Előző fejezet  

A lakosok családi és történeti jegyzéke.

4. rész

 

Szabó János köröstarcsai, majd helybeli lelkész. esperes, sz. 1835. jun. 3. Szeghalmon, atyja, János, ágyai születésű mérnök, anyja Dabasi Halász Juíiánna; a theologiát Debrecenben végezvén Bécsben, Zürichben, Göltin-gában tanult tovább 1756—8. Rendes lelkésznek először K.-Tarcsára választották meg 1861., 1878. óta esperes, több ízben orsz. zsinati képviselő, végre a vásárhelyi egyház hivta meg lelkészének 1896. Gróf Ráday Gedeonnal, egyházmegyéje gondnokával, kezet fogva szép tevékenységet fejtett ki nagy e. megyéje kormányzatában, a bánsági kisebb gyülekezetek alakításában, vonzó külseje és modora, önzetlensége, erkölcsi tisztasága, szeretettel és gyöngédséggel teljes magatartása, észtehelsége és okossága minden körben kedvessé és tiszteltté tették. Halála 1902. május 23-án a kerületi gyűlésben véletlenül történt. Neje Szabó Mária m.h. Debrecenben 1910. Irodalmi műveiről fentebb szólottunk. Bővebb életrajzát lásd Dömény, Zsinati emlékkönyv 1882. és Vasárnapi újság 1902. évf. Gyermekei, János vásárhelyi s. lelkész, később kunágotai, majd köröstarcsai ref. lelkész, egyházmegyei jegyző és tanácsbiró, ismert dalköllő, Béla igazfalvai, majd mezőhegyesi lelkész, Emil békésmegyei árvaszéki ülnök, László ügyvéd s törvényszéki jegyző Gyulán, Elek debreceni városi jegyző, mindnyájan gimnáziumunk növendékei, Mária Szabó Mihályné, Ilona Uváriné, Margit, Veron, Gizella, Berta, Irén. — Szabados 1910. 1 ref. cs., G y u 1 a kath. s. lelkész 1900., Márton szűcs,  János.

Szabadszállási m.h. 1811. 70 é. — Szabóki 1910. 1 ref. cs. — Szabovitz Mihály ev. 1815. Szarvasról. — Szakács 1731-ben 5, 1910. 3 ref. cs., Ádám 1886. 43 é., Antal 1886. 64 é., E 1 e k 1848., Mihály zendülő 1753., Pál 1886. 36 é., Péter 1886. 37 é., f. m.-ek; Sándor ács, Zoltán szabó, János mészáros hentes, a f. m. 1886. 69 é.

Szakái Mihály és István r. tanítók 1822. - Szakálos Pál 1557-8. — *Szakmári 1722-95. időnként 1—3 cs., István kovács 1788. — Szál Károly iparos 1848. — Szálai Albert 1561., Boldizsár 1555. Csomorkányon, Péter Batidán 1560.; 1722-42-ig 1-4, 1818. 4 ref. cs., Bálint tálas m.h. 1888. 77 é., Eszter szijjártó, István 1770. Kecskemétről, Mihály 1715., R á k h e 1 tanítónő 1830. t., Sándor ref. tanító m h. 1838. 57 é., József szabó 1899.

'Szálai József jogtudor sz. 1870. B.-Csabán, József földbirtokos és Bagi Ágnes fiók jeles író. Eleintén b.megyei aljegyző, majd szolgabíró, aztán 1902—8-ig vásárhelyi rendőr főkapitány, az 1904-ki gazdasági kiállítás s a városi közkönyvtár kezdeményezője, rendezője és megalapítója, utoljára szegedi h. főkapitány. A bibliából s egyéb irodalmi müvekből nagy könyv- és kézirat- gyűjteménye van. Számos irodalmi műveit a szépirodalmi, gazdasági és közművelődési szakból jobbára a hirlapokban tette közzé. Önállóan jelentek meg tőle: Deák Ferenc élete, a mezőgazdasági cselédtövény ismertetése, az 1904. vásárhelyi gazdasági kiállítás, a városok szerepe nemzeti életünkben.

Szalanci István csizmadia 1788. Szentesről jött 1765-ben, Sámuel szűcs m.h. 1875. 69 é., János czizmadia m.h. 1840. 43 é.,.— Szalánszki említik 1822. m.h 50 é, Imre csizmadia m.h. 1905. 46 é. — Szálkai 1713—95. 2-3, 1910-ben 4 ref. cs., András Szovátról 1838., Mátyás v. jegyző 1713-28., az esküdtbiró 1727-32., Mihály 1715., János földműves 1886. — Szállási, B.,  1795. 1 cs.

Szalma egy 1563., 3 cs. 1731. — Szalmár László 1470. Csomorkányról — Szalontai 1910. 6 ref cs.. Ádám 1777. Orosházáról, István ref. lelkész 1670—1711., a kereskedő 1733., János Sámsonból 1823. — Szarnák 1788-95-ig időnként 1—2 cs., Ferenc szürszabó 1869. 69 é., György iparos 1848—61. t, Károly fűszerkereskedő él, László szabó 1848—61., Mihály, ujabban Szabó névvel, két szürszabó, József iparos 1848, a szűcs 1788.

Szamec, elsőnek György költözött városunkba a XVIII. század utolsó felében, ennek fia András 1810 — 99. szűcs, nemzetőr, később v. kórházi gondnok 1870-90. t„ a 48-as politikai elvnek népszerű agitátora, az országgyűlési képviselőválasztások diadalmas főkortese, ev, egyházából kilépvén, a városban többed magával az unitárius egyházat megalapította 1884. Fia, Lajos sz. 1851., egri, majd szombathelyi mérnök; rajtok kivül voltak még András timár 1869. 34 é„ István ecetfőző m.h. 1888. 58 é. és János szűcs m h. 1835. 45 é. — Szamel 1910. 1 ref. cs., Sándor női szabó. — Szamosközi Imre női szabó, Sándor asztalos. — Szana Lőrinc gulyás m.h. 1839. 64 é. — Szanai 1795. 2 cs. — Szanak Balázs 1557 —8. — Szanda Balázs szűcs 1852. — Szaniszló 1848 3 cs. — Szántó Péter 1470. Csomorkányon; 1701—95. 2—19, 1848. 12 ref. cs., kik közt nemesek is voltak. Gergely női szabó, György kettő, egyik 1762., a másik 1835. Sámsonról, István 1715. Csomorkányon, egy 1839. T.-Ugról,  a földműves 1886. 63 é., a szabó 1910., Márton földműves 1886. 50 é.. Szántó Miksa kereskedő sz. 1869., Adolffia,kiB.-Csabáróljölt, Pál f. m. 1886. 59 é., Péter 1886. 50 é., János szolgabíró 1731., az elboc . katona m.h. 1811. 42 é., Jónás f.m. 1886. 52é., József szabó, a ref. lelkészi egyenruhák országosan ismert készitője, életben van. — Szántai Elemér adótiszt 1904. 25 é., István 57 é., Tamás 30 é., f. m,-ek 1886. — Szaplon cai Illés és János urad. tiszttarlók 1749—50. — Szapora Gyula 1752. — Szappanos 1715—95. időnként 2—4, 1848. 17, 1910-ben 66 ref. család, melynek egy része a nemességhez igényt tart. András szűcs m.h. 1893. 71 é., Ferenc hentes 1904. 50 é., tálas kettő, egyik 69, a másik 62 é. 1886-ban, Imre papucsos, a f. m. 1886. 42 é., István, f. m.-ek többen, tálas kettő 1848. és 1910., van egv borbély is, Károly a reí. s. lelkész s gimn. tornatanító 1899—1902., később elköltözött, Mihály f. m. 1886. 63 é., Péter főgimn. rajztanár 1892., sz. 1865. Fülöpszálláson, m.h. mint szegedi reáliskolai tanár 1912. okt., neje Sulyok Vilmp; Sándor tálas, kettő, kik 1894. 44 é. és' 1905. 50 é. haltak meg, földmíves 1886-ban szintén keltő, t. i. 40 és 37 évesek., János tálas keltő, az egyik m.h. 1863. 48 é., kovács is kettő, az egyik m.h. 1898. 71 é., van egy villamos szerelő 1910. és egy f. in. 72 é., József földmíves 1886. 56 é.

J.Szappanos Mihály orvostudor sz. 1865., a hasonnevű rendőr fia, kerületi tiszti orvos, 1895. óta a gimná-zinm orvosa és egészség tanára, a helybeli néprajzi muzium egyik kezdeményezője és igazgatója, a népies szépirodalom müvelője. Elődei, kiknek nemesi előneve Váradi, 1765-ben költöztek városunkba Sarkad-Kereszturról, a.-nyai vannak az ó- és susáni templomokra. Neje Tárci Celeszta m.h. 1913., fiók István orvos növendék m.h. 1911. — Száraz 1910.3 ref. cs., Lőrinc 1557—8., N. Mihály kőműves. — Szarka Boldizsár ref. s. lelkész 1860—4., később vetési lelkész-esperes, m,h. e század eleje körül; István 1770. Orosházáról, Sándor j.biró 1899. — Szartorisz József kath. káplán 1819. — Szarvas cs. 1731-v62-ig időnként ^3, 1848-ban 4, 1910. 2 ref. cs. Kovács, Tót melléknevekkel s ezek nélkül; Mihály szűcs m.h. 1890. 60 é., ennek fia Lajos jogász m.h. 1893. 21 é„ Pál' f. m. 1886. 61 é. — Szász Albert 1470. Csomorkányon Máté 1557-8; 1829—47. 2-3, 1848. 3, 1910. 3 ref. dsf, Ferenc borbély, Károly ref. tanító 1889—1901., a mikor  nyug.-ba vonult,  erdélyi  születés, Szász 'Mihály v. lisztviselő 1847—63., szijjártó kettő, apa és fia, kik 1862. 83 é. és 1886.69 é. haltak meg, 'József 48-as honvéd, az asztalos 1852. — *Szathmári cs, 1720—62-ig 2-9, 1848. 14, 1910. 21 ref. cs., Kovács, Nagy, Szabó melléknévvel és ezek nélkül, egy részök nemes; Dániel, szab^, 1771., egy másik szabó m.h. 1841. 50 é., *E 1 e k v. tisztviselő, majd a Körös-tisza-marosi árm. társulat pénztárnoka, sz. 1841-ben, atyja Miklós m.h. 1892. 84 é., neje *Már-tonfi, Ferenc timár 1778. H.-Bagosról, a csizmadia 1788., a bognár m.h. 1908. 45 é., a cipész 1904. 40 é., a bádogos élő, György, gimnáziumunk kitűnő protessora 1841 —3., István v. jegyző 1755—6., egy Bárándról jött 1773, egy M -Túrról 1779., a tálas 1788. egy másik tálas m.h, 1858. 44 é., a szabó, egy másik Kovács melléknévvel 1847. Szabó, 1771., Lajos szabó él, Máté tálas m.h. 1849. 35 é„ Mihály derekegyházi kovács 1790-1818. t.. a földesgazda 1886. 64 é, Mi klós 1805-ben Makóról, Pál Nagy családnévvel 1816., a másik 1826. M.-Turról, a szabó m.h. 1899. 79 é., Sámuel szolgabíró 1726,, szabó kettő, az egyik m.h. 1876. 80 é., a másik m.h. 1831. 56 é., Sándor szabó mh. 1882. 29 é., a f. m. 1886. 43 é., 'Tihamér polgármesteri fogalmazó 1896., majd városi tanácsnok, most v. rendőrfőkapitány, Elek fia, sz, 1869. helyben, a torna és vivó egylet elnöke, értékes jogi müve van; János szolgabíró 1720., a kath. tanító 1842., a borbély m.h. 1831. 21 é., a tálas m.h 1831. 38., egy másik szabó m.h. 1864. 80 é., a kőműves él, József A. iskola rektor 1742—3., egy 1835. Debrecenből, *egy helybeli sz. megyei raktár-biztos 1845, tálas kettő, egyik m.h. 1831. 48 é., a másik m.h. 1895. 45- é., a szabó m.h. 1905. 83 é. Szathmári H. Károly író sz. 1824. szept. 1. helyben, Sámuel kisutcai szabó és Soós Erzsébet szüleitől. Forradalomban földmivelésügyi minisztériumi fogalmazó, azután ügyvéd Békésen, majd 1860—7. Békésmegye főjegyzője s egyházmegyénk jegyzője. Időközben Pestre költözött, írói működését fentebb vázoltuk. (Bővebb életrajza : Családi kör 1867—8. sz. és Szinyei magyar írók). — Sze-bén Benedek 1557—8. —- Szebenyi Béni kath. tanító 1852. — Szeberényi Lajos ev. tanító sz. 1821., forradalmi szereplése miatt mint bujdosót választották meg hozzánk Szelepcsényi Gábor álnév alatt 1849. aug., két év múlva Csabára ment az ottani magyar reáliskola tanárának, aztán szegedi, makai, kecskeméti lelkész, majd pozsonyi pap és akad, tanár és tanügyi író. Neje Fekete Anna Vásárhelvről. Szeberényi Mátyás iparos 1861.30 é.. János csizmadia 1848 hitbuzgó ev. egyháztag, m.h. 1873. 76 é. — Szeterik 1799. ev. Komlósról. — Szébold Bálint ref cipész, — Szecsei Máté 1557—8, János v. jegyző 1730—42. — Szécséner Mór fűszerkereskedő és korcsmáros, Hermán szabó fia. — Szécsényi Antal edelényi sz., korábban Nagykárolyban, később Csongrádon szolgált. — Szécsi Sándor timár, túri sz. m.h. 1836. 21 é. — 'Szecskó 1829 -47. 6-11 ref. cs., 1878. 3 kath. cs, 'Albert 1829., 'a másik a bocskoros nemesek legrosszabbika, 'Imre 1829., *a háztulajdonos 1869. 35 é., 'a f. m. 1886. 33 é, 'István 1829 ,' ;M á t y á s 1833., 'M i h á l y 1847-50. — Szedlacsek István kath. s. lelkész 1903. — Szedoglavics Ferenc kath. s. lelkész 1873. — Szeg 1334. — Szegedi 1715. 2, 1818. 4. 1910. 6 ref. cs., 1778. 1 kath. cs., András 1761. Makóról. István négy, egyik 1769. Balmazújvárosból, a másik 1769. K.-Madarasról, a harmadik 1803. K.-Ladányból, a negyedik, papucsos él, Lóránt 1715. szabó, M á t é 1714., Mihály 1715., János 1797. Kisperegről. — Szegéli 1816. — Szegény 1910. 1 ref. cs. — Szegező 1563. — Szegfű 1848. 4., 1910 10 ref. cs., Mihály kádas, Péter ács m.h. 1887. 45 é., Sándor tálas 1892,, a napszámos 1910. — *Szegö 1702—48.1—2ref. cs. János 1848. katonai főbiztos nálunk, József országgy. követ, majd táblabíró 1843—6. — Szegye János 1767. — Szeitz Ferenc rőfös kereskedő 1896. 28 é. — Székbiró testvérek szobafestők és feslékkereskedők. — Székegyházi János 1563.— Székely'Balázs 1561. M.-Fecskésen. Később 1762— 95. időnként 1-2,1848. 12, 1910.19 ref. cs.; András 1773. Szentesről, Dezső, korábban Schlesinger, kereskedő sz. 1871. helyben, Kálmán kereskedő fia, a család Mezőtúrról költözött ide 1852., Ferenc 1788. Szentesről, a mészáros 1904. 40 é., György városgazda 1799., Gyula asztalos, Imre és Is tván, utóbbik e néven 4, földművesek 1886-ban, a központi takarékp. tisztviselő, Károly 1886. 40 é., Mihály Karcagról 1770., a v. esküdt 1820. egy f, m. 1886. 5Í é, Péter 1757. Borossebesről, a szűcs 1768 , egv f. m. 1886., Sándor timár 1848—9., a mészáros m.h. 1888. 69 é„ a kalapos m.h. 1890. 42 é., János 1771. Szentesről, egy másik Makóról, a városi fogalmazó, egyszersmind a* városi közkönyvtár derék kezelője, rendezője, és jegyzékének elkészítője sz. 1882. helyben, József gazdálkodó fia; hárman e néven földművesek 1886., József 1818. Szentesről. —  Szekér  Károly  főorvos 1792-ben, Szekeres Ambruzs 1557., János 1557. Csomorkányon, egy másik Mágocson, Antal 1557. Csomorkányon, később 1762 2, 1848. 4, 1910. 7 ref. cs., György takács m.h. 1834. 24 é., Imre kath. s. lelkész 1850., Márton fazekas 1828., a szűcs m.b. 1902. 78 é., (K.) József K. elbocsátott katona m.h. 1823. 54 é. — Szekernyés, Zekerniecs, Balázs 1562. Fecskésen. — Szekerjártó János 1470. Csomorkányon. — Széki Gáspár 1557—8. U á n o s 1848.

Szekrényi József városi fogyasztási ellenőr 1886. 66 é. — Szekula Joachim szappanos 1838., zs. h. k. előljáró 1840. — Szél Mihály 1552. Csomorkányon, később 1701— 95-ig időnként 4-14, 1818-ban 24, 1910. 80 ref, cs. Gál, K., Kis, Nagy, P., Pál, András, János stb. családnevekkel és ilyenek nélkül; Bálint ref. tanító 1856—79-ig, amikor 41 é. m.h., egyházának egy nyomási földet hagyományoz, ht. Berecki Zsófia; a földmíves 1886. 32 é., egy N. családi jelzővel 1886. 50 é., Endre ref. tanító 1891., Ferenc f. ni. 1715., az ács m.h. 1884. 59 é., a kovács m.h. 1891. 80 é., földmívesek, 1886-ban négyen, t. i. 75, 52, 40 és 27 é., egy közülök 1889-1900-ban th. biz. tag, ht. Balogi Eszter Egy K családi jelzővel 1886. 72 é., Gergely f. ni., György 1715, korunkban két f. ni,, egyike th. biz. tag 1889—1900., a tanító 1843., a 48-as honvédhadnagy, az ügyvéd, v. tisztviselő, később orsz. képviselő és polgármester Makón, gimn. a.-nya 100 k.-a 1852-ből, neje Andrási Anna, mindketten meghaltak; Imre tálas, az ács 1904. 47 é., István esküdtbiró 1833-34, a szabó m.h. 1832. 25 é., egy földmíves rab, 1903-59., másik földműves 1886. 40 é, egy N. családi jelzővel 28 é., Máté 61 é., Mihály 1886-ban 4 f. m., t. i. 65, 46, 39 és 37 é., a takács m.h. 1831. 18 é„ az ács 1886. 61 é, Miklós 1665—1668. Bercsényi m. vásárhelyi jószágfelegyelője, Pál v. esküdt 1820., f. m. 1848., a leltárbiztos 1866—92., azután nyugdíjaztatott, de mint napdíjas a város szolgálatában áll, sz 1844-ben; a törvényszéki irnok 1872—76, a szabó m.h. 1872. 24 é., két f. ni. 1886-ban, 38 és 35 évesek, Péter ref. tanító m.h. 1880. 48 é., a f. m. th. biz. tag P. családi jelzővel 1900., Sámuel esküdt biró 1812 —17., az egyházi gondnok 1813., a f. m. 1886. 39 é., Sándor ref. tanító 1862—1905-ig, ekkor nyugalomba vonult, Sámuel lelkész fia; két f. m. 1886-ban 58 és 26 é., János az e. gondnok 1701., földesgazdák 1720., 1752. egy 1848. és három 1886. években, utóbbiak 69, 66 és 27 é., esküdt biró 2, és pedig 1725. és 1773., a csizmadia m.h.

1845. 73 é , egy Gál cs. névvel m.h. 1897. 79 é., idősb Szél János 1817—1912. f. m.,j.a.-nya 200 k., József csizmadia m.h. 1831. 49 é., a takács m.h. 1892. 66 é, Juliánná asztalos.

*Szél S á m u e. 1 ref. lelkész sz. 1797.  febr. 27. Veté: sen, György lelkész és Ecsedi Borbála fiók.  A debreceni főiskolában a költészeti osztályt mint  theologus  vezette. Hozzánk 1827-ben jött lelkésznek, a mikor Garbóci Jusztinát vette nőül, ennek halála után pedig 1843, Bessenyei Annál; összesen 13 gyermeke született. Irodalmi működéséről fentebb volt szó, gimn.  a.-nya  200 k. 1852.,  m h.  1871. Fiai közül valók,  Farkas  1844—1909.  birói  pályáját K.sz.mártonban kezdte meg mint j.biró, majd Pestre léptették elő a k. Ítélőtáblához s itt a Solymosi Eszter-féle or-szágoshírű pernek előadását bizlák rá.  Később  a  debreceni kir. ítélőtábla tanácselnöke.  Jeles  történetire és régész. Könyvtára egy részét (155 drl>  könyv)  főgimnáziumunkra hagyta. Neje Vály Mária. Fogadolt leánya, Marianna, előbb gr. Csáki Kálmán,,majd  Kubelik  János  világhírű hegedűművész  neje.  Ákos  1745—1803. ügyvéd, csanádmegye főjegyzője, országgyűlési képviselő és jegvző, majd szegedi kir. közjegyző, egyházmegyei főjegyző. Neje Gyenes Mária. Lajos sz. 1850. gyomai orvos, orvostani író, Sándor ref. tanító nálunk, Elek mint theologus  m.h. 1858-ban 20 é„  Teréz  Baksa Mihályné 1834—1911. — Szelege evangélikus 1763. — Szelei Elek 1904. 58 é., K á-roly és Sándor cipészek. — Szeles, Kisjatzi, János állami földm. isk. igazgató, sz. 1867.  Kecskeméten,  Kálmán földbirtokos fia, ide jött 1896-ban, nemeslevele  kelt 1633. — Széles Ambrus, István, Jakab jobbágyok 1557—8. Batidán. 1848-ban 3, ma 9 ref. cs., Szabó melléknévvel és e nélkül,  Lajos  kőműves,  Mihály  az ács 1822., a takács m.h. 1873. 62 é., a tálas m.h. 1881. 38 é., József ács 1904. 61 é. — Szélesi Anna H.nánásról 1771. — Sze-lepcsényi 1. Szeberényi. — Szelevónyi, Szeleményi, László 1552. Csomorkányon. — Szelíd  Tóbiás  szűcs 1768. — Szellye Dávid 1788. N.sarlóról. —  Szemenyei  Mihály takács 1845. — Szemere  Kálmán  máv. főnök 1904. 42 é. zs.,  tőlünk  B.csabára  költözött. — Szemerédi  1910. 1 ref. cs. — Szemes Károly 1870., János 1826. Makóról. — Szémiller János  kath. tanító 1778—1793. — Szemző 1848. 1 cs.,  Miksa, Kohn Mór fia, jogtudor, ügyvéd. — Szenási cs. 1642., később 1848. 9,  1910.  33 ref. cs.,  Balázs csizmadia atyamester 1714., Bálint f.  m. 1886-bart 51 é., 1900. th. biz. tag, Szénási Ernő f. m., külterületi érdemes e. gondnok  sz.  1867., Sándor fia;  Imre  tánctanító 1890. 1902., később elköltözött,  Márton  takács  1788., Pál kettő, f. m.-ek 1886. és 96., S á ndor szintén két f. m, 42 és 68 é., a hivatalnok 1837. óta.fsz. 1817., Já nos f. m. 1886 68 é. — Szenei László iparos 1904. —  Szendi  1910. 2 ref. cs., Imre tanító 1896., István kőfaragó 1903. — Szendrei László katb. tanító 1904 36 é., Péter ügyvéd m,h. 1826. 81 é. — Szenicei  Pál  v. hivatalnok 1892. — Szennyes 1766. — Szentandrási 1762—95-ig időnként  2—2 cs., 1848. 3, 1910. 11 ref. cs., Imre szűcs, Pál ref. tanító 1843., a tálas,  nemkülönben  János,  a szűcs, élnek. —-Szenté 1742-62. 1-3 cs. — Szentesi  1795.  2 cs. 1848. 1 cs., Mihály hivatalnok sz. 1772, m.h. 1846., Pál 1788. és János  1782.  Orosházáról.  — Szenfgyörgyi  Béniámin 1791. Makóról, m.h. 1801. 30 é. — Szenti,  Szőke  melléknévvel is, 1735-95. időnként 2-4, 1848. 14, 1910. 44 ref. cs; Imre asztalos, István csizmadia m.h.  1832. 61 é., Sándor a th. biz. tag 1900, a kovács, János  esküdt-biró 1845—48., majd 1848-ban a forradalmi  központi  bizottság  tagja,  becsüs  1860., a takács m.h, 1867. 60 é., a kőmives, úgyszintén József  szobafestő élnek. — Szent-iványi Tamás 1557. Mágocson,  Ede jogtudor, kir. j.biró sz. 1878. Mohácson, Szegedről jött 1905-ben,  Ede  árra. társulati igazgató fia;  "Ferenc  főispán 1794.,  János 1727. kir. biztos. — Szentkiriák  1730-85.  —  Szentkirályi András biró 1761. Veszprémből, László cipész. 1910., 1 ref. cs. — Szentlászlai kath. 1778. — Szentlászló Szirmai Boldizsár 1561. — Szentlőrinci cs.  1501.  —-  Szentmártoni Ferenc asztalos 1859. — Szentpéteri 1731—41. időnként 2-2cs., 1910. lref.es., István csizm. m.h. 1833.42 é, Lídia korcsmárosnő 1886,  Márton ref. tanító 1775—95., egy Kovács családnévvel 1769, János, József csizmadia m.h, 1851. 22 é, — Szép Lajos 1562. Földváron, Imre kereskedő. 1910. 1 ref. cs., József kereskedő. — Szépe lakatos 1788, András csizmadia 1769. N.-Kőrösről, m.h. 1826. 72 é., Pál 1801. Szentesről. — Szepes János iparos 1861. 40 é. — Szepesi Ferenc cipész. —  Széplaki  lakatos 1778,  *János  uradalmi inspektor 1723-52. — Szepsei János 1715. — Szepsir 1731.

'Szerdahelyi cs. a XVIII-ik száznd vége felé költözött városunkba. Először József kovács tünik fel az itteni kath. anyakönyvben, mely szerint ő az 1802. nov. 9-én a tőle és Blaskovich Teréztől szül. Józsefet megkereszteltette, (születési évét Szinyei hibásan  teszi 1804-re). A ház, melyben Sz.  J,  született, a mostani Hunyadi  utcában,  a Gosztonyi ház tőszomszédságában feküdt, utóbb a Tárkáhy Mihály  lulajdonába ment   át,  legújabban pedig elbontatván a városi kórház egyik épületét tették helyére. Az anya nemsokára  meghalt s az  apának második  feleségétől,  Palásti  Erzsébettől, még 6 gyermeke  született. Józsefből lett az országos hírű színművész és író, ki a nemzeti színház  megnyitásán   is mint legelső rendű nép-népszínmű-énekes szerepelt 1837.; m.h.  Budapesten 1851. február 11. Erdemeiről  s  műveiről az irodalom-történetben tüzetesen emlékeztünk.

 

210. sz. Szerdahelyi címer.

 

A család kétségtelenül nemes, mert tagjai a nemesek  itteni  gyűlésein  több évtizeden   keresztül   részt vettek, bár neveik a vármegyei nemesi  lajstromokban nem fordulnak elő. Józsefnek fia  volt  Kálmán (a Prielle Kornélia férje), szintén országos  hírű  színművész és író,  a ki  azonban nem  Vásárhelyen  születelt s itt aligha is lakott. A nemesi címert  az  itteni  nemesség gyűlési iratain  lévő pecsétről  rajzoltattam.  Élt a  családból  köztünk  Pál iparos is  1848,  végső  tag volt nálunk  Erzsébet Agáciné,  tanítónő, m.h. 1912. március 28. 48 é.

 

211. sz. Szerdahelyi József


*Szeremlei Császár cs. Nemességét 1413. és 1433-ban nyerte s eleinte Dunántúl terjedt el, idővel azonban Bihar, Borsod, Kolozs, Szabolcs, Zemplén megyékbe is elágazott. Nevezetesebb tagok: János f.őri esperes lelkész 1596., György Nyarad falut kapta 1731., Pál százados Losoncon m.h. 1758., Sámuel debreceni fó'biró ugyanakkor tájon. Ez ág a Főri melléknevet használta. A borsodi ágból nevezetesek, Ábrahám János lelkész, később jogot tanult  Pesten,  hagyatékából  a  s.pataki  főiskolai magyar irodalmi tanszéket állították, egyh. író, és ennek unokatestvére, Gábor hittudor 1807— 64., s pataki, majd bécsi egyetemi theol. tanár, egyházi és bölcs, író, és Mihály 1795-1844. geleji lelkész, ht. Igaz Sára; utóbbiak gyermekei, Károly r.szombati tanár, Zsuzsanna Baksa Sám.-né, Mihály m.szigeti, majd turke-vei orvostudor, József h.böször-ményi esperes-lelkész, Lajos miskolci ügyvéd, Eszter Bedé Lászlóné, kik már mind meghaltak, és végezetre Sámuel, a ki sz. 1837. Gelejen, diószegi, majd 1871. óta vásárhelyi ref. lelkész, e munka szerzője, 1908. óta a m. tud. akad. 1. tagja, neje Daróci Ilona. Gyermekeik: Ilona Budainé B.böszörményben, Margit hajadon m.h. 1891., Etelka Teréh-né, János jogtudor, zentai j bírósági jegyző és József az Egyes, b.pesti fővárosi tak.ptár tisztviselője, m.h. 1910. — Szerencsi 1762. 3 cs. Mária 1840. Szentesről. — Szerényi András 1766., Anna, miskolci sz., ev. óvónőképzőintézeti tanárnő, a gyöngyösi polg. iskolától nevezték ki hozzánk 1895. kiváló tanerő, Ede kir. telekkönyvvezető m.

 

212. sz. Szeremlei címer.

 

 

Szerző Kata 1781. Szentesről — Szetelcsi István 1507. — Szetén vera lakatos 1788. -- Szidor Mór együtt cselédelhelyező. — 'Szigeti király uradalmi tisztje, Benedek Gyula főgimn. tornatanár 1895., István csizmadia 1714., Sándor ref. tanító 1836—7. — Szihalmi 1910. 1 ref. cs. — Szihérdi János g. k. e. gondnok 1833-58. — Szikra Ilona  1764. Szentesről.

— Szikszai, Szabó melléknévvel is, 1742-78-ig 1—2, 1848. 4, 1910. 4 ref. cs. Ezeken kivül időnként kath.-ok is, Antal, Kovács melléknévvel, ref. tanító Aradra költözött 1901., János lakatos m.h. 1881. 66 é.

*Szikszai Benjámin 1799—1855. gimn. igazgató Zemplén megyéből származott s 1823—43-ig kitűnő professzora volt intézetünknek, 1830. óta az egyháztanácsnak is folytonosan tagja, alatta állapították meg a tananyagbeosztást, állandó igazgatója az intézetnek, főérdemet szerzett az iskola felvirágoztatásában, később kecskeméti tanár, gimn. a.-nya 100 k. 1852. Családja nemességéről Zemplénmegye adott bizonyítványt 1843-ban. A család S patakon, Makón, B böszörményben, Sarkadon, Debrecenben, később Váradon, Nagyszalontán és M.szigeten is elterjedt. Benjámin fiai voltak, Károly gimn. tanárunk 1852—60-ig, m.h. 1862. Graefenbergben, Dénes ügyvéd, majd városi tanácsnok, utóbb árvaszéki elnök. m.h. 1906. 53 é.. A l b e r t v. főszámvevő m.h. 1905. 67 é ; Zsófia Tót Ferenc lelkész neje makai sz., m.h. 1886. 86 é.

Szilágyi, Sziládi, tr.u.cs. részben Halasi, N. s egyébb előnevekkel, a családok száma 1710—1847-ig 4—43, 1848-ban 30, 1910-ben 75 ref. cs.; András iskola rektor 1710 —13., azután külföldi akadémiákon, majd B.püspökiben találjuk, mint lelkészt s ott halt meg is 1738., Endre sz. 1891 Kolozsváron, áll. el. isk. tanító, él., Ferenc 1802. Makóról, a borbély él, Gábor csizmadia m.h. 1871. 60 é., az asztalos m.h. 1880. 69 é., Imre cipész él, István csizmadia 1754., az iskola rektor 1794—6., aztán tasnádi lelkész. 1797—8-ban ismét nálunk rektor, két f. m. Makóról 1775. és 1784., egy Szentesről 1770., Károly v. irnok sz. 1882., Sándor f. m. fia, Lajos borbély 70 é., a csizmadia 48 é., a papucsos is él, Lőrinc 'zendülő 1720., Mihály zendülő 1720., egy 1817. Békésről, az asztalos m.h. 1878. 63 é., Sámuel 1808-28., az asztalos m.h. 1852. 76 é., a csizmadia m.h. 1895. 71 é., Sándor 1849., a csizmadia él, János takács,gyulai sz. m.b. 1831. 20 é., egy 1834. Szentesről, a csizmadia m.h. 1853. 81 é, az asz alos m.h. 1863. 57 é., a cipész m.h. 1876. 30 é., a szijjártó m.h. 1913. 64 é. és két csizmadia, József kovács, Varga családi névvel, 1853, a hivatalnok 1832—1873., ezeken kivül volt a v. csendbiztos, kinek özvegye Juhász és egy csizmadia, ki ma is él.

'Szilányi, Sziládi, Paptamási, cs. A nemességet István és Ferenc szerezték  Lipót királytól 1670. aug. 23-án., hihetően  Biharmegyeiek, mert  Paptamásihoz  ősi jogot tartottak. Hozzánk korán beköltöztek, mivel Istvánt már 1660-ban nemcsak mint itteni lakost, hanem mint Mártély fele részének birtokosát is említik, a ki itteni nemes gazdatársaival, Török Bálinttal és Szabó Dániellel, együtt Balajti Ferenctől Mártély másik felét is nemsokára 1665. zálogba vette.- Ugyan ő később 1677.

 

213. sz. Szilágyi Mihály címere

 

Mindszenten is zálogba vett egy telek földet Keglevics Miklóstól. A pozsonyi kamra azonban Mártélyt, mint gazdátlan helyet, csakhamar másnak adta használatra, a ki azután a Szilágy iáktól a haszonbért követelte. Ezek ekkor Zichy Istvánhoz folyamodtak és kérték, hogy mivel ez a hely »az ő örök tuíajdonuk,« a falu pedig már 1660. előtt elpusztult, mentse fel őket a haszonbér fizetése alól. Ugyan azok, t. i. István és Ferenc 1673. örök áron megvették Rél-Kopáncsot Szatmári Boka Pétertől, Apafi fejedelem udvari papjától, 160 tallérban, 10 jobbágygyal együtt. A város újratelepítésekor Ferenc fiát Ferencet 1701-ben még Szabadszálláson találjuk s onnét adja zálogba Mártély harmadát a városnak, de még ez évben ő és testvére Lőrinc is visszaköltöztek a városba, hol rajtuk kivül nem is volt más nemes. Itt egyenként 102 köblös földet vettek birtokba, Kopáncson azonban minden fizetség nélkül osztoztak meg a várossal Nemesi birtokos jogaikat azonban itt nem tudták többé Mártélyra nézve érvényesíteni s hihetőleg ez volt az ok, a miért a lakosságot Károlyi ellen feltüzelték 1720. és a legrosszabb helyzetbe jutottak, mert ahhoz is Károlyi S. tartolt kizárólagos jogot, miért is jobbnak látták azt »örök ajándék»-képen az uj földesúrnak átengedni. A család többi tagjai közül ezúttal Jánost, az önműködő malom feltalálóját, említjük, a ki 1772. kapott nemességéről Csongrádmegyétől ujabb bizonyítványt, és Gergelyt, kitől az uradalom őseinek majorsági földjét elvette, miért perrel lámadta meg a  földesurat, egyszersmind  pedig,  mint  fentebb láttuk (III. 291.), a lakosság kebelében is elégedetlenséget és  háborúságot  támasztott ellene. (1823—30). Mihály 1838—1911., tanító, majd v, közgyám, ennek fiai, Géza mezőhegyesi intéző és Gyula városi rendőrkapitány, ma is élnek. A többi nevezetesebb tagok a fentebbi sorozatban keresendők.

 

214. sz. Szilágyi Gergely címere.

 

'Szilágyi, Székelyföldvári, cs. Endre gazdatiszt volt Écskán, honnét idővel Pestre költözött. Fia, Virgil, amott szül. 1824-ben. A jogi egyetemről hozzánk költözött 1842. uradalmi gyakornoknak, majd ügyvéd és megyei aljegyző lett, 1850-ben Pestre költözött s olt ügyvédséggel és irodalommal foglalkozott. Később kathólizált s a hercegprímás ügyésze, nálunk pedig a plébános befolyására orsZ. képviselő lett deákpárti programmal. De 1872-ben a balpárt klerikális irányzata miatt megbukttatla. Testvére Gyula kir. közjegyző 1872—1905., a mikor m.h. 81 é. Ennek neje Beretvás Lidia m.h. 1904. 74 é. Gyermekei Gyula hirlapszerkesztő derék író.és a helybeli Ipari Hitelszövetkezet titkára, majd igazgatója, m.h. 1910. 53 é. és Ida Cégényi G.-né, majd Sós Istvánné.

'Szilágyi, Dézsi, László ármentesitő társulati mérnök szül. 1860-ban Fernezelyen, hol atyja kovácsmester volt, a ki azonban anyja, Bocskai Mária, utján Istvánnak, a nagy fejedelemnek családjával állott rokonságban, mivel az 1690-ben Demjénházán élt Bocskai Jánosnak volt ivadéka (v. ö. Sándor Imre, Genealógiai füzetek 1904. 1. sz.) L. anyja, Tordai Borbála, szintén nagy uri családokkal állott rokonságban. László 1888. óta nálunk szakaszmérnök. Neje Takó Ilona, gyermekeik, Levente, Lenke, László, Erzsébet, m.h. 1905. aug. 25. — Szilárd, eredetileg Astleitner, Adolf 1816—86. lengyel származású  földbirtokos, mint cs. kapitány 1848. tavaszán  magyar csapatával Tarnopolban feküdt, honnét a forradalom hírére századával együtt járatlan utakon elszökött s a honvédekhez csatlakozott. Forradalom után Makóról Dobsa leányt vett nőül s mint bérlő nálunk telepedett le. Számos gyermekei közül említendők : Pál, sz. 1862. gyógyszerész, th. biz. tag 1900., Janka Vörös Antalne m.h. 1904. 48 é. — Szilardi, köznyelven Gama, János kereskedő 1850—70. t., özvegye Lotta Mária tetemes vagyonának örökösévé a g. k. egyházat rendelte, gimn. a.—nya 2000 k. 1881-ből. — Szilasi Imre 1813. Dévavánváről. — Szilaj 1762.2 cs, I m r é n é tálas, Mihály 1770."— Szilicai 1731-42. 2-3, 1838. 5., 1910, 4 ref. cs., István f. m. 1886. 57 é. Mihály szűcs m.h. 1875. 75 é. — Szilicei (Kis előnévvel is) 1762. 2. cs. — Szilvái Ferenc szabó. — Sziivási 1848. 1., 1910. 18 ref cs., Mihály 1754, Nagy-Kerekiből, Sándor kath. s. lelkész 1906, János csizmadia. — Szilber Gyula kath. s. lelkész 1867. — Szitnoni-des cs. a XlX-ik század elején Alsó-Sajóról származott hozzánk. Antal gyógyszerész 1848—63, ev. egyh. felügyelő, hasonnevű fia sz. 1842., ügyvéd, th. biz. tag 1889, másik fia La j os, gyógyszerész., M i há l y kovács 1854., v. ö. Simonides. — Szinai József kath. s. lelkész 1810. — Színi 1910. 1 ref. cs. — Szirányi György ács m.h. 1904. 84 é. -r- Szirbik, Szirbit, cs. először 1769-ben említtetik, András 1800. t. Aradról, Gábor, Miklós makói ref. lelkész fia, előbb a lelkészi, majd az ügyvédi oklevelet szerezte meg, 1870. t, költözött városunkba s itt egyházi jegyző 1870—1881. t, th. biz. tag 1900., sokáig a Központi Takarékpénztár ügyésze és jogtanácsosa volt, a gimnáziumnak 8240 koronát hagyott, m.h. 1909. 85 é., neje Balogi. — Szirmai Ferenc uradalmi főügyész 1787., M i k-lós, a Bercsényiek jószágigazgatója 1699. — Szirmák Béla 1886., József 1885., katb. s. lelkészek. — Sziskó 1795. ó cs. — Szitás István és Pál 1557—8., Ferenc kereskedő 1869. 48 é. — Szijjártó, Szijgyártó, Gergely 1557. 8., István 1771-ben Szentesről., János 1788. szijjártó., József csizmadia. — Szivák Gyula bognár él, Márton kovács is, a bognár m.h. 1904. 71 é. — Sziver, Szilber, 1774. kath. cs., Imre v. jegyző 1826-40., Mihály takács és az esküdt 1788., a városgazda 1797., a kath. gondnok 1807., az esküdtbiró 1813., a kereskedő és th. biz. tag 1886—1900- t., a gazdatiszt 1886. 77. é., János szűcs, József két f. m. 1788. és 1886.; ref. cs. 1910-ben kettő. — Szíves takács 1830. — Szkola András késes 1831., Ferenc kovács 1897., János csizmadia. — Szikula Lajos kereskedő — Szlacsányi József kath. s. lelkész 1827. — Szlapár József molnár 1861. — Szlávi Pál főjegyző 1781— 1790. — SzloveniC Mihály alispán 1720., majd szolgabíró 1722—3. — Szluha Gáspár táblabíró 1846—7. — Szmercsek Fülöp szűcs 1883. — Szmolenitz 1778. — Szoboszlai, Sz, Szabó melléknévvel és e nélkül, 1731—95-ig időnként 2— 3, 1848. 3, 1910. 3 ref. cs.; Gábor Monorról, m.h. 1905. 25 é., G e r g e l y ref. tanító 1774., István fazekas 1788., a csizmadia m.h. 1852. 21 é., Pál gimn. kitűnő tanár 1839—41. — Szokó!, Zokoll335„ 1910. 6 ref. cs., István, Márton és Sándor f. m.-ek. — Szokolai István gimn. rektor 1767—69., Pál 1806. Orosházáról. — Szokolovics Illés kereskedő 1869. 37 é., fia György, elköltözött.— Szolga Gyula jól képzett asztalos. — Szombati 1848. 2, 1910. 6 ref. cs., 1778. 1 kath. cs., Dániel ref. tanító 1818., István, Szabó család névvel, sz. 1888. Debrecenben, ref. s. lelkész 1910., költeményeket is irt, Pál föld-mives 1886. 55 é. — Szomódi Mátyás 1557-8. — *Szomor 1742-1847-ig időnként 2—15, 1848.12, 1910. 6 ref. család. Címeres nemeslevelét III. Ferdinánd király 1650. febr. 15. ajándékozta G er-gelynek és rokonainak, a haza és a király irányában szerzett érdemeikért, melyet még azon évi július 6-án Komárom megyén hirdettek ki. Gergely, ki jobbágy létére már előbb több községben bírt, nemsokára 1656. Vasmegye táblabirájává esküdött fel, a hol a család ősi birtokai feküdtek.

 

215. sz. Szomor címer.

 

A háborús viszontagságok következtében a nemességszerzők és utódaik ezután részint Baranya, Komárom, Vasmegyék helységeibe, részint Lovasberénybe, Halasra és Vásárhelyre stb. származtak el. Egyet közülök a rácok öltek le, a kinek özvegye kiskorú fiával, Máté val, együtt Vásárhelyre költözött 1703., hol Zsarkó Mihály nagy gazda vette el. Ez utóbbi fiú itt halt meg 1783-ban.

A családtagok nagyobb része ekkor s később is Bánfán, Szentlórincen, Szentgyenesen, Kecskeméten, Lovasberény-ben és Pesten stb. lakott. A cs. nemességét Csongrádmegye 1798-ban, Pestmegye 1799-ben ismerte el. Máté helybeli unokái István és Ferenc. Utóbbik 1784. város gazdája, 1793—1802-ben igen érdemes főbiró. Péter csongrádinegyei esküdt 1820., ki Szomor községet és Szomotor felét megnyerte, József számvevő 1829., ispán 1835—6., főpénztárnok 1843—5., azontúl megvei táblabíró, m.h. 1854. 66 é., *La j os 1824-1872. és Imre ügyvédek. Utóbbik törvényszéki biró és a ref. egyház főgondnoka is, m.h. 1893. 72 é., neje Demény Júlia. e. a.-nya 319 k. Gyermekeik, Ilona Angyal Józsefné m.h. 1900., *Dezső jogtudor, a ref.- egyház önzetlen lelkű, érdemes ügyésze, th. biz. tag sz. 1864. Említendők még Imre borbély 1910. és *M i h á I y, ki nejével Hódi Katalinnal együtt az egyháznak 2000 k. a.-nyt tett 1902- 4. A kecskeméti ágból valók", Máté ügyvéd 1796. és János kincstári ügyész, birtoka Tótbala 1793., egyiknek leánya Kis A.-né, Lajos 1824—72. hites ügyvéd. — Szós 1795. — Szojai Mihály 1886. 60 é. f m. — Szoják 1910. 1 ref. cs. — Szögi Imre lókupec 1896.45 é. — Szögfú 1818. — Szögyéni 1731. 3 cs. — *Szőke Ferenc 1557—8.1701—95-ig 1—10, 1848. 16, 1910. 50 ref. cs.; A1-bert 1886. 30 é., Béla külterületi tanító m.h. 1898. 35 é., fia Béla sz. 1891. szintén tanító, Imre 1896. 40 é., Istvá n m.h. 1861. 78 é., kovácsok, utóbbi néven egy korcsmáros m.h. 1903. 52 é., Pál tálas, Péter ács, Sándor kovács, van bognár is, János két kovács, m.h.-ak 1874. 53 é. és 1899. 54 é., a tanító 1854., ezeken kivül vannak a f. m.-ek különböző keresztnevekkel — Szöilős János 1516. Szentkirályon. — Szőllősi t.r.u.cs., Miklós 1560. 1731—1795-ig időnként és városszerte 2—8, 1848-ban 12, 1910-ben 51 ref. cs. Serjéni, Zsuzsái, *Jenei melléknevek-kel és ilyenek nélkül; Antal ref. tanító 1842., később makai jó nevű lelkész, gimnáziumunk javára alapítványt tett, Bálint szabó m.h. 1883. 40 é., Ferenc takács m.h. 1837. 22 é., Imre szabó és a tálas élnek, István kovács m.h. 1878. 73 é. Sámuel hiv.sz. 1825., m.h. 1884., János kovács él, egy másik m.h. 1887. 43 é., ezeken ki- vül sok földmíves különféle keresztneveken. — Szöllöskei Jónás ref. lelkész 1671-ben. — Szömök, Szabó, m.h. 1892. — Szőnyegi Sándor takács m.h. 1849. 33 é. — Szőnyi, említik e nevet 1740. körül is. 1910. 2 ref. család. Szönyi, Kovács,  Beniámin  nagyérdemű ref. lelkészünk sz. 1717. dec. 10. Álsónémediben, Gergely illeni lelkész és Yecsei Judit fiók, korán árvaságra jutván Debrecenbe került 1730., hol Vecsei János püspök nagybátyja volt ugyan, de Beniámin azért a legnagyobb nélkülözések közt nőit fel. A papi ludományokat végezvén 1742. Vásárhelyre hozlak lelkésznek s egyházunkbal. Sám. 3. 2—10. alapigék szerint beköszöntött. Egy évig külföldi akadémiákon képezte magát tovább. Lelkészi és irodalmi érdemei következtében neve szélesebb körökben ismert lőn. Esperesnek is választolták s tagja volt az 1790—1. országos zsinatnak. Hivatása lelkismeretes követése mialt összeütközésbe jővén a város bíráival és jegyzőjével, ezek hosszú és méltatlan küzdelem és hercehurca után n egbuktalták s 46 évi szolgálat után nilvány nyugdíj (50 fit és 200 kéve nád) mellett lemondásra kényszerítették 1788., m.h. 1794. szept. 17. Neje Komáromi Sülye Zsófia. Ivadékai és rokonai helyben és a vidéken nagyobb számmal maradlak, kikn k egy részét az alábbi sorozatban is feltaláljuk. (Elete történetét és művei ismertetését 1. Szeremleitől, Szőnyi Beniámin és a h.m.vásárhelyiek 1890. 1—224. 1. Kiadta a M. Prot. Irodalmi társaság). Beniámin gépész 1901., a bognár m.h. 1867. 41 é., Pál kovács, a bognár m.h. 1899. 45 é., Sámuel lakatos m.h. 1831. 50 é., János 1740-42-ben iskola rektor — Szőr Mihály 1798. Nemesdömöl-kényből, Judit Fehérvári Jánosné a.-nya 200 k. — Szörfi 1910-ben 1 ref. cs. András ács 1844, Sándor ács 1904., ennek fiai : Károly és Sándor orvostudorok, utóbbik a munkásbiztositó pénztár orvosa sz. 1877., Lajos máv. hivatalnok.

 

216. sz. Sztriha címer 1828.

 

"Sztehló Károly uradalmi inspektor György 1815. Orosházáról. — Sztoyka Sztrianek János 1758-ban vágujhelyi írnok, később Nagykárolyban, Derekegyházán,  Csongrádon  s 1790.  nálunk szolgált mint számtarló, pénztárnok és derekegyházi kasznár. — *Sztriha János uradalmi inspektor 1826—1829. — Sztrucskó József sz. 1865. L, Orosházáról, kőmives, a susáni templom lárs építője 1909., ezenkívül építette a maga emeletes házait a Ferenc-József sugárúton és a Szent-Antal utcán, 3 külterületi iskolát s az iparos tanulók iskoláját a Mária-Valéria utcában, mely vállalataiban veje Katona Gy. lárs volt. — Szubovics János g. k. tanító 1839—41. — Szuhai 1702—31-ig 1—2 cs. — Szula "Boldizsár 1558., M i-h á l y 1843. Orosházáról, János 1842. Szent-Tornyáról. — Szúnyog lakatos 1778. — Szunyogi István kovács 1788 — Szurogi 1792. — Szűcs t.r.u.cs., részben nemes. András 1557., B a-1 á z s 1557., György kettő 1557—60., István főbiró 1615., Lőrinc. Márkus, Márton, M á t é 1557., 1701 —24-ig 6-24, 1848-ban 65, 1910-ben 295 ref cs. Aradi, Cs., Csorcsán, Csajtos, D., Gy.. K., Kajla, Kérdő, Kis. Ónodi, P., Pál, Samu, Sz., Székely, T., Tamás, Tárkány slb., elő, illet, családnevekkel. ,A n t a 1 táblabíró 1816, 7, a bognár m.h. 1900-ban 24 é., Á r o n takács m.h. 1871. 3o é , Ernő jogtudor, bírósági joggyak. sz. 1885. Tárkány előnévvel és a kovács, élnek, Ferenc 1822. Szentesről, K. családnévvel 1814—1889., a ref. tanító 1875—77-ig, a csizmadia m.h. 1873. 26 é., a másik csizmadia m.h 1904. 67 é,, a szűcs 1831.; egy Cs. előnévvel th biz. tag 1889., Györgv, Csorcsán előnévvel, m.h. 1819. 66 é„ Gyula kath. s. lelkész 1905. —7.. Imre ács m.h. 1889. 30 é., P. előnévyel a szijjártó él, Irén külterületi tanítónő 1901. t., I st v á n 1791 Bölcskéről, a kath. gazda 1812-53., a bíró 1837-41., a ref. fő-gondnok 1850—54-ig, Pál cs. névvel, th. biz. tag 1889., a téglagyáros, az áGS, a kovács, a ref. f m. m.h. 1912. 70 é.; gyermekei, Ferenc tatársánci gazda, neje, Kovács Er -zsebet, István, Imre és Júlia Kádár Dániel lelkész neje. László ref. s. lelkész 1903—5., sz. Váncsodon, később csatári lelkész, Lajos kalapos m.h. 1895. 37 é., M á r-t o n révész m.h. 1841-ben 53 é , Mihály 1766. Mezőtúrról, egy másik 1794. Makóról, a csizmadia m.h. 1860. 26 é., a f. m., Tárkány előnévvel, m.h. 1903. 85 é., Pál városi jegyző 1817—20-ig, az ács 1910 , Tárkány előnévvel a v. th. biz. tag 1889., Péter bognár 1846., a kovács Tárkány előnévvel 1910., Rebeka Nagy Sándorné sz. 1865., István téglagyáros lánya, ismert irónő Nagy Renée név alalt is; Sámuel kisbirtokos, hasonnevű fia, a nemzeti színház tagja sz. 1850., Székely előnévvel, a v. irnok 1876., a takács m.h. 1880. 73 é.,  Sándor  városi irnok m.h. 1878. 27 é., a két szabó m.h. 1880. 40 é. és 1881. 24 é., az esztergályos és a kőmives élnek, Tamás 1701 - 21., v. esküdt, Tóbiás városgazda 1775., Zoltán bognár m.h. 1900. 21 é., János v. birája 1713—4.. egy másik 1751. Algyőről, a harmadik és negyedik 1777. és 1794. Makóról, a mértékhilelesitő 1904. 58 é., földmíves keltő, apa és fia, a csizmadia és a takács 1788. és 1831.. a timár él, a városgazda 1805., esk biró 1811., főbiró 1813-15-ben, egy másik városgazda 1820., eskűdlbiró 1823—26-ig, a ref. egyházi gondnok 1825., a Lázáriból érkezeit gimn. tanár 1851—5, kelten lálasok (az egyik a város cserepese 1847-ben) m.h. ak 1898. 55 é. és 1908. 36 é., a megyei csendőr m.h. 1863. 33 é., az ács 1869. 56 é„ a kőműves és a t.h. biz. lag 1900,, a hivatalnok Ónodi előnévvel 1905. 21 é., József kereskedő 1904. 53 é., a csizmadia m.h. 1845. 47 é., egy Tamási család névvel, a th. biz. tag 1900.

— Szügyi Dániel ref. ujtemplomi kántor orgonista 1860—6., atyja is Dániel, később M.turra költözött s ott halt meg is 1890.64 é.; fiai, Dániel vésztői lelkész és József békési orgonista kántor, jeles énekszerző és író — Szűr m.h. 1839. 69 é. — Szürke 1715—62-ig 1-2 cs. — Szűrös, Szabó 1814. — Szürszabó 1788. — Szűz Adorján 1470-ben. — Szvracsina György kath. s. lelkész 1853. — Szvetenai Antal urad. inspektor 1795—97. — Szvoboda Ferenc kútfúró. — Tabódi Pál urad. jószágigazgató 1847. — Tábori 1910. 4 ref. cs , Sámuel 1826. T.-Földvárról m.h.  1833. 35 é. — Tagányi Arthur gyógyszerész, sz. 1877. B.csabán, Miksa malomtulajdonos fia, 1906-ban költözött városunkba. — Takács t.r.u.cs. János 1562- 3., keltő Fecskésen, 1722—1833-ig 1—26, 1848. 28, 1910. 51 ref. cs. Nagy, P., Pap, Szabó, T. előnevekkel és ezek nélkül; András 1759. N.zerind-ről, Andrásné 1846. kalapos, Albert takács 1856., G á s p á r 1806. Karcagról, G e r g e l y takács 1731., Imre ács 1904. 38 é., István 3 jött Orosházáról 1783., 1819. és 1838., egv Miskolcról 1789., egy Szentesről 1834., két takács e néven m.h. 1828. 86 é. és 1866. 66 é„ a csizmadia P. előnévvel 1900. 68 é„ Károly vasúti pályafelvigyázó 1904., a borbély és fogtechnikus él, Mátyás takács 1731-ben, Mihály 1799. T.abádról, a malomtulajdonos 1904., a csizmadia 1714., a tálas m.h. 1848. 62 é„ Sándor órás m.h. 1889. 62 é., a bognár P. előnévvel él, az asztalos m.h. 1908. 67 é, János iskola rektor 1764 —7., a kereskedő 1833., egy Gyuláról 1772., egy ugyan akkor Orosházáról, egy Karcagról 1807., két csizmadia m.h..

1837. 97 é. és 1848. 65 é., a takács m.h. 1831. 19 é, a tálas m.h. 1856. 38 é., József 1786. T.Abádról. — Takácsi 1563. — Takaró 1910-bén 1 ref. cs„ István borbély. — Takó Ferenc szolnoki sz., a gazd. egyes, alapítója, felsőnépiskolai igazgató-tanító 1876—1893-ig, a mikor m h., neje Barta Lidia, gyermekeik, Ferenc, elköltözött és Ilona Szilágyi L. mérnök neje m.h. 1909. 34 é. — Talán 1910-ben 1 ref cs. — Tálas 1742. 2 cs. — Talmácsi Antal és Imre ref. asztalosok. — Talpalió Sára 1776. Öcsödről. — Tamás deák 1557—58. *István 1793. Orosházáról. — Tamaskáné 1. Nyisnyai! — Tammer 1910. 1 ref. cs.. Géza szabó. — Tanai 1848. 3 ref cs — Táncos István 1760. Szentesről, m.h. 1822-ben 81 á. — Tanka 1910-ben 2 ref. cs., Pál asztalos, Sándor és János borbélyok, József asztalos. — Tankó, Tatai, isk. rektor  1734—47.

Tanóci 1751. —- Tápai 1722—95-ig időszakonként és városszerte 1—3, 1848-ban 3, 1910-ben 14 ref. cs., egy része nemes, jobbára földművelők, Ferenc kovács m.h. Í889 66 é., István városgazda 1751., Mihály városgazda 1760., János mázoló és a ruhafestő. — Tapi Ferenc selyem-tenyésztési felügyelő 1797. — Tapuska István Tabajdról 1802. — Tar Ferenc 1562, János tanító 1831-2-ben. — Tárcsái Andor és Kelemen 1557—8. — Tarcali 1848. 2, 1910. 1 ref. cs., Ferenc 1821. Szentesről, István kőműves m.h. 1882-ben 68 é., a szűcs m.h. 1849. 52 é„ S á-muel 1826—32-ig iskolarektor Fülöpszállásról érkezett, később krassói lelkész, a tanító 1822,, a presbiter 1826— 32., János 1670. iskolarektor, a fakereskedő 1831., a csizmadia m.h. 1842-ben 45 é. — Tárci Lenke ref. tanítónő 1906., később Juhász Imre lelkész  neje,  elköltözött.

Tardi Kata 1772. Debrecenből. — Tarek 1910. 2 ref. cs., Zoltán lakatos. — Tarhi Sámuel főbíró 1751. — Tarho-nyesz 1778. — Tari Gábor szürszabó m.h. 1837. 54 é. — Tárkány György városgazda 1803., Imre kerékgyártó 1896. 37 é., a pék él, István esküdt 1794., Ferenc szijjártó, többen különböző keresztnevekkel f. m.-ek, v. ö. Szűcs. — 1 Tajnai János h. főispán 1837-8. — Tajti 1778. — *Tarkó 1730-85., József takács m.h. 1831. 21 é. - Tarmi Sándor csizmadia 1714. — Tarnai 1847. 2 cs. — Tarján 1720 —31. — *Tarjáni Miklós a Vajda, család gazdatisztje 1450-ben. — Tarsoly Erzsébet 1827. Ágyáról. — Tas András 1557—8., egy másik 1731. - Tasi István 1769. és M i-h á l y 1766. Kecskemétről, egy másik István tálas 1853., Sámuel  takács 1831-ben, János, Szabó cs. névvel 1771.

Tasi Bec Ede ügyvéd, sz. 1829. előkelő ősi székely családból, melynek egyik tagja magas katonai ranggal 1600. jött ki Erdélyből, kinek a király Tast adományozta. István 1710.. nejével Irsát kapta a mikebudai határrésszel együtt, Ede 48-as honvéd főhadnagy, 1860—61-ben szülőföldjén, Pest megyében, szolgabírónak választatott, de miután az alkotmányosság hamar félbeszakadt, 1863.

 

217. sz. Tasi Bee címer.

 

Vásárhelyre költözött, hol, mikor a %'áros önálló hatósági jogot nyert 1873-ban főjegyzőnek, majd tanácsnoknak választották. Nemsokára azonban ügyvédi oklevelet szerzett s a hivataltól visszavonulván 35 éven át pereket folytatott. Fiatal korától fogva számos dolgozattal lépett fel a szépirodalom, majd (Szegedi Hiradó, Pesti Napló) a politikai sajtó mezején, »Tükördarabok az önismeret és emberismeretről« cimü bölcseleti munkája pedig alapos lélektani ismereteiről és gondolkodásáról tanúskodik. Egy fia volt, Gusztáv gyógyszerész. (A családról 1 többet Pálmaynál, Háromszék nemes családjai 1901. 55—6. 1.) — Tatai, K. György rektor 1710, Gergely 1654., Péter 1737-ben. — Tatár t.r u.cs. 1701—95-ig időszakonként és városszerte 1—12, 1848. 18, 1910. 41 ref. cs., közte nemes is. nagyobbára földművelők K.,Kis, N, Nagy melléknevekkel s ezek nélkül. András takács 1836., Antal 1715., B á 1 i n t ács m.h. 1855. 20 é , György iskola rektor 1703—10,, egy másik rektor 1712 —14, Imre csizmadia, István 1747—57., az első állandó professor, az ács m.h 1898. 72 é., Lajos, Kis melléknévvel, bognár, M i h á l y. Nagy családnévvel, ref. tanító, forradalmi szereplése mialt osztrák hadi fogoly, aztán ismét tanító 1849—58., később v. fogalmazó, 1904. 76 é., Péter 1789. Makóról, Sándor 1889. th. biz. tag, János ref. gimnáziumi h. tanár 1850—1, majd s lelkész 1852—4 , később szeghalmi lelkész, e. m. t.biró és kitűnő főjegyző, makai sz , m.h.; a ref. tanító 1842., a kovács 1910. — Tedi István csizmadia céhmester 1714. — *Teér Antal kalh s. lelkész. — Tegzes Szabó Gergely 1771. — Teichner József szobafestő 1859. — Teleki 1910-ben 1 ref cs, Béla szűcs, László állami polgári leányiskolái igazgató 1902—10-ig, a mikor is Szegedre telték át. Az ő idejében épült az iskola háza. — Telki Benedek 1557—8. — Tellicsió 1745. —Temesvári Lukács 1525., aztán 1730—85-ig időszakonként és városszerte 1—3 cs., Szegedről és Szentesről; András pénztárnok 1727—33., Ferenc főbiztos 1774., *István főszolgabíró 1833-38., alispán 1838-46. — Temesköz! György 1495. Mágocson. — Tempián Pál tímár, szül. 1869. — Terbók Pál takács 1832. Medgyesről, m.h. 1854. 78 é. — Tercsi István 1557—8-ban, 1742-ben 2 cs. — Tereh Gyula ref. lelkész Susánban 1906. óta, sz. 1858. szept. 19. Szatmáron, 1883 lói kezdve turkevei, t.földvári, széki és 1888. és 1892-től fogva hódmezővásárhelyi s. lelkész, iskolai felügyelő és anyakönyvi s. lelkész, 1910. óta egyházmegyei tanács-bíró. Lelkészi és héber nyelvtani irott munkái nagyobb számmal, amazok egy része meg is jelent, a Népbank elnöke.

— Terhes cs. 1848. 2, ma szintén 2 ref. cs., Mihály és Pál földmívesek. — Térjék 1848-ban 2, 1910-ben 10 ref. család. — Terik 1848-ban 1 cs. — Teski István miskolci származású szűrszabó, ki 1837-ben jött városunkba, m.h. 1882. 71 é., Imre v. hivatalnok m.h. 1870. 26 é., a másik István szűrszabó m.h. 1882. 45 é., Sándor szűrszabó m.h. 1874. 32 é., valamennyien az első István származékai,  kinek  lánya  L i d i a  Gál  István ács első neje is.

—  Teszári József tőrvényszéki jegyző és pénztárnok 1872—6-ig, majd járásbirósági aljegyző, aztán elköltözött. — Tócsi időszakonként és városszerte 1731—88-ig  1—2,  1848-ban  2, 1910-ben 7 ref.  cs,  Sámuel  csizmadia  1788., Sándor ács sz. 1831-ben 48-as honvéd,  kerületi  csend biztos, atyja, József ács m.h. 1873. 72 é., ennek fia volt József Í834—1905 , az ügyvéd is, városi tanácsnok 1865 , népbanki ügyész, th. biz. tag. m.h.  1905. 72 é.,  egyházának több alapítványt tett. Neje, Barta Vilma. Gyermekei: Vilma Szilágyi Gyuláné m.h. 1905. 36 é., József  sz. 1866., ref. s. lelkész helyben és Gyulán,  majd  r. lelkész Kajánlón, Szilágy-Paniton, utoljára Szeghalmon, a  mikor Békésmegyei Ih. biz. tag is volt,  m.h.  1904.,  Sándor sz. 1867. kereskedő, majd közjegyzői irnok, Júlia  m.h. 1895., nevét 200 k. ás gimn. a.-ny őrzi, Gyula sz. 1872., jogtudor, ügyvédjel., M i h á l y sz 1876. oki. gazdatiszt, most v. irnok, Géza sz. 1882. máv. számtiszt  Szabadkán,  Tibor sz. 1885. t.pénztári könyvvezető Nagyszölló'sön. — Téglási János 1828. Balmaz-Ujvárosról. — Téván Simon címfestő és  mázoló, gyulai származású, apja is az volt.  — Tetlak 1900. — Than Károly  1834—1908. országos hírű vegyész, a m. tud. akadémia másodelnöke, egyet, tanár, János és Tétényi Ottilia fiók, sz. Óbecsén, mint gyógyszerész-segéd lakolb városunkban 1850—3., a Szimonidesz Antal gyógyszertárában, mely a mostani Kossuth téren, a takarékpénztár palotája helyén, állolt. — Theodorosz Pegada kereskedő 1752. — Theodos (Mita) Sándor kereskedő 1839., Tamá s v. rendőr, apja is az volt, meghaltak. — Thész Radó vegyeskereskedő. — Túri Ferenc lakatos 1903.. Károly kath. s. lelkész 1904., Lajos kőmives él, Sándor "fényképész m.h. 1903. 26 é. — Turzó Sára 1770., Halasról. —Till Viktor festőművész és kitűnő fényképész, sz. Szegeden 1877., apja József kereskedő, — évekre terjedő müncheni és gráci tanulmányai és gyakorlatai után először Szegeden települt le és sógorának, Ktglovics-nak, volt üzlettársa, majd 1897-ben városunkba költözött, könyvünk is sok képét közli. — Timina Ödön kath. tanító 1879. 85 é. — Tinkár kath. cs 1776. — Tisza 1730-52. 1-2 ref. cs. — Tiszai kath. cs. 1780. — Titi György m.h. 1837. 68 é., István 1788., kovácsok. — Tóbi, Boros, János ügyvéd 1873. — Tóbiás t.r.u cs. 1795. 2, 1848. y, 1910. 32 ref. cs., István és neje Arany Kata j. a.-nya 400 k., a f. m. presbyter, törv. hat. biz. tag, e. a.-nya 200 k. 1907., a lakatos m.h. 1905. 39 é., Péter f. ra , ht. Rác Anna, sz. 1820, mindketten m.h.-ak., Sándor mészáros m.h. 1872. 37. é. — Tobisch Teréz 1910. óta polg. leányisk. igazgatónő sz. Gyöngyösön, Ferenc magánzó lánya. — Tódi 1745. — Tódor" 1750—1811. időszakonként és városszerte 1-2, 1848. 8, 1900. 20 ref. cs. Hajdú, N, Nagy és V. előnevekkel és ilyenek nélkül; András kereskedő 1811., Demeter kalapos 1846., Márton csizmadia 1836., Já'nos adószedő 1750., István, N. melléknévvel, a borbély és ez a cipész élnek, János cipész, József borbély, a többiek általában földmívesek. — Toffler Géza sz. 1867., Fülöp sz. 1862. Szarvason, kereskedők, Mózes fiai, ide költöztek 1880, Lázár 1896. 33. é., Márton 1896. 35. é. szintén kereskedők, utóbbi th. biz tag 1900. — Tühai István kettő, 1773. és 1766. Török-Szent-Miklósról. — Tóhegyi 1730. — Tokaji 1742. 2 ref. cs. — Tokoch Károly késes m.h. 1855. 45 é. —Tokodi, Tokogyi, 1848. 5, 1910. 6 ref. cs., Imre asztalos életben van, Ferenc cipész m.h. 1911. 42 é., másik Ferenc és István lakalosok.Szegedre költöztek, .anyjuk Majsai Zsunsa ni h. 1905., László kovács m.h. 1890. 70 é.,  Pál  hivatalnok 1857., Sándor  cipész,  János

szabó m.h. 1888 36 é., a lakács m.h. 1894. 66 é., a kovács m.h. 1815 60 é., József csizmadia m.h. 1867. 79 é., a szabó m.h. 1888. 43 é. — Toldi a XVIII-ik sz.-ban Biharból, Báníalváról. — Tolmácsi 1910. 1 ref. cs. — Tolnai,  Tónai, időszakonként és városszerte 1795. 2, 1848. 5, 1910.  32 ref. cs.; Albert szobafestő, Imre kovács, Károly bognár, Sámuel szabó m.h. 1881. 35 é., Sándor  bognár m.h. 1892. 72 é.,  János  v. adótiszt 1911.  32 é, József könyvkötő 1894. — Tornai 1848. — Tomcsányi György m. aljegyző 1767., jegyző 1774., tábla bíró 1775. — Tomity Ferenc szabó. — Tompa Sebestyén 1537. Férgeden., István 1812 Orosházáról. — Tompái 'Benedek 1557. 8., Mátyás 1701., 1701—95. 1-4, 1848. 5., 1910. 14 ref. cs., Bálint lókereskedő m. h. 1900. 48 é., fogadóit fia, Ferenc, eredetileg Tószegi, th. biz. tag., János iparos 1861. 54 é. — Topa 1731., 2 cs. — Topár kath. cs. 1778. — Topogó 1771. — Tordai Ádám is kolamester 1569., 1848. 1, 1910. 2 ref. cs., Gáspár fazekas 1788. István tanító 1835. 6. — Torma Ambrúzs 1488., Lukács 1563., 1910. 2 ref. cs., Ferenc uradalmi ügyész 1791., a jegyző 1790., Károly ügyész 1790., Mihály sz. 1870. KÓröstarcsán, ker. munkásbizt kezelő tiszt, majd 1911. a helybeli ipari hit szöv. könyvvezetője.

— *Tormási Antal főjegyző 1716., József kántor Békésre ment el 1826. — Tornyai cs. 1848. 6, 1910. 20 ref. cs„ Bálint ker. munkásbizt. tisztviselője 1911., Ferenc bognár, István csizmadia 1788., János szabó és a mészáros élnek, József csizmadia 1788. Tornyai János kitűnő festőművészünk elei Szenltornvá-ról költöztek hozzánk s eredetileg Battkók és nemesek voltak. A családból említendők, Pál ügyvéd, majd 1872—3. kir. alügyész, m.h. 1874., egyetlen gyermeke Mária, előbb Papi Józsefné, majd Ivanovics Györgyné M.-Ittebén, 41 é.; Pálnak unokaöccse János, az országoshírű festőművész sz. 1869. jan. 18., gimnáziumunk növendéke. Jókai és Feszti pártfogása mellett az orsz. rajztanárképző intézetben tanult, majd huzamosabb ideig Olaszországban és Parisban Munkácsi oldalánál a város pártfogása mellett. Első nagy festménye a Műcsarnokban kiállított Juss, későbbi miivei jó része a hazai és külföldi tárlatokra készültek, melyekből néhányat az állam is megvett. 1909. itthon, majd a közeli városokban s 1911-ben B.pesten csoportos kiállítást rendezett. Tárgyait jobbára a vásárhelyi népéletből s az Alföld jellegzetes tájairól  meriti, melyeknek hivebb és mesteribb ábrázolója alig van : de arcképeket, illusztrációkat, történeti képeket, tájképet is sokat rajzolt és festett. Városunkban egész művészcsoport vezére. — Torockai Viktor báró főrendiházi titkár, majd 1898. városunk főispánja. — Torocki 1848. — *Toronyi Imre szül. 1778.- Szemerén, sokáig katona, aztán derekegyházi ispán, József ügyvéd, a város polgármestere, a forradalom idején a császáriakkal tartott, több házat felgyújtatott, azután is igen kegyetlen és szigorú ember. Fia, Imre sz. 1851. nálunk kir. leiekkönyvvezető. — Tószegi időszakon ként és városszerte 1701-95. 1-3, 1818. 8, 1910.17 ref. cs„, I m-r epék, Ferenc serléskupec 1896. 43 é., a kovács m.h. 1863. 40 é., Pál Uh. biz. lag 1900, az ács él, Péter városi adószedő 1820— 28., m h. 1831. 62 é., lánya, Zsuzsa, Szabó Mihály k.larcsai lelkész neje, m.h. 1886.; Sándor szatócs és .kenyérsütő, úgyszintén János pék és a tálas is élnek. — Tost Béla gyógyszerész, 1881. óla a gimn. szegény tanulókat gyógyszerekkel ingven ellátta, m.h. mint a szliácsi fürdő igazgatója 1913 Tót, törzsökös és későbbi cs.-ok, időnként 1701—95. 30 -120, 1818. 146., 1910. 519 cs., különböző hiten, de mégis jobbára ref., egy része nemes. Már 1562—3-ban 22 cs.-oi találunk. Később előfordulnak Arany, Boros, B., Bánfi, Cs.. Cigányházi, G., Gy., Gvevi, Hegedűs, Kis, Méhes, Matók, Nagy, Paj/.án, Pinkó, Sarró, Selmeci, Tra, Vörös stb. elő-nevékkel s ezek nélkül is.

 

218. Tornyai János festőművész.

 

"Albert háztulajdonos 1869. 33 é, András már 1562-3-ban fordul elő keltő, majd T. Szalókrói, 1819. Varsándról, 1886. s később is több földmíves (kiknek egyikétől szülelelt Sámuel, a majláti lelkész), egy másik 1860-1900 t., kinek fiai: Imre, András,  Lajos  pusztaszéli f. m.-ek, a műszerész él.,  Bálint  borbiró 1745., egy 1842.  Mezőtúrról, a földesgazda 1870—1900.,  f.m.  1886-ban  négy, egy N. névvel 45 é.,  a mészáros  m.h.  1904. 58 é., a th. biz, tag 1900.,  az  ács m.h. 1908. 70 é., egy másik 1910., a máv. kalauz 1911. 48 é., a hentes él,  Barnabás kettő  1562—3-ban.  Ernő bognár  1896. 29 é., a szijjárló él,  Erzsébet  cukrász-nő., Ferenc iparos 1861. 40 é., f.m. ek 1861-84. és 1886-ban nyolcan, egy K, előnévvel  1886 43 é., kettő L. névvel 1886. 59 és 36 é., egy  Cs. előnévvel 1886. 55. é., egy 1877—85,  a  tálas m.h. 1899. 55 é., a takács 1895. 69 é., a kovács, a lakatos, a kályhás és a tálas élnek,  Gábor ács L. előnévvel 1896. 71 é.,  Gergely  f.m.  1886., bt. Török Zsuzsanna m.h. 1911., György 1495., a csizmadia 1849., a  tálas  m h.  1847. 22 é., az ügyvéd 1869. 48 é, a fm. 1860—1900.  t., a mikor elköltözött, a csizmadia  él. Gyula  kocsifestő  él,  Hona  tanítónő  1908., Imre aszódi gazdatiszt 1790—1874., f.m. 1886. négy, egy B. előnévvel 32 é., az ügyvéd, Ferenc fia, városi alügyész, törv. hat. biz. tag  m h. 1900. 71 é., a kereskedő m.h. 1905. 36 é., a  kalh. s. lelkész  1910-től,  a  hentes, a kovács és a takács élnek. I ni r é n é  özv. női szabó,  István  1470., egy H. előnévvel 1760.  Orosházáról, a városgazda  1807., a ref gondnok 1815., az esküdtbiró 1825., egy  1829.  Ná-násról,  a  városgazda  1837-41., kalh.  gondnok 1833., a tiroár m.h. 1849. 30 é., a megyei táblabiró I816-8, majd a Pallavicini, uradalom főügyésze s egyházmegyei lanács-biró, rég m.h.; takács  kettő, az egyik m.h. 1849. 29 é., a másik 1857. 45 é., ács  szinlén kellő, az egyik m.h. 1865. 16 é., a másik 1887. 84 é, a katona  m.h  1822. 40 é., tálas kettő, az egyik  1885. 65 é., a másik 1909. 26 é., f.m.-ek 1888-ban kilencen, kellő L. előnévvel 71 és 30  é.,  a th. biz. lag 1900.,  Károly  ügyvéd m.h. 1838. 22 é.,  a gimn. tanár 1870—73. a mikor m.h.,  a  kalh.  tanító  él, Kel emen 1562—3., Lajos ács m.h. 1890 29 é., a fm. D. előnévvel 1886. 29 é., a szabó  Deák  előnévvel  m.h. 1894. 37 é., a th. biz. tag P. előnévvel  1889.,  a  kovács 1904. 42 é., a tálas él. László  kath. tanító él, Li di a (Cs. Tót) Dómján József né e. a nya 1200 k. 1909., Lőr inc 1563., Lukács 1557., Márton 1557., a csizmadia 1845., egy másik m.h. 1874. 29 é, f.m. 1886.  kettő, az egyik B. előnévvel 51 é., a másik Arany előnévvel 45 é., a  szabó Deák előnévvel 1890. 26 é., a th. biz. tag 1889, M á t é f.m. 1886., Mátyás 1470.  1557.  8, 1562-3.,  a  ref. gondnok 1758-65., a kádár 1770., a tanító 1869. 29 é., a f.m. 1886., Mihály 1470. 1557—8., egy 1797. Adándról, az uradalmi főinspektor 1816,, a városgazda 1830., a molnár m.h. 1823. 27 é., tálas három, egy Ökányi előnévvel, m.h. 1827. 32 é., a másik m.h. 1863. 42 é., a harmadik él, a csizmadia 1868. 26 é„ f.m, 1886-ban három, kettő B. előnévvel 68 és 56 é., egy Gy. előnévvel 67 é.. az ács m.h. 1892. 54 r., a kovács ma is él, Miklós 1450—9. 1563., Hunyadi gazdatisztje, Orbán 1557. 8., Pál 1562-3, 1615. 1701., az ácsi sz. gimn. rektor 1777—9, később ácsi ref. lelkész, és egyházkerületi főjegyző; a kovács m.h. 1864. 38 é., a ref. tanító "1885—96-ig, gimn. tornatanitó, később Pápára ment, f.m. 1886-ban nyolc, A. előnévvel 50 é., D. előnévvel 63 é., L. előnévvel 67 é. és V. előnévvel 49 é., a rendőrségi s. fogalmazó 1896., a tálas m.h. 1904. 80 é., Péter 1557—8, 1562., egy 1829. Gyuláról, csizmadia három, egy m.h. 1829. 23 é., a másik 1858. 73 é., a tálas m.h. 1866. 42 é., a Ih. biz. tag N. előnévvel 1900., a szabó 1904. 51 é, Rozália női szabónő él, Sámuel, egy 1842. Szegvárról, a csizmadia m.h. 1863. 77 é., a törvényszéki irnok 1872—76., ács kettő, az egyik m.h. 1886. 77 é„ a mási k 1904. 47 é„ f.m. 1786-ban nyolc, egy B. előnévvel 67 é., egy Cs, előnévvel 77 é., egy th. biz. tag 1900., Sándor esküdtbiró 1720—1,, egy 1822-69., egy N. előnévvel ügyvéd, a városgazda 1840., a kovács 1854.; Tót Sándor, az ujtemplomi jó emlékű kántor s a gimn. énekkar tanítója 1860—1908., sz. Makón, eleintén t.-sz.-miklósi, majd losonci kántor-orgonista, nálunk a v. dalárdának is avatott karnagya, ht. Tamás Lenke, gyermekei, István gazdatiszt, kat. becslő, Margit zongora és ének tanítónő, Béla t.pénztári tisztviselő B.pesten; Tót Sándor a csizmadia 1869. 38 é, (ma is él), a hentes m.h. 1858. 38 é., kovács kettő, az egyik m.h. 1885. 52 é., a másik 1896. 36 é., f.m. 1888-ban tizennégy, kettő B. előnévvel 62 és 38 é., másik kettő Cs. előnévvel 46 és 35 é., egy D. előnévvel 42 é, egy 1889. törv. hat. biz. tag. a birloknyilvántarló, később árvaszéki ülnök, m.h. 1896. 44 é., a kőmives 1896. 40 é., (ma is él), a tálas és a marhakereskedő (versiró) élnek, úgyszintén a ref. egyházi gondnok is, ki 1857-ben születelt, Sándor és Nagy Zsuzsanna fiók s 1909. óta van hivatalban; Zsófia C. Nagy József, majd Gál István ács neje, sz. 1855. dec, atyja Sámuel földmíves, anyja Nagy Barla Sára, hitbuzgó s magasztos érzésű nő; J a k a b f.m. 1886 , János 1562—63, a főbíró 1700., a 138 köblös föld gazdája 1720., a városgazda s 118 köblös föld birtokosa 1720., a kőmives 1775., a csizmadia 1788., a ref. főgondnok 1819., az ács 1826 — 9., egy 1816, Orosházáról, egy 1841. D.-Sz.-Györgyről, egy 1841, Sámsonról, csizmadia három, m.h. ak 1823. 73., 1834. 50 és 1857. 47 é., tálas keltő, m.h. ak 1805-71 és 1908. 54 é., a kovács m.h. 1831. 41 é., szűcs keltő, m.h. 1877. 69, és 1899. 57 é., más iparos három, m h.-ak 1861.50 és 38, a harmadik 1890. 70 é., a kőmives m.h. 1886. 86 é., f.m. 1886-ban tiz él, köztök egy K előnévvel 58 é., egy másik V. előnévvel 60 é, a cukrász 1853, a cserzővarga 1848-75. t„ gimn. a.-nya 100 k. 1852, a külterületi tanító 1890—94., a városi számliszt 1911. 31 é., ács kettő, egyik m.h. 1905. 76 é., a másik és a papucsos élnek. József takács 1788., a ref. s. lelkész 1871—2., az iparos 1861. 51 é., a timár gimn. a.-nya 100 k. 1852., a f.m. 1885. 61 é., 1886-ban nyolc élt, az aljárásbiró 1892-6., a szabó, 1902. óta ipartestületi érdemes elnök, th. biz. tag is, Márton csizmadia fia; a presbiter lálas m.h. 1905. 83 é., a papucsos ma is él. E családokhoz tartozók közölt volt több, a ki a nemességre is igényt tartolt.

Tót Ferenc ref. lelkész, sz. 1790. Debrecenben, a ma-kai rektorságot végezvén Modorba és Bécsbe ment tanulmányai folytatása végett, majd az egyházmegye Makón lakó gondnoka, Sálor János, ajánlására 1818. vásárhelyi lelkésznek választolták. Fentebb (III. 480.) emliteüük "a kolera vész idején való hasznos működését. Lelkészi dolgában is szorgalmasan eljárt. Az egyház történetére larlozó adatok feljegyzését elődei példájára a legrégibb j könyvben folytatta s utódaira hagyla, 1836—49. egyházmegyei jegyző, 1853-60-ig esperes volt, mk 1869. márc. 25. 80 é., gimn. a.-nya 200 k. Felesége Szikszai Zsófia, Benjámin makai lelkész lánya. Gyermekei, Ferenc 1850—83. sámsoni lelkész, ennek fia Gyula, poslai főszámtiszl B pesten, Petronella Túri Dániel m.berényi lelkész neje, Károly 1823-1908. madarasi lelkész, a ref. egyháznál 11000 koronás tanítói alapítványi telt, Emília Pusztainé Beré-nyen, Imre 1828—1901 ügyvéd, Karolina Pap Mihály gyulai lelkész neje, Gizella, O 11 i 1 i a, Irén, Teréz hajadonok. — Tőkés, Kovács, 1848. 1, 1910. 2 ref. cs., István ács és a földmíves 1886. 43 é., ma is élnek. — Tőkési 1848. 1 cs. — Tökös 1731-56. 1 cs. Gergely. — Tölcsóri István főgimn. tanár 1900. óla sz. 1868. Szegeden. — Tölgyi Albert 1561. — Töltési János, két tálas m h.-ak 1856. 51 é. és 1901. 58 é. — Törköly 1910. 1 ref. cs. — Töröcsik 1778. 1 kalh., 1848. 1 és 1910. 1 ref. cs. György lelkes gazda 1848.

Török t r.u.cs.-ok, András 1470., Lőrinc 1481., Bálint 1542—1670-ig öt, István 1660., Ambruzs 1714.; 1701—1795. időszakonként és városszerte 1—158, 1848-ban llü, lülO-ben 240 ref. család. Egy része nemes, K, Kun, Sós, Szili slb. előnevekkel és ezek nélkül. Albert kereskedő m.h. 1903.64 é., a földmíves 1886.47 é, András 1775. Szentesről, Áron ref. tanító 1875. 6., Bálint *egy 1724., f.m.-ek többen, kettő m.h. 1837. 42 é. és 1846. 66 é., három él 1886. t. i. 52, 31 és 59 é, *egy 1861. 28 é„ /négy 1869-ben 51, 41, 26 és 25 é„ *a városi mérnök és számvevő, Ferenc f.m. fia, sz. 1851. m.h. 1893. 43 é.; f.m. még három, kettő m.h. 1841. 65 és 1845. 73 é., egy 1886. 74 é., a szabó m.h. 1875. 32 é., a csizmadia m.h, 1884. 44 é.. egy f.m. él, kinek neje Konc Lídia 1906-12., *B é n i th. biz. tag 1889. 44 é., 'Ferenc 1738—81. Szőnyi lelkész barátja, megyei, majd uradalmi tisztviselő, külföldi egyetemeken is tanult, i a.-nya 100 frt. 1771, egy 1731, földesgazda négy, egy 1861. 44 é., egy másik 1869. 34 é., egy harmadik 1869. 26 é, a negyedik 1886. 66 é„ ki 1889. th. biz. tag is, Gábor kath. s. lelkész 1791., György esküdtbiró 1751., főbiró 1757., a földesgazda 1752,, egy másik m.h. 1818. 58 é., *egy harmadik 1861. 69 é., Imre földesgazda 1869-ben kettő, t. i. 36 és 25 é., f.m. 1886-ban három, t. i. 47, 33 és 30 é., István, *egy 1724., *a ref. egyházi gondnok 1827., nemesek hadnagya 1840—6., 1848-ban forradalmi közp. biz. tagja, majd ,1854. egyh. főgondnok, *a földesgazda 1869. 53 é,, 1889. th. biz. tag is, f. m. négy, kettő m.h. t. i. 1833. 67 é. és 1834. 44 é., kettő pedig 1886. 42 és 36 é., szabó keltő, az egyik 1861, 65 é, a másik 1886. 39 é., a városi irnok 1911. 37 é., Kálmán, Szili előnévvel, kir. telek könyvvezető 1872. óta m.h., Károly 1843. okt. 28. 1875. máj. 22., Török István és Sarkadi Mária fiók, jogot B.pesten tanult, majd a M. Földhitelintézetnél lisztviselő lett. Összegyűjtötte a vásárhelyi népies költészet maradványait s a Kisfaludi társaság kiadásában közzé tette, mint fentebb említettük. Lajos, *földesgazda m.h. 1869. 36 é., a helybeli ref. tanító sz. 1856., József f.m. fia; a f. m. 1886. 29 é„ kereskedő kettő, az egyik 1896. 32 é„ a másik 1902. 40 é.; a th. biz. tag, előbb rrr.-szigeti, majd helybeli ügyvéd m.h. 1905, 72 é., neje Gál Mária; a kántor 1900.,  az ügynök m.h. 1909. 29 é., a bognár és a szabó ma is élnek, *L i o n földesgazda 1869. 33., 'Lukács újvárosi gazda, tőlünk Öcsödre költözött, Márton tálas m.h. 1840 33 é., M i h á l y esküdt 1723-44., főbíró 1744—49., ezután uradalmi alkalmazott, perlekedő természetéről igen sok adat maradt fenn(V.t.j.k. II. 83., 84., 101,104., 144., 151., 189. s Rvi 2 cs. 62., 63. sz), *földesgazda 1869. kettő, t. i. 35 és 26 é., tanító szintén kettő, az egyik veszprém-m. Derecskén volt tanító, de nálunk halt meg 1818., a másik 1886. 27 é., f.m.-ek régebben hárman, kik 1825 89 é., 1836. 50 é. és 1838. 41 é. m.h.-ak, 1886-ban öten éltek, t. i. 67, 44, 44, 33 és 40 é, a szabó m.h. 1886, 48 é., a borLély 1910., Mózes f.m. 1886. 53 é., *a földesgazda 1861. 26 é„ Pál *földesgazda három, az egyik 1861. 29 é., a másik 1869. 38 é., és a harmadik 1900., ki th. biz. tag is, f.m.-ek 1886-ban öten, t. i. 56, 46, 65,35 és 33 é., Péter. *egy 1731., az ügyvéd m.h. 1845. 26 é., *földesgazdák többen, egy 1861. 40 é., 1869-ben öten, t.i. 45, 43, 42, 24 és 21 é., egy 1889/900. th. biz. tag is, ugyanekkor egy f.m. m.h. 1835. 69 é., a többiek 1886. 52 és 42 é. és 1909. 87 é. a nemeságból, ht. Zsarkó Zzsuzsánna m.h. 1899. 75 é., gyermektik: Rozália Juhász Ferencné, Zsuzsanna Samu Fe-rencné, Terézia T. Szűcs Mihályné, L i d i a Varró Ferencné, Júlia Gojdár Jánosné és Péter ht. Varga Teréz; a szabó m.h. 1895. 49 é., a tanító 1901—4., S á-muel, f.m. keltő, az egyik m.h. 1845. 60 é., a másik 1886. 60 é., a takács m.h. 1886. 52 é., *a th. biz. tag 1900., a marha kereskedő, ht. Forgács Zsuzsanna, a susáni tem-lomra gdakozott. Sándor, f.m. négy, egy m.h. 1837. 67 é„ három 1886. presbiter 66 és 44 é., ya földesgazda 1869.28 é., 1900. th. biz. tag is, a tálas m.h. 1895. 58. é., a vendéglős 1896. 46 é., a szabó ma is él, János, "egy 1731., egy másik 1800. Szentesről, a mészáros m.h. 184J. 64 é., csizmadia kettő, az egyik 1840. 25 é., a mézeskalácsos m.h. 1855. 47 é., a református tanító 1859—93-ig, a mikor m.h. 63 é.; földmíves több, három m.h., t.i. 1820. 70 é., 1834. 25 é. és 1836. 60 é„ 1888-ban élnek az 57, 28, 36, 42, 46, 44,78, 46 és 45 é.-ek, *földesgazda később kettő, az egyik 1861. 20 é., a másik 1869. 52 é., az ács 1904. 62 é és a tálas élnek. Jenő, kir. számtiszt 1886. 35 é., József, *földesgazda kettő, az egyik m.h. 1861. 23 é., a másik 1869. 22 é., földmíves több, egy m.h. 1838. 68 é., három 1886-ban 63, 58 és 28 é., V. ö. a Földes-urak közt levő Török-ökkel. Törömpösi 1560. Csomorkányon. — Törösi  1731.  2 cs. — Tözse B. 1557-8. — Tövis kalh.  1765-70. — Traub Bernát könyvárus 1870. t., később Szegedre  költözött be. — Trbojevics Péter dr. gör. kel. lelkész 1910. óta. — Trehács 1910. 3 ref. cs. — Trencsényi, Trencsini, cs. 1730. 2, 1910. 2 ref. cs., Lajos talicskacsináló, Mihály 1730., Sándor könyvvezető, a bognár mji. 1896. 36 é. — Trukker Jakab kereskedő 1848. Makóról. — Trummel Endre  róm.  kath. tanító, 1910. óta iparos isk. tanító is, 1904. 28 é. - Trun-ger, Trungel, Trungely, Turungel 1778. 1  kath.,  1783. és 1795-ben és ma is vannak. — Truszig, Truszik, János csizmadia. — Tsonka kath. 1778. — Tuba Márton 1815. Szent-Jánosról. — Tubica 1811. — Tukarcsi kath. 1778.  —  Tüll Jakab kereskedő, 1839-48. sí.  1811-ben  Temesváron. — Tulkán György dr. városi kült.  orvos. —  Tulkos  Gergely 1488. — Tunyogi, 1762-95. 2—3, 1848. 6, 1910.25 ref. cs. István  tálas m.h. 1887, 57 é., a földmíves  1886. 45 é. th. biz. tag 1889-900., e. a.-nya 200 k., j.  a.-nya 203 k, 1907.; László  ref. lelkész 1699.,  Mihály  földmíves 1886. 45 é., th. biz. tag 1889.,  Pál szabó él, a földmíves 1886. 56 é., Péter földmíves 1886. 43 é., Sámuel  cserepes m.h. 1855, 30 é., a földmíves  1886. 58 é.,  János földmíves 1886. 74 é., József csizmadia. — Túrák János 1819. Szentesről. — Turbik János ács él, a földműves 1886. 70 é. — Turcsányi urad. tiszt 1724,  Ferenc csizmadia, István földmíves 1886. 78 é., János urad. ügyész 1801 —5. — Turfirt Mihály jegyző 1822—3. — Turgonyi  Lajos sz. Sárbogárdon ref. s. lelkész 1866. t, később m.turi hírneves pap és orsz. gyűl. képviselő, fia Elemér Túri néven színész. — Túri 1762. 2, 1848. 5,1910. 17 ref. cs., régebben András 1815. Szentesről és Dániel iskola rektor 1757 —61., egy másik 1841. M. Berényből, István kettő, 1775. Kisújszállásról és 1792. T.sz miklósról;  Károly kath. s. lelkész 1903—5. és Lajos kőműves élnek, Mihály vámházi kapus m.h. 1893. 48 é., Sándor népbanki szolga. — Turin Ignác 1847. kőműves. — Turki János 1561. — Túró S á-muel 1842. Tiszakürtről. — Túróéi "István  1642., J á-n o s 1760. Orosházáról. — Turócki cs.  1848. 3,  1910. 10 ref. cs., Pál cipész. — Turza Mihály 1766. — Tuzsér Ist-vánné 1488., László, Teusser, 1562. — Tücsök, Tüsök, János kath. 1784., 1848. 1, 1910. 2 ref. cs.  —  Tühegyi, Tő-hegyi,  időszakonként  és  városszerte  1722—1762. 2—6, 1848. 3, 1910. 7 ref. cs.,  Gergely  szabó  1904.,  István 1748,, az ács 1856., a földmíves 1886. 60  é.,  Sándor  a  földmíves  1886.  38 é. — Tükörös  Sára  1771. — Tündér Ádám  csavargó 1731. — Tyukodi  János lelkész nálunk 1669-ben.

Udvardi 1910-ben 1 ref. cs. — Udvarhelyi Sámuel kolozsvári sz. unitárius m.h. 1808., 1910-ben 2 ref. c-., egyik Ágyagfalvi előnévvel, a *Sándor é, melynek nemességét Udvarhelyszéken 1737-ben ismerték el. Idővel e cs. Magyarhonba származott el, János kemecsei földbirtokos különösen Nyíregyházára költözött, kinek ivadéka a fentebbi Sándor. Ez 1902-ben jött hozzánk, eleintén gőzmalmot vásárolt, majd ennek leégése után kereskedést nyitott. Alapos képzettségű és nemesszivü üzletember, tagja a v. t.haló-ságnak és a ref. presbitériumnak is. — Ugrai László ref. tanító 1886—1909-ig, a mikor m.h. 53 é. I. neje Gál Lidia m.h. 1898. 36 é., János szíjgyártó 1886. — Uhliás Mihály ács 1857. — Ulbrik Antal asztalos 1777., egy másik lakatos 1777-8. — Uly 1910-ben 1 ref. cs. — Ulrich Károly üzletvezető 1904. — Ungár Mór 48-as honvéd, majd zs. h.k. tanító 1858., sz. 1827. Óbudán. — Ungi, Molnár 1822. — Ungvári Mihály kath. Algyőről 1751., István Erdőhegyről 1820., olvkor Szabó melléknévvel. — Urbán, lakatos 1778., Györ*gy Komlósról 1811 , András és Kálmán szabók 1910. — Uri, Szabó, Mihály 1771., egy lakatos 1778., Sándor 1843. — Úszó Péter városi mérnök, Mihály vasúti főnök fia sz. 1864. Mora-vicán, ide költözött el 1910. — Ujfalusi Erzsébet 1825. Szabadszállásról. — Újhelyi István kath. káplán 1868., Ignác zs., sz. Makón, 1832-ben költözött hozzánk, 1848. nemzetőr, később kereskedő, m.h. 1861. 55 é, Lipót nagybérlő, zs. h.k. elnök 1866—75., később milliomos, tőlünk elköltözött s agyonverték; József sapkás, bérlő 1860., Jakab bérlő, jeles lótenyésztő 1900. t. — Újlaki István ref. tanító 1824. — *Ujlaskói Lőrinc ref. lelkész 1686. — Ujrévi Sándor ref. tanító 1826. — Újvári 1742., Sándor ref. tanító 1826. — Újvárosi Tót Sándor ref. tanító 1826. — Üres Sándor 1742—1768. — Üresbecsei 1843, — Ürményi Béla állatorvos, Antal állatorvos fia, sz. Egerben, 1908-ban N.disznódról helyezték városunkba. — Üstökös, Nagy melléknévvel 1848. 2cs., István.1784,, Mihály 1785., mindkettő Kunhegyesről. — Üveges György 1839.

Zádori 1848-ban 3, 1910-ben 16 ref. cs., Mihály 1715., Mihály, Pál és Sándor 1886., Pál tálas 1896., Ferenc és János szűcsök 1910., János f. m. m.h. 1899. 55 é. - Zaffai Gáspár 1715. — *Zaffiri megyei ügyész 1723—27., urad. h. ügyész  1733—1744.

Zágonyi Béniámin asztalos m.h. 1878 45 é., József ref. tanító kettő, egvik m.h. 1859, a másik mh. 1862. 74 é. — Záhn János kovács m h. 1896. 56 é. — Zaka 1557 -8. Később 1742-95. 1-3 cs., 1848. 6, 1910. 16 ref. cs.. Ferenc öreg f. m. 1912.. Mihály tálas m.h. 1873. 50 é., a f. m. 18S6, Pál v. leltárbiztos 1910. 49 é., Ferenc fia; Sándor tálas m.li 1894. 35 é., az ács m h. 1903. 63 é, János mh. 1886. 52 é., a kath. tálas rali, 1857. 45 é -- Záka 1826. — Zakai János 1748. — Zákony kath. cs. 1778. — Zala 1848. előtt 1 cs. - Zámbó András lakács 1822., János takács m.h. 1827., Dezső kath. s. lelkész 1893. — Zamóci  István  Algyőről 1751.

Zarkó Pál hentes 1910. — Zaskai Ferenc 1715. — Zászlósi Szabó Mihály 1771. — Zajgó István betyár 1765.

Zeheri Lajos köz'iszteletben álló járásbiró sz. 1859. Rin aszombaton, városunkba költözött 1894. Szegedről, János fia, ref. presbiter, neje Szarka Berta. — Zehetner Ferenc bécsi sz. városi kertész 1865—72., a mikor m.-h — Zelenák Sándor takács m.h. 1837. 40 é. — Zell Ignác iparos m.h. 1886. 64 é. — Zenészi József tanító 1859. — Zenke Lajos kereskedő 1910. — Zerényi 1808. 1831 — Zih 1803. — Zilahi Sámuel 1751. Belé-nyesről, egy lakatos 1778. — Zimányi Pál kath. káplán 1829., Ferenc kalapos m.h. 1876. 56 é. — Zipszer lakatos 1778, *Zolnay Béla árra. társ. igazgató-szakaszmérnök sz. Végváron 1862-ben, Dániel ref. lelkész fia. Ide költözött 1906-ban Békésről, családi nemeslevele 1600 ból, neje Hajnal Anna. — Zoltán Ferenc elemi isk. tanító sz. N.-Solvmoson 1879., ref. lelt 1905., ide költözött 1905. — Zólyom 1813. — Zombori 1813, 1848. 5 ref. cs.. 1910. szintén 5 ref. cs., Ferenc cipész m.h. 1882. 54 é., Gergely kőműves, Gyula v. fogalmazó, István kovács m.h. 1889. 36 é., László iparos, József 1880. iparos. — Zóra György telekk. hivatalnok 1863-9. — Ződi 1820. — Zöld 1848-ban 2 ref. cs., 1910-ben lref.es. Antal sz. 1785. Zalaegerszegen, István tálas m.h. 1883. 63 é., Mihály végvári sz. ref. s. lelkész 1902—3., később végvári rendes lelkész. — Zöldi 1822., Pál 1841. Orosházáról, Imre borbély m.h. 1891. 30 é., Sándor és János kovácsok 1910. — Zrínyi 1804.

Zsadányi 1755—95 ig 1—2 ref. cs. — Zsáka  1731. — Zsákai 1745. 1—4cs. — *Zsámbokróti Miklós 1731, Sándor 1727., Tamás 1733—6-ig szolgabirók. — Zsarkó Balázs, Benedek, Dienes, Fülöp, Illés és János 1557. 8-, György és Mátyás esküdtek 1615-ben, később időszakonként és városszerte 1701—95-ig 2-20, 1848-ban 27, 1910. 59 ref. cs. Kis, M., Nagy. Szabó melléknevekkel s ilyenek nélkül. Bálint 1886. 44 é., Ferenc 1911.la oki. tanár, az alább említendő IV. Ferenc fia, István v. alszámvevő 1894., a fazekas m.h. 1830. 62 é, az asztalos él, L ajo s, három, egy f. m., a v. közgyűlés tagja 1886. 57 é, fia takarékpénztári hivatalnok, és a szabó, M i-hály három, 1886. 61 és 28 é, a tanító 1829-84. (utób-bik fiai: Gyula és Lajos v. Írnokok, ntóbbik m.h 1895. 38 é.,) Péter kettő, az egyik tanító nálunk 1827— 9., később hasonminőségben Makóra költözött s olt halt meg is, (gyermekei, Zsuzsanna Kis Lajos borbély neje m.h. 1888. 54 é., j. a.-nya 1000 k. és Emília Klipschné, visszaköltöztek hozzánk); Pál csizmadia m.h. 1864. 74 é., a másik f. rn. m.h. 1896. 77 é,, neje Szél Sára, Sándor f. m. négy, 1886-ban 60, 52 és 30 évesek, egy m.h. 1904 42 é., az ács, egyházánál 1000 k-ás a.-ányt lesz 1903 János f. m. 1886. 53 é., a tálas él, József f. m. 1886. 65 é., a "tanító 1838—84, a mikor meghalt. E tagok jobbára egy közös törzs tagjai, mely a város legrégibb és legnevezetesebb családjai közé tartozott. Ehhez tartozott a XVII. sz. folyamán Péter, ki Török Bálinttal s több gazdatársával együtt a Básthy-ak csomorkányi, m. fecs-kési és orosházi birtokait zálogba vette 1672—8-ig. Ugyan ez időben élt itt Mihály is, ki azt a 4 telek földet mérette ki magának, mely a családnak máig is birtokában van, mint bátor és erős vadász emlékezetes. Fia volt Mihály városi esküdt 1713., majd főbíró 1728., földje 120 köblös 1720., jószágai még nagyobb számmal, mert a Zsarkó-barom elnevezés ezek u.án eredt, pénze pedig mindennél több, felesége a tatárok által Halason megölt Szomor özvegye volt, a ki kis fiával, Szomor Mátéval hozzánk menekült.

 

 

Utódai azonban gyorsan elszegényedtek. Mihály testvére volt János, a később is virágzó család törzs apja, kitől a nemzetség  igy  származott  le II. Ferenc gyermekei közé tartoztak: Sándor 48-as honvéd, majd büntetésből besorozott cs. katona, azután városi becsüs és presbiter, m.h. 1898. 72 é., és Klára Tót Jnkab, majd Nagy Ferenc neje, jószivéről és vallásosságáról emlékezetes; más ágból Imre földesgazda, az egyházi és jótékonycélok meleg keblű támogatója nejével Hegedűs Teréziával együtt, adományaik összesen 2000 k. körül vannak; egy másik Imrének neje Meszléuyi leány, e, a.-nya 100 k. (A család nemzedékrendét 1874-ben e munka szerzője kidolgozta, mely nyomtatásban is megjelent.) Zsarnai 1762-ben 2 ref. cs. — Zsebők 1801., Jánosf. m., a tanár 1901— 3. — Zsedényi 1736. — Zsenati Ferenc morvaországi sz. ref. tanító 1871—1910., ekkor m.h. 68 é , harmadik neje Biró Emilia tanárnő, gyermekei Ferenc tanító, Emilia óvónő Szemlakon, Dezső és Emil, amaz állami tanító.

Zsengellér 1831. — Zserényi 1846-48. — Zsidó Ilona Szentesről 1808. — Zsiga 1762. 2, 1848. 3 ref. cs. Gábor kath. tanító 1778. Mártélyról, Zsigmond 1765-70-78. Zsingellér 1823., 1848., 1910. l-l ref. cs.  —  Zsiró  1778.

Zsíros 1848-ban 1. 1910-ben 3 ref. cs., 1755-ben 1 kath. cs István molnár 1823., a szűcs m.h. 1831. 46 é., a másik szűcs m.h. 1864. 45 é., Mihály m.h. 1886. 48 é., János m.h. három, egy 1770. Szentesről, egy 1823, egy kath. s. lelkész 1827., Mátyás 1751. Algyóről. — Zsivák m.h. 1800. 80 é. — Zsoldos t.r.u.cs. család. 1701—95-ig időnként 2—9 cs., a reformátusoknál 1848-ban 19, 1910. 58 cs. Bálint  1886. 41 é.,  Ferenc  1884—1896. később is e néven többen, György 1715., Imre néven két szabó 1908. és 1910., l"s t v á n városgazda 1802, es-küdtbiró 1807., ref. gondnok 1812., e néven később is több földesgazda, Mihály 1715, egy másik esküdt 1820. később is több földmíves, ezek egyikének e. a.-nya 200 k. m.h. 1912., Pál, Péter, Sándor többen is, János valamennyien országgy. képviselőválasztók 1886. — Zsolnai Imre kath. s. lelkész 1824. — Zsólyom m.h. 1830. 78 é. — Zsomboki 1771. — Zsombori m.h. 1847 52 é. — Zsótér Sándor hentes 1910., Tamás f. m. 1817., József sertéskereskedő 1904. — Zsuzsa, Szöllősi, 1831. — Zubori Ferenc üveges 1826. — Zubrecki 1778. — Zugassi János 1715. — Zich Sára 1778. N.SzalontáróI. — Zúz Pál 1562. Mágocson — *Zvolenszki József 1811. kapott maga és fia, Imre lovaskapitány, részére katonai vitézségért címeres nemességet, melyet Arad és Csongrád megyékben kihirdettek 1825. Élő tagja a családnak Károly. - Zyz 1562.

Jagar 1795. 2 ref. cs. — Jager Nándor könyvkereskedő és könyvkötő 1890-913,, Ödö n 1835—97.adótárnok, ht. Tóth Lidia. — Jáger 1848. 6, 1910 20 ref. cs. Mari a méregkeverésért elitélt bába, sz. 1844. — Jagere 1841. — Jak 1702. — Jakab 1848. 8, 1910. 3 ref. cs., 1748—64-ig egy kereskedő, András ref. tanilő 1891—6., Gyula könyvkötő él, István, három csizmadia 1776, 1823 és 1860., János 1815. Visnyóról. — Makabfi Márton 1848. 38 é. — Jakabházi cs. 1501. — Jákai Károly ref. tanító 1887—8., Mihály ref. tanító 1792. — Jakasits 1374. — *Jaké cs. Biharmegyéből eredt. Rákóci György ugyanis Szalárdi Pált, máskép J a k ó Istvánt, nemeséggel ajándékozta meg 1635 Ennek ivadékai előbb Derecskére, majd Sápra tették át lakásukat. Közülök 1848-ban 9, ma 25 ref. cs. van nálunk. Ádám sámsoni ispán 1793., Ferenc mészáros 1910., István urad. ügyész 1811—2. f. m. ek ketten 1886., -Miklós 1773. Szentesről, 20 éves korában, a mikor meg is nősült, feleségül vévén a gazdag Kis Mihály leányát 1787., idővel városi esküdt; még egy f. m. e néven 1848., Sámuel 1799-1859. földesgazda, Sándor mint nemesek hadnagya 1836-ban Derecskén él, egyik fia, Miklós, Batizon telepedett le, 3 fia azonban Vásárhelyen maradt s mint családos f. m. emberek nálunk éllek ; nemesi bizonyítványaik Bihar 1835—46., Szabolcs 1836. és Szatmár 1843. megyéktől vannak. Hihetően nehezen ment azok  megszerzése s ez indíthatta  a  család tagjait arra, hogy magokat Háromszékből szármázolt ne-mes székelyeknek is elismertették, hol a bizonyitványok megszerzése 1816. könnyebben sikerüli; Sándor a mészáros m.h. 1850. 63 é., a kereskedő m.h. 1890. 56 é., földmívesek ketten 1886., a mészáros 1910., a juhvágó m.h. 1904. 61 é, János 1772 Szentesről, f.m. keltő 1886. egy f. m. m.h. 1900. 53 é., József f. m. 1886., Jusztina Zsarkó Jánosné egyházának 4000 k-t, a tüdőbeteg szanatóriumnak pedig 17000 k-t hagyott, m h. 1910. —-Jikri 1822. 1848-ban 1, 1910-ben 4 ref cs. — Jaksa Já-n o s 1886. 43 é. — Jámbor Erzsébet 1769. Makóról, egy másik 1780. TFüredről, Gábor tanító 1898., Sándor 1845. Makóról. — Jámbrik János 1832. Orosházáról.

Janáki Gyula biztosító társulati ügynök 1910, neje Fodor Mária. — Janavits J ó z s ef 1836. Orosházáról. — Jancsó István 1761. Gyuláról, városgazda, Szabó előnévvel 1771., a szürszabó 1784. — Jandi 1832—40. 3 ref. cs., Mihály vaskereskedő. — Janetzki Pál 1814. Orosházáról. — Jani Mihály 1562—3. — Janics György uradalmi tanácsos 1750 — Jankó Károly kath. s. lelkész 1856., Péter 1730. — Jankovics Andor kereskedő 1808. — Janksi 1775-8. — Jönner  Károly  iparos 1848.

János 1724-31. 1-2 ref. cs., 1848. 4, 1910. 8 ref. cs. Ferenc f. m. 1886. — Jánosi, olykor T. előnévvel, 1715-62. 1-4, 1910. 1 ref. cs., Sándor ref. s. lelkész 1907-8., Mán os 1715-22, egy. kath. 1771. — Janthó István 1788. — Jármi József gimn. tanár 1891 -2. később miskolci gimn. tanár s mint ilyen halt meg 1912.

Jász cs. Lukács 1555-64, 1712 2 ref. cs. — *Jasz-trabszky János urad tiszt 1722. — *Jatkai János 1561. Jaurnik Miklós kőm íves 1830. t. — Jeffa 1800. — Jelencsik Imre csizmadia 1910. — Jelenfi János m.h. 1825. 48 é. — Jelinek Mór m.á.v. mérnök. 1910.

'Jenéi, Borosjenői, olykor Szöllősi, 1730-848-ig 1—2, 1848. és 1910. 10 ref. cs. Eredetét N Kallóból vette. Az itteni Jenéi, máskép Szabó, István és testvérei ugyanis Lipót királytól nemesi levelet nyertek 1659. szept. 5. Ezek ivadéka, István, bizonyos kellemetlenségek miatt ősei földjét kis fiával Jánossal együtt 1726. elhagyta s Szöllősi név alatt nálunk telepedett le, hol uradalmi pusztai csendbiztosnak alkalmazták, fia azonban 1770. már a város főbírája lelt. Minthogy a többi rokonok Kallóban visszamaradtak s Jánosnak nálunk a szerencse folyton kedvezett, Szölló inek nem volt nehéz a Jenei családhoz tartozását s nemesi rangját kimutatni, a mi Szabolcsmegye bizonyítványa  1772.  alapján  itt  s Csor.grádmegyében is megtörtént 1772., miről a

vármegye  később  1832. Lajos, József  és  Márton kérésökre   ujabb bizonyítványt  is  adott  ki.

 

219. sz. Jenei címer 1834.

 

Ferenc  1812. Makóról jött. G e r ő, Imre fia, városi főmérnök m.h. 1891. 43 é„ Géza  szalmánmegyei főszámvevő, földbirtokos, 1908. óta  m.  ref. egyetemes konvenli számvevő, Gyula gazdatiszt, Imre  1820-1909.  ügyvéd,  János  fia,  a város kulturális  fejlesztésének lelkes bajnoka,  forradalmi  nemzetőr  kapitány, megyei  főügyész  1861., azután  magán  ügyvéd, kartársai a  szegedi  ügyvédi  kamara  megalakításakor h. elnöknek  választották  meg, 50, majd 60 éves ügyvédi jubileumára pedig értékes emlékekkel és jegyzőkönyvi dicsérettel tisztelték meg, gimn. a.-nya 1852-ből 400 k., neje Rullkai Jozefa, Kossuth rokona, már 1884-ben m.h. Gyermekei: a fentebbi Gerő,  Gyula,  Piroska  Rá-kóci Aladárné,  Géza  debreceni v. főszámvevő,  Jolán Rákóci Zoltánná,  Etelka  Endrey  Gyuláné;  ellenben Iréné  Vég  Sándor lurkevei lelkész neje, Imre testvére, István  1843, Sámsonról, a f. ni. 1886., Lajos ügyvéd, kir. albiró  1860—76.,  szintén  Imre  lestvére,  Márton 1832—38, a szabó  m.h. 1842 42 é.,  Sándor kőmives 1910.,  Sándorné  női szabó 1910.,  János f.m., kiről fentebb szólottunk, v. esküdt 1778., ref. egyházi  gondnok 1798—9, nemesek  hadnagya, egy másik  e  néven  m.h. 1813. 57 é., az ügyvéd, városi jegyző 1820-44., m.h. 1871. 82 é., hasonlókép  Imre  testvére, a f. m, 1886.  33  éves. Józsefi, m. 1838—69. és egy másik f. ni. (a Szabadság-téren lakik) ki az ősi családi okiratok egy részét őrzi. — Jerszabek  Mihály  kéményseprő 1860., a késes 1861. — Jeski István iparos 1848. — Jeszenszki  László  ev. lelkész 1843-57. forradalmi hazafias magaviseletéért 1849-ben elfogták, majd halálra ítélték,  de  hallgatói  és  az  egyh. felsőség sok könyörgésére szabadon  bocsátották; János tanító 1833-5  — Jeszer 1797. H.bödögéről.  —  Jezernicki Elemér el. isk. tanító sz. 1880, Kálmán ref. lelkész fia. — Jina Antal cipész 1910.  —  Jó, Joó, 1848. 13, 1910 24 ref. cs.  Antal  kath. s. lelkész  1900-4.,  Ferenc  1785. Makóról, a f. m. 1886. 43 é..  György  1781. Adándról, Imre  kült. tanító  1896-7. és  1911.,  István  takács m.h. 1833. 65 é., a borbély  1910.,  Márton  fésűs  m.h. 1855. 40 é ,  M i h á ly e. gondnok 1807. 8., a takács m.h. 1861. 44 é., a f. m. 1886. 50 é„  Pál  lakács m h. 1847. 45 é.,  Sámuel  1767. Makóról, a másik 1782. is onnét, a harmadik ref. presbiter  f.  m.  1870—80.  t.,  Sándor 1886., János  kettő, 1798 és 1809. Makóról, az esk. biró 1829—36, majd 1837. táblabíró, a tanító 1836,, egy másik 1886. 71 é., a tálas 1910., József 1770. Makóról: — Jobb m.h. 1800. — Jóka 1785-93. 1—2 ref. cs., István kereskedő 1785—95. — Jókai 1770.,  Mihály  korrektor 1792., előfordul e név nálunk 1848-ban is. — Jokos 1563. — Jolmik 1848. — Jónás m.h. 1846. 34 é, — Jorobec 1765—70. — Jorovec 1755. — Jósa 1745. — Józsa 1722-ben 2 ref. cs. Ferenc 1831., István  kellő, 1819. és 43. Sámsonról,  Károly ref. s. lelkész 1895—6. később  ágyai, majd szilágysági r. lelkész, Lajos városi irnok sz. 1847. Singer Józsa, kereskedő fia, János 1766. Ceglédről. — József 1742-62.2—2 cs, —Jóvér János m.h. 1811. 42 é. lopás közben agyonverték, egv másik 1848. — Juhász t.r.u.cs., melyek egy része nemes, nagyobbára ref.,, 1701—1817-ig  1—7, 1848-ban 30, 1910-ben 157 ref. cs. Á d á m  él, 1886. f. m. három, négy pedig e néven még Nagy  melléknévvel, Albert 1886., Andor ügyvéd 1822—91., András 1724., Antal 1715., Bálint kettő, 1836. és 1886., Balázs, Nagy melléknévvel 1886-89., Ernő borbély 1910., Ferenc esküdtbiró 1768., a városgazda 1767., a f. m. G.  melléknévvel  1886., neje Török Rozália, m.h. 1899. 60 é., Imre 1825. M.lurról, e§y Nagy melléknévvel, f. m. 1886-ban  kettő,  I m r é n é női szabó 1910., István- esküdt 1728., egy 1776. P.Pal-konyáról, egy másik 1777. Orosházáról, a tanácsbiró 1830, a cserepes Kabai  melléknévvel m.h. 1839. 41 é., egy másik cserepes m.h. 1864. 29 é.. a f ni. 1886., e néven  még kellő Nagy melléknévvel,  Károly  sertéskereskedő  él, Mihály  1741.,  1847., 1863., a tanácsnok m.h. 1861. 46 é., f. m 1886-ban négy, kettő  th.  biz.  tag is 1889., egy.ni.1). 1896. 83 é,, egy másik 1904. 68 é., egynek neje Kovács Juliánna, mely illóbbik egyházának négy drb tk.-pénztári részvényt hagy 1911., e néven még kellő Nagy melléknévvel, Pál 1848., a kovács 1910., három Nagy melléknévvel, Péler ács m.h. 1904. 82 é., a végrehajtó 1910., e néven még három Nagy melléknévvel, Sámuel sz. 1887. F.zsolcán, ref. s. lelkész 1909—13., a mikor Megy-gyaszóra költözik, kellő Nagy melléknévvel, Sándor 1784. B.Zerindről, egy m.h. 1903. 22 é, a f. m. 1886, a kovács és a tálas 1910., kellő Nagy melléknévvel, János 1825. M.Sámsonról, f. m.-ek: 1836., 1844., 1847., 1848., 1886, ketten és 1889., a serléskereskedő m.h. 1904. 70 é., a kőmives 1910., e néven még négyen Nagy melléknévvel, József f. m. 1886. és 1889., a papucsos 1910., még négyen Nagy melléknévvel, Vince Nagy melléknévvel 1880.

 

220. sz. Juhász Mihály polgármester.

 

A nemes 'Juhász cs. Szabolcs megyéből eredt, melylől Mihály szoboszlai lakos 1741-ben nemesi bizonyítványt kapott, melyet később 1771. megujütalotl;  egyik  fia, György,  még  1842. is szoboszlai lakos, a másik fia Gergely pedig pest-megyei   lelkész,  idővel azonban Vásárhelyre költözőit, hol egyébként azelőtt  és  azután  is  több családtag lakotl. Az ujabb nemesi  bizonyítványt  is Szabolcsmegye  adla  ki 1843-ban 38 itteni leszármazott  részére,  kiknek neveit  azlán  Csongrád-megye is felvette a maga nemesi jegyzékébe, habár ill a Juhászok,  János, Mihály, Bálint (1836), G vörgy, Pál  János, Ferenc (1842.), előzetesen is éllek  nemesi  jogaikkal,  A  család egyik sarja, a köztiszteleiben és szeretetben élő  Mihály  ügyvéd, v. főügyész, árvaszéki elnök, mostan  polgármester, több mint 10 éven át a ref. egyház főgondnoka, kir. tanácsos, kinek leszármazása ez:

 

 

Jularec Gyula és Arzén 1722. — Jung János kalh. s. lelkész 1870. — Jurenák Ede kereskedő 1843., Imre földbirtokos m.h. 1875. 57 é. — Jüssingeni Iván, Gergely, Ugrin, Pál 1274—5. — Juszt Zsigmond terménykereskedő 1904.

Vacsi kath. cs., de 5 ref. cs. is. Albert esküdtbiró 1828., törvénybiró 1829., főbiró 1831., Erzsébet 1831. Mezőgyánról, Flórián cipész 1910., Imre, Sándor, Tamás f. ra.ek 1886.. János tálas 1910. — Vác Károly városi számtiszt sz. 1873. — Váci 1848. 3, 1910. 1 ref." es., István csizmadia m h. 1873. 63 é.. Lajos csizmadia m.h. 1868. 30 é., János 1788. Szentesről, József bognár 1910. — Wachsmann Adolf zs. tanító 1868 —9 — Vad 1715—95-ig időnként 2—6, 1848. 3 ref. cs., Bálint földmíves 1886., Ferenc mészáros m.h. 1862. 36 é., Mátyás 1715., Mihály, Sámuel és Sándor keltő 1886., János tálas 1910. — Vadai Béla, Ferenc lelkész fia, sz. 1886. T.sz.miklóson, kunhegyesi, majd m.luri s. lelkész, 1913. óta helybeli ref. h. lelkész. — Vadas Erzsébet 1822. Sarkadról. — Vadász m.h. 1801. 32 é., egy másik 1848., Ferenc földmíves 1886. 77 é. — Vadkerti Ferenc kath. s. lelkész 1867. — Vági György ref. taniió 1885. — Wagner Károly gyógyszerész a főgimnáziumnak 400 k. értékű természetrajzi gyűjteményt ad 1861-ben, később elköltözött, Ádám szabó 1900 — Vágó 1742 —50. 1—2 cs., ma Antal, Ferenc, Mihály, János kalh.-ok. — Valkai 1722. — Vállas Demeter batidai jobbágy 1557—8. — Valifisch Sámuel asztalos 1910. — Valsner  József szállítási ügynök 1896. 51 é. — Walther Ferenc kath. s. lelkész 1816., Károly sz. 1789. Nyir-adonyban, urad. napidíjas 1810., később  1825  a számvevőséghez és ügyészséghez kerül,  végül a  Károlyi  család központi  érdemes  levéltárnoka,  Sámuel  vendéglős 1850—1. — Vámos Gergely, Péter és János balidai jobbágyok 1557—8. — Vancsa  Ferenc  kőmives  1862., Sára Szalontárói 1801., Tódor Ersemjénből 1791, egy előfordul 1848-ban, másik m.h. 1807. 54 é., harmadik ni h 1830. 70 é. — Vanyó 1755. — Varad', ujabb cs.-ok, időszakonként 2—8 cs., jobbára ref.; Etelka Szlávik Imréné polg. iskolai tanárnő, utoljára  N.enyeden,  apja  Sámuel;  F e-renc csizmadia m.h. 1901. 23 é., György 1581., Gyula fényképész és festőművész, kinek könyvünk is nagyobb számú képeket  köszönt B.pestre költözött el 1907.,  Ida gyermekmenhely-vezető 1888—92., ezután óvónő; István szabó m.h. 1894. 21 é., a másik szabó m h.  1897.  63  é., Lajos gazdasági gépkovács él, László ref. tanító 1886., Miklós 1769. Szentesről,  Péter  csizmadia m.h. 1902. 61 é, Sámuel v. lándzsás m h. 1831. 42 é., a th. biz. tag 1889., a szabó él, egy másik szabó is 1904. 71  é,  Zsigmond postaliszt szintén él. — Varanka  Gyula  lakatos 1910. — Varga Antal,  András, a csomorkányi gazdag jobbágy, B e n e d e k,  Kelemen,  Péter  és  János, a gazdag jobbágy, valamennyien 1557—8.  Később  1771— 1847-ig időnként 2-28 ref, 1-6  kath.,  1848-ban 96 ref. cs., B., Bak, Balog, Debreceni, F.,  Frá,  Garai,  K.,  Kis, Katorics, Mihály. Mikii, Nagy, Pálfi, Parti,  Patics,  Szűcs, Tóth, Újvárosi, J., elő, illet, melléknevekkel és ezek  nélkül. Albert szatócs 1904., Antal gimn. tanár sz. 1849 Dombegyházán, István lelkész fia, tanár 1874. óla,  iparos isk. igazgató 1885—90., miután előzetesen  tanári  oklevelet is szerzett, a gimn. régiségtár első  őre és  rendezője, jelen munka érdekében  több  helyen  vezette a régészeti ásatásokat,  később  tanárságáról  lemondott,  orvostudoti képzettséget  szerzett s ily  minőségben  működik ma is Gádoroson; a szabó is él,  Bálint  főreáliskolai  tanár B.pesten, Antal testvére, neje Szirbik; a földmíves  1886., a kovács él, *Dániel 1810. Szentesről,  Dávid kovács, D é n e s székelyszentmihályi  születésű  unit.  lekész 1899 —1912.,  majd  Felsőrákoson  ref.  lelkész,  hol  1911-ben m.h.;  Dezső  I. melléknévvel  mészáros  Debrecenből, Ferenc  kovács  m.h.  1816  67 é., a takács m.h. 1872. 47 é., a kereskedő  m.h.  1906.  18 é., két f.  m  1886., a szabó, Gáspár kaskölő m.h. 1898. 73 é., György iparos 1848—61., Gyula vendéglős, Imre jogtudor, ügyvéd ref. presbiter, neje Kovács Rózsa; a gazdag jobbágy 1715-ben, a szabó m.h. 1890. 40 é., a vendéglős m.h. 1905. 72 é., öt f. m. 1886-1889., a kereskedő, a kőmives, a tálas, a cipész, a cserépkályha keszitő Tót melléknévvel, a kufferes, Imréné női szabó., István Kisújszállásról 1773., Makóról 1826., egy Sámsonról, 1886-ban hat f. m., a faragó m.h. 1832. 23 é., két f. m. 1851., a mészáros 1861., a biró 1790-1., az esküdt 1794., a kovács m.h. 1877. 65 é., egy másik iparos m.h. 1901. 58 é., a gyümölcskereskedő 1904. 28 é., az ács és az asztalos élnek, Károly 1834. Mezőőrsről, a nyerges m.h.  1876.  50  é., a cipész m.h. 1895. 59 é, az asztalos 1869. 44 é.; Lajos, Ferenc és Buci Anna fiók, gimn. lanár 1864., később sárospataki theológiai tanár és kitűnő egyház-történész, ma már nem él; a f. m. 1886., az ács m.h. 1897. 23 é., a cipész m.h. 24 é., a szabó él, Márton asztalos, Máté néven két asztalos és egy üveges 1832., Mihály ref. tanító 1821—28-ig, a másik tanító m h. 1875. 53 é., egy f. m. 1772. Tabajdról, egy 1820. Agyáról, egy 1828. T.sasról, a takács 1788., *egy iparos 1848., az ács m.h. 1884. 92 é., két f.m. 1886., Pál ref. s. lelkész 1852-58-ig, később szegedi r. lelkész s mint ilyen halt meg 1892, 68 é.; egy 1804. Rimaszombatból, a városgazda 1836., a kalapos 1846., m.h. 1855. 45 é., a nemzetőr 1848-ban, vizbefult T.becsén 26 é., a gépész mh 1889. 26 é., az ács m.h. 1909. 66 é., öt f. m. 1886, egyiknek özvegye Barta Mária él;, az ács, az asztalos, a hentes és mészáros is élnek.

 

221. sz Varga Dánicl címere

 

Péter takács m.h. 1873. 61 é., három f.m. 1886., Sámuel *Nagy előnévvel 1848., a csizmadia m.h. 1830. 55 é,, a kőmives mh. 1877. 53 é., a ref e. gondnok 1860., az iparos 1861. 57 é„ három f.m. 1886, Sándor *f m. 1848., hat f m. 1886-ban és egy K  előnévvel 1889., utóbbik th. biz. tag  is,  a  szabó1904. 58 é., a takács és a tálas, János f. m. 1715. és kettő t. i. »1848.. kilenc 1886-ban, a tanító 1838 -72-ig, a mikor is m.h. 62 é., a másik szintén kitűnő tanitónk e néven ma is él, 1894. óta iparos isk. tanító is, neje Duzs; beköltöztek 1776-ban Pákozdról, 1794. Poroszlóról, 1797. H.pályiból, és Nagy előnévvel 1830. Szentesről, — a varga 1788., a biró 1834., a szabó 1849., a tálas m.h. 1873. 37 é., a gölöncsér m.h. 1873. 25 é., az ács m.h. 1788. 68 é., a kovács mh. 1892. 55 é., a lókupec m h. 1907. 54 é, a tálas és a festő élnek, József ref. lelkész 1825, egy Szentesről 1812., a két tálas, egyik m.h. 1859. 28 é., a másik Palócs előnévvel él, a bádogos m.h. 1892. 79 é, két f.m. 1886-ban, a csizmadia Tót melléknévvel és a kútfúró ma is élnek.

 

222. sz. Warga Imre címere. 

 

A nemes *Varga, Warga, család kiváltságát hadi érdemekért kapta 1606-ban Bocskai fejedelemtől. Tagjai már a XVIII, század elején beköltöztek városunkba, egy jó századdal később, 1843. táján, pedig nemes-ségi bizonyítványt szereztek Közép-Szolnok- és Kraszna megyék zilahi gyűlésétől, mely alkalommal a Diósadon lakó nemes Vargák a nálunk lévőket rokonaiknak vallották, a nemességet még azon évben Csongrád-vármegyében is kihirdették. E család tagjai: Imre ügyvéd, kir. táblabíró Szegeden s testvér öccse István, (N. Warga), földbirtokos, hitvese N. Kardos Jusztina m.h. 1905. Az elsőnek fia Ferenc 1909-ben h koronaügyész B.pesten 1909., a másodiké ifj. István oki. gazdász. Egy Istvánnak gimn. a.-nya 200 k. 1:552.; a többi családtagok a fentebbi általános sorozatban keresendők.

Varga Pál 1775—1845. földmíves, Kovács Márton társaságában sokáig székárendás, hites neje Olasz Sára. Egy-házias magaviselete és adományai következtében presbi-terségre, majd 1823 ismételt ízben főgondnokságra s azután 1831—1840. alapitványi pénztárnokságra választolták meg.

Ez időben már tetemes vagyonnal rendelkezett, melynek gyűjtéséről kalandos és regényes hirek kaptak szárnyra. Az egykorú egyházi j. könyvek mindig nagy elismeréssel és becsüléssel szólnak V P.-ról. A főginin. tápintézetre már 1818-ban 300 k.-t adott. Több rendbeli adományának értéke az 5000 k.-t haladja s azokat azzal az egyházi adó megszüntetése végett 1847-ben telt 1000 fiiossal koronázta be. melynek rendeltetése, hogy kamatával száz évig növekedjék. Jelenleg az mintegy 140 000 koronát képvisel. — Vargács Erzsi 1751 — Várhv Mihály 1562. — Vári Anna 1772. Biáról., A n t a 1 almérnök 1896., Ferenc f. m. 1886., Károly, Szabó melléknévvel, József borbély fia, sebész, majd városi alorvos 1861—1908., m.h. 84 é, neje özv. Fullajtárné Zsemberi Ágnes m.h. 1889. 56 é.; József borbély 1770—94. t., a csizmadia 1845. — Vár-kőci 1553 — Varró 1802., Antal edénykereskedő 1904., a másik Antal, István, Mihály, Pál (utóbbi 3 néven kettő-kettő) földmívesek 1886 — Varsandán János f. m. 1886. — Varsás Ferenc és Mihály 1557-8 — Varsányi 1731—95. időnként 2—3, 1848-ban 12 cs. Ádám csizmadia 1837., Dániel T. cs. névvel isk. rektor 1719—21, István szűcs m.h. 1888. 72 é„ a tálas e néven ma is él, Mihály tálas m.h. 1891. 81 é., egy kőműves, Pál csizmadia 1849. 62 é., a tálas m.h. 1868. 32 é., Péter földmíves 1886., • Sámuel tálas m.h. 1842. 52 é., a f. m. 1886., M á n o s f. m. 1848., a tálas m.h. 1873. 60 é., egy másik tálas él ma is. — Vársz 1785. — Varjas György, László és János 1562. — Varjasi 1562. — Varjú, Var-nyu, 1731—95. 2—5 cs., 1848. 3 cs., Ferenc földmíves 1886., a mészáros 1904, János f. m. 1886. — Vas Albert 1557., Boldizsár 1558., István 1563., később 1730— 95-ig 2—5, 1848. 5 cs., András f. m. 1886., Bálint kovács m.h. 1873. 78 é., György 1774. Szentesről, 1807. Szentesről, a f. m 1886., Kálmán ref. s. lelkész 1866— 8., Mihály Szabó melléknévvel 1771., Pál 1821. Szentesről, Sándor két f. m. 1886., János 1770., a másik Szentesről 1778., a szabó m.h. 1828. 20 é. — Vasadi régebben 1, 1848-ban 2 cs., Istvánés Mihály f.m. 1886., Mihály sz. 1843. kath. lelkész lett 1864., említik még 1885-ben is, egy ezen néven katona m.h. 1812—22. — Va-sányi 1731. 2 cs. — Vásárhelyi 1708-1771-ig 2—3 cs. Bálint 1671., György 1657., Istvánok 1632—8. 42, 59 és 73, 1714—71., Mihály 1635., 1650., 1708., az asztalos 1788., Márton szűcs 1788., Pál  1783. M.-Turról.

János 1634., 1664., 1708. — Vasas 1801., Kálmán lakatos m.h. 1878. 4Dé., Márton biztos 1855., Mihály ács m.h. 1839. 32 é. — Vastag 1731. 2 cs., János kereskedő 1749. — Vasvári Zoltán v. rendőr alkapitány 1896., majd házi pénztárnok 1904., nyugalomba vonult 1906-ban; Elemér sz. 1879. gyógyszerész, Kovács Lajos fia, a Vasvári nevet örökbe-fogadás utján nyerte, templ. a.-nya 172 k. — Vata, Vatha, 1731-95 ig 2—3,1848-ban több, ma 6 ref. cs. Ferenc f. m 1886., István tálas m.h. 1877. 63 é., három földmíves, egy 1827., kettő 1886, az iparos 1861-ben 48 é., Sándor jogtudor, járásbirósági jegyző, sz. 1873., Sándor f. m. fia; János f. m. — Vajda László Hunyadi János gazdatisztje Férgeden 1450., "István, ács, Woyda, 1451., későbbiek : Antal tárcsa falvi sz. unit. kánlor-tanító 1905—6., ezután városfalvi kántor-tanító, Béla dr. losonci rabbi, sz. 1861., Wiener Sándor fia, művei közül említendő »Jókai és a zsidóság«, Henrik városi aljegyző 1904., majd árvaszéki ülnök, István 1787. Kádártárói, a takács m.h. 1843. 80 é., J á-n o s kettő, egyik 1770, a másik 1789. Szentesről, a takács m.h. 1867. 54 é., József takács m h 1849. 46 é. — Vajda Sámuel lelkész született 1791. N.-Harsányban, Sámuel és Kumai Erzsébet közrendű szülőktől. Kecskeméti és debreceni főiskolai tanulmányai után 1816. N.dorogra ment rektornak. Ezután 1820. Pesten Báthori Gábor püspök oldalánál káplán; négy évet töltött ott, mikor a vásárhelyi egyház Igmándi utódjának választotta meg 1824. Egyenes jellemű s buzgó lelkész volt, gimn, a.-nya 200 k. 1852. Felesége Rázsó Terézia. Gyermekei: Fáni Barta Sán-dorné, Teréz Papi Dánielné, Lujza Pócsi Mihályné, Gyula sz. 1837. ügyvéd, ref. egyházi alapítványi pénztárnok 1867—70., majd v.árvaszéki jegyző, végül közjegyzői helyettes; Géza orvostudor körösladányi orvos, korán elhalt. Ennek fia szintén Géza vásárhelyi, majd miskolci kórházi orvos. — Vajdai Teréz 1843. Szarvasról. — Vaji László 1450. Férgeden. — *Vajkadi, Deák, János gazdatiszt 1508-ban. — Vajnai 1848-ban 8 cs. Ádám 1901., Bálint ács él, F e r e n c csizmadia 1839., István kovács m.h. 1857. 70 é, a f. m. 1886. 60 é., Károly ács 1904. 51 é., Lajos tálas, Mihály f m. 1886. 29 é., Samu-el csizmadia m.h. 1908.73 é„ Sándor kovács m.h. 1881. 58 é., az asztalos és József kovács élnek. — Vájó István 1767. — *Vajj László 1561. — Vavra Ferenc kőmives 1862, — Véber 1765-70. — Vecei 1722. — Vecseí, Arabruzs és Gergely 1557—8., Mihály asztalos m.h. 1853. 55 é., a csizmadia 1828, Sámuel csizmadia 1788., a borbély 1851.

Vecsei P. György itteni ref. lelkész 1722—42., előzetesen debreceni senior, majd pap N.Kállón, Szoboszlón, Debrecenben 1703—4—22. Utóbbik helyen betegség miatt hivatal nélkül, de a lelkészi házban maradt (Debrecen város jkv-e. 1722. 647—3. végz.). Élete utolsó évében 1748. egyházmegyénk esperese, mikor is azt, minthogy a kormány a gyűléseket eltiltotta, egymaga kormányozta. Fiatal özvegye Kovács Sára Békésihez ment újból férjhez, kitől János fia maradt. Ennek gondviselése alatt halt meg 1780-ban (Hódmezővásárhely városi test. könyv III. 230.), mikor is fia, Vecsei György n.-károlyi lelkész ide jött keresni atyai örökségét (Vtj. kv. V. 188). *Vecsei János 1794— 1883. csizmadia, egyházi gondnok 1847., az újtemplom harangjai öntésében fáradozott, neje Kovács; Sámuel szabó 1849. Ezek a tolnamegyei Vecsei nemes családdal állottak rokonságban.

*Gr. Vecsei Sándor kath. plébános 1837—55., a forradalmi tábornok s vértanú testvére. — Vecseri 1781-ben Siklósról, 1848-ban 3 cs.; Ferenc (Szabó) . 1806 , M i-h á l y 1777. Szentesről jöttek, utóbbi néven egy pusztázó katonát is agyonlőttek 1846 28 é., Sándor borbély 1904. 39., János két téglamester, egyik m.h. 1825. 55 é, a másik m.h. 1833. 40 é. — "Vedres Béla kath. s. lelkész 1911.. János táblabíró 1846—7., majd 1848-ban vármegyei főpénztárnok. — Vég Ferenc ács m.h. 1881. 80 é., István szűcs m.h, 1885. 71 é., Mihály 1663., János takács 1738—88., egy 1778-ban Balaton-Füredről, másik 1797-ben Szentesről, a harmadik 1800. Tésről, a negyedik 1833. Sámsonból. — Weinberger Illés, Ede (kettő) és Salamon fakereskedők 1896—904., Ferenc cipész, S i-m o n 48-as honvéd. — Weinhardt Kálmán  cipész 1904.

Weinmann Márk női szabó 1857. — Weinstein Ignác 1848 Zemplénből, Mór borkereskedő 1874., Sámuel zs. h. k. ülnök 1867. — Weiser Gyula zs. h. k. tanító 1874.

Weisz Ábrahám gombkötő 1853., A,d o 1 f kereskedő 1904. 64 é., Antal kereskedő, Balassa Ármin apja, Bernát paplanos 1857., Dávid kereskedő 1848-ban Nyitráról, Emánuel 1869., Farkas 1848. Pestről, Gábor makai sz. kereskedő 1848. 38 é., Gusztáv kerületi adótiszt 1896. 31 é., Gyula zs. h. k. tanító 1879., Henrik né cipészuő, Hermán kereskedő 1869. 41 é., Ignác gesztelyi sz. kereskedő, nemzetőr 1848 , egy másik postatiszt, majd butorraktáros 1895—1900., sz. Szabadházán, Mátyás fia, 1877-ben jött hozzánk; Imre rőfös kereskedő, Izsák fűszerkereskedő 1896. 31 é., Károly termény kereskedő, zs. h. k. elnök 1873. s i. a.-nya 600 k". és fia Domos Vásárhelyi, ügyvéd Komáromban, Lipót kereskedő 1869. 38 é., a rabbihelyettes 1878, Márton cseh származású mészáros 1874.; fia, Mihály sz. 1862-ben és lipcsei ke-resk. akadémiát végzett fia, Henrik, bor nagykereskedők; a másik Mihály, Mór fia, ipartanfolyamot. végzett cipész, iparos iskolai tanító, humoros író (Cseszkó M. ál-néven), egy harmadik Mihály és fia József szabók, Mór cipész, ki szüleivel együtt Alberti-Irsáról telepedett meg nálunk 1850-ben; a kereskedő 1886., Sámuel gabonakereskedő 1896 32 é., Sándor korcsmáros 1904., Vilmos kereskedő 1869. 26 é.

Weiss Adolf dr. kerületi tiszti orvos, sz. 1861. N.Kázméron, hol atyja, Bernát, tanító volt; a premontreiek kassai gimnáziumában tanult, orvosi oklevelet Bécsben szerzett s az ottani közkórháznak 2V2 éven át segédorvosa volt, városunkban 1888 telepedett meg s 1892-ben nevezték ki tiszti orvosnak, kezdeményezésére állította fel a város a bakteriológiai laboratóriumot, melynek vezetését is rábízta. Lukács főispánnal és Imre orvossal egyetértve a tüvővész elleni szanatórium-egyesületet alapitolta, melynek orvosi rendelő-intézetét és népszanatóriumát kezdet óta nagy buzgósággal vezeti, zs. h. k. iskolaszéki elnök 10 év óta, irodalmi szakművei a Wien. Mediz. Wochenschrift hasábjain jelentek meg 1885-7., I. neje Sleiner Giza, Ilik Kánitzer Berta. — Weisz-berger Frigyes m.á.v. raktáros, hasonnevű fia m.á.v. hivatalnok. — Weiszberger Ádám korcsmáros 1839—47. — Vékás 1731-ben 4 cs. — "Vekerdi Nagy. A család beregmegyei származású, azonban Biharban is elágazott. Hozzánk elsőnek József érkezett 1815., az iskola rektora, ki mint ilyen két évig szolgált, később 1838—66. v. árvagyám s tevéüeny presbiter, m.ti. 1867. 76 é. Testvére volt Károly, ki 1856 választatott meg hozzánk s 47 évi tanítóskodás után 1891. 71 é halt meg. Elóbbik fia, József népbanki vezérigazgató, 1870—82-ig ref. e. alapítványi pénztárnok, m.h. 1910. 72 é., gyermekei közül említendők: Béla gimn. tanár sz. 1882., Géza hírlapíró s joghallgató, Sándor műegyetemi hallgató, Aranka stb. Rajtok kivül 1831—3. közt egy-orvos.Vékony 1848. 16 cs. Gy. Gyevi előnévvel és e nélkül. András kötélverő 1852., Ferenc f. ni. 1886 , György 1771-ben jött Algyőről, egy másik, az 1871-iki úrbéri zendülés egyik vezére, Makóról való, és ennek társa János kath,, kit közönségesen Dajkának hittak; István kerék-jártó, Lajos kovács, Mihály kőmives, e néven 1886-ban egy -f. m., Pál, Péter, Sámuel, Sándor (kelten), János (hárman) szintén f. m.-ek, e néven még két lakács, az egyik m.h 1869. 59 é., a másik m.h 1901 58 é., van e néven még egy asztalos és egy tálas is. A Vékony József családja Karcagról származott Algyőre, hol elszaporodott, úgyhogy mikor 1751-ben a Vásárhelyre menekülők névsorát készítették, abban már 3 Jánost írtak be. A családhoz tartozók főleg Tabánban a Hajnal- és Pál-utca sarkán laktak, de a város egyébb részein is több háznépet képeztek. Amott született István is 1809. Ennek fia József sz. 1848. március 19-én, anyja Halász Szabó, a gazdasági egyesület és a lejszövetkezet elnöke, egyike a város legkiválóbb gazdáinak, kinél a vagyonosság műveltséggel és vallásossággal párosul, hü neje Varga Zsófia m.h 1912. 60 é., e. a.-nya 200 k. - Velesz Mihály, Mórés Mózes ürményi születésű házaló kereskedők, 1839—48. — Velti János kath. gondnok 1816-37.— Vencel kovács 1776. — Vencelai kath. 1765—70. — Vendling József tisztviselő 1869. 48 é. — Verderich György cipész. — Veréb Menyhárt csizmadia 1861. — Verebély m.h. 1848. — Verbőci József 1826-78. ref. kántor, előbb 48-as honvéd tiszt, később ügyvéd, m.h. 1878. 52 é.

Veres, V ö r ö s, t.r.u.cs. Egyed 1536. Kutason, Illés 1563. Fecskésen, István 1557—8., Kelemen 1562. Fecskésen; 1731—42-ig 2-11 ref. és 1-5 kath. cs., 1848. 12 ref. cs. Juhász, Toldi stb. elő- illet, családnévvel és e nélkül, egy részök nemes. András f. m. m.h. 1900. 79 é., Boldizsár 1761., Ernő vendéglős él, Feren c, egy 1841. Orosházáról, egy másik 1842. Makóról, a csizmadia m.h. 1845. 41 é,, Gyula fényképész él, Imre kereskedő m.h. 1888. 25 é., a szatócs 1896. 52 é., a papucsos él, István előbb keresztúri, majd 1826. óta vásárhelyi tanító, egy m.h. 1847. 61 é., a városi tisztviselő mh. 1901. 28 é., a földmíves 1886. 39 é., a városi esküdt 1821-ben. Károly csizmadia, párbérszedő, a kovács (ifjú) 1896. 33 é., a tálas 1910., Lajos f. m. sz. 1830., m.h. 1851., a kovács 1910., a ref. tanító, Zsigmond fia, 1906. óta iparos isk. tanító is és a tálas élnek, Márton, egy 1783. Pataj-ról, egy másik Duna-Vecséről. Mátyás f. m. keltő, egyik m h. 1853. 38 é., a másik 1887. 53 é., az iparos m.h. 1880. 60 é., az állami tanító B. melléknévvel 1911, 25 é, Pál 1835-ben Szentesről, Sándor v. adóliszt sz. 1884., Sándor földbirtokos fia 28 é., a f. m. 1886., a kovács, az ügyvédjelölt és 1849. mézeskalácsos, Zsigmond sok ideig helybeli ref. tanító, majd 1882. egyházi és egyházmegyei számvevő, végül v. adószedő, nem él; testvére Zsuzsanna Mucsi Jánosné, m.h. 1904. 81 é., egy másik Zsigmond, az előbbik fia, leiéi, majd zsibói, resicabá-nyai és peri lelkész él, János gazdálkodó 1866., majd végrehajtó, m.h. 1906. 84 é„ f m. kettő 1886-ban 33 és 40 é., a kovács és a csizmadia élnek. József 1794 Makóról, a cipész és Vilmos ref. tanító 1886 21 é. élnek.

 

 

A "Veres, Vöröss, Mocsoládi és Nagykállói, cs nemességét István szerezte meg 1655-ben III. Ferdinánd királytól, melyet 1656. Barsmegyében hirdettek ki. Unokája Mátyás, M.Túron lakolt, de magát már 1755-ben fölvétette Csongrádmegye nemesei közé,  melyről  az  1772. jan. 20-án a barsmegyei Agóból 1772. ideköltözött Istvánnak bizonyitványt is adtak ki, a mit 1834. megismételtek; kiválóbb tagjai a családnak: András szolgabíró 1771—81 ig. utóbb alispáni cimmel, Mátyás ügyvéd, megyei csendbiztos 1803., urad. biztos 1823., egyházmegyei tanácsbiró 1823. óta, majd 1837—40. m. táblabíró, m.h. 1854. 75 é., leánya Eszter ismert irónő; Mihály 1779. Szentesről táblabíró 1823-4., ref. fő-gondnok 1821—6., m.h. 1836. 86 é., a számvevő 1846., Lajos 1799—1869. ügyv. tanácsbiró 1846—7., m.h. 1869. 68 é., Mihály debelliá-csai (ma torontál-vásárhelyi) tanító 1848-ig, mikor a községet a rácok feldúlták s a hazafias érzelméről ismert férfiúnak menekülnie kellett. Később R. Kovácsházán, majd Sámsonban iskola mester. Fia, Károly, vásárhelyi és wakai s. lelkész, majd váci rendes  pap s egyházmegyei főjegyző, m.h. 1901. 54 é., I. neje Fábián Lilla m.h. 1887. 26 é., unokaöccse *Antal városi adópénztárnok 51 é., ennek unokaöccse Sándor eperjesi főgimn. tanár. A családnak nemesi birtokai voltak még a hevesmegyei Gabonás-pusztán és a biharmegyei Felsőábrányban. E családból valók még: Lajos m.h. 1886., ennek fiai: Lajos állami anyakönyvvezető, ref presbiter, a »Gazdasági Egyesülel« titkára, »Iparegyleti« jegyző, szép énekéről ismeretes, 47 é. és ennek öccse Imre kir. járásbirósági irodaliszt 45 é. Ezeknek unokalestvére : Bálint állami anyakönyvvezető, ref. presbiter 37 é„ hasonnevű f. m. fia. Ezeken kivül a hiteles lajstromokban nemeseknek jegyeztetnek még a következők is (hihetőleg részben más családok sarjai): András három f. ni., az első 1829., a másik L előnévvel 1861., a harmadik m.h. 1843. 64 é„ Ferenc f.m. 1818, Gábor 1829-31., egy második F. és egy harmadik Ö. családnévvel 1848, Lajos f m. 1861. 60 é., Mátyás kőmives 1803., az asztalos m.h. 1830. 76 é., Pál 1813—29., a f. m. 1829. 72 é., Sándor 1813, János 1773. Szentesről, mely néven még többen szerepelnek az 1845. és 1848, az 1841—51—53. és az 1869. években. — Veresing János 1898. — Verner Antal sebész 1799. Simon kalapos. — Verők kalh. 1777 , István papucsos, (Péter) Pál csizmadia, Péter és Sándor földmívesek 1886., Józs ef csizmadia, egy másik maíom-tulajdonos 1861. — Verő Péter 1557 8. — Vérihi Mihály 1561. — Vertheimer Izidor kereskedő, sz 1863. Nagylakon, atyja Jakab ide költözött 1887. — *VertiCS József megyei mérnök 1790—98., táblabíró 1801. — Veszprémi 1795. 2 cs. — Vetényei Antal kalh. inspektor 1798. — Vető György ref. gondnok 1720. — Vesánszki István kalh. s lelkész 1825. — Vési 1563. — Vetter Ferenc városi állatorvos 1886. — Vetró Ádám nyűg. népbanki tisztviselő, Anna külterületi tanítónő 1901., Antal kath. 1795, a földmíves 1886,54 é., Lajos-E u d r e sz. 1858. városi fogalmazó 1896., majd árvaszéki ümök, József földmíves fia, ismert író, ki népies elbeszéléseket, tanulságos közművelődési rajzolatokat tett közzé, szerkesztette a Vásárhelyi Naplót 1897. és a Karikás élc-lopot, a család Szegedről 17-tü-ben költözött be; Ferenc keltő, Lajos, Pál keltő, János kettő, József négy földmíves 1886., egy középiskolai rajztanár, ki tőlünk elköltözvén fiatalon szállott sírjába, Sándor fűszerkereskedő, János, kettő, tálas. — Vezerle, Veszerle, János.

urad. napidíjas  írnok 1814., sz.  1752-ben  Nagysurányon. — Vicián kath. 1778 —  Vida,  Imre  1563.  P.-kulason, Mihály kettő 1562. és 1563., Pál 1562. és 3.,kellő Főid-váron, később 1742—95-ig 2—3, 1848-ban 4 cs.; Ferenc ref. tanító 1847., a kalh.  s.  lelkész  1869. 33 é., a szabó m.h 1885. 38 é. , Imre lakatos m.h. 1905. 25 é., a szabó él, István 1794. Agyáról, m.h. 1801. 50 é., az ács 1886., a szűcs m.h. 1873. 71 é.,  Laj os Kovács családnévvel írnok m h. 1886. 31 é., Lidia állami tanítónő 1901.,  Pál ács, Sándor lakatos 1896. 47  é,  Terézia  tanítónő, anyja első férje Vida Szabó, második Kis Imre 48-as honvédtiszt. - Vidács  1731-64. 1-2 cs — Vidack 1715. -Vidák 1731.  —  Vidás András  1557-1558.  —  Vidonyi István városi írnok sz. 1876., testvérbátyja,  Je nő sz. 1866.  Nagytoronyán,  egyike  legkitűnőbb  tanítóinknak, eleintén 1887—1905. a református egyháznál működött, elnöke volt a ref. tanító egyesületnek is,  melynek  50 éves történetét egy derék könyvben megírta 1907., majd állami népiskolai igazgató, az »Ipari Hitelszövetkezett* igazgatója, az ipartanodái bizottság jegyzője, 1897. óla presbiter, aty-jok Dániel ref, tanító. — *Vidovics Imre  1829—35-ig m. esküdt, 1835-ben alszolgabiró, 1841—46. központi  szolgabíró,  Mihály  levéltárnok 1829., jegyző 1835—40., táblabíró 1846—7., főjegyző és táblabíró 1848., az igtató 1872 —76., József  városi tisztviselő  1866.,  *a  földesgazda 1869. 28 é. — Wieder  Zsigmond  cipész 1858 , J e n ő nyomdász, 1913. 23 é. — Wiedermann József kir. aljárás-biró 1876. óta. — Wiener Jónás iparos, fia: Béla, vajda, rabbi sz 1862-ben. — *VietoriS Miksa  urad.  inspektor 1821—29. - Vig  Pál  1557—8.,  később  Kötélverő  előnévvel és e nélkül 1722—95-ig  időnként  2-3,  1848-ban 23 család; E r n ő 28 é.,  Ferenc  kettő  1886-ban, *egy 1848-ban, földmívesek, Imre  v. adótiszt, Imre f. m. fia 1901. 26 é., a földmíves  1886. 33 é.  és  az  esztergályos, István gazdag jobbágy 1790, a v. adószedő 1848., majd ref. egyházi  alapítványi  pénztárnok  m.h.  1854. 46 é., a v. kapitány 1858., a v. adószedő 1860—70., II. neje Kulcsár, elköltözött;  a  tetőverő,  öreg  presbiter  él,  Mihály 1837. Sámsonból, az asztalos 1910., Pál, apa és fia, kőmi-vesek, az egyik sz. 1858. t. s építette a polg.  leányiskola házát, egy f. m. 1886., Péter, két f. m., Sámuel ügynök, m.h. 1905. 63 é., két f. m, 1859-1886-ban, Sándor f. ni. 1886., Zsigmond városi adószedő, majd  ellenőr m.h. 1890. 55 é., neje  Bereck Róza,  János  kötélverő 1753., egy Tésről 1770., egy takács 1788., egy 1811. Szentesről, egy kath. gazda 1821-ben, *két f. ni. 1848., az ács m.h. 1902. 59 é., három földmíves 1886., ezeken kívül a kérő 1870-80. t., József takács 1780. B.füredről, m.h. 1823. 67 é. — Wilheim (Willheim) cs. külföldi eredetű, hozzánk azonban Nyitráról származott, Frigyes 1812— 1900. alapos képzettségű, szorgalmas zs. h k.-i elemi iskolai kiváló tanító 1853-84. Fia, Arnold 1860—1911. febr. 12, jogtudor, ügyvéd, eleintén a »Vásárhely és Vidéké«-be, majd a »Hódmezővásárhely«-be irt nagyobb számú közigazgatási, társadalmi és politikai cikkeket. Ezeknél azonban még jelentékenyebbek ügyvédi kriminálistai munkálatai, melyek által közel s távolban, mondhatni országszerte, hirt és dicsőséget szerzett nevének. Egy ideig elnöke volt a községi isk. széknek és a zs. h. k. isk. széknek is 1890—6., gerincagy sorvadása és idegbaja idő előtt vitte sírjába, neje Berggrün Flóra; Albert zs. tanító 1839., Andor és Mór fakereskedők. Sándor, Mór fia, jogász, egy másik Nyitráról való házaló kereskedő 1848. — Willfinger Mihály cipész. — Willich Antal sz. 1766. Zsolnán, sámsoni tiszttartó 1825. — Williger István 1841. és János 1818. kath. s. lelkészek. — Willinger Pál gyógyszerész 1904. — Wimmer Ede adópénztárnok 1872., György kalapos 1846., Károly kötélverő 1853. — Vince Imre 1481., később 1795.4, 1848. 10 cs.; Bálint kovács m.h. 1897. 49 é., Ferenc csizmadia 1828., a í. m. 1886., a mészáros él, 'György takács 1787. Takácsiból, m.h. 1831. 67é., Lajos kovács, Mihály 1811. Kovácsházáról, Péter irnok m.h. 1838. 20 é., Sándor 1847—9. gimn. rektor, mint ilyen 1849. fogadta Lenkey századost Vásárhelyen, később makai tanár, batonyai lelkész, majd békési közgyám, tanügyi író, m.-h. 1882.. ht. Bánfi Janka; fiai: Ödön, az 1908-ban elhalt békési lelkész és Sándor battonyai ügyvédjelölt; egy másik Vince Sándor, eredetileg Venetziáner, ref. s. lelkész 1910 —12., azután Tolnaföldvárra költözik Wenelziáner Sándor pancsovai, majd ujsóvéi kitűnő képzettségű lelkész fia; ezen kivül vannak, a kereskedő, m.h. 1908. 76 é., és a f. m. 1886. 54 é„ János f. ni. 1780. Makóról, az ács 1904. 46 é., a ref. tanító 1846. — Windhardt Vilmos cipész 1900. — Virág 1731-1848. 2 cs. egy lakatos 1778., László kalapos 1890., Mihály 1778. Békésről, János állami el. isk. tanító sz. 1880. Szoboszlón, János f. m. fia,  József  lakatos 1811. Diószegről, m.h.  1848.  61 é.

Virágos Sándor ref. s. lelkész 1898-1900., mint radna-lippai r. lelkész nemsokára meghalt. — Visdmenszki Borbála 1806. — Viski 1795. 2, 1848. 4 cs.. Sámuel csizmadia m.h. 1867. 48 é. —- Viszkola, Tót, 1808. 1818. és ma csekély számmal. — Viszlai György külterületi ref. tanító 1896—1903., mikor is m.h. 54 é — Viszunányi 1778.

Visi Imre hírlapíró sz. 1852. — Vitéz, Uyefalvi, Lajos gimn. tanár 1855—67-ig, tőlünk Losoncra távozott lelkésznek és tanüóképezdei tanárnak, ott is halt meg. Fia, Géza jogakadémiaitanár; más családból való Lajos kőmives. — Vitkai Antal 1832. Debelliácsról, János 1780. Kecskemétről. — Wittmann Izrael zs. h. k. metsző, előkönyörgő és jegyző 1860., fiai Ferenc és Lázár kitűnő tudósok, mint fentebb (IV. 617.) láttuk, amaz sz. 1860. jan. 19. az orsz. köz. isk. tanárvizsgáló bizottság alelnöke B.pesten. — Vizes Ambruzs és István 1562. Fecskésen. — Vizessi János 1561. — Vízi 1755—78-ban, 1848. 6 cs., Ferenc, Imre, Márton, Péter, János f. m.-ek 1886., Sámuel csizmadia rab. 1863. 63 é. — *Vizkeleti Far k as 1555.,  Jakab  1558. Csomorkányon.

Vizsa 1806. — Vlád János állami polg. fiúiskolái tanító 1909—10. — Vladár Sámuel szűcs 1811. — Vlossák János vászonfestő 1853. — Voda m h. 1842. — Wodiáner, Vodjáner, Csehországból Wodiánból eredt. Legkorábban József és Jakab urad. korcsmabérlőkre találunk 1800—1813., Sámuel olajmalom-lulajdonos, zs. h, k. előljáró majd elnök 1834-53., gimn. a.-nya 100 k. 1852 bői, testvérével Józseffel együtt a Kállai-utcai 1 sz, a. lakott, utóbbik mint uradalmi regale-bérlő, később Szegeden gabna kereskedő, a ki meggazdagodván Gyomát és más nagy birtokot megvásárolta. Sámuel fiai: Sámuel és Jakab gabnakereskedők. Más ágról Hermán órás, lakatos, Márk paplankészitő, Mór orvostudor, ki a forradalom alatt halt meg, Áron, kitől Sándor szegedi ügyvéd származott és Fülöp b.pesti nyomdász, valamint Zsigmond, is, ki 1848-ban mint honvédőrmester esett el Vácon. Ez ághoz tartozik a Jakab fia Károly is, ki az első helybeli nyomtatóit hírlapot alapította és nyomta 1870. József fiai Albert, kalholizált és báróságot szerzett, Móric az osztrák-magyar bank kormányzója, ki mintegy 20 év előtt halt meg. Ennek fia, Albert báró, val. belső titkos tanácsos, főrendiházi tag, agglegény. Említést találunk még 1848. Márton kereskedőről, ki az 1880-as években mint az I. M. Á. Bizt.  társaság helybeli főügynöke halt el. — Vogei László kovács 1788., Lázár és Mayer kereskedők 1848. Aradról, Sámuel pék 1886, később korcsmáros, majd ismét pék és szatócs, Jakab aradi születési kereskedő, János tímár 1851. — Volenszki, Zvolenszki, kapitány 1848, "Lajos favágó, lengyel nemesi családból. — Volf Mór üveges és a bérkocsis élnek. — Vollfein István katona 1826. — Vomszi, Vonszi, B e n k ő 1731—42. 2 cs. — Vongó 1778. — Vonó Gergely né 1766. — Vosi 1828. — Vojtha Antal v. rendőrségi fogalmazó 1901., később 1911. a Haverda Mária-féle bünperben 8 évre elitélték. — Vojzenics Illés kereskedő 1808 — Vörös, 1. Veres. — Vörösmarti Lajos föld-mives iskolai kertész 1900. — Wranovics Tamás megyei jegyző 1727—36., József kalapos 1846. — Vukovics Imre vármegyei esküdt 1829. — Vulac 1722. — Vurm F e-re n c sebész orvos 1790.

 

 

   
Előző fejezet