Előző fejezet Következő fejezet

Tabi kaleidoszkóp

 

Egy közösség tágan értelmezett kultúrája alapvetően kettős pilléren nyugszik: az elődöktől megörökölt tudáson, és azon, amelyet az egyén és a társadalom maga teremtett azáltal is, hogy a korábbi százados tapasztalatokat bölcs belátása szerint szerves egységbe alkotta a jelenkor eredményeivel és tapasztalataival. Olyan összetett és bonyolult folyamat ez, amelynek végső értékelését mindig az utókor végzi el, amely kellő történelmi távlatból mutat rá a helyes vagy helytelen döntésekre aszerint, hogy saját kultúrájába, az egyén és a közösség életébe mennyit építhet be haszonnal.

Jelen írással én sem vállalkozom többre, mint hogy mozaikszerűen felidézzem az elmúlt esztendők eseményeit Tabon. Sokkal inkább a kronológiát tartva szem előtt, mint a tematikus összefoglalót. Az 1990. évi demokratikus változások, az önkormányzatiság létrejötte a képviselő-testületet válaszút elé állította. Döntenie kellett: a szolgáltató szerepet vállalja-e fel a közösség javára, vagy a vállalkozó önkormányzat útját járja. Az utóbbit túlságosan kockázatosnak találta, s az etikus magatartás sem emellett szólt. A vállalkozás mindig kockázat is, s önkormányzati vagyont kockáztatni aligha lett volna etikus. Ezzel szemben a szolgáltató szerepkör nem zárja ki a vállalkozások támogatását, amely elsősorban infrastrukturális és helyi rendeletekben is szabályozott kereteket biztosít a vállalkozások megindításához, A pénzintézetek hitelkostrukcióikról tájékoztatnak, a vállalatok, szövetkezetek vezetői a „több lábon állás"-ról beszélnek.

Alig pár hónap telik el a választások után, amikor a helyi lap arról tudósít, hogy szabadidős központ és üdülőfalu épül a Jabva-völgyben, Lullán. Negyvenhat hektár felületű mesterséges tóról, nyugat-európai színvonalú szolgáltatásokról, nagyarányú foglalkoztatási tervekről szólnak. Szinte már látjuk a napfényben úszó luxus-falut, amikor Tab és térsége fölött sötét felhők gyülekeznek... Átalakul a VIDEOTON Tabi Gyáregysége, de lehet, hogy meg is szűnik - beszélik. Eközben kemény csaták zajlanak a képviselő-testületi üléseken a Tabtól való elválás kapcsán a vagyonmegoszlás miatt. Négy önkormányzat, Lulla, Sérsekszőlős, Torvaj és Zala úgy dönt, hogy nem szakít el minden szálat. Az önkormányzati hivatali teendők ellátásává! Tab polgármesteri hivatalát bízzák meg. Hét további község teljesen függetleníti magát. Már-már bíróságra kerül a vagyonmegosztás ügye, amikor végre megegyezés születik.

A VIDEOTON megszűnésével százak válnak munkanélkülivé akkor, amikor a tabi leányvállalatok is átalakulóban vagy megszűnőben vannak. Országos viszonylatban is hatalmas a munkanélküliség nemcsak Tabon, hanem a térségében is.

A rendelkezésre álló anyagi eszközöket elsősorban a kötelező ellátással összefüggő feladatokra kell fordítani, s ezek: egészséges ivóvízellátás, alapfokú oktatás, egészségügyi és szociális alapellátás, helyi közutak fenntartása, stb. - fogalmazódik meg a képviselő-testület 1991. évi munkatervében. A testület önként vállalt feladatokat is ellát, mint például az épített és természeti környezet védelme, lakásgazdálkodás, közterület-fenntartás, óvodai és bölcsődei ellátás. Koordináló szerepével közreműködik a foglalkoztatási gondok megoldásában, a közhasznú munka fejlesztésében, segíti a gazdaságszervező tevékenységet.

Ezév őszén új iskolát avat a város. A nyolc tantermes új létesítményben 230 tanuló kezdi meg a tanévet.

Mindinkább világossá válik: a gondok nem állnak meg a települések határán, az önkormányzatok szövetkezése közös érdek. Októberben tizenhárom önkormányzat megalakítja a Koppány-völgyi Önkormányzatok Érdekvédelmi Szövetségét, egyidejűleg Tab tagságot vállal a Kisvárosok Országos Érdekszövetségében és a Települési Önkormányzatok Országos Szövetségében is.

Október 30-án emlékművet avatnak Tab polgárai. „Kései siratóra gyűltünk össze a halottak napján. A II. világháborúban elpusztultakra emlékezni. Szorító torokkal állunk itt az emlékmű előtt, dadog a szó és dobog a szív. Könnyes szemmel nézünk vissza és idézzük föl a háború borzalmait és annak áldozatait. A politika kényszere hallgatásra ítélte a nemzetet. Nem sirathattuk el halottainkat." - mondta a szónok, dr. Szili Ferenc, a Somogy Megyei Levéltár igazgatója. Dr. Takács Lajos esperes szentelte fel az emlékművet, amelynek megvalósulását jelentős összeggel támogatták a tabi polgárok.

A képviselő-testület az 1992. év fő feladatait a következőkben jelöli ki: Tovább kell erősíteni az önkormányzatiságot szemben a helyhatósági szereppel, s fejleszteni kell a szolgáltató önkormányzatiságot. El kell végezni az önkormányzat vagyonának megállapítását, felmérését, s meg kell találni a legjövedelmezőbb hasznosítási formákat akár bérbeadásról, akár vállalkozásba vitelről, akár értékesítésről van szó. Valós tulajdonlást kell elérni. Valamennyi tevékenységi formát átvilágító, és a mérleget egyensúlyba hozó gazdálkodást kell folytatni. Közösséget szolgáló célként fogalmazódik meg a piac- és vásártér végleges kialakítása és folyamatos működtetése. Az önkormányzat alapvető feladatának tekinti az alapintézmények megfelelő működésének biztosítását, a lakosság megfelelő szintű egészségügyi ellátását, az új lakásrendelet megalkotását. A súlyos munkanélküliség miatt kiemelten fontosnak tartja a foglalkoztatási lehetőségek bővítését, s az utóbbi miatt fontosnak tartja a vállalkozói alközpont létrehozását a magánvállalkozók segítésére. Megkülönböztetett figyelmet kíván fordítani a testület a szociális okból hátrányos helyzetbe került családokra. Az önkormányzati munka hatékonyságának növelése érdekében megfogalmazódik: a testületi döntések előkészítése során - a társadalmi viták, közvélemény-kutatás és érdekegyeztető módszerek alkalmazásával - együtt kell működni a társadalmi szervekkel, egyesületekkel, civil szervezetekkel, gazdasági egységekkel. Az év folyamán a képviselő-testület egyebek mellett fő napirendként foglalkozik a környezetvédelem helyzetével, rendeletet alkot a közterületek tisztántartásáról, a Tab Városért Emlékplakett adományozásáról, a piac és vásártartás rendjéről, az önkormányzat rendelkezésére álló lakások elosztásáról stb.

Még ezév elején elkészül az 1992-1994-ig szóló szabadművelődési feladatterv, amely már számol a civil szervezetek létrejöttével, s ezzel egy időben a testület cselekvési programot fogad el a gyermek és ifjúságvédelmi, valamint a szociálpolitikai feladatok ellátására. Az éves tervnek megfelelően a PHARE-program kedvezményeit is felhasználva létrehozott Magyar Vállalkozásfejlesztési Alapítván) egyik alközpontjaként 1992. áprilisától Tabon megkezdi működésé a Vállalkozói Iroda, amely közreműködik a gazdasági vállalkozások indításában.

Kiépül a városban a kábeltelevíziós hálózat, amely anyagi okokból sok gonddal küszködik indulásakor.

Áprilisban a képviselő-testület tájékoztatót hallgat meg a város bűnügyi-közbiztonsági helyzetéről, amelyből kiderül: a köztörvényei bűncselekmény kategóriát alapul véve kisebb-nagyobb csökkenés tapasztalható a személy, a közlekedési, az államigazgatás-igazságszolgáltatás, közélet tisztasága, a gazdasági és személyi javak elleni cse lekményeknél. Nagyobb a növekedés a társadalmi tulajdon sérelme-' re elkövetetteknél, stagnál a házasság-, család- és nemi erkölcsöt sértő eseteknél. Személyek javait illetően 28, társadalmi tulajdon sérelmére 23 bűncselekményt követtek el. A vagyon elleni bűncselekmények közül leggyakoribb a lopás, a betöréses lopás. Ebben az évben (1992) a városban legjobban veszélyeztetettek voltak a kereskedelmi és vendéglátóipari egységek, családi házak, tömblakások, présházak, gépkocsik és telefonfülkék. A közlekedési bűncselekmények száma az előző évihez (8) képest csökkent (3). A társadalmi és személyi tulajdonban okozott kár összege 1,5 millió forint.

Az előzőekkel is összefüggően megalakul Tabon az Önvédelmi Egyesület, amelynek célja: bűncselekmények megelőzése, a vagyonvédelem érdekében önkéntes tevékenységet kifejtő vagy vállaló állampolgárok összefogása, rendszeres tevékenységük összehangolása, a lakosság biztonságérzetének növelése.

Egészen más céllal, de egy másik egyesület is megkezdi működését: a Tabi Hegyközség, amely hetven alapító taggal hozza létre szervezetét.

Figyelemmel arra, hogy a VIDEOTON megszűnésével és más vállalatok átalakulásával együtt járó munkanélküliség 1992-ben nem mutat csökkenést, a képviselő-testület a térség foglalkoztatási helyzetéről szóló tájékoztatás meghallgatását követően kimondja: A munkanélküliség struktúráját meg kell vizsgálni, elsősorban a nők helyzetét, és részükre átképzést kell biztosítani. A város vezetői továbbra is folytassanak tárgyalásokat abból a célból, hogy a volt VIDEOTON utódlásának kérdését megoldják, s ott mielőbb termelési tevékenység kezdődjék.

Miközben a város egyik nagy gondjának megoldásán fáradozik, május 16-án ünnepélyes órákra is sor kerül. Az előzmény annyi, hogy Csicsery-Rónay István, Zichy Mihály dédunokája és Tab Város Önkormányzata létrehozzák a Zichy Mihály Alapítványt azzal a céllal, hogy méltóképpen ápolják a nagy művész emlékét, gondozzák és lehetőség szerint bővítsék a zalai emlékmúzeum gyűjteményét és kiadványokkal is népszerűsítsék azt. Csicsery-Rónay Istvánnak sikerült több Zichy-alkotást Zalára hozni. Az ünnepi kiállítás megnyitójára díszvendégként Göncz Árpád, a Magyar Köztársaság elnöke érkezett, akit hivatalosan Csicsery-Rónay István, Farkas István Tab polgármestere, Szarka László Zala község polgármestere és képviselői fogadtak. Az ünnepi műsorban közreműködtek: Balogh Emese, Faragó Laura, Jancsó Adrienne előadóművészek, Legány Dénes zongoraművész és Erdélyi Zsuzsanna néprajzkutató.

Ugyancsak ünnepélyes aktusra került sor két hónappal később, amikor tabi delegáció utazott a Székelyföldre, a Hargita megyei Tusnádfürdőre. E településsel Tab városa a romániai forradalmat követően teremtett testvérvárosi kapcsolatot. A delegáció 1992. júliusi utazásának célja volt a testvérvárosi szerződés aláírása, mely oklevél a következőket tartalmazza: „A Hargita megyei Tusnádfürdő (Románia) és a Somogy megyei Tab (Magyarország) városok önkormányzatai képviseletében Miklóssy Attila tusnádfürdői és Farkas István tabi polgármesterek a testvérvárosi kapcsolatot ezen okirattal megerősítik Kijelentik, hogy a két város javára az együttműködést különösen a következő kereten belül valósítják meg: családi kapcsolatok elmélyítése, a polgárok találkozásainak elősegítése; művelődési és oktatási tapasztalatcserék, egészségügyi megsegítés, városüzemelés fejlesztése, gazdasági és kereskedelmi kapcsolatok létesítése piaci alapon, turisztikai kapcsolatok fejlesztése. A megfogalmazott célok a városi önkormányzatok képviselőinek akaratával egyeznek. (Polgármesterek aláírása.) Az oklevelet Hargita megye prefektusa, Pataki Imre is ellátta kézjegyével. Az oklevél kelte: 1992. július 4.

Egy hónappal később, augusztus 19-től négy napig Tabon tartózkodott a Hargita Néptáncegyüttes, amely Csíkszeredáról érkezett. Színvonalas produkciójukat hatalmas tapssal jutalmazta a tabi közönség.

Októberben a testvérváros, Tusnádfürdő hivatalos delegációja látogatott Tabra, ahol a delegáció vezetői aláírták az 1993-ra szóló feladattervet.

Néhány héttel korábban került sor a II. sz. Általános Iskola tornacsarnokának felavatására. A hetven millió forintos beruházásból felépült korszerű tornacsarnok avatásának díszvendége volt dr. Horváth Balázs, a sportügyekért is felelős tárcanélküli miniszter, valamint két olimpikon, Egerszegi Krisztina és Szalay Andrea. Somogy megyéből megtisztelte jelenlétével az ünnepséget dr. Gyenesei István a Megyei Közgyűlés és a Somogy Megyei Olimpiai Bizottság elnöke, dr. Fekete Gábor, a Köztársasági Megbízott Területi Hivatalának vezetője és több más vezető személyiség.

Sok-sok évi szünet után, 1992-ben hagyományőrző szüreti felvonulást szerveztek a Tabi Hegyközség védnökségével. A látványos felvonulást nagy érdeklődés kísérte.

Az önkormányzat erőfeszítései az év végére biztató eredményeket hoztak. Farkas István polgármester év végi számvetésében jelenthette: Öröm számunkra, hogy a Philips és a Hui cég házasságából létrejött ECOPLAST megjelenésével lehetőséget teremthettünk arra, hogy megkezdődjék a munkanélküliek egy részének foglakoztatása. Bízzunk abban, hogy mielőbb növelhető lesz a felvételre kerülők száma és más foglalkoztatási lehetőségeket is képesek leszünk teremteni. A gondok között azonban továbbra is az elsők között szerepelteti a szociálisan hátrányos helyzetbe került családok és egyének szociális körülményeinek javítását, a pályakezdő fiatalok munkába állítását. A valós tulajdonlással kapcsolatban a polgármester kiemeli: az ingatlanok visszaadásáról megállapodtunk az egyházak képviselőivel.

A csirázó demokratizmus szellemében teret és helyet kaptak a különböző pártok által szervezett fórumok. A város vezetése pártállásra való tekintet nélkül tisztelettel fogadta Tab vendégeként Sárossy László államtitkárt, Torgyán József pártelnököt, Horváth Balázs minisztert, Keleti György országgyűlési képviselőt, Kovács Pál alelnököt, Zwack Péter pártelnököt. Zalai látogatása alkalmával, ha rövid időre is, Tabra látogatott Göncz Árpád köztársasági elnök, aki megtekintette Nagy Ferenc fafaragó népművész galériáját.

Az 1992/93-as év fordulójának napjaiban pezsgő élet folyik a Művelődési Központban. Az évadzárást az amatőr művészeti csoportok kezdik. Hazafias tartalmú műsoros esttel avatják fel a felújított klubszobákat. December 16-án a szakközépiskolások „Ki mit tud?" vetélkedője adja az ünnepek előtti vigalom tartalmi részét. Tizenhetedikén a Kereszténydemokrata Néppárt rendez karácsonyi műsoros délutánt a balatonboglári és a kaposvári középiskolások, cserkészek közreműködésével. Egy nappal később a Nyugdíjasok Klubja tartja hagyományos karácsonyi délutánját, este a Zeneiskolások alkalomhoz illő ünnepi koncertjében gyönyörködhetnek az érdeklődök. Néhány nap múlva a Mozgáskorlátozottak Klubja rendez bensőséges hangulatú karácsonyi ünnepséget. December 25-től táncmulatságra invitálják a közönséget.

A következő esztendő (1993) februárjában folytatódik a kulturális munka. Iskolai könyvtárat avatnak a II. sz. Általános Iskolában kétezer kötettel. Az avatáson Csapó György színművész ad nagysikerű irodalmi műsort.

Ezév elején rendőrőrsöt avatnak Tabon. Ezután az őrs megnövekedett létszámmal, 16 fővel látja el a szolgálatot városunkban és térségében. Májusban beszámolót hallgat meg a képviselő-testület a foglalkoztatás helyzetéről, amelyből kiderül: a foglalkoztatási helyzet nagymértékű romlása 1992. elejétől tapasztalható a VIDEOTON és a Tabi Téglagyár teljes leépülésével. A körzetben 1992. I. negyedévében 1600 fő fölé nőtt a munkanélküliek száma, ennek valamivel több .mint egynegyede, 440 fő volt tabi. Az év vége felé számuk tovább nőtt, 1993. májusára elérte az 1660 főt, ebből tabi 500 fő. A munkanélküliségi ráta ekkor 18,9 %, 12 %-kal magasabb a megyei átlagnál, s kétszerese a megyében lévő városok átlagának.

Az 1991. december 11-én megszűnt VIDEOTON helyén két új Kft alakult: az ECOPLAST Kft és a HTR Kft. Terveik szerint az 1993. év végén már 300 fő foglalkoztatását oldhatják meg, de 30 éven aluliak és olyanok jelentkezését várják, akik a többműszakos munkarendet is vállalják. Miközben itt megcsillan a foglalkoztatás reménye, a II. sz, Napköziotthonos Óvoda dolgozói között zavar keletkezik abbéli félelmükben, hogy ők is utcára kerülnek. A római katolikus egyház ugyanis visszaigényelte és vissza is kapta ingatlanát. Az óvónők egzisztenciális gondját az I. sz. Napköziotthonos Óvoda oldotta meg az önkormányzat támogatásával oly módon, hogy átvette a dolgozókat az egyház pedig megkezdhette a katolikus óvoda szervezését. Ennyi feszültség közepette sem maradhatott el a Tabi Hegyközséj hagyományos borversenye. A bortermelő gazdák 35 borral neveztek, s a borokat szakmai zsűri bírálta el.

Tab Város Önkormányzata és a Zürichi Magyar Történelmi egyesület 1993. augusztusára egyhetes történelmi iskolát hirdetett. Az iskola felhívását négy földrész 16 országában összesen 20 magyar nyelvű újság közölte. Az iskola védnöke Max B. Dahinden Svájc magyarországi nagykövete, dr. Gyenesei István a Somogy Megyei Közgyűlés elnöke, Farkas István Tab polgármestere és dr. Csihák György a Zürichi Magyar Történelmi Egyesület elnöke volt. Az ünnepélyes megnyitón jelen volt C. Tóth János kormányfőtanácsos a Határon Túli Magyarok Hivatala képviseletében, Jónás József a Somogy Megyei Közgyűlés hivatalvezetője és Farkas István Tab város polgármestere, Az oktatásban hét országból (Amerikai Egyesült Államok, Ausztrália, Ausztria, Kína, Magyarország, Svájc, Thaiföld) 29 előadó vett részt. A 148 hallgató két világrész 8 országából érkezett.

Kevéssel a történelmi iskola után a Művelődési Központ amatőr képzőművészeti tábort indított, amelynek helyszíne Zala község volt A 26 résztvevővel szervezett tábort Bóka Dezső festőművész és Boén Lászlóné rajztanár vezette.

Októberben küldöttség utazott a németországi Dettenhausenbe azzal a céllal, hogy tárgyalásokat folytasson a község vezetőivel partnerkapcsolat létesítéséről. A találkozón megfogalmazódott: a két település kapcsolatában továbbra is kiemelt szerepet kap a sport. Folytatódik a labdarúgók közötti hagyományos kapcsolat, benne a Konrád Schmidt-kupa. Tab város képviselő-testülete 1993. decemberében rendeletben rögzíti a Dettenhausenhez kötődő partnerséget, s kimondja: A testvérvárosi kapcsolat járuljon hozzá, hogy a két nép közötti megértés szellemében a felek egymástól tanuljanak, a polgárok kerüljenek közelebb egymáshoz, s járuljanak hozzá Európa egyesítéséhez. A testvérvárosi kapcsolat párbeszéd legyen települési szinten, amely a településpolitikai és személyi támogatást, tanácsadást, vélemény- és tapasztalatcserét, az egyesületi szinten való együttműködést és a kézműiparral, iparral való kapcsolatokat öleli fel. 1994. április 30-án a két település delegációi ünnepélyes képviselő-testületi ülésen írták alá a partnerkapcsolat alapító okiratát.

Még ugyanebben a hónapban „Negyvenhat év után újra katolikus iskola Tabon" címmel tudósítás jelenik meg a helyi újságban, amely arról tájékoztatja olvasóit, hogy az egyház által visszaigényelt, Tab, Ságvári E. u. 2. sz. alatti ingatlanon megkezdi működését az új intézmény, a katolikus iskola.

Májusban a tabi sportolók ünnepelnek. A Tabi Sportegyesület megalakulásának 80. évfordulója előtt tisztelegnek. A jeles eseményre labdarúgó tornát rendez az egyesület a felnőtt és ifjúsági csapatok részére. Tab polgármestere köszönti a megjelenteket, majd dr. Jakabházi László, az OTSH elnökhelyettese méltatja az egyesület nyolc évtizedes tevékenységét. Konrád Schmidt, a Dettenhausenben élő és a két település, Tab és Dettenhausen sportkapcsolatának megteremtéséért és fejlesztéséért töretlenül fáradozó sportember a Magyar Sportért emlékplakettet veszi át az elnökhelyettestől. Este ünnepi gyűlést tartanak a Művelődési Központban.

A nyár folyamán bensőséges ünnepségre kerül sor ismét a tabi szociális otthon névadó ünnepsége alkalmából. „Amikor városunk volt orvosát, dr. Takács Imrét választottuk a szociális intézmény névadójául, akkor éppen azt a személyt kerestük, aki egész életével, magas színvonalú szakmai munkájával, nemes emberi magatartásával, egészséges és mindig mások segítését előmozdító emberi kapcsolataival példa lehet valamennyiünk előtt. Azt a példaképet kerestük és találtuk meg dr. Takács Imre személyében, aki töretlen szorgalommal dolgozott, bírta a betegek és a lakosság bizalmát, elfogulatlan volt áldozatos segítőkészségében" - méltatta Takács Imre életpályáját Farkas István polgármester.

Szeptemberben két héten át tartó nagysikerű kiállításon csodálhatta partnertelepülésünk, Dettenhausen és környékének lakossága a Nagy Ferenc alkotásaiból nyílt kiállítást, amelyen a népművész nyolcvan alkotása szerepelt. A helyi és tartományi lapok nagy elismeréssel szóltak Nagy Ferenc munkásságáról.

Eközben itthon is eredményekről számolnak be a vállalatok. „A Philips túl az 500 dolgozón" - jelenti a Tabi Újság. Jelentősen bővült a Tabon gyártott termékek skálája és több mint háromszorosára nőtt a foglalkoztatottak száma az alig több mint egy év alatt. A HTR Kft termelőszalagjait naponta 826 db Midi Hi-fi készülék, 290 darab Cdlemezjátszó, 260 db hordozható magnetofon, s közel 4500 db szerelt kártya hagyja el. A kft várható termelési értéke 5 milliárd forint. Az ECOPLAST Kft-nél 17 fröccsöntő gép ontja a termékeket. Már nemcsak Tabról és vonzáskörzetéből, hanem Tolna megyéből is hoznak dolgozókat. A többműszakos munkarend a közlekedés terén jelent problémákat. Gondként jelentkezik még a lakáshiány miatt a szakemberek letelepítése. 

A lakásügy általános problémát jelent Tabon. A Lakásbérlők Egyesülete - tiltakozásul az önkormányzati rendeletben megfogalmazottak ellen - tüntetést szervez a Városháza előtt, amelyen jelen van a Magyar Televízió is. A képviselőtestületi ülés szünetében a demonstráció szervezői, vezetői petíciót nyújtanak át a város polgármesterének. A képviselő-testület továbbra is fenntartja azt az álláspontját, hogy a jogszabályok betartása mellett hozta meg rendeletét, ennek szellemében kívánja érvényesíteni álláspontját. Ragaszkodik ahhoz, hogy Tabon azonos teherviselés valósuljon meg a bérlakásban élők és a saját kivitelezéssel megépült lakások tulajdonosai között.      

Vegyes érzelmekkel telített hangulatban érkezik el az újabb négyéves ciklust felvezető önkormányzati választások ideje. Négy polgármester-jelölt és negyvenhat képviselőjelölt verseng az állampolgárok szavazataiért. „Túl az Önkormányzati választásokon, nemcsak illendőségből, hanem belső késztetést is érezve mondok őszinte köszönetet valamennyiüknek azért a bizalomért, amelynek eredményeképpen Tab város polgármesterévé választottak" - jelenti ki Farkas István, Tab újraválasztott polgármestere.      

Ezzel kezdetét veszi egy újabb önkormányzati ciklus, amely településünk története szempontjából is egy új szakasz kezdetét jelenti.

BERTALAN BÉLA

 

A tabi második világháborús emlékmű avatása
- felszentelése 1991. október 31.
 
Testvérvárosi szerződés aláírása, gratuláció

 

  
Előző fejezet Következő fejezet