ÁLTALÁNOS PSZICHOLÓGIA

A fejezet címszavakban:

12. hét: I. Az érzelmek
13. hét: II. A motiváció

 

II. A motiváció

A motivációkutatás a viselkedés miértjére keresi a választ, cél annak a megtalálása, hogy milyen tényezők játszanak szerepet a cselekvés megindításában és a viselkedésben.
A szándéktulajdonítás (attribúció) (vagyis a viselkedés miértjére adott vélt vagy valós válasz) nagymértékben befolyásolja az adott viselkedés egyéni és kulturális, társadalmi megítélését.
Ha sikerül megérteni a viselkedés hátterében álló folyamatokat és tényezőket, akkor lehetővé válik a viselkedés befolyásolása is.

 1. A motiváció és az érzelem viszonya
  Buck: az érzelmek a motivációs állapotok egyfajta kiolvasó eszközei.

  Motívumok Érzelmek
  Az ingerek általában nem megfigyelhetők Az ingerek gyakran megfigyelhetők
  Gyakran ciklikusan jelennek meg Általában nem ciklikusan jelennek meg
  Energetizálják, irányítják, fenntartják a viselkedést Befolyásolhatják, vagy akadályozhatják is a viselkedést
  A válaszok általában célirányosak A válasz "belülről" irányított
  Motívumként élik meg Érzésként, érzelemként élik meg
  Aktív: aktivizálják a szervezetet, például a belső feszültség csökkentése érdekében Passzív: inkább a környezet hatásaira adott reakciók

 2. A motiváció alapfogalmai
  1. Az ösztön
   Az ösztönös viselkedések etológiai jellemzői (Hebb):
   • az ösztön nem reflex, hanem komplex magatartásmintázat (összetett mozgássort igényel)
   • veleszületett és előre programozott (nem változtatható, mert mozgássora rögzített és elemeit nem lehet felcserélni)
   • viselkedés kiváltó inger(ek) hatására zajlik le
   • fajspecifikus (de az ember esetében tisztán ösztönös viselkedésről már nem nagyon beszélhetünk) - az ösztönöket sem tanítani sem gyakorlással megszerezni nem lehet
   Freud az ösztönfogalom alatt tulajdonképpen a drive-ot értette.

  2. A motiváció meghatározói
   A motivációk mögött olyan szükségleti állapot áll, amely a homeosztázis felborulásával hozható kapcsolatba. Jellemzője a drive (hajtóerő), ami olyan energetizáló tényező, ami a szervezetet a megbomlott egyensúlyt helyreállító viselkedés felé vezeti. Elsődleges kiváltói az elsődleges motívumok, mint például ételmegvonás, a hőmérséklet optimálistól való eltérése, a szövetek sérülése, stb. A drive-ot leginkább a viselkedésre tett hatásával lehet megbecsülni, azonban nem specifikus arra a szükségletre nézve, amiből származik. A szervezet általános energetizálását végzi és nem vezérli a szükséglet kielégítésére irányuló viselkedést, tehát önmagában nem szabja meg, hogy a szervezet mit csináljon az adott szükséglet előkerülése esetén. A drive-ot kiegészíti a szervezet tanulási folyamata, amelynek során kialakul a szokás. A szokásban a korábbi tapasztalatok összegződnek és minden olyan viselkedés szokássá válhat, melynek során a drive csökken. Az erősebb drive, vagy szokás a motiváció megjelenésének valószínűségét növeli. A környezet aktuális ingerei sem elhanyagolhatók, mert a motiváció szempontjából fontos, hogy vannak-e olyan környezeti "húzóingerek" (incentívek), amelyek a különböző ösztönző erővel bírnak.
   Hull: a motiváció meghatározója a drive, az incentívek és a szokások kölcsönhatása.
   Megkülönböztethetünk elsődleges és másodlagos drive-okat. A másodlagosakat azok a helyzetek váltják ki, melyek az elsődleges drive-okkal asszociálódva maguk is motivációs erőre tesznek szert (pl a félelem, ami önmagában is fontos motivációs tényezővé válhat).

  3. Általános motivációs állapot
   Lykken: a fiziológiai szükséglet által előidézett késztetés befolyásolja az arousalszintet, míg a szükséglet kielégítése csökkenti azt.
   Az általános motivációs állapot egy kontinuumot képez: nagyon alacsony szinten az álmosság, alvás, míg magas szinten a viselkedés zavartsága, szervezetlensége a jellemző.
   Yerkes-Dodson törvény: a drive állapot és a teljesítmény hatékonysága közötti összefüggést ábrázoló görbe fordított U alakú. Hebb: a drive helyettesíthető az arousalszinttel, és a összefüggés továbbra is érvényes marad.
   Van egy olyan arousalszint, amely mellett a teljesítmény optimális (alatta vagy fölötte a teljesítmény romlik). Hebb szerint ha az aktuális arousal alacsonyabb, mint az optimális, akkor arra törekszünk, hogy növeljük aktiváltsági szintünket.
   Az optimális arousal szorosan összefügg a végzett feladat jellegével: összetett és bonyolult feladatok esetén az optimális arousal alacsonyabb, míg az egyszerű feladatoknál magasabb.

 3. Az alapvető motívumok
  Az alapvető motívumok azok a viselkedést meghatározó tényezők, amelyes a szervezetben bekövetkezett élettani változásokkal kapcsolatosak. A biológiai tényezők mellett a társadalmi és kulturális tényezők szerepe is jelentős.
 4. Az emberre jellemző motivációs jellegzetességek és motívumok
  1. Extrinzik és intrinzik motiváció
   Extrinxik (eszköz jellegű) motiváció: a viselkedés motivációjában valamilyen cél elérése, vagy más külső tényező játszik szerepet.
   Intrinzik (önjutalmazó) motiváció: a cselekvés motivációja a cselekvésben rejlő élvezet.
   Ryan és Deci szerint az extrinzik motiváció négy szintje:
   1. A motiváció kívülről való szabályozása: az önállóság legalacsonyabb szintje. Itt a legfőbb motiváló erő a külső jutalom elérése, vagy a büntetés elkerülése.
   2. Az introjektált szabályozás: a cselekvést az önértékelés növelése, vagy a szégyen elkerülése motiválja.
   3. Szabályozás az azonosuláson keresztül: az egyén a cselekvés fontosságát értékeli, és személyesen is fontosnak tartja.
   4. Az integrált szabályozás: az extrinzik motiváció legautonómabb szabályozási módja, mivel a cselekvés itt integrált része az egyén lényegének.
   Az intrinzik motiváció olyan belső hajlam, amely az újdonság és kihívás keresésében nyilvánul meg, szoros kapcsolatban van vele a hatékonyság érzése, a spontán érdeklődés vagy az exploráció.
   Vallerand szerint az intrinzik motiváció három szintje:
   1. A tudásra irányuló intrinzik motiváció: a tanulás, megértés örömét adja, szoros kapcsolatban van a környezet explorációjával, a kíváncsisággal.
   2. A fejlődésre, alkotásra irányuló intrinzik motiváció: az öröm önmagunk meghaladásába és a kreatív tevékenységben található, a hangsúly a folyamaton és nem a végeredményen van. Itt jelenik meg a hatóerő érzése, kihívás, hatékonyságérzés.
   3. Az ingerlés és élmények átélésére vonatkozó intrinzik motiváció: kellemes élmények és érzések keresése, ezek rendszerint érzékszervi vagy esztétikai élmények.
   A nevelés fontos célja az intrinzik motiváció elérése pl a tanulásban. Az intrinzik motiváció elősegíthető az önállóság, kompetencia érzésének hangsúlyozásával, de alááshatja, ha a viselkedést jutalmazzák, mert így az eredetileg önjutalmazó viselkedés eszköz jellegűvé válhat.
   A motiváció hiányát valamilyen cselekvésre, vagy személyre vonatkozó hiedelemmel értelmezhetjük Vallerand szerint:
   • Képesség hiánya hiedelmek: a személy úgy érzi, hogy nincs meg benne a képesség a feladat végrehajtására, ezért nem is motivált.
   • A stratégiára vonatkozó hiedelmek: a személy úgy érzi, hogy a lehetséges stratégiák úgysem vezetnek a kívánt eredményhez.
   • Az erőfeszítésre vonatkozó hiedelmek: az személy úgy érzi, hogy a cél elérése olyan nagy erőfeszítésbe kerülne, amire ő nem hajlandó
   • Tehetetlenség hiedelmek: a személy úgy érzi, hogy erőfeszítései nem hoznak eredmény a feladat nagyságához mérten

  2. A szükségletek rendszerei
   Murray összeállította a pszichológiai motívumok részletes rendszerét, amelyben hat témakör (ambíció, tárgyakhoz való kötődés, státusz védelme, hatalom, társakkal való viszony és az információcsere) köré szerveződő 27 szükségletet azonosított. Ezek a motívumok nyíltan vagy burkoltan jelenhetnek meg, a nyíltakra a viselkedésből következtetünk, míg a burkoltakat a Tematikus Appercepciós Teszt (többértelmű jeleneteket ábrázoló képek történetét kell elmesélni) segítségével tárhatjuk fel.
   Maslow a motívumok hierarchikus rendszerét motivációs piramisban foglalta össze. A különböző szükségletek aszerint foglalnak benne helyet, hogy mennyire igényelnek közvetlen kielégítést, vagy mennyire erősek. Minél alapvetőbbek, annál inkább a piramis alján helyezkednek el, a csúcson azonban már csak az embere jellemző motívumokat találunk.
   A legalsó fokon találhatók a fiziológiai szükségletek (legerősebbek és legsürgetőbbek). Következő szinten a biztonsági szükségletek helyezkednek el, majd a valahová tartozás és a szeretet szükségletei következnek. Ha ez hiányzik, akkor magányt élünk át, de a párkapcsolatok kialakítása felé is ez a szükséglet vezet. Magasabb szinteken találhatók a megbecsüléssel kapcsolatos szükségletek (saját kompetenciánk, függetlenségünk), valamint a mások általi elismerésünkre vonatkozó szükségletek. Ezeknél is feljebb az önmagunk és környezetünk megértése iránti kognitív szükségletek állnak (hogy megértsük a világ eseményeit és jelenségeit), és végül a piramis csúcsán az önmegvalósítás szükséglete kap helyet. Ez az a törekvés, hogy a bennünk rejlő lehetőségeket megvalósítsuk.

- feladatok -

- versenyfeladat -

- vissza a tematikához -