Feladatok

Ötféle asszociáció

A számmal jelölt állítások után írja a rá vonatkozó fogalom betűjelét!

A. kőszén
B. kőolaj
C. vízenergia
D. uránérc
E. fa

 1. Jelenleg feltárt készletei a fiatal hegységek környezetében és a selfek területén találhatók.
 2. A XX. század elején felhasznált összes energiahordozónak a felét adta.
 3. A fejlődő országokban napjainkban is jelentős energiaforrás.
 4. Ismert készleteinek 90%-a az északi félgömbön található.
 5. Olcsó és környezetkímélő energia.
 6. A mérsékelt kereslet miatt sorra zárják be ezeket a bányákat.
 7. A tengerjárásban és a tengerhullámzásban rejlő hatalmas energia hasznosítása kísérleti stádiumban van.
 8. A robbanómotorok alapvetően meghatározták ennek az energiahordozónak az elterjedését.
 9. Készleteinek gyors kimerülésétől nem kell tartani, mert azok a bányászat szerény mértékű növekedése esetén is fél évezredig elegendőek.
 10. Szállítását csővezetékeken és szupertankereken oldják meg.

A. földgáz
B. szélenergia
C. napenergia
D. geotermikus energia
E. biogáz

 1. Felhasználása az ipari forradalomig Európa-szerte általános volt, a gőzgép azonban háttérbe szorította.
 2. Rövid időn belül a legfontosabb tüzelőanyaggá vált.
 3. A háztartásokban, illetve kisebb gazdaságokban felhasznált szerves anyagok elbomlásakor keletkezett gáz hasznosítható.
 4. Ipari nyersanyagként, vegyipari alapanyagként egyaránt alkalmazzák.
 5. A természetből közvetlenül kibányászott energia, a fogyó energiahordozókhoz soroljuk.
 6. A tükrök segítségével összegyűjtött energiával fejlesztett gőzt vezetik a turbinákra, és így állítanak elő villamos energiát.
 7. A föld mélyéről feltörő gőzt használják fel a turbinák meghajtására, így állítanak elő villamos energiát.
 8. Erőműveinek hatásfoka még csak 10%-os, teljesítményük is szerény, 1-2MW.
 9. Másodlagos energiahordozó.
 10. A jelenleg még többségében veszendőbe menő szerves anyagból folyamatosan nyerhető energia.

A. kőszén
B. kőolaj
C. földgáz
D. uránérc
E. geotermikus energia

 1. Kanada adja a világ termelésének harmadát.
 2. Kína rendelkezik a legjelentősebb kitermeléssel.
 3. A Fülöp-szigetek áramtermelésének ötödét adja.
 4. A világtermelés harmadát Oroszország, negyedét az USA adja.
 5. A mérsékelt kereslet miatt sorra zárják be a bányákat az Egyesült Államokban, Kanadában és egyes kelet-európai országokban.
 6. Szaúd-Arábia, az Egyesült Államok és Oroszország rendelkezik a legnagyobb kitermeléssel.
 7. Kenyában a villamos energia tizedét ebből nyerik.
 8. Kitermelése Namíbiában is jelentős.
 9. Az OPEC a tagországok érdekeinek megfelelően szabályozza a kitermelést és az értékesítést.
 10. Az erre az energiahordozóra épülő első erőművet Olaszországban építették a XX. század elején.

A. vasérc
B. bauxit
C. rézérc
D. nemesfémek ércei
E. egyik sem

 1. Elsősorban fiatal hegységekben keletkezik.
 2. Viszonylag egységesen oszlanak el a kontinenseken.
 3. Ősmasszívumokban, idős hegységekben és fiatal gyűrt hegységekben egyaránt előfordul.
 4. A vasérc után a legnagyobb tömegben kibányászott érc.
 5. A másodlagos energiahordozókhoz soroljuk.
 6. Az alumínium érce.
 7. Kibányászott tömegét és jelentőségét tekintve a legfontosabb érc.
 8. Csak kis százalékban (2-4%) tartalmaz hasznosítható fémet.
 9. Nem mennyiségével, hanem értékével tűnik ki a világpiacon.
 10. Az érctelepekben és torlatokban felhalmozódott ércek adják a világtermelés döntő többségét.

Négyféle asszociáció

A számmal jelölt állítások után írja a rá vonatkozó fogalom betűjelét!

A. gépipar
B. vegyipar
C. élelmiszeripar
D. könnyűipar

 1. A leggyorsabban fejlődő ipari ágazat.
 2. Mivel a termékek többségének elkészítése nagy szakértelmet igényel, egyes országok, vállalatok szakosodtak egy-egy termék előállítására.
 3. A világpiaci viszonyok kikényszerítik a cégektől, hogy állandó kutatómunkát folytassanak, térjenek át a nagy sorozatban való gyártásra, és kedvező áron dobják piacra áruikat.
 4. A felhasznált nyersanyagokat, az alkalmazott technológiát és az előállított késztermékeket tekintve a legösszetettebb ipari ágazat.
 5. Olyan anyagokat állít elő, amelyek a természetben nem találhatók meg.
 6. A kohászat termékeit dolgozza fel.
 7. A cellulóz- és papíripar is ide tartozik.
 8. Magas színvonalú tudományos felkészültséget, és más ipari ágazatokhoz viszonyítva kevés, de szakképzett munkaerőt igényel.
 9. Mellékágazatának tekinthetjük a takarmányokat előállító ágazatot.
 10. Ide soroljuk a gyógyszeripart.

Relációanalízis:

A= igaz, igaz, van összefüggés
B= igaz, igaz, nincs összefüggés
C= igaz, hamis
D= hamis, igaz
E= hamis, hamis

 1. A XX. század közepén a felhasznált energiahordozókat tekintve korszakváltás következett be, mert a felhasznált energia arányát tekintve meghatározóvá vált a szénhidrogének részesedése.
 2. A csúcserőművek többsége hőerőmű, mert ezek - a szükségletnek megfelelően - csak a fogyasztási "csúcsidőben" működnek.
 3. A gyengébb minőségű, nehezebben kibányászható vasérc kitermelésével felhagytak az egyes országok, mert inkább külföldről hozzák be a jobb minőségű, nagy tömegben még mindig olcsón szállítható vasércet.
 4. A vasérc után a legnagyobb tömegben kibányászott érc a bauxit, mert a bauxit az alumíniumgyártás nyersanyaga.
 5. A közel- és közép-keleti térségben van a világ összes kőolajkészletének a 2/3-a, mert ebben a térségben sok a röghegység.
 6. A rézérc dúsítását, esetleg kohósítását célszerű a kitermelő országokban elvégezni, mert a rézérc kis mennyiségben tartalmaz hasznosítható fémet.
 7. Az alumíniumkohászat legfontosabb telepítő tényezője a villamos energia, mert a bauxitlelőhelyek közelében kevés az olcsó energiahordozó.
 8. Az acélgyártás alapvető nyersanyagai a vasérc, a koksz és a földgáz, mert a nyersvasgyártáshoz elengedhetetlenül fontos a villamos energia és az acélötvöző anyag.
 9. A nemesfémek nem mennyiségükkel, hanem értékükkel tűnnek ki a világpiacon, mert a nemesfémek ércei ősmasszívumokban, idős röghegységekben és fiatal gyűrt hegységekben egyaránt előfordulnak.
 10. A mérsékelt éghajlati övezet országaiban az építkezések során alkalmazott hőszigetelő anyagokkal és korszerűbb nyílászáró szerkezetekkel jelentős energia-megtakarítást lehet elérni, mert ezekben az országokban az energiafelhasználás jelentős részét a belső terek megfelelő hőmérsékletének elérése, a fűtés teszi ki.

Párosítás

Párosítsa össze a következő iparágakat az alábbi állításokkal!

A. mikroelektronika
B. biotechnológia
C. szőrmeipar
D. sütőipar
E. papíripar
F. cipőipar
G. vegyipar
H. söripar
I. égetett szeszek gyártása
J. üdítőital-gyártás
K. cukoripar
L. bőripar

 1. Gyártásuknál a nyersanyag, az ivóvíz és a speciális szakismeret a legfontosabb.
 2. A biokémia, a mikrobiológia és a műszaki eljárások integrált alkalmazása a jellemző.
 3. Ebben az iparágban a legrövidebb az idő a termék elkészítése és elfogyasztása között.
 4. Azokon a területeken honosodott meg, ahol intenzív a szarvasmarha- és sertéstenyésztés.
 5. A mérsékelt éghajlati övezet északi térségeiben jelentős, mégpedig ott, ahol sok prémes állatot tenyésztenek.
 6. Szabad szemmel nem, vagy alig látható elektronikai alkatrészek gyártásával és összeszerelésével foglalkozik.
 7. A minőségi követelmények szigorú betartásával, automatizált gépsorokon állítják elő, lehetőleg a fogyasztópiachoz közel.
 8. Az alapanyag-termesztő körzetek térségébe települnek, mert a termesztett növényhez viszonyítva csak ötödrésznyi a késztermék aránya, így nem lenne gazdaságos nagy távolságra szállítani a nyersanyagot.
 9. Hagyományosan kapcsolódik a bőriparhoz, napjainkban egyre fontosabbá válik az olcsó munkaerő, ami miatt a nagy múltú nyugati cégek szívesen telepítenek üzemeket Kelet-Európába illetve a távoli ázsiai országokba.
 10. Termékeinek fogyasztása rendkívül dinamikusan fejlődik, ez csak részben pozitív jelenség, mert a legintenzívebb környezetszennyező ipari ágazat, ezenkívül energiaigénye és vízfogyasztása is jelentős.
 11. Magas színvonalú tudományos felkészültséget, és más ipari ágazatokhoz viszonyítva kevés, de szakképzett munkaerőt igényel.
 12. Alapvető feltétele a jó minőségű ivóvíz.

Igazságkeresés

Jelölje meg a következő állítások közül azokat, amelyeket teljes egészében igaznak tart!

 1. Mivel a gazdaságosan kitermelhető szén mennyisége egyre csökken, így egyre nagyobb távolságról kell szállítani a szenet.
 2. A kőolajkészletek a jelenlegi termelési ütemet tekintve még több mint félezer évig elegendőek.
 3. A kőolaj szállítását csővezetékeken és szupertankerekkel oldják meg.
 4. A mérsékelt kereslet miatt sorra zárják be a bányákat az Egyesült Államokban, Kanadában és egyes kelet-európai országokban.
 5. A vízenergia drága, de környezetkímélő energia.
 6. Az érc olyan ásványi anyag vagy ásványianyag-társulás, amelyből az ipar számára hasznosítható fém állítható elő.
 7. A vasérckészlet nem egyenletesen oszlik el a kontinenseken.
 8. Mivel a rézérc kis mennyiségben (2-4%) tartalmaz hasznosítható fémet, célszerű a kitermelő országokban elvégezni a dúsítást.
 9. Az alumíniumtermelés döntő többsége az iparilag fejlett országokba koncentrálódik.
 10. Vasból háromszor annyit állítanak elő, mint bármely más fémből.

- megoldások -

- vissza -