FELADATMEGOLDÁS


Tesztfeladat: Válaszd ki a helyes megoldást!

 1. Melyik sorozatban található jelölések fejeznek ki 4-4 g anyagot?

  a) 2 H2; 0,25 C
  b) O; 4 H; 4 H2
  c) 0,25 O; 4 H; 2 H2; 1/3 C
  d) 2 H; 0,5 O; 0,25 C
  e) H2; O2; C

 2. Melyik kémiai egyenlet helyes?

  a) 2 H2 + Cl2 HCl
  b) 2 H2 + Cl2 2 HCl
  c) H2 + 2 Cl2 HCl
  d) H2 + Cl2 2 HCl
  e) egyik sem

 3. Melyik sorban felel meg a jelölt anyagok tömegaránya 1 : 3-nak?

  a) H : O
  b) O : C
  c) C : 2 H2O
  d) mindegyikben
  e) egyikben sem

 4. Melyikben van a legtöbb atom?

  a) 1 gramm hidrogénben
  b) 1 gramm oxigénben
  c) 1 gramm szénben
  d) 1 gramm vasban
  e) 1 gramm kénben

 5. 8 gramm oxigén …

  a) 24•1023 db. hidrogénatommal egyesül vízzé
  b) 12•1023 db. hidrogénatommal egyesül vízzé
  c) 6•1023 db. hidrogénatommal egyesül vízzé
  d) 3•1023 db. hidrogénatommal egyesül vízzé
  e) 2•1023 db. hidrogénatommal egyesül vízzé

 6. Az oxigénatomok izotópja tartalmazhat…

  a) 7 protont és 8 neutront
  b) 9 protont és 10 neutront
  c) 10 protont és 11 neutront
  d) 7 protont és 7 neutront
  e) 8 protont és 7 neutront

 7. Melyik az az elem, amelynek izotópja 26 protont és 28 neutront tartalmaz?

  a) nikkel (Ni)
  b) vas (Fe)
  c) xenon (Xe)
  d) kobalt (Co)
  e) nincs ilyen elem

 8. A 26-os rendszámú, 56-os tömegszámú elem milyen mennyisége tartalmaz 30•1023 db. neutront?

  a) 1 g-ja
  b) 1 mólja
  c) 6•1023 db. atom
  d) 1023 db. atom
  e) 5 mólja

 9. A 11-es rendszámú, 23-as tömegszámú elem 1 mól atomjában levő protonok száma…

  a) 11
  b) 23
  c) 6•1023
  d) 11•6•1023
  e) 23•6•1023

 10. Melyik az az elemi részecske, amelyiknek száma egy elem minden atomjában és ionjában megegyezik?

  a) a proton
  b) az elektron
  c) a neutron
  d) a proton és az elektron
  e) a proton és a neutron

 11. Melyik atom tartalmaz ugyanannyi neutront, mint amennyi neutron a -izotópatomban van?
  a)
  b)
  c)
  d)
  e)

 12. Melyik az az elemi részecske, amelyiknek a száma egy elem adott izotópnuklidjaiban mindig azonos?

  a) a proton
  b) a neutron
  c) az elektron
  d) a proton és az elektron
  e) a proton, az elektron és a neutron

 13. Melyik az az elemi részecske, amelyiknek száma döntően befolyásolja az atom tömegét?
  a) a proton
  b) az elektron
  c) a neutron
  d) a proton és az elektron
  e) a proton és a neutron


ATOM/4! ATOMSZERKEZET

B feladat

 1. Az atomok kémiai szempontból legfontosabb adata …

  a) tömegszám
  b) neutronszám
  c) atomtömeg
  d) protonszám
  e) atomsugár

 2. Az atomok semlegesek, mert …
  a) az atomban a protonok száma egyenlő a neutronok számával
  b) a neutronok semlegesek
  c) a protonok az atommagban, az elektronok pedig az elektronburokban találhatók
  d) az atomban azonos a protonok és az elektronok száma
  e) a protonok és az elektronok ellentétes töltésük miatt vonzzák egymást

 3. Az atom tömegszáma egyenlő …

  a) a protonok számával
  b) a neutronok számával
  c) a protonok és a neutronok számának összegével
  d) a protonok és az elektronok számának összegével
  e) a nukleonok és az elektronok számának összegével

 4. Az atom tömege az atommagban összpontosul, mert …


  a) a proton és a neutron tömege azonos
  b) a protonok és az elektronok száma azonos az atomban
  c) az atommagot alkotó protonok és neutronok tömege sokkal nagyobb az elektronok tömegénél
  d) az atommag mérete 10 000-szer kisebb az egész atom méreténél
  e) a proton tömege azonos az elektron tömegével

 5. Az elemek kémiai tulajdonságait meghatározza az őket felépítő atomok …

  a) tömege
  b) mérete
  c) elektronhéjainak száma
  d) vegyértékelektronjainak száma
  e) tömegszáma

 6. Az atomban kötött elektronok számát meghatározza …

  a) az atom protonszáma
  b) az atom tömegszáma
  c) az elektron töltése
  d) a négy kvantumszám
  e) a neutronok száma

 7. Az atompályamodellek segítségével ábrázoljuk …

  a) az elektron helyét az atomban
  b) az elektron tartózkodási valószínűségét a mag környezetében
  c) az elektron mozgásának irányát az atomban
  d) az elektron lehetséges energiaértékeit
  e) az elektron és a mag közötti vonzást

 8. Melyik állítás NEM IGAZ az atomban kötött elektronra?

  a) Az elektron csak meghatározott energiaértéket vehet fel.
  b) Az elektron pályaenergiája csak a magtól való távolságtól függ.
  c) Az elektron pályaenergiáját a magtól való átlagos távolság és a pálya alakja együtt határozza meg.
  d) A magtól távolodva az elektronok pályaenergiája növekszik.
  e) Az egyes atompályákon levő elektronok pályaenergiája az atom minőségétől függ.

 9. Egy atomban egy adott elektronhéjat jellemez a …

  a) főkvantumszám (n)
  b) mellékkvantumszám (l)
  c) mágneses kvantumszám (m)
  d) a fő- és mellékkvantumszám (l, n)
  e) a fő-, a mellékkvantumszám- és a mágneses kvantumszám (n, l, m)

 10. Egy adott héjban azok az atompályák alkotnak alhéjakat, amelyeknek azonos a …

  a) főkvantumszám (n)
  b) mellékkvantumszám (l)
  c) mágneses kvantumszám (m)
  d) a fő- és mellékkvantumszám (l, n)
  e) a fő-, a mellékkvantumszám- és a mágneses kvantumszám (n, l, m)

 11. Az atomban egy adott atompályát jellemez a …

  a) főkvantumszám (n)
  b) mellékkvantumszám (l)
  c) mágneses kvantumszám (m)
  d) a fő- és mellékkvantumszám (l, n)
  e) a fő-, a mellékkvantumszám- és a mágneses kvantumszám (n, l, m)

 12. Milyen összetartozó kvantumszámértékek jellemzik az ábrán látható atompályát?

  a) n= 0 l= 0 m= 0
  b) n= 1 l= 0 m= 0
  c) n= 2 l= 0 m= 0
  d) n= 2 l= 1 m= 0
  e) n= 2 l= 1 m= +1 13. Az alapállapotú szénatom két gömbszimmetrikus atompályájának sugara rendre: r1= 260 pm, r2= 127 pm. Melyik jelölés írja le a nagyobbik sugarú pályát?

  a) n= 1 l= 0 m= 0
  b) n= 2 l= 0 m= 0
  c) n= 1 l= 1 m= 0
  d) n= 2 l= 1 m= 0
  e) n= 2 l= 1 m= 1

 14. Az alábbi jelölt elektronok közül melyek vannak mind azonos energiaállapotban?

  a) 1s2
  b) 1s2 2s2
  c) 1s2 2s2 2p2
  d) 1s2 2s2 2p6
  e) egyik sem 15. Az alapállapotú kénatom elektronszerkezete: 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4. Az ábrán látható cellás ábrázolások közül melyik írja le helyesen a kénatom vegyértékhéj-szerkezetét?  a) az I. ábrázolás
  b) a II. ábrázolás
  c) mindkét ábrázolás helyes
  d) egyik ábrázolás sem helyes
  e) mindkét ábrázolás ugyanazt jelenti

 16. Az előző feladat melyik alapelv alapján dönthető el?

  a) Pauli-elv
  b) energiamegmaradás elve
  c) Hund-szabály
  d) energia kvantáltsága
  e) a felsoroltak közül egyik sem

 17. A 3. ábra a hidrogén atom 1s-atompályáját ábrázolja. Az alábbiak közül melyik állítás igaz? A H-atom egyetlen elektronja …

  a) csak a gömbfelületen belül tartózkodhat
  b) csak a gömbfelületen kívül tartózkodhat
  c) egyenlő valószínűséggel tartózkodhat a gömbön belül és kívül
  d) sokkal gyakrabban van a gömbfelületen belül, mint kívül
  e) az 3. ábra alapján nem lehet megállapítani, hol tartózkodik az elektron a leggyakrabban

 18. Az ábra alapállapotú hidrogén atom 1s-elektronhéjának sűrűségeloszlását mutatja. Mit olvashatunk le a grafikonról?

  a) Az elektronsűrűség az 1s-atompályán belül egyenletes
  b) Az eletronsűrűség egy kitüntetett irányban a legnagyobb
  c) Az elektronsűrűség a magtól számított r távolságtól függ
  d) Az elektronsűrűség a magtól távolodva növekszik
  e) Egyik megállapítás sem helyes


TÁBLÁZATOS FELADAT

A periódusos rendszer alapján töltsd ki a római számokkal jelölt helyeket!

Vegyjel Vegyérték-
elektron-
szerkezet
Lezárt héjak
(betűkkel jelölve)
Párosítatlan elektronok száma A természetben előforduló (egyik) ionja Az ion elektron- szerkezete
melyik nemesgáz szerkezetével
egyezik meg ?
19K I. II. III. IV. V.
VI. VII. K, L

0

nincs -
VIII. 2s2p5 IX. X. XI. XII.
XIII. XIV. XV. 2 XVI. Ar
26Fe XVII. XVIII. XIX. XX. XXI.
XXII. XXIII. nincs XXIV. XXV. He

- megoldások -