Feladatok

Igazságkeresés

Döntse el a következő állításról, hogy igaz-e vagy hamis?

  1. Hazánkban a törpefalvak a Dunántúl déli, délnyugati és Borsod-Abaúj-Zemplén megye északi területeire a legjellemzőbbek. (1999)


Rajzos feladat (1999)

A következő ábrán Budapest és környékének szerkezeti vázlatát láthatja. Az ábra alapján oldja meg a feladatokat.

Nevezze meg a város szerkezetének nagybetűkkel jelölt részeit!

a.
b.
A…………………………… A……………………………..
B……………………………
B………………………………
C……………………………
C……………………………….
D…………………………… D……………………………….

b) A következő megállapítások a város egy-egy szerkezeti egységére vonatkoznak. Írja az állítások számát a megfelelő nagybetű utáni sorba!

  1. Vannak lazán beépített, kertvárosi jellegű részei is.
  2. Sokemeletes bérházakkal sűrűn beépített városrész, sok esetben már erősen leromlott állapotú épületekkel.
  3. Ez az öv a lakófunkciónk kívül számos nagyüzemnek, pályaudvarnak is helyt ad.
  4. Erre a területre a rendkívül nagy nappali népesség a jellemző.

c) A következő két meghatározás a város vonzáskörzetének egy-egy településtípusára vonatkozik. Írja a meghatározás után a pontozott vonalra a nevüket!

  1. Az ilyen település népessége napi ingázóként a nagyvárosba jár dolgozni……………
  2. Ez a település a nagy hely- és anyagigényű, sokszor a környezetet is szennyező ipari tevékenységet veszi át a nagyvárostól…………………


Relációanalízis

A= igaz, igaz, van összefüggés
B= igaz, igaz, nincs összefüggés
C= igaz, hamis
D= hamis, igaz
E= hamis, hamis

  1. A fejlett országokban a falvak jelentős része elvesztette hagyományos funkcióját, mert egy részükben az iparhoz vagy a szolgáltatáshoz kapcsolódó munkahelyek létesültek, más részük alvótelepüléssé alakult át (1999 pót).


Esszé (2001)

Ismertesse Magyarország településhálózatának kialakulását, jellegzetes vonásait! Mutassa be az egyes településtípusok sajtosságait!

- megoldások -

- vissza -