A történelem segédtudományai

2000-ben látott napvilágot Georges Duby, a modern történetírás egyik kiváló francia alakjának önéletrajzi kötete Folytonos történelem címmel (Napvilág Kiadó), amelyben a tudós elsősorban történetírói módszerének kialakulásáról, fejlődéséről, etikai állásfoglalásáról mesél a maga közvetlen, szellemes, bölcs módján. Ha van időd, ajánlom, lapozz bele ebbe az olvasmányos könyvbe, mégpedig azelőtt, hogy belekezdenél a rendszeres tanulásba, mert magáról a rendszeres, egymásra épülő ismeretekről is képet kaphatsz és segítséget belőle a további tanuláshoz. Két idézettel szeretnék kedvet csinálni az olvasáshoz és a történelmi búvárkodáshoz.

"Egy ideje mind gyakrabban használom könyveimben az "én" szót. Én így figyelmeztetem az olvasót. Nem az igazságot akarom átadni neki, hanem a valószínűt sugallom, azt a képet állítom elé, amely bennem alakult ki az igazságról. Ehhez a képhez sokban hozzájárult a képzeletem is. Ügyeltem azonban arra, hogy a képzelet szilárdan támaszkodjon azokra a pillérekre, amelyeket a tisztesség, a tudósi tisztesség nevében nem manipuláltam, amelyek közül egyet sem hanyagoltam el, amelyeket gondosan ellenőriztem, hogy meggyőződjem szilárdságukról. A forrásokról beszélek, a bizonyítékaimról." (60. lap)

"Néhány megmaradt eredeti oklevél többségét a Saone-et-Loire megyei levéltár őrzi. Ahogy az néha lenni szokott, a levéltáros a rábízott iratok tulajdonosának érezte magát, és igyekezett minden betolakodót távol tartani. Gyanakvó éberségét sikerült kijátszanom, de végül is csalódnom kellett? A várt óriási agyag helyett alig valamit találtam. Néhány örömteli pillanat mégis várt rám az apró olvasószobában.
Egymagam volta. Végre elértem, hogy kihozzák az áhított kartondobozt. Óvatosan levettem a fedelét. Vajon mit találok a dobozban? Kiemeltem a legfelső iratcsomót, leoldottam róla a madzagot, és becsúsztattam a kezemet a pergamenlapok közé. Aztán megfogtam az egyiket és széthajtottam. Már pusztán az előkészületek is élvezetet jelentettek. Ezeknek a bőröknek gyakran kifejezetten kellemes az érintése, amihez hozzájárult a nagyközönség előli elzárt, titkos helyre való belépés keltette megilletődés. A nagy csendben úgy tűnt, mintha a gondosan szétterített és kisimított iratokból a rég kihunyt életek illata áradna. Az ember szinte érzi annak a másiknak a jelenlétét, aki nyolcszáz évvel korábban megfogta a lúdtollat, bemártotta a tintába, és lassan, meggondoltan rajzolni kezdte a pergamenre a betűket, ahogy csak az örökkévalóságnak írhat az ember, aztán a szöveg ott van előtte, üde frissességében. Kik olvasták előttem ezeket a szavakat? Legfeljebb négyen vagy öten. A kiválasztott boldog kevesek. Újabb élvezetet jelent a kibetűzés izgató türelemjátéka. A délután végén a jutalom alig néhány adat, de ezek csak az enyémek, mert én hajtottam fel őket, és a zsákmánynál nagyobb öröm volt maga a vadászat. Magunk előtt tartani és saját szemünkkel tanulmányozni ezeket az idők mélyéről itt maradt iratfoszlányokat, amelyek a hajótörés után előbukkanó roncsokra emlékeztetnek, megérinteni, megszagolni, nagyítóval vizsgálni ezeket a jelekkel telerótt tárgyakat, amelyeket magunk között "forrásnak" hívunk, ezek azok a pillanatok, amikor a történész úgy érzi, soha nem volt ilyen közel a konkrét valósághoz, a hőn áhított, de mindegyre szétfoszló igazsághoz." (26-28. lap)

Diplomatika (oklevéltan)

Oklevelek formai vizsgálata és létrejöttük körülményeit kutatja

Paleográfia

Írások történetével foglalkozó tudományág

Epigráfia (felirattan)

Az ókori feliratok gyűjtésével, megfejtésével foglalkozik

Kodikológia

A kódexeket (kézzel írott könyvek) vizsgálja


Pecséttan

 

Kronológia

Az időmérés és időszámítás tudománya

Az idő mértékegységeinek meghatározása legtöbbször csillagászati megfigyelésen alapul, amely a Föld-Hold-Nap mozgásának figyelembe vételével történik. A holdév (354 nap) és a napév (365 nap) azonban nem fed egymást. Az európai rendszer, amely az egyiptomiaktól származik és Julius Caesar tökéletesíttette, a szolaris (napév) évet használja. A Julián- naptárat, amelyet a mai napig is használunk utoljára XIII. Gergely pápa módosíttatta 1582-ben (gregoriánus naptár).

A keresztény időszámítás

Krisztus születésének időpontját, amely a kezdőpontot adja a 6. sz-ban határozta meg Dionysius Exiguus római apát. Ez az időszámítás a 11. sz-ra terjedt el Európában kivéve az iszlám és a keleti kereszténységet valló országokban. Így Oroszországban Nagy Péter cár rendelte el az időszámítás megváltoztatását (7208. dec. 31. után 1700. jan. 1. következett).


Genealógia: eredet- vagy származástan, családtörténet.

Fontosabb fogalmak:

Név:

VilágtérképTörténeti földrajz

Néhány ókori város és a mai ország neve, amelynek a területén található:

Törökország Tunézia Libanon Irak Irán Izrael
Pergamon Karthago Szidon Ur Szuza Akko
Epheszosz Zama Büblosz Uruk Ekbatana Haifa
Milétosz   Türosz Lagas Perszepolisz Názáret
Halikar-nasszosz   Megiddo Larsa   Jeruzsálem
Trója     Eridu    
      Asszur    
      Ninive    
      Babilon    

 

Numizmatika: pénztörténet

Attól a pillanattól kezdve, hogy az emberek tudtak írni és olvasni, a fémpénzekkel való ügyletelés helyett írással: levelekkel, ígéretekkel, rendelvényekkel helyettesítették az ércet.
A Kr. e. 20. sz-ban Babilonban a helybeli kereskedők és bankárok között már papírpénzek és csekkek forogtak, amelyek formátuma még messze volt a maiaktól, de elmésségük mégis figyelemreméltó. Hasonló szellemes eljárásokkal találkozunk Görögországban a hellenisztikus Egyiptomban (Alexandria).
Rómában ismerték a folyószámlát, az argentariik rovataiban tartozik-követel rovat szerepel. Minden hiteleszközt: váltó, adóslevél, hitellevél, bankjegy, csekk ismertek az iszlám kereskedők. Európa csak újra rátalált ezekre a formákra, amikor kereskedelme szükségessé tette a pénzforgalom bonyolultabbá válását.

Az európai országok pénzverését három szakaszra bonthatjuk:

  1. Denárperiódus (középkori pénzverés a XIII. század végéig)
  2. Garasperiódus (XIII-XIV. sz. fordulójától a XV-XVI. sz. fordulójáig)
  3. Tallérperiódus (XV-XVI. sz. fordulójától a XIX. sz-i nemzeti valutáig)

 

Heraldika: címertan


A címer egy családhoz, földterülethez kötődő színes jelvény, amely az évszázadok folyamán örökölhető. A címer legfőbb hordozója a pajzs, amelyen a színes figurális ábrázolások elhelyezkednek. Európában a 12. sz-ban jelent meg és terjedt el használatuk.

Középcímer

A magyar középcímer

A magyar országcímer

Inszigniológia: hatalmi jelvények történetét vizsgáló tudomány

Magyar koronázási jelvények

A legfontosabbak (mivel csak akkor tartották érvényesnek a koronázást, ha azt a hagyományos jelvényekkel végezték ld. pl. Károly Róbert háromszori koronázása): a korona, a jogar, az országalma és a kard volt valamint a palást, amely Szent István öröksége.

Koronázási jelvények

Korona

A ma látható Szent Koronát I. István még nem viselhette, azt később állították össze V. István vagy más feltételezések szerint III. Béla koronázására. A két részből álló korona alsó rész, az úgy nevezett görög korona egy homlokpánt, amelyet drágakövek és színes zománcképek (pl. Bíborbanszületett Konstantin, I. Géza) díszítenek A pánt elülső részét 8 oromdísz ékíti, az elülső rész közepén félkör alakú aranylapon az áldást osztó Krisztus látható. A pánton aranyláncokon lóhere formájú drágakövek függnek. A korona felső részét az úgynevezett latin koronát szintén az áldást osztó Krisztus díszíti az ezt körülvevő apostolképekkel. A pántok kereszteződésében található az aranykereszt, amely ferdeségére nincs megnyugtató érvelés.

Története:

Jogar

A nyele fapálca aranyozott ezüstlemez borítással, amelynek végére szabálytalan hegyi kristályt erősítettek aranyfoglalatba. a kristálygömbbe 3 oroszlánt véstek. valószínűleg 10. sz-i munka.

Országalma

Tömör, aranyozott rézgolyó, tetején az apostoli kettős kereszttel. Valószínűleg a 14. sz-ban az Anjouk készíttették, mivel a ráerősített lemezen liliomos címerük látható.


Kard

A ma látható kard a 16. sz-i velencei ötvösmunka.
Az eredeti kard a 16. sz-ban elveszett. A prágai szent Vitus templomban őriznek egy viking kardot, amely Luxemburgi Károly leltárában mint Szent István kardja szerepel.

Palást

Gazdagon hímzett bíborselyem kelméből készült. Szöveget is hímeztek bele, amely szerint István és Gizella ajándékozta a székesfehérvári bazilikának.

 

Vexillológia: zászlótörténet

A zászlókat a hadviselésben, már az ókortól használták. A középkorban jelvénnyel, címerrel díszítették. A lobogó mint a nemzeti hovatartozás jelképe a 16. sz-ban alakult ki. Elsőként a hollandok használták. A francia forradalomtól kezdve terjedt el a nemzeti trikolór használata.


Magyar zászlóink

Érdekességek

  1. Itáliában a pénzforgalom már igen fejlett volt a 14-16. században, ennek ellenére a baratto (csere) jelentette a bölcs eljárást minden nagykereskedő számára. Minden kétséget kizáróan ennek a cserekereskedelmi hagyománynak a nyomdokain haladva találták ki a 16. sz-i genovai hitelspecialisták azt, hogy úgynevezett besanconi vásárokat rendeznek, amelyeken egész Európa minden váltóját beváltották: valóságos kliring ügyleteket bonyolítottak le (kliring rendszer: tartozások és követelések kölcsönös beszámításán alapuló elszámolási mód, amelyben a felek csak a beszámítás után megmaradó értékkülönbözetet fizetik ki illetve kapják meg).

  2. Még az 1950-es években is "fedeztek fel" érdekes pénzeket. Pl. Nigéria belsejében élő bennszülöttek terményeiket a hivatalos brit font sterling helyett Európában vert (gyártott) korallpénzzel értékesítik egymás között. Ezeket a pénzeket olivettának nevezik, Olaszországban készülnek. Az olivetták középen átszúrt korallhengerek, hornyolással a peremükön. Az afrikai vásárló az övén hordja felfűzve, gazdagságát így bárki első pillantásra fel tudja mérni.

  3. Kína gazdasági potenciálja miatt megrekedt egy az európainál fejletlenebb pénzügyi szisztéma szintjén. Ebből a megállapodott rendszerből azonban ki kell emelni a papírpénz zseniális ötletét, amely a 9-14. században élte virágkorát Kínában, főleg a mongol uralom idején volt nagyon hatékony, amikor a közép-ázsiai utak révén Kína egyszeriben megnyílt a sztyeppe világa, az iszlám világa és Nyugat felé. Azonfelül, hogy a papírpénz megkönnyítette az egyes tartományok közötti kifizetéseket, segítségével lehetővé vált a vert fémpénzeket, olyan kifizetésekre tartalékolni, amelyhez a Közép-Ázsiával folytatott kereskedelemhez volt szüksége. A császár bizonyos adókat bankjegyekben szedett be, a külföldi kereskedőknek papírpénzre kellett átváltaniuk ércpénzüket, amíg az országban kereskedtek, amelyet visszakaptak, ha elhagyták Kínát. A bevezetett papírpénz válasz volt a 13. sz-i kereskedelmi konjunktúrára, amelynek nehézséget okozott a súlyos rézpénzek forgalma.

  4. Európában a papírpénz az Angol Bank újításának következtében kezd elterjedni a 17. sz. végétől. A bank igazán nagy újítása abban állott, hogy igazi gondosan szervezett jegybanktevékenységet végzett, és képes volt nagy hiteleket nyújtani bankjegyben, amelyeknek az összege a valóságban erősen meghaladta a tényleges letéteket.

  5. Európában leginkább az arany-, ezüst és rézpénz játszotta a fő szerepet. Elterjedtségük egy-egy időszakban a fémek egymás közötti "játékának" eredménye. A pénzrendszer struktúrájához tartozik, hogy versenyeznek egymással (pl. a 17. sz. 60-as éveiben kis rézpénz árasztja el Európa és még Perzsia piacait is). A nemesfémek termelése rendszertelen és rugalmatlan. Hol egyik hol másik kerül nagyobb mennyiségben a piacra, amely hatalmas megrázkódtatásokat okoz a pénzpiacokon. (A teoretikusok szerint egyforma súly mellett az arany 12-szer ért többet az ezüstnél, de ez az ideális aránypár a gyakorlatban állandóan változott.)

  6. A pénzrendszer gyenge pontjai: nemesfémek külföldre áramlása és a takarékosság, a gondos felhalmozás. A luxuscikkekért mindig nemesfémmel kell fizetni Európának India és Kína felé, ezért a kereskedelmi mérleg mindig deficites. A keresett ércpénznek gyorsan kéne forognia a kereskedelem miatt, ám éppen Európa szenvedélyesen tezaurál, ami éppúgy elnyeli a pénzt, mint a távol-keleti luxuscikkek.


A megadott témák forrásai, további ismeretszerzéshez ajánlott művek:

- feladatok -

- archívum feladatok -

- versenyfeladatok -

- vissza a tematikához -