Feladatok

Feleletválasztás

Válassza ki az egyetlen helyes megoldást!

 1. Kik a meszticek?

  A. Eszkimó és francia szülők leszármazottai
  B. Néger és indián szülők leszármazottai
  C. Indián és spanyol szülők leszármazottai
  D. Spanyol és fekete szülők leszármazottai

Mennyiségi összehasonlítás

A =a nagyobb, mint b
B =b nagyobb, mint a
C =a és b egyforma, vagy megközelítően azonos

 1. a) Chile rézérc-termelése
  b) Az USA rézérc-termelése

 2. a) Az USA kukoricatermelése
  b) Brazília kukoricatermelése

 3. a) India banántermelése
  b) Brazília banántermelése

 4. a) Ausztrália ezüsttermelése
  b) Mexikó ezüsttermelése

 5. a) Az ipari termelés részesedése a GDP értékéből Latin-Amerikában
  b) A mezőgazdasági termelés részesedése a GDP értékéből Latin-Amerikában

 6. a) Az egy főre jutó GDP Haitiben
  b) Az egy főre jutó GDP Argentínában

 7. a) A városlakók aránya Latin-Amerikában
  b) A városlakók aránya az USA-ban

 8. a) Az aktív keresők aránya a mezőgazdaságban Latin-Amerikában
  b) Az aktív keresők aránya a iparban Latin-Amerikában

 9. a) Az Atlanti-óceánba ömlő folyók hossza Dél-Amerikában
  b) A Csendes-óceánba ömlő folyók hossza Dél-Amerikában

 10. a) A nehézipar szerepe Brazília gazdasági életében
  b) A nehézipar szerepe Argentína gazdasági életében

Többszörös választás

Ha a, b, c igaz: A
Ha a, c igaz: B
Ha b, d igaz: C
Ha d igaz: D
Ha mind igaz: E
Ha egyik sem igaz F

 1. Jelentős az uránérc-bányászata

  a) Argentína
  b) Brazília
  c) Bolívia
  d) Peru

 2. Latin-Amerika gazdaságára jellemző

  a) Az aktív keresők 1-e a mezőgazdaságban dolgozik
  b) Világgazdasági jelentőségét bányakincsekben való gazdagsága, mezőgazdasági termékei és az olcsó munkaerő adják
  c) Bányászatát az amerikai monopóliumok irányítják
  d) A mezőgazdaság a GDP értékéhez 50 %-kal járul hozzá

 3. Latin-Amerika trópusi mezőgazdaságának fő vonásai

  a) Az óriási méretű birtokokon magas színvonalú gazdálkodás folyik
  b) A cukornád termesztésében Kolumbia világelső
  c) Brazília Földünk legnagyobb kakaótermelője
  d) Latin-Amerika trópusi hegyvidékein a mezőgazdaság övezetes elrendeződésű


 4. Latin-Amerika bányászatára jellemző

  a) Brazília és Venezuela ősmasszívumai vasércben gazdagok
  b) Lateritbauxitban Jamaica, Brazília, Suriname gazdag
  c) Jelentős Chile és Peru rézérctermelése
  d) Bolívia ezüstkészlete kiemelkedő

 5. Latin-Amerika iparának jellegzetességei

  a) Az ipar területi eloszlása egyenlőtlen
  b) A feldolgozóipar a legtöbb városban megtalálható
  c) A feldolgozóipar vezető ágazata a textil- és élelmiszeripar
  d) Chile és Bolívia nehézipara a legjelentősebb

Ötféle asszociáció

A számmal jelölt állítások után írja a rá vonatkozó fogalom betűjelét!

A. Argentína
B. Brazília
C. Mexikó
D. Chile
E. Egyik sem

 1. Kevésbé kapcsolódik az USA külkereskedelmi érdekövezetébe, hagyományos exportcikkeinek legfőbb felvevőpiaca az EU
 2. Két jellegzetes tája a Campos és a Caatingas
 3. Az első három legnagyobb halfogó ország közé tartozik
 4. Kaucsuktermelése még mindig jelentős
 5. Fővárosa az egykori azték birodalom központjának helyére épült
 6. Salvador Allende reformjait Augusto Pinochet tábornok diktatúrája törte meg
 7. Főfolyójának torkolata 200 km széles és jellegzetessége a pororoca
 8. Területén azonális sivatag húzódik
 9. Az indián őslakosság jelentékeny számban megmaradt
 10. Itt található Földünk legnagyobb kukorica-kiviteli kikötője
 11. Kőolajbányászata ötödik a világon
 12. Az 1880-as években Peruval vívott salétromháborút elvesztette, így a puskapor alapanyagából most jóval kevesebbet termel
 13. Mérsékelt övi félsivatag található a területén
 14. A Magellán-szoros vidéke az ország kőolajtermelésének 80 %-át adja
 15. Az állatok hizlalására lucernát vetnek
 16. Az ország vas- és acélipari központja a Nyugati-Sierra-Madre-ben fekszik
 17. A selfterületén lévő szigetcsoporton brit katonák állomásoznak

A. Amerikai Egyesült Államok
B. Európai Unió
C. Latin-Amerika
D. Mindháromra vonatkozik
E. Egyikre sem vonatkozik

 1. A legnépesebb terület
 2. A legmagasabb a természetes szaporodása
 3. Angol gyarmat volt
 4. A "népek olvasztótégelyének" nevezik
 5. A világ legjelentősebb ipari hatalma
 6. Legelterjedtebb nyelve a spanyol
 7. Nem tagja semmiféle integrációnak
 8. Gazdaságában meghatározóak a monopóliumok
 9. Az aktív keresők 2%-a dolgozik a mezőgazdaságban
 10. Elterjedt a trópusi ültetvényes gazdálkodás
 11. Az óriási méretű birtokokon alacsony színvonalú gazdálkodás folyik
 12. Az aktív keresők 1-e dolgozik a mezőgazdaságban
 13. Működő vulkánokban gazdag
 14. Átfolyik rajta Földünk leghosszabb folyója
 15. A fentiek közül a legnagyobb területű
 16. Fejlődését a szakképzett munkaerőnek, a nagyfokú gépesítésnek, a nagy szabad földterületeknek és a gazdag természeti erőforrásoknak köszönheti
 17. A fentiek közül a mezőgazdaság hozamai a legmagasabbak
 18. A világ kukoricaexportjának 2/3-át, szójaexportjának 3-ét adja
 19. A GDP előállításában a harmadik szektor kb. 50 %-kal részesedik
 20. A világon kitermelt ásványi nyersanyagok és energiahordozók 25-30 %-át használja fel

Relációanalízis

A= igaz, igaz, van összefüggés
B= igaz, igaz, nincs összefüggés
C= igaz, hamis
D= hamis, igaz
E= hamis, hamis

 1. A Rio Grande folyótól Tűzföldig húzódó területet nevezik Latin-Amerikának, mert az európai bevándorlók a latin eredetű nyelvet és kultúrát honosították meg itt.

 2. A szélsőséges áringadozásokat a latin-amerikai országok kávé és kakaóegyezményekkel igyekeznek enyhíteni, mert egy-egy ország kiviteli cikkei között nagyon kevés árufajta szerepel.

 3. A latin-amerikai országok jelentős forgalmat bonyolítanak le egymás között, mert a nyelvi nehézségek a térség országai között nem jelentősek.

 4. Az ipar elektromos-áram igényének 2/3-át vízerőművek fedezik Brazíliában, mert a 80-as években a Paraná folyón épült fel a világ második legnagyobb vízerőműve, az Itaipú.

 5. Peru napjainkban a Föld legnagyobb halász-országa, mert Dél-Amerika keleti partjai előtt a hideg Humboldt-tengeráramlás miatt sok a hal.

 6. Peru halfogása a 70-es évek elejétől jelentősen visszaesett, mert a túlhalászat miatt csökkent a halállomány.

 7. Argentína exportra termelő mezőgazdaságának hagyományosan vezető ágazata a külterjes szarvasmarha és juhtenyésztés, mert fagyasztott hús- és bőrexportja jelentős.

 8. Latin-Amerika országai a fejlődő országok közé tartoznak, mert még ma is torz a gazdasági szerkezetük.


 9. A mezőgazdálkodás óriási latifundiumokon történik, mert nagyfokú a birtokkoncentráció.

 10. Mexikó és Venezuela kőolajtermelése jelentős, mert a fiatal hegységek előterében a Mexikói- és a Maracaibói-öbölben nagy kiterjedésű kőolajtelepek képződtek.

 11. Latin-Amerika gyapottermelése nem jelentős, mert az éghajlat nem kedvező a termelés számára.

 12. Latin-Amerika átlagos népsűrűsége kicsi, mert alacsony a természetes szaporodás.

 13. Dél-Amerika Csendes-óceánba ömlő folyói hosszúak, mert az Andok a fő vízválasztó.

 14. Dél-Amerikába tömegesen hurcoltak be négereket Afrikából, mert kellett az olcsó munkaerő a brazil és Karib-térségi cukornádültetvényekre.

Rajzos feladat

Az ábra alatti állítások mellé írja az ábra nagybetűkkel jelölt megfelelő részeit!

 1. Chile

 2. Argentina

 3. Brazília

 4. Venezuela

 5. A legnépesebb dél-amerikai ország

 6. A világpiac jelentős kőolajszállítója

 7. Dél-Amerika legfontosabb búza-exportőre

 8. Sok kávé, kakaó, nádcukor kerül innen a világpiacra

 9. Rézbányászata és feldolgozása kiemelkedő

 10. Területén ömlik a tengerbe az Orinoco

 11. Sivatagja az Atacama

 12. Füves pusztáit pampáknak nevezik

 13. Őserdeinek irtása komoly környezeti károkat okoz a Földön

 14. Gyorsan fejlődő iparának alapja az ősföldön bányászott vasérc


Ábrafelismerés

 1. Nevezze meg az ábra részeit!  A:
  B:
  C:
  D:
  E:
  F:
  G:

 2. Írja le, milyen emberfajtákat jelölnek az alábbi ábra nagybetűi!  A:
  B:
  C:

Helyismereti feladat

Az alábbi országok neve mellé írja a számokkal jelölt tájak és városok neveit!

Mexikó:
Chile:
Argentína:
Brazília:

 1. Valparaiso
 2. Guadalajara
 3. Tampico
 4. Magellán-szoros
 5. Recife
 6. Rosario
 7. Santiago
 8. Fortaleza
 9. Tehuantepec
 10. Santa Fe
 11. Marajo-sziget
 12. Bahia Blanca

- megoldások -

- vissza -