Előző fejezet Következő fejezet

{797} RÖVIDÍTÉSEK JEGYZÉKE

 

Acta Hist. = Acta Historica. Szeged.
Acta Jur. = Acta Juridica. Szeged.
Acsddy Ignác 1896. = Acsády Ignác: Magyarország népessége a Pragmatica Sanctio korában 1720—1721. Magyar Statisztikai Közlemények. Bp. 1896.
AK. = Akadémiai Kiadó
AR. = Archivum Rákóczianum. I. osztály: Had- és belügy. I—X. Közli Thaly Kálmán. Bp. 1837—1889.
Archív. V. = Archiv Vojvodine Sremski Karlovci. Torontalska Zupa-nija. (Vajdasági Levéltár. Karlóca, Torontál megye iratai.)
Árva János 1927. = Árva János: Boszorkányperek Csanád vármegyében. Makó, 1927.
ASz. = Agrártörténeti Szemle. Bp.
AT. = Agrártörténeti Tanulmányok. Bp.
Bácskai Vera 1974. = Bácskai Vera: Fehérvár fejlődése a XVIII. század és a XIX. század elején. FMTÉ. 8. Székesfehérvár, 1974.
Bácskai VeraNagy Lajos 1978. = Bácskai Vera—Nagy Lajos : Piackörzetek a XIX. század eleji Magyarországon. Ethn. 1978/2.
Bak Borbála TSz. 1980. = Bak Borbála: Győr szabad királyi város igazgatástörténetének levéltári forrásai és terminológiai kérdései (1743—1778). TSz. 1980/4.
Bak Borbála 1980. = Bak Borbála: Győr szabad királyi város igazgatása 1743—1778. ELTE Történelem Segédtudományai Tanszék Kiadványai. Bp. 1980/2.
Bálint Nagy István 1928. = Bálint Nagy István : A boszorkányok gyógyító és rontó kuruzslásaiiól. Orvosi Hetilap Tudományos Közleményei Bp. 1928.
Bálint Sándor 1957. = Bálint Sándor: Szegedi szótár. Bp. 1957.
Bálint Sándor 1959. = Bálint Sándor: Szeged városa. Bp. 1959.
Bálint Sándor 1961. = Bálint Sándor: Adatok a szegedi határ régi birtoklástörténetéhez. In memóriám Gedeon Mészöly. Néprajzi Dolgozatok 5. Szeged, 1961.
Bálint Sándor 1962. = Bálint Sándor: A szegedi paprika. Bp. 1962.
Bálint Sándor 1964. = Bálint Sándor: A szegedi táj dohánykultúrája. Néprajzi Dolgozatok 17. Szeged, 1964.
{798} Bálint Sándor 1966. = Bálint Sándor: A Szeged-Alsóvárosi templom. Bp. 1966.
Bálint Sándor 1976 = Bálint Sándor: A szögedi nemzet. A szegedi nagytáj népélete. Első rész. MFMÉ. 1974—75. Szeged, 1976.
Bálint Sándor 1977. = Bálint Sándor: A szögedi nemzet. A szögedi nagytáj népélete. Második rész. MFMÉ. 1976—77. Szeged, 1977.
Balogh István 1962. = Balogh István: Az alföldi tanyásgazdálkodás az 1830— 40-es években. ASz. 1962.
Balogh István 1981. = Balogh István : Mezőgazdasági termelés és agrártársadalom, ill. A város az újkori rendi államban 1719— 1799. RÁcz István 1981.
Barta István 1952. = Barta István: Kossuth alföldi toborzó útja 1848 őszén. Századok 1952. 1—4.
Ber. und. Schr. = Berichte und Schreiben
Biz. közgy. ir. = Bizottmányi közgyűlés iratai.
Bánts György 1975. = Bónis György: Városigazgatás, várospolitika (1686— 1790). BpT. III.
Borovszky Samu 1900. = Borovszky Samu : Recenzió Reizner János „Szeged története I—IV." c. könyvéről. Századok 1900.
Bp. = Budapest
BU. FM. = Biblioteca Universitaria, Fondo Marsigli. Bologna.
BpT. = Budapest története III. Szerk. Kosáry Domokos. Bp. 1975.
Cam.-Adm. zu Ofen = Cameral-Administration zu Ofen
Csajkás Bódog 1944. = Csajkás Bódog : Szeged egészségügye a 18. században. Szeged, 1944.
Csákabonyi Kálmán 1960. = Csákabonyi Kálmán: Békés megyei boszorkányperek a XIII. században. Gyula, 1960.
Csizmadia Andor 1976. = Csizmadia Andor: A magyar közigazgatás fejlődése a XVIII. századtól a tanácsrendszer létrejöttéig. Bp. 1976.
CsmL. = Csongrád megyei Levéltár. Szeged.
Czakó Sarolta 1971. = Czakó Sarolta: Székesfehérvár szabad királyi város igazgatásának története 1711—1740. FMTÉ. 5. Székesfehérvár, 1971.
Czímer Károly 1929. = Czímer Károly: A Szeged Belvárosi Kaszinó százéves története (1829—1929). Szeged, 1929.
D. = Demográfia. Bp.
Danyi DezsőDávid Zoltán 1960. = Danyi Dezső—Dávid Zoltán (szerk.): Az első magyarországi népszámlálás (1784—1787). Bp. 1960.
DMÉ. = Déri Múzeum Évkönyve. Debrecen
Dudás Béla 1981. = Dudás Béla: Járványok és közegészségügy Szeged történetében. (Kézirat.) 1981. SK.
ELTE. = Eötvös Loránd Tudományegyetem. Bp.
EGI. = Egressy Gábor kormánybiztos iratai.
Eperjessy Géza 1967. = Eperjessy Géza: Mezővárosi és falusi céhek az Alföldön és a Dunántúlon. Bp. 1967.
{799} Eperjessy Géza 1982 = Eperjessy Géza: A kézművesipar Szegeden az 1848 előtti évtizedekben. TCsMT. VI. Szeged, 1982.
EPhK. = Egyetemes Philologiai Közlöny. Bp.
Érszegi Géza 1982. = Érszegi Géza : Adatok Szeged középkori történetéhez. TCsMT. VI. Szeged, 1982.
Esze Tamás 1955. = Esze Tamás: Kuruc vitézek folyamodványai 1703— 1710. Bp. 1955.
Esze Tamás 1980. = Esze Tamás : A Tisza-vonal védelme a kurucok ellen 1703-ban. Rákóczi-tanulmányok. Szerk. Köpeczi Béla, Hopp Lajos és R. Várkonyi Ágnes. Bp. 1980.
Ethn. = Ethnographia. Bp.
ÉTTK. = Értekezések a történettudomány köréből. AK. Bp.
Farkas László 1937. = Farkas László : Vedres István mérnök élete és működése. Szeged, 1937.
Feud. összeír. = Feudális összeírások.
Feyér Piroska 1981. = Feyér Piroska : A szőlő- és bortermelés Magyarországon 1848-ig. Bp. 1981.
FMTÉ. = Fejér megyei Történeti Évkönyv. Székesfehérvár.
FügediErik 1961. = Fügedi Erik: Középkori magyar városprivilégiumok. Tanulmányok Budapest múltjából. XIV. Bp. 1961.
Für Lajos 1980. = Für Lajos: A „belterjes" tanya. Pölöskei Ferenc— Szabad György 1980.
Gárdonyi Albert 1939. = Gárdonyi Albert: A polgármesteri tisztség eredete és fejlődése hazánkban. VSz. Bp. 1939.
Giday Kálmán 1957. = Giday Kálmán: Hozzászólás Tolnay György: A parasztipar kialakulása és tőkés iparrá fejlődése Magyarországon (1842—1849) c. vitacikkéhez. Századok 1957.
Giday Kálmán 1971. = Giday Kálmán : A török hódoltságtól az első világháborúig. Tápé története és néprajza. Szerk. Juhász Antal. Tápé, 1971.
Giday Kálmán 1981. = Giday Kálmán: A szegedi régió kialakulása a XIX. század első felében. Forgalmi adatok. Csongrád megyei Honismereti Híradó, 1981.
Gráfik Imre 1983. = Gráhk Imre: Az áru útja a szállítás forradalma előtt. Ethn. 1983/1.
Gulácsy Sándor 1927. = Gulácsy Sándor : Szeged mezőgazdasága. Kiss Ferenc— Tonelli Sándor—Sz. Szigethy Vilmcs 1927.
Gyimesi Sándor 1965. = Gyimesi Sándor: A telepítvényes falvak „felszabadulása". Szabó István 1965.
Gyimesi Sándor 1975. = Gyimesi Sándor: A magyar városok a feudalizmusból a kapitalizmusba való átmenet időszakában. Bp. 1975.
Hajdú Lajos 1982. = Hajdú Lajos: II. József igazgatási reformjai Magyarországon. Bp. 1982.
HBMÉ. = Hajdú-Bihar megyei Múzeum Évkönyve. Debrecen.
HBMMK. = Hajdú-Bihar megyei Múzeumok Közleményei. Debrecen.
HC. = Helytartótanácsi Cittense.
HDC. = Helytartótanács Depertamentum Civitatense.
HUJ László 1929. = Hilf László : A szegedi iparosság története. Szeged, 1929.
{800} HK. = Hadtörténeti Közlemények. Bp.
Hornyik János 1860—1862. = Hornvik János: Kecskemét város története oklevéltárral. I—IV. Kecskemét, 1860—1862.
Horváth Mihály 1864. = Horváth Mihály: Huszonöt év Magyarország történetéből. 1823—1848-ig. I—V. Genf, 1864.
Ivánkovits János 1884. = Ivánkovits János: A szegedi Alsóvárosi templom története. Szeged, 1884.
Iványi Béla 1931. = Iványi Béla: Luigi Fernando Marsigli primo esploratore della Grandé Pianura Ungherese. Bologna, 1931.
Iványi Béla é. n. = Iványi Béla : A városi jog keletkezése és fejlődése. Figyelemmel Buda és Pest városokra. Bp. é. n.
Iványi István 1885. = Iványi István: A tiszai határőrvidék 1686—1750. Bp. 1885.
Iványi István 1886. = Iványi István: Szabadka szabad királyi város története. Szabadka, 1886.
Jenőfi Éva 1932. = Jenőfi Éva: Adatok a szegedi német telepesek és céhek történetéhez. Bp. 1932.
Juhász Antal 1962. = Juhász Antal: A tiszai tutajozás és super mesterség. MFMÉ. 1960—1962. Szeged, 1962.
Juhász Antal 1975. = Juhász Antal: Adatok a szegedi tanyák kialakulásához. Ethn. 1975.
K. = Magyar Kamara.
KC. = Kamarai Civitatensia.
Kállay István 1971. = Kállay István: Székesfehérvári városi bíráskodás 1688—1790. FMTÉ. 5. Székesfehérvár, 1971.
Kállay István 1972. = Kállay István : A szabad királyi városok gazdálkodása Mária Terézia korában. Bp. 1972.
Kállay István 1973. = Kállay István: Az adózás története Székesfehérvárott a XVIII. században. FMTÉ. 7. 1973.
Kállay István 1974. = Kállay István: Székesfehérvár kiváltságlevelei. FMTÉ. 8. 1974.
Karácsonyi János 1923. = Karácsonyi János: Szent Ferenc rendjének története Magyarországon 1711-ig. I—II. Bp. 1923—1924.
Károlyi Árpád—Wellmann Imre 1936. = Károlyi Áprád: Buda és Pest visszavívása 1686-ban. Átdolgozta Wellmann Imre. Bp. 1936.
Kataszter II. = A magyar céhes kézműipar forrásanyagának katasztere. Bp. 1975. II.
Kelecsényi János 1910. = Kelecsényi János : Adalékok a magyarországi latin költészet történetéhez. EPhK. 1910.
Kenéz GyőzőSzakoly Ferenc 1984. = Kenéz Győző—Szakály Ferenc: A szegedi Palánkvárosrész 1697-es telekkönyve. TCsMT. VIII. 1984.
Kiss Ferenc 1927. = Kiss Ferenc: Szeged erdészete. Kiss Ferenc—Tonelli Sándor—Sz. Szigethy Vilmos 1927.
Kiss Ferenc—Tonelli Sándor— Sr. Szigethy Vilmos 1927. = Kiss Ferenc—Tonelli Sándor—Sz. Szigethy Vilmos : Szeged. Magyar városok monográfiája. Bp. 1927.
Kiss József 1979. = Kiss József: A Jászkun kerület parasztsága a Német Lovagrend földesúri hatósága idsjén (1702—-1731). Bp. 1979.
{801}KLÖM. XIII., XIV. = Kossuth Lajos összes munkái: Kossuth Lajos az Országos Honvédelmi Bizottmány élén. Első rész 1848. szép. tember—december. AK. 1952. Második rész 1849-január—április 14. AK. 1953.
KO. = A nagykárolyi gróf Károlyi család oklevéltára. V. 1703— 1707. Sajtó alá rendezte Géresi Kálmán. Bp. 1897.
Kolosváry SándorÓváry Kelemen 1892. = Kolosváry Sándor—Óváry Kelemen: A magyar törvényhatóságok jogszabályainak gyűjteménye. Bp. 1892.
Komáromy Andor 1910. = Komáromy Andor: Magyarországi boszorkányperek oklevéltára. I—III. Bp. 1910.
Komoróciy György 1965. = Komoróczy György: A királyi kisebb haszonvételekről Debrecen feudáliskori történetében. DMÉ. 1965.
Komoróczy György 1969. = Komoróczy György: Városigazgatás Debrecenben 1848-ig. HBMMK. 12. 1969.
Koncz Ákos 1913. = Koncz Ákos : Debrecen város régi büntetőjoga és ennek alkalmazása a különböző bűnesetekben. Debrecen, 1913.
Kosáry Domokos 1965. = Kosáry Domokos : Pest megye a kuruckorban. Pest megye múltjából I. Szerk. Lakatos Ernő. Bp. 1965.
Koroknai Ákos 1974. = Koroknai Ákos : Gazdasági és társadalmi viszonyok a dunai és tiszai határőrvidéken a XVIII. század elején. Bp. 1974.
Kovács János 1901. = Kovács János : Szeged és népe. Szeged Ethnográphiája. Szeged, 1901.
Kováts István 1981. = Kováts István : Egy szegény pórfiú önéletrajza. Bp. 1981. (Tények és Tanúk).
Közgy. Jkv. = Szeged v. Bizottmányi közgyűlésének jegyzőkönyvei. 1848—1849.
Kreutel, Richárd 1866. = Richárd Kreutel: Zwischen Paschaus und Generálén. Bericht des Osman Aga aus Temeswar über die Höhen-punkte seinen Wirkens als Diwandolmetscher und Diplomát. Hrgb. von Friedrich Kornauth und Richárd Kreutel. Graz—Köln—Wien 1866. (Osmanische Ge-schichtschreiber 5.)
LK. = Levéltári Közlemények. Bp..
Löw ImmánuelKulinyi Zsigmond 1885. = Löw Immánuel—Kulinyi Zsigmond: A szegedi zsidók 1785-től 1885-ig. Szeged, 1885.
Lugosi Döme 1927. = Lugosi Döme: A város zenei élete. Kiss Ferenc—Tonel- LI SÁNDOR—Sz. SZIGETHY VlLMOS 1927.
Lugosi Döme 1932. = Lugosi Döme: A Szeged-Alsóvárosi templom és kolostor kincsei. Szeged, 1932.
Magyarország története 1790—1848 = Magyarország története 1790—1848. V. 1—2. Szerk. Mérei Gyula.
Marczali Henrik é. n. = Marczali Henrik: II. József császár uralkodása. Nagy Képes Világtörténet. 10. Bp. é. n.
MÉ. = Művészettörténeti Értesítő. Bp.
Mem. und Anbr. = Memorialien und Anbringen
{802}MFM. = Móra Ferenc Múzeum. Szeged.
MFMÉ. = Móra Ferenc Múzeum Évkönyve. Szeged.
MGSz. = Magyar Gazdaságtörténeti Szemle. Bp.
MK. = Magyar Könyvszemle. Bp.
ML. = 1848—1849-i minisztériumi levéltár. Bp.
MtT. = Művészettörténeti Tanulmányok. Bp.
Nagy István 1971. = Nagy István: A magyar kamara. 1686—1848. Bp. 1971.
Nagy Lajos 1975. = Nagy Lajos: Igazgatás, politika (1790—1848). BpT. III.
Népgy. ir. = Népgyűlési iratok, 1848.
OL. = Magyar Országos Levéltár. Bp.
OL. 1715-ös összeírás = Conscriptio Liberae Regiaeque Qvitatis Segediensis peracta. 1715. OL. Filmtár. 3127.
OL. 1720-as összeírás = Conscriptio Liberae Regiaeque Qvitatis Segediensis peracta. 1720. OL. Filmtár. 3141.
Oltvai Ferenc 1968. = Oltvai Ferenc: Szeged múltja írott emlékekben 1222— 1945. Szeged, 1968.
Oltvai Ferenc 1976. = Oltvai Ferenc: Kistelek a telepítéstől 1848-ig. Tanulmányok Kistelek történetéből és népéletéböl. Szerk. Juhász Antal. Kistelek, 1976.
Oltványi Pál 1867'. = Oltványi Pál: A csanád püspöki megye birtokviszonyainak rövid története. Szeged, 1867.
OMF. = Országos Műemléki Felügyelőség. Bp.
Orosz István 1980. = Orosz István: A „rideg" tanya. Pölöskei Ferenc— Szabad György 1980.
Palugyai Imre 1853., 1855. = Palugyai Imre: Magyarország történeti, földirati s állami legújabb leírása. II. Szabad királyi városok leírása. Pest, 1853. IV. Békés-Csanád, Csongrád és Honth vármegyék leírása. Pest, 1855.
Pap János 1886. = Pap János: A piaristák Szegeden 1720—1886. Szeged, 1886.
Péter László 1974. = Péter László: Szeged utcanevei. Szeged, 1974.
Pozsár István 1912. = Pozsár István: A Csongrád megyei céhek története. Csongrád, 1912.
Pölöskei FerencSzabad György 1980. = Pölöskei Ferenc—Szabad György (szerk.): A magyar tanyarendszer múltja. Tanulmányok. Bp. 1980.
Rácz István 1980. = RÁcz István: A tanyarendszer kialakulása. Pölöskei Ferenc—Szabad György 1980.
Rácz István 1981. = Debrecen története 1693—1849. Szerk. RÁcz István. Debrecen, 1981.
Rákos István 1977. = Rákos István: Szőreg története újjátelepülésétől 1848-ig. Szőreg és népe. Tanulmányok. Szerk. Hegyi András. Szeged, 1977.
Rákos István 1978. = Rákos István: Gazdaság és társadalom tagozódása Szegeden (1720—1848). Acta Hist. LXII. Szeged, 1978.
Rákos István 1982. = Rákos István : Gazdasági és társadalmi viszonyok Szegeden a testamentumok tükrében (1720—1848). TCsMT. VI. Szeged, 1982.
{803} Reizner János 1884. = Reizner János: A régi Szeged I. A negyvenes évek és a forradalom napjai Szegeden. Szeged, 1884.
Reizner János 1887. = Reizner János: A régi Szeged II. A kőbárány és a kun puszták pere. Szeged, 1887.
Reizner János 1899—1900 = Reizner János: Szeged története I—IV. Szeged, 1899— 1900.
Ruszoly József 1981. = Ruszoly József: A népképviseleti önkormányzat kezdetei Szegeden (1848—1871). Előtanulmány (kézirat). SK. 1981.
Rúzsás Lajos 1966. = Rúzsás Lajos: Városi fejlődés a XVIII—XIX. századi Dél-Magyarországon. MTA. Dunántúli Tudományos Intézete. Szerk. Babics Antal. Bp. 1966.
Schematismus = Schematismus venerabilis cleri dioecesis Csanádiensis ad annum Jesu Christi. Temesvarini.
Schram Ferenc 1970., 1982. = Schram Ferenc: Magyarországi boszorkányperek 1529 —1768. I—III. Bp. 1970., 1982.
Cs. Sebestyén Károly 1927. = Cs. Sebestyén Károly: A szegedi Palánk. Szeged, 1927.
SK. = Somogyi-könyvtár. Szeged.
SKM. = Somogyi-könyvtári Műhely. Szeged.
Sz. = Századok. Bp.
Szabad György 1980. = Szabad György: A tanyára telepedés feudalizmuskori korlátai és felszámolásuk. Pölöskei Ferenc—Szabad György 1980.
Szabó István 1960. = Szabó István: Kísérletek az alföldi tanyarendszer megszüntetésére az 1780-as és 1850-es években. AT. 1960.
Szabó István 1965. = A parasztság Magyarországon a kapitalizmus korában 1848—1914. I. Szerk. Szabó István. Bp. 1965.
Szeged v. tan. ir. = Szeged város tanácsának iratai.
Szeged v. hat. 1850 = Jegyzéke sz. kir. Szeged város határa egész kiterjedésének. Készítette Maróthy Mátyás főmérnök, 1850. február 24., április 5.
Székely György 1961. = Székely György: Vidéki termelőágak és az árukereskedelem Magyarországon a XV—XVI. században. ASz. 1961.
Szeremlei Samu 1911. = Szeremlei Samu: Hódmezővásárhely története 1—III. Hódmezővásárhely, 1911.
Szf. = A CsmL. Szentesi fióklevéltára.
Szöregi ur. ir. = Szeged v. titk. lt. A szőregi uradalom iratai.
Szüts Mihály 1914. = Szüts Mihály: Szeged mezőgazdasága. Szeged, 1914.
Tagányi Károly 1897/a. = Tagányi Károly: A budai kamarai jószágkormányzóság jövedelmei és kiadásai 1686—1700. MGSz. 1897.
Tagányi Károly 1897/b. = Tagányi Károly : A budai kamarai jószágkormányzóság hivatalai 1686~-1689-ig. MGSz. 1897.
Takáts Endre 1943. = Takáts Endre: Gr. Nádasdy László csanádi püspök (1662—1729). Szeged, 1943.
tan. jkv. = tanácsülési jegyzőkönyv.
TCsMT. = Tanulmányok Csongrád megye történetéből. Szeged.
TGI. = Török Gábor polgári biztos iratai. OL.
{804} THB. ir. HN. = Szeged v. Tisza-hídi Biztosának nyilvántartásai. Híd-kinyitási naplók.
titk. It. = Szeged v. titkos levéltára.
TSz. = Történelmi Szemle. Bp.
Urbán Aladár 1955. = Urbán Aladár: Huszártoborozás a Tiszántúlon 1848 nyarán. HK. 1955.
Urbán Aladár 1973. = Urbán Aladár: A nemzetőrség és a honvédsereg szervezése 1848 nyarán. Bp. 1973.
vál. köz. jkv. = Szeged v. Választott Hites Községének (electa Communitas) ir. Jegyzőkönyvek.
Varga Ferenc 1877. = Varga Ferenc: Szeged város története I. Szeged, 1877.
Varga Ferenc 1906. = Varga Ferenc: II. Rákóczi Ferenc kora Szegeden. Kuruc világ. Szeged, 1906.
Vedres István 1799. = Vedres István: Nemes Szabad Királyi Szeged Városa megnagyobbítandó tanácsháza talapkövének letétele alkalmából készült versek. Pest, 1799.
Vedres István 1825. = Vedres István: A sívány homokság használhatása. Szeged, 1825.
Vincze Sándor 1942. = Vincze Sándor: Szeged város gazdaságpolitikája a XVIII. század első felében. Baja, 1942.
VSz. = Városi Szemle. Bp.
Wellmann Imre 1979. = Wellmann Imre : A magyar mezőgazdaság a XVIII. században. AT. 6. Bp. 1979.
Zádor AnnaRados Jenő 1943. = Zádor Anna—Rados Jenő: A klasszicizmus építészete Magyarországon. Bp. 1943.
Zsilinszky Mihály 1898. = Zsilinszky Mihály: Csongrád vármegye története. Bp. 1898.

 

 

   
Előző fejezet Következő fejezet