Feladatok

Egyszerű választás

1. A legegyszerűbb aldehid…

 1. az acetaldehid.
 2. a paraformaldehid.
 3. a metil-formiát.
 4. a formaldehid.
 5. az etanal.

2. A karbonilcsoportra vonatkozó állítások közül melyik hibás?

 1. A karbonilcsoport a ketonokra jellemző.
 2. A karbonilcsoport jellemző az aldehidekre is.
 3. A karbonilcsoport megtalálható a fenol molekulájában is.
 4. A karbonilcsoport az amidcsoport egyik része.
 5. A karbonilcsoport szekunder alkoholok dehidrogénezésekor is keletkezik.

Írja a tulajdonság elé a megfelelő betűjelet!

A. aldehidek
B. ketonok
C. mindkettő
D. egyik sem

 1. …karbonilcsoportot tartalmazó vegyületek.
 2. …karbonilcsoportjukhoz egy hidrogénatom és egy szénatom vagy két hidrogénatom kapcsolódik.
 3. …karbonilcsoportjukhoz két szénatom kapcsolódik.
 4. …karbonilcsoportjuk a szénlánc végén van.
 5. …oxocsoportjuk láncközi szénatomhoz kapcsolódik.
 6. …nevükben az oxocsoportot "-on" végződéssel jelöljük.
 7. …nevükben az oxocsoportot "-al" végződéssel jelöljük.
 8. …nevükben az oxocsoportot "-ol" végződéssel jelöljük.

Párosítsa a vegyület nevét és molekulájának képletét!

 1. formaldehid
 2. acetaldehid
 3. benzaldehid
 4. 3-metil-butanol
 5. akrilaldehid (2-propénal)
 6. aceton
 7. 2-pentanon (metil-propil-keton)

 

 1. … H3C-CO-CH3
 2. … HCOH
 3. … H3C-CO-CH2-CH2-CH3
 4. … H3C-CHCH3-CH2-COH 5. … CH3-COH
 6. … CH2=CH-COH

18. Melyik állítás nem igaz? A formaldehid…

 1. vízben jól oldódik.
 2. standard nyomáson és 25°C-on gáz halmazállapotú.
 3. 40%-os vizes oldata a formalin.
 4. vizes oldatában hosszabb álláskor óriásmolekulák képződnek.
 5. molekulájában a karbonilcsoport egy C-atomhoz és egy H-atomhoz kapcsolódik.

19. Melyik állítás nem igaz? Az aceton…

 1. a legegyszerűbb keton.
 2. kitűnő oldószer.
 3. gyorsan párolog.
 4. standard nyomáson és 25°C-on kristályos anyag.
 5. disszugáz készítéséhez is szükséges.

20. A következő kijelentések közül melyik igaz?

 1. A vizes formaldehidoldat nem adja az ezüsttükörpróbát, mert a formaldehid vizes oldatban vízaddícióval metán-diollá alakul.
 2. A formaldehid fölöslegben vett erélyes oxidálószerrel nem hangyasavvá alakítható át.
 3. Az oxovegyületek adják az ezüsttükörpróbát.
 4. A formaldehid szobahőmérsékleten folyadék.
 5. A formaldehid vizes oldatából állás közben lassan kikristályosodik.


Relációanalízis

Megoldási kulcs:

A. Az állítás és indoklás is igaz, köztük VAN összefüggés.
B. Az állítás és indoklás is igaz, köztük NINCS összefüggés.
C. Az állítás önmagában igaz, az indoklás azonban hamis.
D. Az állítás hamis, az indoklás önmagában igaz.
E. Az állítás és az indoklás is hamis.

 1. A formaldehidmolekulára könnyen addícionálódik vízmolekula, mert a karbonilcsoport elektronhiányos C-atomjával a vízmolekula O-atomjának valamelyik nemkötő elektronpárja kötést létesíthet.
 2. Az ezüsttükörpróba redoxireakció, mert a folyamatban az aldehid oxidálódik, az ezüstion pedig redukálódik.
 3. Az ezüsttükörpróbával ketonok is kimutathatók, mert az ezüst-hidroxid a ketonokat is oxidálja.
 4. Ha alkoholt aldehiddé akarunk oxidálni, óvatosan kell eljárni, mert az aldehid tovább oxidálódhat karbonsavvá.

 

Egyszerű választás

25. Hányféle módon kapcsolódhat be egy O-atom a C- és H-tartalmú molekulákba?

 1. Háromféle módon.
 2. Négyféle módon.
 3. Ötféle módon.
 4. Hatféle módon.
 5. Hétféle módon.

26. Hány mól réz-oxid szükséges 30g izopropanol acetonná történő átalakításához?

 1. 0,25 mol
 2. 0,5 mol
 3. 1 mol
 4. 2 mol
 5. Egyik eredmény sem helyes.

27. Az aldehidek jellemzője, hogy…

 1. lehetnek telítettek, telítetlenek vagy aromások.
 2. legkisebb tagjuk két C-atomos.
 3. bármely telített alkohol oxidálásával előállíthatók.
 4. szobahőmérsékleten folyékony vagy szilárd halmazállapotúak lehetnek.
 5. redukáló hatásúak.

28. Az ezüsttükörpróba során 148g propánsav keletkezett. Hány gramm ezüst vált ki?

 1. 864g
 2. 432g
 3. 216g
 4. 108g
 5. Egyik válasz sem helyes.

 

Többszörös választás

Megoldási kulcs:

A. Az A, B, C válasz helyes.
B. Az A és a C válasz helyes.
C. A B és D válasz helyes.
D. Csak a D válasz helyes.
E. Mindegyik válasz jó.

29. Melyek a metanol jellemzői?

 1. A legegyszerűbb alkohol.
 2. Előállítása szintézisgázból történhet.
 3. Kémiai tulajdonságai az etanoléhoz hasonlóak.
 4. Kiváló oldószer.

 

Mennyiségi összehasonlítás

Megoldási kulcs:
A. Ha A>B
B. Ha B>A
C. Ha A=B

30. Melyik nagyobb?

 1. 10g acetaldehid által leválasztott ezüst tömege az ezüsttükörpróba során.
 2. 10g propionaldehid (propanal) által leválasztott ezüst tömege az ezüsttükörpróba során.

31. Melyik nagyobb?

 1. Az aldehidek oxidációs készsége.
 2. A ketonok oxidációs készsége.

 

Relációanalízis

Megoldási kulcs:

A. Az állítás és indoklás is igaz, köztük VAN összefüggés.
B. Az állítás és indoklás is igaz, köztük NINCS összefüggés.
C. Az állítás önmagában igaz, az indoklás azonban hamis.
D. Az állítás hamis, az indoklás önmagában igaz.
E. Az állítás és az indoklás is hamis.

 1. Az aldehidek jó redukálószerek, mert könnyen oxidálódnak karbonsavakká.

 2. Az aldehidek és a ketonok tiszta halmazában a molekulák között csak dipólus-dipólus kölcsönhatások hatnak, mert ezek a molekulák hidrogénkötés kialakítására még vizes oldatban sem képesek.

 3. A C5H12O összegképletre 8 különböző alkohol izomer írható fel, mer ez az összegképlet csak alkoholt jelölhet.

 

Egyszerű választás

35. Az alkanonok (ketonok)…

 1. összegképlete: CnH2n+2O.
 2. vízben oldódnak.
 3. vízzel szemben bázisként viselkednek.
 4. redukcióval szekunder alkohollá alakíthatók.
 5. enyhe oxidációval karbonsavvá alakulnak.

 

Többszörös választás

Megoldási kulcs:

A. Az A, B, C válasz helyes.
B. Az A és a C válasz helyes.
C. A B és D válasz helyes.
D. Csak a D válasz helyes.
E. Mindegyik válasz jó.

36. Mire használják a formaldehidet?

 1. Műanyag előállítására.
 2. Vizes oldatát állatpreparátumok tartósítására.
 3. Vizes oldatát fertőtlenítésre.
 4. Aceton előállítására.

 

Ötféle asszociáció

A. butanon
B. buténon
C. fenil-metil-keton
D. ciklohexanon
E. egyik sem

 1. Általános összegképlete: CnH2nO.
 2. Erélyes oxidációjával adipinsav keletkezik.
 3. A név nem egy konkrét vegyületre utal.
 4. Adja az ezüsttükörpróbát.
 5. HCl-dal reakcióba lép.
 6. Redukciójával primer alkohol keletkezik.
 7. Molekulájában minden atom egy síkban van.
 8. Aromás keton.
 9. Homológsorának általános összegképlete megegyezik a "D" vegyület homológsorának általános összegképletével.
 10. Elszínteleníti a brómos vizet.

 

Számítási faladatok

 1. Írja fel általános egyenlettel az alábbi reakciókat!

  A. Egyértékű, nyílt láncú, telített aldehid oxidációja (ezüsttükörpróba).

  B. Telített szénláncú, keton lánchasadást okozó, erélyes oxidációja.

 2. Ismeretlen, egyértékű, telített aldehid 1g-ja 3g ezüstöt választ le az ezüsttükörpróba során. Mi a vegyület képlete és szerkezete?

  segítség 1.  segítség 2.  segítség 3.  segítség 4.

 3. Ismeretlen szerves vegyület C-tartalma 62,07 tömeg%, O-tartalma 27,59 tömeg%, H-tartalma 10,34 tömeg%, nem adja az ezüsttükörpróbát és nem színteleníti el a brómos vizet. Mi a vegyület képlete és neve, ha a moláris tömege 58g/mol?

  segítség 1.  segítség 2.

 4. Szenet, hidrogént és oxigént tartalmazó szerves vegyület moláris tömege 72g/mol, oxigéntartalma 44,4 tömeg%. A vegyület 1g-jával elvégezve az ezüsttükörpróbát, 6g fémezüst válik ki. Melyik vegyületről van szó?

  segítség 1.  segítség 2.  segítség 3.

 5. Ismeretlen szerves vegyület moláris tömege 56g/mol. 5g-ja 14,29g brómot addícionál, illetve 19,29g ezüstöt választ le az ezüsttükörpróba során. Melyik vegyületről van szó?

  segítség 1.  segítség 2.  segítség 3.

- megoldások -

- vissza -