Felvételi feladatok az előző évekből


Többszörös választás

Ha a, b, c igaz: A
Ha a, c igaz: B
Ha b, d igaz: C
Ha d igaz: D
Ha mind igaz: E
Ha egyik sem igaz F

 1. A villamos áram termelésének több mint 2/3-át vízerőművek szolgáltatják. (1995)

  a. Franciaország
  b. Svájc
  c. Kína
  d. Norvégia

 2. Területén gazdag vasérckészletek vannak, nagy vasércexportáló. (1995)

  a. Finnország
  b. Japán
  c. Németország
  d. Argentína

 3. Az áramtermelésben az atomenergia jelentős szerepet tölt be. (1997)

  a. Ausztria
  b. Magyarország
  c. Norvégia
  d. Franciaország

Mennyiségi összehasonlítás

A =a nagyobb, mint b
B =b nagyobb, mint a
C =a és b egyforma, vagy megközelítően azonos

 1. a. Az USA részesedése a világtermelésből. (2000)
  b. Az Európai Unió részesedése a világtermelésből.

Relációanalízis

A= igaz, igaz, van összefüggés
B= igaz, igaz, nincs összefüggés
C= igaz, hamis
D= hamis, igaz
E= hamis, hamis

 1. Földünk kőszénkészleteinek túlnyomó része az Egyenlítőtől északra helyezkedik el, mert a déli földgömb kontinenseinek felszíne jórészt kristályos kőzetekből épült fel, így kőszénben szegényebb. (1995)

 2. A világ nagy nyersvas- és acéltermelő, ill. felhasználó zónája az északi mérsékelt övben Észak-Amerikától - Európán és Oroszországon át - Japánig húzódik, mert a legújabb vaskohók és acélművek a tengerpartra települnek, ahová a vasérc, a kőszén (ill. koksz) és a kőolaj olcsó vízi úton érkezik. (1995)

 3. Dél-Afrikában gazdag gyémántlelőhelyeket találunk, mert ott a vulkáni működés csak a negyedidőszakban szűnt meg. (1997)

 4. A kőolaj és a földgáz gyakran az álló redők tömör boltozatai alatt halmozódik fel, mert ezek, az áttolt redőkkel ellentétben, nem szakadtak el eredeti aljzatuktól. (1998)

 5. A Ruhr-vidék vaskohászata ma már csak felerészben támaszkodik a hazai vasércbányászatra, mert az ottani kohókban egyre inkább ukrán és amerikai vasércet olvasztanak. (1999)

 6. Az Uráli Iparvidék kohászatának és nehéziparának megalapozója az itt bányászott feketekőszén, mert az Ural gazdag formakincsű lánchegységének kőszene könnyen kitermelhető. (2000)

 7. Közép-Európa keleti felében az ipari forradalom a kontinens nyugati részéhez képest jókora késéssel bontakozott ki, mert Közép-Európa keleti fele az elmúlt századokban távol esett a világkereskedelem fő útvonalaitól, és nem részesült a gyarmatok kincseiből sem. (2000)

 8. Az amerikai monopóliumok számos autógyárat létesítettek Nyugat-Európa fejlett országaiban, mert az USA-ban nincs elegendő szakképzett munkaerő a termelés bővítéséhez. (2000)

 9. Ausztria energiaellátásában egyre fontosabb szerep hárul az atomerőművekre, mert az ország vízenergia-tartalékai lassan kimerülőben vannak. (2001)

Igazságkeresés

Jelölje meg a következő állítások közül azokat, amelyeket teljes egészében igaznak tart!

 1. Az arab világból származó kőolaj túlnyomó részét Nyugat-Európa és az Egyesült Államok dolgozza fel. (1999)

 2. A magyar vegyipar földrajzi elhelyezkedésére legnagyobb hatással a vízigény kielégítése, valamint a termelési kapcsolatok voltak. (1999)

 3. Svédország egy főre jutó villamosáram-termelése első a világon. (1999)


Számítási feladat (1995)

Egy közepes forgalmú tengeri kikötő dokkjaiban 1990-ben 6,5 millió tonna feketekőszenet, 3,5 millió tonna vasércet, 4,4 millió tonna búzát, 2 millió tonna kukoricát és 4,6 millió tonna kőolajfinomítványt rakodtak. Az összes többi egyéb áruféleség 30%-kal részesedett a kikötő forgalmából.
1994-re a feketekőszén és a vasérc forgalma 20-20%-kal esett vissza, de csökkent a kukorica forgalma is, méghozzá 60%-kal. A búza mennyiségi változatlan maradt. Viszont 50%-kal nőtt a kőolajfinomítványok rakodása, míg az egyéb áruféleségeké 10%-kal gyarapodott.

Esszé

 1. Németország iparának világgazdasági jelentősége, telepítő tényezői és földrajzi eloszlása (1995)

- megoldások -

- vissza -