CHARLES DE MONTESQUIEU

Perzsa levelek

(Részletek)


XXX. levél
Rika ugyanannak, Szmirnába

Párizs lakói egészen a különcködésig kíváncsiak. Amikor megérkeztem, úgy néztek rám, mintha az égből pottyantam volna: öregek, férfiak, asszonyok, gyerekek mind látni akartak. Ha kiléptem az utcára, mindenki az ablakokba tódult; ha a Tuilériákban jártam, rögtön kört formáltak körülöttem; meg a nők is körém fonták százszínű szivárványukat; ha színházba mentem, tüstént száz lornyon szegeződött rám; soha meg embert annyit nem bámultak, mint engem. Mosolyognom kellett olykor, ha hallottam, hogy olyan emberek, akik jóformán soha ki sem léptek a szobájukból, azt mondogatták: meg kell adni, határozottan perzsa képe van. Csodálatos! Mindenütt arcképemmel találkoztam, s ott díszelegtem számtalan példányban minden kirakatban és minden kandallón, annyira féltek, hogy nem láttak eléggé.
Ez a nagy megtiszteltetés végül is terhemre volt; nem hittem, hogy ilyen érdekes és ritka ember vagyok, s noha nagyon jó véleményem van saját magamról, sosem képzeltem volna, hogy így földúljam egy nagyváros nyugalmát, ahol egyáltalában nem ismertek. Elhatároztam hát, hogy levetem a perzsa ruhát és európait öltök; hadd lássam, meg mindig maradt-e valami csodálni való a képemen. Ez a próba aztán megmutatta nekem, mit érek valójában. Mihelyt megszabadultam minden idegen dísztől, nyomban egészen pontosan ítéltek meg. Joggal panaszkodhattam szabómra, aki miatt egyetlen szempillantás alatt elveszítettem minden figyelmet és közmegbecsülést; mert egyszeriben szörnyű semmiségbe zuhantam. Néha órákig ott időztem egy-egy társaságban és rám se néztek, alkalmat se nyújtottak rá, hogy egyáltalán kinyissam a számat; ám ha véletlenül valaki tudtukra adta, hogy perzsa vagyok, nyomban susogás támadt körülöttem: ah! ah! ez az úr perzsa? Valóban különös dolog. Hogyan is lehet valaki perzsa?

Párisban, Savval holdjának 6. napján, 1712-ben.

CVII. levél
Üzbég Rédinek, Velencébe

Vagy nem gondolod meg, mit beszélsz, vagy okosabban cselekszel annál, ahogyan gondolkodol. Azért hagytad el hazádat, hogy művelődj, s most megvetsz minden műveltséget; hogy pallérozódj, olyan országban telepedtél meg, ahol a tudomány nagy becsben áll, és te károsnak tartod. Tudod, mit mondok, Rédi? Azt, hogy én nagyobb egyetértésben vagyok veled, mint te önmagaddal.
Eltöprengtél rajta, milyen szerencsétlen és barbár állapotba juttatna minket az ipar pusztulása? Nem kell elképzelned: saját szemeddel láthatod. Mert vannak még népek a világon, melyeknek körében egy-egy valamelyest kiművelt majom komoly tisztességben élhetne; nagyjában egy színvonalon állna az ország lakosaival; sem az észjárást nem találnák különösnek, sem a jellemét furcsának; éppúgy elcsúszna, mint bárki más, sőt kedvességéért még külön is megbecsülnék.
Azt mondod, a birodalom-alapítók általában járatlanok voltak a mesterségek terén. Nem tagadom, voltak barbár népek, amelyek vad áradat módjára özönlöttek végig a földön és kemény fegyvereikkel fölébe kerekedtek a műveltebb államoknak. De vigyázz! Vagy megtanulták, vagy a legyőzött népekkel műveltették a mesterségeket, mert különben hatalmuk eltűnt volna, mint a mennydörgés vagy a viharok zaja.
Attól félsz, mondod, hogy egy szép napon fölfedezik a pusztításnak valamilyen még a mainál is kegyetlenebb módját. Nem; s ha adódnék ilyen végzetes találmány, az emberi jogok rövidesen tilalom alá helyeznék s a nemzetek egyhangú megállapodása egy-kettőre homályba temetné ezt a fölfedezést. Az uralkodóknak egyáltalán nem érdekük, hogy ilyen úton tegyenek hódításokat; alattvalókra van szükségük, nem puszta földekre.
Panaszkodol a puskapor meg az ágyúgolyó föltalálására s különösnek találod, hogy nincs többé bevehetetlen erőd s ez voltaképpen azt jelenti: furcsállod, hogy a háborúknak ma hamarabb véget vetnek, mint azelőtt.
A történelemkönyveket olvasva bizonyosan észrevetted, hogy amióta fölfedezték a lőport, a csaták sokkal kevésbé véresek, mint hajdanában voltak, minthogy manapság már nemigen vívnak közelharcot.
És ha bizonyos rendkívüli esetekben előfordult volna is, hogy egy-egy találmány káros lett volna: el kellene azért vetnünk? Azt hiszed, kedves Rédi, hogy vallásunk, melyet szent prófétánk hozott le az égből, talán ártalmas, amiért egy szép napon majd arra fog szolgálni, hogy megszégyenítse a hitetlen keresztényeket?
Úgy véled, a tudomány és a művészet elpuhítja a népeket s ezáltal a birodalmak romlását okozza. Említed a régi perzsa hatalom bukását, mint ami puhaságuk következménye volt; ezt a példát azonban nem tarthatjuk perdöntőnek, hiszen a görögök, akik számtalanszor legyőzték s végül leigázták őket, elmondhatatlanul nagyobb odaadással űzték az ipart, mint ők.
Amikor azt mondja valaki: a tudomány és a művészet henyévé tesz, legalább azokkal tegyen kivételt, akik velük foglalkoznak, hiszen azok sosem henyélnek; márpedig az összes bűnök közt éppen a semmittevés az, amely a bátorságot a legjobban aláássa.
Így hát csak azokról lehet szó, akik az ipar eredményeit élvezik. De minthogy egy pallérozott országban annak, aki valamely mesterség kényelmének örvend, okvetlenül neki magának is kell valaminő másfajta mesterséget gyakorolnia, hacsak nem akar szégyenletes szegénységbe zülleni: a henyeség és a tunyaság nem fér össze az iparűzéssel.
Párizs talán legérzékiesebb városa a világnak; talán itt élvezik a legkifinomultabban az élet örömeit; de ebben a városban élnek ugyanakkor a legdolgosabban is. Ahhoz, hogy egy ember gyönyörűségben tölthesse napjait, száz másnak lankadatlanul kell dolgoznia. Ha egy nőnek eszébe jut, hogy ilyen vagy olyan díszekkel jelenik meg a társaságban, ettől a pillanattól fogva ötven iparosnak se éjjele, se nappala, még evésre-ivásra sincs ideje; a hölgy kiadja parancsait és hamarabb engedelmeskednek neki, mint akár a mi uralkodóinknak, mert hiszen az érdeknél nincs hatalmasabb fejedelme a világnak.
Ez a lázas munkakedv, a meggazdagodásnak ez a szenvedélye az iparosoktól a főurakig minden rendben és rangban ott lobog. Senki nem akar szegényebb lenni annál, aki azelőtt még alantasabb helyzetben volt. Párizsban nem ritkaság az olyan ember, aki ítéletnapig is elélhetne a vagyonából; mégis látástól-vakulásig dolgozik, még ha az életét rövidíti is meg vele, csakhogy - mondja - legyen miből megélnie.
Ugyanez a szellem járja át az egész nemzetet; egyebet sem látni itt, mint munkát és iparkodást. Hol van hát a népnek az az elpuhulása, amelyet annyit emlegetsz?
Elképzelem, kedves Rédi, hogy egy országban csak azokat a mesterségeket tűrik meg - s ezek is szép számmal vannak - amelyek föltétlenül szükségesek a földmíveléshez; mindazt, ami csak a gyönyörűséget és képzeletet szolgálja, száműzik; nos, állítom, hogy ez volna a világ legnyomorultabb országa.
Lehet, a lakosságban talán volna rá elég bátorság, hogy nélkülözzön nagyon sok mindent, amire szüksége van; a nép azonban napról napra hanyatlanék s az állam végül is úgy elgyöngülne, hogy a leggyarlóbb erő is elégséges lenne meghódítására.
Mi sem volna egyszerűbb. mint részletekbe bocsátkoznom s kimutatnom neked, hogy az egyesek jövedelme jóformán teljesen elapadna, következésképpen elapadna az uralkodóé is. A polgárok közt úgyszólván semmi csereforgalom nem volna többé; megszűnnék a vagyonnak az a forgása, a bevételeknek az a gyarapodása, amely a mesterségek kölcsönös egymás közötti függéséből származik; mindenki csak a maga földjéből élne, s csak annyit termelne, amennyi éppen megóvná az éhhaláltól. S minthogy ez egy-egy állam jövedelmének olykor még a huszadát sem teszi, a lakosság számának hasonló arányban kellene apadnia, tehát huszadára csökkenne.
Figyeld csak meg, mennyire rúghatnak a művészet és az ipar jövedelmei. A földtulajdon évente nem hoz többet gazdájának értéke egy huszadánál; egy festő viszont egy arany ára festékkel olyan képet készít, amelyet ötven aranyért adhat el. S ugyanezt mondhatjuk az ékszerművesekről, a gyapjú- és selyemfeldolgozókról és meg sokféle kézmívesről.
Mindebből pedig levonhatjuk a következtetést, Rédi: ahhoz. hogy egy uralkodó hatalmas legyen, alattvalóinak élvezetek közepett kell élniük; éppoly buzgón kell gondoskodnia számukra az élet fölöslegeiről, mint a mindennapi kenyérről.

Párisban, Savval holdjának 14. napján, 1717-ben.

(Rónay György fordítása)

- vissza -