Megoldások

1. C 2. B 3. A 4. D 5. A 6. B 7. D 8. F 9. D 10. B
11. C 12. A 13. H 14. E 15. G          

 

- feladatok -

- vissza -