Magyar irodalom és nyelvtan felvételi előkészítő

Kugler Nóra (magyar nyelv), Szűts Zoltán (magyar irodalom) - irodalom@hali.elte.hu

Konzultáció: péntek, 14.00 - 15.00

Magyar irodalom Magyar nyelv
1. Ókori kelet és a Biblia A beszéd hangjainak képzése
2. Görög irodalom A magánhangzók és törvényeik
3. Római irodalom A mássalhangzók és törvényeik
4. Középkor A szókészlet
5. Reneszánsz Nyelvtörténet 1.
6. Barokk Nyelvtörténet 2.
7. Francia klasszicizmus Jelentéstan
8. Európai felvilágosodás A szavak szerkezete
9. Német felvilágosodás Az ige
10. Magyar felvilágosodás 1. A főnév, a melléknév, a számnév
11. Magyar felvilágosodás 2. A névmás
12. Angol romantika A határozószó
13. Német romantika Az igenév
14. Francia és orosz romantika A viszonyszók és a mondatszó
15. Magyar romantika 1. A szóösszetétel
16. Magyar romantika 2. A szóképzés
17. A 19. századi magyar epika Az egyszerű mondat
18. 19. századi francia epika Alany-állítmány
19. 19. századi orosz epika Tárgy, jelző
20. Szimbolizmus A határozó
21. A 19. század második, illetve
a 20. század első felének drámája
Alárendelő mondatok:
alanyi, állítmányi, tárgyi
22. Nyugat 1. Alárendelő mondatok: határozói, jelzői
23. Nyugat 2. Mellérendelő mondatok
24. Nyugat 3. Kommunikáció
25. Avantgarde a 20. század első felében Szövegtan
26. 20. század első felének epikája Stilisztika
27. Európai abszurd dráma és a lírai törekvések Retorika
28. Újhold Szociolingvisztika
29. A magyar neoavantgarde-tól a posztmodernig 1. próbafelvételi
30. Posztmodern a világirodalomban 2. próbafelvételi