FELADATOK

Egyszerű választás

1. Mi történik a rézzel vas(II)-nitrát oldatában?

 1. A rézlemez felületéről intenzív gázfejlődés indul meg.
 2. A rézlemez feloldódik, miközben réz(II)-nitrát keletkezik.
 3. A rézlemez felületén vasbevonat jön létre.
 4. A vas(II)-ionok elektronokat vesznek fel a réztől.
 5. Semmilyen változást sem tapasztalunk.

2. Melyik igaz az alábbi állítások közül?

 1. A galvánelemben működés közben elektromos áram felhasználásával kémiai reakció megy végbe.
 2. Az elektrolizálócellában lejátszódó kémiai reakció áramot termel.
 3. Az áramtermelés alapja sav-bázis reakció.
 4. Galvánelemből elektrolizálócella készíthető, ha az elem elektromotoros erejénél nagyobb feszültséget kapcsolunk rá.
 5. Az akkumulátorok tölthető elektrolizálócellák.

3. Melyik a Daniel-elem helyes celladiagramja?

 1. Cu(sz) | Cu2+(aq) || Zn2+(aq) | Zn(sz)
 2. Cu2+(aq) | Cu(sz) || Zn(sz) | Zn2+(aq)
 3. Zn(sz) || Zn2+(aq) | Cu2+(aq) || Cu(sz)
 4. Zn(sz) | Zn2+(aq) || Cu2+(aq) | Cu(sz)
 5. Cu(sz) || Cu2+(aq) | Zn2+(aq) || Zn(sz)

4. Azonos anyagmennyiségű anódtermék képződése közben melyik oldat grafitelektródján válik le a legnagyobb tömegű szilárd anyag?

 1. NaNO3
 2. KNO3
 3. Zn(NO3)2
 4. Cu(NO3)2
 5. AGNO3

Többszörös választás

Megoldási kulcs:

 1. az 1., 2., 3. válasz helyes
 2. az 1. és a 3. válasz helyes
 3. a 2. és 4. válasz helyes
 4. csak a 4. válasz helyes
 5. egyik válasz sem jó

5. Melyek a standard hidrogénelektród követelményei?

 1. A cellában 1 mol/dm3-es a H+-koncentráció.
 2. A cellába H2-gáz buborékoljon be.
 3. A gáz nyomása 0,1 MPa legyen.
 4. A cella hőmérséklete 20°C legyen.

6. Melyik standard elektróddal szemben viselkedik a standard ólom elektród anódként?

 1. Fe2+/Fe
 2. Sn2+/Sn
 3. Ag+/Ag
 4. Cu2+/Cu

7. Mi az elektródpotenciál?

 1. A működő galvánelem elektromos potenciálkülönbsége.
 2. Az adott elektród és a standard hidrogénelektród között mérhető elektromotoros erő mértéke.
 3. Az egyensúlyi galvánelem elektromos potenciálkülönbsége.
 4. A fém és a saját ionjait tartalmazó oldat között kialakuló potenciálkülönbség.

8. Mi a diafragma szerepe a galvánelemben?

 1. Megakadályozza a két oldat keveredését.
 2. Rajta keresztül elektronok jutnak át a katódról az anódra.
 3. Megteremti az oldatok ionos kapcsolatát.
 4. Rajta keresztül a két oldat koncentrációja kiegyenlítődik.

 

Négyféle asszociáció

A. ZnCl2-oldat elektrolízise grafitelektródok között
B. Na2SO4-oldat elektrolízise grafitelektródok között
C. mindkettő
D. egyik sem

 1. Az oldat tömege nő.

 2. Az oldott anyagra nézve az oldat koncentrációja csökken.

 3. Az oldat pH-ja nő.

 4. Katódján hidrogéngáz fejlődik.

 5. Anódján gáz fejlődik.

 6. Az anódtermék és a katódtermék térfogataránya 1:1.

 7. Anódján vízmolekulák oxidálódnak.

A. anód
B. katód
C. mindkettő
D. egyik sem

 1. Az elektronleadás helye.

 2. Az anionok semlegesítődésének helye.

 3. A galváncella része.

 4. Ezen az elektródon redukció történik.

 5. A működő galvánelem pozitív pólusa.

 6. Felületén gáz nem fejlődhet.

 7. Ilyen lehet a standard hidrogénelektród.

 8. Történhet rajta oxidáció és redukció is.

 9. A működő elektrolizálócella pozitív pólusa.

 10. Tömege a reakció során változhat.

 

Problémafeladat

Sorba kapcsolunk két elektrolizálócellát. Az egyikben sósavat, a másikban kénsavoldatot elektrolizálunk.

26.Mekkora a két katódon egyidejűleg fejlődő gázok térfogataránya?

 1. 1:1
 2. 2:1
 3. 1:2
 4. 1:4
 5. 4:1

27. Mekkora a két anódon fejlődő gáz térfogataránya?

 1. 1:1
 2. 2:1
 3. 1:2
 4. 1:4
 5. 4:1

28. Mekkora a két elektrolizálócella két pólusán együttesen fejlődő gázok térfogataránya?

 1. 1:1
 2. 2:3
 3. 3:2
 4. 4:3
 5. 3:4


Számítási feladatok

 1. Számítsa ki az alábbi, standard galvánelemek elektromotoros erejét, jelölje a pólusokat és írja fel az elektródokon végbemenő folyamatok egyenletét!

  A. Cu(sz) | Cu2+(aq) || Ag+(aq) | Ag(sz)
  B. (Pt)H2 | H+(aq) || Cl-(aq) | Cl2(Pt)
  C. (Pt) | Sn2+, Sn4+ || Cl-(aq) | Cl2(Pt)

 2. Milyen standardpotenciálú lehet a Ni2+/Ni elektród párja abban a standard galvánelemben, melynek elektromotoros ereje 0,53 V?

 3. Állapítsa meg, melyik esetben megy végbe (számottevő mértékben) reakció az alábbiak közül:

  a) ólom(II)-nitrát-oldatba cinklemezt mártunk;

  b) cink-nitrát-oldatba ólomlemezt mártunk!

  1,5ˇ1023 db fémion redukciója során hány db fématom oxidálódik? Mekkora tömegű az oldódó és a kiváló fém? Hogyan változik meg a lemez tömege a reakció során?

 4. 100 cm3 5 mol/dm3 koncentrációjú réz(II)-szulfát-oldatba vaslemezt mártunk. Mekkora lesz a réz(II)-, a vas(III)- és a szulfátionok koncentrációja a lemez kivétele után, ha annak tömege 770 mg-mal nőtt? (az oldat térfogatváltozását elhanyagoljuk!)

 5. 250 cm3 16 tömeg%-os, 1,15 g/cm3 sűrűségű ezüst-nitrát-oldatba 5g tömegű cinkport szórunk. Mekkora lesz a reakció után a szilárd fázis tömege és az oldat tömeg%-os összetétele?

 6. Három elektrolizáló berendezést sorba kapcsolunk. Az első cella ezüst-nitrát-, a második réz(II)-szulfát-, a harmadik nátrium-szulfát-oldatot tartalmaz. Az elektródok grafitból vannak. Elektrolíziskor mennyivel változik a katód tömege, és mekkora térfogatú standardállapotú gáz fejlődik az első két cellában, miközben a harmadik cellában 30 cm3 standardállapotú durranógáz fejlődött?

 7. 100g 10 tömeg%-os kénsavoldatot elektrolizálunk. Hogyan változik meg az oldat %-os összetétele, ha az anódon 6,125 dm3 standardállapotú gáz fejlődik?

 8. Ezüst-nitrát-oldatot elektrolizálunk grafit elektródok között 2 órán át 5A áramerősséggel. Mekkora tömegű ezüst válik le és mekkora térfogatú, normálállapotú gáz fejlődik a másik elektródon?

 9. Egy-egy vegyértékű fém vegyületének olvadékát 10A-es áramerősséggel elektrolizáljuk. Melyik fémről van szó, ha 1 órai elektrolízis során 2,61g fém válik ki?

- megoldások -

- vissza -