Előző fejezet  

TARTALOMJEGYZÉK

 

1. RÉSZ  
A SZERKESZTŐ ELŐSZAVA (Gaál Endre) 15
A KÖZIGAZGATÁS ÉS AZ IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁS SZERVEZETE (1849—1867) (Ruszoly József) 17
I. AZ ÖNKÉNYURALOM KORÁBAN (1849—1860) 19
II. AZ ÖNKÉNYURALMI RENDSZER VÁLSÁGA ÉS A PROVIZÓRIUM IDEJÉN (1860—1867) 30
   
A POLITIKAI ÉS A TÁRSADALMI KÜZDELMEK (1849—1879) 35
I. A HABSBURG-MONARCHIA ÉS AZ ALKOTMÁNYOS ELLENZÉK SZEGEDI ERŐINEK HARCA (1849—1860) (Tóth Ede) 37
II. A POLITIKAI VISZONYOK (1860—1867) (Tóth Ede) 43
III. SZEGED BEILLESZKEDÉSE A DUALIZMUS RENDSZERÉBE (1867—1879) 52
1. A közigazgatás két tisztújítás között (1867—1871) (Ruszoly József) 52
2. A pártviszonyok a baloldali városvezetés időszakában (Tóth Ede) 58
3. A kormánypárt felülkerekedése (Tóth Ede) 64
4. Az 1875. évi választás (Tóth Ede) 68
5. A politikai viszonyok 1877I78-ban (Tóth Ede) 72
   
A VÁROSKÉP ÉS AZ URBANIZÁCIÓ 1879-IG (Nagy Zoltán) 79
I. A VÁROSKÉP ÉS VÁROSFEJLŐDÉS AZ 1850—1860-AS ÉVEKBEN 81
II. A ROMANTIKA ÉS A KORAEKLEKTIKA ÉPÍTÉSZETI EMLÉKEI 92
III. VÁROSRENDEZÉS ÉS VÁROSFEJLŐDÉS AZ 1860—1870-ES ÉVEK FORDULÓJÁN 104
IV. AZ 1870-ES ÉVEK VÁROSFEJLŐDÉSE 113
1. A tőkés gazdaság fejlődésének építészeti eredményei 113
2. Szeged városképe az 1879. évi árvíz előtt 122
   
SZEGED KÜZDELME AZ ÁR- ÉS BELVIZEK ELLEN 1879-IG 131
I. A TISZA SZABÁLYOZÁSA (Vágás István) 133
II. A PERCSORA—SZEGEDI TISZASZABÁLYOZÓ TÁRSULAT (Vágás István) 139
III. AZ 1879. ÉVI ÁRVÍZKATASZTRÓFA (Vágás István—Nagy Zoltán) 144
   
SZEGED ÚJJÁÉPÍTÉSE, A MODERN VÁROSKÉP KIALAKULÁSA, AZ URBANIZÁCIÓS FEJLŐDÉS 153
I. SZEGED ÚJJÁÉPÍTÉSE 155
1. A tanács és a társadalom újjáépítési tervei (Nagy Zoltán) 155
  A körtöltés és a város feltöltése. Csatornázás, vízvezeték 157
  A város új alaprajzi szabályozása 159
2. A királyi biztosság városrekonstrukciója 162
  A királyi biztosság hivatali szervezete (Nagy Zoltán—Vágás István) 162
  Lechner Lajos terve és annak végrehajtása (Nagy Zoltán—Vágás István)  166
  A rekonstrukció építkezései (Nagy Zoltán) 173
  A polgári lakóházépítkezés (Nagy Zoltán) 180
II. AZ EKLEKTIKA KORÁNAK ÉPÍTÉSZETI ÉS KOMMUNÁLIS FEJLŐDÉSE (Nagy Zoltán) 185
III. A SZECESSZIÓS ÉPÍTÉSZET SZEGEDEN (Nagy Zoltán) 194
IV. ÉPÍTÉSZETI FEJLŐDÉS A HUSZADIK SZÁZAD KÉT ELSŐ ÉVTIZEDÉBEN (Nagy Zoltán) 200
V. URBANISZTIKAI FEJLŐDÉS, SZEGED HELYZETE ÉS RANGJA A MAGYAR VÁROSOK SORÁBAN (Nagy Zoltán) 209
   
AZ ÁR- ÉS BELVÍZVÉDELEM 1879 UTÁN (Vágás István) 219
I. AZ ÚJJÁÉPÍTETT VÁROS ÁRVÍZVÉDELME 221
II. A BELVÍZVÉDELEM 228
A MEZŐGAZDASÁG (Juhász Antal) 231
I. HATÁRHASZNÁLAT ÉS BIRTOKVISZONYOK A XIX. SZÁZAD KÖZEPÉN 233
II. A VÁROS FÖLDJEINEK HASZONBÉRBE ADÁSA. 237
1. A közlegelők bérbeadásának kezdetei 237
2. A városi földbérletek 1861—1914 között. Szeged város földbérei 243
III. A HATÁRHASZNÁLAT VÁLTOZÁSAI ÉS A FÖLDBIRTOKVISZONYOK 260
IV. ÁLLATTENYÉSZTÉS 270
1. Az állatállomány nagysága és a közlegelő használata 270
2. Az állattenyésztés módja fajták szerint 279
V. SZÁNTÓFÖLDI MŰVELÉS 289
1. A termelés feltételei 289
2. A parasztgazdaságok munkaeszközei 293
  Gabonatermesztés  303
VI. SZŐLŐ- ÉS GYÜMÖLCSTERMESZTÉS 312
VII. ERDŐGAZDÁLKODÁS 325
VIII. A TANYÁSGAZDÁLKODÁS 329
   
A KÖZLEKEDÉS ÉS SZÁLLÍTÁS. A POSTA FEJLŐDÉSE (Lugosi gondolkodásmód) 337
II. VASÚT 346
III. A VÁROSI TÖMEGKÖZLEKEDÉS 358
IV. KÖZUTAK 368
1. Állami utak 368
2. Törvényhatósági utak 368
V. POSTA 371
   
A KERESKEDELEM, A HITELÜGY, AZ IPAR 377
I. SZEGED KERESKEDELMIES IPARI NÉPESSÉGE (Kápolnai Iván) 379
II. KERESKEDELEM (Kápolnai Iván) 381
1. Általános áttekintés 381
  Erdészeti és bányászati termékek kereskedelme  387
2. Élelmiszer, italok és élvezeti cikkek kereskedelme 389
  Egyéb árucikkek kereskedelme 391
3. Kereskedelmi intézmények 394
III. HITELÜGY (Kápolnai Iván) 399
1. Általános áttekintés 399
2. Fontosabb üzletágak 402
  Jelzálogkölcsönök 405
3. A jelentősebb szegedi bankok és takarékpénztárak 407
  1890 után létesült bankok és takarékpénztárak  
IV. KÉZMŰIPAR, KISIPAR (Juhász Antal)  
2. A kézműipar szerkezetének változásai. A kézműves kisipar ágazatai 424
  Egyéb iparágak 440
V. KÖZÉP- ÉS NAGYIPAR (Kápolnai Iván) 446
1. Általános áttekintés 446
  Ágazati szerkezet, foglalkoztatottság 451
2. Iparágak, ágazatok 453
  Gép-, műszer- és villamossági ipar  454
  Faipar 461
  Nyomdaipar 469
   
SZEGED TÁRSADALMÁNAK SZERKEZETE 487
I. A NÉPESSÉGNÖVEKEDÉS (Kováts Zoltán) 489
1. A népességnövekedés évtizedenként 489
II. A KÖZEGÉSZSÉGÜGY (Dudás Béla) 530
III. AZ AGRÁRNÉPESSÉG SZERKEZETE ÉS TERÜLETI MEGOSZLÁSA (Juhász Antal) 550
IV. A PARASZTSÁG ÉLETMÓDJA ÉS TÁRGYI ELLÁTOTTSÁGA (Juhász Antal) 557
V. A TANYAI KÖZBIZTONSÁG, BETYÁR VILÁG (Szabó Ferenc) 566
1. A közbiztonság zavarai, a Bach-rendszer intézkedései 568
2. Az 1860-as évek betyárhullámai 576
3. Ráday Gedeon királyi biztossága 579
VI. A POLGÁRSÁG FEJLŐDÉSE, RÉTEGZŐDÉSE, ÉLETKÖRÜLMÉNYEINEK FŐ VONÁSAI (Gaál Endre) 583
1. A tőkés nagypolgárság 586
2. Az értelmiségiek. A közép- és kispolgárság 601
VII. A MUNKÁSOSZTÁLY KIALAKULÁSA, TÁRSADALMI TAGOZÓDÁSA (Gaál Endre) 621
   
2. RÉSZ  
A KÖZIGAZGATÁS ÉS AZ IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁS A DUALIZMUS ÉVTIZEDEIBEN (1872—1918) 637
I. AZ ÁLLAMI KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁSI SZERVEK SZEGEDEN (Ruszoly József) 639
II. A VÁROSI SZERVEZET REFORMJAI (Ruszoly József) 648
III. ÁLLANDÓSÁG ÉS VÁLTOZÁS A VÁROSI SZERVEZETBEN (Ruszoly József) 667
IV. A VÁROSI HÁZTARTÁS (Gaál Endre) 690
V. A VÁROSI LEVÉLTÁR (Gaál Endre) 701
   
A POLITIKAI ÉS TÁRSADALMI KÜZDELMEK 1879—1918 KÖZÖTT 705
I. A POLITIKAI ÚTKERESÉS A MODERNIZÁLÓDÓ VÁROSBAN (1879—1890) (Tóth Ede) 707
1. Pártharcok Tisza Lajos szegedi működése idején. 707
2. A kormánypárti politikai befolyás megerősödése az 1880-as 713
II. A DUALISTA RENDSZER VÁLSÁGÁNAK KEZDETI TÜNETEI SZEGED POLITIKAI ÉLETÉBEN (1890—1904) (Tóth Ede) 718
1. A politikai erőviszonyok az 1890-es évek közepéig. 718
2. A pártcsoportosulások átrendeződése, a politikai harcok kimenetele 721
III. AZ ELLENZÉKI CSOPORTOK KÜZDELMEI AZ 1905—1906. ÉVI POLITIKAI VÁLSÁG IDEJÉN AZ ALKOTMÁNYOS RENDSZER VISSZAÁLLÍTÁSÁÉRT (Tóth Ede) 733
IV. A SZABADELVŰ POLITIKA MEGÚJULÁSI KÍSÉRLETEI (1907—1914) (Tóth Ede) 740
1. A koalíciós kormány időszaka. 740
2. A politikai összeütközések főbb mozzanatai Szegeden (1910-1914) 745
V. A MUNKÁSSZERVEZKEDÉS ÉS MUNKÁSMOZGALOM KEZDETI IDŐSZAKA (1890 VÉGÉIG) (Gaál Endre) 756
VI. A MUNKÁSSZERVEZKEDÉS ÉS MUNKÁSMOZGALOM AZ 1890-ES ÉVEK ELEJÉTŐL 1904 VÉGÉIG (Gaál Endre) 770
1. A szakmai szervezkedés 770
2. A szociáldemokrata politikai mozgalom. 779
VII. AZ 1905—1906. ÉVI MUNKÁSMOZGALMAK (Gaál Endre) 790
VIII. A SZAKSZERVEZETI MOZGALOM (1907—1914) (Gaál Endre) 803
IX. A SZOCIÁLDEMOKRATA POLITIKAI MOZGALOM (1907—1914) (Gaál Endre) 822
X. SZEGED A VILÁGHÁBORÚBAN. A POLITIKAI VISZONYOK. AZ ŐSZIRÓZSÁS FORRADALOM GYŐZELME (1914—1918) (Tóth Ede—Gaál Endre) 841
   
AZ ŐSZIRÓZSÁS FORRADALOM ÉS A TANÁCSKÖZTÁRSASÁG IDŐSZAKA (Gaál Endre) 867
I. A SZEGEDI VISZONYOK A PROLETÁRFORRADALOM GYŐZELMÉIG 869
1. A Szegedi Nemzeti Tanács. Közigazgatás és hatalmi viszonyok Idegen katonai megszállás 869
2. Szociáldemokrata és polgári szervezkedések 877
3. A proletárforradalom szegedi erőinek szerveződése 885
II. A PROLETÁRDIKTATÚRA KÍSÉRLETE. A FORRADALMI SZERVEK TÁVOZÁSA 895
III. A TANÁCSKÖZTÁRSASÁG SZEGED KÜLTERÜLETÉN 900
IV. AZ ELLENFORRADALOM FELÜLKEREKEDÉSE SZEGEDEN 907
   
EGYHÁZ ÉS KULTÚRA 919
I. AZ EGYHÁZAK SZERVEZETE (Magyarka Ferenc) 921
1. A római katolikus egyház 922
2. Az izraelita felekezet 930
3. A református egyház 933
5. A görögkeleti szerb egyház 934
6. A kisegyházak 935
II. AZ ISKOLAÜGY 938
1. A nép- és középfokú oktatás és intézményei (Szabó Tibor) 938
2. Harc az egyetemért (Tóth Ede) 971
III. A KÖNYVKIADÁS ÉS KÖNYVTERJESZTÉS (Bezerédy István) 976
1. A szegedi könyvkiadás 976
IV. A KÖNYVTÁRAK ÉS A MÚZEUM (Bezerédy István) 987
1. Egyesületi, egyházi, iskolai könyvtárak. Az első közkönyvtár 987
2. A Somogyi-könyvtár és a városi múzeum 994
V. A VÁROS KORSZAKBELI TÖRTÉNETÍRÁSA (Gaál Endre) 1004
VI. IRODALMI ÉLET, ÚJSÁGOK 1015
1. Az irodalmi élet (1849—1892) (Nacsády József) 1015
2. Az irodalmi élet (1892—1919) (Baranyai Zsolt) 1038
3. A Dugonics Társaság története 1920-ig (Baranyai Zsolt) 1064
4. A sajtó (1849—1919) (Nacsády József—Baranyai Zsolt) 1075
VII. SZÍNHÁZ, MOZI (Kovácsné Nagymihály Ágnes) 1086
1. A szegedi színjátszás az önkényuralom időszakában 1086
2. A kiegyezéstől az új színház átadásáig 1089
4. A város színjátszása 1886—1919 között 1094
VIII, A ZENEI ÉLET (Berényi Bogáta) 1107
1. A dalárdák 1110
2. A zeneiskola és a hangversenyélet 1115
3. A katonazenekarok, a zenekedvelők egyesülete 1119
4. A szegedi cigányzenekarok 1121
IX. FESTÉSZET ÉS SZOBRÁSZAT (Szelesi Zoltán) 1123
   
SPORTÉLET (Gaál Endre) 1139
I. A SZERVEZETT SPORTÉLET KIBONTAKOZÁSA 1141
II. A VILÁGHÁBORÚTÓL 1919 NYARÁIG 1154
   
RÖVIDÍTÉSEK JEGYZÉKE 1157
FÉNYKÉPEK JEGYZÉKE 1163
GRAFIKAI MELLÉKLETEK JEGYZÉKE 1169
SZEMÉLY- ÉS FÖLDRAJZINÉV MUTATÓ 1173

 

 

   
Előző fejezet