.h. 1908. 75 é. E nemes családon kivül több régebben és ujabban beköltözőit jobbágyok is voltai: városunkban, minek következtében a családok száma 1701—95-ig időnként 4—12-re 1790—1847.-ig pedig 3-27-re szaporodott, 1848-ban ref. cs. 33, 1910-ben 145. Tagjai : Ernő vasúti állomás felvigyázó 44 é., Ferencz ács m.h. 1887. 42 é., a kereskedő m.h. 1901. 26 é., György 1024 lánc föld gazdája, másik is 1722—38 és 1752., Imre adószedő 1749—50, kereskedő keltő, egyik az 57 éves él, a másik m h. 1908. 28., a derék tanító, ki 1874-től működik, István esküdt .1836., László ref. gondnok 1721., Lajos kovács m.h. 1880. t. Máté kőműves m.h. 1895. 35 é., Mihály kovács él, egv másik m.h. 1890. 40 é., a csizmadia m h. 1831. 38 é., Pál II bíró 1775., PéUr esküdtbiró 1766, 1775., egy másik korunkban, kinek gimn. a.-nya. 100 kor. 1852-ben, Sámuel földesgazda, Sándor lakatos, János árvák gyámja 1795., az ügyvéd szintén árvaszéki ülnök, m.h. 1894. 66 é., neje Beretvás Ida, a ref. gondnok 1804., a kovács m.h. 1871. 75 é., Jenő járásbirósági dijnok 30 é„ József csizmadia m.h. 1898., Judit C. Molnár Mihály-né, nőegyleti a.-nya 200 kor. — Effi János 1462. Gor-zsán. — Egri 1795. 2 cs. József kávés. — Egyed 1715— 31.-ig 1—3 cs.  György  kath.  lanitő  1869-ben  66  é.

—  Egyek 1731-ben 3 cs. — Ehrlich Márk zs. tanító  1856. — Eichinger György ki iinő szórórostáiról ismeretes, gimn. a -nya. 100 kor. 1852., Károly szitás 1849. — Eisler Mihály kereskedő 50 é., Izidor cipész 41 é., testvére Mihálynak, apjuk József kereskedő, ki 1825-ben Feketeardóról költözött hozzánk. — Ékes 1848-ban 3 ref. cs, ma 2. — Ékkel Lajos kath. tanító. — *Elek család, a nemesi ág hagyomány szerint Ernődtől költözött hozzánk, 1813—47-ig 4-18 cs. 1848-ban 7, 1910-ben 35 ref. cs 'András 1813. 1829., Áron földesgazda m.h. 1901. 62 é., "Bálint 1829, 1848 , "Ferenc 1829,, Imre tálas m.h. 1866. 38 é., a vendéglős 49 é., István 48-as honvéd százados, birósági végrehajtó, m h. 1891. 71 é., egy másik István 1830—60 között, kivel a bíróságnak is sok baja volt, kalandos éleiét szép elbeszélésben megírta s közreadta Szabó Mihálv, Kelé István cim alatt. Pál külterületi tanító 1889., P'éter 1818. Alcsuthról, "Sándor 1831. 1848., a városi szemlész m.h. 1910-ben 53 é, f.m. kettő is, az ifjabb ref. pesbiter, m.h. 1905-ben 81 é., Mános 1835, 1838, 1848, az Írnok m.h. 1863. 04., az idb. János vallásos érzésű m.h. 1906-ban 90 é., József kömives m h. 1890. 66 é., Judit 1789 Öcsödről, Júlia zs. tanítónő 1904. — Elekeá János Földváron 1562-63. — Élesdi 1762. 1848., ma egy ref. cs. — Éiidesz m.h. 1818, Pál 1842. Csabáról — Elkán Lajos bőrkereskedő, dunaföldvári, 1865-i sz, jótékonyságáról ismeretes zs, hitfelei közölt, József borkereskedő fia. — Ember Gyula városi nyugalmazott rendőr kapitány, István ács fia, m.h.

1903 53 é., Ilona Halmi János tanár neje, Pál b.-keresztesi lelkész leánya, "István 1815 — 89., gimn. a.-nya 200 k. 1852-ből, a csizmadia m.h 1876. — Endre Andor, András fia, kiskunfélegyházi, 1828-i sz., ármentesilő társulati mérnök 1871—1900 ig, nagy érdemeket szerzett a 70-es évek árvizei elleni védekezésben, neje Mayer Kornélia, fia Béla jeles festőművész, műveit az 1912-ki képkiállitásban mutatta be. — Endrei Antal  1825—1906.  uradalmi mérnök  és  pénztárnok, neje Tschögl Erzsébet, fiók Gyula jogtudor, ügyvéd, sz, 1856. július 23-án Egerben, városunk országgy. képviselője 1892—1910 ig s a képviselőház jegyzője. Eleintén verseket irt az »Eger,« »Mátravi-déke« és a »Vásárhelyi Közlöny hasábjaiba, majd, 1883. óta alapította és szerkesztette 1910-ig a »Vásárhely és Vidéke* c. vegyes heti (később napi) lapot. Évtizedeken át vezére volt a városi közgyűlés többségének és a helybeli 48-as pártnak. Több rendbeli közművelődési adományt telt, a susáni templomra is 200 k.-át áldozott, II-dik neje Jenéi Etelka, számos gyermekei  közül említendő  Árpád  budapesti Engel Sádor zs. tanító, fia jelentékeny író. — Endredi Sámuel gimn. rektor 1726-28., Terézia 1830. Nagyváradról, József szűcs m.h. 1858. 45 é. — Endrődi György 1557—8. Mágocson, József magán hivatalnok, endrődi, 1865-i születésű, Gesmey Sándor kereskedő fia. — Ének m.h. 1805. 50 é. — Engedi 1788. Ferenc rézműves 1840. 1851. — Engel Adolf bezdédi születésű zsidó rézöntő 1848-ban 24é, unoka leánya Elek Júlia zs. tanítónő, Dániel zs. tímár segéd 1848-ban 27 é., Dr. Hahn Dávidné atyja, Hermán asztalos él, Rudolf rongyszedő 1848-ban 21é., Sándor zs. tanító 1856—88., sz. Sárváron. — Engelthaller Béla órás, 39é., Ferencz rézműves 1904. ht. Nagy Vilma, Kálmán kereskedő 1904-ben 45 é., S á-m u e 1 rézműves él, János cukrász 1904-ben 29 é., a rézműves és a kath. egyház gondnoka 1828., az előbbiek atyja, kiről az ipar történetében szólottunk. — Engi 1802.

 

188. sz. Dr. Endrei Gyula. gimn. tanár, szül. 1860. 

 

Englánder Adolf zs. tanító. 1875—1904 , sz. Kassán 1842-ben, ideköltözött 1875-ben. Fiai, dr. Erdős Jeromos szül. 1871., ügyvéd, Lajos tanár sz. 1879, Gyula ügyvéd sz. 1883, Fülöp ékszerész 1886; Gusztáv földbérlő, sz. 1875, atyja Tóbiás magánzó, Sámuel kereskedő 1904-ben 26 é, Tóbiás kereskedő, martonosi 1843-i sz. Atyja, Koszta mészáros. — Enyedi János késes 1848. — Epstein Gyula zs. h.k. képviselő 1904., mTh. 1912.,  János,  zs.  tanító 1865., a nagybérlő 1863—1892., zs. h.k. iskolaszéki elnök 1865., jótékonyságáról ismeretes, nevére özvegye, Cukor Józsa 400 k.-t alapitolt a gimnáziumnál, a szent egyletnek pedig 598 k.-t adományozott. — Eössi Péter 1602. — tr-ber kath. lakatos 1788., József is az 1848. — Ércz Albert és István 1470 Csomorkányon. — Ercsi István 1561. — Erdei 1795-ben 2 cs 1848-ban ref. cs. 8,1910-ben 26. Ferencz kovács m.h. 1837. 40 é, Ilona 1805, I m-r e kovács él, István kalapos m.h 1872. 82 é, Lajos borbély és a csizmadia, Mihály a szabó élnek, mintszin-tén János állami elemi isk. jeles tani tó és ref. presbyter, 37é., a szabó 1894., a cipész és József is 1826. Belényes ről. — Erdélyi 1722-42-ig 1—2 cs, Anna 1787. Makóról, Ferencz kovács 1780., a kath. káplán 1898, István 1817. Balkányról, a kalapos 1846, Károly uradalmi számvevő 1815-21. Mihály 1819. Szentesről, Pál 1782. Makóról, Sámuel 1723—25-ig iskola rektor, alatta sokat fejlődött az intézet, ő szerkesztett elsőben iskolai törvényeket is, János csurgói, 1785-i sz. uradalmi jószágigazgató, ki br. Perényi birtokáról 1815-ben jött hozzánk, nagy képzettségű, műveit nemzetgazdasági író. — Erdödi 1731-ben 3 cs. egy tagja m h. az 1738-i pestisben, a zendülő 1753. — Erdöháti m.h. 1801-ban. — Erdős t.r.u.cs. 1722—95 ig városszerte 1—4cs., 1848-ban 6, 1910-ben 18 ref. család, Ferenc 1817. Szovátról, István ács m.h. 1831., J á-nos takács m.h. 1831. 48 é., a szabó 1863., gimn. a.-nya 100 k. 1852. bői. V. ö Englander. — Eriades 1848., — Er-langer zs. lókupec 1826. — Ernyei István bölcseleti tudor, ceglédi, 1867.-i sz., gimnáziumunk tanára 1900 tói fogva, a »H .M V.« szerkesztője, orsz. gyűl. képviselő-jelölt, v. t. h. biz. tag. — Erős Albert színházi díszítő 1909, A n d-r ás 1823. Orosházáról, Ferenc 1784. Orosházáról.— Érsek István 1763. Tiszaderzsről. — Erszény m.h. 1810-ben 75é. — Erttl József kath. káplán 1793. — Esai György 1722. — Espersitz János városi adótiszt 1904. óta, a borbély él. — * Estédi József uradalmi gazda, majd nagybérlő, 1836—47; atyja Márton a pestmegyei Csabán iskolamester, — Exner Leó állami óvónőképző intézeti tanár 47 éves, sz. 1863. Sümegen, Alajos kántor fia, kilünő zenei képzettsége van, a ref, vegyes énekkart éveken át tisztán ügybuzgóságból tanította, szakját irodalmilag is műveli, ht. Dus Ilona.

Fábián  tr.u.cs.  1715—62.-ig  1—2  ref.  cs,  András esküdt 1728., majd 1731—33. ig biró,  Dénes unitárius kántor-tanító 1891—96., Gábor ref. tanító 1842., Károly kovács m.h, 1858. 50 é., Mihály ref. tanító 1818-1827., a kovács m.h. 1866. 87é., János főbíró 1726. — Fabó Gy. 1563. Károson. — Fábri István 1793. Gyuláról, Sándor (a felső almási) jogtudor, városunk főispánja, sz. 1859. Békéscsabán. A közigazgatás fokain haladt előre, mignem 1906-ban főispánnak nevezték ki s hozzánk lakását is áttette. Méltóságát csak egy évig viselte, mert az arad csanádi vasút igazgatójának választatván meg itteni nagy reményekrj jogosító működését félbeszakította, alelnöke a Weilzer-féle gép- és vaggon- gyári részvénytársaságnak is, Aradon lakik. — Fagyas István cserepes 1813. M.-turról. — Fagyos m.h. 1867. 70é. — Fahidi ref. cs. — Fai m.h. 1814. — Fáin lakatos 1779. — Fais kath. 1778. — Falábú 1757, 1816. — Falánki m.h. 1827. — Falós cs. Kis előnévvel, János borbély 1725. — Faludi Kálmán és Márton kefekötők élnek. — Falusi Pál lakatos 1788, János szűcs 1787. — Falta Béla kereskedő 1904., Imre cipész 1866., később korcsmáros, m.h. — Fancsal 1731—69-ig 1—7 cs. János 1785. Szentesről. — Fánkos 1820 — Fancár 1722. — Faragó, Szabó előnévvel is, t.r.u cs., már 1562—63-ban Földváron lakolt A in b r u s, 1557—8.-ban Mágocson Gergely, 1701—95-ig időszakonkint és városszerte 2—5 cs. 1818-ban 15, 1910-ben 57 ref. cs. András uradalmi mérnöksegéd 1818., Anlal urad. kasznár 1870. 1880., m.h. 1892. 63. é. ht. Bartha Mária, Albert rőfös kereskedő 1898-ban 27 é., Ferenc szűcs *m.h. 1828. 58é., egy másik m.h. 1881. 98 é., István 1781. Debrecenből, a szűcs él, Kata 1780 Csökmöről, M á ty á s központi takarékpénztári vezérigazgató, csakhamarelköltözött, Mihály ács, Péter szűcs, m.h. 1881. 94é., Sámuel ref. egyházi főgondnok 1819—88, és egy másik f. m. a század utolsó felében, neje B. Kis Sára istenfélő, s nemesszivü, e. a-nyai 2000 k.-nál többre mennek, 1821-99., Sándor a fentebbi Antal fia, városi tanácsos 46 é., a ref. tanító 1892-től máig, hasonnevű apának, ki ács volt, fia; János csizmadia m.h. 1865-ben 64 é., a kovács m.h. 1892. 56 é., a kalapos 1869-ben 32 é., a kereskedő 1904.-ben 42 é. — Faránki Dávid 1788. — Fari cs a Jászságból származott. Elsőben Pál telepedett meg nálunk 1765. táján, kinek leánya Judith Szatmári Józsefhez ment nőül, ivadékuk Szatmári Mihály aradi alispán, később, 1790. t., jött János, fiai közül nehányan Szegedre költöztek el. Helyben maradt I.  Antal  (1783)  takács, magát.

Az 1807.-i nagy tűzvész megénekléseért (»Kis Trója pusztulása) 40 fii-ol kéri a tanácstól, de ez bemutalott munkájának kicsiny foglalatjához képest«, csak 15 frt-ot adatott a poétának. (I. h. IX. 43). Végre kóborlásaiba elfáradva és mindenképen kimerülve ismét hazajött, »hol házról-bázra járva három évig földre sütött szemmel, reszkető lábakkal árulgatta kopott verseit, rátolván mindenki nyakára. Majd itt, majd amott éldegélt, mig végre, elsulyosodott tetemei összeroskadván«. . . . egy száraz malom alatt »ulolsót lehellett« (Jelenkor 1832. 77. sz. 601. lap.) s eltemettetett 1832. kath. szertartás mellett, melynek anyakönyvébe nemesnek irták. Anyja Benyhe Kata, több idősb testvére is volt. Szülei azonban nálunk nem kötöttek házasságot, mert — valószínű — nem voltak idevalók. — András zendülő 1774., a csizmadia él, a fazekas 1778, Béla irodavezető, Elek végrehajló, Ferenc z szűcs él, Imre ács m.h. 1889. 25é., a külterüle i tanító és a csizmadia élnek, István 1792. Kisperegről, Iván Zsigmond állami polgári fiúiskolai tanár 1897-98, ezután Körmendre, majd Dézsre helyezték el, de 1903-ban újra ide nevezték ki, Károly várősi irnok 43 é., és a szűcs élnek. Lajos sz. Nagyfaluban Szabolcs m. 1867. évben, lelkészi jellegű gimn. tanár 1900 óta, kitűnő zenei képzettségei bir, s mint ilyen író is, I. neje Koszorús Margit, a csizmadia és a szűcs élnek, Menyhért kereskedő 1904-ben 33 é., Sándor kereskedő m h. 1903. 58 é., János 1863. Szentesről, 1832 Nagyrábéról, a takács m.h. 1834-ben 60 é, a sertéskereskedő m.h. 1908-ban 71 é., a városi irnok 41 é, József csizmadia 1896-ban 62 é., a kőműves és Jusztina a női szabó élnek. — Farki Albert 1537. Pereskutason, Benedek 1557—58, János 1562, s egy pár nemes család 1561—64. Batidán. — Faró kath. cigány 1745—58. — Fartang kath. 1775. — Fátyol cigány cs. a XIX. században, Dezső dr. orvos, szül. Tisza-szadán 1867. — Fazekas Ferenc és Gáspár 1587—58, 1722—95-ig időszakonkint 1—3 cs , 1848-ban 6 ref. cs. 1910-ben 5 ref. cs. András 1783-85. gimnáziumi rektor, ezután több helyen lelkész és bihari esperes, a tálas 1788., György 1809. és István 1818. mindketten Szentesről, Márton 1810. Nagylakról (Békés in.), Mihály iparos m.h. 1901. 76 é., Sándor fazekas 1788, a ref. tanító 1890-93., az asztalos m.h. 1898. 38 é., János 1781. Makóról, a lakács 1873., az ács, m.h. 1871. 73 é. — Fajfrik Imre  csizmadia,  Lajos  szabó és Pál csizmadia élnek. — Fegő Lajos kerületi numkás-bizlositó számellenőr 42 é. és a kőmives élnek, János szabó 1858. — Fehér, Fejér, régi cs. 1715—31-ig időszakonkint 1-4 cs 1818-ban ref. cs. 8, 1910-ben 11. Egy részük nemes. Gyula ev lelkész sz. 1848-ban. Apja előbb itt volt lelkész, de később Fazekas Varsándra ment. Előbb tanítói pályára készült, 1873-ban a lelkészi vizsgát letévén Pur-kerecre ment papnak ; István jegyző 1792-6, M ária 1835. Békésről, Sándor asztalos, a kovács és a mészáros élnek, János v. jegyző 1793. * az iparos 1848, József esküdt 1829. — 'Fehérvári, Fejérvári, elegyesen voltak nemesek és jobágyok Elsőnek János lelkészt találjuk 1675-ben, később 1767—1847-ig idcszakonkint 1-4 családot. Péter Dunavecséről 1766. * József alispán 1767., a törvénybiró 1774 , Ferenc 4 V8 lelkes gazda 1848-ból. Említendő még a Seregélyesről beköltözött Péter takács 1720. t., kinek fiai Péter 1754-1846. és Ferenc; az előbbik fiai István 1804—1891. és József 1806—1890, valamennyien lakácsok.

József fiai, János az ács és vásárbizlos, Imre és István együtt küzdöttek Kőnigrccznéi. Az elsőnek fiai, József lapszerkesztő és Bertalan polgármesteri fogalmazó. Az utóbbik Ferenc fia Ferenc uradalmi mérnök, m.h. 1860 t. kath. hitre tért. Fiai Ferenc és László elszakadlak Vásárhelytől. — Feigelstock Sámuel szappanos, 1848-ban 35é — Feiner Mór cipész, ipartestületi elnök, sz. 1861., Hermán cipész fia, ki 1853-ban költözött be. — 1 Fekete cs. nemes és jobbágy, már a XV és XVI. században nagyszámmal található, így Ambrus, Imre és János 1470. Csomorkányon, Péter 1549. Karóson, Demeter, György és "Mihály 1557—58, János 1562. Fecskésen, Gáspár, Lukács és Tamás 1563, Károson. 1722-62-ig közrendű cs. 1—3, 1829—47-ig nemes időszakonkint 4—7. cs. 18i8-ban ref. cs. 5, 1910-ben 20. Ákos ármentesitő társulali szakasz irnok 64 é., Albert 1820. Makóról, András 1776 Sámsonból, 1844. Sámsonból, 1808. Békésről, Ferenc szürszabó 1830., György hentes él, *a földesgazda 186y. 63 é., *István 1829, 1845, 1848, László szoboszlai sz érdemes ref. tanító 1858— 1888-ig, a mikor m.h, leánya Emma Vidonyi Jenőné és Júlia, a városi adótiszt 33 é., Mihály 1769. Tiszafüredről, másik 1779. Sámsonból, harmadik 1784. Szentesről, egy polgármester 1860., v. jegyző 1848, Ödön 1822 —1899., ev. ügyvéd eleintén az uradalomnál, a tak. pénztári pénztárnok, midkeltő m.h., Pál árm. társulati irnok 1896. 48 é., Sándo r kereskedő m.h. 1894. 52 é., János 1826.  Sámsonból,  a városgazda  1814—15.,  egy  f.m.  e század  uló  felében,  hl.  Juhász  Erzs. — Fektor  József kath.  káplán  1839. — Felberbauer István asztalos, bútorkereskedő 51é. — Feldnan Izidor magánzó, sz. Pozsony m.-ben Csákonyán 1846-ban, ide költözött 1905.  —  Felföldi m.h. 1830. 60 é., egy másik élt 1848-ban. — Felicides György és Mályás szűcsök 1788.  —  Félix ma 3 ref. cs. Imre szabó, Károly borbély 1904-ben 52é.,  a szabó  Lajos 61é.,  László  50 é., mindnyájan élnek, a három utolsó szabó. Sámuel 1832. Zólyomról, József szabó 1849.— Felsenburger Mór zs. tanító 1871.  —  Fendrik 1731-ben 2 cs.  —  Fenesi  1848-ban 2, 1910-ben 8 ref. cs. Ilona 1771. Szentesről, Mihály 1838 és Sándor 1830. Nagyszalontáról.  —  Fenyves P'erenc Makóról 1795.  —  Ferenc görög kereskedő" 1729—32. — Ferenci 1795-ben 2 cs, ma 2 ref. cs. Gábor  jegyző 1800—12,  Mihály  tálas él, Sámuel ref. tanító 1806—15, Sándor raktáros 1904-ben 51é., János gimnáziumi rektor 1745—47-ig — Fésűs ref. cs. egy van. — Fetter kath. cs. 1848. — Fettman Ferenc pék 1904-ben  34 é. —  Feuer  Henrik gabella bérlő 1872. — Fejér  (Fehér)  már 1560-ban előjön, 1701—42-ig 1—6 cs. Antal  takács 1788.,  István  1715,,  Kálmán orvos tudor 1896. 35 é.,  Mihály  1715.,  Mátyás zendülő 1753., János evangélikus lelkész 1837—43, aker. tábla jegyzője 1847. — Fejértói kath. 1770. — Fejes cs. Kis és Nagy elő-nevekkel és ezek nélkül is, időszakonkint 1731—95 ig 34 cs., 1848-ban 34, 1910-ben 92 ref cs. Antal esküdt 1777, városgazda 1779, végül főbiró 1788—90-ig, a kőmives él, Imre  a  bognár  és a szabó élnek, a földbérlő 1904-ben 63 é., István legényei, 1838-i sz. gimn. tanárunk, innét Sátoraljaújhelyre  vitték,  hol  idővel  esperes,  majd  a s.-pataki  főiskola  gondnoka, zsinati és konventi tag, végül  pedig  1911-ben a tiszán—inneni  ref.  egyházkerület püspöke  lelt,  költő és történet  író.   Mihály  1794. Szeghalomról jött, az ács él, Pál 1024 lánc föld gazdája, 1752—61-ig, Péter 1836 Izsákról jött,  Sándor  tálas él, Jánost az iparost 1848-ban említik. — Fider Károly uradalmi gyakornok 1818.  —  Fidi Islván ev. 1799. Nagyváradról.  — Figum Márton ev. 1810.  Liptómegyéből.  — Figura Márton szűcs m.h 1831. 40 é., Dániel 1814-1891 ev. egyházi gondnok. — Filep Sámuel 1805.  —  Filipeszku Jusztin borbély 1904. — Filléres 1563. - Filó ev. cs. a XVIII. század, óta, Mihály géplakatos él, Mihály né női szabó él, János 1837. Komlósról (Békés m.). — Fini Béla svájci származása, Budapestről hozzánk költözött gyógyszerész. Tőlünk Kispestre ment lakni, hol m.h. 1910-ben 54 é. Közmivelődésért buzgó. — Fiók Vince gimn. h. tanár 1875—6. — Fischer Lipót gyóni sz. zs. kereskedő 1848., M ártón házaló kereskedő 1848-ban 50 é., Mátyás kovács 1788., Mór vasúti állomási előljáró Hmvásárhely-Kúlvölgyön, sz Kecelen 1867-ben, ide költözött Császártöltésről 1908-ban, Pál kereskedő 1896-ban 37é., József kalh. kovács céhmester 1788, az esküdt 1817, majd főbiró 1818—19, Jakab korcsmáros 1848. zs. h. k. képviselő 1897. — Fischl Teréz zs. tanítónő 1874-79. — Fis<er 1751. István 1752. Algyőről, Károly üveges 1840. Mátyás 1776. bognár. — Fiu 1751—62-ig 1—2 cs. István 1751. Algyőről. — Fleischmann Béla kath. káplán 1889. — Flei-szig Bernát és Hermán algyői sz. zs. kereskedők 1848-ban 28 évesek, Lipót kereskedő zs. h. k. templom-gondnok 1904-ben 55 é, Jakab vágujhelyi sz. zs. szató 1818-ban 29 é., József kereskedő, sz. Szentesen 1837., a korcsmáros él. — Flórián Sándor kőmives 1880. — FÍug Hermann mészáros 1858 — Fodor cs. több élt nálunk már a XV. és XVI. században, igy Antal 1470. Csomor-kányon, 1488. Földváron, Ambrus, Antal, Dénes, Ferenc és János Fecskésen, Mágocson és F'öldváron 1562, Ambrus, Bálint és L á s z 1 ó Fecskésen 1563, István, Péter és János 1563. Földváron. 1731—62-ig 2-3 cs. 1848-ban 3, 1910-ben 10 ref. cs. Béla iparos ni b. 1890. 26 é. Dömötö r iparos 1861-ben 56 é., F ercnc m.h. 1819-ben 62 é., *az iparos 1818., a lakatos m.h. 1873-ban 43 é,, István 1788. Szentandrásról (Bihar vm ), Lajos kisdedóvó a mi Mária-Valéria óvodánkban 1888 — 1892 ig, ezután óvónőképző intézeti gyakorlati tanár, a »H. M.-V.« heti lap szerkesztője, a kisdedóvás és irodalma országos nevű bajnoka, m.h. 1906. 62 é., a lakatos él, János 1799. Komlósról (Békés vm). — Fogarasi 1795-ben 2 cs. Ist ván 1762. Fenesről (Bihar vm)- — Fogas 1806. — Fógel 1778 lakatos, Ferenc bognár 1857, egy másik él, Lajos kovács m.h, Sámuel pálinka üzleti ellenőr, 1904-ben 39 é., az iparos 1886-ban 36é — Folás András és M i k 1 ő s 1563, Rároson. - Folnagy Jakab 1562—63, Fecskésen. — Fonat kalh. 1765—1770. — Fonó Pál 1557. 58. Mágocson. — Fonóka János 1770, — Fórai István takács m.h. 1889-ben 53 é,, Lajos tálas él, János sertés-keresk. 1890. v.ö. Forrni — Forgács ma 3 ref. cs. György limár Debrecencől 1832-ben jött, m.h. 1849, 45 é., László és Sándor tímárok élnek. — Forintos takács 1840. — Fóris Ferenc 1562—63.

Fecskésen, hol már 1489-ben is lakott ily nevű cs. —Forrai 1742—95 ig időnként 2—2 cs., 1818-ban 11, 1910-ben 45 ref cs. Imre a földmíves, gőzmalomtulajdonos 1895. 1905., a szabó él, István 1792. Szalókról (Bereg vm.), nih. 1800. 108 é , Lajos lókupec 1904. 26 é, Lídia női szabó, Mihály 1788. Szentesről, Péter sertéskereskedő m.h. 1910 bt n 63 é., Sándor a szegvári kath. cs. ból, az osztrák magyar bank felügyelője Aradon, János buzakereskedő 1862, a serléskereskedő 1896-ban 53 é. — Forrás Gyula városi házipénztári tiszt 189R. — Forró János 1828—1898., nyugalmazott pénzügyőri tiszt, Vilma kalh. tanítónő, legújabban iparisk. tanítónő. — Fórján 1910-ben 2 ref. cs. — Fosztó András 1470. Csomorkányon. — Földesi cs Szabó előnévvel is, 1762 -1774 ig 1—2 cs., 1848-ban 7, 1910-ben 43 ref. cs. Ferenc 1807. Makóról, Imre tálas és Lajos kovács élnek, Mihály 1779. Szentesről, Miklós polg. fi. iskolai tanító 1903—04, Sámuel szabó él, a földes gazda 1870, ennek fii János pénzügyi hivatalnok Pozsonyban, József ref s. lelkész különböző helyeken, most Debrecenben lakik. — Földházi 1731-ben 3 cs. 1848-ban 4, 1910-ben 11 ref. cs. András 1771, István 1763. — Földi Szabó Mihály 1771. — Földvári István 1561, 1715-95 ig 1-2 cs. István 1788 1836, Szentesről, Károly tanyai tanító m.h. 1888-ban 62 é., Mihály 1765, Sándor (eredetileg KölesJ ref. segédlelkész és e. pénztári ellenőr Tiszaföldvárról való. — Fraller Béla kelmefestő él. — Frau Dezső 1714. — Francia Mátyás borbély 1869, Péter borbély 1883. — Franciszti (előbb Frnncis/ci) cs. a XVIII. század vége felé Istvánnal, az iparossal költözött városunkba, ki Szarvasról nősült 1796-ban. Fiai Sámuel csizmadia 1797—1886. és István iparos 1805-1876. Amannak fia Sámuel 1827-81., emennek Lajos 1802—91, valamennyien iparosok az ev. egyháznak tisztviselői s oszlopai, főleg Lajos, ki később vendéglős és téglagyáros lett. Neje Figura Lidia. Nagyobb alapilványnyal is megörökítették nevöket. Leányuk Mária Sulcz Endre ref. gimn. tanár neje, ki egyházának és a ref. gimnáziumnak (ulóbbiknak 2000 k.) tekintélyes alapítványokat tett. István és József csizmadiák  élnek. — Franki  1818-ban 2, 1910-ben 7 ref. cs. István gölöncsér m.h 1880-ban 56 é , Sándor-né szabónő, József kath. káplán 1883. — Frecska Márton limár 1858. — Freider Ignácz pék 1855. — Freund Józsa felső leányiskolái jeles tanítónő 1875 -1880., később Szegedre költözött — Fric Antal és József komi vesék élnek. — Frics József szabó 1849 — 1880. — Friedlánder Pál 'orvostudor kerületi tiszti orvos, sz. 1867. Apja, J ó-z s e f fakereskedő, ki Abaujszántóról, 1860-ban költözött be. - Friedman lakatos 1778., Géz a-szatócs 1904-ben 37 é., H e i m a n órás, Jakab asztalos 1860., József kereskedő, sz. 1872., atyja I11é s kereskedő. — Frieger Antal kath. kántor 1827-1833. — * Fridvalszki 1788—1847-ig 2—4 cs., 1848-ban 2 kath. cs. * György 1792, 1829, 1848, a szűcs 1788 céhmester 1842, * István 1848, * Lajos iparos 1818, "János 1829, József szűcs 1788, a népbanki segédkönyvelő 28é. — Frivoldszki Imre járásbirósági díjnok. Sz. 1887, apja, Józ=ef. — Frólich Mihály jegyző 1788. a kath. káplán 1812 — Fruzsa Mihály szabó él. — Fuchs Lázár cipész, sz. 1865. Avasfelsőfaluban. — Fulai 1795-ben 2, 1848-ban 3 cs., 1 ref. — Fu'lajtár 1788., lm r éné korcs-márosnő 1852, később Vári K. orvos neje, Rozália női szabó él. — Furza m_h. 1809-ben 95é. — Furtai m.h. 1831. 38é. Futó Mihály 1835—1909., boldvai sz. gimnáziumi tanár 1860-tól, 1877. óla az intézet jó emlékű lelkes igazgatója, m.h. 74 é., miután nehánv évvel előbb nyugalomba lépett. Nevére tanítványai 1900-ban 400 k-ás alapítványt tettek az intézetnek. A szakirodalom terén is buzgón működött s egyebek között a gimnázium történetét is megírta 1896. Első neje Vekerdi Teréz, második: Papi Amália. Gyermekei, Zoltán sz. 1863., előbb temesvári, majd szentesi kitűnő lelkész, e. m. főjegyző s e. k. aljegyző, 1912. óta uz egyházmegye választott esperese, Jolán Tóth Miklós lelkész özvegye, Ilona Illés Gyula tanár özvegye, m.h., Vilma m.h,, Mihály dr. sz. 1882 gimn. tanár, Margit Porcs Kálmán miskolci tanár neje, Jenő, Erzsébet, Gyula dr., Lajos dr, Kornélia, Ernő joghallgató m h. 1912. — Fülek Mihály csizmadia 1840. — Füles t.r.u.cs. Szabó előnévvel is, 1714—71-ig időszakonkint 1—3 cs. 1848-ban 2, 1910-ben 7 ref. cs. Ferencz faragó 1827, a másik 1714—71, Mihály jegyző 1787, Sámuel kőmives m.h. 1864, 64é. — Fülöp (Fü-lep) Ádám 1561-63., Pál 1561—63., mindketten Tót-kutason, 1722—31-ig 1—6 cs., Áron gimn. h. tanár 1885. óta, később r. tanár Szatmáron, szépirodalmi író, a lakatos' 1788, Gyula kőmives, Károly köteles él, Károly az ügyvéd 1864., Pál kovács él, Sa m u zs. házaló kereskedő 1848. 42 é., József szabó él — Fülöp, eredetileg Pressburger, nevű zs. cs. lakott a városban már a XVIII. sz. óta, melynek tagjai: Sámuel ötvös, 1829-ben szabadult fel, a városban lakás jogot nyert 1837. és Zsigmond ötvös.

Utóbbik fiai, Károly jogtudor sz. 1843. bpesti ügyvéd, a fővárosi törvényhatóságnak s iskolaszéknek tagja egy egy pár közgazdasági vállalat alapitója és igazgatósági tagja, szabadelvű helyi lapunknak is több éven át jeles munkatársa, János helybeli aranymives. Utóbbiktól származtak : Zsigmond bölcsésztudor, fővárosi kereskedelmi iskolai tanár, ismert sociologiai író s előadó és I ni r e órás, ékszerész helyben. — Für János kocsigyáros él. — Füredi cs. két lelkészt adott a ref. egyháznak. Az egyik Mihály 1739-65 ig szolgált, esperes 1743-66-ig. A nép elölt roppant terjedelmű hangjáról emlékezeles. Sok kellemetlensége volt Török Mihály főbíróval, kit végre is meg kellett követnie. Egyházmegyéje a püspökségre ajánlotta s mikor ezt el nem nyerte, kerületi főjegyzőnek választották. Lelkészi hivataláról 1765-ben lemondott, mikor is a hivek fiát, Sándor-t választották he lyére, ki 1749—95-ig élt, s Szilágyi Sámuel püspök, majd Szőnyi Benjámin leányát birta nőül. Édesatyja és püspök ipa után gazdag és adakozó. Az egyházmegyén főjegyző. 0 is csak egy fiút, Sámuell, sz. 1770. hagyott maga után. Egy másik Mihály ref. tanító 1743. Egy kath. Füredi cs-ot is találunk 1765—70 közölt. — Füsti 1823. — Füsüs 1837. — Füvesi 1818. - Fűzi 1722.

Gábor idöszakonkint 1701—32 ig 2-3 c>. 1818-ban 3 kath., 1 ref., 1910-ben 11 ref. cs. Egy ilyen nevű egyén m.h. az 1738-i pestisben. András kovács 1788 , (i á b o r lakalos 1778., György vasúti főellenőr, állomás főnök, temesvári, 1866 isz.34é., (atyja: Albert földbirtokos), István tanító 1861, a kovács m h. 1817. 82 é, a városi írnok 27é, hasonnevű cipész fia Péter a hentes él, Jánosa vasúti kalauz 49 é., valamennyien élnek. — Gábor-jányi 1828 .— Gábris Ágnes Riltné János ügyvéd neje tanítónő, a kath. nőegylet tevékeny elnöke 1882 89. — Gacó 1563. — Gacsári m.h. az 1738 i pestisben. — Gácser Béla szabó él, János szabó 1861. — Gagyi m h. 1807.80 é. — Gái (Gaál) család már 1557-ben található városunkban olykor Kis előnévvel is, 1722—95-ig idöszakonkint 1—3 cs. 1848-ban ref. 25, kath. 3, 1910-ben  ref.  119 cs.  Bálint  th. b. tag, ref. presbiter,  1912-ben 76 é.  Dániel ref lelkész, sz. 1796. szept. 8-án Mezőberényben, hol atyja Pál, iskolarektor volt, de később 1806. hozzánk jött hivatalát folytatni, s innen került el Dániel is Debrecenbe, onnét pedig az akadémia elvégzése után egy évre a Szepes ségre ment,  mi miatt a főiskolai rendsorba hátrább  tették. Ez annyira elkeserítette, hogy katonának akart állani. E szándékáról azonban jóakarói és barátai nagy nehezen lebeszélték s mint ismétlő tovább tanult Debrecenben, majd egy fél év múlva 1819-ben Jászkisérre ment iskolarektornak, két és fél évi oltani működés után pedig haza jöll Vásárhelyre s miután külföldi  akadémiára  útlevelet nem kapott, itt házitanitóskodolt Vieloris Miksa uradalmi inspektornál; majd hason minőségben Budai  Ézsaiás házához ment 1824. Debrecenbe, egy év  múlva  pedig  Po-.zsonyba Csernovics Pál fia,  Péter,  nevelőjének,  kiből jó hazafit nevelt. Apa és  fia  holtig  hálások  is  maradlak hozzá. Nálunk  1826-ban  választották  meg  lelkésszé. A felszentelés alkalmával vette feleségül Debrecenben Földvári lelkész leányát, Máriát, kitől  kilenc gyermeke származott. Buzgó és  tevékeny papja volt egyházának, az uj-templomi orgona ügyében s az anyakönyvi mutatók készítésénél  különösen  sokat  fáradozott.

A városi és polgári közélel is többször vette igénybe tehetségét. Midőn azonban  országgyűlési  követnek  akarták  választani, visszalépett és maga helyett  mást  ajánlott,  A  szabadságharc után hétszer fogiák vizsgálat alá, de mert  ellene  tanú a népből nem akadt, büntetlenül maradt.  Debreceni  diák korában szerzetté a Cserebogár sárga cserebogár  kezdetű népdal szövegéi, melyre dallamot  tanulótársa,  Szűcs Ábrahám, készített. Irodalmi  műveiről fentebb volt szó. M h. 1863. szept. 24. özvegye pedig 1895 Fiók, O k t á r v adóvégrehajló  m.h.  1907., ennek  fia  Dániel  v.  kamarás 48 é  A lelkész Dániel leánya, Mária Török Lajos ügyvéd neje. Más családok  sarjai:  Gál  Ernő  kőmiyes él, Ferenc  csizmadia, kettő, az apa  m.h. 1841-ben 38 é. és a fia később kunágotai bérlő, végül Aradon lakos, hol m. holt; a bormérő 1891., a  pénzügyőri  felvigyázó  m.h. 1906. 25 é., Imre papucsos, István városi esküdt 1834., a párbérszedő 1838.—43., a csizmadia  m.h. 1858. 43 é., a takarékpénztári  könyvvezető és ref.  egyházi  számvevő, m.h. 1877. 43 é., az ács mester sz. 1850. (István csizmadia fia) mostani neje Tót Zsófia, élnek, a kereskedő  szintén él,  Kálmán  orvostudor, Kálmán fia, m.h.  1911., Károly. (Zilahi) ref. tanító, sarmasági 1867-i sz., Elek tanító fia. Ö maga Nagykecelró'l 1891-ben költözőit hozzánk, dédapja székely határőrvidéki ezredes. Családja tagjai közölt több lelkész és tanító. Lajo s szűcs m.h. 1870. 31 é., a mészáros él, a papucsos is, Mihály kalapos 1846., e néven még két csizmadia, kik 1847. 77 é. és 1858. 66 é. haltak meg, a kalaposok egyike m.h. 1807. 62 é., a másik 1831. 45 é., a harmadik él, egy Mihály 1853. óta elemi, majd 1866—88-ig gimn. tanár, Ferenc csizmadia fia, m.h. 54 é., a hentes és Miklós városi irnok, Károly testvére, 35 é. élnek. Pál ref. tanító m.h. 1831. 70 é., Péter ács 1826—30., a szatócs 1896-ban 45 é; a molnár 1845., Sándor év. 1805., a bognár, a csizmadia, a papucsos, a szabó, mindannyian élnek, János székbiró 1737., az 1296 lánc föld gazdája 1752—61., a másik székbiró 1765, a takács, m.h. 1827. 20 é., a 2 telkes gazda 1848., a ref. gondnok (.Nagy Gál) 1880., tevékeny tisztviselő, m.h. 1890. 69 é., a szűcs m.h. 1880. 42 é., a csizmadia m.h. 1884. 64 é., a tálas él, az ács a gimn. régi háza kitoldott részének tetőszerkezetét készítette 1883., J ó z se f tör énybiró 1774., e néven három csizmadia élt, kik 1860 65 é., 1867. 63 é., és 1879. 24 é. haltak meg, a timár m.h. 1896. 66 é., egy másik limár ma is él. — Galamb 1722—42-ig 2—2 cs , Pál csizmadia 1743. — Galambos 1731—62 ig 2-3 cs. 1848-ban 3, 1910-ben 7 ref. cs. András 1794. Hajdúböszörményből. Mihály ács 1822., Zsuzsanna 1798. Tisza szalókról. — Gálfi 1560. Zsigmond mészkői születésű unitárius lelkész 1901—903., ezután mészkői lelkész. — Galli, ma 7 ref. cs. — Gallina kafh cs. Béla gyógyszerész sz. 1881-ben Császártöltésen, Frigyes községi jegyző fia, ide költözött 1906-ban. — Gallíc András szűcs 1832. — Galicki György 1817. ev. Csabáról. — Gálos Sámuel székbiró 1742. — Gallovics Mihály szabó 1853. — Gallóci m.h. 1817. 49 é. — Gallyas Károly borbély él, János v. gazda 1831., József kalh. földesgazda él. — Gama 1731-ben 2 cs. István 1715., egy m.h. az 1738-i pestisben. János gabnakereskedő 1821—1847. — Gamo-nai, m.h. 1816. 68 é. — Ganzé Henrik tiszlvi-elő 1869-ben 39 é. — Gara András és Péter 1470 Csomorká nvon. 1701-22-ig l-l cs, — Garai Benedek 1563. Pároson, 1731—95-ig időnként 3 cs. 1848-ban ref. cs. 8, 1910-ben 16 cs. Lajos csizmadia él, Márton 1768. Kun-,szenlmiklósról, János tálas él — Garamszögi kath. 1778. — Garcsik Nagysallai,  ma 3  ref.  cs.  Tivadar 1837—97. városi irnok, István morvaországi ref. lelkész fia, m.h., gyermekei, István ref. lelkész Császáron és J á nos városi irnok 37é. — Garzó Gergely és Miklós Rároson 1563, 1731-62 ig 2-4 cs., 1910-ben 2 ref. cs. Imre mérnök, főgimn.igazgatótanár sz. 1827.okt. 22 én Kecskeméten, beregmegyei eredetű régi nemes családból, mely mintegy száz év óta Kecskeméten lakolt. Szülői:Mihály ny. huszár főhadnagy és Vályi Nagy Rozália. A mérnöki tanfolyamot 1845-ben el é ez vén, a forradalomban tüzérhadnagy, később büntetésből két évig közember a cs. hadseregben.

 

190. sz. Garzó Imre tanár

 

Azután mérnöki gyakorlatot folytatolt Dunántúl, közben pár évig gimn.tanár Kecskeméten. Innét választoltak meg hozzánk 1862-ben, hol 1874-ig működött, midőn egészségi okokból  hivataláról  le- mondott,  de  ugy, hogy minden idejét és erejét még évtizedeken át a közügyeknek szentellc s tiszteletbeli állásaiban (egyházlanácsos, a községi iskolaszék elnöke, alsófoku ipar- és keresk. bizotlsági elnök, kaszinói elnök, főgimn. igazgató—tanácsom, törvényhalósági és ármentesitő lársulati képviselő és alelnök slb.) odaadó buzgóságot, részrehajlatlan igazságot s páratlan önzetlenséget lanusilott, E közben még laláll idői irodalmi munkáinak készítésére is, melyet mind az utolsó ideig folytat Szaniszlón is hol néhányév óla visszavonultan él. Gyermekei: Imre sz. 1866., uradalmi lisztlarló Szaniszlón, Pál okleveles gazdász, magánzó sz. 1867., neje Nagy Irma, Rózsa Muraköziné N.-kőrö-sön, Mária hajadon. Garzó Imrének unoka öccse volt Gyula, gyomai kiváló lelkész, m.h. 1908., kinek éjefét Dombi L, esperes megható vonáso' ban megitta és Riadta 1912. — Gasi kalh. 1765-72. — Gáspár János 1557-1563.

Fecskésen, 1848-ban 2 ref. cs. Sándor uradalmi ügyész 1746., József kőmives 1862.— Gasparik rézműves 1851. — Gatyás ma 2 ref. cs. — Gáza 1563. — Gazdag János és Miklós 1557—58. István késes él, Sándor cipész él — Gazó 1536., 1561-62. — Gazos 1848-ban 6, 1910-ben 7 ref cs. István 1751. Algyőről, Mihály ízücs 1832., Péter szűcs m.h. 1863. 65é., Sándor szabó m.h. 1891. 23 é. — Gazsi Mihály csizm. m.h. 1878. 38 é., János cipész él. — Gajdán (Gajdány) 1795-ben 2 cs. 1848-ban 14 ref. cs., Bálint kovács, Ferenc cserepes m.h. 1858. 34 é., Imre városi tisztviselő él, Mihály m.h. 1892. 50 é., Péter m.h. 1856. 38 é., tálasok, a molnár 1894., Sándor a cserepes m.h. 1896. 63 é. — Gajgner (Geigner) József üveges 1853. — Gecse Balázs és Tamás 1562—63. Földváron. — Geigner id. József pálinkamérő 46 é. 1904-ben, Sándor kereskedő 1904-ben 55 é — Geiner József szobafestő, sz. 1872. Lengyelországból 1845. t. jött ide. — Geiringer Jakab timár 1854. — Geisinger Hermán mészáros 1858. — Gelencsér kath. 1848. - Gellért 1731 62-ig 2—3 cs. — Gémes József szobafestő. — Gémesi Miklós áll polgári fiúiskolái tanár 1896—98-ig, ezután Galgócra helyezték át. — Genál Gyula városi főmérnök, Antal gépész fia, 1904-ben 38 é., néhány év után elköltözött. — Gencsi Borbás balidai jobbágy 1557—58., János 1803 Mezőtúrról. — *Genei János 1813. — *Genersich Antal orvostudor, az uj v. kórház igazgatója, jeles műtő, Antal budapesti egyetemi tanár fia, sz. 1876 Kolozsváron. A család késmárki származású, ev., Szepesszombali előnévvel. Testvérhúga Margit orvostudor, szemkórházunk igazgatója, sz. Kolozsváron, unokaöccse Rudolf jogtudor, ügyvéd. — Genzös 1702. — Georgeovics P. gabona és Írószer kereskedő 1836-43. t. — Gera 1751-95 ig 1—3 cs. 1829-ben János és Mózsef a nemesek névsorába felvétettek. 1848-ban 9, 1910-ben 28 ref. cs. Mihály 1715. Algvőről, Pál 1818. Makóról, a külterületi tanító*1891. óla, Sándor takács 1852., a szatócs, m.h. 1908-ban 72 é., János takács 1836, József takács, m.h. 1872. 77 é., a városi birtoknyilvántartó 64 é., pár év óta nyugalomban. — Gere Lukács 1557—58. 1775 —47-ig 1—2 cs. Gábor takács, m.h. 1893. 52 é, Péter takács, m.h. 1825., János 1817., a takács m. h. 1864. 24é., a vasúti kalauz 1894. — Gergely plébános 1333-34, János esküdt 1777, esküdtbiró 1779. Péter óbecsei sz. állami tanító 25 é — Germán Ferenc kertész 1896-ban 50 é., m h. — Geruska (Kárpáti)  Sándor 1888 —89 , községi felső-népiskolai, majd polgári leányiskolái tanító, neje Kardos Juszt. — Getter 1722. — Géza 1560. — Gida József kath. káplán 1801. — Giffinger Antal iparos 1861-ben 35 é. — Gila József cipész. — Gilice (Gerlicét 1256, ma 11 ref cs. Imre borbély él, István bognár, m.h. 1848. 35é., Mihály 1785. Szentesről. — Gilicó kath. 1794 — Gipsz Gábor asztalos 1869. 35 é. — Giricó 1731 —64-ig 1—2 cs. Mihály 1764., János cigány 1734. — Gischa János kolbászos 1864. — Glaschner Mózes házaló kereskedő Beregmegyéből 1848-ban 40 é. — Glesán László, Miklós és János 1561. — Gnuscher Alajos 1886-ban 29é. — Góbi ev. család a 18. század végén költözött be, Dezső városi gondnok 30 é. Márton m.b. 1832. és fia János m.h. 1884., buzgó gondnokai voltak egyházuknak. Ez utóbbi unokája Imre, a bpesti tanár, tankönyviró, sz. 1846., Sámuel' iparos 1848., J óz s ef városi kamarás 1886-ban 47é. — Gobor kath. 1848. — Godács 1795-ben 2 cs. 1848-ban 3, 1910-ben 12 ref cs. — Godácsi m.h. 1812-ben 87 é. — Godancsi Pál 1788-ban Orosházáról. — Godér 1848. ref. cs. — Godás 1731. óta 1771-ig 3 cs. — Gógán ma 1 ref. cs. — Godó kath. 1776—78. — Goluba Gergely 1557—58. — Goldman Ignác szatócs 1904-ben 65 é., Mór dr. ügyvéd él. — Gombai, Szabó előnévvel is, 1731— 1771-ig 1-3 cs., ily nevű egyén m.h. az 1738-i pestisben, Mátyás 1771. — 'Gombos cs. Gulyás előnévvel, 1731—95-ig közrendű cs. 2—5., nemesi család 1740-1848-ig 4-28., ma 34 ref. cs. Legrégibb nemesi csalá-daink közé tartozik, mert mikor I. Ferdinánd király, Péternek, ki az udvari kancelláriában Liszthi János mellett működött, címeres nemes levelet ajándékoz, (1563. dec. 4.) voltaképen csak felújítja annak régebbi nemességét. A nyitramegyei Tarnócfalu-ból István költözött először pz Alföldre, Algyőre, kit 1740-és 41-ben Csongrádmegye is elismert nemesnek. Mindamellett ennek fiai Ferenc, Péter és János, kik Vásárhelyre költöz- 191 sz. Gombos címer. tek, hirtelen ismét jobbágy sorsra jutottak,  mígnem  1807.  Nyitramegyéből,  majd 1836.

 

 

Csongrádmegyéből is nemesi levelet eszközöltek ki. A család ivadékai földmívesek voltak és azok ma is;Lajos ref. e. gondnok, m.h. 1903., János él. — Gombkötő cs. kath. 1778. — Gombosi 1819 — Gomolyka 3 kath.cs. 1848. — Gonda Albert téglagyári igazgató, sz. H.-böszörmény, 1860., Mór kereskedő fia, Bertalan villamos-telepi könyvvezető, sz. 1866, György kőmives él, Jó zsef (eredetileg Gravác) jogtudor v. tanácsos, a »Jövendő« c. havi folyóirat lehetséges és kitűnő tollú szerkesztője, szépirodalmi és sociális író, 35 é. — Gondos Péter batidai jobbágy 1557—58. — Gonosz 1762-ben 2 cs. —Gór Antal 1557—58. - Gorbó cs. kalh 1848. — Gorzsa Mihály heidelbergi egyetemi tanuló 1573 Gorzsáról. —*Gosztbnyi cs. Abaujmegyéből eredt, hol birtokai is feküdtek Konyhec, Tornyosnémeti, Migléc, stb. falukban. Ezekből ágaztak el a család ivadékai több megyébe. János nemességszerző 1710., kinek unokájától J óz s e ftől (Bárt fai Teréz férje, Miglécen) sz. I.Sándor, urad. ügyész 1833 —37. előbb hason minőségben Csurgón gr. Festetics György nél szolgált. Itt sz. 1826. fia II. Sándor is, kit, miután a jogot elvégezte, Csongrádmegye a maga követe, Babarci, mellé küldött fel az országgyűlésre írnoknak.

192. sz. Gosztonyi címer.

 

Nemsokára azonban a honvéd hadseregbe állott be s Bem táborában harcolta végig a forradalmat Ebbeli működésének súlyosabb következményeit csak Szabó László  közbenjárásával kerülhette el. Azután ügyvédeskedett a városban, [melynek az alkotmányosság helyreálltával több ízben országos képviselője volt. Gimn. a. nya 100 k., m.h. 1903., ht. Matók Laura. Testvére, György az országos hírű festőművész. Sándor gyermekei Margit, Ajtai Gyuláné és Sándor városi fogalmazó, m.h. 1898-ban. József gimn. rajz és szépírás tanár 1868-70-ben. — Gót László kalapos, kinek özvegye él. — Gothel 1795. 2 cs. — Gózon István gimn.  rektor 1769-1770. — Gojdán ma 39 ref. cs., Imre rendőrségi fogalmazó 27 é., István v. végrehajtó 52 é. — Gojdár 1848-ban 9, 1910-ben 36 ref. cs. Géza kovács él, István 25/8 telkes gazda 1848 , M i h á l y egyházi adománya 400 k. 1907-ből, Péter érdemes ref. gondnok 1880. t., Sámuel földbirtokos, m.h 1904. 75 é, János 2% telkes gazda 1848., gimn. adománya 100 k., Juliánná Belentáné (János leánya) Békésre költözött, gimn. adománya 400 k. — Gojdinger zenetanitó 1860. t. -— Göbölyös, m.h. az 1738-i pestisben. — Göce József kath. káplán 1829. — Göcő cs. 1848. 1910. — Gödény 1848-ban 2, 1910-ben 7 ref. cs. — Göder István Szentesről 1790. - Gödör m.h. 1846-ban 40 é. — Göllön 1795. 2 cs. — Göllönd m.h. 1870. 70 é. — Göllönt 1848-ban 2,1910-ben 5 ref. cs., egy tag m.h. 1831. 42 é. — Gömő József kosárfonó 1892. — Gömörcsik János kalapos 1846. — Gönci András gimn. rektor 1733—36., György 1777. és István 1778., mindketten Kisújszállásról. — Görbe István 1815., Péter 1780., mindkelten Makóról. — Görze József kalh. káplán 1829. — Göböiy János 1769. — Göőz István 1842-83., pályi-i (Ung m.) sz., 1865. óta gimn.-i kiváló képességű tanár, m.h. 1883., ht. Bartha Bóza. Leányaik, Ilonka és Aranka jeles színésznők. — Göttler Mór kereskedő, sarkadi, Í862-Í sz. Ábrahám kereskedő fia, ide költözött 1899. — Gözsi Sándor törvényszéki, majd járásbirósági írnok 1872—1876. — Gráma 1847. — Gránic cs. kath. 1777. — Gravác Ferenc hírlapíró, lapszerkesztő, Gonda József v. tanácsnok testvére, Lajos borbély él — Gregorics Rosina 1792. Kla-dováról. — Grecsák cs. Ferenc iparos 1848. — Gregrovics József postatiszt 1896-ban 33 é. — Gregus régi ref. cs. 1848-ban 3, 1910-ben 21 ref. cs. Bálint f. m., Ferenc fia, István János fla.fállami tanító 24 é., Sándor v. fogalmazó m.h. 1910. t. 32 é. — Greskovics Zsigmond kath. plébános 1741—43. — Gress Antal zenetanitó 1887—90. t., a mikor m.h., előbb b. pesti el. isk. tanító. — Gric Sándor makói sz. zs. szűcs, nemzetőr, 1848. 26 é. — Gricó 1731. 8 cs., egy tag m.h. az 1738. pestisben. — Grinais József uradalmi ispán, 1812. óta nálunk. — Grócai Pál 1561. — Gróf Józseí asztalos 1861. — Groóh Samu adóhivatali tiszt 1891. — Groák Dezső kereskedő sz. Miskolcon 1878., neje Beregi.— Grósz Ignác fűszer kereskedő 1896. 50é., Mayer szabó, Sámuel házaló kereskedő Makóról, 1848. 24 é„ Jakab kereskedő 1848. 28 é., fia Endre sz. 1863., temesvári ügyvéd. — Groszmann  Adolf  1846—1912.  veszprémi sz, rövidáru kereskedő, kinek Orosházán is üzlete van, Szegedről költözött hozzánk, m.h. 1912. Fia Nagy Ernő, atyja üzletének örököse, nőtlen. Benedek kereskedő m.h. 1900. 40 é., Bernát 1841-ben Peslről jött ide, gabona, toll, gyapjú, végül rövidáru kereskedő, zs h. k. előljáró, gimn, a.-nya 120 k. Két fia közül egyik I g n á c zs. h.k. jegyző, 1861., Amerikába vándorolt, a másik Adolf, kinek egy fia néhány éve, mint cs. és kir. főtörzsorvos halt meg; Ignác alkusz 1860. — Grósz-póter cs. 1848-ban 3 kath,, Károly szabó és József órás élnek. — Grün Mátyás állami tanító 28 é. — Grün eisen Jeremiás sebész 1790. — Grünfeld Dávid hercegovi-nai sz. kereskedő, zs. h. k. előljáró 1840., Izsák metsző 1857., Jakab bádogos, sz. Érsemjénben 1860., Sámuel szűcs fia. Ide költözött 1896. — Grünhut Ábrahám 1809 — 1877., a zs. h. k. első rabbija, ki 1856-ban falált ilt alkalmazást, sz. N.-károlyban. — Grünszfeld Ádám aposlagi sz, zs. h. k. kántor, 1848-ban 34 é. — Grünwald József bőrkereskedő s bérlő 1896-ban 42 é., ht. Drucker Irma, — Gubák cs. kath. 1848. — Gubi 1742—61-ig 1 cs. — Gubica 1848. 3 kath. cs., József ev. szűcs 1832. — Gu-bis Lajos iparos 1886. 32 é. — Gulácsi János biró Föld váron 1841. — Guilay 3 kath. cs. 1848., Árpád városi adótiszt, Mihály kereskedő, majd takarékpénztári pénztáros, végül szállító, m.h. — Gulós 1795. 2 cs. — Gulyás Imre 1900-12. t. - Gusser kath. 1770 — Gusztrónyi Sánd- r szabó m.h. 1889. 61é. — Guti András gimnáziumi rektor 1781—20-ig, I mrecsizmadia él, János központi takarék-pézntári könyvelő 51 é., sz 1858., József fia (ki 1829-ben Gyuláról költözött ide), neje Hódi Vilma, gyermekeik, Júlia Honig Lászlóné Bpesten és László tanuló; József kalapos, m.h. 1867. 62 é. — Guttmann Lajos kath. káplán 1895., József kávés 1896. 45 é, a kalapos 1836— 56., ennek fia János takarékpénztári tiszt. — Guzi 1811. — Gulyás f.r.u.cs. Kis, Nagy, Veres előnevekkel és ezek nélkül is, 1706—95 2—4 cs. 1848-ban ref. cs. 7, kath. cs. 3, 1910-ben ref. cs. 22, Béla tanító 1852, Ernő (Kis) csizmadia él, György 1738, Ferenc sertéskereskedő, m,h, 1898., a papucsos él, István esküdt 1820., törvény-biró 1821-22., a takács m.h. 1878-ban 57 é.. Mihály 1715., Miklós 1715., Sándor csizmadia él, János városgazda 1761., József a takarékpénztári tisztvise'ő 1909. 28 é, — Gujdár István borbély, m.h.  1907. 31 é. - Gyáni cs. 1562., János 1563. Fecskésen. — Gyaponyi 1910-ben 4 ref. cs., Péter cserepes, m h. 1839. 32 é., János cserepes, m.h. 1837. 65 é. — Gyapjas Egyed és Gergely 1470. Csomorkányon. — Gyáraki 1795-ben 2 cs. 1818. is tlőfordul. -- Gyárfás István 1488. Földváron. — Gyarmati 1720—95-ig időszakonkinl 1—2cs., 1848-ban ref. 2, 191ü-ben 4 ref. cs., egy ilyen nevű egyén m.h. az 1738 ki pestisben, egy másik, a lakatos, 1778-ban élt, András csizmadia 1824., Ferenc 1787., a molnár 1848., István asztalos, m.h. 1866 82é., Mihály vasúti pálya felvigyázó 1899., János ref. tanító 1720, —Gyékény Erzsébet 1818. — Gyenes Gergely, Tamás és János 1557—58., Antal kath. káplán" 1909. — Gyenge 1742-ben 2 cs., egy ilyen nevű m.h. az 1738-i p stisben, egy másik 1845-l)cn 60 é. — Gyenis Mihály 1800. Kunhalasról. — Gyeniz;e István gazdálkodó 1878. — Gyereki m.h. 1848-ban.

Gyevi lakatos 1778. — Gyetvai Antal kath. tanító 1896. 53 é., Karolin kath tanító él. — Gyikó 1563 — Gyólai kath. cs. 1778., István mészkereskedő 1896. 50é. — Gyonai mh az 1738-i pestisben. — Gyorgyevics Pál göi\ kel. e. gondnok 1842-52-ig. — Gyoroki ma 3 ref. cs. — Gyovai Ferenc kath. v. jegyző 1773., az uradalmi ispán 1788-95., Miklós mézeskalácsos 1861. — Gyömrei 1809.

Gyömrö 1848-ban 2 ref. cs. (valószínűen azonos a a Gyömrő Molnárokkal és a Gyömreiekkel). — Gyömröi 1843. — Gyöngyi István 1760. — Gyöngyösi 1731-95., idő szakonkint 1—2 cs., 1838-ban 1—8 kath. cs, András iparos 1861-ben 40 é., Ferenc tálas él, "Mária 1838., Márton jegyző 1741., Sándor szabó és József szíjgyártó élnek. — Györfi Pál 1778. Mezőtúrról, József ref. lelkész sz. 1868. május 31. Debrecenben, József és Bihari Klára fiók, az újvárosi templom első lelkésze, 1899. máj. 25 óta, az elemi iskolaszék elnöke. Neje Miklovic Berta; a szűcs m.h. 1907. 78 é. — György Mihály f. m. 1847., Lajos a cipész él. — Györgyovics Pál vaskereskedő 1827-33. — Győri 1715-95. 1 - 3 cs. 1848-ban ref. 14, 1910-ben 31 cs. Ferenc városgazda 1766., esküdt-biró 1777—85., biró 1784-89., az iskolarektor 1810-12., Gedeon timár 1873, Imre kosárfonó él, a csizmadia 1884., Mihály uradalmi gazda, m.h. 1840. 45 é., a ref. tanító 1846-47., Péter 1715., a ref. tanító 1886. 69 é., Sándor csizmadia él, János 1845. Sámsonból, J ó-zsef k.-tárkányi ref. lelkész m.h, 1912. 70 é. Első neje Csók  Vilma,  második  Szabó  Ida; a csizmadia 1854., a lakács 1851. — Györki Imre jogtudor ügyvéd 55 é. Neje Szatmári Berta. — Györösi Ferenc 1765. Ujfehértóról. — Győző m.b. az 1738-i pestisbén. — Gyuga József 1787. Ná-kófalváról. — Gyukó Balázs Tótkutason loGl—63. — Gyulai 1715—31-ig 1—4cs., 1848-ban 1 ref. cs. Demeter Kálin á n sz. 1853. Kolosgyulán, gimn. tanár és iparos isk-tanító 1887—92-ig, ezután M. Vásárbelyre visszaköltözött, Pál kötélverő 1792, Viktor kövesdi születésű lelek-könyvvezető él, János 1715. — Gyura ma 1 ref. cs. — Gyuríca György iparos 1848,, János cipész él. — Gyu-Hcska Lajos szijjártó. — Gyüge István Ceglédről 1755., János kovács, m h. 1862. 65 é„ József 1799. Makóról.

Gyügei, m.h. 1830 80é. — Gyükér (Gyökér)  kalh. 1778. Gyürki Athanáz katb káplán 1822., Ferenc városi végrehajtó 49 é. — Habóki Márton asztalos, Biharmegyéből m.h.  1831. — Hadadi Endre dr. városi rendőr-főkapitány 1900., sz. Beregszászon 1862-ben, csakhamar hason minőségben Kolozsvárra költözött. — Hadházi István szűcs 1768. — Hagya 1761—1773-ig időnként l-l cs. Pál kalh. 1773. — Hagymási 1731-ben 2 cs,egy ily nevű m.h. az 1731-1 pestisben, Miklós 1516. — Háhn Adolf, Sámuel kereskedő fia, sz. helyben 1859-Len. A gimnázium elvégzése után az egyetem bölcsészeti szakán képezte ki magát s több rendbeli irodalmi müvet adott ki a magyar és francia irodalom s történet köréből. Petőfi költeményeit az eredeti kézirat nyomán bevezetéssel ellátva több izben kiadta Korán, 1890-ben elhunyt. Dávid orvostudor, József kereskedő fia, sz. Szabadkán 1848-ban, a gimnáziumot már nálunk végezte. 1902-től fogva városi tiszti főorvos, fia Hegedűs Lajos gazd. akad növendék. Gyula kereskedő, bonyhádi sz, — Hainiss József 1825—96. orvos tudor, Pestről költözött hozzánk 1857-ben s 40 évig folytatott közkedveltségben gyakorlatot, a vármegyének is t. főorvosa volt. Fiai :Géza, sz. 1857,, budapesti egyetemi m. tanár, közkórházi főorvos, az országos központi védhimlő oltó intézet vezetője, nejével Bogisich Ilonával együtt 200 k, gimn, a,-nyt lett 1895-ben, Dezső, sz. 1869., ujkécskei esperes plébános és Győző, sz. 1871., honvéd őrnagy, a trencséni zászlóalj parancsnoka. — Halas 1702—1715. 1 cs. — Halasi ma 4 ref. cs. Egy tag m.h. 1801. 49 é., Ferenc iparos 1848., Gáspár szabó, m.h. 1884. 30 é., Lajos csizmadia, m.h. 1900-ban 74é, Mihály és János papucsosok élnek. — Halász családot  már  1557-ből találunk, 1722-88-ig koronként 1-3 cs., 1848-ban 2, 1910-ben 18 ref. cs. (Pap) György főbiró 1709., Henrik orvos-tudor, sz. 1865. aug. 7-én, Kohn Ferenc fia, előbb helybeli, majd miskolci gyakorló orvos, jeles specialista a fog-, torok- és gégebajokban, irodalmi művei is jó részt ezekre vonatkoznak s 1892. óta jelentek meg; a másik, szemkórházi orvos 43 é., István 1788. szabó, m.h. 1831. 66 é., a kosárkötő m.h. 1905. 64 é. és Ledérei* gép és fa-kereskedő, Manó dr. jeles ügyvéd 33 é., Henrik testvéröccse, hl. Alföldi Ilona m.h. 1910 23 é.. Mihály indiai, 1871-i sz. kereskedő, Pál kereskedő, kossuthfalvai sz„ a másik 1775-ben Orosházáról, Péter 1709., egy másik 1807-ben Szentesről, a csizmadia m.h. 1889-ben 57 é., János ref. tanító 1829., a szabó él. József 1774 Tiszalökről, a kereskedő 1904-ben 52 é., Judit 1796. Szentesről. — Halányosi István csizmadia 1788. — Halhegyi Sándor kir. adópénztárnok m.h. 1908. 42. — Halmi, eredetileg H o r é m u s z, elsőnek András költözőit városunkba, mint iparos 1840., az árvamegyei Nagybiszterecről. Fiai: János sz. 1848., anyja Szeberényi Mária, ref. fogimn. tanár 1873—903-ig, fölszentelt ev. lelkész, egyházmegyei dékán, tanügyi előadó és törvényszéki biró. Községi iskoláinknak gondnoka 1880—6., majd a közs. iskolaszék elnöke 1887—95., egyidőben a »Hmvásárhely« cimü lap kiadószerkesztője, a városi törvényhatóságnak éveken keresztül buzgó tagja, most nyugalomban élő légiagyári tulajdonos. Neje, Ember Ilona, Pál m.-kereszlesi ref. lelkész leánya. Testvérei, András takarékpénztári alkalmazott, Anna Földesiné, József iparos, kereskedő, majd szőlőbirtokos. János gyermekei, Margit Pap Jánosné Makón, Ilona Bodnár Bertalanná helyben, Jenő légiagyári tisztviselő sz. 1883., ht. Herceg Piroska, Etelka hajadon és Béla sz. 1887. a jog- és államtudományok tudora, majd theol. tanfolyamot végzett s theol. akadémiai tanárjelölt,' egyszersmint s. lelkész Szentesen és helyben, most so-morjai rendes lelkész, ht. Fini Valéria. Más családok sarjai, Gyula városi irnok 45 é,, Pál, István szoboszlai lelkész fia, gimnáziumi rektor 1785—91., mikor is itt m.h.; ezeken kivül voltak és vannak a benszülött református Halmiak, ma 5 családdal, kik közül valók Pál kovács, élő, Sámuel takács m.h. 1819. 24 é. és mások is. — Háló István 1778. Makóról. — Hám Mihály 1470. Csomorkányon. — Hamvai 1833—1847., Károly sz. 1792., szentesi, majd 1814-ben vásárhelyi uradalmi  pénztári  irnok.

— Hamza 1848-ban 2 ref. cs , Dezső vasúti tiszt 1904-ben 28 é., Ferenc Szentesről 1790., a lakács m.b. 1819. 52 é., M i h á l y 1781. Szentesről, Sándor kőmives m.h. 1900. 63 é., J ános mészáros m.h. 1864. 58é. — Hanász 1762-ben 2 cs. — Hani Mihály 1470 Csomorkányon. — Hantz Jenő dr. sz. 1864. Kolozsvárt, főgimnáziumi tanár 1888-90., azután Szatmárra költözött. — Hanuszek Mihály nyerges 1861-ben 38 é., m.h. — Hanzlicsek Sámuel pék 1845. — Hanyaki 1715—41-ig 1-2 cs., János 1715. — Haramia János 1771. — Harangi Sámuel 1784. Nagyrévről. — Harangozó m.h. 1804. 72 é. - Haraszti 1848-ban ref. cs. 5, 1910-ben 3. Mihály csizmadia m.h. 1832. 49 é., István 1767. Debrecenből, Sándor tálas m.h. 1903. 59 é. - Harcsás 1731-1762-ig 2-7 cs., egy tag m.h. 1812. 62 é., István 1715. — Hári 1848-ban 1, 1910-ben 2 ref. cs. — Harmati nevű jobbágy család 1562—3. Fecskésen volt 13. — Harpácsi m.h. 1806. 81é. — Harsányi Károly városi rendőrbiztos 1870—92-ig, m.h. 1911. 68 é, Mária Farkasné polg. iskolai tanárnő sz. Szekszárd 1870., S á n-d o r gépész 1894. — Harsányi, t.r.u cs. Á d á in csizmadia Tabajdról 1788., Dániel bognár m.h. 1856. 67 é., Gábor városi tisztviselő 1860., György 1685., István uradalmi kulcsár 1803—18, sz. Szegeden 1750., korábban Haruckernél szolgált. Károly v. rendőrbiztos 1870-9 2, később nyugalmazták, m.h. 1911. 68 é., Mária Farkasné, sz. Szekszárd polg. isk. tanárnő, Mihály csizmadia Tabajdról, m.h 1838. 60 é., Sándor cipész és a gépész élnek, János fazekas 1824. — Hartmann György 1788. — Hárló (Szabó) m.h. 1847. 70 é. — Hartstein Zsigmond ügynök 1904-ben 39 é. — Hasas István 1826. Nagyrévről. — Has-konics (Szabó) Sámuel 1771. — Hatházi m.h. 1810. 38 é., Sámuel 1818. — Hátsek Ignác cipész él, Sándor máglódi sz. zs. házaló 1848-ban 40 é. - Hatvani Gál 1188-ban Földváron, később 1736—88-ig 1—2 cs , 1848-ban csak 1 ref. cs. későbben több; a lakatos 1778., András a ref. kántor 1733., az iskola mester 1736., e néven takács há-rom) élt, az első m.h. 1841. 45 é., a második 1846. 65 é., a ha madik 1894. 84 é., Dán iel kőmives m.h. 1893. 73 é., Gyula kovács él. Mihály takács m.h. 1876. 29 é., Pál szíjgyártó 1823., a bognáréi, Sámuel ács 1788., József asztalos 1788,, egy másik m.h. 1837. 46 é. — Házi, ma 2 ref. cs. — Hájas István 1842. Pomázról. — Hajcser Gyula kéményseprő 1904-ben 36 é. — Hajdú Tamás 1562. Fecskésen, később t.r.u.cs. Kis, Nagy, Szabó stb. előnevekkel s ezek nélkül is,  1701—95-ig  időnként  1—3  cs. 1848-ban 11, 1910-ben 23 ref. cs.,  Béla dr. fogorvos, Friedlánder József fakereskedő fia, Ferenc II. biró, esküdt, esküdt-biró  1790—1796 ,  a fazekas  m.h.  1880. 59 é., a szatócs m.h.  1910.  71é.,  az  ács 1828., a gimnáziumi  helyettes tanár  1895.,  Gyula  lakatoséi,  Imre  szatócs  m.h. 1898. 52 é.,  István  1715.. a  kahipos rali, 1863. 28 é., Lajos papucsos él,  M i h á l y  1771., a csizmadia  m.h. 1885. 48 é.,  Pál ács  m.h.  1861.  32 é.,  Péter városgazda  1796.. a csh.madia  m.h   1885.  73 é.,  Sándor csizmadia m.h. 1878. 27é., a kovács él, János ref. iskola rektor 1736—38, egy másik 1791-ből Gombosról, Somogy ni., a lakatos 1855., a cserepes m.h. 1831. 34 é., a tálaséi, József lakatos m.h. 1872. 46 é, a szabó él. — Hajducsák kath. 1848. — Hájlik József  kőmives  1841. — Hajnal Lukács biró Férgeden 1536., 1742—95 ig időszakonkint 1-3 cs., 1848-ban  ref. cs.  11, 1910-ben  28.  Ferenc  szűcs m.h. 1875. 75é,a csizmadia 1905., György  1798. Kom-Jósról Békés m., Lajos kovács él,  Sándor szűcs m.h. 1897  67 é., Péter kereskedő 1904-ben 66 é., János esküdt 1834., a 2 5/8 lelkes gazda 1848., a kovács m.h. 1873. 43 é. — Hajós, csomorkányi jobbágy 1560., Béni  marha kereskedő m.h. 1855. 48 é.,  Lajos  csizmadia  1852. — Hajósi István 1642—67.  Batidán. — Havas  Izidor  vasúti kalauz 44 é. — Havasi Hermán korcsmáros 1904. 34 é. — Hecei 1723—1731., e  néven  4 cs. — Hecht György zs. la-niló 1873. — Héder 1722-31-ig 1—3 cs,  1802.,  1848. és 1910-ben is fordul elő. — Hédere 1841. — Hegedűs t.r.u.cs. Kis, Nagy, Parti s egyéb előnevekkel és  ezek  nélkül is, 1701 —95-ig 2-4 cs., 1848-ban 46,  1910-ben  170 ref. cs., tagjai jobbára f. m.-ek. András  1794. Szarvasról, a ke-rékjárló 1837—45., Antal kereskedő sz. Szentesen,1858., Vilmos fényképész fia, hozzánk költözött 1882., Áron cipész él, Ferenc 1089 lánc föld gazdája 1761., a limár m.h. 1869. 75 é, György  1812-1904.,  Imre  kovács él, István  1715., a v. esküdi  1834., a varga m.h  1857. 63 é, Károly  ügyvéd 1866.,  Katalin  ref. e. a.-nya 300 k.,  Lajos  kovács 1898., a városi adótiszt  25 é, a kőmives és a gazdasági  akadémiai  hallgató,  dr.  Hahn városi főorvos fia sz. 1888. élnek. Lidi a Láda Sándorné ref. tanítónő, Mária Samu Jánosnée. a.-nya 200 k., Márton kovács m.b. 1896. 58 é.,  Mátyás  csizmadia m.h. 1834. 71 é., a szűcs 1855.. Mihály 1715., egy  másik 1783. Tiszaföldvárról, a tímár 1849., a'kőmives 1889., a csizmadia m.h. 1870. 45 é., Pál szabó 1849., Péter bognár 1842—46., a 2'/„ telkes gazda 1848., Sámuel kovács m.h. 1850. 47 é., a f.m. m.h. 1896. 56 é., bt. Pércsi Teréz, Sándor szűcs 1830—59., János katb. kántor 1833—73., hason nevű fia postamester 1868 — 82, aztán postaszállító, s pénzügynök 1904-ben 60 é , a gyógyszerész 1898-ban 28 é., a kéményseprő él, József takács m.h. 1855, 76 é., a kovács és a pék élnek.

 

 

   
Előző fejezet Következő fejezet