[5. SZURA]
Az asztal


Allah, a könyörületes és az irgalmas nevében.

1. Ti hívők! Teljesítsétek a kötelezettségeket! Megengedtetett nektek [táplálék gyanánt] a lábasjószág - kivéve azokat, amelyek [az Írásban tilalmasnak] hirdettettek ki nektek, továbbá nem tarthatjátok a magatok számára megengedettnek a vadat, amikor [zarándoklat idején] felszentelt állapotban vagytok.

87. Ti hívők! Ne szentségtelenítsétek meg Allah szertartásait, sem a Szent Hónapot, sem az áldozati állatokat, sem a nyakdíszeiket, sem azokat, akik a Szent Házhoz igyekeznek Uruk kegyét és tetszését áhítozván. Ha a zarándoklat szertartásait elvégeztétek [és nem vagytok már felszentelt állapotban], akkor vadásszatok [tetszésetek szerint]! Ne indítson benneteket túlkapások elkövetésére [bizonyos] emberek iránti gyűlöletetek, mivelhogy távoltartottak benneteket a Szent Mecsettől! Ám segítsétek egymást a jámborságban és az istenfélelemben, de ne legyetek egymás segítőtársai a bűnben és a túlkapásban! Féljétek Allahot! Allah büntetése rettenetes.

87. Tilalmas nektek a döglött állat [húsa], a vér, a disznóhús és aminek [a levágásakor] máshoz fohászkodnak mint Allah; a megfojtott, az agyoncsapott, a [zuhanás miatt] halálrazúzódott, a [más állattól] felöklelt, a vadállatoktól szétmarcangolt [állatok húsa] - kivéve, ha [még nem szenvedtek ki és] ti vágjátok le azokat -, és az, amit áldozati kövön vágtak le, [továbbá tilalmas nektek] nyilakkal sorsot húzni. Ez istentelenség. A hitetlenek ezen a napon föladták a reményt, hogy árthatnak a vallásotoknak. Ne féljetek [hát] tőluk, [de] féljetek engem! Ezen a napon kiteljesítettem nektek a vallásotokat, teljessé tettem számotokra a kegyelmemet és kiválasztottam nektek vallásotok gyanánt az iszlámot. Aki nem a rossz iránti hajlandóságában, hanem éhségtől űzetve kényszerül [az étkezési tilalmat megszegve] vétkezni, úgy Allah megbocsátó és kegyes.

87. Kérdeznek téged [ó Mohamed], hogy mi engedtetett meg nekik. Mondd: "Megengedtettek nektek a jó [táplálékok], és azoknak a ragadozó állatoknak [a zsákmánya, amelyeket idomítva tanítgattatok - megtanítva azokat [a vadászat fogásaiból] arra, amire Allah tanított benneteket; egyetek hát[nyugodtan] abból, amit fogtak nektek, és [mielőtt hozzáfogtok] említsétek meg fölötte Allah nevét! Féljétek Allahot! Allah gyors a számvetésben."

5. Ezen a napon megengedtettek nektek a jó [táplálékok]. Szabad [ennetek] azt, ami azok tápláléka, akik tielőttetek kapták az Írást, amit pedig ti esztek, az szabad az ő számukra. És [megengedtetett nektek az, hogy megházasodjatok] tisztes hívő asszonyokkal és tisztes asszonyokkal azok közül, akik előttetek kapták az Írást, ha megadjátok nekik a fizetségüket, és tisztes házasemberek módjára [éltek velük], nem pedig úgy, mint azok, akik: paráználkodnak, vagy szeretőket tartanak! Aki tagadja az [igaz] hitet, annak meddő az ő munkálkodása, és a túlvilágon a kárvallottak közé fog tartozni.

6. Ti hívők! Ha istentisztelethez álltok föl, akkor mossátok meg [előtte] az orcátokat és a kezeteket könyékig, és simítsátok végig a fejeteket és a lábatokat a bokáig! Ha magömléstől vagytok tisztátalanok, akkor tisztálkodjatok meg! Ha betegek vagytok, vagy utaztok, vagy valamelyikőtök az illemhelyről jön, vagy asszonyokat illettetek és nem leltek vizet, akkor folyamodjatok tiszta homokhoz, és dörzsöljétek meg azzal az orcátokat és a kezeteket! Allah nem akar semmi olyasmit kiszabni, ami terhes lenne nektek. Meg akar azonban tisztítani benneteket, és ki akarja teljesíteni a kegyelmét irántatok. Talán [még] hálásak lesztek.


7. És emlékezzetek meg a kegyelemről, amelyet Allah irántatok tanúsított és az egyezségről, amelyet veletek kötött! [Emlékezzetek arra], amikor azt mondtátok: "Hallunk és engedelmeskedünk!" Féljétek Allahot! Allahnak tudomása van szívetek legtitkosabb gondolatairól [is].

8. Ti hívők! [Ha tanúskodtok], legyetek olyan tanúk, akik Allahhal szemben állhatatosak a méltányosságban! És ne indítson benneteket [bizonyos] emberek iránti gyűlöletetek arra, hogy [ne] legyetek igazságosak! Legyetek igazságosak! Ez közelebb áll az istenfélelemhez. És féljétek Allahot! Allahnak tudomása van [mind]arról, amit cselekesztek.

9. Allah megígérte azoknak, akik hisznek és jótetteket cselekszenek, hogy megbocsátás és óriási fizetség lesz [majdan] az osztályrészük.

10. Azok azonban, akik hitetlenek és meghazudtolták a jeleinket, azok a Pokolra kárhozottak közé fognak tartozni.

1. Ti hívők! Emlékezzetek meg a kegyelemről, amelyet Allah tanúsított irántatok! [Emlékezzetek arra], amikor [bizonyos] emberek azt forgattáka fejükben, hogy kinyújtják ellenetek a kezüket, de ő visszafogta a kezüket tőletek. Féljétek [hát] Allahot! A hívőknek bizony mindig Allahra kell hagyatkozniuk!

12. Egyezséget kötött hajdan Allah Izráel fiaival és tizenkét főnököt támasztottunk közülük. És Allah azt mondta: "Én veletek vagyok. Ha elvégzitek az istentiszteletet és megadjátok a zakatot, hisztek a küldötteimben és támogatjátok őket és tisztességes kölcsönt kölcsönöztök Allahnak, akkor bizony eltörlöm a rosszcselekedeteiteket, és kertekbe foglak bebocsátani benneteket, amelyek alatt patakok folynak. Aki pedig ezután [ismét] hitetlen lesz, az [végleg] eltévelyedett az egyenes úttól.

13. És mivel megszegték az egyezségüket, megátkoztuk őket és megkeményítettük a szívüket. [Az Írás] szavait kiforgatják a helyükről, és elfelejtették egy részét annak, ami intés gyanánt [leküldetett] nékik. És -kevés kivétellel - folyton-folyvást árulást tapasztalsz náluk. De légy elnéző velük és bocsáss meg [nekik]! Allah szereti a jóravalókat.

14. És egyezséget kötöttünk azokkal [is], akik azt mondják: "Mi keresztények vagyunk." De ők [is] elfelejtették egy részét annak, ami intés gyanánt [leküldetett] nékik. Ezért viszályt és gyűlölséget támasztottunk közöttük, ami a Feltámadás Napjáig [fog tartani]. És Allah közölni fogja majd velük [az Utolsó Ítélet során], hogy mit tettek.

15. Ti Írás birtokosai! Eljött immár hozzátok a mi küldöttünk, hogy világosan elmagyarázzon nektek sok mindent, amit elrejtettetek az Írásból, és [ugyanakkor] sok mindenben elnéző [irántatok]. Fényesség és nyilvánvaló írás jött Allahtól hozzátok.

16. Ezzel vezérli Allah a béke útjaira azokat, akik az ő tetszésére törekedtek, és - az ő engedelmével - kihozza őket a sötétségből a fénybe, s az egyenes útra vezérli őket.

17. Bizony hitetlenek azok, akik azt mondjak: "Allah: a Messiás, Mária fia." Mondd nekik: "Ki érhetne el Allahhal szemben bármit is, ha úgy akarná, hogy elpusztítsa a Messiást, Mária fiát és az anyját és mindenkit, aki csak van a földön?" Allahé [mind]az, ami az egekben és a földön van és [mind]az, aki közöttük van. Megteremti, amit akar. Allah mindenek fölött hatalmas.

1. A zsidók és a keresztények azt mondjak: "Mi vagyunk Allah fiai és kedvencei." Mondd: "Miért büntet akkor benneteket a bűneitekért?" Nem! Ti emberek vagytok - azok közül, akiket teremtett. [Allah] megbocsát, akinek akar és megbüntet, akit akar. És Allahé [mind] az, ami az egekben és a földön van és [mind]az, ami a kettő között van. És hozzá jut el végül [minden].

19. Ti Írás birtokosai! Eljött immár hozzátok a küldöttünk, hogy - a küldöttek [szünetelésének] köztes idején (cala fatratin) - világos magyarázatot adjon nektek, [ne]hogy azt mondjátok: "Nem jött hozzánk sem örömhírhozó, sem intő." Most azonban eljött hozzátok egy örömhírhozó és egy intő. Allah mindenek fölött hatalmas.

20. [Emlékezzetek arra], amikor Mózes azt mondta a népének: "Népem! Emlékezzetek meg a kegyről, amit Allah irántatok tanúsított! [Emlékezzetek arra], amikor prófétákat támasztott közöttetek, királyokká tett benneteket és olyasmit adott nektek, amit teremtményei közül senki másnak nem adott.

21. Ó népem! Lépjetek be a Szent Földre, amit Allah néktek rendelt és ne forduljatok vissza, mert akkor kárvallottként fogtok visszatérni!"

22. Ők azt mondták: "Bizony, ott óriás nép [lakozik] és addig nem fogunk oda bemenni, amíg ők ki nem mennek onnan. Ha ők [valóban] kimennek onnan, akkor bemegyünk."

23. Két [isten] félő férfiú - akik iránt Allah kegyes volt - azt mondta: "Lépjetek be a kapun át ellenük! Ha [már egyszer] beléptetek azon, akkor ti lesztek a győztesek." A hívőknek bizony mindig Allahra kell hagyatkozniok!

24. Azok azonban azt mondták: "Soha nem fogunk belépni oda, amíg ott vannak. Eredj te és az Urad, és harcoljatok! Mi [közben] itt maradunk."

25. [Mózes pedig] azt mondta: "Uram! Nekem csak önmagam és testvérem fölött van hatalmam. Tégy hát különbséget közöttünk és e bűnös nép között!"

26. [Az Úr] azt mondta: "Ez [a föld] tilalmas lesz nekik negyven esztendeig [s addig] tévelyegnek a földön. Ne emészd magad a bűnös nép miatt!"

27. És hirdesd nékik Ádám két fiának a történetét az igazságnak megfelelően! [Emlékezzetek arra], amikor mindketten áldozatot mutattak be. Egyiküktől elfogadtatott, de a másiktól nem fogadtatott el. [Ez pedig] azt mondta: "Bizony mondom, megöllek téged!" "Bizony Allah [csak] az istenfélőktől fogad el [valamit]" - mondta [a másik].

28. "Ha kinyújtod ellenem a kezedet, hogy megöljél engem, én nem fogom a kezem kinyújtani ellened, hogy megöljelek téged. Én félem Allahot, a teremtmények Urát!

29. Azt szeretném, hogy magadra vedd az én bűnömet és a te bűnödet és a Pokolra kárhozottak közé tartozzál!" Ez a vétkesek jutaima!

30. És az ő lelke testvére megölését sugallta néki. Megölte hát őt. És [tettével] kárvallott lett a kárvallottak között.

31. És elküldött Allah egy hollót, amely a földön kaparászott, hogy megmutassa neki, miképpen rejtse el testvére holttestét. [Az pedig] azt mondta:
"Jaj nekem! Vajon nem vagyok képes [magamtól], hogy olyan legyek, mint ez a holló, és elrejtsem a testvérem holttestét?" És bűnbánó lett a bűnbánók között.

32. Emiatt írtuk elő Izráel fiai számára azt, hogy ha valaki megöl egy emberi lényt, anélkül, hogy [annak halála bosszú lenne) valaki másnak [a megöléséért], vagy [megtorlás lenne azért], hogy [a megölt] romlást [okozott volna] a földön - akkor olyan az, mintha az összes embert ölte volna meg. Aki ellenben életben tart valakit, olyan az, mintha az összes embert életben tartotta volna. És eljöttek hozzájuk [időről-időre] a mi küldötteink nyilvánvaló bizonyítékokkal. Ám közülük számosan bizony ezután [is] semmibevették a határokat a földön.

33. Akik fegyvert fognak Allah és a küldötte ellen, s [csak] abban serények, hogy romlást [idézzenek elő] a földön, azoknak az a jutalma, hogy megöletnek, vagy keresztre feszíttetnek, vagy egymással ellentétesen a kezük és a lábuk levágatik, vagy elűzetnek [erről] a földről. Ez lesz az evilágon az ő szégyenük, a túlvilágon pedig [ráadásul] óriási büntetés lesz az ő osztályrészük.

34. Kivéve azokat, akik [ezután] megbánással fordulnak [Allahhoz], mielőtt még hatalmat nyernétek fölöttük. Tudnotok kell, hogy Allah megbocsátó és könyörületes!

35. Ti hívők! Féljétek Allahot, szoros közelségét áhítozzátok és szálljatok harcba az ő útján! Talán boldogulni fogtok!

36. Azoktól, akik hitetlenek - még ha az övék lenne is minden, ami a földön van, és azzal együtt még egyszer annyi, hogy megváltsák magukat vele a Feltámadás Napjának büntetésétől -bizony nem fogadtatna el az! Fájdalmas büntetés lesz az ő osztályrészük.

37. Szeretnének kijutni a [Pokol] tüzéből, de [többé] nem jutnak ki onnan. Meg nem szűnő büntetés lesz az ő osztályrészük.

38. A tolvajnak - lett légyen férfi, avagy nő - vágjátok le a kezét! [Így legyen ez] annak jutalmaként, amit szereztek [maguknak] és intő példaként Allahtól! Allah hatalmas és bölcs.

39. Ha azonban valaki, miután vétkezett, megbánással fordul [Allahhoz], és megjavul, [akkor] Allah megengesztelődve fordul felé. Allah megbocsátó és könyörületes.

40. Vajon nem tudod-e, hogy Allahé az egek és a föld országlása, és hogy megbünteti azt, akit akar, és megbocsát annak, akinek akar. Allah mindenek fölött hatalmas.

1. Ó küldött! Ne szomorítsanak el téged azok, akik versengve buzgólkodnak a hitetlenségben! Azokhoz [tartoznak ők], akik a szájukkal azt mondják: "Hiszünk", de akiknek a szíve nem hisz, és azokhoz, akik zsidók. [Olyanok ők, akik] a hazugságra fülelnek és más emberekre, [olyanokra], akik nem jöttek hozzád. Kiforgatják [az Írás] szavait, miután [azok eredetileg] a helyükön voltak és azt mondják: "Ha ez néktek adatott, akkor vegyétek el, ha azonban nem néktek adatott, akkor óvakodjatok!" Akit Allah meg akar kísérteni, annak érdekében semmit nem érhetsz el Allahhal szemben. Ők azok, akiknek Allah nem akarta megtisztítani a szívét. Az evilágon szégyen az ő osztályrészük, a túlvilágon pedig óriási büntetés várja őket.

42. [Olyanok ők, akik] a hazugságra fülelnek és mohón habzsolják a jogtalanul [szerzett hasznot]. Ha azonban [mégis] hozzád jönnek, akkor ítélj közöttük, vagy fordulj el tőlük! Ha elfordulsz tőlük, nem lesznek ártalmadra semmiben. Ha azonban [döntőbíró gyanánt] ítélkezel, akkor méltányosan ítélj közöttük! Allah szereti azokat, akik méltányosan járnak el.

43. Ám hogyan tehetnének meg téged döntőbírónak, amikor náluk van a Tóra, amelyben benne van Allah ítélete, [és mégis] a hátukat fordítják azután [hogy nyilvánvaló bizonyítékot kaptak]? Ezek [az emberek] nem hívők!

44. Leküldtük [hajdan] a Tórát [Izrael fiainak] - útmutatással és fényességgel benne -, hogy a próféták - akik alávetették magukat [Allahnak] - aszerint ítélkezzenek azok között, akik zsidók, és hogy a rabbik és az írástudók (ahbar) Allah írása szerint ítélkezzenek, melynek megőrzése rájuk bízatott - és erre ők tanúk voltak. Ne féljetek [hát] az emberektől, hanem féljetek engem! És ne kótyavetyéljétek el a jeleimet potom áron! Akik nem aszerint ítélkeznek, amit Allah [kinyilatkoztatás gyanánt] leküldött, azok a hitetlenek.

45. És előírtuk nekik benne: "Életet az életért, szemet szemért, orrot orrért, fület fülért, fogat fogért és a sebesülésekért [hasonlóan. Minden esetben] megtorlás [íratott elő]. Ha valaki alamizsna gyanánt elengedi [a vérdíjat], akkor az bűnbánat legyen neki! Akik nem aszerint ítélkeznek, amit Allah [kinyilatkoztatás gyanánt] leküldött, azok az [igazi] vétkesek!

46. És az ő nyomukba küldtük Jézust, Mária fiát, bizonyságául annak, ami a Tórából előtte volt. És adtuk néki az Evangéliumot - útmutatással és fényességgel benne -, hogy bizonyítsa azt, ami a Tórából előtte volt- útmutatásként és intésként az istenfélőknek.

47. Az Evangélium birtokosainak tehát aszerint kell ítélkezniök, amit Allah [kinyilatkoztatás gyanánt] leküldött benne, s akik nem aszerint ítélkeznek, amit Allah leküldött, azok az [igazi] vétkesek!

48. Leküldtük hozzád az Írást az Igazsággal, hogy bizonyítsa azt, ami az írásból előtte volt és [hitelességét] tanúsítsa. Ítélkezz hát közöttük aszerint, amit Allah leküldött. Ne kövesd az ő kényüket, [eltérve] attól, ami az igazságból eljött hozzád! Mindenki számára kijelöltük a cselekvés [egy meghatározott] zsinórmértékét és egy meghatározott utat. Ha Allah úgy akarta volna, akkor egyetlen közösséggé tett volna benneteket, de [különböző közösségekre osztott szét], hogy [eképpen] tegyen próbára titeket, abban, amit [a kinyilatkoztatásból] adott nektek. Versengjetek hát a jócselekedetekben! Mindannyian Allahhoz fogtok [majdan] visszatérni. És akkor majd ő közölni fogja veletek, hogy min különböztetek össze [az evilágon].

49. [És azért küldtük le hozzád az Írást, hogy] ítélj közöttük aszerint, amit Allah leküldött, és ne kövesd az ő kényüket. óvakodj tőlük, [nehogy] kísértésbe vigyenek [és eltántorodj] annak egy részétől, amit Allah leküldött hozzád! Ha elfordulnak [tőled], akkor tudnod kell, hogy Allah bűneik egy részéért [büntetéssel] akarja majd sújtani őket! Az emberek között bizony sokan vannak a vétkesek!

50. Vajon a pogány kor ítélkezését áhítozzák? Ki ítélkezne jobban Allahnál egy olyan nép fölött, amelynek bizonyossága van [a hitében]?

51. Ti hívők! Ne kössetek testvérbarátságot a zsidókkal és a keresztényekkel: Ők egymás testvérbarátai! Ha valaki közületek barátságot köt velük - az közéjük tartozik! Allah nem vezeti az igaz útra a vétkes népet.

52. És látod azokat, akiknek a szíve beteg, hogy sürögnek-forognak körülöttük és azt mondják: "Félünk, [ne]hogy [kedvezőtlen] sorsfordulat érjen minket." Ám megtörténhet, hogy Allah győzelmet, vagy valami tőle [eredő] parancsot hoz [neked]. Akkor majd megbánják, amit eltitkoltak az ő lelkükben.

53. És a hívők azt mondják [akkor]: "Vajon ők azok, akik legünnepélyesebb esküikkel megesküdtek Allahra, hogy veletek tartanak?" Hiábavalóak az ő tetteik és kárvallottak ők a kárvallottak között.

54. Ti hívők! Aki eltántorodik közületek a vallásától, [az az ő dolga]. Allah [a helyébe] olyan népet fog hozni, akiket szeret, és akik szeretik őt, akik szerények a hívőkkel, ám kemények a hitetlenekkel szemben, harcba szállnak Allah útján és egy gáncsoskodó gáncsoskodásától sem félnek. Ez Allah kegye. Annak adja, akinek akarja. Allah [mindent] magában foglal és [mindent] tud.

55. [Egyedül] Allah a ti istápolótok és a küldötte, s [velük együtt] azok, akik hisznek: akik elvégzik az istentiszteletet és megadják a zakatot.

56. Aki gyámolítójául választja Allahot, a küldöttét és azokat, akik hisznek, [az jól válaszott]. Allah követői (hizb) lesznek a győztesek.

57. Ti hívők! Ne kössetek testvérbarátságot azokkal, akik gúny és játék tárgyává teszik a vallásotokat - azok közül, akik tielőttetek kapták az Írást. Féljétek Allahot, ha hívők vagytok!

58. Amikor imára szólítotok föl, akkor gúny és játék tárgyává teszik azt. Ezt [azért teszik], mert nem élnek az eszükkel.

59. Mondd: "Ó Írás birtokosai! Vajon semmi másért nem gyűlölködtök ellenünk, csak azért, mert hiszünk Allahban és abban, ami [kinyilatkoztatás gyanánt] leküldetett hozzánk, és abban, ami leküldetett korábban, és azért, mert a legtöbben közületek vétkesek?"

59. Mondd: "Vajon adhatnék-e néktek hírt rosszabbról, mint ami a büntetésetek lesz Allahnál? Akiket Allah megátkozott és akik ellen haragra gerjedt - közülük egyeseket majmokká és disznókká változtatott - és akik at-Tagutot szolgálták - azoknak lesz a legrosszabb a helyzete és tévelyegnek a legmesszebb az igaz úttól."

61. Amikor hozzátok jönnek, azt mondják: "Hiszünk." De ők hitetlenséggel jönnek [hozzátok] és azzal [is] távoznak [tőletek]. Allah azonban nagyonis tudja, amit ők eltitkolnak.

62. És látod, hogy sokan közülük versengve buzgólkodnak a bűnben és a féktelenségben és a jogtalanul [szerzett haszon] habzsolásában. Hitvány dolgot cselekszenek!

63. Vajon miért nem tiltják meg nékik a rabbik és az írástudók a bűnös beszédet és a jogtalanul [szerzett haszon] habzsolását? Hitvány dolgot cselekszenek!

64. A zsidók azt mondják: "Allah keze meg van béklyózva." Az ő kezük legyen megbéklyózva, s legyenek átkozottak azért, amit mondtak! Ellenkezőleg! Mindkét keze ki van nyújtva és adakozik, ahogyan [csak] akar. Az, ami [kinyilatkoztatás gyanánt] leküldetett hozzád az Uradtól, bizony sokat közülük [csak] megerősít megátalkodottságában és hitetlenségében. És mi viszályt és gyűlölséget hintettünk közéjük, ami a Feltámadás Napjáig [fog tartani]. Valahányszor háborúságra gyújtottak tüzet, Allah eloltotta azt. [Csak] abban serények, hogy romlást [idézzenek elő] a földön. Ám Allah nem szereti azokat, akik romlást idéznek elő.

65. Ha az Írás birtokosai hinnének és istenfélők lennének, akkor bizony eltörölnénk a rossz cselekedeteiket és bebocsátanánk őket a gyönyörűség kertjeibe.

66. És ha betartanák a Tórát és az Evangéliumot és azt, ami [még egyéb kinyilatkoztatás gyanánt] leküldetett hozzájuk az Uruktól, akkor bizony táplálékuk lenne az, ami fölöttük, és az, ami lábuk alatt [kínálkozik nekik]. Akad közöttük egy mértéktartó közösség (umma muqtasida), de milyen rossz az, ahogyan közülük sokan cselekszenek!

59. Küldött[em]! Add át [az embereknek mind]azt, ami [kinyilatkoztatás gyanánt] leküldetett hozzád az Uradtól! Mert ha nem így teszel [s akármit elhallgatsz], akkor nem adtad át az ő üzenetét! Allah meg fog téged védelmezni az emberektől. Allah nem vezeti az igaz útra a hitetlen népet.

68. Mondd: "Ti Írás birtokosai! [Vallásotokban] nincs a lábatok alatt semmi, ameddig be nem tartjátok a Tórát és az Evangéliumot, s azt, ami [még egyéb kinyilatkoztatás gyanánt] leküldetett hozzátok az Uratoktól." Az, ami [kinyilatkoztatás gyanánt) leküldetett hozzád az Uradtól, bizony sokat közülük [csak] megerősít megátalkodottságában és hitetlenségében. Ne emészd magad, [ó próféta,] a hitetlen nép miatt!

69. Akik hisznek és a zsidók, a szábeiták(aş-şabi'un), a keresztények és [mindazok], akik hisznek Allahban, a végső Napban és helyesen cselekszenek - azoknak nem kell félniök és nem fognak szomorkodni.

70. Egyezséget kötöttünk hajdan Izráel fiával és [újra meg újra] küldötteket küldtünk hozzájuk. Ám valahányszor egy küldött föllépett náluk valamivel, ami nem volt az ő lelkük tetszésére, akkor [a közöttük föllépett próféták] egy részét meghazudtolták, egy másik részét pedig megölték.

71. Úgy vélekedtek, hogy semmi megpróbáltatás nem éri [őket], s vakok és süketek lettek. [Ez]után Allah megengesztelődve fordult feléjük. Ám sokan közülük ezután [is] vakok és süketek. Allah azonban átlátja azt, amit cselekszenek.

59. Hitetlenek azok, akik azt mondják: "Allah: a Messiás, Mária fia." A Messiás [maga] azt mondta: "Izráel fiai! Szolgáljátok Allahot, az én Uramat és a ti Uratokat!" Aki Allah mellé [más isteneket] társít-annak Allah megtiltotta a Paradicsomot. Annak a lakhelye [majdan] a [Pokol] tüze lesz. A vétkeseknek nincsenek segítőik!

73. Hitetlenek azok, akik azt mondják: "Allah a három közül a harmadik." De nincs más isten, csak egyetlen isten! Ha nem hagyják abba azt, amit mondanak - bizony a hitetleneket közülük fájdalmas büntetés fogja sújtani!

74. Vajon nem akarnak [inkább] megbánással fordulni [Allahhoz] és az ő megbocsátását kérni? Allah megbocsátó és könyörületes.

75. A Messiás, Mária fia csupán egy küldött. Már előtte is eltávoztak a küldöttek [az élők sorából]. Az ő anyja az igazak közül való. Mindketten[a közönséges halandókhoz hasonlóan] enni szoktak. Nézd meg, hogyan magyarázzuk meg nekik világosan a jeleket! Aztán nézd meg, hogyan fordulnak el [azoktól]!

76. Mondd: "Vajon Allah helyett olyasvalamit szolgáltok, ami nem képes arra, hogy ártson, avagy használjon nektek?" Allah az, aki [mindent] hall és tud.

59. Mondd: "Ti Írás birtokosai! Ne lépjétek túl a határt a ti vallástokban, [és ne mondjatok Allahról mást] csak az igazságot!" És ne kövessétek olyan emberek kényét, akik [már] korábban eltévelyedtek, sokakat vittek a tévelygésbe és [ők maguk] eltévelyedtek az igaz úttól!

78. Akik Izráel fiai közül hitetlenek voltak, azok hajdan átokkal sújtattak Dávid és Jézus, Mária fia nyelvével. És ez azért [történt], mert lázadoztak és [Allah parancsait] áthágták.

79. Nem tiltottak meg egymásnak elvetendő [cselekedeteket,] amelyeket elkövettek. Hitvány dolgot cselekedtek!

80. Látod, hogy sokan közülük azokkal kötnek barátságot, akik hitetlenek. Hitvány dolog, amit korábban ők maguk elkövettek [úgy], hogy Allah haragja fölgerjedt ellenük. A [Pokol] szenvedésében fognak [gyötrődni] örökké.

81. Ha hittek volna Allahban, a prófétában, és abban, ami [kinyilatkoztatás gyanánt] leküldetett hozzá, nem kötöttek volna velük testvérbarátságot. De sokan vétkesek közöttük!

82. Az emberek között bizony úgy találod, hogy a zsidók és a pogányok a legellenségesebbek a hívőkkel szemben. A hívők iránt a szeretetben pedig a legközelebb azokat találod, akik azt mondják: "Mi keresztények Vagyunk." Ez azért van, mert papok és szerzetesek vannak közöttük és [azért], mert nem fennhéjázók.

83. Amikor meghalljak azt, ami [a Koránból] leküldetett a küldötthöz, látod, hogy elönti a szemüket a könny amiatt, amit [a saját kinyilatkoztatásukból már] ismerték az igazságot. "Urunk!" - mondják - "hiszünk. Jegyezz föl minket azok közé, akik tanúsítják [az igazságot]!

84. Vajon miért ne hihetnénk Allahban és az Igazságban, ami eljött hozzánk és [miért ne] áhítozhatnánk az után, hogy [majdan] a mi Urunk bebocsát bennünket az igazakkal együtt [a Paradicsomba]?"

59. Allah pedig megjutalmazta őket azért, amit mondtak -kertekkel, amelyek alatt patakok folynak, s örökkön ott fognak időzni. Ez a jóravalóak jutalma.

86. Akik azonban hitetlenek és meghazudtolják jeleinket, azok a Pokolra kárhozottak közé fognak tartozni.

87. Ti hívők! Ne tartsatok tilalmasnak azokat a jó dolgokat, amelyeket Allah megengedett nektek! És ne hágjátok át [Allah parancsait]! Allah nem szereti azokat, akik áthágjaá [a parancsait].

88. És egyetek abból, amivel Allah ellátott benneteket - megengedett és jó [táplálék] gyanánt. És féljétek Allahot, akiben hisztek!

59. Allah nem büntet meg benneteket az esküvésetekben található üres fecsegésért. De megbüntet titeket, ha esküvéssel pecsételt kötést köttök [és nem tartjátok be]. [A megszegett eskü] jóvátétele az, hogy tíz szűkölködőt kell táplálni úgy, ahogy a családotokat [szoktátok] - mértéktartó módon táplálni, vagy ruhával [kell ellátni] őket, vagy egy rabszolgát kell felszabadítani. Akinek pedig nincs [erre módja], annak három napig kell böjtölnie! Ez a ti esküvéseitek jóvátétele, ha megesküdtök [s aztán megszegitek azt]. Tartsátok hát meg az esküvéseiteket! Így magyarázza meg nektek Allah világosan a jeleit. Talán hálásak lesztek.

59. Ti hívők! A bor, a szerencsejáték (maysir), az áldozati kövek (anşab), a nyilakkal történő sorshúzás (azlam) a Sátán förtelmes műve. Kerüljétek azt! Talán boldogultok.

91. A Sátán a bor és a szerencsejáték által csupán ellenségeskedést és gyűlölséget akar szítani közöttetek és el akar fordítani benneteket attól, hogy megemlékezzetek Allahról és az istentiszteletről. Nem akarjátok hát abbahagyni?

92. Engedelmeskedjetek Allahnak és engedelmeskedjetek a küldöttnek és vigyázzatok! Ha elfordultok, akkor tudnotok kell, hogy a küldöttünk feladata [csupán] az, hogy [az üzenetet] világosan átadja!

93. Azoknak, akik hisznek és jótetteket cselekszenek, nem róható fel vétkükül az, amit [a tilalom előtt] ettek, ha [különben] istenfélők és hívők és jótetteket cselekszenek, aztán [lankadatlanul] istenfélők és hívők és továbbra [is] istenfélők és jóravalók. Allah szereti a jóravalókat.

94. Ti hívők! Allah bizonyosan próbára tesz majd benneteket azzal a vaddal, amit a kezetekkel vagy a lándzsátokkal ejtetek el, hogy megtudja, ki féli őt titokban [is]. Aki ezután áthágja [az előírást], annak [a túlvilágon] fájdalmas büntetés lesz az osztályrésze.

95. Ti hivők! Ne öljetek vadat, amikor [a zarándoklat idején] felszentelt állapotban vagytok! Ha közületek valaki szándékosan öli meg azt, annyi bánatpénz terheli öt lábasjószágban, amennyit az ér, amit megölt; döntsön erről két - igazságosságáról [ismert] - ember! A jószágot mint áldozati állatot kell a Kacbához vinni! Vagy pedig [a vad megölésének] a jóvátétele az, hogy szűkölködőket kell táplálni, vagy ami - böjtölésben - ezzel egyenértékű. [Mindezt] azért, hogy [a vétkes] megízlelje tette förtelmességét. Allah elnézi azt, ami korábban megtörtént. Aki azonban a [jövőben] visszaesik [e bűnbe], azon Allah bosszút áll. Allah hatalmas, [ő] a bosszú letéteményese.

96. Megengedtetett nektek [a zarándoklat idején is] az, hogy a tengeren halásszatok és megegyétek [a zsákmányt] - gondoskodás ez rólatok és azokról, akik úton vannak. Ám megtiltatott nektek az, hogy a szárazföldön vadásszatok, amíg fölszentelt állapotban vagytok! Féljétek Allahot, akinél [majdan] gyülekezésetek lesz!

59. Allah a Kacbát, a Szent Házat menedékké [?] (qiyaman) tette meg emberek számára, és [ugyanígy] a Szent Hónapot, az áldozati állatokat, s a nyakdísz[ü]ket. [Mind]ez azért [történt], hogy tudjátok: Allahnak tudomása van [mind]arról, ami az egekben és a földön van, és hogy minden dolog tudója.

98. Tudnotok kell, hogy Allah büntetése rettenetes, [de azt is], hogy megbocsátó és könyörületes.

99. A küldöttnek [csupán] az a feladata, hogy [az üzenetet] átadja. Allah tudja azt, amit kinyilvánítotok, és azt, amit elrejtetek.

59. Mondd: "A hitvány és a jó nem egyenlők egymással - még akkor sem, ha [a jó szűkösségével szemben] a hitvány bősége tetszene is néked!" Féljétek hát Allahot, ti, akiknek van eszetek! Talán boldogultok.

101. Ti hivők! Ne kérdezősködjetek olyan dolgok felől, amelyek, ha föltárulnának előttetek, akkor fájdalmat okoznának néktek; de ha akkor kérdezősködtök felőlük, amikor a [reájuk vonatkozó] Korán leküldetik, akkor föltárulnak előttetek. Allah elnézi [a kérdezősködéseteket]. Allah megbocsátó és kegyes.

102. [Már] tielőttetek is kérdezősködtek az emberek ezek felől, ám azután [mégsem] hittek benne.

103. Allah nem rendelkezett semmit bahirával, sa'ibával, waşilával és hamival kapcsolatban! Ám azok, akik hitetlenek, hazugságokat eszelnek ki Allah ellen. A nagyrészük nem él az eszével.

104. És ha azt mondják nekik: "Jöjjetek ahhoz, amit Allah [kinyilatkoztatás gyanánt] leküldött és a küldötthöz!" - akkor azt mondják: "Elegendőek nekünk [azok a szokások], amelyekben atyáinkat leltük föl!" És ha vajon az ő atyáik nem értettek semmit, és nem vezéreltettek az igaz úton?

105. Ti hívők! Törődjetek saját magatokkal! Nem tud kárt okozni nektek az, aki tévelyeg, ha [közben] ti az igaz úton vezéreltettek. Mindannyian Allahhoz fogtok [majdan] visszatérni. És akkor majd közölni fogja veletek, hogy [az evilágon] mit cselekedtetek.

106. Ti hívők! [A következőképpen tétessék] tanúbizonyság közöttetek, ha valamelyikőtök a halálán van és [eljön] a végrendelkezés ideje: Két - igazságosságáról ismert- ember [legyen jelen] közületek, vagy két másik, akik nem tartoznak hozzátok, ha fölkerekedve a földet járjátok, és akkor sújt benneteket a halál csapása. Visszatartjátok [a két tanút] az istentisztelet után és - ha kétségetek támad [szavahihetőségük iránt] - megesküsznek Allahra [mondván]: "Nem kótyavetyéljük el a [tanúságunkat] semmiféle áron, meg akkor sem, ha egy közeli rokon érdekében [tennénk]; és nem titkoljuk el az Allah [előtt tett] tanúságtételt! Különben bizony bűnösök lennénk a bűnösök között!"

107. Ha pedig kiderülne mindkettőjükről, hogy valami bűnben marasztalhatók el, akkor két másiknak kell a helyükre lépniök azok közül, akik ellen [bűnben] marasztalhatók el [a két első tanú] - [a halotthoz] közel álló két rokonnak (al-awlayayni). ők ketten esküdjenek meg Allahra [eképpen]: "A mi tanúságtételünk igazabb, mint az ő tanúságtételük és nem követtünk el túllépést! Különben bizony vétkesek lennénk a vétkesek között!"

108. Ezzel lehet leginkább biztosítani azt, hogy a valóságnak megfelelően tegyenek tanúságot, vagy féljenek, hogy az ő [hamis] esküvésük után [további] esküvésekre kerül sor. Féljétek hát Allahot és hallgassatok [arra, amit mondanak nektek]! Allah nem vezeti [az igaz útra] a bűnös népet.

109. [Az Utolsó Ítélet] napján Allah összegyűjti a küldötteket és azt mondja: "Mit feleltek nektek [az üzenetetekre]?" Ők [pedig] azt mondják: "Nincs nekünk [magunktól] tudásunk [róla]. Bizony, [egyedül] te vagy az, aki tudván tudod a rejtett dolgokat."

110. [Emlékezzetek arra], amikor Allah azt mondta: "Jézus, Mária fia! Emlékezz a kegyelemre, amelyet irántad és szülőanyád iránt tanúsítottam, [akkor], amikor megerősítettelek téged a Szentlélekkel, úgy, hogy [mint gyermek] a bölcsőben szóltál az emberekhez és később mint felnőtt. [És emlékezz arra], amikor megtanítottam néked az Írást, a bölcsességet, a Tórát és az Evangéliumot! [És emlékezz arra], amikor az én engedelmemmel agyagból teremtettél valamit, ami úgy fest, mint a madár, és [életet] leheltél bele, s - az engedelmemmel - [igazi] madár lett. [És emlékezz arra], amikor az én engedelmemmel meggyógyítottad azt, aki születésétől fogva vak és a leprást, és [emlékezz arra], amikor az én engedelmemmel föltámasztottad a halottakat [a sírjukból], és [emlékezz arra], amikor távoltartottam tőled Izráel fiait [és nem bántottak], amikor nyilvánvaló bizonyítékokkal fölkerested őket, s [amikor] azok, akik hitetlenek, azt mondták: 'Ez nyilvánvaló varázslat"'

111. [És emlékezzetek arra], amikor az apostoloknak azt sugalltuk: "Higgyetek bennem és a küldöttemben!" Ők azt mondták: Hiszünk. Tanúsítsd, hogy alávetjük magunkat [Allahnak]!"

112. [És emlékezzetek arra], amikor az apostolok azt mondták: "Ó Jézus, Mária fia! Vajon a te Urad képes arra, hogy leküldjön nekünk egy asztalt az égből?" "Féljétek Allahot!" - mondta ő- "ha hivők vagytok [és ne kívánjatok efféle csodát]!"

113. Ők pedig azt mondták: "Szeretnénk enni róla és [azt szeretnénk], hogy megnyugodjék a szívünk és bizonyosságot nyerjünk arról, hogy az igazat mondtad és [szeretnénk] tanúságtételt [az asztal] mellett."

114. Jézus, Mária fia [ekkor] azt mondta: "Ó Allah, Urunk! Küldj le hozzánk egy asztalt az égből, hogy ünnep legyen ez nekünk [annak is, aki most] az első és [annak is, aki majdan] az utolsó lesz [közöttünk], és hogy jel legyen az tőled! És gondoskodj rólunk! Te vagy a legjobb gondoskodó a gondoskodók között."

115. Allah [pedig] azt mondta: "Leküldöm [hát] nektek [az asztalt]. És bárki közületek ezután hitetlen lesz, bizony olyan büntetéssel fogom azt [majdan] megbüntetni, ahogyan még nem büntettem senkit a teremtmények között!"

116. [És emlékezzetek arra], amikor Allah azt mondta: "Jézus, Mária fia! Mondtad-e vajon te az embereknek azt, hogy: 'Vegyetek engem és anyámat Allah mellé két istennek?' [Jézus pedig] azt mondta: "Magasztaltassál! Hogy jönnék én ahhoz, hogy olyasmit mondjak, amihez nincsen jogom. Ha én [valóban] ezt mondtam volna, akkor te tudnád azt. Te tudod azt, amit én [elrejtek] magamban, de én nem tudom, mit [rejtesz el] te magadban. Bizony, [egyedül] te vagy az, aki tudván tudod a rejtett dolgokat.

59. Csak azt mondtam nekik, amit te parancsoltál nekem, hogy: 'Szolgáljátok Allahot, az én Uramat és a ti Uratokat!' És tanú voltam velük szemben, ameddig közöttük tartózkodtam. Miután pedig magadhoz szólítottál engem, te lettel az őrző fölöttük. Te vagy minden dolog tanúja.

118. Ha megbünteted őket [megteheted, hiszen] a te szolgáid ők. Ha pedig megbocsátasz nékik [megteheted, hiszen] te vagy a hatalmas és a bölcs."

119. Allah azt mondta: "Olyan nap ez, amikor az igazaknak hasznára válik igaz mivoltuk." Kertjeik lesznek [majdan], amelyek alatt patakok folynak és örökre ott fognak időzni. Tetszését leli bennük Allah [akkoron] és ők is tetszésüket lelik benne. Nagy diadal lesz ez.

120. Allahé az egek és a föld királysága, s [mind]az, ami bennük [és rajtuk] van. Mindenek fölött hatalmas [ő].

- vissza -