TÖRTÉNET

A tudományos pszichológia kialakulása:
hagyományok, hősök, fordulópontok

I. Bevezető

Naiv pszichológia, népi pszichológia (lelki folyamatokra stb. vonatkozó kifejezések)
Rejtett feltételezésrendszer - a viselkedés értelmezése
Természettudomány: magyarázatot találni a megfigyelhető jelenségekre, függetlenedni a külső befolyások alól (felvilágosodás kora)
A pszichológia kialakulására hatottak:

 1. filozófia (racionalista, empirista hagyományok; tudományfilozófia)
 2. természettudományok (fiziológia-élettan, elméleti biológia-evolúcióbiológia)

II. Az előtörténet

 1. Descartes és a racionalista hagyomány
  Descartes: a hittől független alapot találni a világ megismerésére, az emberi lélek megismerése, test-lélek viszony (interakcionalista dualizmus), a tudatosság személyes természete, a gondolkodás és a nyelv vizsgálata, tudásunk velünkszületett (nativizmus).
  Gondolatrendszerének bizonyos elemei a kognitivizmushoz kapcsolhatók.

 2. Az empirista hagyomány
  Locke: tabula rasa (külső tapasztalat a meghatározó)
  1. észlelés (ideák)
  2. asszociációk (az ideák összekapcsolása)
  3. absztrakció (az egyedi ideákból a közös jegyek elvonása - absztrakt fogalmak létrehozása)
  Hume: a pszichés folyamatok oksági törvények alapján működnek.
  Mill: az egyedi tapasztalatok különbözőkre formálják az embereket, a személyiség változatossága társadalmi érték (politikai filozófia), pozitivizmus.
  Az empirizmus gondolatrendszerének bizonyos elemei a behaviourizmushoz kapcsolhatók.

 3. A fiziológiai gondolkodás fejlődése
  Descartes elmélete az idegműködésről (reflex korai leírása, akaratlagos és reflexes mozgások megkülönböztetése).
  Whytt, Legallois: a reflexműködések központja a gerincvelő.
  Bell, Magendie: az alapvető anatómiai viszonyok leírása.
  Pavlov, Szokolov: a fiziológiai reflexfogalom, mint minden viselkedést magyarázó általános elv.
  Jackson: az idegrendszer eredete és szerkezete (benne az evolúciós állapotok tükröződése), kontroll és gátlás.
  Helmholtz, Fechner, Weber: az észlelés kutatása, pszichofizika.
  Gall, Broca, Wernicke: az agyi lokalizáció kutatása.

 4. A 19. század fontos fejleményei: pozitivizmus és evolúcióelmélet

  A pozitivizmus hatása a pszichológiára

  Comte: a társadalomtudományoknak át kell venniük a természettudományok módszereit, de rendszerében a pszichológiának nem talált helyet (szociológia, vagy fiziológia).
  Mill: rendszerében az asszociációk törvényeit kutató pszichológia központi szerepet kap.

  A darwini elmélet hatása a lélektanra
  Darwin: szembekerül a zsidó-keresztény felfogással, variáció, szelekció, öröklés, nézetei hatottak a fejlődéslélektanra, az összehasonlító lélektanra (az állatok vizsgálata az ember jobb megismerése érdekében), a variáció a fejlődés előfeltétele (személyiség-lélektan, pszichometria), az evolúció a jobb alkalmazkodás kialakulását segíti elő (a lelki jelenségek is az evolúció termékei).

III. A születés(ek) időszaka: a 19. század vége

 1. Miért pont a 19. század vége, és miért születések?
  A problematika, a módszer és a világkép ekkorra áll együtt a lélektan születéséhez.
 2. Wundt laboratóriuma
  Kísérleti pszichológia, néplélektan.
 3. A pszichoanalízis létrejötte
  Freud: az emberi 'lélek' felépítése, a pszichoszexuális fejlődés szakaszai, a lelki zavarok keletkezési mechanizmusai, pszichoterápiás eljárás.
  Fogalmai: tudattalan, elfojtás.
 4. William James
  A tudatosság dinamikus folyamat, a mentális folyamatok a környezethez való alkalmazkodást szolgálják.
  Érzelemelmélete: érzelmi élmény = vegetatív válaszreakciók észlelésének élménye.
 5. A megértő vagy hermeneutikus pszichológia
  Dilthey: az emberre nem mint gépezetre tekint (jelentés, történetiség, szabadság).

IV. Intézményesedés

1800-as évek vége, 1900-as évek eleje: pszichológiai tanszékek, laboratóriumok létrejötte, folyóiratok, kézikönyvek megjelenése, nagyobb kutatási területek körvonalazódása.

V. A 20. század nagy iskolái és hagyományai

 1. A pszichoanalízis
  Freud, Adler (individuálpszichológia), Jung (kollektív tudattalan, archetípusok), Anna Freud és Hartmann (egopszichológia).
 2. Az alaklélektan
  Gestalt pszichológia: központban az észlelés és gondolkodás.
  Szerveződés, egészlegesség, forma.
  Koffka, Köhler, Wertheimer, Lewin.
 3. A behaviourizmus
  Watson: központban a viselkedés magyarázata.
 4. A kognitivizmus
  Chomsky - nyelvhasználat képessége.
  Mentális reprezentációk.
 5. A megértő - hermeneutikus pszichológia
  Wittgenstein: az emberi cselekvések és az ezeket irányító szabályok az életformák kontextusaiból nem szakíthatók ki.
 6. A fenomenológiai pszichológia
  Szubjektív élmény, tapasztalat.
  Brentano, Husserl.
  Humanisztikus pszichológia: Maslow, Rogers (központban az önkiteljesítés).

VI. Napjaink pszichológiája

 1. Alapkutatások és alkalmazott pszichológiák
  Alkalmazott lélektan: klinikai psz., neveléspsz., munkalélektan, szervezetpszichológia, stb.
  Fontos, hogy a gyakorlati életben jól alkalmazható módszerrel rendelkezzenek.
  Kutatás: általános pszichológia, fejlődéslélektan, szociálpszichológia, személyiségpsz., neuropszichológia
 2. A nagy módszertani hagyományok
  a) Pozitivista lélektan (az ember is a biológiai világ része, az evolúció hozta létre) behaviourizmus, alaklélektan, kognitív pszichológia.
  b) Megértő - hermeneutikus lélektan.
  c) Fenomenológiai megközelítés.
 3. A nagy iskolák, irányzatok
 4. Határterületek
  Kognitív tudomány, megismeréstudomány (filozófia, myelvészet, kogn. psz., számítógép-tudomány, biológia).
  Pszicholingvisztika (nyelvészet, pszichológia).
  Szociobiológia (genetika, evolúciós elméletek, pszichológia).
  Pszichoneuroimmunológia (pszichés- és idegrendszeri mechanizmusok valamint az immunrendszer viszonya).