Megoldások

1. B 2. C 3. A 4. D 5. B 6. A
7. C 8. B 9. C 10. A 11. D 12. C
13. A 14. D 15. C 16. B 17. A  

- feladatok -

- vissza -