Felvételi feladatok az előző évekből


Relációanalízis

A= igaz, igaz, van összefüggés
B= igaz, igaz, nincs összefüggés
C= igaz, hamis
D= hamis, igaz
E= hamis, hamis

 1. A népesedési ciklus második szakaszában lévő országokban a népesség növekedése lelassul, mert a népesedési ciklus második szakaszának fő jellemzője, hogy mind születési, mind a halálozási arány alacsony szinten állandósul. (1995)

 2. Az emberiség az ősközösségi, rabszolgatartó és a feudális rend időszakában csak rendkívül lassan gyarapodott, mert a természettől való függés, a termelés kezdetleges színvonala, az ismétlődő éhínségek és járványok, a gyakran kirobbanó háborúk mérsékelték a Föld lakosságának növekedését. (1999)

Többszörös választás

Ha a, b, c igaz: A
Ha a, c igaz: B
Ha b, d igaz: C
Ha d igaz: D
Ha mind igaz: E
Ha egyik sem igaz F

 1. Népessége meghaladja a 200 millió főt. (1998)

  a) Amerikai Egyesült Államok
  b) Oroszország
  c) India
  d) Brazília

 2. Népsűrűsége magasabb, mint Németországé. (1999 pót)

  a) Ausztria
  b) Japán
  c) Kína
  d) Belgium

 3. Népességszáma nagyobb, mint Magyarországé. (2000)

  a) Ausztria
  b) Bulgária
  c) Horvátország
  d) Hollandia

 4. Népsűrűsége nagyobb, mint Magyarországé. (2001)

  a) Svájc
  b) Németország
  c) India
  d) Egyiptom

Mennyiségi összehasonlítás

A =a nagyobb, mint b
B =b nagyobb, mint a
C =a és b egyforma, vagy megközelítően azonos

 1. a) India lakóinak száma.
  b) Európa lakóinak száma.


Fogalomfelismerés:

 1. A népesség kor és nemek szerinti összetételét bemutató speciális grafikontípus. (1999)
 2. Az aktív keresők számának megoszlása a fő gazdasági szektorokban. (2001)


Ábrafelismerés (2000)

1. Vizsgálja meg az ábrát, majd ennek alapján válaszoljon a következő kérdésekre!a. Hogyan nevezzük az ábrán látható grafikontípust?

b. Az ábra alapján karikázza be az alább felsorolt állítások közül azoknak a sorszámát, amelyek igazak erre az országra!

 1. Ebben az országban a férfiak születéskor várható átlagos élettartama magasabb, mint a nőké.
 2. A 25 évesnél fiatalabb korcsoportban férfitöbblet van.
 3. Az ország népességének életkor szerinti összetétele a gazdaság és a társadalom szempontjából távlatilag kedvező.
 4. Ebben az országban folyamatosan nő az idős, nyugdíjas korú népesség aránya.
 5. Az ábrán látható grafikontípus Ausztriáé is lehet.


Számítási feladat (2000)

Egy országgal kapcsolatban a következő adatokat találjuk egy statisztikai kiadványban:

Az ország területe: 350 ezer km2
Az ország népessége: 80 millió fő
Az élveszületések száma: 775 000 fő
A halálozások száma: 635 000 fő

Az adatok alapján számolja ki az ország népsűrűségét és az ezer lakosra jutó természetes szaporodást!

 1. Mekkora az ország népsűrűsége? Írja a választ a pontozott vonalra!

 2. Mekkora volt az ország természetes szaporodása ezrelékben kifejezve? Írja a választ a pontozott vonalra!

A számításokat (két tizedesjegyig) itt végezze el!

Esszé (1998)

A gazdasági fejlődés és a népesedéspolitika hatása a természetes szaporodásra (hazai és külföldi példákkal).

- megoldások -

- vissza -