XX. A KLASSZICIZMUS MŰVÉSZETE

 

A XVIII. század végén a győztes francia forradalom megszüntette az alapvető ellentmondást, amely a termelőerők fejlettségének addig elért szintje és a fennálló társadalmi rend között egyre bénítóbb erővel feszült. Eredményeként a termelőerők állapotának megfelelő tőkés termelési viszonyok jutottak uralomra.
A francia példa nyomán kibontakozó antifeudális mozgalmak, az 1848-49-ben fellángoló forradalmak Európa szerte még azokban az országokban is megszilárdították a polgárság helyzetét, ahol a politikai hatalmat nem sikerült megragadniuk. A tőkés termelési rend, a kapitalizmus fellendülésének első nagy korszaka az 1870-es évekig tartott. Attól kezdve a fejlődés új szakaszába lépett.
A kedvező feltételek között lejátszódó, gyorsütemű technikai fejlődés, a találmányok hasznosítása, a mind hatékonyabb termelési módszerek alkalmazása a termelőerők koncentrációjához s monopóliumok kialakulásához vezetett. Kirobbantak az első túltermelési válságok. Megindult a nemzetközi méretűvé szélesedő harc a piacok megszerzéséért, a nyersanyaglelőhelyek birtoklásáért. A kapitalizmusnak ez a második, monopolisztikus szakasza 1914-ben a világ újrafelosztásáért vívott háborúval zárult.
A tőkés társadalmi rend kibontakozásának évszázada, a XIX. század a történelem bűvkörében élt. A történelem, s azon belül a művészettörténet akkor vált tényleges tudománnyá. A kor szemléletét, a gondolkodásmódot döntő mértékben az határozta meg. Hatása alól az építészet sem tudott szabadulni. A XIX. század az építészetben a történeti múltat kutató s az ott megismert formák alkalmazására törekvő stílusok kora. Ezeket az irányzatokat összefoglaló néven historizmusnak nevezzük.
A historizáló stílusok sora a görög-római múltat felidéző klasszicizmussal kezdődött. Ezt váltotta fel a század második negyedében a középkorból s még inkább a keleti építészetből ösztönzést merítő romantika. Azt követően egyre gyorsuló ütemben jelentek meg az európai múlt közelebbi korszakaihoz visszatérő neo- (új)- stílusok: a neoromán, a neogótika, neoreneszánsz, neobarokk s neo-változatban a klasszicizmus. Ez utóbbiak összefoglaló neve az eklektika (válogatás).
A historizáló stílusokat nem lehet egymástól időben pontosan szétválasztani. A romantika pl. a klasszicizmussal egyidőben bontakozott ki; magának a klasszicizmusnak is vannak romantikus változatai; s a nagy klasszicista mesterek nem egyszer terveztek gótizáló vagy keleties formákkal romantikus épületeket. Az időhatárokat nagyjából rögzítve azt mondhatjuk, hogy a XVIII. század vége és a XIX. század első fele a klasszicizmus és a romantika, a XIX. század második fele pedig az eklektika kora.
A tárgyalt időszakot egy forradalmasító erejű, az építészeti formálást alapjaiban megújító stílus zárta le: a századfordulón felvirágzó, az eklektikával és általában a historizálás minden vállfajával programszerűen szembeforduló szecesszió.

 

Történeti áttekintés

A klasszicizmus évtizedeiben a történelem alakulását azok a mélyreható társadalmi és politikai események határozták meg, amelyek az 1789-ben kirobbant francia forradalomtól az 1848-49-es forradalmakig eltelt időszakban megmozgatták egész Európát.
Franciaországban a köztársaság kikiáltása (1792) után három évvel a vagyonos burzsoázia és a gazdag parasztság érdekeit képviselő dircktórium vette át a hatalmat. A mérsékeltek vezetése alatt álló köztársaság sikeres hódító háborúkba kezdett. Terjeszkedésének megakadályozására az európai államok szövetségre léptek ellene. A kormányzást a helyzet követelményei szerint szigorítva 1799-ben bevezették a katonai diktatúrát. Attól kezdve az első konzul, Napóleon gyakorlatilag egyeduralkodóként kormányozott, s a kialakult állapotot törvényesítve 1804-ben császárrá koronáztatta magát. Győztes hadjáratok sorozatával Európa tekintélyes részét fennhatósága alá kényszeríttette.
Az oroszországi hadjárat kudarca után azonban hatalma megrendült, s 1813-ban Lipcsénél teljes vereséget szenvedett. A Párizsba bevonuló szövetségesek lemondatták a trónról s Elba szigetére száműzték. A következő évben rövid időre még visszatért, de a Waterloo melletti vereség végleges bukása lett. Helyreállították a királyságot. Franciaország a nagyburzsoáziára támaszkodó monarchia lett.
Anglia a XIX. század első felében lendületesen fejlődő gazdasági nagyhatalom. Jelentős gyáripara, a termelést nyersanyaggal ellátó hatalmas gyarmatbirodalma s a lehetőségeket ügyesen kihasználó szabadkereskedelmi politika világviszonylatban is vezető szerephez juttatta.
Németország a napóleoni háborúk során francia fennhatóság alá került. A megszállás azonban előnyökkel is járt. Alapjaiban ingatta meg a feudális rendet, s a kényszer hatására vagy önként bevezetett reformokkal, az elnyomás ellen szerveződő nemzeti mozgalmakkal olyan erjedési folyamatot indított el, amely a polgári viszonyok kibontakozását segítette. Németország ekkor lépett rá a nemzeti egység felé vezető útra (Napóleon idején 200-nál több kis feudális törpe-állam szűnt meg s olvadt bele a nagyobbakba).
Oroszország a Napóleon fölött aratott győzelmek után az európai reakció egyik fellegvára. Társadalmi és gazdasági fejlődésében messze elmaradt a nyugati országok mögött. A beszivárgó forradalmi eszmék azonban ott is éreztették a hatásukat.
Megindult a jobbágyrendszer lassú bomlása, s kezdtek kialakulni azok a feltételek, amelyek a XIX. század második felében a tőkés termelés előtt az utat megnyitották.
Magyarország a gazdasági elmaradottság és a Habsburg elnyomás kettős terhe alatt élte át a feudális rendszer általános válságát. A XIX. század első felének történelme nálunk a nemzeti függetlenség megszerzéséért és a polgári átalakulásért vívott küzdelmek története.

 

Kultúra, művészet

A klasszicizmus szellemi hátterét adó polgári kultúra a XVIII. századi felvilágosodásban gyökerezik. Természetességre, a dolgok ésszerű magyarázatára törekedtek. Ez megváltoztatta a gondolkozást, s ami a kor szempontjából döntő fontosságú, új értelmet adott a múltnak. A történelem addig leíró jellegű volt, elbeszélte az eseményeket.
A felvilágosodás korától kezdve az okokat nyomozta, segítségével az akkori "jelenhez" elvezető utat próbálta feltárni. Megindult a művészetben is a múlt rendszeres kutatása. Felmérték, lerajzolták, s kiadványokban ismertették az antik emlékeket, többek között Athén régiségeit, Palmyra és Baalbek romjait.

Carceri Giovanni Battista Piranesi

1750-ben kiadott Carceri (Börtönök című), 16 metszetből álló sorozatának egyike. Fantasztikus építményei miatt "az építészet Rembrandtjá"-nak nevezték el.


A XVIII. század egyik legnagyobb hatású művésze, az olasz Piranesi hangulatos metszetek sorozatában örökítette meg az antik világ maradványait, főleg Rómának fennmaradt római kori építményeinek romjait. 1764ben a német Winckelmann "az ókori művészet története" címmel közreadja híres munkáját, az első olyan könyvet, amely a fejlődés folyamatát bemutatva tárgyalja egy korszak művészetét.
A kor irodalmának vezető alakjai, Németországban Goethe és Schiller, Angliában Shelley és Byron, Oroszországban Puskin rajongó lelkesedéssel fordulnak az ókor felé; a klasszikusokban fedezik fel a polgári eszményeknek megfelelő természetesség örökérvényű mintáit.

A kor művészetének kiemelkedő egyéniségei a szobrászatban az olasz Antonio Canova és a hűvösebben klasszicizáló északi mester, a dán Thorwaldsen.

A dán Bertel Thorwaldsen, Canova mellet a legjelentősebb klasszicista szobrász két műve.

Iason az aranygyapjúval és VenusIason az aranygyapjúval és Venus.
Jó példák arra, hogy a szobrász hogyan értelmezte Winckelmann elméletét a
"nemes egyszerűségről és a csendes nagyságról."

A festészetben a forradalom festőjének is nevezett Jacques Louis David a klasszicizmus legjelesebb képviselője; híres művei a Horatiusok esküje és a Marat halála.

Szapphó és PhaonJacques-Louis David: Szapphó és Phaon (Szentpétervár, Ermitázs)

Napóleon átkel az AlpokonJacques-Louis David: Napóleon átkel az Alpokon (Musée Versailles)

Az ő tanítványa volt, de mesterének érzelemmentes ábrázolásmódjától elszakadva már inkább a romantikához áll közel J. A. Dominique Ingres.

Mademoiselle RiviereMademoiselle Riviere képmása (Louvre, Párizs), 1805.
Jól érzékelhető rajta a reneszánsz portrék, főként Raffaello hatása.

Részlet a Törökfürdőből Ingres: Részlet a Törökfürdőből (Louvre, Párizs)


Ingres-nek ez a 83 évesen befejezett műve már a szigorú antik eszménytől való eltávolodását mutatja. Több figurája ismert korábbi műveiről, a Fürdőző nők sorozatából lngres török jeleneteket ábrázoló metszetekei is tanulmányozott a képhez. Évekig dolgozott rajta, több alakot hozzáfestett. A kép jelenlegi tondó formája is később, változtatás eredménye, a festmény eredetileg négyzetes volt.


Időben a tárgyalt korszakhoz tartozik a festészet történetének egyik óriása, a spanyol Francisco Goya (1746-1828).

Goya három fiatalkori műve: fent, balra: az 1771-ben Rómában festett Áldozás Vestának (Magángyűjtemény, Barcelona); jobbra: Maja és köpenyes férfiak (Prado, Madrid), faliszőnyeghez készült karton 1777-ből. Lent: az Aula Dei karthauzi kolostor (Zaragoza) falfestményének egy részlete 1774-ből, ez volt a művész első monumentális képciklusa.
A madridi Pradóban őrzött "A ruhátlan Maja" és "A felöltözött Maja".
A spanyol festészetben szokatlan akttéma miatt 1814-ben perbe fogta az inkvizíció Goyát.


Az ő munkásságát azonban nem lehet egyik stílushoz sem besorolni. Fő művei közül A királyi család csoportképe mély emberismeretről tanúskodik; a Ruhátlan Maya a forma klasszikus szépségével hat; A felkelők kivégzése a drámai esemény bemutatásának romantikus hevületével ragadja meg a nézőt; a budapesti Szépművészeti Múzeumban található Korsós lány a realizmus felé nyitja meg az utat, szinte példátlanul sokrétű, változatos életművében a XIX. század majdnem valamennyi - később kibontakozó - irányzatának a lehetőségeit felmutatta.

43-as számú metszetA Caprichos-sorozat híres 43-as számú metszete (1797-1799), címe: Ha az értelem alszik, előjönnek a szörnyek (Prado, Madrid)

 


A felvilágosodás kora

Olyan fordulópontot, nagy változást, aminőt a reneszánsz jelentett a gótika után, és amilyet talán csak a XX. század művészete képvisel az előző századhoz képest. Mint minden nagy változásnak, ennek a szakasznak sem lehet sem a pontos kezdetét, sem a befejezését évszámmal vagy eseménnyel jelölni. Ha mégis erre kényszerülünk - mint ahogyan minden történelmi tárgyalás igényli az időben való meghatározást -, akkor ez csak jelzés arra, hogy valami lényeges változás, az előzőtől való teljes eltérés folyamata megindult, és a befejezésnél ugyanez forog fenn, csak más előjellel. Ahogyan leegyszerűsítve és kissé erőszakoltan kell és lehet egy-egy korszak elejét és végét jelölni, ugyanúgy leegyszerűsítve kell tárgyalnunk azt a teljesen új társadalmi helyzetet, szellemi közérzetet és látásmódot, amelyet e korszak jelent. Már az új stílus teljes kibontakozása előtt szinte minden vonatkozásban megvannak azok az előzmények és csírák, amelyek ehhez a látszólag teljesen új korszakhoz vezettek. S a korszak befejezésekor, az indító törekvések elhunytakor is már élnek vagy legalább lappangva jelen vannak mindazok a jelek és tünetek, amelyek kiteljesedve majd a következő periódust jellemzik.

A hangsúlyozott teljesen új - amely megjelölést fentebb használtam - több vonatkozásban alkalmazható korszakunkra. Megváltozik az életforma: a polgárság érvényesülésével, helyfoglalásával, illetve e törekvések fokozatos előkészítésével ugyanis mindjobban együtt jár annak a társadalmi rendnek a felszámolása, amelyet általános megjelöléssel feudalizmusnak nevezünk. Nemcsak az emberi jogok kiszélesedéséről, a születési előjogok háttérbe szorításáról, a világi-városi élet túlsúlyáról beszélhetünk, hanem a teljesen megváltozott szellemről, amely általában a felvilágosodás áramlatainak köszönhető. E gazdag és sokágú mozgalomnak fő vívmányai közé tartozik a szellem szabadságának, minden irányú kibontakoztatásának előmozdítása, a tudásba vetett hit terjedése, szemben a korábban uralkodó, túlvilágba vetett hittel, valamint a természet megismerésére irányuló törekvés, szemben a természet erőitől való szinte babonás félelemmel. A racionalizmusnak ez az erősödése a szellemi élet sok területére hatott, és megváltoztatta az emberek egymáshoz való viszonyát, módosította, ha nem is szüntette meg egy csapásra a fennálló társadalmi viszonylatoknak a súlyát. Noha ezek a jellegzetességek a korszakunkat előkészítő éveknek Európa minden országában megfigyelhető jegyei, természetesen nem azonos időben és nem is azonos módon és mértékben jelentkeznek. Az átalakulás többek között függ az illető ország társadalmi és történelmi fejlődésétől, államformájától, az osztályok egymáshoz való viszonyától. Angliában a polgári forradalom korábban lezajlott, a polgárosulás régen megindult, a szellemi élet átalakulása ezzel párhuzamosan már korábban érződik és ezért a kontinens XVIII. századi felvilágosodási hullámai itt már nem is okozhattak olyan nagy változást, mint amilyen például a francia szellemi élet terén végbement. Időben is, jelentkezési formában is oly eltérő jelenségekről van szó Angliában, hogy nem meglepő, ha az angolok felvilágosodásról mint korszakmegjelölésről alig beszélnek. Franciaországban viszont, az abszolút monarchia nyomasztó árnyékában, a hanyatlás tüneteinek mind erősebb érvényesülésével, a felvilágosodás mozgalma a francia forradalmat előkészítő évtizedekben bontakozik ki. Már pusztán az a tény, hogy ennek a mozgalomnak a fő jelentkezési formája a sokkötetes Enciklopédia volt, azaz ismereteknek, új értelmezéseknek mindenki számára hozzáférhetővé tétele, valami többletet, átütő erőt kölcsönzött e látszatra békés tudományos vállalkozásnak. A megfelelő történelmi helyzetben nem kiadványról, hanem harci cselekedetről volt szó; az enciklopédisták magatartása tükrözi, hogy ennek tudatában voltak. A Diderot által irányított vállalkozás így tudta maga köré gyűjteni a szellemi élet legjobbjait, akik a továbbiakban a munkát végezték, és rendkívüli hatással voltak nemcsak a francia, hanem a többi ország szellemi kérdések iránt érdeklődő, mindinkább a haladó gondolatok szolgálatában álló személyiségeire. A felvilágosodás, illetve az enciklopédisták hatása fokozatosan elterjedt mindenütt, bár e téren is erősen eltérő megjelenési formákra és időpontokra kell gondolnunk. Mindez oda vezet, hogy a XVIII. század közepétől kezdve még az udvari körökhöz közel álló költők vagy filozófusok körében sem volt lehetséges olyan hangot használni, olyan témát választani, amely egy-két évtizeddel korábban az egyedül illő és szokásos lett volna. Finomkodás helyett természetesség, bonyolult tematika, illetve áttételes allegóriák helyett az ésszel (rációval) könnyen követhető közlés lép előtérbe. Mind nagyobb rétegek érdeklődnek az új, helyesebben megkésetten elért természettudományi ismeretek, általában a világ egészének megismerése iránt, és az utazás a magasabb társadalmi rang elengedhetetlen kellékévé válik. A francia akadémia Rómában már a XVII. század óta működött, eredeti célját - jól értékesíthető alkotások készítése az olasz művészet ihletése alatt - már nem is hangoztatták. De az akadémiai oktatás, mai szóval a diploma utáni továbbtanulás, olyan elengedhetetlen követelménye volt a rangosabb művésznek, hogy a római ösztöndíjakért, de más utazási-tanulási lehetőségekért is; valóságos verseny indult meg. Róma mellett mindinkább az érdeklődés előterébe lép az Itálián kívüli ókori világ megismerése; a romok gondos lerajzolása és az ásatások folytatása megteremtik az archeológia gyorsulva fejlődő alapjait.

 

Winckelmann és Goethe

A tudás iránti vágy, az ismeretek bővülésének, egyszersmind rendszeresítésének törekvése, az alkalmazható minta és mérték megtalálása és használata értetik meg velünk az elmélet körébe tartozó művek szaporodását és súlyát. Egyszersmind arra is magyarázatot nyújt ez a jelenség, hogyan emelkedhetett egy alapjában nem kimagasló egyéniség, mint aminő Johann Joachim Winckelmann (1717-1768) volt, rendkívüli fontosságra, és hogyan érhetett el Európa szerte maradandó hatást. A rendkívüli tudásszomjjal és kora szellemi igényei iránti érzékkel megáldott férfi a szűkös körülményekből kinőve olyan hatásra tett szert, amely csak Jean-Jacques Rousseau-éhoz hasonlítható. A nagy francia jelentősebb alkotó ugyan, de művészeti téren nem annyira a ráció, mint az érzelem szabadságát és mindenhatóságát hirdeti. Ez fordítja szembe a civilizációval és készteti a "tiszta természethez" való visszatérésre. Így jelentősége a művészet szempontjából kisebb. Reformátor volt, aki nem is törekedett filozófiájának, életszemléletének ilyen, számára periferikus területen való érvényesítésére. Ezzel szemben Winckelmann felismerte az antikvitás jelentőségét és példaadó voltát kora művészete számára, egyúttal ő az első, aki általában a művészetet történelmi folyamatként, mint a történelem produktumát fogja fel.
Jelentősége épp ebben rejlik, mert így sikerült a kortalan ókort és a jelent valamiképp egy nevezőre hoznia, lehetségessé vált az eddig megfoghatatlannak, fogalmi rendszerbe nem illeszthetőnek tartott képzőművészetek tudományok rendszerbe foglalása, a tudomány rangjára való emelése.
Winckelmann a halli egyetemen teológusként kap oklevelet. Évekbe telik, amíg megfelelő állást talál, közben azonban lankadatlanul tanulmányozza az útjába kerülő könyvtárak anyagát, elsajátítja kora francia szellemtől erősen áthatott német irodalmat, és anyagot gyűjt a görög művészet példaadó szerepét tárgyaló első művéhez, amely a görög művészet utánzásával foglalkozik (1755). Már itt kifejezi azt a véleményét, hogy a műalkotás erkölcsi hatása a lényeges, ezért nem az érzelmekre, hanem az észre kell hatni. Nem az anyagszerűség a fontos, hanem a mű, értelmi-érzelmi téren kiváltott hatása, tehát inkább az irodalmi eszközök iránt fogékony. Mintaképe elsősorban a görög és nem a római művészet, noha bizonyos, hogy a kettőt szétválasztani ő még sem tárgyilag, sem fogalmilag nem tudhatta. Az antikvitás iránti tisztelete az angol és a francia irodalom kedvelőjévé és ismerőjévé avatta. Ezekben a nagy múltú országokban ugyanis az antik kultúra - főleg az irodalom - jobban felszívódott, formáló ereje sokkal erősebben érvényesülhetett, mint a sokkal elmaradottabb, háborúktól megtépázott német területeken. Érthető hát Winckelmann igyekezete, hogy innen elkerüljön. Amikor egy ösztöndíj lehetővé teszi számára, hogy 1755-ben Rómába utazzon, ahol barátja, A. R. Mengs már vezető egyéniség volt, nemcsak esztétikai rendszere volt készen, hanem rendelkezett azokkal a képességekkel is amelyek révén a művészeti közélet vezető egyéniségévé, az előtte kitáruló művészeti emlékek avatott szakértőjévé válhatott. Rómán kívül Herculaneum, Paestum és más ekkor már elérhető antik művészeti központok emlékeit keresi fel. 1764-ben kezdi megjelentetni a ,,Geschichte der Kunst des Altertums" című művét, amely még Goethére is hatott. Műve egy Európa szerte elevenen élő érdeklődés megszilárdítását segíti elő, és látszólag egyszerűen áttekinthető folyamatként tünteti fel a művészetek fejlődését, amely mindvégig a harmónia és derű kibontakozását mutatja. Ez a ma már túlhaladott és az antikvitást erősen egyszerűsítő felfogás megfelel a közérthetőség utáni vágynak. Ez területünkön a felvilágosodás és a rajta épülő elméleti művek egyik jellemző vonása. Gyors nemzetközi hírnév követi ezt a kiadványt, amelyet nemcsak szerzője nevez tökéletesnek, hanem a kor olyan hangadó egyéniségei is, mint Diderot, Herder és Madame de Stael. A több részből álló, számos jellegzetes betétrésszel, kitérő okfejtésekkel fűszerezett mű érdekes vonása - és ez talán a Vasari óta élő hagyomány következménye -, hogy a stílusfejlődést követve, töretlen haladást lát a "primitívektől" az antikvitásig. Ha mondanivalói többnyire általánosak és elvontak is, mégis van néhány antik alkotás, így például a belvederei Apolló vagy a Laokoón-csoport, amelyet központi jelentőségűnek ismer fel, és "gondos leírást ad róluk.


Johann Wolfgang von Goethe (1749-1832) egyénisége és hatása több mint kétszáz éve az érdeklődés előterében áll. Goethe életműve mintegy összekötőhíd a felvilágosodás és a kialakuló polgári esztétika közt. Erős gyakorlati érzéke és a természettudományok iránti érdeklődése megóvja a túlzott spekulatív jellegtől. Számára a szépség a természet törvényeinek, a megnyilvánulása, ezzel válik a művészet nála emberi jelentéssel gazdagított természetté.

 

Angolok Itáliában

Az új ízlés kialakulásának másik fontos tényezője a római angol művészek köre, amely főleg Angliára és a skandináv országokra hatott. Ebben fontos szerep jutott Gavin Hamiltonnak (1723-1798), aki az antik emlékek széles körű ismeretével és Piranesi metszeteinek híveként, nemcsak gyűjtőket és mecénásokat nyert meg az új ízlésnek, hanem a fiatal művészeket is erősen befolyásolta. E művészek sorába tartozik a svéd Sergel is. Hamilton skót származású, nem jelentős festő. A mi szempontunkból mint közvetítő, ízlésformáló fontos, annál is inkább, mert nem annyira elvont, mint Winckelmann. Hamilton nemcsak festő és műkedvelő régész, hanem amatőr műkereskedő is. Ez az a vonása, amelynek a legnagyobb és a legszélesebb körű volt a hatása. Nem kis része van abban, hogy Herculaneum és Pompeji újonnan ismertté vált emlékei az érdeklődést szinte lázas módon felkeltették, és ha nem is egyértelmű az a lelkesedés, amelyet a késő antik emlékek kiváltottak - Winckelmann például nagy fenntartással kezelte őket.

 

Szobrászat

Franciaország: Houdon.

Akadtak azért ebben az időben is kiemelkedő tehetségek. Közéjük tartozik mindenekelőtt a francia Jean Antoine Houdon (1741-1828), a francia szobrászat egyik kimagasló és máig sem eléggé méltányolt alakja. Mind alakfelépítés, mind mintázás, mind arcképszobrászat terén a legnagyobbakkal vetekszik, ugyanakkor művészete jellegzetes átmenet a barokkból az erősen racionálispolgári ízű klasszicizmusba, minden téren kijelölve a követhető utat. És mindezzel együtt korántsem volt olyan sikere, mint amekkora történelmileg, művészileg megillette volna, vagy aminő siker a szinte varázslatos hatású Canovának osztályrészül jutott. Sovány vigasz - de jellegzetes tünet -, hogy a mai néző Houdont többre értékeli Canovánál. Jelentős művészeknél az egyiknek a másik rovására való kiemelése nem szolgálja az igazi értékrend kialakulását. Eleven szobrászi érzék a forma, a modellálás iránt, a megelevenítés és ugyanakkor a mértéktartás szerencsés összhangja jellemzi Houdon műveit. Első szobrászi képzése után, 1764-69 közt mint akadémiai ösztöndíjas Rómában tanul és dolgozik. E korai művei a késő barokk szobrászat hatását mutatják, amire szép példa Szent Brúnó formailag is zártnak komponált, szerzetesi módon magába mélyedő alakja (Róma, S. Maria degli Angeli). Ez a csendes, egyszerűségében oly megkapó szobor az egyházi szobrászat új fejezetének kezdetét jelzi, bár a mintázásban van valami kis félénkség, az állásmotívum némi erőtlenségében még érezteti a kezdő szobrász bizonytalanságát. Houdon képességeit kora nagy gondolkodóival való kapcsolata és barátsága szabadította fel, erre Párizsba való visszatérése után került sor. Rendszeresen dolgozott és kiállított, de királyi megbízásban nem részesül. Első sikerét Voltaire - halotti maszk alapján mintázott - ülő szobrával aratta; máig a legjellegzetesebb és a nagy szellemhez méltó ábrázolása ez ennek a rendkívül érdekes egyéniségnek. Houdon többször is megmintázta, de legérettebb művészi fogalmazását a Comédie Francaise-ban 1781-ben felállított Voltaire-szobor nyújtja. Öreg, megtört testű aggastyán, mégis méltóságteljes és impozáns, ráncos arca, fogatlan szája ellenére a szellemi fölény és a diadalmaskodó gunyorosság megtestesülése. Ebben rejlik Houdonnak és a késő antik szobrászaton épülő műveinek egyik nagy erénye: testközelbe hozza az ábrázoltat, számos kisebb részlet megfigyelést is felhasznál, hogy az egészet átlengő egyéniség jellegzetességeit, a szellemi ember egészét elénk állítsa.
Műveinek egy másik csoportja a családi arcképek, főként feleségéről és kislányáról.

Vadászó Diana A Vadászó Diana Houdon egyik olyan szobra, amely a leginkább tanúskodik nemcsak klasszikus képzettségéről, hanem a római barokk iránti rokonszenvéről is. Az anatómiai pontosság iránti szenvedélyes vonzódását itt mérsékli az érzelmes bágyadtság és a tipikusan XVIII. századi kifinomult elegancia.

 

Itália: Canova és köre

A korszak szobrászatának legnagyobb alakja, az új felfogás leghatásosabb képviselője, Antonio Canova (1757-1822), a venetói származású szobrász.
Akkor lépett a szobrászat területére, amikor - azt mondhatnánk - erre a legnagyobb szükség volt. Hiába viselte Itália, főleg számos római szobrászati alkotás, a múlt dicsőítő nimbuszát, azt a hírnevet, amelyet egyrészt a mindinkább üzletivé váló antik másolás, másrészt a szobrászi készségek kitűnő elsajátításának színhelyeként élvezett, nem tudta feledtetni azt a tényt, hogy saját szobrászatában stagnálás következett be. Ez a látszólagos mozdulatlanság, a fejlődésnek bizonyos megtorpanása és az irányító egyéniségek hiánya tette lehetővé Itáliában, hogy a francia udvar szobrászai nagy tekintélyt és hírnevet élvezzenek. Ledoux és társai már javában alkotnak, amikor Clodion és társai uralják még a területet, és mint láttuk, a nagy Houdonnak is szinte mellékvágányon, a hivatalos körök által alig észrevéve kellett élete nagy részében működnie. Csak ennek az összképnek a jelzése után lehet értékelni azt a nagy fordulatot, amelyet Canova fellépése jelentett. Újat hozott, és még is ismerőst, különösen kimagasló szobrászi megmunkálást, miközben ott egyáltalán nem ez a vonzó és érzékletes kivitel érdekelte elsősorban. Alakjai a mitológia ismert és látszólag különösebb formálási problémát nem okozó alakjai. Nyugalmuk és egyensúlyuk, kecsességük és fiatalságuk, másutt meg mindent elsöpörni látszó szenvedélyességük és testi erejük olyan szobrászi világot tárt fel az új idők szellemében, amilyenre a társadalom már régen várt. És mindezen túl nagyon megnyerő, kedves és kellemes természetű ember volt, alkalmazkodó és mégis egyéni, művelt és mégis szerény: minden együtt volt tehát, hogy a szobrászat fejedelmévé váljék.
Korai - még Velencében töltött - éveiben művei a mintázás lassan kibontakozó biztossága mellett sajátos erőteljes realizmus ébredését mutatják, ami különösen az ekkor még ritka arcképeit teszi vonzóvá (Ranier dózse). De már a Daedalus és Ikarus-csoport a csoportfűzés új kérdésfelvetésével, egyensúly és labilitás, szabadság és kötöttség kettősségével egy új és nagy tehetség kibontakozását jelzi. 1779-ben Rómába megy, és Gavin Hamiltonnak, a kor egyik legfontosabb ízlésirányító személyiségének rábeszélésére itt telepszik meg, noha a barokk szobrászat emlékei egyelőre jobban vonzzák, mint az antik Róma. Néhány rövidebb utazástól eltekintve egész életét Rómában töltötte, ahol letelepedése után rövid idővel elkészíti a Theseus és Minotaurus csoportját. Nyugalom és erőteljesség, a szörnyön ülő hős nemes testalkatának és a barbárnak feltüntetett legyőzött szörny mintázásának szembeállítása itt még kissé vaskosan jelzik azt a feszültséget, amelynek kifejezésére, egyre finomabb eszközökkel, szobrászata mindig képes volt. Canova vázlatai tanúsága szerint gyors és friss megfigyeléseit rögzíti, a római élet köznapi eseményei, általában az élet változatossága és frissessége érdeklik. Mégis a Theseus-csoport jelzi az első nagy sikert; bevezetése volt a majd kétszáz befejezett és számos vázlatban ránk maradt művet számláló nagy munkásságnak. A legmagasabb hivatalos elismerés sem késik sokáig: megbízást kap IV. Kelemen pápa síremlékének elkészítésére (befejezés 1787), majd ezt követően XIII. Kelemen pápáéra (befejezés 1792). A barokk hagyományokat megőrző fali síremléktípus új fogalmazásban jelenik meg előttünk, nemcsak nyugodtabb felépítését, tompítottabb hangvételét és hangsúlyozott szimmetriáját tekintve, hanem ikonográfiai értelemben is. Különösen XIII. Kelemen pápa (S. Pietro) vált emlékezetessé. Nemcsak a legfelül térdelő imádkozó pápa fennkölt és mégis élethű, elevenként ható alakja miatt - amely a XIX. század szobrászatának visszatérő motívuma lesz -, hanem főleg a Halál géniuszának ábrázolása révén, amely a lírai belenyugvás és az eszményi szépségű ruhátlan testnek a kettősségével új és találó jelképet formál.
Foglalkoztatja a csoportfűzés kérdései is, erre bizonyíték az "Ámor és Psyché" csoportja.
Canova magától értetődően természetes, egyéni művészete nem találhatott magas szintű követőkre, noha hatása alól jóformán senki sem vonhatta ki magát. Jelentőségéhez az is hozzátartozik, hogy ez a hatás sem térben, sem időben nem volt szigorúan körülhatárolható. Mindenütt dolgozott, kora legjobb szellemi képviselőivel volt baráti kapcsolatban, elérte, hogy még életében az új művészeti felfogás fontos képviselői, mint Fernow vagy Quatremére de Quincy írnak róla, mégsem találunk közvetlen tanítványokat, igazi követőket körében. Egész Európában jóformán nincs szobrász, akit művészi jelentőség és alkotóképesség tekintetében vele egy szintre lehetne helyezni.

 

Skandinávia: Thorvaldsen

Csaknem nemzedéknyi távolság választja el Canovától a kor másik ünnepelt szobrászát, a dán Bertel Thorvdldsent (1777-1844), akivel általában együtt szokták emlegetni, mert a dán mester is mindvégig a klasszikus mintaképek követését tűzte célul maga elé, és nagyjában egyenletes menetű és minőségű művészetével ezt az eszmét szolgálta, némileg megkésve. Koppenhágai tanulmányai után akadémiai díjat nyer, és 1797-ben Rómába megy, hogy itt töltse élete nagy részét. Canova vonzó kecsességével ellentétben Thorvaldsen alakjait valami oldatlan merevség és hűvösség jellemzi, ami legjobb műveiben, még arcképeiben is, elnyomja az egyébként nemes mintázást és alakfelépítést. Kiegyensúlyozatlan temperamentuma - amelytől a magyar Ferenczy István is szenvedett a műhelyében töltött fontos tanulóévei alatt - nem csorbította hírnevét, nem fékezte alkotói lendületét és szorgalmát, azt a törekvését, hogy Canovához hasonlóan ő is Európa szobrászává váljék. Ez alapjában sikerült is neki, ha ma kevésbé értjük is, mi ragadta meg benne annyira kortársait. Az aeginai oromzattöredékek megtalálásának kora ez, azé az ízlésváltásé, amely Praxitelész hellenizmusa helyett az archaikus klasszika felé tereli a figyelmet. A darabosság és kötöttség, a világos körvonalak és egyszerű kompozíciók válnak mintaképpé, a fő követelmény a legnagyobb külső és belső fegyelem. Érzékletesség és pajkosság idegenek ettől a felfogástól, a XVIII. század e hagyományaira mintegy rácsapódik a sírfedél. Thorvaldsen Rómában német művészek, Carstens és Koch baráti köréhez tartozik, a komorság és monumentalitás iránti igény talán Carstens emberfeletti arányainak és feszültségének hatására erősödik benne. Korai főműve, a "Jason" szobra e körből is kap ihletést.
Kétségtelen, hogy Thorvaldsen azt a monumentalitást és józan fegyelmet nyújtotta, amelyre a kor vágyott. Napóleon római látogatása tiszteletére készített, Nagy Sándor babiloni diadalmenetét ábrázoló 35 méter hosszú reliefjével már ezt a felfogást képviseli. A klasszika legjobb hagyományai uralkodnak itt, anélkül hogy igazán életteli és megkapó lenne az alkotás. E monumentális törekvéseinek záróköve "VII. Pius pápa síremléke" (1823, Róma, S. Pietro), e síremléktípus késői példája, amelyet méltóságteljes nyugalma, biztos felépítése és síkszerű szerkezete a kor szobrászi elveinek monumentális példájává avat. Ezek az elvek jellemzik legismertebb kompozícióját, amely "Sast itató Ganümédész"-t ábrázolja: világos kontúrhatás, hangsúlyozottan egyetlen főnézetre felépített kompozíció, keskeny térsávon lejátszódó jelenet. A vonalszépségnek ez az antikos értelmezése jellemzi vallásos tárgyú műveit is, amelyek jórészt az általa adományozott koppenhágai Thorvaldsen-múzeumban kerültek felállításra.

Canovának Itáliában jó néhány követője akadt. Pl.: Lorenzo Bartolini/1777-1850/ (Zamoyska hercegnő síremléke); Pompeo Marchesi/1789-1855/; Pietro Tenerani/1798-1869/ (VIII. Pius síremléke).

 

Anglia

Új és termékenyítő indulást jelentett a szobrászat azokban az országokban, amelyek nem rendelkeztek erős és immár terhessé váló hagyományokkal, helyesebben azok, amelyeknek igazi nemzeti arculatú szobrászata még nem kapcsolódott be az európai fejlődés áramába. Ide tartozik mindenekelőtt Anglia, amelynek arckép- és síremlékszobrászata virágzó volt ugyan, de nem tudott olyan alkotásokat felmutatni, amelyek a festészettel vetekedhettek volna. Miként e kor művészetének és műveltségének valamennyi képviselőjét, az angliai szobrászokat is itáliai tanulmányútra, főleg római tartózkodásra készteti az általános ízlésigény, és ennek a tartózkodásnak eredményei jelentős változás formájában műveikben is felismerhetők.

A jelentékeny szobrászok sora:

Thomas Bankset/1735-1805/, aki 1772-ben kerül Rómába, Füsslivel és Sergellel köt barátságot, és így belekerül a sajátos olasz-angol ízlésáramlatba, amely sokáig hatott az angol művészetre. Banks azonban hiába fordult angol megbízókhoz, sőt végül a nagy művészetbarát Katalin cárnőhöz, kevés meghallgatásra talált, noha a cárnő megvásárolta "Cupidó"-t ábrázoló szobrát, egyik legjellegzetesebb alkotását. Sajnos a művész hányatott sorsa miatt legtöbb műve elpusztult, csak halálakor ismerik el mint az angol klasszicizmus első fontos képviselőjét. Flaxman jelentős emlékbeszédet tartott felette a Royal Academyben, és Reynolds is nyíltan dicsérte.
Banks néhány fennmaradt, főleg az antik történelem vagy irodalom hőseit ábrázoló bozzettójánál értékesebbnek tűnik néhány arcképe. Elsősorban "Warren Hastings"-é (1791), melyen a mellkép feszes mintázása és öntudatos tartása a hősként ábrázolt modell karakterisztikus jegyeit hordozza.

Banks kortársa Josef Nolekens (1737-1828) 1760-70 között restaurátorként él Rómában, majd visszatér Londonba, és csakhamar az akadémiai szobrászok vezető egyénisége. Életteli közelséggel, szinte személyes élénkséggel ruházza fel szobrait, amelyek sorából különösen az arcképek emelkednek ki. Közülük "Mrs. Pelham" 1776-ban készített mellképét említjük, amely lágy mintázásával, méltóságteljes arckifejezésével, jó arányú szoborépítésével Houdon és Canova erényeit egyesíti.

Nem volt és nem is lehetett igazi szobrászi hagyománya az Amerikai Egyesült Államoknak, ahol a szobrászat lehetőségei, sőt a szobrászat igénye is csak a XVIII. század utolsó évtizedeiben bekövetkezett nagyarányú fejlődéssel alakulhatott ki. Nem meglepő ezért, ha az első jelentős feladathoz, Washington emlékszobrának elkészítéséhez, a nagy francia szobrászt, Houdont hívták meg. A helyi mesterek jó szobrászi érzékre valló alkotásai inkább a faszobrászat terén mutatkoznak meg, a természet-megfigyelésnek és a klasszikus fegyelemnek azt az ötvözetét hozva létre, amely általában megfelelt a kor igényeinek. A faszobrászat e késői gyakorlása nyilván a szobrászatnak a kézművességből való kinövésével magyarázható, ami itt jellegzetes tünet volt. A faszobrok közül vonzó életteliségével és szinte naiv formáival "Benjamin Franklin mellszobra" érdemel említést, melyet William Rush (1756-1833) művének tartanak. Az első reprezentatív amerikai szobrász Horatio Greenough (1815-1852), aki még egykorú témáknál is az antik hőskultuszt követi. Példa erre a "Menekülés" című szobra, amely tulajdonképpen romantikus alkotás.

 

Németország

Jelentősebb a korszak német szobrászata, hisz itt egyszerre kellett az új igényeket hazai erőkkel kielégíteni, és egy racionálisabb reprezentáció szobrászi kifejezését kialakítani.

Az első lépést Johann Heinrich Dannecker (1758-1841) munkássága jelenti. Előbb Párizsban, majd Rómában, Canova körében tanul, majd hazatérve stuttgarti akadémiai tanár lesz. Főleg mitológiai tárgyú szobrokat, olykor csoportokat készít ("Ariadne a párducon" vált a legismertebbé), de számos méltóságteljes arcképet is alkot. Ezek sorából Schillere emelkedik ki egyszerűsített formáival, de érzékeny mintázásával. Heinrich Dannecker főként a porcelánszobrászatra hatott.

Nálánál sokkal jelentősebb - főleg a monumentális szobrászat szempontjából - Johann Gottfried Schadow (1764-1850), aki pályáját rézmetszőként kezdte. A nyolcvanas években Rómában tartózkodott, hogy az antik szobrászatot tanulmányozza. Canovával jó viszonyba került, és a nagy művész kétségtelenül hatott is rá, de Schadow lényegesen családiasabb-polgáribb felfogást képviselt, mint az olasz mester. Itáliai tanulmányai után, 1787-ben Berlinbe kerül, 1815-től a Művészeti Akadémia igazgatója, és ebben a minőségben igen nagy hatással van az ébredező, új utakon járó klasszicista szobrászatra. Megőrzött valamit az előző kor életteli hagyományából, ami főleg emlékszobrain (Nagy Frigyes stettini szobra, 1793, Blücher szobra Rostockban stb.) fedezhető fel. Bennük egyúttal az új monumentális szobrászatnak az az áramlata jelentkezik, amelyre a megelevenítő erő és az élénk történelmi érzék a jellemző. Korai műve a gyermek "Erich van der Mark síremléke" (1791), ahol az életkori sajátosságokon kívül a felmagasztosított álom szépségével árasztja el a finom felépítésű síremléket, míg legkedveltebb alkotása: "Lujza és Friderika hercegnő kettős szobra" a görög ruhás nőalakok hagyományát ülteti át nőiesen bájos és vonzóan ünnepélyes hangnembe. Kecses állásuk, reliefszerű csoportfűzésük, érzékletes mintázásuk múlt és jelen egybefonódását jelzi. Csoportkompozíciókon és monumentális emlékműveken kívül mellképeket is mintázott. Hogy a szobrászat elméleti kérdései is foglalkoztatták, bizonyítja "Polyklet" címen 1824-ben megjelent tanulmánya, amely évek során több kiadást ért meg.
Schadow nagy erénye az a sajátos spontaneitás, amellyel feladataihoz közelít és mindvégig mentes attól a hűvös, észből táplálkozó klasszicizmustól, amely főleg a szobrászat terén lassanként Európa szerte uralkodóvá válik. Minden művét közvetlenség, frissesség jellemzi, ha természetesen meg is tartja a feladat által megkövetelt szokványokat. Ezért válik a fiatal Erich síremléke egészen sajátos és megkapó kompozícióvá, a két hercegnő kettős szobra pedig a friss nőiesség és vonzó testvéri együttes bájos és mégis klasszikus egyensúlyú, példájává. Fekvő női hátaktja viszont a késő barokk életteli érzékiségének szinte utolsó megnyilvánulása.

Még életében a patetikus hatásosság és nagyság követelménye annyira fokozódott, hogy minden elismerés, sőt ünneplés ellenére Schadow fokozatosan háttérbe szorul tehetséges tanítványa, Christian Daniel Rauch (1777-1857) mellett. Rauch lényegesen "hangosabb", mint mestere, jobban ért a gyors hatás felkeltéséhez és fojtott szenvedélyessége már a ' romantikus magatartás és szemlélet kezdetét jelzi. Számos arcképe mellett fő művének Nagy Frigyes berlini lovas szobra tekinthető, amely hosszú készülési ideje miatt már túlmutat korszakunkon (1839-51), túlzásaival pedig, amelyek főleg a formákkal, alakokkal zsúfolt talapzaton ötlenek szembe, azokat a veszélyeket is jelzi, amelyek irányába a reprezentatív akadémikus szobrászat haladt.

 

Ausztria

Az osztrák szobrászat e korban nem emelkedett olyan hírnévre, mint a német, nem annyira minőségben, mint inkább mennyiségben maradt el mögötte. A korszak főalakja, Franz Anton Zauner (1746-1822) a klasszicizáló késő barokkból nőtt ki; nem csupán azért, mert Donnert tekintette egyik fő mintaképének, hanem mert első munkái, a schönbrunni park kerti szobrai (az egész sorozat Ch. W. Beyer műve volt) a múlt hagyományainak folytonosságát igényelték. Még Bécsben sajátította el a megbízható szobrászati tudást és az antik formálás alapelemeit. Amikor Rómába került a festő Fügerrel egyetemben, a vezető művészek, Mengs, Canova és David tartoztak barátai közé. Hazatérése után friss természetlátása egy kissé magasztos ünnepélyességnek ad helyet, ezt természetesen a kapott feladatok is igényelték. Ezek közül kimagaslik és művészileg a legsikerültebb "II. József lovas szobra" (1795-1806) a Fischer von Erlach könyvtárépülete által szegélyezett kis téren. Nemcsak a műnek a háttéri épülettel való kapcsolatát sikerült kitűnően megoldani, hanem a nyugodt szobor és talapzatának kompozíciója is megkapó hatásosságával és nemes egyszerűségével tűnik ki. Egyike a legjobb, valóban a Marcus Aurelius-szobor ihletéből fakadt emlékműveknek. Tartózkodó formálása, fegyelmezett magatartása Zaunert alkalmassá tették monumentális építészeti szobrászat alkotására is; erre a közeli Pallavicini-Fries-palota atlaszainál nyílt alkalma. A kor igényeinek megfelelően síremlékeket is mintázott. Zauner követői, mint például a Magyarországon többször szereplő Johann Martin Fischer (1740-1820), jobban megrekednek a klasszicizáló késő barokk fokán, amit a pécsi dóm számára készített oltára (ma Somogyban) vagy az 1776-ból való gyulai Harruckern-síremlék is bizonyít.

Az osztrák szobrászat másik ágát Josef Klieher (1773-1850) képviseli gazdag munkásságával és széles körű tanítványi gárdájával. Nála a nemesen formált, érzékletes alakok, amelyek Canova kezdeményezéseként vonultak be a szobrászatba, kissé köznapivá, érzelgőssé válnak. Nemcsak Ferenczy István tanult nála Bécsben, hanem ő maga is több szobrot készített magyarországi megrendelésre, egyébként sohasem járt Magyarországon (Pannonhalma: "István király", "Ferenc császár"; Pest: Német Színház: "Apolló és a kilenc múzsa", Festetich-palota előcsarnoka stb.) Szobrainak kissé üres bájában és dagályos méltóságában már alig érződik az a nemes tisztaság és közvetlenség, amely a megelőző nemzedék legjobbjainak műveit élteti.

 

Festészet

Goya

Ebben a nehéz átmenetben a régi hagyományok megőrzését és az új forma kialakítását sokkal gyorsabban és érzékelhetőbben tudta teljesíteni a festészet. Nemcsak azért, mert olyan kimagasló egyéniségekkel rendelkezett, mint Goya vagy David, hanem főleg azért, mert a festészet nyelvén könnyebb volt tolmácsolni mindazt az új mondanivalót, kielégíteni azt az új igényt, amelyet a társadalom a művészettel szemben támasztott. Az új szerkezeti, vonalvezetési elvek kialakítására törekvő arckép és csoportkép révén egyrészt sikerült érzékeltetnie az ember új helyét a világban, másrészt kialakítva a sokféle érzést tükröző portrészerű tájat, a festészet "emberi" hangulatok tolmácsolására is vállalkozik Ugyanakkor valamiféle új ünnepélyességet is kialakít; a legjellemzőbb példa erre Mengs "Parnasszus"-a. Miközben a festészet az ember szenvedélyeit és érzelmeit egyre leplezetlenebbül bocsátja közszemlére, élni tud a művészet megrázó, sőt agitatív erejével is, amit elsősorban a két legnagyobb mester, Goya és David munkássága bizonyít.
Korszakunk legnagyobb egyénisége a festő Goya, akit alapjában nehéz bármilyen stíluskategóriába besorolni. Réginek és újnak, életörömnek és melankóliának, szépségnek és abnormitásnak olyan ötvözete tárul elénk műveiben, méghozzá a legmagasabb művészeti szinten, amelyre e korban utána is alig találunk példát. Talán az ő - korában nagyrészt spanyol határok közé bezárt művészetének köszönhető, hogy a festészet olyan fontos szerepet vitt a korszakban, hisz mellette David és Runge, Blake és Füssli, ha Goyával nem is egyforma szinten, de ugyancsak valódi rangot szereztek a festészetnek.

Francisco Goya y Lucientes (1746-1828) egyike a legösszetettebb egyéniségeknek. Magányos oromként emelkedik ki e viharos átmenetekben gazdag korszakból, szigorúan véve nem is illik rá semmiféle szokványos stíluskategória. Fontos képviselője a kor minden áramlatának, de egyiknek sem kizárólagosan. A klasszicizmus vagy a romantika éppoly kevéssé mondhat le róla, mint a mély értelemben vett igazi realizmus. A spanyol hagyományoknak, reprezentációnak és népiességnek éppannyira kifejezője, mint annak az emberközpontú új magatartásnak, amely lázong a háború borzalmai ellen, ostorozza a babona életellenes veszélyeit; de a szépség és a játék, a borzalom és az őrület egyaránt foglalkoztatja, s valamennyit bevonja a festői témák körébe. Embertípusokban, a lelkialkatok különféleségében már a XIX. század egész festészetének problémaköre jelentkezik Goyánál. Festőnek éppannyira kiemelkedő, mint grafikusnak, arcképfestőnek éppannyira kiváló, mint sokalakos, drámai feszültséggel teli alkotások teremtőjének; valóban nehéz benne egy meghatározott és ezért szükségképp körülhatárolt profilú alkotót látni. Kortársa Davidnak és Goethének, Canovának és Füsslinek, de feltehetően semmiféle érintkezésben nem állt velük, egymásról mit sem tudtak. Madrid viszont az 1700-as évek második felében Tiepolo és Mengs révén a monumentális festészet egyik utolsó fellegvára.
Kalandos életútja itáliai tanulmányúttal és gobelin manufaktúrákkal indul az 1780-as évek derekáig. 1781-ben végleg Madridba költözik, 1786-ban királyi festő, majd 1799-től az udvar első festője. Ekkor rendkívül termékeny arcképfestői tevékenysége. E korszak legszebb sorozata 1790-ben indul. Önarckép sorozata a rembrandti művel rokonítható, viszont az idő haladtával egyre tragikusabbak. A népi ünnepségek festészetének egyik kedvenc témáját jelentik.
Saragossában alkotja első egyházi művét, a S. Francesco el Pilar-templom freskóit (1777-72). Egyidejűleg indul meg grafikai tevékenysége, mely igen fontos. A leghíresebb a négy nagy sorozat. De ha alszik az értelem - írja a címszöveg - felébrednek a, gonosz szellemek. Hallucinálós rémlátásai, ingadozó hangulatai ellenére Goya e sorozatban ("Caprichos") - és többi sorozatában is - oly szabadnak, mindenféle konvenciótól, kötöttségtől mentesnek mutatkozik, amire e korban alig van példa. E rémlátások és gyötrő szenvedélyesség táplálta drámák nemcsak metszetsorozataiban öltenek formát, hanem egész művészetében, mely alapvetően eltér mindattól, amit a klasszicizmus fontosnak tartott. A démoni elem olyan domináló, mint a legérettebb romantikában - és mégsem tagadhatja meg Goya a saját korát. Elég, ha e tekintetben. műveinek moralizáló, erkölcstanító voltára utalunk. Alkotásaiban az emberi életnek olyan gazdagsága tárul fel, aminővel csak e korszak legnagyobb alkotóinál, Goethénél, Mozartnál, Beethovennél találkozunk. A fantasztikum vagy a borzalom nem rémlátás, sem nem látomás, hanem az élet egyik oldala: ezért érezzük Goyát annyira mainak. Mindent az egyetemesség magaslatára tud emelni, nemcsak emberábrázolásban, hanem az események megelevenítésében is. Nem a nemzete ellen folyó, szeme előtt kibontakozó háború, szörnyűségeit, hanem általában a háború borzalmait veszi célba, és eléri, hogy művei maradéktalanul ezt az értelmezést sugallják a szemlélőnek.
Többalakos festményeit főként a történelmi és politikai témák jellemzik.
Festői erények gazdagsága, ragyogó színek jellemzik a Maya-képeit.

A vízhordó leány A vízhordó leány ("La aguadora"). 1816 előtt. Vászon, 69 X 51 cm.


A XVIII. században közel egy százados hanyatlás után az aragóniai születésű Goya emelte ismét európai színvonalra a spanyol festészetet. Első megbízatásait az udvari gobelinszövő műhelytől kapja, ahol friss, mozgalmas zsánerjeleneteket készít a kárpitok előképeihez. Később ünnepelt arcképfestő, aki főként IV. Károly és családja, valamint az udvarhoz közel álló személyiségek portréit készíti el. Budapesten a "Vízhordó leány" és párdarabja, "A köszörűs" működésének utolsó szakaszából való. Nagyvonalú, pasztózus ecsetkezelés, újszerű, realista látásmód jellemzi őket. Goya ifjabb korában is gyakran ábrázolt egyszerű embereket mindennapi tevékenységeik közepette. Korai vízhordó nőit, akiket egy gobelinsorozat számára 1787-88 körül festett, még rokokó bájjal és könnyedséggel jellemezte, a budapesti kisméretű vásznak azonban már a modern festői szemlélet, az impresszionizmus előkészítői.

 

Németország

A klasszicista festészet példaképként tisztelt, a kor ízlésáramlatait irányító alakja Anton Raphael Mengs (1728-1779) volt. Mengs Csehországból származott, és Európa valamennyi udvarának dolgozott, miután megjárta Itáliát. Sokáig Rómában élt, ahol megismerkedett Winckelmann-nal. Módszere, amelyben egyébként minden klasszicista festővel osztozott, nem is lehetett volna balszerencsésebb : a festészetben reprodukálta az antik szobormintákat és előírásokat. Minthogy az ókorból nem maradtak fenn képek és nagyon kevés antik freskót ismertek, nem tehetett egyebet, mint hogy szobrokat utánozta.
Példaként említhető még Johann Joseph Zoffany (17333-1810), aki mitológikus képeket festett; Heinrich Fridrich Füger (1715-1818), aki kissé régiesnek ható módon festett; Asmus Jakob Cartens (1754-1798),aki egy akadémia ellenes irány kialakításán dolgozott; és Peter Cornelius (1783-1867), aki a század második harmadának nagy vezéregyénisége volt.

 

Franciaország és Anglia

Franciaországban a klasszicizmus első jelentős festőegyénisége Jacques Louis David (1748-1825), aki később Napóleon kedvelt festője lett. Az Akadémián tanult, négy eredménytelen kísérlet után 1774-ben végre elnyerte azt az ösztöndíjat, amellyel Rómába utazhatott. Rómában Mengs, Winckelmann és Angelica Kauflmann köréhez csatlakozott, s ő is a klasszicizmus híve lett, az antik emlékek hatása alá került. Visszatérve Párizsba, 1784-ben kiállította a Horatiusok esküje című képét, amelyen a bátor római ifjak hazafias áldozatként életüket ajánlják fel. Sem a téma, sem a kivitelezés nem felelhetett volna meg ennél jobban a kor ízlésének. Minden részletében alkalmazkodni akart az antikvitáshoz, de az egyéni invenció sem hiányzott belőle.
Ezzel a művével David a modern történelmi festészet jogaiért harcolt, ahogyan Greuze a nemes, magasztos erkölcsi témák festészetének jogáért, Hogarth pedig az erkölcsi célzatú társadalmi szatíra létjogosultságáért.
David eredetisége a Horatiusok esküjében nem a választott témán alapul, hanem azon a drámaiságon, ahogyan ezt ki tudta fejteni. Kétségkívül van a képben bizonyos színpadiasság, de erő is, tulajdonképpen középszerű festői kvalitásai ellenére.
Később David - Marat és Robespierre barátja részt vett a forradalom eseményeiben, és a nemzetgyűlés megbízta a labdaházi eskü megörökítésével. A nemzetgyűlés tagjaként azok közé tartozott, akik megszavazták XVI. Lajos halálát, és a Konvent megbízásából megszervezte a Legfőbb Lény tiszteletére rendezett ünnepséget. Robespierre bukása után öt hosszú hónapot börtönben töltött, ez alatt tervezte meg híres képét, A szabin nőket. Napóleon hatalomra jutásakor David klasszikus olvasmányai, különösen Plutarkhosz hatása alatt a korzikai vezérben antik hőst vélt felismerni, és testestül-lelkestül csatlakozott a császárhoz, aki több kép elkészítésével is megbízta. Megrendelésre festette többek között a Napóleon koronázását. Ez a hatalmas, reprezentatív, kissé talán unalmas kompozíció néhány szép portrét is tartalmaz. Ugyancsak megrendelésre készült a Sasok című képe.
A forradalom hőseit megörökítő képei közül a Marat halála monumentális egyszerűségével, visszafogottságával, nemes pátoszával egyik legjobb műve, s kitűnően reprezentál egy egész korszakot. Igen jó portréfestő is volt, a Madame Récamier-t ábrázoló arcképe nemcsak jellemzőerejével, hanem a háttér vibráló, egyéni festés módjával is kiemelkedik művei közül. XVIII. Lajos a restauráció után megbocsátotta a nagy festő Napóleon iránti lelkesedését, és David Párizsban maradhatott. Mikor azonban Napóleon visszatért Elba szigetéről, David az elsők között írta alá a Bourbonokat Franciaország trónjától megfosztó császári rendelkezést, és így érthető, hogy Waterloo után a festő számára nem maradt más lehetőség, mint hogy Brüsszelbe emigráljon. A forradalom és Napóleon festője 1825-ben Brüszszelben halt meg.
Számos tanítványa volt, és nagy hatása volt a XVIII. század végének és a XIX. század elejének festőire, például Louis-Léopold Boillyre (1761-1845), a direktórium és a császárság festőjére. Az arcképfestőnő Elisabeth Vigée-Lebrun is a hatása alá került, róla szóltunk már a XVIII. századi festészet tárgyalásánál.
David igazi és közvetlen tanítványai azonban Gérard, Ingres és Gros voltak.

Francois Pascal Gérard (17701837) 1789-ben lépett be a mester műhelyébe. Gérard a század nagy arcképfestői közé tartozik. Több ízben megfestette Napóleont, babérkoszorúval a fején, császári palástban vagy az eylaui csatatéren. Készített portrét Mária Lujzáról is. Napóleon közvetlenül Austerlitz után a győzelem emlékére dekoratív, nagy festményt rendelt tőle.


Antoine Jean Gros (1771-1835) még tizenöt év sem volt, amikor belépett David műtermébe. A forradalom kitörésekor Itáliába ment, ott ismerte meg Bonapartét, aki ekkor Milánóból irányította ragyogó ifjúkori hadjáratait. Gros többször megfestette Napóleont, amint csapatai élén fedetlen fővel harcol ellenségével, az Arcole hídját készül elfoglalni vagy a jaffai pestiseseket látogatja meg. Napóleon annyira elégedett volt vele, hogy bevette Gros-t abba a bizottságba, amelynek a meghódított városokban ki kellett válogatnia a párizsi múzeumokba szánt művészi alkotásokat. Gros a császári kormány megbízásából később is több ízben megfestette a napóleoni eposz egy-egy jelenetét.

A festészeti klasszicizmus talán legjelentősebb képviselője Jean-Auguste-Dominique Ingres (1780-1869), szintén David tanítványa volt. Montaubanban született, és a hagyomány szerint attól a pillanattól kezdve, amikor Toulouse-ban néhány Raffaello másolatot meglátott, határozott elhivatottságot érzett; Raffaello egész életében hatott rá. Pályája során többé-kevésbé a kor tipikus útját járta be: első párizsi út, belépés David műhelyébe és római ösztöndíj, csak éppen 1801-ben a kormánynak nem volt rá pénze, hogy ösztöndíjasait Itáliába küldje. Erre 1806-ig nem kerülhetett sor. 1806-tól azonban többször, hosszabb időt töltött Rómában, majd a francia akadémia vezetőjeként élt itt 1834 és 1841 között. A festészet alapjának a rajzot tartotta. Művein sokáig, aprólékos gonddal dolgozott: A forrás a hagyomány szerint több mint negyven éven át készült.
Ingres művészetében a klasszicizmus már elválaszthatatlanul összefonódik a romantikával. A klasszicista esztétika szabályait betartva alkotott: szimmetrikus, kimért kompozíció; hideg színek, klasszikus témák jellemzik műveinek egy csoportját (Homérosz apoteózisa, Louvre, Párizs). Ugyanakkor témái - Paolo és Francesca (Musée des Beaux-Arts, Angers), Rogier megszabadítja Angelicát (Louvre, Párizs) -, középkorszeretete már romantikus. Ugyanez a kettősség él vonalkultúrájában: egyrészt folytatja a klasszicizmus szabályos, világos, nyugodt rajzát, másrészt a vonalnak új kifejezőerőt ad, szinte a színeket pótló értéket. Portréi - elsősorban a Riviére családról készült képek - tiszta, világos kompozíciók, amelyeken szigorúan követett festői elvei kifejező emberábrázolással párosulnak.
Ingres-t támadások is érték a klasszikus szabályokhoz való merev ragaszkodása miatt: a festészet szabadságát hirdető, ragyogó színekkel dolgozó fiatal romantikus festők vagy Delacroix szinte természetes módon kerültek szembe vele.

A klasszicizmus festészetének másik francia áramlatát, amely formai és tartalmi vonatkozásban egyaránt erősen visszautal a múltra, főleg a ma mind magasabbra értékelt Pierre-Paul Prudhon (1758-1823) képviseli. Valami légiesség, szinte sfumato jellemzi alapjában világosan komponált képeit, amelyek a szerkezet tekintetében a klasszicista felfogás képviselői. De akár "A Bosszú és az Igazság üldözi a Bűnt" című híres művének (1808, o.v.) allegorikus alakjait, éji homályát, számos szállal a barokkban gyökerező kifejezőerővel teli gesztusait nézzük, akár a "Psyché elrablásá"-nak fátyolos formáit, színeit, rendkívüli festő egyéniségét érezzük mögötte.

 

A klasszicizmus építészetének általános jellemzése

Építészeti feladatok

A polgári társadalom, a bonyolultabb városi élet az építészettel szemben új követelményeket támaszt. Az egyházi alkotások, bár vannak jelentős emlékei, aránylag a háttérbe szorulnak. A legfontosabb feladat az új igényeknek megfelelő lakások építése, azon belül elsősorban a soklakásos városi bérház. A lakóházak - a bérpaloták - megjelenése általában palotaszerű. A homlokzat azonban egyszerűbb, a belső megosztottabb, a helyiségek alaprajzi és magassági mérete kisebb.
A fényűző pompa helyébe a hivalkodástól mentes, szerényebb díszítés lép. Fő törekvés a lakályosság, a meghitt polgári kényelem biztosítása. Megkezdődik a városok vezetékes vízellátása és a csatornázás. A XIX. század harmincas éveitől kezd elterjedni a vezetéken szállított világítógáz használata.
A munkamegosztás differenciálódása a bonyolultabb közigazgatás, a fokozódó kulturális igény új épülettípusokat hív életre. A hagyományos középületek - a városházák, a barokk idején kifejlődő színházak s a rendeltetésnek jobban megfelelő kórházak, iskolák, egyetemek - mellett különféle közigazgatási és kormányzati épületek bíróságok, vásárcsarnokok, könyvtárak épülnek, s a korra különösképpen jellemző új típusokként megjelennek a monumentális emlékművek, a közgyűjtemények bemutatására szolgáló múzeumok s a kereskedelmi tevékenység központjai, a tőzsdék.

 

Tér- és tömegalakítás

Térszervezésben a klasszicizmus barokktól átvett megoldásokat alkalmazza: térkapcsolásnál - még az igényesebb polgári lakásokban is - az enfiladeot, reprezentatív belsőknél az axiális térsort. A részleteket, a formálásmódot változtatja meg. Egyszerűségre törekszik. Nem tűri az érzékelést bizonytalanná oldó összemosódást. A tér alakját tisztán kirajzoló, a találkozásoknál pontosan metsződő, nyugodt felületekkel dolgozik.
A tömegformát töretlen síkokkal határolt, egyszerű geometriai idomokból állítja össze. Jellegzetes tömeg-motívuma a homlokzat elé kiugratott, gyakran lépcsőzettel megemelt, háromszögű oromzattal záródó portikusz.

 

Alaktan

Az építészeti formálásban meghatározó szerepet játszanak az oszloprendek. Alakításuk többnyire a klasszikus római mintákat követi, de szívesen alkalmazzák a szigorúbb hatású görög dór oszloprendet is. A fejezeteket sokszor szabadon alakítják: előfordulnak a pálma- vagy sáslevelekkel képzett egyiptizáló oszlopfők.
A nyílások egyenes vagy félkörös záródásúak. Kialakításuk egyszerű; ablakoknál legelterjedtebb a szemöldökpárkányos keretezés.
A homlokzatok tagolása összhatásában vízszintes jellegű. Ezt hangsúlyozzák az övpárkányok s szintenként a nyílások egyenletesen kiosztott sora. A felépítés kötelezően szimmetrikus. A középtengelybe rendszerint plasztikusabb tagozással képzett rizalit vagy antikizáló portikusz kerül. Középületeknél - múzeumoknál, tőzsdéknél - gyakori a homlokzat teljes hosszán végighúzódó oszlopcsarnok.


A klasszicizmus építészetének emlékei

Az ókorhoz visszanyúló klasszicizmust az egyes országokban erősen átszínezte a társadalmi viszonyok különbségeiből fakadó sajátos igény. Az antik építészet világa a francia forradalom nemzedékének a demokrácia ésszerű rendjét, Napóleon korának a császárság fényét jelképezte. Az angolok a természetességet fedezték fel benne. A németek számára a fenséges múltról tanúskodott. A cári Oroszországot a monumentalitásával nyűgözte le. Ennek megfelelően a követésében is más-más útra tértek. A stílus területre jellemző, külön változatait alakították ki.

 

Franciaország klasszicista építészete

A francia klasszicizmus korai szakaszának nagyjelentőségű irányzata a XVI. Lajos idején kibontakozó forradalmi építészet. Fő képviselői, Étienne Louis Boullée (1729-1799) és Claude Nicolas Ledoux (1736-1806) nagyszabású, merész tervekben fogalmazták meg a jövő társadalmának építészetét. Elgondolásaik túlnyomórészt papíron maradtak, megvalósításukra a kor technikai felkészültsége többnyire nem is adott volna lehetőséget. Munkásságuk mégis számottevő, különösen a XX. század építészetére ösztönző erővel hatottak. Műveik közül a legfontosabbak Boullée híres Newton-emlék terve, Ledoux-tól pedig a részben felépült ideális város, amelyet az Arc és Senan közt fekvő sóbányák dolgozóinak tervezett.
A forradalmat követő években a francia építészet a görög dór emlékek példájára szigorú stílust alakított ki. Ez az irányzat a direktórium időszakáról elnevezett directoire: jellemző emléke a párizsi Odeon. Napóleon császársága alatt a stílus megváltozott. A demokratikus berendezkedésű görög városállamok helyett a római császárkorból vették a mintát. Az ebből kibomló ünnepélyesebb stílusirányzat a császárságról elnevezett empire.

Neves képviselői a már korábban is dolgozó Chalgrin, a Napóleon idején vezető építészekké lett Percier és Fontaine, továbbá Vignon és Brongniart.

Jean Francois Chalgrin (1739-1811) Boullée tanítványa volt s a kor általános gyakorlata szerint évekig tartózkodott ösztöndíjasként Rómában. Jelentős művei Párizsban az Odeon és az Étoile diadalív.

Charles Percier (1764-1838) és Pierre Francois Léonard Fontaine (1762-1853) együtt voltak Rómában ösztöndíjasok, s hazatérésük után majdnem egy negyed századon át, 1814-ig társakként dolgoztak. Közös műveik Párizsban a Carrousel ív, a Louvre északi szárnya és a rue de Rivoli házsora.

Pierre Vignon (1761-1828) nem volt kiemelkedő képességű mester, mégis neki köszönhető a napóleoni kor egyik legjellemzőbb épülete, a párizsi Madeleine. Külső megjelenésében a görög peripteroszok rendszerét ismétli, de római módra magas alépítményen áll, a főhomlokzat előtt vezet fel hozzá lépcső, s a stílusa is római korintuszi. Belső tere - a párizsi Pantheonra emlékeztető megoldással - kupolasoros. Eredetileg a napóleoni hadsereg dicsőségcsarnokának épült, a restauráció idején alakították át Mária-Magdolna tiszteletére szentelt templommá. Elhelyezése városképi szempontból igen jelentős: a Concorde térről induló rue Toyale tengelyét zárja le.

Alexandre Théodore Brongniart (1739-1813) legfontosabb műve a párizsi Tőzsde. A templomhoz hasonló, antik méltóságú épület a kereskedelem szentélyének benyomását kelti. A tágas belső csarnok köré elrendezett, négyszögű tömböt pódiumra állított, korintuszi stílusú oszlopfolyosó keretezte. Eredeti formája ma már csak töredékesen érvényesül, a XIX-XX. század
fordulóján kétoldalról toldalék-részekkel bővítették.

 

Anglia klasszicista építészete

Angliában a klasszicizmus az Inigo Jones által bevezetett palladiánus hagyományokon alapult. Korai szakaszának európai hírű nagy mestere Robert Adam. Az utána következő két nemzedék építészei közül John Nash és Robert Smirke munkássága emelkedik ki.

Robert Adam (1728-1792) mindenekelőtt az enteriőrművészetben volt felülmúlhatatlan. Az antik világát egyénien visszaidéző, kifinomult díszítő-stílusa a klasszicizmus mestereire Európa szerte erősen hatott. Legszebb példáinak egyike a Kenwood-i kastély könyvtárterme. Az angol kastélyok hagyományos alaprajzi elrendezését őrzi, de egyben Palladio tartós befolyásáról is tanúskodik a Keddleston Hall. A központi tömbhöz íves folyosószárnyakkal négy távolabbra helyezett sarokpavilon csatlakozik. A környezet felé kinyúló, bontott tömegforma közvetlen kapcsolatot biztosít az épület és a természet között.

John Naxh (1752-1835) a kor legtöbbet foglalkoztatott építésze. Az angol klasszicizmusban a festői érzékenységgel formáló, a romantikához közeledő felfogásmódot képviseli. Az ő tervei szerint épült ki Londonban a Regent Street és a Regent's Parkot körülfogó házsor együttese. Nash épületein a görög ókorból kölcsönzött formák minden merevség nélkül, természetes méltósággal jelennek meg.

Robert Smirke (1784-1867) a görög építészetet új életre keltő irányzat egyik vezetője. Hűvösen klasszicizáló stílusának nagyszabású, ismert emléke a londoni British Museum. A többszintes épületet a főbejárat felől monumentális, U alakban tört kuliszszahomlokzat takarja. Kétoldalon előrenyúló, jón oszlopcsarnokként kiképzett szárnyak foglalják keretbe a bejárat görög templomhoz hasonló portikuszát.

British Museum A British Museum


Németország klasszicista építészete

A német klasszicizmus két fontos központja Berlin és München. Az egyik Poroszország fővárosa; ott a vezető mester s egyben az európai klasszicizmus nagy egyénisége Karl Friedrich Schinkel. A másik a bajor királyság fővárosa; ott Leo von Klenze volt a legjelentősebb építész. Mindketten a klasszicizmus egy-egy sajátos, külön vonalát képviselik.

Leo von Klenze (1784-1864) a bajor királyság vezető építésze. Ő tervezte többek között a müncheni Régi Képtár (Alte Pinakothek) és a Szobortár (Glüptothek) görögös jellegű épületeit. Nagyszabású műve, s egyben a német romantikus klasszicizmus jellemző emléke a regensburgi Walhalla. A Napóleon fölött aratott lipcsei győzelem (1813) után épült, azzal a szándékkal, hogy a győzelmet megörökítve a német egység erejét hirdesse. A mintát hozzá az athéni Akropolisz adta. Egy dombtetőn a Parthenón rendszerét megismétlő, 8 x 17 oszlopos görög dór templom áll, melyhez a domboldalban kialakított monumentális lépcsőzet vezet.

 

Oroszország klasszicista építészete

Az orosz klasszicizmus a társadalmi viszonyok feudális jellegéből adódóan nem a polgárság, hanem elsősorban a cári udvar és a nagybirtokos nemesség igényeit elégíti ki. Nagyszabású alkotásaiban, városépítészeti együtteseiben az önkényuralmi rendszert szolgáló állam hatalma tükröződik. Legjelentősebb mesterei Voronyihin, Zaharov és az itáliai származású Rossi.

Andrej Nyikiforovics Voronyihin (1759-1814) főműve a pétervári kazanyi székesegyház. Latinkereszt formájú, öthajós keresztházas templom. Négyezete fölött tambúrra ültetett hármas kupola emelkedik. Főhomlokzatához s kétoldalról a keresztházakhoz korintuszi oszlopokkal képzett portikusz csatlakozik. A déli oldal portikusza mellől félkörívben hajló kolonnád nyúlik előre: mintaképe a római Szt. Péter tér Bernini tervezte kolonnádja volt. Az eredeti elképzelés szerint az oszlopfolyosó megismétlődött volna az északi oldalon is, de az nem került kivitelre.

Andrejan Dimitrijevics Zaharov (1761-1811) legismertebb műve a pétervári Admiralitás. Az U alaprajzú, hatalmas épület két különálló részből rakódik össze. Közöttük keskeny, U alakú udvar húzódik. Az egymással párhuzamosan futó szárnyakat csak a két végüknél kapcsolják össze diadalkapuhoz hasonló pavilonok. A hosszan elnyúló főhomlokzatot nagyoszloprenddel képzett rizalitok tagolják.
Hangsúlyos motívuma a boltíves bejárat fölött emelkedő, zömök arányú kaputorony, amelyet az orosz építészetben előszeretettel alkalmazott, lándzsa alakú hegyes sisak zár le.
Az Admiralitás városkép szempontjából Pétervár egyik legjelentősebb épülete. Kaputornya az egy pontba összetartó három sugárút - köztük a híres Nyevszkij Proszpekt - tengelyvonalainak metsződésénél áll.

Karl Ivanovics Rossi (1775-1849) az orosz klasszicizmus kimagasló egyénisége. Közismert nagy műve a pétervári Palota tér íves oldalát határoló Fővezérkar épülete. A térfal alaprajzi vonala adott volt, ahhoz igazodva alakította ki a nagyoszloprenddel tagozott, monumentális homlokzatot.
Az ő tervei szerint épült fel a kor legjelentősebb pétervári együttese, a Puskin színház, s a hozzá vezető Rossi utca. Az ünnepélyes hatású utat a színházzal egységben megkomponált - a földszinten árkádívekkel, az emeleten páros háromnegyedoszlopokkal tagozott - kulisszahomlokzatok szegélyezik.

 

A FELHASZNÁLT IRODALOM

- feladatok -

- vissza a tematikához -