A logikai pozitivizmus kialakulása és az analitikus filozófiai hajnala

   Az alább következő gondolkodók közös jellemzője, hogy a pozitivizmus szigorúbb felfogásának ígéretével léptek föl. A klasszikus pozitivizmus szerintük még túlságosan metafizikus; ahhoz, hogy ezt a vonást teljességgel kiiktathassák, olyan alapra kellett lelniük, amely szilárdabb és bizonyosabb a természettudományok módszertanának emberi jelenségekre való alkalmazásánál. Ezt az alapot két dolog nyújtotta nekik: 1) az empirikus hagyomány, mely pusztán a tapasztalati bizonyosságot engedélyezte a filozófiai vizsgálódás számára, 2) és a logika és matematika új fordulata, mely az arisztotelészi hagyományokat felülvizsgálva újabb problémákat igyekezett megfogalmazni és megválaszolni. Habár ez a logikai pozitivizmusnak vagy neopozitivizmusnak nevezett irányzat a II. Világháború után nem tűnt életképesnek, a belőle kifejlődő újabb irányzat, az analitikus filozófia (ezt a 20. héten tárgyaljuk) - melynek első képviselői között éppen az alábbi filozófusok találhatók - elemző-leíró módszerében e logikai indíttatású bölcseleti iskola követőjének bizonyult.

Gottlob Frege (1848-1925)

   Frege nem csupán e nagy hatású filozófiai irányzatnak, de magának a matematikai logikának (a logikai algebrának) megalapozója is volt. Mivel elégedetlen volt korának formalista logikájával, s úgy vélte az aritmetikának kizárólag logikai tudománynak kell lennie, a logika újabb alapjainak lefektetésén fáradozott. A Boole-Schröder-féle algebra ugyanis, mely Frege fellépése előtt uralkodott (mint újítás!) a logika megalapozásának és leírásának elmélete terén, képtelen volt olyan finom leírásokra, melyek Fregét érdekelték. Frege tehát olyan logikai apparátus megalkotását tűzte ki céljául, melynek segítségével a matematikai bizonyítások pontosan elemezhetők. Tette mindezt úgy, hogy logikáját nem csupán matematika, hanem az egész gondolkodás logikájának szánta. 1879-ben jelent meg első kicsiny terjedelmű könyve, a Fogalomírás, mely sajátos jelölési rendszerrel a matematikai logika alapjait rakta le. Frege későbbi munkáiban a modern szimbolikus logika és a matematika filozófiája mellett egy modern logikai szemantika (jelentéselmélet) alapjait rakta le. Mivel az analitikus filozófia kialakulásában ez volt az egyik fontos ösztönző erő, és mivel rövidebben csak az erre vonatkozó gondolatokat tudjuk ismertetni, a továbbiakban a Jelentés és jelölet (1892) c. írást vesszük szemügyre.
   Az olyan esetekben, amikor egy azonosságról esik szó, eldöntetlen, hogy az azonosság milyen vonatkozás: tárgyak vagy tárgyak nevei (jelei) között áll fenn. Az a=a (analitikus azonosság a kanti értelemben) és az a=b (szintetikus ítélet) között nincs különbség, ha azon tárgyak között tételezzük a kapcsolatot, amelyeket a vagy b nevek jelölnek. (Mert ha itt a=b igaz, a=a és a=b ugyanaz volna.) De ha nevek között teszünk különbséget, akkor egy a=b alakú mondat csak a jelölésmódra vonatkozna, amelyből ugyanakkor nem származna számunkra semmiféle ismeret (pusztán formális volna ez a mondat). A jelölet tehát fontos, de éppúgy fontos a jelentés is. Egy jel tehát kétarcú: 1) a jel megjelöl valamit (ez a jelölet; pl. a Hajnalcsillag a Vénusz bolygót jelöli), de 2) a meghatározás (a jelölés definícióját) módja is fontos (ez a jelentés; az Alkonycsillag is a Vénusz bolygót jelöli, de Alkonycsillag és Hajnalcsillag jelentése nem ugyanaz). E kétarcúság tehát képes választ adni az azonosság problémájára, képes továbbá megbirkózni az olyan mondatok elemzésével, amelyben nem egy dolog jelöletéről, hanem jelentéséről van szó, de a jelölés módját illetően homályban maradt, hogy lehet-e mondjuk az olyan mondatoknak jelölete (és ennélfogva igazságértéke), amelyek jelként egy nem létező (kitalált vagy halott) személy vagy dolog tulajdonnevét szerepeltetik.

Bertrand Russell (1872-1970)

   Russell hasonló matematikai alapokat keresett a logika számára, mint Frege. Miután a századfordulón kifejtette saját logikai nézeteit, figyelt fel Frege elfeledett munkásságára. Russell nem volt annyira magányos kutatásaiban, mint Frege. Ő már támaszkodhatott a Peirce szemiotikai kutatására, de főképp Giuseppe Peano olasz aritmetikai vizsgálataira, illetve Georg Cantor és Richard Dedekind halmazelméleti alapzatra felépített logikaelméletére. Alfred North Whiteheaddel közösen írt művük, a Principia Mathematica (1910-1913) tette igazán híressé. Ebben amellett szálltak síkra, hogy a matematikai bizonyítások teljességgel logikai szempontokon nyugodnak. Későbbi gondolkodásában olyan hagyományos és éppen akkor uralkodó filozófiai problémákkal foglalkozott, mint az okság kérdése, a külvilág létezésének bizonyítása vagy a deskripció (leírás)-elmélet. Ez az elmélet Frege szemantikájának kérdéseit hegyezte ki és kívánta megválaszolni. A már említett, tulajdonneveket illető dilemma Russell szerint feloldható, ha a tulajdonneveket valamiféleképp definiálhatjuk. Ha ugyanis a "Franciaország jelenlegi királya kopasz" mondatot logikailag elemezni kívánjuk, nem tudunk mit tenni, csak egyszerűen értelmetlennek tekinthetjük. Ha pedig mégsem értelmetlen, akkor hamis. De ebben az esetben a kizárt harmadik elvének alkalmazásával a "Franciaország jelenlegi királya nem kopsz" kijelentésnek igaznak kell lennie. Ám a nem kopasz dolgok halmazában nem leljük fel az illetőt. Ezért leírást (deskripciót) kell alkalmaznunk. A "van olyan létező, melyre igaz, hogy most Franciaország királya és kopasz" mondat már értelmezhető az igazságértékek tekintetében, hiszen hamis, mert nincs ilyen létező. Amikor tehát így lebontunk egy tulajdonnevet (avagy újabb terminussal individuumnevet), értelmezhető igazságérték szempontjából a kijelentés.
   Russell két fő gondolatáról még érdemes megemlékeznünk. Az egyik a típuselméleti paradoxon. Ez a halmazoknak olyan rendszerére épül, amelyben pl. A halmaz magában foglalhatja B halmazt. Ekkor B elemei A-nak is elemei, ám az nem igaz, hogy A minden eleme B-nek is eleme. Vannak halmazaink továbbá, amelyek önmagukat elemként tartalmazzák, és vannak, amelyek nem. De kérdés, hogy az a halmaz, amely önmagát nem tartalmazó halmazok halmaza, hova tartozik? (Russell példája: ha egy században mindenki vagy maga borotválkozik, vagy a századborbély borotválja, ki borotválja a századborbélyt?) Russell szerint a nyelvben van a hiba, hiszen a halmazok halmaza helytelenül van halmazként felsorolva. A matematikának ennélfogva ügyelnie kell arra, hogy típusokba rendezze a nyelvet, s e típusok segítségével ne lehessen két külön típust egybemosni (mint a tartalmazkodó és a nem-tartalmazkodó halmazok esetében). A második fő gondolat Russell érzetadat-elmélete. Eszerint az anyagot és a dolgokat megismerni kizárólag érzékeink segítségével tudjuk. Az előttem lévő asztalról közvetlenül tudatosul bennem, hogy színéről, keménységéről ilyen és ilyen benyomásokkal rendelkezem. Ám ez a közvetlen tapasztalat csak egy tudatállapot, nem ezt érezzük. Amit érzünk, amit az érzetben közvetlenül megismerünk (pl. színt, keménységet, hangot stb.) nevezi Russell érzetadatnak. Ezek az érzetadatok lépnek közénk és a tárgy közé: ezeken keresztül asszociálhatunk a tárgyról. De az érzetadatok nem a tárgy közvetlen tulajdonságai, s a tárgy sem érzetadatok összessége. A macska, amelyik egyik pillanatban a szoba egyik sarkában van, majd a következőben a másikban, e két pillanat között kellett hogy legyen valahol. Az érzetadatokból következtethetünk (noha empirikus bizonyosságot nem lelhetünk) a macska köztes időbeli tartózkodására, vagyis tárgyi, önálló létezésére. Innen a külvilágba vetett hitünk.

Ludwig Wittgenstein (1889-1951)

I. A korai Wittgenstein
   Wittgensteinnek két korszakáról szokás beszélni, egy neopozitivista és egy kései korszakról, jónak tűnik, ha a neopozitivista korszak írását, az 1918-ban készült, de csak 1922-ben kiadott Tractatus logico-philosophicust (Logikai-filozófiai értekezés) külön tárgyaljuk, mégpedig a Bécsi Kör filozófusainak felsorolása előtt. Ebben az írásában Wittgenstein nyelvelmélete közel áll eme Kör nézeteihez. Olyannyira, hogy pl. Carnap A metafizika kiküszöbölése a nyelv logikai elemzésén keresztül c. (a 30. héten elemzendő) szövegében a Tractatus logikai nyelvelméletére támaszkodik. De miben is áll ez a nyelvelmélet? A világ Wittgenstein szerint körülmények (azaz egyszerű tárgyak elemi kapcsolódásai) fönnállása, s e világot a gondolat, az értelemmel bíró kijelentés logikailag leképezi. Ebben a leképezésben az elemi körülményeknek elemi kijelentések felelnek meg, és minden egyéb kijelentés az elemi kijelentések igazságfüggvényeiként adódik. Vagyis úgy, hogy az elemi kijelentések igaz-hamis voltának eloszlásából az összetett kijelentések igaz-hamis volta levezethető. Ennélfogva a nyelv tényeket képez le, másról nem szólhat. Éppen ez az a pont, ahol az értelmezések kettéválnak. A Bécsi Kör filozófusai ezt úgy értelmezték, hogy ezzel a demarkációs kritériummal határt szabunk a filozófiának, s arra korlátozzuk, hogy csak a tényeken alapuló kijelentéseket vizsgáljuk, a többit értelmetlenként utasítsuk el. A másik értelmezést Wittgenstein kései filozófiája, és a Tractatusra vonatkozó későbbi megnyilatkozásai támogatják. Eszerint az etikai, esztétikai, a világon túlira vonatkozó, teológiai, sőt matematikai kijelentések sem értelmezhetők, mivel nem a valóság tényeit képezik le. "Amiről nem lehet beszélni, arról hallgatni kell" - írja az értekezést lezáró 7. tételben. Amiről nem lehet beszélni az a megismerő szubjektum (mert a tények megismerésekor nem a világ része), maga a logika (mert kijelentései tautológiák, nem mondanak semmit - ahogy a matematika sem). Ám a Tractatus paradoxonra épül: az etikum, a metafizikum kérdései kimondhatatlanok ugyan, mégis jellemzőek ránk, nyomasztanak, ösztökélnek minket. A kimondhatatlan, a rejtély, a misztikum létezik, megmutatkozik, csak nem közölhető. S habár a filozófia a természettudományos kijelentések kimondására kell hogy szorítkozzék, mert ez az egyedüli szigorú módszer, a Tractatus célja mégsem ebben áll (hiába ez foglalja el a szöveg tetemes hányadát), hanem abban, hogy aki egyszer végigolvassa és végiggondolja az itt leírtakat, aki megérti Wittgenstein tételeit, értelmetlennek fogja ítélni magát az írásművet. "Úgyszólván el kell hajítania a létrát, miután felmászott rajta" - írja Wittgenstein. A Tractatus voltaképpen etikai munka: a kimondhatatlant kérdezi, s annak paradoxonára épít: ezen második megközelítés szerint az értekezés valódi értelme abban van, amit elhallgat: arról hallgat, amiről mindenki fecseg.

A Bécsi Kör
   A neopozitivista szellemiségű kör a XX. század húszas-harmincas (1923 vagy 1922 az induló év, ám Neurath csak 1929-ben nevezte el így a társaságot) éveiben alakult. Bécsben egy kávéházban már 1907-ben összejárt Hans Hahn, Otto Neurath, és Philipp Frank, akik a tudományok kérdéseiről vitatkoztak. A későbbiekben ők váltak a Bécsi Kör prominens személyiségeivé, s rajtuk kívül Rudolf Carnap és Moritz Schlick nevét fontos megemlíteni (továbbá azt, hogy Carnappal kapcsolatban állt Hans Reichenbach is, aki sosem volt tagja a Bécsi Körnek, ő egy külön csoportosulást, az Empirikus Filozófiai Társaságot vezette Berlinben). A Kör tagjai a bécsi Ernst Mach Egyesületben is tevékenykedtek, amely előadásokat, szemináriumokat tartott. Vizsgálódásaik középpontjában a tudományfilozófia állt, annak a kérdése, hogy mihez kezdhet a filozófia a modern természettudományok új eredményeivel, illetve az ezekhez az eredményekhez vezető sikeres módszerrel. A tudományos felfedezések a megfigyelhetőség körül összpontosulnak, ezt a megfigyelhetőséget pedig az igazolással együtt kell figyelembe venni, s módszertani alappá emelni. A tudományos megismerés rekonstrukciója és tisztázása után a következő lépés, amit egy filozófusnak tennie kell, a hétköznapi ismeret és tudás hasonló megtisztítása. Ez pedig a neopozitivisták feltételezése szerint csupán fokozati különbség. Ennek elérése érdekében pedig egyfelől valóban a tudományok módszerének rekonstrukciójára, másfelől azonban a megújult logikára és a nyelvfilozófiára, nyelvkritikára támaszkodtak. Gondolkodásuk középpontjában az a meglátás áll, hogy kijelentéseinknek ki kell állniuk a verifikációs eljárást, azaz egy állítás igazságának vagy hamisságának eldöntését a tapasztalat segítségével eszközölhetjük ki. Carnap szerint az állítás véges számú tapasztalati állításból levezethető. Egy bizonyos tényállásra vonatkozó véges számú levezetés adja az igaz állításokat. Azonban tudományelméletileg ez a nézet problémás. Karl Popper, aki ugyan nem tartozott a Bécsi Körhöz, de akit Neurath a Kör hivatalos ellenzékének tekintett, rámutatott, hogy ez az eljárás olyan indukciót feltételez, amely soha nem érheti el célját. Hiszen a tapasztalatra visszavezetett állításokat is meg kellene magyarázni, hogy az elmélet szabatos legyen. Tisztázni kellene továbbá, hogy mi a helyzet az olyan elméletekkel, amelyek nem vezethetők vissza tapasztalati állításokra (protokolltételekre [Carnap fogalmával] vagy elemi kijelentésekre [Wittgenstein fogalmával]), mint pl. a kvantumfizika miniatűr (vagy éppenséggel tárgynak sem nevezhető) objektumainak kérdése. Fő művében, az 1943-ban megjelent A tudományos kutatás logikája c. munkában a verifikáció helyébe a falszifikációt léptette, induktív tudományfelfogás helyett pedig deduktív eljárást javasolt. Ez abban áll, hogy a tudományelméletet ne az izgassa, hogy egy adott tudós miképpen jutott el felfedezéséhez, hanem az, hogy ezt hogyan lehet bizonyítani. Egy elmélet pedig olyan feltevés, amelyet ellenőrizni lehet, de csak miután előterjesztették. Az ellenőrzés ugyanakkor nem lehet elégséges számú, hiszen végtelen sok eset kellene mondjuk a gravitáció törvényének verifikálásához. Ezért inkább amellett érvel, hogy egy elméletnek készen kell állnia a falszifikációra, vagyis arra, hogy megcáfolhassák. A gravitációs elméletet az indukció értelmében csak akkor tekinthetném ezt korrekt elméletnek, ha minden egyes alkalommal tapasztalati állításokat tennék róla. Ha pl. feldobok egy követ és az leesik, az elmélet egy állítása verifikált ugyan, de ebből nem következik az, hogy ha még egyszer feldobom, megint le fog esni. Nem vizsgálhatom meg, nem verifikálhatom az össze lehetőséget és állítást, még akkor sem, ha egész életemen át, minden pillanatban feldobom a követ. (Ez ugyanis csak egy adott kő, egy bizonyos viselkedésére engedne következtetni, s arra sem végtelen, teljességgel kielégítő módon - nem pedig a gravitáció törvényére.) Az, hogy a kő visszazuhan a földre, csak egy hipotetikus törvényből következik, amelyet feltételeztek, s amely mindaddig fennáll, amíg nincs olyan tapasztalat, amely falszifikálná, cáfolná. Carnap válasza erre az volt, hogy az induktivista álláspont tartható, mert induktív tapasztalati állítások ugyan a végtelenségig nem tehetők, mégis egy bizonyos számú ilyen kijelentés konfirmálja (megerősíti) a törvényt vagy a megfigyelést. Ám a kérdés továbbra is fennáll (és ez már egy késő wittgensteini kérdés), hány állítás kell ahhoz, hogy állítások halmazából elmélet szülessen?

II. A késői Wittgenstein
   Az analitikus filozófia egyik jelentős előzménye Wittgenstein Filozófiai vizsgálódások (1953) c. munkája. Ez a szöveg nem úgy épül fel, mint a Tractatus, aforisztikus elmélkedések, rövid szakaszok bonyolult hálózata alkotja a könyvet, s e bonyolult szövedék megnehezíti az értelmezők munkáját. Wittgenstein egy Szt. Ágoston-idézettel indít, amely szerint az emberek úgy tanulnak beszélni, hogy akik már ismerik a dolgok jelentését, rámutatnak a dolgokra, s kimondják annak nevét. Ennek begyakorlása nyomán lassan a gyermek is megtanul beszélni. Wittgenstein szerint ha ez igaz lenne, akkor csak főneveket ismerhetnénk meg. Ha pl. az "öt piros alma" mondatot mondjuk egy kereskedőnek, s az az "alma" feliratot megkeresi a dobozai között, majd színminta alapján kiválasztja az alma és a piros közös halmazát, s egyenként leszámolna A,B,C... szerint öt darab almát, akkor sem tudnám megmagyarázni hol és hogyan kellene a piros szónak utánanéznie, s mit kell az "öt" szóval kezdenie. A nyelvet játékosan tanuljuk, egy nyelvjáték keretében. Wittgenstein alapszava azonban nemcsak a nyelvtanulásra vonatkozik. Jelenheti egy primitív nyelv használatát is, jelenheti a megnevezést, a rámutatást is, sőt ezt az egészet (a nyelvet és azokat a tevékenységeket, amelyekkel a nyelv összefonódik) is. Wittgenstein alapvető állítása, hogy a jelentés nem rögzíthető tárgyként, a jelentés csak a használatban válik érthetővé (a nyelv öncélú is, és rajta kívül nem lehet semmi más). Ám éppen ez az, ami egy filozófiai vizsgálódás számára probléma lehet: hogyan elemezzük ezt a voltaképpeni cselekvést, amikor a filozófia jobbára csak a rámutatást és a megfelelést ismeri? A használat tehát lehetővé teszi a nyelvtanulást, de ellehetetleníti a nyelv megértését. A játék teljes, szabályozott: a különböző játékok között családi hasonlóság van (azaz mint a családtagok között: ez nem hasonlít arra, de bizonyos vonásai vannak, melyek a másikra emlékeztetnek - miképpen a játékoknál is: nem lehet megmondani, hogy mi a hasonlóság a sakk és a röplabda között, de valamiért mind a kettő játék, noha nincs abszolút közös jegyük). A nyelv privát nem lehet: az, hogy fáj a fogam, közölhető mással is, de ez nem azt jelenti, hogy a fájdalmat közlöm vele. Az ember ennélfogva nem individuális, passzív megfigyelő, hanem nyelvjátékokba beleszületett aktív lény. A szabály, hogy hogyan használjak egy szót, nem előre adott általánosság: a szabály mögött is áll szabály, s a végtelenségig kellene ennek utánamennünk, így meg se tudnánk szólalni. Csak nyilvános, közös szabályos lehetségesek (ez is a privát szabály és privát nyelv ellen szól). A szóhasználatban tehát egyfajta interszubjektivitás érvényesül, ám a nyelvjáték életformát is közvetít. És mivel ez az életforma adott, nem léphető túl, mint ahogy a nyelven túlra sem lehet kérdezni. Nyelv, gondolkodás, életforma, jelentés - egy és ugyanazon összefüggésben helyezkedik el. Ez az elgondolás pedig már a 60-as évek nyelvi fordulatához, és az analitikus filozófia kialakulásához vezettek el.