XV. A RENESZÁNSZ MŰVÉSZETE

AZ EGYETEMES RENESZÁNSZ MŰVÉSZETE (I.)

Történeti áttekintés

A középkori társadalmi viszonyok bomlása a XIII-XIV. század fordulóján Itáliában indult meg. Itália volt az akkori Európa legpolgárosultabb területe. Gazdag kereskedővárosai már a XIII. században kivívták az önállóságot. Itáliában az ókor emlékei hozzátartoztak a mindennapi élethez. Ott hatott a legközvetlenebbül az antik Rómától örökölt szemlélet. A kedvező feltételek folytán ott bontakozott ki legkorábban a polgári rend eszményét az ókori szerzők műveiben felfedező új szellemi áramlat, a humanizmus, s ott született meg az ókor újjáélesztésére törekvő reneszánsz művészet (a renaissance francia szó, újjászületést jelent).

 

Kultúra és művészet

A középkor keretein belül kibontakozó polgári fejlődés megváltoztatta a gondolkodásmódot.
A kereskedelem, az ipar gyakorlata során számos olyan probléma merült fel, amelyet nem lehetett a hittételeken alapuló magyarázattal megoldani. Az ember rákényszerült, hogy a valós világ dolgait értelmező, tényleges ismeretek megszerzésére törekedjen. Újból értékelni kezdte az életet s egyre fokozódó érdeklődéssel fordult a létét körülfogó természet felé. E felfogás első képviselői az olasz irodalom késő középkori mesterei, Petrarca és Boccaccio. Évezrednyi feledés után ők fedezték fel újra az ókor római szerzőit, a műveikben azt a polgári világot, amelyet példaként állíthattak az itáliai városok elé. Az antik kultúra élesztésének ez a nagyhatású szellemi áramlata a humanizmus. Kifejlődéséhez jelentősen hozzájárultak a XIV. század végétől a Balkánon zajló események. A törökök elől sok görög tudós menekült nyugatra. Segítségük révén az olasz humanisták megismerték s behatóan tanulmányozták a görög műveltséget. A római irodalom mellett az ókor görög kultúrája vált a humanizmus másik alapjává.
A görög gondolkodók megismerésével kiteljesülő humanizmus legjelentősebb központja a XV. században Firenze volt. A város életében vezető szerepet játszó Medici-család maga köré gyűjtötte a kor legkiválóbb tudósait és művészeit. Az új kultúra onnan sugárzott szét Itáliára, majd Európa országaiba. Neves képviselői Itáliában Pico della Mirandola, Németalföldön Rotterdami Erasmus, Franciaországban Francois Rabelais, Angliában Morus Tamás.
A humanizmus széles körű terjedéséhez a XV. század közepén nagyban hozzájárult Gutenberg korszakos jelentőségű találmánya, a könyvnyomtatás. A század végéig számos nyomda alakult az itáliai városokban Németországban, Franciaországban és Angliában.
Hazánkban az elsőt, Hess András budai nyomdáját Mátyás király állíttatta fel.
A humanizmus felszabadította a tudományos gondolkodást az egyház gyámsága alól. A XV. században a tudomány és a művészet még nem vált szét egymástól. Firenzében a mesterek körül formálódó művészeti műhelyek voltak a tudományos kutatás központjai. Foglalkoztak a festészeten és a szobrászaton kívül anatómiával, kémiával s a természetkutatás különféle más területeivel. Ilyen sokoldalú, a tudomány és a művészet majdnem minden ágát művelő, jellegzetesen reneszánsz egyéniség volt a XV-XVI. század fordulóján Leonardo da Vinci.
A tudomány elválasztása a művészettől a XVI. század vívmánya. Főként a csillagászat fejlődött. A bolygómozgás törvényeinek felfedezésével, a napközéppontú (heliocentrikus) magyarázatrendszer kidolgozásával ebben értek el új korszakot nyitó eredményeket. De jelentős találmányok születtek többek között a technika terén is. Ilyen volt, pl. az esztergapad, a tökéletesített szövőszék és a fonógép.
A képzőművészet a reneszánsz korában a természet kutatásának és megismerésének egyik legfontosabb eszköze. A művészek a valóság hiteles bemutatására törekednek. Behatóan tanulmányozzák az emberi test felépítését, a dolgok térbeli tulajdonságait, s mindenekelőtt magát a teret. Kidolgozzák a térbeli kapcsolatok rögzítésének pontos módszerét, a perspektíva szerkesztési szabályait. A kor embereszményének megfelelően a legtöbb művész sokoldalúan képzett: festő, szobrász, ötvös és építész egy személyben.

Giorgione: A Vihar
A velencei festészetnek a XVI. Századot megnyitó, egyik alapvető alkotása.
Giorgio di Castelfranco, vagyis Giorgione festette 1505 körül.
Giambologna a Szabin nők elrablása (Firenze, Loggia dei Lanzi) merészen dinamikus egyensúlyú márványalakjainak csoportján ugyanaz a stilizált harmónia érvényesül, ami egyik első reprezentatív alkotását, a Mercuriust jellemzi.

Az itáliai reneszánsz legjelentősebb mesterei Masaccio, Donatello, Ghiberti, Pisano, Giambologna, Botticelli, Giorgione, Leonardo, Veronese, Raffaello, Michelangelo és Tiziano. A vezető művészek Németalföldön Jan van Eyck és Pieter Brueghel, s említeni kell Hieronymus Bosch-t is. Németországban a vezér Albrecht Dürer.

Porta del ParadisoGhiberti Porta del Paradisójának egyik leghíresebb jelenete: Salamon király találkozása Sába királynőjével. Az építészeti háttér teremti meg itt a kompozíció szerkezeti egységét. A lenyűgöző épület előtt, a főalakok két oldalán úgy helyezkedik el a kíséretüket alkotó sokaság, akárcsak a görög tragédiák kórusai.

A firenzei keresztelőkápolna déli kapuja, rajta Andrea Pisano szignatúrája és az 1330-as évszám. A kétszárnyú bronzkapu huszonnyolc négykaréjos mezejéből a fölső húszban Keresztelő Szent János történetét beszéli el a szobrász, az alsó nyolcban az Erények ülnek. Ez a kapu időrendben az első a három között; együttesen fordulópontot jelölnek a firenzei reneszánsz történetében. Ezen a képen két részlet látható belőle: az egyik Jézus megkeresztelését ábrázolja; a másiknak a tárgya Keresztelő Szent János holttestének elvitele.

Rolin kancellár MadonnájaRolin kancellár Madonnája, Jan van Eyck egyik leghíresebb alkotása (Párizs, Louvre). Rolint, aki 1376-ban született Autunben, és 1422-ben Jó Fülöp burgundi herceg kancellárja lett, e festmény tette halhatatlanná a művészettörténet egyik legnagyobb arcképfestőjének a keze által. A román ívek kőzött előbukkanó táj, amelyet a jobb oldalt bemutatott részleten a maga teljes valószerűségében szemlélhetünk, valamelyik város látképe lehet a sok közül, amit a mester utazásai során megfigyelt.

Éva mezítelen alakjaÉva mezítelen alakja a genti oltárról. Az egyik legvitatottabb alak a több mint kettőszázötven között, amely a szárnyasoltár húsz tábláját benépesíti. Kezében a bűnbeesés almája helyett talán gránátalmát vagy citromot tart. Kétségtelen, hogy itt már az ősbűn elkövetése után látjuk, tehát olyan bűnösként, akit majd Krisztus áldozata - oltárkép voltaképpeni tárgya - kell, hogy megváltson.

A genti székesegyház szárnyasoltáraA genti székesegyház Bárány-imádása szárnyasoltára, Hubert és Jan van Eyck alkotása, (itt a képen a mű középső része látható) már a németalföldi reneszánsz kezdeteit jelzi, pontosan egyidőben a Firenzében elindult hasonló folyamattal.

Gyönyörök kertjeHieronymus Bosch Gyönyörök kertje triptichonjának részlete, a testi örömök valamennyi válfajának fölvonultatása. Az erotikát nem is annyira az egyes jelenetek, hanem inkább az összkép (mezítelen testek sokasága) és számtalan szimbólum jeleníti meg, amiket ma már csak nehezen vagy egyáltalán nem értünk meg. A kép tere kulisszaszerű, a színek áttetszőek, és gyöngyházasan fénylenek. A triptichon két szárnya a sugárzó szépségű Paradicsom, az első emberpár teremtésével, körülöttük az állat- és növényvilág, Isten teremtményeinek színe-virága.

A másik szárnyon a vörös fényű Pokol, ahol a Gonosz borzalmas kínzásokkal gyötri a kárhozottakat. A paradicsomi állapotból a földi gyönyörökön át ide vezet az emberiség útja - talán ez lehetett Bosch legfontosabb mondanivalója.

KeresztrefeszítésMasaccio (1401-1428) a reneszánsz festészet első nagy mestere. Főműve a firenzei Sta. Maria del Carmine templom Brancacci kápolnájában a Péter apostol életét bemutató falképsorozat.

Masaccio művészete kulcsszerepet tölt be a XV. századi Firenze festészetében. A Keresztrefeszítésnek -amely a festő pisai szárnyasoltárát díszítette - a kompozíciója, a figurák rövidülése számol azzal, hogy a szemlélő eredetileg alulról tekintett föl a képre (Nápoly, Museo di Capodimonte).

Szent JusztinaDonatello (1386-1466) a szobrászat megújítója. A görög klasszikus kor emberábrázolását felelevenítő bronz Dávid szobor, a firenzei dóm énekkarzatának puttókkal díszített domborműves mellvédje és Gattamelata zsoldosvezér lovas-szobra Padovában legfontosabb alkotásai.

Donatello: Szent Jusztina szobra.
A padovai Szent Antal-bazilika főoltárán áll, s Donatello egészen valószerűtlen fényhatást tudott elérni a bronz felületének finom cizellálásával. A szentet itt a vértanúkat megillető pálmaággal a kezében jeleníti meg, elkerülve ily módon a hagyományos ábrázolásmódot, amely szerint a szent hercegnőt fedetlen mellébe mártott véres karddal kellene bemutatni.

Szent GyörgySzent György, Donatello alkotása, 1416-20 (Firenze, Museo del Bargello).
Az egyszerű és önfeledt mozdulatot mintha közvetlenül a természet nyomán mintázta volna a művész. A márványszobrot a fegyverművesek céhe rendelte meg, amelynek Szent György volt a patrónusa. Eredetileg az Orsanmichele külső homlokzatán, egy fülkében állott. A fülke keretén, alul, laposdombormű: Szent György harca a sárkánnyal.
{IDE JÖN donatello.JPG}
Vénusz születéseSandro Botticelli (1445-1510) műveiben a Mediciek firenzei udvarának költőivé finomult légkörét jeleníti meg. Mitológiai témákat feldolgozó, ismert festményei a Tavasz és a Vénusz születése.

Leonardo da Vinci (1452-1519) munkásságában a művészet XV. századi fejlődésének eredményeit összegezi. Geometrikus rendben komponált képein általános érvényű formatörvények megfogalmazására törekszik. Leghíresebb művei a Sziklabarlang Madonna, a milánói Sta. Maria delle Grazie kolostor ebédlőtermében készült falkép, az Utolsó vacsora, valamint egy firenzei kereskedő feleségének arcképe, a Mona Lisa. Munkáinak többsége befejezetlen maradt. Kiterjedt érdeklődése, élénk kutatószelleme állandóan új problémák megoldására ösztönözte. Szinte mindennel foglalkozott, ami akkor a kutatás számára egyáltalán hozzáférhető volt: a festészeten kívül szobrászattal, építészettel, mechanikával, csillagászattal, anatómiával, állat- és növénytannal. Számos technikai találmány elméleti vagy gyakorlati megoldásával kísérletezett (ilyen többek között a repülőgép, a tengeralattjáró, a vontcsövű ágyú, a hidraulikus sajtó, a mechanikus szövőszék, a csavarvágó gép stb.).

A Madonna a macskávalLeonardo: A Madonna a macskával című festményhez készült egyik vázlata (London, British Museum). Maga a kép mind ez ideig nem került elő, csupán számtalan vázlatból és elkészült tanulmányból ismeretes.

Sziklás MadonnaLeonardo da Vinci: Sziklás Madonna
(Érdekesség, hogy két változata létezik ezen festménynek, az egyik a párizsi Louvre-ban, a másik a londoni National Galery-ben található. Sok vita és kérdés merül fel e képek körül.)
LédaLéda, a római Galleria Borghesében, Leonardo elveszett festményének egyik másolata. Írott források bőséggel akadnak ugyan, de ezek egymástól eltérő módon jellemzik a festményt. A valószínű másolatok is különböznek egymástól.

Ádám és Éva Albrecht Dürer (1471-1528) a német reneszánsz legsokoldalúbb, kutató szellemű művészegyénisége. Munkáiban a valóság feltárására törő hitelesség még a gótika szenvedélyességével párosul. Kiválóak a portréi s az önarcképei. Rajztehetsége különösen a metszeteiben mutatkozott meg. Fametszetei közül az Apokalipszis, a Mária élete és a Nagy Passió című sorozatok a leghíresebbek, rézmetszetei közül a Szt. Jeromos a cellában, Ádám és Éva és a Melankólia.

Dürer egyik leghíresebb rézmetszete: Ádám és Éva (Nürnberg, Germanisches Nationalmuseum). Látszik rajta a művész törekvése, hogy az emberi testet és végtagokat eszményi arányokkal ábrázolja. A bibliai emberpár lábainál a művész a négy vérmérséklet szimbólumait helyezte el: a jávorszarvas a melankolikust, a nyúl a szangvinikust, az ökör a flegmatikust és - az egér ellentéteként - a macska a kolerikus vérmérsékletet jelképezi.

A francia reneszánsz festészet jeles képviselője Francois Clouet (kb. 15I0-1572). Jellemábrázoló arcképei közül kiemelkedik I. Ferenc király portréja.

 

AZ ÚJKOR ÉPÍTÉSZETE

A XIV-XV. század folyamán Európa gazdasági, politikai, társadalmi és kulturális viszonyaiban döntő változások játszódtak le. Gazdasági téren: a föld birtoklásán, a termékek közvetlen cseréjén alapuló naturális gazdálkodást kezdte felváltani a kiterjedtebb piaci kapcsolatokat teremtő, a kézműipart fellendítő pénzgazdálkodás.

Politikai téren: a földbirtokosok kiváltságos osztálya mellett egyre jelentősebb szerephez jutott a városok vagyonosodó polgársága. Átrendeződtek az európai országok hatalmi viszonyai. A törökök előnyomulása elzárta a Kelet felé irányuló kereskedelem útvonalait.
Az új tengeri utak keresése a XV. század végén az amerikai földrész felfedezéséhez vezetett. Ennek hatására a kereskedelem áttolódott a Földközi-tengerről az Atlanti-óceánra, s haszna a földrajzi helyzetük miatt nagyobb lehetőségekkel rendelkező országok gazdaságát erősítette.
Megindult a harc az érdekterületek felosztásáért. A lőfegyverek elterjedésével megváltozott a hadviselés módja, ami társadalmi és gazdasági téren is messze ható következményeket vont maga után.

Társadalmi téren: a feudális rend ugyan fennmaradt, de az erősödő városi polgársággal szemben átmenetileg vagy tartósan korlátozódott a feudális főurak hatalma.

Kulturális téren: a középkor mindent átható vallásossága megszűnt. A tudomány és a művészet kezdett felszabadulni a teológia uralma alól. Az ókori görög és római műveltség vált a kultúra egyik ösztönzőjévé. Új világszemlélettel bírálták az addig vitathatatlanként elfogadott hittételeket. A vallás megújítására törekvő reformmozgalmak bontakoztak ki.

Mindezek hatására a XV. század kezdetén lezárult a feudális társadalmi rend fejlődésének első nagy szakasza, a középkor, s az európai műveltség történetében egy új korszak nyílt meg. A XVIII. század végéig tartó újkor idején a művészetekben két stíluskorszak élt: a XV-XVI.
században a reneszánsz, a XVII-XVIII. században a barokk


A RENESZÁNSZ ELŐZMÉNYEI

SZOBRÁSZAT

Nicola és Giovani Pisano művészete

Nyugat-Európa népei az egész középkor folyamán valami furcsa emléket őriztek a klasszikus ókorról. Teodorik, Nagy Károly s a három Ottó, VII. Henrik és II. Frigyes a Római Birodalom visszaállításáról álmodoztak, és arról, hogy hatalmuk egész tekintélyét Róma egységesítő erejére alapozzák, hiszen annak tovább élő sugárzása sohasem szűnt meg izgatni az emberek képzeletét. Nagy Károly őszinte lelkesedéssel próbálkozott a klasszikus latin irodalom újjáélesztésével. Csakhogy addigra már téves és hiányos ismeretek álltak csak rendelkezésükre arról, ami egykor az ókorhoz tartozott. Homérosz például meghamisított kivonatban forgott közkézen, Dictys et Dares cím alatt, amelyben Hektór és Akhilleusz oly módon pörlekedtek és hívták ki egymást, mint Trisztán és Lancelot a lovagregényekben. Vergilius munkáit jól ismerték ugyan, és számtalan példányban másolták is, de jobbára csak azért, hogy verselni tanuljanak belőlük. Elsősorban varázslónak tekintették a költőt, amolyan prófétafélének. Traianus pedig valamiféle keresztény fejedelem alakját öltötte képzeletükben, akinek a megdicsőült lelkek sorában a helye.

A XIV. század közepéig kell várnunk, amíg Petrarca személyében fölbukkan az első olyan nyugati humanista, aki ismeri és érti a homéroszi költeményeket. Boccaccio már csaknem hellenista: ő meg Petrarca szöges ellentétben állnak e tekintetben Dantéval, akinek az antik világról még középkori fogalmai vannak. Végül is a XV. század közepe táján a Konstantinápolyt fenyegető török előnyomulás hatására összeül a firenzei zsinat; ott van a bizánci császár is, főpapjai és miniszterei kíséretében. Némelyek közülük - mint Bészszarión, Nikaia érseke is - Róma hitére tértek, és megtelepedtek Itáliában: ők hozták magukkal azoknak a görög kéziratoknak a túlnyomó részét, amelyek ma a Vatikánban, Firenzében és Velencében találhatók. Arisztotelészt egészen a XIII. század közepéig csupán arab kommentárokból ismerték, Platón művei pedig kivonatos alakban jártak kézről kézre: így a Dialógusok teljes szövege is csak a XV. században vált ismertté.

Az antik képzőművészet dolgában még nagyobb volt a zűrzavar; akár megérteni, akár utánozni lehetetlenségnek tetszett. Az ókori szobrok és épületek fölfedezését az egyház olykor némi bizalmatlansággal fogadta, hiszen ezek az alkotások azoknak a pogány istenségeknek voltak a templomai és képmásai, akiket az ördögökkel azonosítottak. Az olümposzi lakók sorából legföljebb egyiket-másikat tekintették jótékony szellemnek: ezeket a szerzetesek kézirataikban az egész középkor folyamán úgy írták le, mint a bolygók, a Nap vagy a Holdjelképét. A többiek, kétség sem férhetett hozzá, afféle ördögfajzatok voltak. Az egyház megsejtette, milyen veszedelmes ellenség rejtőzik ezekben az alakokban, no meg azokban a csodálatos márványszobrokban, amiket az ásatások hoztak napvilágra. Olykor ezeket a szobrokat és domborműveket, minthogy szépségüket nem tudták értékelni, új alkotások nyersanyagául használták. Így történt például az orvietói székesegyház domborművei esetében is: ezeket ókori elődeik hátlapján faragták ki, amelyek ily módon a fal belsejébe kerültek.

A pogány hagyományokkal a középkor folyamán csak az egyház itáliai ellenfelei kerestek szövetséget. Anélkül, hogy nyíltan szembe mertek volna szállni a katolikus hittel, az egyházi hatalomnak ezek az ellenségei a görög-latin hagyományba kapaszkodtak, jóllehet csupán homályos ismereteik voltak felőle. Crescenzio, a római patrícius, aki a pápák avignoni fogságát kihasználva konzullá kiáltatta ki magát, a Forum Boarium márványaiból építtetett magának házat, amely még ma is megvan, és elrettentő például szolgál arra nézve, milyen eredményre vezetett abban az időben az antik emlékeket másoló buzgalom. Bresciai Arnold a XIII. században a Capitolium újjáépítésének szükségességét hangoztatta, Cola di Rienzo a legendás néptribun pedig ókori föliratok másolásával töltötte a szabad idejét.

Az egyház tekintélye ellen lázadók leghíresebbike és ennek okán az ókori műveltség egyik leglelkesebb híve maga II. Frigyes császár volt. Valódi pogány uralkodó módjára élt dél-itáliai kastélyaiban: sokkal több művész, jogász és tollforgató vette körül, mint pap. Castel del Monte-i, lucerai, trani, bari és bitontói váraiban a hadi építészet céljaira mégis a francia földről terjedő gótikus építőmódot és szerkezeteket alkalmazták, a belsőkben hatalmas kőboltozatokkal, amiket erős bordák támasztottak alá. Ezeken az épületeken a klasszikus stílus legföljebb csak a díszítő szobrászat révén jutott szóhoz néhány emberfőt ábrázoló gyámkőben, valamint a homlokzati kapuk ornamentikájában.
Más műemlékek tanúsága szerint viszont itt, Dél-ltáliában, az antik hagyományok e kiváltságos földjén maga II. Frigyes ösztönözte annak az irányzatnak a kibontakozását, amely már eltökélten igyekezett a klasszikus formavilágot újjáéleszteni, ily módon törekedve a művészetek megújítására. Dél-itáliai szószékek egyes domborművei, amelyek időrendben megelőzték a toszkán reneszánszot, az antik művészet lelkes követéséről tanúskodnak. Az a diadalív, pontosabban hídtorony, amelyet II. Frigyes Capua városában állíttatott, lenyűgöző erőfeszítés a klasszikus stílus nagy méretekben való alkalmazására. Erről a helyről ágazott ki az a római országút, amely Apulián és Basilicatán keresztül Brindisibe vitt. A császár legkedvesebb tartományának volt a kapuja ez a diadalív, a Volturno hídfőjénél, hadászati és politikai szempontból egyaránt igen fontos helyen. Maga az építmény az idők folyamán elpusztult, a szobordíszek töredékei azonban még ma is hiteles képet adnak a II. Frigyes környezetében dolgozó művészek stílusáról. Az elszenvedett csonkulások ellenére is az uralkodó ülőszobrán-a ruházat igen élethű kidolgozásában - az ókori márványszobrok stílusát figyelhetjük meg, akárcsak az oromzatot díszítő fejeken, valamint a császár capuai mellszobrán. Miniszterének, Pietro della Vignának állítólagos mellszobra olyan, akárcsak valamely római consulé: homlokát babérkoszorú ékesíti, a szakállán meg a haján pedig a görög és római márványszobrok csigásan csavarodó hajfürtjeinek ügyes utánzatát fedezzük fel.

II. Frigyes halála után ez a dél-itáliai szobrászati iskola nem fejlődött tovább; ám a XIII. század közepén Toszkánába érkezett és Pisában telepedett meg egy szobrász, Nicola Pisano: ő lett az új stílus igazi elindítója. Mielőtt még arról ejtenénk szót, hogy ez a pisai mester igazában Apulia, vagyis Dél-Itália szülötte, álljon itt a tanulmányairól szóló toszkán legenda úgy, amint Vasari, a reneszánsz művészek életírója a maga nagy hírű könyvében elbeszéli: "... midőn Nicola Pisano néhány görög szobrász keze alatt dolgozott, akik figurákat és más vésett díszítéseket készítettek a pisai Dóm és a San Giovanni-templom számára, azok között a márványkoporsók között, amelyeket a pisai hadsereg zsákmányolt, volt néhány antik szarkofág, manapság ennek a városnak a temetőjében láthatók; többek között az egyik nagyon szép volt, gyönyörű stílusban ábrázolta Meleagros vadászatát és a kalydóni vadkant; mind a mezítelen, mind a ruhás alakok nagy gyakorlattal és tökéletes rajzzal voltak kimunkálva rajta. A pisaiak a szóban forgó szarkofágot szépsége miatt a Dóm homlokzatában helyezték el (...). Nicola, minthogy megragadta őt a mű szépsége, s nagyon tetszett neki a szarkofág, nagy buzgalommal és szorgalommal fogott e stílus és néhány más jó szobrászati mű utánzásához, amelyeket más antik szarkofágokon látott, így hát nem sok idő múltán kora legjobb szobrászának tekintették." (Giorgio Vasari: A legkiválóbb festők, szobrászok és építészek élete. Magyar Helikon, 1978. Fordította Zsámboki Zoltán. 61. old.) Ennek a Nicolának tulajdonít Vasari számos olyan szobrászati meg építészeti alkotást, amelyek ma is láthatók Toszkána különböző helyein, és amelyeket többnyire nem ő alkotott. Csak az bizonyos, hogy 1260 előtt a mester megbízást kapott a pisai keresztelőkápolna szószékének elkészítésére, és ez az alkotás egy olyan új stílus kiindulópontja lett, amelyet már áthat az ókori művészet felidézésének az igénye. Vasari számára Nicola mindenképpen pisai művész, az önképzés csodája.

Mai ismereteink mindenestül rácáfolnak erre a legendára, amelyet pedig Vasari fenntartás nélkül átvett. Mindazonáltal érthető, hogy a csodálatos szószék, amelynek domborművei ámulatba ejtik a szemlélőt, alaposan megmozgatta a dél-itáliai előzményekről mit sem tudó emberek képzeletét a pisai művészet eredetét illetően, hiszen ez a művészet már születése pillanatától fogva olyannyira tökéletesnek mutatkozott.
Ám napjainkra minden kétség eloszlott: a stílusjegyek hasonlóságán túl két szerződésről is tudunk (egyikük a sienai székesegyház szószékére vonatkozik), amelyekben Nicola Pisanót Nicola di Apulia néven említik. Maga Vasari is mintha sejtene valamit az olasz szobrászat atyjának származásáról, mert bár amint mondottuk, toszkánnak tartja őt, furcsa módon több nápolyi utazást tulajdonít neki, és megteszi őt számtalan dél-itáliai műemlék alkotójának, mint amilyen a már említett capuai diadalív is, amelyet II. Frigyes emeltetett magának: le porte sopra il fiume del Volturno alla citta di Capua (a Volturno folyó fölött Capua város kapui).

Érthető mindazok tévedése, akik szerint Nicola Toszkána szülötte volna, hiszen emellett szól az az 1260-ban márványba vésett fölirat, amely a pisai keresztelőkápolna szószékén, az utolsó ítéletet ábrázoló jelenet alatt olvasható: 'Nicola Pisano alkotása'. Mindazonáltal nyilvánvaló, hogy a Pisano (vagyis pisai) nevet a mester a polgárjoggal együtt kapta a város lakosaitól.

A szószék szobrainak és domborműveinek számos alakja azoknak az ókori márványoknak a hű másolata, amelyek még ma is láthatók Pisában, a Campo Santóban. A domborművek a szószék mellvédjét borítják: az egyiken, amely a háromkirályok imádását ábrázolja, a Madonna antik matrónát idéző tartásban ül, ruházata és köpenye pedig vitathatatlanul ama pogány szarkofágról vette a mintaképét, amely mindmáig a pisai Campo Santóban látható.
Egy másik domborművön, amely Jézus születését ábrázolja, Mária fél könyökére támaszkodva fekszik az ágyon, akárcsak a Toszkánában olyan gyakori etruszk szarkofágok fedőlapjának félig heverő alakjai. Ókori figura utánzata a pap is, hosszú szakállával, Jézus bemutatásának jelenetében. Mindezekkel a modellekkel Nicolának Toszkánában kellett megismerkednie, így első látásra valóban úgy tetszik, mintha csupán a különös összefüggéseket akarnók minden áron erőltetni, amikor a nagy pisai szobrász szülőföldjét mégis Itália más vidékén keressük.
Pedig hát csakugyan így van: ha Nicola domborműveinek alakjai valóban a klasszikus művészet ismert típusai is, amelyekre könnyűszerrel bukkanhatott rá pisai tartózkodása idején, e szobrászat tanulmányozásának szenvedélye mégiscsak más vidékről érkezett Toszkánába. Vannak más domborművek és más szószékek is Toszkánában, amelyek egyidősek ugyan Nicola alkotásaival, mégsem lehet őket velük összehasonlítani. E domborművek szobrászilag általában szegényesek, és színesen csillogó mozaikok közé besorolva mellérendelt szerepet jászanak, mint például a pisai Battistero keresztelőmedencéjének oldalain. Nicola munkájában azonban még a szószék építménye is egészen újszerű: míg a többi toszkánai szószék négyzet vagy tégla alapú, a pisai keresztelőkápolna szószéke hatszögű, akárcsak az, amelyet egy dél-itáliai művész faragott Spalatóban; az antikizáló párkányok és az oszlopok fejezetének mintáit pedig II. Frigyes Castel del Monte-i várában találjuk meg. Mindez nem hagy kétséget afelől, hogy közvetlen hatásról van szó; Nicola mester pisai szószéke az összekötő láncszem a reneszánsz művészet két legkorábbi iskolája között, különleges báját is részben ez adja.

A pisai keresztelőkápolna szószékét, alighogy elkészült, általános lelkesedéssel fogadták. Hat évvel utóbb a szomszédos Siena székesegyházának építői kérték föl Nicolát szószékük elkészítésére. A mester elfogadta a megbízást, így hát Sienába kellett költöznie, méghozzá számos tanítványa kíséretében, amint ez a korabeli okmányokból kiderült. E tanítványok közül hárman később nagy hírnévre tettek szert: Giovanni, a mester fia, aki 1245 tájt született; a firenzei Arnolfo di Cambio; valamint egy domonkos rendi barát, Fra Guglielmo, hármuk közül talán a legidősebb. A sienai szószék bonyolultabb felépítésű, mint a pisai, hiszen nyolcszögű alapra épül, noha ugyanúgy kis oszlopokon nyugszik, mint amaz. Már felületes elemzéssel is több személy kezemunkáját különböztethetjük meg egészen világosan a sienai szószék domborművein. Némelyek bizonyára Nicola alkotásai, aki mindenkor az antik nyugalom és derű szerelmesének mutatkozik, és aki Sienában még erőteljesebben fordul a klasszikus ókor felé, mint Pisában; mások meg Giovannitól valók, aki apja eszméit mintegy megtagadva, nyugtalan lélekkel űzi alakjait valamiféle tragikus szenvedély sodrásában, mely végül szinte szétzilálja a kép egységét; ismét mások a száraz és hideg Fra Guglielmo művei, aki lekerekített és egyhangú formákban dolgozik; végül itt vannak Arnolfo di Cambio munkái, aki Nicola igazi örököseként klasszikus szépséggel és méltósággal ruházta fel alakjait.
Meglátszik persze az is, hogy az egész együttes Nicola mester irányításával készült. Az oszlopok váltakozva hol közvetlenül a talajra, hol meg oroszlánok hátára támaszkodnak, amint ezt számos itáliai város román stílusú homlokzatain is megfigyelhetjük; az oszlopok fölött lóhere alakú ívek futnak körbe, az ívháromszögeket pedig próféták és apostolok domborművű alakja tölti ki, akárcsak a pisai keresztelőkápolna szószékén. Hanem ami igazán megcsodálni való, az a mellvédet díszítő faragott táblák sora, az Evangéliumból vett jelenetekkel. Ezek közül is azok a legszebbek, amelyeket Nicolának és Arnolfónak tulajdonítanak; csupa olyan alakkal, amelyek méltók az antik művészet fénykorához.

A sienai szószék elkészültével Nicola tanítványai szétszéledtek Itália-szerte, és amerre csak megfordultak, terjesztették az új művészet evangéliumát. A műhely-köztük Arnolfo di Cambio - Bolognába ment, hogy ott elkészítse Szent Domonkos síremlékét, amelynek igazi remekműnek kellett lennie, hiszen így kívánta a rendalapító hírneve és a rend tekintélye. Az a tény, hogy a domonkos rend Bolognában ülésező nagykáptalanja az Appenninek túlsó oldaláról hívta meg Nicola mestert vagy valamelyik tanítványát, hogy a rendalapító síremlékét megalkossa, bizonyság arra, milyen nagy tekintélyre tett szert a pisai iskola igen rövid idő alatt egész Itáliában. Arnolfo di Cambio ezután Rómába ment.
Csupán egyetlen esetről tudunk, amikor Arnolfo újból találkozott mesterével. Nicolát és Giovannit Perugiába hívták ekkor annak a Fontana Maggiore néven ismert, monumentális szökőkútnak az elkészítésére, amely máig a város főterén áll: itt találkozott velük Arnolfo, bár ő nem azért jött a városba, hogy részt vegyen a munkájukban, hanem egy másik-utóbb elpusztult-kútra szóló megbízás ügyében. A Pisanók készítette hatalmas szökőkút mindmáig megvan, tanúságot téve a pisai szobrászok magasrendű művészetének teremtő erejéről. Elrendezése még egészen középkori. Nagy medencéje van, oldalfalán változatos ábrázolásokkal: bűnök és erények, pátriárkák és szentek, csillagképek, hónapok, Romulus és Remus a mondabeli farkassal, valamint a szabad művészeteknek és Perugiának meg Rómának, a világ fővárosának a megszemélyesítései. A kút alsó részén olvasható felirat lelkesen magasztalja a mű alkotóit, Nicolát és Giovannit, de tudunk arról, hogy Fra Bevignate is közreműködött e munkában. A felső medence oldalmezőin és sarkain ugyancsak szobrok vannak, a rajta levő másik fölirat azonban már egyedül Giovanni nevét említi. Nicola Pisano még a kút elkészülte előtt (annak befejezését fiára hagyva), 1278-ban visszatért Pisába, hogy a keresztelőkápolna homlokzatának díszítésén dolgozzék. Hazatérte után azonban hamarosan meghalt.

Giovanni Pisano méltó folytatója volt apja magasrendű művészetének. Jóllehet domborművei felépítésén, kompozícióján általában föllelhető apjának az ókor szobrászi tradícióit követő fölfogása, stílusát tekintve Itáliában teljesen új irányba, a francia gótika felé fordult. Az antik domborműveket éppúgy ismerte, mint a francia katedrálisok szobrászatát; nyilvánvalóan több esztendőt töltött Franciaországban. Heves mozgású figuráin nyoma sincs a formák nyugodt, világos lehatároltságának; az alakok megnyúltak és szinte anyagtalanokká váltak. Giovanni művészetére a túlfűtött, szenvedélyes kifejezés jellemző, amit jelentősen fokoz a drámai fény-árnyék hatás.
Nicola valamennyi tanítványa közül éppen Giovanni volt a legkevésbé alkalmas arra, hogy kövesse apjának az ókor művészetéből merített tanítását a derűről és a nyugalomról. Amilyen mértékben felejtette mindazt, amit tőle tanult, úgy mutatkozott meg egyre féktelenebbül heves és nyers művészegyénisége. Giovanni nyilvánvaló tehetségét jelzi az, hogy meghívták Padovába, készítse el a Scrovegni-kápolnát díszítő szobrokat. E kápolna freskóit egyébként Giotto akkoriban festette, s Padova urainak, a Scrovegniknak vendége gyanánt még Dante is megfordult a városban. Giovanni a Madonna mellé, amely még ma is ott áll az oltáron, két gyertyatartó angyalt is faragott.
Giovanni Pisano 1301-ben, mintegy ötvenesztendős korában véste be nevét a pistoiai Szent András-templom szószékébe, melyet ugyanúgy hatszögletűre alakított, mint Nicola csaknem félszáz esztendővel korábban a maga első szószékét a pisai keresztelőkápolnában. Mégis, mennyire más ez a mű, mennyire eltávolodott a klasszikus szépségeszménytől! Giovanni alakjainak mozdulatait a pistoiai szószék mellvédjének domborművein tragikus szenvedély és fájdalom uralja. Még a békésjelenetek szereplői is mintha minden erejükkel azon volnának, hogy elfojtsák azt a különös gyötrelmet, amely látszólagos nyugalmuk felszíne alatt szüntelenül háborgatja őket; olyankor pedig, ha a szobrász az ártatlan gyermekek meggyilkolását vagy a keresztáldozatot ábrázolja, alakjainak szenvedélyessége nem ismer határt: ezen jelenetek kavargó tömegei immár mindenfajta józan mérlegelésnek ellentmondani látszanak. Még a gótika legfájdalmasabb ábrázolásaiban sem érte el soha a szobrászat az érzelmi mélységek kifejezésének azt a fokát, amelyet Giovanni Pisano domborművei képviselnek. Ez a mester nem is talált követőkre; senki sem akadt, aki képes lett volna követni a stílusát.

Giovanni Pisanót, alighogy befejezte a pistoiai szószék munkálatait - ekkor már túl volt hatvanadik életévén -, hazahívták szülővárosába, hogy készítse el a székesegyház szószékét, amelynek fölül kellett múlnia apja művét, amit az a keresztelőkápolna számára alkotott. Giovanni szószékét a barokk kor pisai tanácsurai lebontatták, és sokáig darabokra szedve hevert a székesegyház múzeumában, de 1926-ban rendbehozták, és visszakerült eredeti helyére. Itt, a székesegyházban, alig néhány lépésnyire a keresztelőkápolnától Giovanni munkáját jól összemérhetjük apjáéval. Giovanni szószéke 1303 és 1310 között készült. Még a pistoiainál is jobban uralják a szenvedélyek, és sokkal több eszmei tartalom terhét viseli, mint Nicola negyven évvel korábbi műve a keresztelőkápolnában. Oszlopok és kariatida-szerűen merev, ám hatalmas érzelmi erőtől feszített szoboralakok támasztják alá Giovanni szószékét. Az egyik ilyen támasztékul szolgáló szobor, amely Pisa városát személyesíti meg, amint egyaránt táplálja saját fiait és az idegeneket, vibráló feszültséggel emelkedik a négy sarkalatos erényjelképes alakja meg a birodalmi sas fölött, mely utóbbi a város ghibellin pártállására utal.
A szószéken a legnevezetesebbek a sarkokon, az íveken nyugvó szibilla-szobrocskák. A mozdulatlanságba merevedett zárt formák, a hajlott, kontraposztban ábrázolt figurák Giovanni Pisano szenvedélyes szobrászi felfogásáról tanúskodnak.

Arnolfo, miután elvált két pisai társától, amikor azok a perugiai szökőkutat kezdték építeni, visszament Rómába, és itt két nagyon szép munkát készített, amelyek még ma is az eredeti helyükön láthatók; a San Paolo Fuori le Mura- és a Santa Cecilia del Trastevere-bazilika oltárához egy-egy baldachint. Ezek külső felépítésükre nézve nagyon hasonlitanak egymásra; mind a kettő négy oszlopon nyugszik, az oszlopokra négy csúcsív támaszkodik, a sarkokon pedig angyalok és próféták szobrai állnak: ezekben a művekben mutatkozik meg kiváltképpen a Nicola-tanítvány stílusbeli tisztasága. Az egyiken, a San Paolo Fuori le Mura cibóriumán Arnolfo mesterjelzése is látható: Hoc opus fecit Amolfus (ezt a művet Arnolfo készítette). E munkák befejeztével visszatért hazájába, Firenzébe, de útközben még megállt Orvietóban, hogy megfaragja Braye bíboros síremlékét; ez utóbb a korai reneszánsz síremlékek egész sorának szolgált mintaképül. Míg Fra Guglielmo Bolognában készített márványkoporsója egyszerűen csak az ókori szarkofágok alakját utánozza, Arnolfo az orvietói síremléken már baldachin alá foglalja koporsó tetején nyugvó halott alakját: két angyal húzza széta függönyt, hogy a halott képmása a koporsón láthatóvá váljék. A nemrégiben helyreállított, pompás alkotás tipikus példája a gazdag fölépítésű, mozgalmas alakokkal díszített, márványmozaikos gótikus síremlékeknek.
Itt kell még említést tennünk Lorenzo Maitaniról, Giovanni Pisano tanítványáról is. Az orvietói székesegyház homlokzatát borító domborművei, melyeket 1310 és 133 között készített, lágyan hullámzó vonalaikkal és gyöngén megformálású alakjaikkal nagyban különböznek mesterének zaklatott stílusától. Maitani előbb Sicnában dolgozott, majd 1310-től egészen 1330-ban bekövetkezett haláláig ő volt az orvietói dóm helyreállításának capornaestrója, azaz vezető mestere. Az ő nevéhez fűződik a főhomlokzat alsó részének felépítése is és az evangelista-szimbólumok a pilléreken. Maitani kibontakozva Giovanni Pisano szenvedélyes gótikájából az anatómiai tudás elsajátítására, a drapériák áttetsző ábrázolására törekedett. Szobrászata - részben a francia plasztika hatása alatt - lágy vonalszépségű, lírikus stílussá érett.

Pisai keresztelőkápolna szószéke Az olasz szobrászat atyjaként tisztelt Nicola Pisano művészete a reneszánszot megelőző korszak törekvéseit foglalja egységbe. A pisai keresztelőkápolna (battistero) itt látható szószéke, amelynek munkálatait Nicola 1260-ban kezdte meg, a mester első hiteles alkotása: vele kezdődik el az új stílus, bár könnyűszerrel fölfedezhetjük benne az ókori, a bizánci, a román kori és a gótikus hagyományokat
Keresztrefeszítés Giovanni Pisano már betöltötte hatvanadik életévét, amikor szülővárosába hívták, hogy elkészítse a pisai székesegyház szószékét: ennek a megbízók szándéka szerint fölül kellett múlnia a keresztelőkápolnáét amelyet még Giovanni apja, Nicola alkotott. A túlszárnyalás igyekezete a pisai székesegyház szószékének (1303-1310) zsúfolt díszítésében, valamint programjának igényességében nyilvánul meg. A keresztelőkápolna csupa derű szószékével összevetve ez a mű fölfokozott szenvedélyességével nyűgözi le a szemlélőt. Kerek alapját középütt a három teológiai erény (a Hit, a Remény és a Szeretet) jelképes szobra támasztja alá, körös-körül pedig oszlopok tartják: kettő közülük egy-egy oroszlán hátán nyugszik, a többit pedig allegorikus alakok díszítik. A mellvéd domborművei - mint például a Keresztrefeszítés is (a fenti képen) - az Újszövetséget illusztrálják.

 

RENESZÁNSZ ÉPÍTÉSZET

A quattrocento építészete és Brunelleschi

Az 1417. esztendő vége felé V. Márton pápa, a római patrícius Colonna család sarja, akit Konstanzban választottak meg az egyház fejévé, elhatározta, hogy Avignonból udvarával együtt visszaköltözik Rómába. Ez a sorsdöntő esemény hozta magával, hogy végül is Itália lett a reneszánsz humanizmus középpontja, hiszen ennek a szellemi mozgalomnak a kibontakozását éppen a pápák avignoni tartózkodása késleltette, annak a szoros kapcsolatnak révén, amely Itáliát akkoriban a gótikus francia kultúrához fűzte. V. Márton előbb Mantovába, majd Firenzébe ment, várva az alkalmas pillanatot, amikor majd bevonulhat a pápaság ősi székvárosába. Róma akkoriban már hosszú ideje a nemesi családok örökös torzsalkodásának volt a martaléka, és csöppet sem volt alkalmas arra, hogy az Avignonból érkező fényes udvar azon nyomban megtelepedhessék benne. A hazatérést követő idők két első pápája, V. Márton és IV. Jenő, végül is csak annyit tudott elérni, hogy legalább Rómában visszaállították a pápai hatalmat és tekintélyt, de a latiumi területek továbbra is a hűbéres főurak kezén maradtak. Ezt a gondot örökül kapta tőlük a nyomukba lépő többi egyházfő is, egészen a XV. század végéig. Róma, az itáliai művészet későbbi középpontja, az egész XV. század folyamán háttérbe szorul a reneszánsz születésének történetében.
E szellemi mozgalom befogadásának és ösztönzésének dicsősége Firenzét illette meg több, mint egy évszázadon keresztül. A XV. század kezdetén ennek a városnak sikerült egész Toszkánára kiterjesztenie az uralmát, a magasan fekvő casentinói völgytől, amelyet a lomhán kanyargó Arno öntöz, egészen Pisáig, a legyőzött ősi vetélytárs városig, meg az ugyancsak meghódított Sienáig és vele Arezzo, Cortona, Prato, Lucca és Pistoia városáig, melyek az eszmék vonzerejének jóvoltából akkor már Firenze szellemi peremvidékének számítottak.
Az akkori idők legfontosabb építkezése Firenzében a dóm volt, melyet korábban Szent Reparáta tiszteletére szenteltek fel, ám az új építkezések idején már az Istenanyának ajánlottak (Santa Maria del Fiore). Ám Brunelleschi kupolája híján a firenzei székesegyház csak egy irdatlan épülettömb volna: belül szürke és hideg, kívül meg csupa márvány. Micsoda különbség ahhoz a rangos művészethez képest, amely a lendületes vakárkádokkal körülfogott pisai székesegyház nemes vonalú épületén megmutatkozik! Firenzében semmi mást nem látunk, mint négyszögű mezők végtelen sorát az ezerfelé aprózott óriási falakon.
A székesegyház mellett emelkedik a campanile, a harangtorony: ez is csupa márvány, és két, illetve három osztatú ablakai még csúcsívesek. A campanile tervezésével Giottót bízták meg 1334-ben; tudjuk azt is, hogy a torony alapjait még ugyanebben az évben lerakták. A hagyomány szerint a lábazat néhány domborművét szintén e nagy festő faragta (vagy legalábbis rajzvázlatot készített hozzá): annyi bizonyos, hogy érződik rajtuk az ő stílusának éltető ereje. A firenzei campanile hosszú ideig készült, és több mester is dolgozott rajta, ezért alig hihető, hogy Giotto, aki három évvel a munkálatok megkezdése után meghalt, s még e rövid idő alatt is sok más tevékenység kötötte le az idejét, a tervek fölvázolásán kívül bármivel is hozzájárulhatott volna e nagyjelentőségű alkotáshoz. A két nemzedék munkájából született firenzei campanile az emberiség egyik igazi ékszere. Ez a szép, négyzetes alapon álló torony harmonikus terv szerint elrendezett vízszintes övezetekre tagozódik: lent alacsony, domborművekkel díszített lábazattal kezdődik; fölötte egy szélesebb sáv húzódik; a következő szinten már ablakok vannak; még följebb magasabb ablakok következnek, végül pedig a legfölső emelet egyetlen, hatalmas, háromosztatú ablak, majd az egész tornyot lezáró, erősen kiugró párkány. Semmi új vagy rendhagyó nincs benne, mégis bajos volna szavakkal leírni e torony hatását a szemlélőre: méretei annyira kiegyensúlyozottak, a 82 méter magas nyúlánk tömeg arányai olyan választékosak, hogy csak a közvetlen szemlélet adhat fogalmat ennek az épületnek a varázsáról.
Az ablakok formája itt még gótikus, de például már az 1375 és 1381 között épített Loggia dei Lanziban, a Palazzo del la Signoriával szemközt, megjelennek a félkörívek is, amelyek ezúttal a korinthoszi oszlopfőnek meg a klasszikus abakusznak épp, hogy felismerhető leszármazottjára támaszkodnak. Érthető, hogy ez a felemás művészet minden páratlan szépsége ellenére sem volt képes kielégíteni Közép-Itália legjava szellemeit, akik a görög és római régiségek tanulmányozására és utánzására adták a fejüket, miközben tovább ihletve őket, egyre újabb ókori kéziratok kerültek napvilágra. A tudósok ez idő tájt már mélyen érdeklődnek a klasszikus ókor története és mitológiája iránt; a tájékozatlanság hosszú századai után Itáliában most első ízben foglalkoznak a görög nyelvvel, és fordítják a régi görög szerzőket.
Annak a szellemi mozgalomnak, amelyet reneszánsznak nevezünk, és amely magával ragadta a tudósokat, írókat, bölcselőket, politikusokat és művészeket, mélyre nyúló társadalmi gyökerei voltak. A gótikus stílus Észak-Franciaország városlakó polgárainak sajátos érzékenységét és világszemléletét tükrözi, akik nagy hatalmú püspökeik uralma alatt éltek; a reneszánsz szellem társadalmi hátterét a gazdag firenzei kereskedők és bankárok csoportja alkotta. A Mediciek, a Pittik, a Rucellaiak, a Strozzik és még sokan mások sokat áldoztak a művészetekre. Kiváltképpen a Mediciek, akiknek Londonban, Bruggében, Gentben, Lyonban, Avignonban és Velencében voltak fióküzleteik, és már évtizedek óta vezető szerepet vittek a guelf pártban. Cosimo de' Medicinek sikerült saját maga és utódai számára megszereznie és megtartania a legfőbb hatalmat Firenzében anélkül, hogy bármiféle hivatalos címet viselt volna. Politikai ügyessége abban rejlett, hogy a maga egyéni érdekeit össze tudta egyeztetni a firenzei polgárok többségének érdekeivel. Cosimo de' Medici, valamint unokája Lorenzo, akit a Nagyszerű (il Magnifico) melléknévvel illettek, csiszolt szellemű és biztos ízlésű emberek voltak; házukban olyan bölcselők és művészek éltek, akik a régi görög világért és Platón bölcseletéért lelkesedtek.
Az antik világ bűvöletében éltek-bár a róla alkotott képet, mint ma már jól látjuk, önkényesen gyúrták össze különféle görög és római sajátosságokból-nem csupán esztétikai, hanem társadalmi következményekkel is járt. A görög és a római múlt tanulmányozása akkoriban a legműveltebbek kiváltsága volt. A festők, szobrászok és építészek mestersége addig egy sorba tartozott az ácsokéval vagy a cipészekével; most hozzáláttak ők is az ókori művészet tanulmányozásához, s nem csupán azért, mert tetszettek nekik az antik formák, hanem mert tájékozottságuk társadalmi rangot is adott nekik. A reneszánsz kortól kezdve - kiváltképp Firenzében - a nagy művészeket egyre inkább elhalmozták a megbecsülésjeleivel. Értelmiségi számba vették őket, akárcsak a tollforgatókat; nem voltak már egyszerű kézművesek, mint addig, az egész középkor folyamán.
Megváltozott minden. A Mediciek köre a XV. század második felében még Platón föltételezett születése napját is megünnepelte; a humanista Marsilio Ficino megkísérelte összeegyeztetni Platón bölcseletét a kereszténységgel; tanítványa, Pico della Mirandola pedig igyekezett helyreállítani az ókori pogányság becsületét, mégpedig a szépség iránti fogékonysága okán. Ebben a körben a kereszténységnek és a hellenizmusnak valamiféle keverékét hirdették, amely szerint Isten iránti szeretetünk arra indít bennünket, hogy szenvedélyesen keressük a test és a lélek szépségét a többi emberi lényben. Akkoriban írta Lorenzo il Magnifco a híres Bacchus-himnuszt:

Quant' é bella giovinezza,
Che si fiqe tuttavia!
Chi vuol esser lieto, sia:
Di doman non c' é certezza.

Csal, maholnap tovaillan
- ámde szép az ifjúság!
Most tombold ki virtusát!
Csalfa holnap hova illan?

(Rónai Mihály András fordítása)

Ez a szép vers valójában a horatiusi carpe diem ihletett újrafogalmazása.

A művészek és írástudók e csoportjának hatása már minden társadalmi osztályban elkezdett megmutatkozni, és mivel a művészetek között leginkább az építészet az, amely az egész közösséget érinti, lelkesen óhajtották, hogy ezen a téren is jelentkezzék valami újdonság. Mindezt tekintetbe véve megértjük, hogy 1420-ban az akkori Firenze legfontosabb építkezésével, a székesegyház befejezésével, vagyis a négyezet fölé tervezett kupola fölépítésével egy, az antik szellemi örökséghez szenvedélyesen vonzódó lelkes művészt bíztak meg. Vasari könyve egész sereg történetet mond el a kupola mesteréről, Filippo Brunelleschiről: római tanulmányútjait említi, meg az Itália minden tájáról, sőt idegen földről is összesereglett építészek tanácskozását, azután a pályázatról is szól, kényszerű együttműködésről idősebb mesterekkel és ezerféle más nehézségről, amivel kezdetben Brunelleschinek meg kellett birkóznia, hogy végül mégiscsak megvalósíthassa a maga terveit.
Mindannak, amit Vasari leír, elég sok köze van a valósághoz, és okmányokkal bizonyítható, hogy Brunelleschit csak 1423-ban nevezték ki a nagy kupola tervezőjévé és főépítészévé; ám az is bizonyos, hogy a firenzei dóm építkezésének első irányítói is már kupolára, vagy nyolcszögű toronyra gondoltak. Vasari, amikor az idegen mesterek véleményeiről beszél, azt a látszatot kelti, mintha az építtetők ingadoztak volna a tekintetben, hogy kupolával födjék-e be a dóm négyezetét, vagy pedig a gótikus templomok és székesegyházak mintájára nyolcszögletű, ablakokkal áttört toronnyal; holott már azok is, akik legelőször foglalkoztak a Santa Maria del Fiore terveivel, kupolára gondoltak, mégpedig olyanra, amely valamivel nagyobb legyen, mint a sienai, illetve pisai székesegyház négyezete fölött emelkedők. De éppen ez a nagyobb méret okozta a legfőbb nehézségeket. Mert noha a pisai, vagy a sienai kupola, akárcsak a firenzei, a három hajó teljes szélességét átfogja, átmérőjük mégiscsak jóval kisebb; a firenzei kupolát azonban negyven méter átmérőjűnek szánták, és így óriási nyomással kellett számolniuk, amit sokkal nehezebb volt ellensúlyozni, mint Pisában vagy Sienában.
Még nemrégiben is ellenvetés nélkül fogadták Vasari előadásában azt a hagyományt, amely szerint Brunelleschi a régi Róma kupoláiból igyekezett ösztönzést meríteni e roppant nehéz feladat megoldásához, és hogy tanulmányútjai során az ókori romok vizsgálata rávezette az antik kupolaépítés műhelytitkaira. Ez az elmélet persze kiválóan alkalmas volt a régi rómaiak művészetének fölmagasztalására, és arra, hogy Brunelleschi életművét összhangba hozzák azzal a mozgalommal, amely az ókori műveltség rangjának visszaállítását tűzte ki célul, és nemcsak a művészet különböző ágaiban jelentkezett ez idő tájt, hanem az élet minden területén. Vasari a római Pantheont tekintette a firenzei kupola ősmintájának, pedig a hasonlatosság valójában csak a méreteket illeti - közel egyforma átmérőjűek. A Pantheon kupolájának félgömb alakú boltozata félig egybeépült az óriási, henger alakú tartófallal, a firenzei kupola viszont mindenestül a templom fölött helyezkedik el, sőt Brunelleschi magasabbra is emelte a nyolcszögletű kupoladobbal, és teljes egészében szabadon hagyta. Szerkezetük is merőben különbözik egymástól: a Pantheon kupolaboltozata tömör cement és téglaépítmény, a firenzei viszont a nyomás csökkentése végett megosztja tömegének terhét egy alacsonyabb belső kupola meg egy csúcsívesen fölébe emelkedő között, amely a belsőnek mintegy támasztékául szolgál. Brunelleschi a két kupolát a szögleteknél bordákkal kötötte össze, a belső kupolát vasrudakkal összefogott fagerendákból álló hatalmas gyűrűkkel abroncsolta meg. A középkori dinamikus és az ókori statikus rendszer ilyetén párosítása volt a firenzei kupola igazi leleménye. A másik nagy újdonság az volt, hogy a kupolát a padlóról induló erdőnyi állványzat nélkül építette föl, s csupán a rajta dolgozó munkások számára ácsoltatott könnyű faállványt; a kupola oly mértékben záródott össze, amilyen mértékben emelkedett és önmagának szolgált támasztékul. Úgy tetszik, éppen ez volt az, ami a maga idejében a legnagyobb ámulatot keltette. Leon Battista Alberti A festészetről (Della pittura libri III.) írott munkájában, amelyet Brunelleschinek ajánlott, ezt írja:

"Vajon akadt-e valaki is teelőtted, Filippo építész, aki elég merész lett volna ekkora kiterjedésű építményt alkotni, mely az ég felé magasodik, és olyan tágas, hogy árnyékával képes befödni Toszkána minden lakóját? Méghozzá olyan mesteri módon készítetted, mintaívek és gerendázat segítsége nélkül, hogy a mai emberek annyira hihetetlennek tartják mindezt, amennyire ismeretlen volt a régiek számára!"

De Brunelleschi kupolájának nem a nagyságában van az igazi értéke, hanem a szépségében. Vasari írása még egy évszázad távlatából is híven tükrözi a firenzei nép ámulatát, a város fölé magasodó gyönyörű kupola láttán.

"... mert valóban úgy tetszik, mintha a kupola a mennybéliekkel vetekednék; olyan magasra nyúlik fel, hogy szinte a Firenze körül tornyosuló hegyekhez hasonlít..." (Zsámboki Zoltán fordítása).

Így fogalmazza meg ennek az építészeti alkotásnak a maga természetes környezetével való csodálatos egybeolvadását; és valóban: nem is lehetne más ez a mű, mint firenzei. Szellemét tekintve mégis a legegyetemesebbek közül való, amit csak ember valaha alkotott; nagyságát mintegy ember- és természetközelivé teszi kecses körvonala és az a természetes elegancia, amelyhez foghatót másutt cl sem képzelhetnénk. Könnyedén csúcsosodó alakjával támaszkodva a nyolcszögű dobra, kerek, egyszerű ablakaival, cserepeinek szigorú színével, a szép márvány lanternával a magasban mindmáig meghatározza Firenze látképét.
Brunelleschi nem érte meg ennek a hatalmas kupolának a befejezését, amelyre egész életét föltette: 1420-tól kezdve irányította a munkálatait, de csak 1445-ben került sor a lanterna első kövének az elhelyezésére, ő maga pedig már a következő évben meghalt. Természetesen itt temették el, a Santa Maria del Fiore székesegyházban. Sírja fölé Buggianto faragta meg a mester domborművű képmását, amely a képzőművészet nyelvén ugyanarról beszél, mint Vasari is: "Filippo szellemes csevegő volt és nagyon találó válaszokat tudott adni..." Vasari és más kortárs írók is elmondják, hogy ez a legelső reneszánsz építész, aki valamennyi művészeti ágban jeleskedett, végül is az összes többinek hátat fordított legnagyobb szenvedélye, az építészet kedvéért. A XV. század első felének művelt firenzei társasága, művészek és írástudók határtalanul rajongtak a kupola főépítészéért. És Brunelleschi valóban rászolgált mindazokra a dicséretekre, amelyekkel kortársai elhalmozták, s az utókor tiszteletére is, hiszen a firenzei kupola azon műalkotások közé tartozik, amelyeket kezdettől fogva mindmáig egybehangzó ítélet minősít tökéletesnek az egymást váltó korok változó ízlése közepette. Amilyen mértékben lett egyre nyilvánvalóbb e mű igazi jelentősége, úgy figyeltek föl arra is, hogy alkotója a formák iránt érzett szenvedélyes szeretetét kitartó és fegyelmezett tanulmányokkal párosította. Avégből, ,hogy ezt a látszatra annyira egyszerű firenzei kupolát a magasba emelhesse, Filippo Brunelleschi tanulmányozta a római régiségeket, a középkori kupolaépítményeket, sőt talán még Ravenna bizánci kupoláit is, és ezeknek mesteri módon ötvözött elemeiből minden tekintetben eredeti remekművet alkotott.
Fiatal korában ötvös volt, azon kívül órásmunkákat is végzett, majd Donatellóval együtt szobrászkodott: Donatello elismerte, hogy alulmaradt abban a vetélkedésben, amelynek tárgya a keresztrefeszített Krisztus ábrázolása volt. De Brunelleschi utóbb mindezzel fölhagyott, hogy egészen az építészetnek szentelje magát, és olyan térszemléletet alakítson ki, amely megfelel az új idők újfajta érzékenységének. Ő fedezte fel a perspektíva alapelveit, mesteri leleménnyel állapítva meg a három kiterjedésű tér síkbeli ábrázolásának föltételeit. A perspektíva fölfedezésének rendkívül termékenyítő hatása volt az európai festészetre, s mint látni fogjuk, ő maga is hasznosította építészeti alkotásaiban.
Amint G. C. Argan kimutatta - a következőkben az ő megállapításaira támaszkodunk -, Brunelleschi a maga építészetének tökéletes formáiban új és nagyszabású világszemléletet fejezett ki, az emberi szellem újszerű állapotát. Valamennyi alkotásában megmutatkozik ez. A Santa Maria del Fiore kupolája mintegy újjáértelmezi a székesegyház egész gondolati rendszerét, újszerű módon hangolja össze valamennyi alkotóelemét, ezek funkcióit: a mű egésze már nem azt a régi, középkori társadalmat fejezi ki, amely magát a templomot fölépítette, hanem az új Firenze társadalmát.
Nemcsak műszaki okokból tervezett kettős kupolát, az erők egyensúlyának a követelményei szerint, hanem egy sajátos formai elv értelmében is: "avégből, hogy nagyobbszabásúnak és testesebbnek mutatkozzék" - amint ő maga mondotta. Úgy akarta, hogy a kettős kupola arányai külön-külön igazodjanak a belső, üres térhez és a külső, plasztikusan megformált térhez, a tömegelosztás szempontjaihoz. És valóban, belül a kupolának nincs bordázata, a felületét alkotó gömbháromszögek ívelten ellaposodó szögben futnak össze: ily módon a belső kupola összefogja a hajó meg a nyolcszögletű dob terének különböző irányú vonalait, és a lanterna mély üregébe vezeti őket, mintegy a végtelenbe, a távlat törvényei szerint. Kívül azonban, ahol nem az üres térelemet kell összehangolni, hanem a tömegeket, a gömbháromszögek - amelyek itt megnyúltabbak, hiszen a külső kupola csúcsban végződik, mintha csak a fehér márvány bordázat hatalmas vázszerkezetén megfeszülő rózsaszínű hártyák volnának, amelyek az épület tömegeinek mozgását a kupolát megkoronázó kecses lanterna irányába terelik.
De bármilyen rendszeresen tanulmányozta is Brunelleschi az antik Róma építészetét, az még csak meg sem fordult a fejében, hogy a klasszikus ókor művészetét utánozza, hiába hajtogatja ezt oly makacsul számos tanulmányíró. Természetszerűen abból az építészeti valóságból indult ki, amelyet naponta maga körül látott: a toszkánai román és gótikus épületekből. Világosan megmutatkozik ez, ha szemügyre vesszük más firenzei alkotásait. Már 1419-ben, mielőtt még a kupola építése megkezdődött volna, fölépítette az Ospedale degli Innocenti oszlopos homlokzatát. E munkája a reneszánsz építőművészet legelső alkotása: sima törzsű korinthoszi oszlopokon félkörívek sora nyugszik, fölöttük kettős párkányzat fut végig a homlokzaton. Az emelet simára vakolt, tagolatlan falát kicsiny, aediculás ablakok törik át, minden árkádív fölött egy. Az itt fölsorolt elemek (oszlopok, ívek, párkányok, aediculák) sokakat megtévesztettek, olyannyira, hogy ezen épület láttán az antik művészet föltámadását kezdték hirdetni. Holott, ha tüzetesen megvizsgáljuk, kiderül, hogy sem Görögország, sem a klasszikus Róma soha semmi ehhez hasonlót nem alkotott. Például azok a boltívek, amelyek itt igen karcsú oszlopokra támaszkodnak, legalább annyira különböznek az Amphitheatrum Flavium, vagy ismertebb nevén Colosseum íveitől, mint az észak-franciaországi gótikus ívektől. A görögök sohasem alkalmaztak íveket, a rómaiak pedig mindenkor négyszögű pillérekre állították őket, kivéve az olyan késői alkotások esetében, mint Diocletianus spliti palotája, ahol szír hatásra valóban oszlopokon nyugszanak az ívek, akárcsak a középkori építészetben. Ezzel szemben a XI. és XIII. század firenzei román építészete a finom művű alkotásokat kedvelte, mint amilyen például a San Miniato al Monte, és ezeken már éppen ilyenfajta sima oszlopokon nyugvó félköríveket látunk. Az pedig, hogy ennek az oszlopcsarnoknak minden egyes oszlopfőjét régies profilú fedőlap zárja le, szintén arra utal, hogy itt a toszkán román stílushoz nyúl vissza a mester. Az ókori klasszikus művészet sohasem teremtett ilyen légiesen kecses, ennyire könnyed és finom alkotásokat.
Az Ospedale degli Innocentinek ez az árkádsora belülről nézve arról tanúskodik, hogy az íveknek itt nem csupán az a rendeltetésük, hogy a beépített tömeget alátámasszák az üres tér fölött, hanem arra is szolgálnak, hogy összhangba hozzanak egymással két ellentétes mértani tényezőt: a felületet meg a térbeli mélységet. Lássuk mármost, mennyire fontos a tudomány és a művészet eme kapcsolatában, melyből az új térszemlélet megszületik, Brunelleschi másik nagy tette, a perspektíva fölfedezése. Az egyes függőkupolákat elválasztó hevederívek (az árkád boltozatát ugyanis függőkupolák sora alkotja) olyan kisebb szakaszokra bontják az árkádsort, amelyek, ha három kiterjedésű elemeknek tekintjük őket, szabályos mértani kockák. És valóban: a hevederívek átmérője, az oszlopok magassága, valamint az egyes oszlopok között mérhető távolság pontosan ugyanannyi. Ezeknek a térbeli kockáknak egy hosszanti tengelyre fölfűzött egymásutánja tökéletesen szemlélteti a távlatelmélet látógúláját. A perspektivikus szerkesztés ugyanis föltételezi, hogy a szemlélő e gúla alapjának a középpontjában helyezkedik el, a gúla csúcspontja pedig ebben az esetben az "enyészponttal" azonos, amely felé az ábrázolt tér összes vonala tart. Ily módon azután az Ospedale degli Innocenti árkádsorának minden egyes hevederívében a homlokzat síkjára merőleges, egy-egy, a látótengelyre merőleges sík metszi a látógúlát. Ezek a felületek, amelyek az egymást követő térbeli kockákat egymástól elválasztják, módot adnak Brunelleschinek ama tétel bizonyítására, amely szerint a térbeli mélység a síkba is kivetíthető.

Brunelleschi 1421-ben kezdte építeni a San Lorenzo sekrestyéjét, majd 1428-ban fejezete be. Csegelyeken nyugvó kupola födi ezt a négyzet alapú teret, egyik oldalfalából pedig kis kápolna nyílik, melyet szintén kupola borít. Mintha csak a távlat egyik alapelvének, a tér háromdimenziós voltának matematikai bizonyítékául szolgálna ez az épületrész. Amikor Brunelleschi a nagyobbik térbeli egységnek (sekrestye), valamint a kisebbiknek (kápolna) ugyanazt a kocka alakú szerkezetet adja és ugyanazt a kupolás lefödést, ezzel azt hangsúlyozza, hogy mindkettő egyforma értékű, és hogy pusztán mennyiségi különbözőségük a látszólagos távolság függvénye, tehát a kettejük viszonya csakis a perspektíván alapul. Vagyis a kápolna kocka alakú terét úgy kell tekintenünk, mint valami távoli teret, mintha csak a látógúlának az enyészpontjához közelebb álló átmetszése volna. A falpillérek, amelyek a sekrestye, illetve a kápolna térbeli kockája között húznak határvonalat, és azok is, amelyek a sarkokat jelölik, akárcsak a fríz meg az ívek, egyaránt a sötétszürke színű, Firenze környékén bányászott kőből, a pietra serenaából készültek, hogy ily módon is hangsúlyozzák jelenvalóságukat a sima fehér falak hátterében.

A sekrestye már javában épült, amikor Brunelleschi, 1423 táján, magával a San Lorenzo-templommal kezdett foglalkozni. Ennek a belsejét két hosszú oszlopsor tagolja három hajóra, az ókeresztény bazilikák emlékét idézve. Ám tüzetesebb vizsgálat után rájövünk, hogy ebben a belső térben szimmetrikusan bontakozik tovább az Ospedale degli Innocenti árkádsorának a témája: a két oldalhajó az ívek és a térbeli kockák mélységbe vetített sorát ismétli meg, a sokkal jobban megvilágított főhajó pedig a külső tér megfelelője. Mindez azt a bűvös káprázatot kelti, mintha csak valami tükör volna a főhajó tengelyében, amely az oldalhajók mélységi távlatát egymásra vetítve tökéletes azonosságban szembesíti a kettős látványt.
Szemügyre véve az oldalhajók egyes szakaszait, amelyekből egy-egy ív közbejöttével egy-egy kápolna nyílik, azt látjuk, hogy a főhajó, illetve a kápolnasor íveinek aránya 5:3. Ezek a számok arra utalnak, hogy a két ívnek közös enyészpontja van, és hogy a szemlélő, aki a főhajó közepéről nézi valamelyik szakaszt, úgy látja, mintha ez a két ív a látógúla egymást követő két átmetszése volna. Az ívek és az oszlopok törzse megint csak a sötétszürke pietra serenából készült, ezáltal is kiemelendő azt a fontos szerepet, amit ezek az építészeti elemek az egymást követő térszakaszok alapvető tagolásában betöltenek. Az arányoknak ugyanez a kiszámított fokozatossága érvényesül a fény és árnyék elosztásában is: az oldalkápolnáknak nincs szabadba nyíló ablaka, az oldalhajók boltozata (amely egészen olyan, mint az Ospedale degli Innocenti árkádsorában) kerek ablakokon keresztül kap tompa fényt, a főhajót pedig valóságos fényáradatba merítik a mennyezet alatt nyíló magas ablakok. Ennek a templomnak egyik különös újdonsága - amely belső terének páratlanul választékos szépségét adja - a kocka alakú átmeneti tagok elhelyezése (gerendával, frízzel és párkánnyal) valamennyi oszlopfő fölött. Ez az elrendezés a román stílusú vagy bizánci nagy abakuszokra emlékezteti a nézőt, és légies könnyedséget ad éppen annak a tagozatnak, amely az oszlopfő és az ív között a terhelés és a megtámasztó erők találkozó pontjául szolgál.

Brunelleschi másik firenzei bazilikáját, a Santo Spiritót is pietra serenából készült oszlopsorok tagolják három hajóra, és ugyanebből az anyagból vannak a rájuk támaszkodó ívek. Az oszlopok és az ívek közé, akárcsak a San Lorenzóban, kocka alakú összekötő tagokat iktatott be. Ez az 1436-ban megkezdett épület mégis további meglepő fejlődésről tanúskodik a tér fölötti uralmat illetően. A főhajó magassága éppen a kétszerese a szélességének, a szélesség pedig megegyezik az ívek magasságával, valamint a köztük meg a fő hajó sík mennyezete közötti távolsággal. Ezzel szemben az oldalhajók egyes szakaszai ugyanolyan hosszúak, mint szélesek, azaz négyzet alapra épültek, de magasságuk, akárcsak a főhajó esetében, ennek a méretnek éppen a kétszerese. Meglehet, hogy a templom belsejében járó-kelő látogatóban nem tudatosulnak rögtön ezek az arányok, ám akkor is hatnak rá és hozzájárulnak ahhoz, hogy ez a belső tér a rend és nyugalom hatását kelti.
Az igazi nagy különbség a San Lorenzóval szemben az, hogy a Santo Spirito téralakítása nem "síkok révén" valósul meg, hanem a tartóelemek határozott tagolása által, amelyek itt a térbeli szerkesztés alkotórészei gyanánt szolgálnak. Így nemcsak a főhajót veszik körül oszlopok, hanem a ke reszthajót, sőt a szentélyt is, az oldalkápolnák pedig fülkékké egyszerűsödnek. A főhajó és az oldalkápolnák íveinek aránya itt nem 5:3, mint a San Lorenzóban, hanem 1:1, és ez annyit jelent, hogy az oldalsó terek itt már nem a távlat törvényének fokozatosságát követik, mintha csak a látógúla egymást követő átmetszései volnának, hanem az oldalhajók félkörívei révén közvetlenül kapcsolódnak a főhajó íveihez. Az egész együttes így a sötét színű pietra serenából készült lendületes elemek hálózatát alkotja, és teljességgel háttérbe szorítja a sík felületek jelentőségét. Most már megértjük, miért alkalmaz itt Brunelleschi a San Lorenzo kápolnáit elválasztó kannelurás pillérek helyett féloszlopokat az oldalfülkék íveinek megtámasztására, összekapcsolva őket egyúttal az oldalhajó félköríveivel is: mondhatnók, ahelyett, hogy szünetet iktatna a szomszédos fülkék sorába, inkább erőteljesen hangsúlyozza a tartószerkezet mozgalmasságát. Ily módon az oszlopok önálló térbeli szerkezetté alakulnak, amely létrehozza maga körül a teret, akárcsak az emberi alak a korai reneszánsz festészetében.

Brunelleschi 1429 és 1433 között készítette a terveket a Pazzi család kápolnájához. A firenzei Santa Croce-templom melletti kerengőben álló kápolna építését azonban közel tíz évvel később kezdték meg, s a munkák 1478 (a Pazzi-összeesküvés) után abbamaradtak; az épület ma is befejezetlenül áll. Amikor Barcelonában még a Szent György-kápolna lángoló" stílusú csipkés homlokzatát faragják, Rouenban pedig megégetik Jeanne D'Arcot mint boszorkányt, Filippo kezét már a legválasztékosabb és legfinomabb ízlés vezeti a kápolna tiszta vonalainak megfogalmazásában: ezt a kápolnát valósággal átjárja a világosság és az értelem.
Ennek a híres kápolnának előképe a San Lorenzo-templom régi sekrestyéje volt azzal a különbséggel, hogy a kupola itt nem négy falon nyugszik, hanem két falon és két kazettás íven, amelyek a helyiség oldalirányú meghosszabbításait födik; így a körülzárt tér alaprajza nem négyzetes, hanem téglalap alakú. Az oltár számára fönntartott kocka alakú tér a Pazzi-kápolnában is ugyanolyan, akárcsak a San Lorenzo sekrestyéjében: az oltár fölötti csegelyes kis kupola mintha csak kicsinyített mása volna a téglalap alakú tér közepét borító nagyobbiknak. A nagy kupolát tartó négy csegelyt egy-egy kerámia medaillon díszíti, valamennyi feltehetően Brunelleschi és Luca della Robbia közös munkája, a négy evangélista képmásával. A falakat további medaillonok ékesítik: ezek Luca della Robbia alkotásai kék és fehér színben. A falfelületek ritmusát a pietra serenából készült kannelurás falpillérek adják meg, amelyek egy körbefutó magas lépcsőfokra támaszkodva, mintha csak azt jeleznék a szürke és fehér ellentétével, hogy e falakat végtelen mélységű térnek kell elgondolnunk, amely a pillérek és ívek alkotta szerkezet hátterét adja. A Pazzi-kápolna gyémántszerűen tökéletes belső terében nincs árnyék: ezen a csodálatos építészeti alkotáson úgy árad szét a leheletfinom megvilágítás, mintha nem is valóságos fény volna, hanem inkább az öntörvényű tér öntörvényű kisugárzása.
A Pazzi-kápolna külső homlokzata befejezetlenül maradt. Finom művű oszlopcsarnok alkotja e homlokzat alsó részét, ennek sima törzsű korinthoszi oszlopai magas párkányzatot hordoznak, kivéve a középső részt, ahol egy félkörív nyílik. Magát az oszlopcsarnokot ugyancsak félkör metszetű, kazettás dongaboltozat födi, amit középütt lapos kupola szakít meg. Az egész homlokzat arra szolgál, hogy a külvilág végtelen, napsugárban fürdő térségét elválassza a belső tér mértani világától: evégből a gazdagon díszített boltozat a kis kupolával együtt félárnyékos átmeneti teret alkot kettejük között, így a kápolna belsejébe csak a magasból érkező, egyenletesen eloszló fény juthat be, amely nem vet árnyékot: a Brunelleschi által mindennél többre becsült értelem derűs fénye.

De Brunelleschi mindezeken fölül még a firenzei reneszánsz palotaépítés ősmintáját is megadta. E szerint a földszint alig megmunkált kváderkövekből épül, durván kidolgozott kapukkal és ablakokkal; az emeletek díszítése már finomabb: itt záróköves ablakok nyílnak; végül pedig az egész hatalmas kőkockát nagyszabású klasszikus párkányzat zárja le. Bizonyára ilyen volt a Pitti-palota eredeti terve is, de ezt a mester már nem tudta befejezni a szertelenül nagy méretek miatt. Így aztán a Mediciekre maradt, hogy egy évszázaddal utóbb befejezzék; akkor már Toszkána nagyhercegei voltak. A XV. század folyamán még jóval szerényebb otthona volt a Medici családnak, a város középpontjában, a Via Latán, amelynek ma Via Cavour a neve: Cosimo de' Medici e palota építését Brunelleschi halála után a mester tanítványára, Michelozzo Michelozzira bízta; ez a munka 1460-ban készült el. Az épület sarkán még ma is ott látható a Medici család címere, de a palota elnevezésébe azóta a Riccardi család neve is belekerült, mert utóbb ők lettek a gazdái. A homlokzat alsó részén nagy ívek vannak durván faragott kváderkövekből: ezek az ívek valamikor bizonyára nyitva álltak, és csak később, a XVI. század folyamán falazták be őket, mindössze ablaknyílást hagyva rajtuk; az emeleteken íves záródású kétosztatú ablakok vannak, legfölül pedig nagyszerű kőpárkányzat zárja le méltósággal az épületet. Sgrafittóval díszített belső udvara, mely még napjainkban is tele van antik márványszobrokkal, az építő Michelozzo Michelozzi és a megbízó Cosimo de' Medici választékos ízléséről tanúskodik.

Amikor művészettörténetet írunk, az öreg Cosimo de' Medici nevét egy sorban kell említenünk korának művészeivel, mint ahogy Periklész neve is elválaszthatatlanul összeforrott Pheidiaszéval. Amint már korábban szóltunk róla, Cosimo nem viselt semmiféle rangot - akárcsak majd a fia, az unokái sem -, nem töltött be semmilyen közhivatalt: csupán szellemének kiválósága és hatalmas vagyona révén jutott elismert vezető szerephez, de szívvel-lélekkel állt a Firenzében bontakozó nagy mozgalom élére, amely a gondolkodás és a művészet megújítását tűzte ki célul, és az ő személyében nagylelkű pártfogóra talált. Cosimo, akit kortársai "a haza atyjá"-nak neveztek, igazából csak bankár volt; ám kimeríthetetlen gazdagsága lehetővé tette, hogy támogasson minden olyan újítást, amelyet hasznosnak ítélt a haza javára. Könyvtárat létesített a firenzei, valamint a fiesolei dominikánus kolostorban (miután mindkettőt újjáépíttette), követve azoknak a humanista tudósoknak a tanácsait és javaslatait, akik a házát látogatták; régi görög írókat fordíttatott, és szívesen fogadta író kortársaitól a neki ajánlott műveket. Via Lata-i palotájában, annak udvaraiban és kertjeiben, ahová a fiatal szobrászok az ókori szobrokat tanulmányozni jártak, Cosimo de' Medici a reneszánsz kor e hajnalának leglelkesebb humanistáival társalgott, azokkal, akik mindenkor a klasszikus szellem föltámasztásának eszméjét tartották szem előtt, és akik lassacskán kezdték megérteni ezt a szellemet a régi márványszobrok és kéziratok révén. Maga Cosimo, de még inkább unokái, Giuliano és Lorenzo személyesen is részt vettek ezekben a beszélgetésekben. A csoport egyik író tagja, Vespasiano da Bisticci megőrizte számunkra vitáikat, megmutatva, milyen választékos kifejezésekkel tárgyalták meg például a jó kormányzás ismérveit vagy Platón dialógusainak szövegkritikai kérdéseit.

Akárcsak a Mediciek, más olyan családok is, amelyek nem tartoztak az ősi firenzei arisztokráciához, hanem a forgandó szerencse jóvoltából emelkedtek patríciusi sorba, részt vállaltak ebből a nagyszabású szellemi mozgalomból. Például éppen a Mediciek legfőbb vetélytársai, a Pittik (amikor Luca Pitti megbízta Brunelleschit a maga palotájának építésével, arra kérte, legalább akkora ablakokat csináljon, mint a Medici ház főbejárata) vagy pedig a Strozzik, akiknek a palotája, noha Cosimo Via Lata-i otthonának mintájára épült, jóval nagyobb és lenyűgözőbb annál. E palota építését Benedetto da Maiano irányította. Alaprajza négyzetes, kocka alakú kőtömegével hatalmasan emelkedik ki az óváros szűk utcái közül; a magasban párkányzat zárja le az épületet, mély árnyékba borítva a fölső emeleteket. Az alsó tömb, a maga durván faragott kváderkövek közt nyíló egyetlen kapujával, valójában az igen egyszerű ablakokkal áttört emeletek talapzatát képezi.

A RENESZÁNSZ ÉPÍTÉSZET ÁLTALÁNOS JELLEMZÉSE

A társadalmi viszonyok differenciálódása, a fokozódó munkamegosztás a korábbinál összetettebb, megnövekedett igényeket támaszt az építészettel szemben. A továbbra is jelentős egyházi építészet mellett jobban előtérbe kerülnek a világi feladatok: Itáliában a főurak és gazdag városi polgárok nagyméretű, tágas palotái, a palazzók, Franciaországban az egyre lakályosabb kialakítású főúri kastélyok, Németországban a fejedelmi kastélyok s a városokban a gazdag polgárházak. Itáliában a városok körül számos villa épült. A polgári önkormányzat erősödésének jeleként sokfelé épül új városháza, vagy a meglevőt bővítik és korszerűsítik reneszánsz részletekkel.
A felpezsdülő tudományos érdeklődés, az oktatás szélesebb körű terjedése iskolák, egyetemek alapítását teszi szükségessé. A könyvnyomtatással rohamosan megszaporodik a könyvek száma, ezek tárolására az egyetemeken, kolostorokban könyvtárak épülnek. A városi élet különböző feladatainak ellátására szervezett polgári testületek s a céhek díszes székházakat emelnek (ilyenek pl. Velencében az ún. confraternitások (testvérületek) székházai).
Épülnek kórházak, árvaházak, s az ókori görög és római irodalomból átvett drámai műfaj szolgálatára egy merőben új épülettípus született, a fedett nézőterű színház.
A haditechnika fejlődése, a lőfegyverek, az ágyúk használata új védelmi rendszert kíván. A várépítés helyet ad az erődépítésnek. A legnevesebb olasz mesterek többnyire kiváló hadmérnökök is.
A tervezési módszer, a szemlélet változása új problémaként veti fel a városépítést. Elméleti munkákban több reneszánsz mester foglalkozik az ideális város tervezési kérdéseivel. Ennek során egyre erősebbé válik az épületet a környezetével együtt alakító, nagyobb léptékű együttesek megteremtésének igénye. Elvétve már a XV. században is, de inkább a XVI. század közepétől egységes terv szerint kiépített városi terek létesülnek.
A világi feladatok nagyobb hangsúlya megváltoztatja az egyházi és a világi építészet hagyományos kapcsolatát. A gótika idején a templomépítésben kialakult formák kerültek át többkevesebb módosítással a világi alkotásokra. Most megfordítva a világi építészet határozza meg a stílus főirányát, az egyházi művek ahhoz igazodnak. Az egyházi építészet jelentőségét ez korántsem csökkenti. A reneszánsz századaiban is sok művészi gonddal alakított templom épült s a feladat jellegéből adódóan éppen ezekben valósult meg a legteljesebben a kor téreszménye.

Téralakítás

A reneszánsz terek legkiérleltebb, mérvadó példái Itáliában keletkeztek. A téralakítás korra jellemző sajátosságainak tárgyalásához ezért az itáliai emlékeket vesszük alapul.
A reneszánsz rendkereső szelleme azt kívánta, hogy a tér határozott egységgé záruljon, hogy tökéletessé kiegyensúlyozott s egy nézőpontból egyszerre teljes egészében áttekinthető legyen. Ennek a követelménynek elsősorban a központos elrendezés felelt meg. A reneszánsz legjellegzetesebb térformája tehát az egyszerű vagy bővített centrális tér. Antik római mintákat követve, de részben a középkori keresztelőkápolnák megoldását is hasznosítva különböző változatait fejlesztették ki. Jellegzetes alaprajzi forma a kör, a négyzet, a görögkereszt s az átlós oldalaknál félkörű fülkékkel bővített nyolcszög.
Kör alaprajzú centrális tér csak a XVI. században épült, akkor is ritkán. A kora reneszánsz idején az egyszerű alapformák közül inkább a négyzet és a nyolcszög alaprajzot alkalmazták, főként templomhoz csatlakozó sekrestyéknél.
Önálló épületként a legfontosabb típus a görög-kereszt alaprajzú centrális tér. Ennél a négyezetet csegelyes kupola, a keresztszárakat harántdonga fedi. A fejlődés során a térarányok elég erősen módosultak. A típus korai példáinál a négyezet még visszafogott, csak a kupola magasságával emelkedik a keresztszárak fölé. Később az arány mind feszítettebbé vált, a szélességhez mérten a magasság megnőtt, a négyezet fölé tamburral megemelt kupola került.
A központos elrendezés bonyolultabb, a XVI. században feltűnő érett reneszánsz változata a kilencosztású centrális tér.
A hosszházas templomok a korai reneszánsz idején többnyire latinkereszt alaprajzú, háromhajós, bazilikális metszetű terek. A mellékhajókat kupola-sor (általában csehboltozat vagy függőkupola), a főhajót és a keresztszárakat síkmennyezet fedi.
A méreteket, az arányokat itt is úgy választják meg, hogy a belépéskor lehetőleg a teljes tér egyszerre feltáruljon. Ennek érdekében a hajókat egymástól elválasztó, boltívekkel kiváltott oszlopsorba nagy távközökkel karcsú oszlopokat állítanak. A főhajót könnyű fafödémmel fedik a levegős térhatás, az áttekinthetőség érdekében. A boltozat ui. erősebb alátámasztást kíván, s akkor a sűrűbben állított, nagyobb keresztmetszetű oszlopok a tér egy részét kitakarták volna a feltáruló képből.
A fejlődés folyamán a térigény és a térforma egyre közelebb került egymáshoz. A fejlett reneszánsz idején már elsősorban a tér egységének meg-teremtésére törekedtek. Háromhajós elrendezés helyett a hosszházat egy hajóval alakították ki, a hajót dongaboltozattal fedték, s hozzá kétoldalról - a mellékhajók helyén - kápolnasort illesztettek.
A késő reneszánsz templomoknál gyakran egyesítették a hosszházas és a centrális rendszert. Ennél a típusnál a hosszház egyhajós, kétfelől kápolnasor bővíti, s a szentély felőli oldalához kupolás négyezettel képzett, kilencosztású centrális tércsoport csatlakozik.

 

Tömegalakltás

A reneszánsz építészet - a gótika erősen megbontott, magasba törő, függélyesen tagolt tömegei helyett - a zárt hatású, a befejezettség nyugalmát árasztó, kiegyensúlyozott tömegformákat kedveli. Példaképei ebben is az antik római alkotások.
A kor tömegeszményét maradéktalanul megvalósító itáliai palazzo vízszintesen tagolt s fönt is vízszintes párkánnyal záruló egyszerű négyszöghasáb. Az összetett térrendszerű centrális templomok tömegének alakításánál a reneszánsz mesterek az arányok egyensúlyával, az egymásra utaló részek harmonikus kapcsolatával biztosították az épület egyöntetű megjelenését.

 

Építőanyagok

A reneszánsz idején az előbbi korokban is meglevő építőanyagokat használták. A falazatok anyaga általában tégla. s abból épülnek többnyire a boltívek, a boltozatok is. Az oszlopokat, díszesebb párkányokat, nyíláskereteket rendszerint kőből faragják. Gyakran alkalmazzák a követ téglafalazatok burkolataként. Egészében kőből, kváderfalazattal ritkán építenek. Egyes területeken, pl. Velencében a homlokzatokat mintában rakott színes márványburkolat díszíti.
Bolognában s Észak-Itália egyes helyein a tagozatok (pilaszterek, párkányok, keretek) sablonnal készült terrakotta elemek. A téglafelületet többnyi-re vakolják, de elég gyakori a fedetlenül hagyott nyerstégla-homlokzat is.
A síkfödémek, fedélszékek, nyílászáró szerkezetek fából készülnek. A tetőhéjazatok anyaga égetett cserép vagy természetes pala, a kupolákon ólom- vagy vörösrézlemez. A boltozatok oldalnyomásának felvételére vonóvasként gyakran alkalmaznak kovácsoltvasat.

 

Szerkezetek

A reneszánsz építészet a szerkezetek terén lényegesen újat nem nagyon hozott. Tulajdonképpen csak a formán, a felhasználás módján változtattak.

 

Alaktan

A reneszánsz az antik római építészet tagozatait veszi át és fejleszti tovább. Az első időszakban a felhasználásuk kissé még bizonytalan. A firenzei kora reneszánsz mesterei pl. a román kori toszkán építészet antikizáló (protoreneszánsz) épületeihez fordulnak mintáért és az onnan kölcsönzött formákat középkori elemekkel társítva alkalmazzák. Az antik emlékek tényleges ismeretén alapuló, a klasszikus szabályoknak megfelelő formálás a fejlett és a késő reneszánsz jellemzője. A homlokzattagozásban - az ókorhoz hasonlóan - az oszloprendek szerepe alapvető. Az oszlopok, pilaszterek és párkányok mellett a tagozás fontos eszköze a nyílás-keretezés, s jelentősége miatt ide kell sorolni a felületképzés különféle módszereit is.
Később az oszloppal két szintet fogtak át, s ha szükség volt rá, a főpárkány fölött alakítottak ki attikaként második emeletet. Az ilyen nagyoszlop-rendes homlokzat párkánya arányos volt az oszloppal s ugyanakkor az épület magasságával is. Ez a tagolásmód a késő reneszánsz építészetben terjedt el.
Az itáliai reneszánsz palotaépítészetben a kortól és a helytől függően a tagozás, a felületképzés különböző, az egyes városokra jellemző megoldásai alakultak ki. A felépítés sajátosságai szerint beszélhetünk többek között firenzei, velencei, bolognai és római palotatípusról. Ezekkel részletesebben majd az emlékek tárgyalása során foglalkozunk.
A belső terek felületképzésének a reneszánszra jellemző vonása, hogy a külső architektúra tagozó-elemeit alkalmazzák a belsőben is. A mérvadó mintákat a firenzei kora reneszánsz mesterei teremtették meg.
Ott keletkeztek olyan belső terek, amelyekben a vakolt és fehérre meszelt felületet szürkészöld színű mészkőből (az ún. pietra serenából) faragott pilaszterek, párkányok, archivolt-ívek, keretek tagozták. A semleges alapsíkra rávetülő tektonikus formák rajzossága a firenzei enteriőr-stílus legfőbb jellemzője. Közvetett hatása még a XVII. században, a barokk idején is érvényesült. A tereket rendszerint gazdag faragással díszített, kazettázott síkmennyezet fedi.

 

Építési szervezet és technika

A reneszánsz korában jelentős művek építtetőinek többsége a művészethez értő uralkodók, főpapok, főurak és gazdag polgárok köréből kerül ki. A megbízók sokszor maguk is jól képzett, az antik műveltségben jártas humanisták. Szakértelemmel s ízléssel tudnak beleszólni a művész munkájába.
Az építészek kevés kivételtől eltekintve világi mesterek, s majdnem mindegyik a művészet több ágát gyakorolja. Nem ritka az olyan sokoldalú mester, aki építész, ötvös, szobrász és hadmérnök egy személyben. A jelentős mesterek az építészet elméletével is foglalkoznak. A XV. század végétől egyre sűrűbben jelennek meg az építés általános kérdéseit, az arányokat, az oszloprendeket, az épület-típusokat, a városépítészetet tárgyaló művek s az antik római szerző, Vitruvius könyvének jegyzetekkel ellátott kiadásai. (Az építészet-teória legnevesebb képviselői Alberti, Palladio és Vignola.)
Az építészek társadalmi megbecsülése jobb, mint azelőtt bármikor. Egy-egy neves mester megszerzéséért szinte versengenek az építtetők. Körülöttük iskolák alakulnak, stílusukat tanítványok sajátítják el s terjesztik Itália határain túl is. A XVI. századtól kezdve külországi építészek is egyre gyakrabban keresik fel Itáliát, hogy szülőföldjén ismerkedjenek meg a reneszánsszal.
Megváltozott a tervezés módszere. A középkor mesterei tapasztalati alapon dolgoztak. A nemzedékek során leszűrődő, a gyakorlatban kipróbált szerkesztéseket alkalmazták. A reneszánsz idején a kivitelezést tervváltozatok, modellek előzték meg. Arra törekedtek, hogy a megvalósuló terv a teoretikus munkákban kifejtett formálási elvnek megfeleljen.
Szerkezetek terén a középkor tudás-színvonalát alig haladták meg. Inkább az építéstechnika fejlődött. A mechanikai kutatások eredményeként egyre jobb emelők s egyéb szerkezetek segítették az építést.

 

A reneszánsz építészet emlékei

A reneszánsz építészet a XV. század elején a közép-itáliai Toszkánában alakult ki. Onnan terjedt át a század folyamán Itália más területeire, majd a XVI. század kezdetén Európa országaira.
Az új stílus átvételében és meghonosításában mindenütt jelentős szerepet játszottak az itáliai kapcsolatok és az itáliai mesterek.
Itália reneszánsz építészete
Az ókori Róma öröksége az itáliai építészetben mindig számottevően hatott. Láttuk, hogy a román stílusnak volt olyan antikizáló irányzata, az ún. protoreneszánsz, amely szinte az eredetinek megfelelő tisztasággal alkalmazta a klasszikus formákat. A múltban gyökerező szemlélet, a hagyományok kötő ereje visszafogta a gótikát is. Itáliában soha nem épültek a francia katedrálisokhoz hasonló, lendületesen magasba törő templomterek, s a tömeget nem bontották meg támívek s fiatornyok. A téralakításban, a tömegformálásban - római mintára - a nagy felületekkel kiterülő faltest nyugalma érvényesült. Erről az alapról az itáliai építészet úgy léphetett tovább, hogy amikor a humanizmus szelleméhez hűen az antikhoz tért vissza, tulajdonképpen az addig is követett saját útját járta.
Az itáliai művészet korszakait gyakran a század olasz megnevezésével jelölik. Eszerint a XV. század a quattrocento (quattro - négy, cento - száz, tehát a négyszázas évek), a XVI. század a cinquecento (cinque - öt). A quattrocento a kora reneszánsz ideje. A cinquecentóra a stílusfejlődés két szakasza esik: a fejlett és a késő reneszánsz.
A kora reneszánsz a XV. század húszas éveitől a század végéig tartott. Legjelentősebb központja Firenze. Ott dolgozott s onnan került ki a kor majd-nem valamennyi kiváló művésze. Az építészetben ez a korszak az alapvetés, az elvek és a gyakorlati módszerek kikísérletezésének ideje. Tanulmányozzák, de még nem ismerik elég behatóan az ókor emlékeit. Az antik és a protoreneszánsz épületekről kölcsönzött antikizáló formákkal együtt a gótikából átvett elemeket is alkalmaznak. Az új szemlélet a térszervezésben, a tömegformálásban, a komponálásmódban érvényesül.
A fejlett reneszánsz kora a XVI. század első fele. A művészeti élet központja s a legnagyobb építkezések színhelye ekkor az Egyházi állam fővárosa, Róma. A művészetpártoló pápák megbízásai odavonzzák a mestereket. Mellettük iskolázódnak a fiatalok, s ha később máshol munkához jutnak, az ott elsajátított római stílust viszik magukkal. Az elvek ekkorra már letisztultak. Az ókor alkotásait alaposabban ismerő, az elméletben is jártas mesterek biztos tudással, de mindig a feladathoz illő eredetiséggel alkalmazzák a klasszikus formákat.
A késő reneszánsz idején, a XVI. század harmadik negyedében a reneszánsz világa kezd felbomlani. Az építészetben kettős folyamat figyelhető meg. A téralakításban nagyobb szabadságra, a mozgás élményét keltő változatosságra törekszenek. Ugyanakkor a formálás elmerevedik. Az oszloprendek alkalmazását megmásíthatatlan szabályok szigorítják.
A kora reneszánsz építészet vezető mesterei Filippo Brunelleschi, Leon Battista Alberti és Giuliano da Sangallo. Mellettük jelentősek Michelozzo di Bartolomeo és Luciano da Laurana. A művészeti köz-ponttól távolabb fekvő városok közül a reneszánsz paloták sajátos típusainak kifejlesztésében fontos szerepet játszott Bologna és Velence.

Michelozzo di Bartolomeo ( 1396-1472) a firenzei kora reneszánsz második nemzedékének jelentős mestere. Legfontosabb műve a város vezető családjának épített palazzo Medici.

Leon Battista Alberti ( 1404-1472) az egyetemes képzettségű reneszánsz embertípus egyik legkiválóbb képviselője. A tudomány és a művészet szinte valamennyi területén otthonos volt. Ismerte a klasszikus nyelveket, az ókor irodalmát, foglalkozott joggal, teológiával, csillagászattal, matematikával, geometriával, fontos elméleti munkákat írt a szobrászatról, a festészetről és az építészet kérdéseiről. Firenzében a kor legnevesebb tudósainak és mestereinek baráti köréhez tartozott. Harmincéves kora körül a pápai udvarban kapott hivatalt. Ez lehetőséget adott számára, hogy behatóan tanulmányozza az antik emlékeket.
Nagy jelentőségű elméleti műve, a "Tíz könyv az építészetről" az ókori szerző, Vitruvius azonos című munkája alapján tárgyalja az építészet meghatározó tényezőit és az építészettel szemben támasztott korszerű követelményeket. Építészként - mint kiválóan képzett humanista - arra törekedett, hogy az antik szelleméhez hűen alkalmazza a római formákat.
Legfontosabb alkotásai Firenzében a palazzo Ilucellai és a Santa Maria Novella templom homlokzata, továbbá a mantovai San Andrea templom.

Giuliano da Sangallo (1445-1516) a quattrocento utolsó évtizedeinek legjelentősebb mestere. Minden munkájában arra törekedett, hogy a lehető legkövetkezetesebben érvényesítse azokat a formálási elveket, amelyeket a firenzei művészek és humanisták köre kidolgozott.
Fő művei a Firenze melletti Poggio a Caianóban épült Medici villa, a pratói Madonna delle Carceri templom s a firenzei palazzo Gondi. Bár a tervező személye bizonytalan, feltehetően az ő műve a , firenzei palazzo Strozzi is.

Luciano da Laurana (kb. 1420-1479). Dalmáciából származott, s a Velencében töltött tanulóévek után ismerkedett meg a toszkán reneszánsz nagy mestereinek stílusával. Legjelentősebb műve az urbinói herceg, Federigo da Montefeltre palotájában végzett átépítés.

Bologna. Az egyeteméről híres felső-itáliai városban a reneszánsz idején is továbbélt a gótika számos helyi hagyománya s ez a palotaépítészetben egy sajátos típust alakított ki. A bolognai paloták általában egyemeletesek s a külső oldalon a föld-szinti traktus az utcára nyíló árkádfolyosó. A folytonossá összekapcsolódó árkádok alatt zajlott a gyalogos forgalom s ott árultak a kereskedők.
Az építőanyag sötétvörösre égetett tégla, ezt többnyire nyersen, vakolás vagy burkolat nélkül mutatták meg a homlokzaton. A tagozatok, a nyíláskeretek a nyerstégla-felülethez illően terrakottából készültek. Az udvart kétszintes árkádfolyosó keretezi s az emeleten sűrűsödik az oszlopállás: ott minden földszinti nyílás fölé két keskenyebb ár. kádív kerül.
Bologna: palazzo Fava. A bolognai reneszánsz paloták egyik legjellemzőbb emléke. Az általános típustól csak néhány kisebb részletében tér el. Utcai árkádján a boltív féloszlopokkal tagozott pillérre támaszkodik. Emeletén - az árkádívekkel azonos kiosztásban - az övpárkányon ülő, díszes keretű ikerablakok sorakoznak. A homlokzatot kéttagú főpárkány zárja le, meg-emelt frízében a kis belmagasságú tetőemelet félköríves ablakai nyílnak. Udvara az általános típusnak megfelelő.

Velence. A lagunákra épült gazdag kereskedővárosban a paloták jellegzetes alaprajzi elrendezése a középkorban alakult ki. Az egymás mellé szorult, keskeny, hosszú telkek egyik vége rendszerint valamelyik kanálisra nyúlt ki, a másik pedig a két telek-sor között húzódó gyalogútra. A keskeny telket úgy építették be, hogy középen végig udvara s mindkét végén bejárata volt. Az udvarról nyíltak a két oldaltraktus földszintjén a raktárak. A beépítéstől adódóan a csatornára néző főhomlokzat három függőleges szakaszra oszlott. A két oldaltraktus szélességében lakóhelyiségek voltak, közöttük a földszinten - az udvar szélességében - a kapucsarnok, a két emeleten pedig egy-egy nagyobb méretű, díszesebben kiképzett terem.
Velence: palazzo Vendramin-Calergi. A velencei palotaépítészet legjelentősebb reneszánsz emléke.
Tervezője Mauro Coducci (kb. 1440-1504).

Lombardia. Az észak-itáliai tartományok közül Lombardiában volt a legelevenebb a gótikus építészet hagyománya. A mesterek ott a reneszánszból csak a részleteket vették át. Az új formákat festői szabadsággal, díszként rakták rá az épületre. A lombard kora reneszánsz gazdagon díszítő stílusa a XVI. század első felében a francia építészetre hatott erősen.
Pavia: Certosa. A karthauzi kolostor temploma a XV. század közepétől épült, lényegében még a gótikához kötődő átmeneti stílusban. A század végén Giovanni Antonio Amadeo (1477-1522) tervezte a homlokzatot. Ez a márvánnyal burkolt kulisszahomlokzat a lombard reneszánsz legjellemzőbb emléke. Szinte az új stílus teljes formakincsét megtaláljuk rajta, de a klasszikus szabályoknak ellentmondó, középkorias zsúfoltsággal. A Colosseum-motívumok pl. román jellegű törpe-galériává állnak össze, a pilaszterek törzsét magasdomborművű faragás borítja és így tovább.
Minden lehetséges helyre valamilyen plasztikus díszítmény vagy színes márvány-berakás került, olyan bőséggel, hogy mögöttük már alig érezhető a felépítés tektonikus rendje.

Fejlett reneszánsz építészet: vezető mesterei Rómában Donato Bramante, Baldassare Peruzzi, ifj. Antonio da Sangallo és Michelangelo Buonarroti, Velencében Jacopo Sansovino.

Donato Bramante (1444-1514). Urbino környékén született. Fiatalsága színhelyén valószínűleg kapcsolatba került a hercegi udvar művészeivel, közöttük Lauranával. Később Lodovico Sforza milánói herceg szolgálatába szegődött, ott Leonardo volt rá nagy hatással. Sforza uralmának megdöntése után, amikor a francia csapatok 1499-ben elfoglalták Milánót, a művészetek akkor fellendülő központjába, Rómába költözött. Ott keletkeztek azok a munkái, amelyekkel a reneszánsz fejlődésében új korszakot nyitott.
Milánói művei közül a legfontosabb a San Satiro templom sekrestyéje, a római nagy alkotások közül pedig a Tempietto, a Vatikáni palotaegyüttes kiépítése és a San Pietro terve. Bizonyos megszorítással az ő életművébe sorolható a Todiban álló Madonna della Consolazione, amelyet egyik követője, Cola da Caprarola feltehetően a mester terveinek felhasználásával épített.

Baldassare Peruzzi (1481-1536). A fejlett reneszánsz egyik legnagyobb római mestere. A San Pietro építésén Bramante mellett dolgozott, később éveken át a székesegyház vezető építésze volt. Egyéni stílusát a biztos arányérzékre valló, választékosan finom formálás jellemzi. Legfontosabb római művei a villa Farnesina és a palazzo Massimi.

ifj. Antonio da Saugallo ( 1484-1546) a neves építész dinasztia egyik legtehetségesebb tagja. Bramante, majd Peruzzi mellett dolgozott. Élete utolsó éveiben a San Pietro vezető mestere volt. Legfontosabb munkája a római palazzo Farnese.
Róma: palazzo Farnese. A fejlett reneszánsz idején kifejlődő római palotatípus legjellegzetesebb képviselője. Alaprajzi elrendezése a firenzei palotákéhoz hasonló. Négyszögű belső udvarát a földszinten nyitott árkádsor, az emeleteken zárt folyosó keretezi, s azt veszik körül mind a négy oldalról egy traktussal a háromszintes szárnyak. Az udvar azonban itt már elvesztette a korareneszánszra jellemző zártságot. A főbejárat felől háromhajós, boltozott kapucsarnokon át közelíthető meg, s azzal szemben egy átjáró vezet tovább a kertbe. Az alaprajz tehát nem a központi udvarra, hanem az épület hosszán áthaladó tengelyre szerveződik.

Michelangelo Buonarroti (1475-1564) a század legnagyobb és legeredetibb művészegyénisége. Neveltetése és látásmódja szerint elsősorban szobrász volt, de felülmúlhatatlan remekművekkel gazdagította a festészetet és az építészetet is. Erőteljes, egyéni stílusában már a barokkra utaló formálási elvek jelentkeznek. Szoborszerűen plasztikus épületeit a fény-árnyék játéka gazdagítja festői hatásúvá.
Építészi munkásságának legjelentősebb emlékei a firenzei Sagrestia Nuova, Rómában a San Pietro és a piazza di Campidoglio együttese.


Későreneszánsz építészet: legjelentősebb mesterei Vignola és Palladio.

 

Németország reneszánsz építészete


Német területen a reneszánsz a XVI. század elején kezdődött s a XVII. század közepéig tartott. Az új stíluselemek feltűnése az első időszakban még eléggé véletlenszerű. Csak a XVI. század második felében jut fokozottabb jelentőséghez. Akkor bővülnek régebbi kastélyok új reneszánsz szárnnyal, s akkor alakulnak ki az Itáliával szoros kapcsolatban álló gazdag kereskedővárosok - Augsburg, Nürnberg, München - patrícius lakóházain a stílus jellemző helyi vonásai.
A zsúfolt beépítésű városokban a lakóházak többnyire keskeny, mély telekre épülnek. A lefedésük meredek hajlású nyeregtető. Az utcára néző homlokzatot több emeletes, gazdagon díszített, lép-csős oromzat zárja le. A részletképzésben észak-itáliai formák keverednek a francia építészetből átvett elemekkel és németalföldi díszítőmotívumokkal.
A német reneszánszjelentős emlékei a heidelbergi várkastély és a nürnbergi Pellerhaus.

 

Cseh- és Lengyelország reneszánsz építészete

Csehországban a reneszánsz a XVI. század második negyedében honosodott meg. Első jelentős emléke, a prágai Hradzsin közelében álló Belvedere itáliai mesterek munkája. A földszinten oszlopos árkádsorral körülvett, egyemeletes nyaraló-kastélyt I. Ferdinánd német-római császár, magyar és cseh király építtette.
A néhány évtizeddel később keletkezett Bucovice-i kastély, a reneszánsz egyik legszebb csehországi alkotása, szintén itáliai mestertől való. Tervezője az erődépítészként Magyarországon is többször foglalkoztatott Pietro Ferrabosco. A négyszög alaprajzú, belső udvaros kastélyt a XVII. században elég erősen átalakították. Fő ékessége, az udvart három oldalról övező loggia azonban érintetlenül megmaradt.
Az itáliai példák nyomán kifejlődő, de amellett német hatást is befogadó cseh reneszánsz jellegzetes emléke a prágai Schwarzenberg palota. Az udvart kétoldalról közrefogó szárnyépületek az utca vonalára merőlegesen helyezkednek el. Több szintes, keskeny homlokzatukat német jellegű oromzat koronázza. Közöttük pártázattal záródó kerítésfal húzódik. A teljes felületet a cseh reneszánszban gyakran alkalmazott, gyémánt kvádert mintázó sgraffito díszíti.
Lengyelországban a reneszánsz első nagyhatású műve a királyi palota, a krakkói Wawel átépítése. A XVI. század első harmadában végzett munka mesterei olaszok voltak. Az együttes legszebb része a szabálytalan négyszögű udvart körülfogó három-szintes loggia.
Az új stílus lengyel földön kibontakozó, sajátosan hazai irányzata a pártázatos reneszánsz. Jellemző motívuma a vakárkádsorral tagozott s díszes pártázattal záródó, a tetőt eltakaró felépítmény.
Így épült többek között a XVI. század második felében a Sandomierz-i városháza, a XVII. század elején pedig a pártázatos stílus legnevesebb emléke. a Baranów-i várkastély.

 

Oroszország reneszánsz építészete

Oroszországban a reneszánsz a XV. század végétől a XVII. század közepéig tartott. Kialakulásában jelentős szerepük volt az itáliai mestereknek. A stílus azonban itt már az indulásnál helyivé színeződött. Térformálásban, a tömeg képzésében az itáliai mesterek is a középkori orosz építészet hagyományaihoz igazodtak. A kor legjelentősebb emléke a moszkvai Kreml nagyszabású együttese.

/A reneszánsz festészet előzményei (Giotto művészete, sienai festészet); az érett reneszánsz korának festészete és szobrászata; a flamand művészet; a francia és angol reneszánsz, valamint Michelangelo korának művészete a következő anyag témája./

A FELHASZNÁLT IRODALOM

- feladatok -

- versenyfeladatok -

- 14. heti versenyfeladatok megoldása -

- vissza a tematikához -