Felvételi feladatok:

1995

II. Igaz-Hamis állítások

2. Ha egy beruházás nettó jelenértéke nagyobb mint nulla, akkor egyéb beruházási lehetőségek vizsgálata nélkül is végre kell hajtani a beruházást.

IV. Számítási feladat

Egy olajkitermelő társaság új olajlelőhely feltárását fontolgatja. A törvények szerint a lelőhelyet legalább 3 évig kell üzemeltetni. A várható kitermelési adatokat a következő táblázatban összegezték:

1. év 2. év 3. év 4. év
Termelés (hordó) 50 000 60 000 45 000 35 000

Számításaik szerint az olaj ára a következő 4 évben stabilan 20$/hordó lesz. A lelőhely kiaknázása K0=2 millió $ értékű tőkeberuházást tesz szükségessé.
A folyó költségek az alábbiak: minden évben 200 munkást kell alkalmazni fejenként 2000$/év fizetéssel. A befektetett tőke évente 10 % -ot veszít értékéből az eredeti értékéhez képest. Az üzem bezárásakor (a 3. vagy a 4. év végén) a tőkejavakat számvitelben nyilvántartott értéken el tudják adni.
Az üzem bezárásával kapcsolatban más költség vagy bevétel nem merül fel. A kezdőtőke előteremtéséhez saját forrást használnak fel és a piaci kamatláb évi 10%.

A döntéshozók előtt felmerülő kérdés a következő: 3 vagy 4 évig üzemeltessék a lelőhelyet.

 1. Milyen hozamokkal számolhatunk az egyes alternatívák esetén az egyes években? .(6 pont)
 2. Melyik alternatívát válassza a vállalat? Indokolja és számításokkal támassza alá válaszát! (6 pont)

VI. Kifejtendő kérdés

Fejtse ki, hogy milyen formái lehetnek a vagyonértékelésnek és mi az egyes formák lényege! (6 pont)

1996

I. Tesztfeladatok (1-1 pont)

3. A termelőföld árát a .................................határozza meg:

 1. a bérleti díj tőkésített értéke
 2. az exPLicit és imPLicit költségek összessége
 3. a föld határtermékének piaci értéke
 4. a földjáradék és a bérleti díj összege
 5. egyik fenti megállapítás sem helyes

4. Tegyük fel, hogy egy változó inputtényező határterméke csökkenő. Ekkor a vizsgált termelési tényező átlagtermékére biztosan igaz:

 1. csökken

 2. kisebb, mint a határtermék
 3. nagyobb, mint a határtermék
 4. egyik megállapítás sem igaz

1997

I. Tesztfeladatok (1-1 pont)

1. Az L inputtényező felhasználása x termék előállításában akkor optimális, ha

 1. MPL.PL = MFCL
 2. VMPL = MPL.dL
 3. PL.dL = MPL.Px
 4. APL.Px = PL.dL

II. Igaz-Hamis állítások

 1. Egy évi 130 000 ezer forint gazdasági profitot biztosító földterületet érdemes eladni 420 000 ezer forintért, ha a kapott összeget évi 30%-os hozammal tudom befektetni.

 2. Egy tökéletes versenyben működő vállalat munkaerő-felhasználása akkor optimális ha a rendelkezésre álló adott tőkeállomány mellett termelésének mennyisége maximális.

III. Definíciók (2-2 pont)

2. Termelt tőkejavak:

1998

IV. Számítási feladat

1. Egy tökéletesen versenyző vállalat erdei gomba begyűjtésével és értékesítésével foglalkozik. Egyetlen változó inputja az élőmunka, a tevékenység fix költsége 600 Ft. A munkabér és a termék eladási ára egyaránt konstans. Az alábbi táblázat a vállalatra vonatkozó adatokat tartalmaz, egyelőre hiányosan. (4 + 3 = 7 pont)

Munkamennyiség (fő) Teljes költség (Ft) MPL (kg) VMPL (Ft/kg) MFCL (Ft)
0    
1   5    
2     1800  
3 3000 7 1400  
4   6    
5   4    
6     700  
7     500  
 1. Az ismert összefüggések felhasználásával határozza meg a vállalat által alkalmazott munka egységárát, valamint a gomba eladási árát, majd ennek alapján töltse ki a táblázatot!

 2. Hány főt foglalkoztat a vállalat, ha célja a profit maximalizálása? Hány kg gombát értékesít ekkor a vállalat, és mennyi profitot realizál? (A vállalat azonos profit esetén azt a lehetőséget választja, amelyik nagyobb foglalkoztatást eredményez.)

1999

I. Tesztfeladatok (1-1 pont)

2. A kötvény és a részvény közös tulajdonsága, hogy

 1. tulajdonosi jogokat testesítenek meg
 2. piaci áruk eltérhet a névértéktől
 3. határozott időre szóló értékpapírok
 4. egyik sem a fentiek közül

II. Igaz-Hamis állítások

3. Egy vagyontárgy könyv szerinti értéke eltérhet a vagyontárgy tőkésített értékétől.

1999 pót

IV. Számítási feladat

3. Kovács Tibor 1998. január 2. és december 30. között részvényekben tartotta addig megtakarított 9,999 millió Ft-ját. Az adott időszak alatt 3 vállalat részvényeiből vásárolt és adott el, az alábbi táblázat szerint.

  MOL részvény
névérték: 1000 Ft/db
Matáv részvény
névérték: 100 Ft/db
Richter részvény
névérték: 1000 Ft/db
Dátum művelet mennyiség (db) árfolyam (ft/db) művelet mennyiség (db árfolyam (ft/db) művelet mennyiség (db) árfolyam (ft/db
1998.02.jan vétel 600 5800 vétel 2670 1000 vétel 150 25000
1998.31.márc eladás 600 6900 eladás 2670 1290 -- -- --
1998.30.ápr vétel 800 5800 vétel 2700 1020 -- -- --
1998.30.dec eladás 800 6950 eladás 2700 1365 eladás 150 15450

A bróker cég a részvények vételekor és eladásakor is 1 százalék jutalékot (kezelési költséget) számol fel. (p. 600 darab, 5800 Ft/db-os árfolyamon eladott részvény esetén a művelet árfolyam értéke 600x5800=3 480 000 Ft, a jutalék ennek 1 százaléka, 34 800 Ft.) Az ügyfelek fel nem használt pénze a bróker cégnél vezetett számlára kerül, amely után a cég nem fizet kamatot. A számítások egyszerűsítése miatt tegyük fel, hogy a részvények esetében nem volt osztalékfizetés, és a részvénybe történt befektetésnek nem volt adóvonzata.

Ugyanezen idő alatt a 9,999 millió forintot leköthette volna négyszer 3 hónapra, az OTP-ben, ahol a kamat éves szinten 16 százalék, (azaz 3 hónapra 4 százalék) volt. A kamatot negyedévente jóváírják, és a soron következő negyedévre hozzáadják az addig lekötött pénzállományhoz. a 16 (illetve 4) százalék az adó levonása utáni nettó kamatot jelöli.

Egy harmadik lehetőség volt, hogy a 9,999 millió forintot január 2-én beadja egy építési vállalkozásba, amelynek a teljes számviteli költsége 100 millió forint volt. A vállalkozás végül egy 800 m2-es lakóingatlant épített fel, amelyet 150 ezer Ft/m2-es áron értékesítettek december 30-án. A nyereségből a vállalkozás résztvevői a költségviselés arányában osztoztak, és a költségek levonása utáni nyereséget 20. százalék adó terheli.
(Más, fent nem említett, a jövedelmezőséget befolyásoló tényezőktől tekintsen el a további számítások során.)

Számítsa ki, mekkora pénzösszeggel rendelkezik Tibor részvénybefektetésből, illetve mekkora pénzösszeggel rendelkezne a másik két lehetőségből!

(4+3+3=10 pont)

2000

II. Igaz-Hamis állítások

3. Egy kompetitív piacra termelő vállalat tényező felhasználása bizonyosan optimális, ha határtermékértéke megegyezik a tényező-határköltségével.

III. Definíciók (2-2 pont)

1. Likvidálási érték:

2000pót:

I. Tesztfeladatok (1-1 pont)

2. Melyik hamis az alábbi állítások közül?

 1. A termőföld árát a földjáradék tőkésített értéke határozza meg.
 2. Az értéktőzsde önkéntes tagságon alapuló, profit szerzésre alakult szervezet.
 3. A kötvények névértéke és árfolyama tetszőleges irányban eltérhet egymástól.
 4. Egy tevékenységbe addig érdemes befektetni, ameddig a pótlólagos befektetés belső kamatlába magasabb a piaci kamatlábnál.

2001

II. Igaz-Hamis állítások

1. Egy kompetitív vállalat - amely csökkenő hozadékkal termel - a változó input (L) egy egységéért adott időszakra 1500 Ft-ot fizet, és az output egy egységét 600 Ft-os áron értékesíti. Ha az input utolsónak felhasznált egysége 3 egységnyi határterméket eredményez, akkor a profitmaximalizáló vállalatnak több inputot kellene alkalmaznia.

IV. Számítási feladat

3. Egy vállalkozó egy új gépi berendezés vásárlását tervezi. A berendezés ára 800 000 Ft, és 6 évig működik, a 6. év után piaci értéke 0. A berendezés használatából várható nettó jövedelem az első három évben 160 ezer, a következő három évben 275 ezer Ft. A vállalkozó azonban csak 500 ezer Ft szabad pénzeszközzel rendelkezik, amelyet 12%-os éves kamatozású bankbetétben tart. (Tekintse ezt a normálprofit szempontjából irányadó kamatszintnek!) A további 300 000 Ft-ot csak hitelből tudná fedezni. A hitelt 3 év múlva (a 3. év végén), egy összegben, kamatos kamattal kell visszafizetnie. A hitel kamata 20%.

 1. Vissza tudná-e fizetni a felvett hitelt?

 2. Érdemes-e megvásárolni a gépi berendezést az adott feltételek mellett? Válaszát csak akkor fogadjuk el, ha azt a beruházás nettó jelenértékének kiszámításával támasztja alá!

(3+3=6 pont)

- megoldások -

- vissza -