Feladatok

Feleletválasztás

Válassza ki az egyetlen helyes megoldást!

 1. Melyik ország címerében szerepel az emu és a fekete hattyú?

  A. Brazília
  B. Új-Zéland
  C. Ausztrália
  D. Japán

 2. Uránérc-bányászata világelső.

  A. Franciaország
  B. Ausztrália
  C. Kanada
  D. Oroszország

 3. A legritkábban lakott ország.

  A. Kanada
  B. USA
  C. Oroszország
  D. Ausztrália

 4. Jelentős kőolajexportáló ország.

  A. Ausztrália
  B. Japán
  C. Új-Zéland
  D. Oroszország

Mennyiségi összehasonlítás:

A =a nagyobb, mint b
B =b nagyobb, mint a
C =a és b egyforma, vagy megközelítően azonos

 1. a) A juhok száma Ausztráliában.
  b) A juhok száma Nagy-Britanniában.

 2. a) A januári középhőmérséklet Tokióban.
  b) A januári középhőmérséklet Canberrában.

 3. a) A Japán északi részén húzódó tengeráramlás hőmérséklete.
  b) A Japán déli részén húzódó tengeráramlás hőmérséklete.

 4. a) Ausztrália gyémánttermelése.
  b) Kanada gyémánttermelése.

 5. a) Ausztrália bauxittermelése.
  b) A FÁK bauxittermelése.

 6. a) Japán halfogása.
  b) Kína halfogása.

 7. a) Ausztrália cukornádtermelése.
  b) Brazília cukornádtermelése.

 8. a) Az atomerőművek aránya Ausztráliában.
  b) Az atomerőművek aránya Japánban.

 9. a) Canberra népességszáma.
  b) Melbourne népességszáma.

 10. a) Japán hajógyártása.
  b) Oroszország hajógyártása.

Többszörös választás

Ha a, b, c igaz: A
Ha a, c igaz: B
Ha b, d igaz: C
Ha d igaz: D
Ha mind igaz: E
Ha egyik sem igaz F

 1. Búzakivitele jelentős.

  a) Kanada
  b) FÁK
  c) Ausztrália
  d) Japán

 2. Ausztráliára igaz, hogy

  a) öt szövetségi állam alkotja.
  b) a kettős hasznosítású juhokat az aszályos években levágják.
  c) a búza fő termőterülete Queensland.
  d) Victoria állam fővárosa Melbourne.


 3. Ausztrália

  a) ma is tagja a Brit Nemzetközösségnek.
  b) az egyetlen fejlett ország, amelyben meghatározó jelentőségű a nyersanyagexport.
  c) területén, Queenslandben található a világ legnagyobb timföldgyára.
  d) termékeinek legfőbb felvevőpiaca az USA és Nagy-Britannia.

 4. Melyik ország területén található ősmasszívum?

  a) Ausztrália
  b) USA
  c) Kanada
  d) Japán

 5. A mezőgazdasági termelés fedezi a hazai szükségletet.

  a) Ausztrália
  b) Kanada
  c) USA
  d) Japán

 6. Japán népességére jellemző, hogy

  a) magas a természetes szaporodás.
  b) a népesség 4/5-e városlakó.
  c) soknemzetiségű.
  d) népessége feleakkora, mint az USA-é.

 7. Japán gazdasági életének jellegzetes vonásai:

  a) jelentős nyersanyag- és energia-felhasználó.
  b) a fejlett ipari országoktól korszerű szabadalmakat vásárolt.
  c) a XIX. században polgári átalakuláson ment keresztül.
  d) az oktatás színvonalának emelése jelentősen hozzájárult a gazdasági fejlődéshez.

 8. Japán mezőgazdaságára jellemző, hogy

  a) ebben a szektorban dolgozik az aktív keresők nagy része.
  b) területének 15 %-a művelhető.
  c) mezőgazdasága 2/3 részben önellátó.
  d) a gazdálkodás 1-2 hektáros kisparaszti gazdaságok keretében zajlik.


 9. Japán legfontosabb kereskedelmi partnere:

  a) USA.
  b) Oroszország.
  c) Ausztrália.
  d) Dél-afrikai Köztársaság.

 10. Japán mezőgazdaságának legfontosabb terméke:

  a) tea.
  b) búza.
  c) rizs.
  d) zöldségfélék.

Relációanalízis:

A= igaz, igaz, van összefüggés
B= igaz, igaz, nincs összefüggés
C= igaz, hamis
D= hamis, igaz
E= hamis, hamis

 1. Japán mezőgazdasági árubehozatala gabonából és húsból igen nagy arányú, mert az ország lakosságának alig 5-6 %-a dolgozik a mezőgazdaságban.

 2. Ausztráliában és Norvégiában sok atomerőművet építettek, mert áramtermelésük főként ezekre épül.

 3. Japán a legkorszerűbb műszaki eljárásokat alkalmazza, mert a szigetország bányászata nem fedezi a szükségleteket.

 4. Japán népsűrűsége nagy, mert a 377 ezer km2 kiterjedésű országot, mintegy 130 millióan lakják.

 5. Tokió, Kawasaki és Yokohama az ország ipari termeléséből több, mint 40 %-kal részesedik, mert ezek a városok sok szakképzett munkaerővel rendelkeznek és kedvező a földrajzi fekvésük.

 6. Japán a világ egyik legnagyobb nyersanyag-exportőre, mert ásványkincsekben szegény ország.

 7. Japán földrengésveszélyes terület, mert keleti részén a csendes-óceáni-kőzetlemez alábukása történik.

 8. Japánban a tőkés társadalom megkésve, a XIX. században fejlődött ki, mert az ország sokáig elszigetelődött a világtól.

 9. Japán világgazdasági pozíciójának megtartásában kulcsszerep jut a szárazföldi közlekedésnek, mert annak jelentősége az ország külkereskedelmében óriási.

 10. Japán mezőgazdasága önellátó, mert a hazai élelmiszer-szükségletnek a 3/4-ét termeli meg.

Igazságkeresés

Jelölje meg a következő állítások közül azokat, amelyeket teljes egészében igaznak tart!

 1. Japán természetes szaporodásának növekedésével javult a munkaerő-kínálat.

 2. Japánban a táplálkozási szokások változása miatt nőtt a búzatermelés, a sertés- és szarvasmarha-tenyésztés jelentősége.

 3. Japánnak van a legnagyobb kereskedelmi flottája a világon.

 4. Japán állatifehérje-szükségletének nagy részét évszázadok óta a halászat biztosítja.

 5. Japán aktív keresőinek 2 %-a dolgozik a mezőgazdaságban.

 6. Ausztráliában a népesség 60 %-át fehérek alkotják.

 7. Ausztrália őslakói valószínűleg 30-40 ezer éve vándoroltak be Ázsiából.

 8. Ausztrália népsűrűsége nagyon kicsi, 2,3 fő/km2.

 9. Ausztrália belső, lefolyástalan területein jelentős artézivíz-készletet rejt a föld mélye.

 10. Az ausztrál ipar területi elhelyezkedése egyenletes.

 11. Ausztrália sok nyersanyagot importál.

 12. Ausztrália népességének 9/10-e városlakó.

 13. Ausztráliában a hatalmas távolságok miatt a személyforgalomban a légi közlekedésé a vezető szerep.

 14. Ausztrália legnagyobb gondja a vízhiány.

Ötféle asszociáció

A számmal jelölt állítások után írja a rá vonatkozó fogalom betűjelét!

A. USA
B. Ausztrália
C. Japán
D. mindhárom
E. egyik sem

 1. Nyersanyagokban szegény.

 2. A világ legnagyobb ipari hatalma.

 3. A világ második ipari és harmadik kereskedelmi hatalma.

 4. A világ bauxitvagyonának 1/3-a itt található.

 5. A világ kőolajvagyonának 2/3-a itt található.

 6. A népesség jelentős része városlakó.

 7. A mezőgazdaságban dolgozók aránya kb. 8 %.

 8. A mezőgazdaság vezető ága az állattenyésztés.

 9. Termékeinek 4/5-ét feldolgozatlanul értékesíti.

 10. Az ipar területi elhelyezkedése koncentrált.

Mondatkiegészítés

Egészítse ki az alábbi mondatokat a pontozással jelölt helyeken egy-egy fogalommal!

Japán rendkívül céltudatosan fejlesztette gazdaságát, alakította termékszerkezetét a .…………………(1) változó igényeinek megfelelően. Ennek révén a múlt században még elmaradott …………………..(2) ország napjainkra a világ második ……………….(3) és harmadik ……………………………(4) nagyhatalmává vált. Mivel ásványkincsekben ………………..(5), a világ egyik legnagyobb nyersanyag………………….(6). A természetes szaporodás mérséklődésével ……………………..(7) a munkaerő-kínálat, egyre ………………………(8) és ………………………..(9) vált a munkaerő. A szabadalmakra, a lakosság ……………………….(10) vásárlóképességére, a ……………………….(11) munkaerőre támaszkodva a ………………………(12) és ……………………(13) ipar dinamikusan fejlődött.

Hibakutatás

Keresse meg és húzza alá a szövegben előforduló hibákat!

Ausztráliában a népesség a legkedvezőbb adottságú part menti területeken koncentrálódik, a szubtrópusi monszun éghajlatú délnyugati és a mediterrán jellegű délkeleti országrészen. A tengerparti sávon él a népesség 30 %-a. Az ipar fő telepítő tényezői a munkaerő, a szállítás, a fogyasztópiac, a termőföld. Sűrűn lakott vidékein külterjes állattenyésztés folyik.

Rajzos feladat

Nevezze meg az alábbi ábra számokkal jelzett városait, majd az utána következő mezőgazdasági termelési típusokhoz rendelje hozzá az ábra nagybetűkkel jelzett területeit!

 1. belterjes növénytermesztés
 2. belterjes állattenyésztés
 3. búzatermelő övezet
 4. külterjes állattenyésztés

- megoldások -

- vissza -