Tutanhamon ,,restauráció-stélé"-je

IV. Amenhotep halála után rövidesen bekövetkezett az Amarna-reform bukása. Mivel haladó célkitűzéseit a hitbeli megújulás köntöse alatt akarta végbevinni, megdöntésekor ellenségei is hivatalosan a vallási problémákat helyezték előtérbe. A régi rendszer visszaállítása a Thébai-i Amon, az ,,istenek királya" nevében történt, annak az istennek a nevében, akinek a feliratokon számtalanszor előforduló nevét Ehnaton hívei szenvedélyes gyűlölettel igyekeztek mindenhonnét eltüntetni.
A fiatalon trónra került Tutanhamon alatt következett be a nagy változás első szakasza. Az Amon-papság nyomására kénytelen volt nevét Tutanhatonról Tutanhamonra változtatni. A birodalom székhelye Ahet Aton helyett újra Thébai, a régi hagyományok központja lett. A karnaki stélé érdekes bepillantást enged a forrongó korszak ideológiájába. A királyi címek ismét teljesen a régi minta szerint készültek.
Egyiptomi szokás szerint Tutanhamon nem bocsátkozik előre uralkodásának részletezésébe, hanem csupán általánosságban beszél az Amarna-kor állapotairól. Utal a sokistenhit üldözésére, az ország nagyhatalmi helyzetének megrendülésére. Tekintettel az akkori rendkívüli mértékben kiélezett helyzetre, joggal gondolhatunk arra, hogy a szokványos frázisok ez esetben valóban reális eseményekre való célzást tartalmaznak. Ilyennek tűnik pl. az az érdektelennek látszó megjegyzés is, hogy a papságot előkelők gyermekeiből szervezte újjá. Ha az előző kor feliratait idézzük emlékezetünkbe, amikor a reformátor fáraó hivatalnokai alacsony származásuk említését tartották fontosnak, akkor nem nehéz itt is meglátni a polémikus élt. A patetikusan megfogalmazott feliratból jól kihallatszik a reakció diadalmas ujjongása.
Tutanharnon egyénisége egyébként magán viseli a válságos időszak ellentmondásait. Annak ellenére, hogy Amon hívei az ő uralma alatt kerülnek újra hatalomra, híres trónszékének háttámláján levő ábrázoláson az ifjú királyra és feleségére még Aton napisten ragyog, s nyújtja az a fiatal párnak az élet jelét sugárkezeivel. Mennyiben volt őszinte a fáraó pálfordulása, ezt sajnos nem tudjuk. Az utókor mindenesetre még őt is az eretnek korhoz számította, s a régi rendszer helyreállításának művét befejező Horemheb a karnaki stélén kivakartatta Tutanhamon nevét, s a magáét íratta be a helyére. (W. Helck: Urkunden der 18. Dynastie. Urkunden des ägyptischen Altertumns IV. Heft 22. Berlin 1958. 2025ff.)

Az (első) uralkodási évben az áradás 4. hónapjának 19. napján, őfelsége Hóros, az erős bika, a szép születésű, a két úrnő, akinek jók [a törvényei, s aki lecsendesíti] a két országot, az arany Hóros ... az isteneket kiengesztelő felső- és alsó-egyiptomi király, a nap fia, Tutanhamon alatt, aki élettel van megáldva, mint a Nap mindörökké, s aki [Amon Renek] Karnak urának, Karnak elöljárójának, Atumnak, a két ország és Héliupolis urának, [Har]ah[ti]nak, Ptahnak, aki ,,délre van a falától", s Thóthnak, az írás urának kedveltje. Felragyog az élők Hóros-trónusán, mint atyja, Re mindennap. Jóságos isten, Amon fia, Kamutef szülötte (ő), pompás ivadék, szent tojás, akit Amon maga nemzett... A héliupolisi lelkek összegyűltek születésekor. hogy örökkévaló királlyá és mindörökké élő Hórosszá tegyék. Jóságos uralkodó (ő), aki hasznosat tesz atyjának és az összes isteneknek, (s) aki végtelen időkig fennálló emlékké szilárdította meg azt, ami omladozott. Elűzte a bűnt, amely a két országban volt, s az igazság megszilárdult a helyén. A hazugságot undorító dologgá tette, s az ország olyan lett, mint az ősidőben volt.
Amikor őfelsége trónra lépett mint király, az istenek és az istennők templomai Elephantinétől ... a Deltáig ... már-már feledésbe mentek (?). Kápolnáik pusztulóban voltak, s romhalmazokká lettek, benőve növényekkel. Szentélyeik mintha (sohasem) léteztek volta. Építményeik sétatérré lettek. A föld nyomorúságban volt. Az istenek hátat fordítottak ennek az országnak. Ha hadsereg[eket] küldtek ki Dahi ellen Egyiptom határainak kiterjesztésére, nem értek el semmi sikert. Ha tanácsért könyörögtek az istenhez, [egyáltalán] nem jött. Ha az istennőhöz esdekeltek, hasonlóképpen, egyáltalán nem jött. A szívük szomorú volt testükben, a bűntettek (amiatt) amik történtek. Teltek a napok ezután, s [őfelsége] atyja trónusára lépett, hogy uralkodjék Hóros partjai felett. Egyiptom és a puszta az ő uralma alatt állt. Minden ország meghajolt a hatalma előtt. Mikor őfelsége, "Aaheperkare" házában lévő palotájában volt, mint a Nap az égen, őfelsége gondot viselt erre az országra és a két part napi szükségleteire. Őfelsége a szívével tanácskozott keresvén minden jó dolgot, s kutatván a hasznosat az ő atyja, Amon számára, ellátván az ő felséges képmását valódi fehér arannyal. Ő többet adott, mint amit azelőtt tettek. Megalkotta az ő atyját, Amont 13 hordozó rúddal. Szent képmása fehéraranyból, lazurkőből [malachitból] (s) mindenféle felséges drágakőből volt. Őfelsége, ez a felséges isten azelőtt 11 hordozórúdon volt (elhelyezve). Megalkotta Ptahot, ,,aki délre van a falától", Memphis urát. Felséges képmása fehéraranyból volt, 11 [hordozórúdon]. Szent képmása fehéraranyból, lazúrkőből, malachitból és mindenféle felséges drágakőből volt. Ez a felséges isten azelőtt 7 hordozórúdon volt (elhelyezve).
Őfelsége emlékeket készített az isteneknek ... szobraik valódi fehéraranyból, a hegyek legjobbjából voltak. Újjáépítette szentélyeiket mint végtelen időre és örökkévalóságra (szóló) emlékeket. Jól ellátta (ezeket) vagyonnal mindörökre isteni áldozatokat adván nekik minden nap és gondoskodván áldozati kalácsaikról a földön. Többet adott, mint amennyi előtte volt, s túlment azon, amit az ősök ideje óta tettek. Uab és hem neter papokat állított be a városi előkelők szülötteiből, ismert férfiak ismert nevű fiaiból. Megsokasította aranyból, fehéraranyból, bronzból és rézből való áldozati asztalaikat vég nélkül. Megtöltötte műhelyeiket szolgákkal és szolganőkkel, őfelsége zsákmányának eredményével. [Megnövelte] a templomok minden jövedelmét duplára, háromszorosra, négyszeresre ezüstben, [aranyban?], lazúrkőben, malachitban, minden felséges drágakőben, királyi vászonban, fehér vászonban, finom paket vászonban, olajban, mézgában, zsírban ... tömjénben, ihemet mirrhában, antiu mirrhában s vég nélkül minden jó dologban. Őfelsége - élet, üdv, egészség - megépítette hajóikat a folyón új cédrusfából a (libanoni) hegység legjavából, Negau ország válogatott (fájából). Az idegen országok legjobb aranyával vannak borítva, s bevilágítják a folyót.
Őfelsége - élet, üdv, egészség - papokat, papnőket, énekesnőket és táncosnőket szentelt fel, akik azelőtt a királyi palotában voltak szolgálók. Munkájukat a palota és a két ország urának ,,ezüstháza" (kincstár) részére is felszámolják (?). ,,Védetté és megóvottá teszem őket az én atyáim, az összes istenek számára, hogy megengeszteljem őket annak megtételével, amit a lelkük kíván, hogy ők megvédjék Egyiptomot (?)…" Örül a szíve azoknak az isteneknek és istennőknek, akik ebben az országban vannak. A kápolnák urai örvendenek, a partok ujjongásban és örömrivalgásban vannak, vidámság van az egész földön. Nagyszerűek lettek a viszonyok! A nagy palotában levő isteni kilencség karjai dicsőítenek (engem), a kezeik jubileumi ünnepekkel vannak tele mindörökkön örökre. Minden élet és boldogság tőlük való az erős király, újjászületett Hóros, az ő atyja, [Amon Re], az istenek [királya] szeretett fia orra számára ...

- vissza -