21. HÉT: EURÓPA EGYÉB ORSZÁGAINAK REGIONÁLIS FÖLDRAJZA


Probáld: Földrajz II.: 184 - 188. és 209 - 212. o.
Probáld: Regionális földrajz: 62 - 63., 73 - 79., 96 - 98. és 1
11 - 114. o.


SVÁJC

Területe: 41 ezer km2
Lakossága: 7 millió fő

I. Történelmi háttér

Az ókorban a mai Svájc területén a Római Birodalom két provinciája, Helvetia és Raetia terült el. A népvándorlás idején a IV. századtól két germán törzs, a burgundok és az alemannok telepedtek le a területen. A középkorban a Frank Birodalom, majd a Német-római Császárság része lett a terület. 1291-ben három kanton, Uri, Schwyz és Unterwalden "örök szövetségre" lépett, ezt az időpontot tekintik Svájc megalakulásának. Azonban a terület még a Habsburgok birtoka, a szabadságharcra csak később, 1315-ben került sor, amelyben a svájci kantonok győztek a Habsburg hűbéres sereg fölött és megerősítették szövetségüket. A XIV. századtól, miközben még folytatódtak a harcok a Habsburgok ellen, több más kanton is csatlakozott a szövetséghez, így a XVI. századra a független Svájc már 13 kantonból állt. A 30 éves háborút lezáró 1648-as westfaliai béke nemzetközileg is elismerte a független Svájc létezését. Svájc alapalkotmánya 1848-ban született meg, amely módosított formában még ma is érvényes. A kantonok közti vámhatárok megszűntek, egységes pénzt vezettek be, fejlődött az infrastruktúra és a gazdaság. A semleges Svájc kimaradt a világháborúkból és gazdagságát elősegítette a banktitok szigorú védelme miatt ideáramló tőke is.
Jelenleg Svájc 20 kantonból (Kanton) és 6 félkantonból (Halbkanton) (mivel 3 kanton vallási és gazdasági okokból kettévált) áll. Kantonok: Aargau, Bern, Fribourg, Genéve (Genf), Glarus, Graubünden, Jura, Luzern, Neuchatel, Sankt Gallen, Schaffhausen, Schwyz, Solothurn, Thurgau, Ticino, Uri, Valais, Vaud, Zug, Zürich.
Félkantonok: Appenzell›Ausserrhoden, Innerrhoden; Basel›Basel-Land, Basel-Stadt; Unterwalden›Nidwalden, Obwalden.
Svájcnak három hivatalos nyelve van: német, francia, olasz, de külön nemzeti nyelvnek ismerik el a raetorománt is. A svájciak 2/3-a német, 20 %-a francia, 10 %-a olasz, a raetorománok száma kb. 50-60 ezer.

II. Természetföldrajz

III. Ipar

1. Bányászat

Svájc területén kevés ásványkincs található, ezeket sem bányásszák stratégiai okok miatt.

2. Energiagazdaság

Az energiagazdaság alapvetően a vízenergiára épül, az Alpok nagyesésű, bővizű folyóin több, mint 400 vízerőmű épült, de az 5 atomerőműnek is jelentős szerepe van. A villamosenergia-termelés ma már 50-50 %-ban a vízerőművek és az atomerőművek között oszlik meg.

3. Feldolgozóipar

Svájcban elsősorban a kevés nyersanyagot felhasználó, de munkaigényes iparágak fejlődtek.

Több ENSZ-intézmény központja Genf, a legnagyobb bankok pedig Zürichben vannak. Az ország bevételeit jelentősen gyarapítja a turizmus is.

IV. Mezőgazdaság


LENGYELORSZÁG

Területe: 312 ezer km2
Lakossága: 39 millió fő

I. Történelmi háttér

A lengyel nép államalapítása a X. században zajlott le, első uralkodójuk Mieszko 966-ban a római egyházhoz csatlakozott, de utódai nem tudták megerősíteni a királyi hatalmat, így hamar végbement a feudális széttagolódás, aminek eredményeként részfejedelemségek jöttek létre. A széttagoltság csak a XIV. században szűnt meg, I. (Łokietek) Ulászló és III. (Nagy) Kázmér uralkodása idején. Nagy Kázmér (1333-1370) idejére esett a középkori lengyel állam virágkora, ő alapította 1364-ben a krakkói egyetemet. A XVI. századra Lengyelország Kelet-Közép Európa legerősebb állama lett, de a Jagello-ház kihalása (1572) után "nemesi köztársasággá" alakult az ország, amelyben a királyi hatalom rendkívül meggyengült. A meggyengült ország a XVIII. században erős birodalmak közé szorult (Porosz, Orosz, Habsburg), akik 1772-ben, majd 1793-ban felosztották területét maguk között, majd 1795-ben letörölték a térképről Lengyelországot. A XIX. században több függetlenségi harc is kibontakozott, de hosszabb-rövidebb idő után leverték őket. A független Lengyelország csak az I. világháború után alakult meg, a II. világháborúban Németország lerohanta, súlyos veszteségeket szenvedett mind anyagiakban, mind emberéletben. A II. világháború után Lengyelország területét nyugat felé tolták el a győztes hatalmak, így kerültek vissza Németországtól az ún. "Visszatért Területek". A világháború után Lengyelország a szovjet érdekövezetbe került és szocialista típusú berendezkedést alakítottak ki. Az 1989-es rendszerváltás után a demokratikus ellenzék jutott hatalomra, Lech Walęsa vezetésével.

II. Természetföldrajz


III. Ipar

1. Bányászat

2. Energiagazdaság

Elsősorban széntüzelésű hőerőművekben állítják elő a villamos-áramot.

3. Feldolgozóipar

IV. Mezőgazdaság

A mezőgazdasági termelés fő területe a Lengyel-alföld, főleg kisparaszti gazdaságok termelnek.


BULGÁRIA

Területe: 111 ezer km2
Lakossága: 8,5 millió fő

I. Történelmi háttér

A Római Birodalom Moesia és Thracia provinciája feküdt a mai Bulgária területén. A VII. században egy bolgár-török nép, az onogurok telepedtek meg a területen, akik évszázadokon át harcoltak Bizánccal, miközben elszlávosodtak. A IX. században, Borisz cár uralkodása alatt csatlakoztak a bizánci kereszténységhez és erre az időre esik Cirill és Metód tevékenysége is, akik a szláv egyházi nyelvet alkották meg. A X. században Simeon cár uralkodása idején (893-927) érte el az első Bolgár Cárság (681-1018) a fénykorát, majd ismét bizánci uralom következett (XI-XII. sz.). A XII. század végén sikerült kivívni a függetlenséget Bizánctól, ekkortól (1187) számítják a második Bolgár Cárságot (1187-1396). Bulgária az 1396-os nikápolyi csata után közel 500 évre török uralom alá került, ami jelentős mértékben visszavetette a fejlődését. A XIX. századtól erősödtek fel a függetlenségi mozgalmak, aminek eredményeként 1878-ban megalakult az önálló Bulgária, ami még mindig függő helyzetben volt Törökországtól. Ez az állapot vezetett a XX. század elején a "balkáni tűzfészek" kialakulásához. Ekkor a balkáni országok (Bulgária, Szerbia, Görögország) nem csak Törökország ellen harcoltak függetlenségükért, hanem egymás ellen is küzdöttek. Az I. világháborúban a központi hatalmak oldalán harcolt Bulgária, a két világháború között a szélsőjobb erők kerültek hatalomra. A II. világháború után a szovjet érdekövezetbe került az ország és szocialista berendezkedést hoztak létre. Az 1990-es rendszerváltás után a reformkommunisták kerültek hatalomra, ami nem kedvezett a kibontakozásnak, a gazdaság fejlődésének.
Az ország jelenleg 27 kerületre (okrug) oszlik, a bolgár népen (86 %) kívül törökök (9 %) és macedónok is élnek a területén.

II. Természetföldrajz

III. Ipar

1. Bányászat

2. Energiagazdaság

A villamosenergia-termelésben a lignittel fűtött hőerőműveknek van a legjelentősebb szerepük, de az atomerőművek (pl: Kozloduj) és a vízerőművek is részt vesznek az ország energiaellátásában.

3. Feldolgozóipar

IV. Mezőgazdaság

 

TÖRÖKORSZÁG

Területe: 790 ezer km2, melynek csak 3 %-a fekszik Európában
Lakossága: 65 millió fő

I. Történelmi háttér

Kisázsia területén az ókorban számos nép telepedett le: hattik, hettiták, frígek, lűdek, perzsák, görögök. A Római Birodalom részeként Asia provincia volt a terület. A Birodalom 395-ben kettészakadt, így jött létre a Nyugatrómai és a Keletrómai Birodalom. Az utóbbi székhelye Bizánc (ma Isztambul) lett (ezért Bizánci Császárságnak is nevezték), amely, bár sok háborút vívott szomszédaival, hosszú évszázadokig fennmaradt. Az első török birodalom a Szeldzsuk Török Szultánság volt, amely fennállása alatt (1071-1308) csaknem egész Kisázsiát elfoglalta. A XIII. században azonban egy másik török törzs jelent meg Anatóliában és a szeldzsuk uralkodók kihalása után átvették a hatalmat. Első jelentős uralkodójukról oszmánoknak nevezték őket, akik még elődeiknél is hatalmasabb birodalmat hoztak létre néhány évszázad alatt, az Oszmán Török Birodalmat. A birodalom gazdasági alapját a hódítás képezte, ezért 1352-ben Gallipolinál (Gelibolu) átléptek Európába és megkezdték évszázados hódító hadjárataikat. A birodalom fénykora a XVI. században volt I. Szulejmán szultán idején (1520-1566), aki Magyarország jelentős részét is meghódította. A XVIII. század elejétől kezdődött meg a birodalom lassú hanyatlása, ami a XIX. században tetőzött. Ekkor Oroszország teljesen be akarta kebelezni, de az európai erőegyensúly fenntartásában érdekelt Anglia Törökország mellé állt, így a krími-háborúból Anglia és Franciaország oldalán győztesen került ki. Azonban a XIX. században felerősödtek a balkáni népek függetlenségi mozgalmai, ami a XX. század elejére a "balkáni tűzfészek" kialakulásához és Törökország területének további csökkenéséhez vezetett. Az I. világháborúban Németország oldalán vett részt, a vereség után 1918-ban az Oszmán Birodalom végleg összeomlott. Musztafa Kemál pasa vezetésével eredményesen küzdöttek a súlyos békefeltételek ellen, majd 1923-ban létrejött a Török Köztársaság, amelynek első elnöke Kemál lett, aki felvette az Atatürk (törökök atyja) nevet. Kemény kézzel hajtotta végre modernizációs programját: bevezette a latin abc-t, az európai időszámítást, a nyugati mintájú államigazgatást és igazságszolgáltatást, a nők egyenjogúságát, szétválasztotta az államot és a vallást, a fővárost az ország középső, védett részén fekvő Ankarába helyezte át. Az iparosítási program keretében modern gyárakat és üzemeket hozott létre, megkezdte az infrastruktúra kiépítését.
Jelenleg Törökország 67 tartományra (vilayet) oszlik, a lakosság 90 %-a török, de kurdok (7 %), örmények, bolgárok és grúzok is élnek az országban.

II. Természetföldrajz

III. Ipar

1. Bányászat

2. Energiagazdaság

A villamosenergia-termelés nagyobb része hőerőművekben történik, de egyre jelentősebb a vízerőművek szerepe is.

3. Feldolgozóipar

IV. Mezőgazdaság

- feladatok -

- archívum -

- vissza a tematikához -