Elmúlt évek felvételi feladataiból

Egyszerű választás

 1. Az alábbi megfordítható folyamatokban mely molekulák, ill. ionok viselkednek Brönsted-bázisként? HClO4 + H2SO4 (1988. évi feladat)

  1. és a H2SO4
  2. HClO4 és a
  3. HClO4 és a
  4. H2SO4 és a
  5. H2SO4 és a

 2. Az alábbi öt 0,01mol/dm3 koncentrációjú savoldat közül melyiknek kisebb a pH-ja 2-nél?

  1. A sósavoldaté.
  2. A kénsavoldaté.
  3. A hangyasavoldaté.
  4. Az ecetsavoldaté.
  5. A propionsavoldaté.

 3. A nátrium-acetát vizes oldata lúgos kémhatású, mert…

  1. teljes a disszociáció.
  2. az oldódást hidratáció kíséri.
  3. a kationok protont vesznek át a vízmolekuláktól.
  4. hidrolízis játszódik le.
  5. minden nátriumsó vizes oldata lúgos kémhatású.

 4. Bázisként viselkedik az oldott anyag, ha… (1989. évi feladat)

  1. molekulája protont ad le.
  2. molekulája protont vesz fel.
  3. ammóniával reagálva ammóniumsót képez.
  4. OH-csoportot vesz fel.
  5. vizes oldatának pH-ja 7-nél kisebb.

 5. Az alább felsorolt vegyületek vizes oldata közül melyiknek savas a kémhatása?

  1. Nátrium-karbonát.
  2. Glükóz.
  3. Ammónium-klorid.
  4. Nátrium-acetát.
  5. Kálium-klorid.

 6. Az alább felsorolt vegyületek közül melyik a leggyengébb sav?

  1. Kénsav.
  2. Hangyasav.
  3. Sósav.
  4. Fenol.
  5. Szénsav.

 7. A felsorolt megállapítások közül melyik HIBÁS?

  1. A vízmolekula savként is viselkedhet.
  2. A vízmolekula a reakciókban bázisként is viselkedhet.
  3. A víz sav hozzáadásakor hidroxid- és oxóniumionokra disszociál.
  4. A víz elektrolízise során hidrogén- és oxigéngáz keletkezik.
  5. A vízmolekulák között hidrogénkötés alakul ki.

 8. Melyik vegyület vizes oldata lúgos kémhatású?

  1. Ammónium-klorid.
  2. Nátrium-karbonát.
  3. Kalcium-nitrát.
  4. Nátrium-klorid.
  5. Vas(II)-szulfát.
 9. A tömény hidrogén-fluorid a tömény salétromsavval elegyítve reakcióba lép a következő egyenlet szerint: HF + HNO3 . A Brönsted-elmélet értelmében melyik két anyagot tekintjük savnak? (1990. évi feladat)
  1. HNO3,
  2. HNO3,
  3. HF,
  4. HF,
  5. A fenti reakció nem protolitikus folyamat, ezért egyik válasz sem helyes.

 10. Egy anyag vizes oldatának a pH-ja 12. Mekkora ebben az oldatban a hidroxidionok koncentrációja?

  1. 10–1mol/dm3
  2. 10–2mol/dm3
  3. 10–7mol/dm3
  4. 10–12mol/dm3
  5. 10–13mol/dm3


 11. A felsorolt vegyületek közül melyik az, amely vizes oldatának lúgos a kémhatása?

  1. KCl
  2. NH4Cl
  3. AlCl3
  4. CuSO4
  5. CH3COONa

 12. A felsorolt anyagok közül melyik az, amelyik vizes oldata savas kémhatású?

  1. NaCl
  2. NH4Cl
  3. K2CO3
  4. NaNO3
  5. Na3PO4


 13. 25cm3 térfogatú, 0,2mol/dm3 koncentrációjú sósavoldatot közömbösít… (1991. évi feladat)

  1. 50cm3 0,1mol/dm3 koncentrációjú Ba(OH)2-oldat.
  2. 25cm3 0,2mol/dm3 koncentrációjú Ba(OH)2-oldat.
  3. 25cm3 0,1mol/dm3 koncentrációjú Na(OH)-oldat.
  4. 50cm3 0,2mol/dm3 koncentrációjú Na(OH)-oldat.
  5. 100cm3 0,05mol/dm3 koncentrációjú Na(OH)-oldat.

 14. Az alábbi vegyületeket desztillált vízben oldjuk. Mely esetben tapasztalunk savas kémhatást? (1992. évi feladat)

  1. NaCl
  2. CaCl2
  3. NH4NO3
  4. KMnO4
  5. CH3COONa

 15. Nátrium-hidroxid oldatának 1dm3-e 4g NaOH-t tartalmaz. Mekkora az oldat pH-ja?

  1. 13
  2. 12
  3. 0,1
  4. 2
  5. 4

 16. Melyik vegyület vizes oldata savas kémhatású?

  1. C17H35COONa
  2. CH3OH
  3. C6H5OH
  4. C6H12O6
  5. CaC2


 17. Melyik sorban következnek a vegyületek savas jellegük növekedésének sorrendjében?

  1. fenol, etil-alkohol, ecetsav
  2. fenol, ecetsav, etil-alkohol
  3. etil-alkohol, ecetsav, fenol
  4. ecetsav, etil-alkohol, fenol
  5. etil-alkohol, fenol, ecetsav

 18. Melyik oldatnak a legkisebb a pH-ja, ha valamennyi oldat 0,01mol/dm3 koncentrációjú? (1993. évi feladat)

  1. HCl
  2. NaOH
  3. Ca(OH)2
  4. H2SO4
  5. C12H22O11


 19. Nátrium-acetátot oldunk vízben. Milyen kémhatású lesz az oldat és miért? (1994. évi feladat)

  1. Az oldat savas, mert a víz hatására ecetsav keletkezik.
  2. Az oldat savas, mert a víz OH-iont ad át a Na+-ionnak,és az oldatban H3O+-ion lesz feleslegben.
  3. Az oldat lúgos, mert az acetát-ion protont vesz fel.
  4. Az oldat lúgos, mert benne Na+-ionok vannak.
  5. Az oldat semleges, mert egy semleges só oldódik vízben.

 20. Melyik sorban szereplő ionok lehetnek savak is és bázisok is?

  1. és
  2. és
  3. HCOO és
  4. és HCOO
  5. és

Relációanalízis

 1. A réz(II)-szulfát vizes oldata semleges kémhatású, mert benne kationként csak hidratált rézionok vannak. (1988. évi feladat)
 2. A többértékű savmolekulák lépcsőzetes disszociációjával keletkező ionok egyre gyengébb savak, mert a további protonleadás mind nehezebben megy végbe. (1993. évi feladat)

Táblázatos feladat

 1. A vízhez hasonlóan cseppfolyós ammóniában is végbemegy az autoprotolízis a következő egyenlet szerint: NH3 + NH3 . Hasonlítsa össze a három különböző molekula, ill. ion kötésszerkezetét és térbeli felépítését az aliázat kitöltésével! (1988. évi feladat)

 2.   NH3
  Képlet a nemkötő elektronpárok jelölésével:      
  Brönsted-elmélet szerint a fenti reakcióban sav vagy bázis, ill. mindkettő:      

  A nitrogénatom oxidációs száma:

       
  A kötésszög (a választható értékek: 105°, 107°, 109,5°):      
  Az atommagok egymáshoz viszonyított helyzete milyen alakot határoz meg?      

 3. A táblázat üresen lévő rovataiba írja be az egymással sav-bázis reakcióba lépő molekulákból, ionokból keletkező termékek képletét! Ha nincs reakció, akkor 0 jelet írjon! (1991. évi feladat)
  NH3 Cl H3O+ H2O

H2O

         

OH

     

H3O+

       

NH3

 

Számítás

 1. 0,01mol/dm3 koncentrációjú kénsavoldatot 12-es pH-jú KOH-oldattal közömbösítünk. Írja fel a közömbösítés egyenletét! Hány mólos a keletkezett só oldata? (1988. évi feladat)

 2. 1,29-es pH-jú sósavoldathoz pontosan lemért tömegű szilárd nátrium-hidroxidot adunk, majd a térfogatát vízzel egészítjük ki. Ennek az oldatnak a pH-ja 1,83. Az így kapott oldathoz az előzővel azonos tömegű szilárd nátrium-hidroxidot adunk és vízzel 257cm3-re hígítjuk fel. Ekkor a pH 11,59 lesz. Hány cm3 sósavoldatból indultunk ki? (1989. évi feladat)

 3. Xcm3 1 mólos nátrium-hidroxid oldatot 50cm3-re hígítunk. Ebből kiveszünk 10cm3-t és azt 0,1 mólos kénsavval semlegesítjük. A semlegesítéshez 18cm3 kénsav szükséges. Hány cm3 1 mólos nátrium-hidroxidot hígítottunk fel? (1990. évi feladat)

 4. Egy egyértékű erős sav vizes oldata 12 tömeg%-os, sűrűsége 1,092g/cm3. Az oldat 5,5cm3 térfogatú részletét két (nem egyenlő!) részre osztottuk. Az egyik részletet vízzel 1dm3-re hígítottuk, a másikat pedig 0,5dm3-re.Az első oldat pH-ja 2,62 lett, az utóbbié pedig 2,19. Mekkora a sav moláris tömege, ha disszociációja teljes? (1992- évi feladat)

 5. Egy sósavoldat pH-ja 1,2. Az oldat 300cm3-ében 0,115g CaO-ot oldunk fel, és a keletkezett oldatot 500cm3-re hígítjuk. Mekkora lesz az oldat pH-ja? (Az oldatban képződött só a pH-t nem befolyásolja!) (1993. évi feladat)

- megoldások -

- vissza -