Feladatok

Négyféle asszociáció

A számmal jelölt állítások után írja a rá vonatkozó fogalom betűjelét!

A. Európai Parlament
B. Európai Tanács
C. Miniszteri Tanács
D. Európai Bizottság

 1. Irányítja és ellenőrzi az Unió költségvetését.
 2. Egyik legfontosabb feladata a költségvetés elfogadása.
 3. Az egyes tagállamok kormány- és államfőiből áll.
 4. Az Európai Unió törvényhozó testülete.
 5. Székhelye Strasbourgban van.
 6. A legfontosabb stratégiai kérdésekben döntő legmagasabb rangú testület.
 7. Az integrációs folyamattal kapcsolatos intézkedéseket dolgozza ki.
 8. Tagjai a tagállamok kormányait képviselő szakminiszterek, akik a jogszabályokról szavaznak.
 9. Az Unió főbb politikai kezdeményezéseinek elindítója.
 10. Húsz tagból álló, Brüsszelben székelő intézmény.
 11. Évente 12 alkalommal ülésező, 626 tagból álló intézmény.
 12. Elnöki tisztét a tagállamok félévenként történő váltással, rotációs alapon töltik be.
 13. A jogszabályok kizárólagos kezdeményezője.
 14. Az integrációnak irányt szabó, közép- és hosszú távú döntéseket hozó testület.
 15. A döntéshozatali folyamatban véleményezési, módosítási joga van.


A. az óceáni éghajlatú területek mezőgazdasága
B. a nedves kontinentális éghajlatú területek mezőgazdasága
C. a mediterrán területek mezőgazdasága
D. a magashegységi területek mezőgazdasága

 1. Jellemző termesztett növényei a citrusfélék, szőlő, olajfa.
 2. Az állattenyésztésben a szálas és lédús takarmányokon tartott szarvasmarha játszik vezető szerepet.
 3. A jó minőségű feketeföldeken búzát, kukoricát, cukorrépát termesztenek.
 4. Szinte kizárólag állattenyésztéssel foglalkoznak.
 5. Az étkezési szokások miatt a sertéstenyésztés nem jellemző.
 6. A hűvösebb területek gyengébb talajain burgonyát, árpát rozst termesztenek.
 7. A mezőgazdaságban az állattenyésztésnek van vezető szerepe.
 8. A mezőgazdaságban a növénytermesztésnek van vezető szerepe.
 9. Az állattenyésztés és a növénytermesztés súlya közel egyenrangú.
 10. A növénytermesztésben a szálas és lédús takarmányok termesztése jelentős.
 11. Az Alpokban a legmagasabb színvonalú.
 12. Az állattenyésztésben a szarvasmarha- és sertéstartás egyaránt fejlett.
 13. Állattenyésztésében az igénytelenebb juh- és kecsketartás jellemző.
 14. Nagy-Britanniában, Hollandiában és Észak-Németországban jellemző.
 15. Franciaország és Németország jelentős részén jellemző.
 16. Olaszország, Spanyolország, Görögország területén jellemző.


A. Észak-Európa
B. Dél-Európa
C. mindkettő
D. egyik sem

 1. Országai kivétel nélkül EU tagok.
 2. Az Észak-Atlanti-áramlás jelentősen befolyásolja éghajlatát.
 3. Hegységeinek jelentős része az Eurázsiai-hegységrendszer tagja.
 4. A hivatalos nyelvek többsége a germán nyelvcsaládba tartozik.
 5. Az itt élő emberek többsége újlatin nyelveket beszél.
 6. A hivatalos nyelvek jelentős része a szláv nyelvcsaládba tartozik.
 7. A szántók aránya kicsi.
 8. Jelentős az erdőállománya.
 9. Jelentős gazdasági ág a halászat.
 10. Több aktív tűzhányó működik területén.
 11. A kiirtott erdők helyét macchia foglalja el.
 12. Legjelentősebb ásványkincsei a szénhidrogének és a vasérc.
 13. Feketekőszénben gazdag terület.
 14. Az EU legkevésbé fejlett régiója.


Igazságkeresés

Jelölje meg a következő állítások közül azokat, amelyeket teljes egészében igaznak tart!

 1. Az EU országaiban a GDP nagyobbik részét a szolgáltató ágazatok és az ipar termeli.
 2. Az EU népessége lassan gyarapodik.
 3. Az EU fejlettebb országaiban a mezőgazdasági dolgozók aránya 10-20 %.
 4. Az EU a világgazdasági teljesítményéből mintegy 50 %-kal részesedik.
 5. Az EU-ban a munkanélküliség aránya nagyobb, mint az USA-ban és Japánban együttvéve.
 6. Az EU lakosságának 80-90 %-a városlakó.
 7. Az EU-ban a születéskor várható élettartam megegyezik a világátlaggal.
 8. Az EU népességtömörüléseinek kialakulásában a kedvező közlekedés-földrajzi helyzet és a korán kibontakozó ipari forradalom játszott szerepet.
 9. Magyarország 1992-től társult tagja az EU-nak.
 10. Az európai integráció alapját a Benelux államok, az NSZK, Franciaország és Olaszország által létrehozott Montánunió képezte.


Relációanalízis

A= igaz, igaz, van összefüggés
B= igaz, igaz, nincs összefüggés
C= igaz, hamis
D= hamis, igaz
E= hamis, hamis

 1. Az EU népessége lassan gyarapodik, mert alacsony a természetes szaporodás.
 2. Az EU mezőgazdasága drágán termel, mert viszonylag drága a munkaerő.
 3. Dél-Európa országaiban jelentős a szarvasmarha- és sertéstenyésztés, mert a mediterrán éghajlat kedvez a szálastakarmányok termesztésének.
 4. Az EU energiaimportja nem jelentős, mert az erőművek és az északi tengeri szénhidrogén-készletek fedezik a szükséglet nagy részét.
 5. A Schengeni egyezmény értelemében az országhatárokon megszűnt a vámvizsgálat, mert az egyezményben nem szereplő országok felé megerősödött az ellenőrzés.
 6. A Maastrichti szerződés egyik legfontosabb célkitűzése a gazdasági és pénzügyi unió létrehozása, mert csak így biztosítható az áruk és szolgáltatások szabad áramlása.
 7. Az EU leginkábba csúcstechnikai termékek gyártásában marad el Japán és az USA mögött, mert a gazdasági szerkezetváltás lassabban ment végbe.
 8. A Montánunió elődje az EGK volt, mert az EGK-t 1957-ben alapították.
 9. Az Európai Gazdasági Térség a világ legnagyobb szabadkereskedelmi övezete, mert az EU országai és az EFTA 6 tagállama hozta létre.
 10. 2002. január 1-től az EU törvényes fizetőeszköze az euró, mert az EU valamennyi országában bevezették.
 11. A lefölözés az integráció közvetlen bevétele, mert a világpiaci ár és a minimálár közötti különbséget az importőrök befizetik az EU-nak.
 12. Az EU-nak számos országgal van társulási egyezménye, mert ezeket az országokat legkésőbb 2004-ig fel kívánják venni az Unióba.


Egészítse ki az alábbi mondatokat!

Az Európai Uniót, akkori nevén Európai Gazdasági Közösséget az 1957. évi (68) ……. Szerződéssel hozta létre hat nyugat-európai ország. Céljuk az (69) ……. belső piac megteremtése volt. Ennek első lépéseként az EGK országai az egymás közötti kereskedelmi forgalomban eltörölték a (70) ................ és a (71) ................ korlátozásokat, a többi ország áruival szemben pedig (72)................ vámtarifát léptettek életbe. Az áruk és szolgáltatások szabad áramlása mellett 1993-ra sikerült megvalósítani a (73) ..…… és a (74) ……. szabad mozgását is. Az EU gazdaságpolitikájának kulcseleme a közös (75) ……., amely a (76) ................termékek kivitelét támogatja. A Közös Piac irányító szervei közül a (77) …….. végzi a közös gazdaságpolitikai intézkedések előkészítését és azok végrehajtásának ellenőrzését, székhelye pedig (78) …… van. A Maastrichti Szerződés aláírása megteremtette az alapját a (79) …… unió létrehozásának is, amelynek kulcseleme az egységes közös valuta, az (80) …… bevezetése.


- megoldások -

- vissza -