Kommunikáció

Feladatok

I. rész

1. Csoportosítsa a következő kommunikációs helyzeteket az irányuk szerint! (5 pont)

előadás a delfinek életéről, családi beszélgetés, baráti levél, iskolai felelet, viccmesélés, színházi előadás, órai magyarázat, interjú, termékbemutató, televíziós közvetítés

2. A következő táblázatba csoportosítsa a kommunikációs formákat! (5 pont)

 1. anekdotázás egy kiskocsmában
 2. rádiójáték hallgatása
 3. az üzenetrögzítő lehallgatása
 4. telefonbeszélgetés
 5. levélolvasás
 6. chat-elés, azaz on-line internet beszélgetés

  A kommunikáció közvetlen közvetett
  kétirányú
     
  egyirányú    

3. Sorolja fel a közlésfolyamat tényezőit! (5 pont)

4. Milyen kommunikációs funkciókat ismer? (5 pont)

 

II. rész

(Összesen: 30 pont)

 1. Válassza ki azokat az állításokat, amelyek igazak a nyelvi jelre! (3 pont)
  1. Van jelentése.
  2. Természetes jel.
  3. Megállapodás, hagyomány alapján kapcsolódik össze a jelölő és a jelölt, így jön létre a jelentés, a jel funkciója.
  4. Vannak motivált nyelvi jelek.
  5. Az elemi1 nyelvi jelekből összetettebb jelek alkothatók, végtelen változatosságban hozhatók létre nyelvi üzenetek.
  6. A legkisebb nyelvi jel a hang.
  7. A jelek összekapcsolásának és használatának szabályai vannak.
  8. A nyelvi jelek közé sorolható a tekintet, az arcjáték (mimika) és a gesztus is.
  9. Az elemi nyelvi jel teste (= a jelölő) a hangalak.
  10. Az elemi nyelvi jel teste (= a jelölő) a betű.

  Igaz állítások: ........................

  1 Az elemi jel olyan jel, amely további hasonló jelekre nem bontható.

 2. Találja meg a jeltípusnak megfelelő 2-2 jelpéldányt! Írja be a példányok számjelét a táblázat megfelelő helyére! (6 pont)
  a) index 1) egy szoknyás női alak a női mosdó ajtaján
  b) ikon 2) láz
  c) szimbólum 3) jó fej (metonímia)
  d) szimptóma 4) tagadást kifejező fejmozdulat
    5) ez csúcs (metafora)
    6) a tűzjelző készülék jelzése
    7) az a betű az [a] hang jelölésére
    8) izzadságcseppek

  Párok: a - ...... ; b - ...... ; c - ...... ; d - ......

  természetes jel mesterséges jel
    nem nyelvi jel nyelvi jel
     

 3. Vázolunk egy kommunikációs helyzetet / példát. Mutassa be ennek a közlésfolyamatnak a tényezőit a jakobsoni modell alapján! (5 pont)

  A kommunikációs helyzet / példa: Péter elmeséli Marinak monológ formájában a múlt heti ejtőernyős ugrását. Péter és Mari egymással közvetlen kapcsolatban beszélgetnek, ennek a beszélgetésnek része a példában szereplő monológ.

  A kommunikáció tényezői Példa
     
     
     
     
     

 4. Mondatokat adunk meg, amelyekben egy-egy nyelvi funkció erőteljesebben érvényesül, mint a többi. Az a feladata, hogy megadja a mondatokra jellemző (Jakobson-féle) nyelvi funkciót. (6 pont)
  1. Az apát a monasztikus szerzetesrendek kolostorainak elöljárója, a szerzetesközösség vezetője.
  2. "Most ez a hit ... néma kétség, | S minél messzebb haladok, | Annál mélyebb a sötétség; | Vissza nem fordulhatok." (Arany János: A lejtőn)
  3. Az ilyen típusú kérdő mondatoknál nem megfelelő az ereszkedő beszéddallam, a végén emelkedő és az utolsó szótagnál hirtelen eső a dallammenet.
  4. Jaj nekem!
  5. De rég láttalak titeket, mi van veletek?
  6. Gyorsan szedd össze a szemetet!

  A mondat betűjele Legfontosabb nyelvi funkciója
  a)  
  b)  
  c)  
  d)  
  e)  
  f)  

 5. Az alábbiakban az állati és az ember kommunikációt hasonlítjuk össze. Az összehasonlítás az általános jellemzőkre vonatkozik, amely alól lehet több kivétel is, ezeket most figyelmen kívül hagyjuk. Önnek azt kell eldöntenie, hogy egy-egy tulajdonság általánosságban inkább az állatok vagy inkább az ember nyelvi kommunikációjára jellemző-e. Amelyikre jellemző, annak az oszlopába tegyen + jelet! (2 pont)

    Állati kommunikáció Az ember nyelvi kommunikációja
  korlátozott számú üzenet hozható létre    
  minden jelzés valamilyen konkrét helyzethez
  kötődik, amely kiváltja a jeladást
     
  a jelzés mindig tagolható    
  múltbeli eseményről, helyzetről is szólhat az üzenet    
  létrehozható olyan üzenet, amely nem a
  megtapasztalható létezőkről szól (hanem
  például képzelt dolgokról, hazugságokról)
     
  ugyanabban a helyzetben is egyéni megoldások
  nagyszámú változata valósulhat meg
     
  kivételes, nem jellemző a jelhasználatra a
  tájékoztató funkció, inkább a felhívó a domináns
     

 6. Válassza ki a helyes megoldásokat, illetve válaszoljon a kérdésekre! (4 pont)
  1. Milyen írás a székely rovásírás? - képírás, ideografikus írás, szótagírás, betűírás
  2. Ki volt Cirill? - Metód testvére, morva fejedelem, bizánci szerzetes, bolgár cár
  3. Honnan ered az analfabéta szavunk?
  4. Ismereteink szerint honnan származik az első betűírás és ábécé?

 7. Sorolja betűrendbe a következő szavakat, kifejezéseket! (1 pont)
  orom, örömittas, őrá, a ráma, iram, arám, uram, őröm, öröm, üröm, őrangyal

 8. Soroljon fel legalább hármat a metakommunikáció kifejezőeszközeiből! Írjon mindegyikhez egy-egy példát is! (3 pont)

- megoldások -

- archívum feladatok -

- vissza a tematikához -