Előző fejezet Következő fejezet

A százesztendős jövendőmondó

 

Új hajnal űzte el az éj sötétségét,

Új nap oszlatta el a köd szürkeségét,

Új év hatolt át a nagy mulandóságon

S egy új reménnyel im' több van a világon.

Pólyája hófehér, csipkéje zúzmara,

Takaróján még jégvirág van kivarrva,

De édesen mosolyg szeme, szájacskája,

Mihelyt szeretettel tekintesz reája.

Magyar nép! Árpádnak ezer éves népe!

Jer s egy „Isten hozott"-at kiálta feléje.

Miért a keserves, kínos elbágyadás,

Tétlen vágyakozás, félelem, lemondás?

Mért a pusztulásnak átkos megszokása,

És az elbukásnak rút nembánomsága?

Hisz e nemzet, élő Istenednek nemzete,

Ki vész a viharból mindig révbe vezette.

Ne hagyjon el tehát senkit a bizalom,

Ne lankaszszon senkit el a gond, siralom.

Hevüljön föl a szív, lendüljön a lélek,

A létért küzdeni kénytelen minden féreg

Munkára fel, bátran! erőt adjon a múlt,

El nem veszhet soha, ki belőle okúit:

A jövő iránti reménytelenséget.

Győzze le a jelen kötelességérzet.

Aki minden dolgát edzett karral végzi,

S az élet folyását tétlenül nem nézi:

Az büszkén hordhatja itthon is a fejét

S honán kívül máshol nem keresi üdvét;

Jó-balsorsban ajkán csak egy ének zendül:

„Légy híve... Hazádnak rendületlenül."

Duna-Tisza partján a ki Istennek él,

Istent kérve dolgozni akar s nem henyél:

Az 0 segítségével bizton boldogul,

Nem az Úr változott, hanem az emberek,

Kik áldásra többnyire érdemetlenek.

Ám ki visszatér az ősi erényekhez,

Az áldozni kész megváltó szeretethez:

Annak nem hangzik el pusztában imája,

S megelégedést szül majdan a munkája.

Tartsátok ezt észben s figyeljétek meg jól,

Száz éves jóslatom ez évre miként szól,

Mert az Idő hozzánk magát soh'sem szabja,

S így alkalmazkodjunk inkább mi hozzája.

Tél

„A tél hagyján! de a szele nagyon gonosz."

E közmondás januárban sok bajt okoz.

Egyik farkas majd a másikat megeszi,

S a tüzelőt, kinek elfogy, drágán veszi.

Bőven lássad el hát minden jóval házad,

Mert bolond az, a ki télben csinál házat.

Újév napján ugyan szép lesz a hajnalpír,

De ez bizony egész évre szóló rosz hír,

S örömtől csak akkor ragyogjon orczátok:

Ha Ágnes és Vincze fényt árazst reátok.

Az ő napsugaruk bort és buzát igér,

Ha még olyan kemény is hosszú is a tél.

A szorgalom minden csorbát kiköszörül,

Gond nem leselg munkás ember háza körül.

A törekvés, Isten szent parancsolatja.

Kenyérnek a jóízt, a verejték adja.

Tavasz

Tavasz a Természet aranyifjusága,

Ámde kincseit nem szórja léhaságra.

Lehellete balzsam, fénysugara élet,

melytől minden fűszál termelésre éled

Hajnalának arany van piros szájában,

Az kapja, kit mezőn talál a munkában.

Gyertyaszentelőkor bár meleg lesz a nap,

S így a föld Özsébkor havat még bőven kap,

De Gábor főangyal zöld szint lehel rája,

S rögtön virágdíszt nyer minden bokor ága.

Vetését a gazda gyönyörei nézi majd,

S boldogan látja, hogy rétje is bőven hajt,

Mert hűvös és nedves lészen Május hava,

S ettől származik a jó szénának java.

Nyár

Nehéz módot szabni az időjárásnak,

Sokszor ellensége az egyik a másnak,

Olykor édes anya, olykor meg mostoha,

De czél nélkül és roszra nem tanit soha.

Módját ha kilessük s intelmét követjük,

Különösen nyárban, nagy hasznát vehetjük.

Hat hétnek mivoltját szabja meg szent Medárd,

S csak János-nap után okoz az eső kárt.

Ha Junius száraz, megtelik a hordó,

Ha Július nedves, sír a kéve-hordó.

Augusztusban a pók hálóját ha tépi,

Buzáját a gazda nagy gyorsan kicsépli,

Mert a idő egy-kettőre rosszra fordul,

A mezők munkása bármiként is dúl-fúl.

Ősz

Az idő folyton foly s meg nem eszi a moly

Ámde a ki máról holnapra se gondol,

Az ősz hamarosan majd észre téríti,

S szűrét a szükségnek utjára téríti.

Mert a termésnek betakarítására

Az idén csak kevés jó nap marad hátra.

Szent Mihálykor légy kész az őszi vetéssel,

Mielőtt az erdőt sűrű köd födi el.

Nedves Októberre, November havában,

A hideg, fogolyként ott fog a szobában.

S bár nem marad délig a reggeli vendég,

De a fagyból több lesz, mint amennyi elég

Ám ki minden dolgát idejében végzi:

Az idők ínségét az meg alig érzi.

 

  
Előző fejezet Következő fejezet