Előző fejezet Következő fejezet

{011}A SZERKESZTŐ ELŐSZAVA

 

Városunk történetének másfél évszázadnál hosszabb időszakáról készült összegzést vehet kezébe az olvasó. A török kiűzésétől az 1848—1849-es forradalom és a szabadságharc bukásáig terjedő korszak történetét a kronologikusnál korszerűbbnek ítélt tematikus feldolgozásban készítettük el, az előnyök mellett vállalva annak hátrányait is, mindenekelőtt azt, hogy a szigorúan kronologikus tárgyalásmóddal szemben kevésbé képes érzékeltetni a fejlődés dinamikáját, s nem tett kiküszöbölhetővé bizonyos ismétléseket sem. Ugyanakkor ez az ábrázolás módot adott arra, hogy a város e korbeli életét megszabó fő folyamatok bemutatásával a kötet egésze komplex képet rajzolhasson Szeged 1686—1848 közti históriájáról.

Szándékunk nem egy, a további vizsgálódást feleslegessé tevő munka megírása volt, hanem a kutatások jelen állása szerint a ma igényeinek megfelelő szintézis adása. Városunk e korszakának feldolgozása nem egy ponton mélyreható alapkutatások nélkül történt meg, sőt néhány részterület alaposabb feltárását éppen e kötet megjelenésétől várjuk. Tárgyalásunknak terjedelmi korlátok és részben a forrásanyag hiányai, hézagai szabtak határt. Az arányok kialakításában ugyanakkor a kútfők és a mondandó mennyisége mellett alapvetően egy-egy témának a város életében betöltött funkciója, annak országos jelentősége játszott szerepet.

A kötet természetszerűen messzemenően támaszkodott az eddigi kutatási eredményekre. Sokban épített Reizner János monográfiájára, és szegényebb lett volna Bálint Sándor hatalmas életművének felhasználása nélkül is. Jelentős segítségünkre volt továbbá a helytörténet terén számottevő eredményeket felmutató kutatók: Giday Kálmán, Habermann Gusztáv, Juhász Antal, Oltvai Ferenc, Rákos István és mások munkássága. Köszönetet kell mondanunk a kötetünkhöz készített előtanulmányukért Dudás Bélának, Kulka Eszternek, Ruszoly Józsefnek és Skaliczky Juditnak. Köszönet illeti a lektorok lelkiismeretes munkáját, különösképpen Vörös Károly kötetlektor igényes szakmai segítségét. Köszönetet mondunk mindazoknak az intézményeknek és személyeknek, amelyek és akik az átlagosat meghaladó módon segítették a munka elkészítését, így a Csongrád megyei Levéltár munkatársainak, a Somogyi-könyvtárnak, a Móra Ferenc Múzeumnak és a {012} Magyar Országos Levéltárnak, valamint Rákos Istvánnak, Gergely Andrásnak és Juhász Antalnak. Megköszönjük Balogh György (Országos Széchényi Könyvtár) sajtófeltáró munkáját és Dóczi Andrásné gondos technikai jellegű közreműködését. Mindenekelőtt köszönet illeti Radnóti Tamás munkakörét messze túllépő sokirányú segítségét. Mindez egyben azt is mutatja, hogy a Szeged története II. kötete széles körű összefogás eredménye.

 

 

   
Előző fejezet Következő fejezet