Előző fejezet Következő fejezet

Irodalomjegyzék

 

Bibliográfia

Magyar pedagógiai irodalom 1919-1944 Folyóiratcikkek Bp. : OPKM, 1991.

 

Monográfiák, cikkek

10 éves a Zsombói Művelődési Központ. Zsombó, 1993.

100 éves a kötelező népoktatás. (szerk. Arató Ferenc) Bp. : Tankönyvkiadó, 1968.

A magyar nevelés és iskolatörténet kronológiája 996-1996. (összeáll. Mészáros István) Bp. : Tankönyvkiadó, 1996. 79-99. p.

A magyar királyi kormány 1932. évi működéséről és az ország közállapotairól szóló jelentés és statisztikai évkönyv. Bp. : Atheneum, 1933. 111-112, 213-214. p.

Adamik Tamásné Jászó Anna: Az anyanyelvi tárgyak tanítása a magyar népiskolában. Bp., 1990. 11-52, 137-143, 243-246. p.

Az elemi népoktatás enciklopédiája I-II. kötet. (szerk. Kőrösi Henrik, Szabó László) Bp. : Franklin, 1911. vonatkozó szócikkek

Becker Vendel: A keresztény nemzeti népiskolák jövő alakulása. Bp., 1943. 20-39. p.

Bereczki Sándor: Az elemi népiskolai tanterv fejlődése 1868-1905-ig. (különlenyomat) Szeged, 1958.

Czékus Frigyes: Községünk közművelődési, társadalmi és közgazdasági jelene és jövője. (cikksorozat) Kiskundorozsma : Szerző, 1911.

Dittes Frigyes – Gyertyánffi István – Kiss Áron: Népiskolai módszertan. Bp., 1891.

Erdei Ferenc: Magyar tanyák. Bp. : Akadémiai K., 1976. 186-187. p.

Életsorsok Zsombón. (összeáll. Niedermüller Emil) Bp. : MTA, 1982.

Farkas Sándor – Úrhegyi Alajos: A magyar nyelv könyve. Bp. : Egyetemi Nyomda, 1926.

Hekler Antal: Magyar kultúrpolitika 1919-1939. Bp., 1942.

Hencz Péter: Gr. Klebelsberg Kunó, a harmadik évezred minisztere. Szeged : Bába, 1999. 27-30. p.

Huszti József: Gr. Klebelsberg Kunó életműve. Bp. : MTA, 1942. 238-274. p.

Jóboru Magda: A köznevelés a Horthy-korszakban. Bp. : Kossuth, 1972.

Kálmán György: A magyar népoktatás vázlata. In: Népiskolai tankönyvek 1867-1945. Bp. : OPKM, 1984. IX-XXXIX. p.

Kiskundorozsma. (szerk. Kövér Lajos, Tóth Sándor László) Szeged, 1995.

Kiss József: Csak azt nem értjük, mi hajtotta őket? Alföldi Népmívelés, 1936. dec. 4-5. p.

Korom Ernő: Kiskundorozsma népesedési viszonyai 1725-1935-ig. Szeged, 1937. 28-33. p.

Kovács Emese: Zsombó – számokban. Bp. : MTA, 1979.

Környei János: A tanító az iskolában. Pest : Lampel, 1870.

Köte Sándor: Közoktatás és pedagógia az abszolutizmus és a dualizmus korában (1848-1918). Bp. : Tankönyvkiadó, 1975. 39-93. p.

Magyar népoktatás. Bp. : Vallás és Közoktatási Minisztérium, 1928.

Magyar Tanítók Albuma. (fel. szerk. Hefty György) Bp. : Vallás és Közoktatási Minisztérium, 1938.

Mann Miklós: Oktatáspolitikusok és koncepciók a két világháború között. Bp. : OPKM, 1997.

Mann Miklós: Trefort Ágoston élete és működése. Bp. : Akadémiai K., 1982. 108-112. p.

Marjanucz László: Adalékok Kiskundorozsma művelődési és társadalmi viszonyaihoz. In: Móra Ferenc Múzeum évkönyve. 1988/1. 287-300. p.

Mészáros István: A tankönyvkiadás története Magyarországon. Bp. : Tankönyvkiadó, 1989. 118-127. p.

Mészáros István: Klebelsberg Kunó az iskolareformer. In: Klebelsberg Kunó emlékezete. (szerk. Zombori István) Szeged : Open Art, 1995. 46-63. p.

Mészáros István: Magyar iskolatípusok 996-1990. Bp. : OPKM, 1991. 5, 16-22, 26, 86-93. p.

Mészáros István – Németh András – Pukánszky Béla: Bevezetés a pedagógia és az iskoláztatás történetébe. Bp. : Osiris, 1999. 353-359, 367-381. p.

Miklós Katalin: Kiskundorozsma község kulturális fejlődése az újratelepítéstől napjainkig. Kézirat, 1969. Somogyi könyvtár helytörténeti gyűjtemény.

Nagy Péter Tibor: A magyar oktatás második államosítása. Bp. : Educatio, 1992.

Oláh János: Az 1935/6. tc. végrehajtása a szegedi tankerületben. In: Magyar pedagógia 1988/4. 404-418. p.

Pedagógusok a két világháború között. (összeáll. Balogh Sándor, Szabolcs Ottó) Bp., 1963.

Pethő László: A tanítók és a társadalom. Bp. : Educatio, 1991.

Ravasz János [et al.]: A magyar nevelés története. Bp. : Tankönyvkiadó, 1960. 86-93, 101-111, 145-177. p.

Romsics Ignác: Magyarország története a XX. században. Bp. : Osiris, 1999. 39-45, 172-186. p.

Sárközi István: Az ellenforradalmi rendszer népiskola-politikája Magyarországon 1919-1944. Bp. : Akadémiai K., 1980.

Simon Gyula: A Horthy-rendszer iskolai fegyelméről. In: Pedagógiai Szemle, 1984/3. 226-238. p.

Stefán Gyula: Az új végrehajtási utasításról. In: Magyar Népiskola, 1941. aug. 15. 4-5. p.

Szabó István: Kísérletek az alföldi tanyarendszer megszüntetésére az 1780-as és az 1850-es években. In: Agrártörténeti Tanulmányok (szerk. Szabó István) Bp. : Tankönyvkiadó, 1960. 139-209. p.

Szilágyi Endre: Csendes foglalkozások. In: Alföldi Népmívelés, 1936. jún. 2-3. p.

Sztriha Kálmán: Kiskundorozsma története. Kiskundorozsma, 1990. (Az 1935-ben megjelent mű reprint kiadása)

Szüts Jenő: Iskolaigazgatók. In: Magyar Népiskola, 1931. márc. 3-4. p.

T. Kiss Tamás: Oktatáspolitika a Horthy-rendszerben. In. Egy letűnt korszakról 1919-1945. (szerk. Sántha Ilona) Bp. : Kossuth, 1987. 183-204. p.

T. Molnár Gizella: Klebelsberg az iskolaépítő. Szeged : Szt. Gellért, 1993.

Tantárgytörténeti tanulmányok. II. köt. (szerk. Garami Károly) Bp. : Tankönyvkiadó, 1963. 102-104, 225-231, 329-333. p.

Tájékoztató elemi iskoláink fejlesztéséhez. Bp. : Vallási és Közoktatási Minisztérium, 1930.

 

Folyóiratok

Alföldi Népiskola (Az Alföldi Tanító Egylet lapja) 1906-1911.

Alföldi Népmívelés (A Csongrádvármegyei Általános Tanítóegyesület hivatalos lapja) 1926-1938

Hivatalos Közlöny (kiad. a Vallási és Közoktatási Minisztérium) 1919-1944.

Magyar Népiskola (Az Országos Állami Tanítók Egyesületének lapja) 1926-1941

Népiskola Ünnepei 1939-1943.

 

Levéltári anyag

Csongrád Megyei Levéltár: Kiskundorozsma külterületi iskolák jegyzőkönyvei VIII. 128. 1-5. doboz

 

 

   
Előző fejezet Következő fejezet