A filozófia kezdetei II.

Feladatok

  1. Sorold fel Zénón mozgás-paradoxonait és közülük kettőt részletesen mutass be!
  2. Nevezz meg legalább négy olyan mozzanatot, amelyek Empedoklész gondolkodását Parmenidészével szembehelyezik!
  3. Ismertesse Empedoklész kozmogóniáját!
  4. Hogyan alakulnak ki a testek az atomista nézet szerint?
  5. Mi jellemzi Leukipposz és Démokritosz atomfogalmát?
  6. Mely filozófiai diszciplínákkal foglalkoztak a szofisták? Ezek közül melyek említhetők hangsúlyosan és miért?
  7. Ismertesd és értelmezd a homomensura-tételt!
  8. Vázold föl Gorgiasznak a nemlétezőről szóló művében szereplő bizonyítás első részének második állomását, ti. hogy a létező nem létezik.
  9. Mely három álláspont alakult ki a szofista morálfilozófiában a jó mivoltát illetően?

- lépések és megoldások -

- versenyfeladat -

- olvasmányjegyzék -

- vissza a tematikához -