A filozófia felvételi előkészítő

Bednanics Gábor - filozofia@hali.elte.hu

Konzultáció: kedd, 14.00 - 15.00

A múlt év törzsanyagának közlésekor a filozófiatörténeti irányzatok bemutatása, problémainak rendszerezése volt a fő szempont. Emiatt vált szükségessé idén konkrét feladatok közlése, melyek részben a törzsanyag által közölt információkra kérdeznek rá, részben pedig az olvasmányok alapján önálló munkára ösztönöznek. Mivel a felvételi feladatok is inkább erre épülnek, kettébontott tematikát közlünk a filozófia tárgy alatt, melynek egyik része a tavalyi anyagból, másik része pedig az idei kérdésekből és válaszokból áll. Az ez évi tematika a harminc hetet hat nagyobb körre osztja, melyek teljes egészében felölelik a filozófiatörténet nagy állomásait, különös tekintettel a behatóbb ismeretre számot tartó filozófusokra. A tárgyköröknél az adott témakörhöz tartozó irodalomjegyzék is megtalálható, melyek segítségével az anyag feldolgozható.

2001/2002. évi tematika

 1. A filozófia kezdetei és Platón
  1. A filozófia kezdetei I.
  2. A filozófia kezdetei II.
  3. Szókratész, Platón 1.
  4. Platón 2.
  5. Platón 3.

 2. Arisztotelész és a hellenizmus
  1. Arisztotelész 1. Logika
  2. Arisztotelész 2. Természetfilozófia és lélektan
  3. Arisztotelész 3. Metafizika
  4. Arisztotelész 4. Etika és politika
  5. A hellenizmus filozófiája

 3. A középkor filozófiája
  1. Átmenet a görög és a keresztény filozófia között
  2. A patrisztika bölcselete 1. A keresztény atyák
  3. A patrisztika bölcselete 2. A latin atyák
  4. A skolasztikus filozófia alapproblémái 1.
  5. A skolasztikus filozófia alapproblémái 2.

 4. Az újkor filozófiája
  1. Descartes
  2. Spinoza, Leibniz
  3. A brit empirizmus 1.
  4. A brit empirizmus 2.
  5. A felvilágosodás bölcselete

 5. Kant és a német idealizmus
  1. Kant 1.
  2. Kant 2.
  3. Fichte, Schelling
  4. Hegel
  5. Feuerbach. Marx. Kierkegaard

 6. A 19. és a 20. század irányzatai
  1. A klasszikus és neopozitivizmus
  2. Életfilozófia
  3. Fenomenológia
  4. Heidegger. Hermeneutika
  5. Wittgenstein. Analitikus filozófia

 

Általános irodalom a feladatok megoldásához

 

2000/2001. évi tematika

Filozófiatörténeti bevezető

 1. Preszókratikusok
 2. Szókratész, Platón és a szofisták
 3. Arisztotelész
 4. Epikurosz, szkeptikusok, sztoikusok, újplatonizmus
 5. Patrisztika
 6. Skolasztika
 7. Reneszánsz
 8. Descartes, Spinoza, Leibniz
 9. Hobbes, Locke, Berkeley, Hume
 10. Francia felvilágosodás
 11. Kant, Fichte, Schelling, Hegel
 12. Schopenhauer, Kierkegaard
 13. Marx, Engels, pragmatizmus
 14. Neokantianizmus és a klasszikus pozitivizmus
 15. Nietzsche, Dilthey
 16. Scheler, Jaspers, Sartre, Camus
 17. Husserl, Merleau-Ponty
 18. Heidegger, Gadamer
 19. Wittgenstein, Russell, Bécsi Kör
 20. Analitikus filozófia

Felvételi irodalom

 1. Platón: Az állam
 2. Descartes: Értekezés a módszerről
 3. Locke: Értekezés az emberi értelemről
 4. Berkeley: Hülasz és Philonusz három párbeszéde.
 5. Hume: Tanulmány az emberi értelemről
 6. Rousseau: A társadalmi szerződés
 7. Kant: A tiszta ész kritikája
 8. Heidegger: Mi a metafizika?
 9. Carnap: A metafizika kiküszöbölése a nyelv logikai elemzésén keresztül
 10. Összefoglalás