A SZEMÉLYISÉG ÉRTELMEZÉSEI

I. Bevezető

Mivel foglalkozik a személyiségszichológia? Milyen elméletek kapcsolhatók a személyiséglélektanhoz? Definiáld röviden a személyiséget!

 1. A személyiség mint rendszer
  Mi a különbség a személyiség nyílt, illetve zárt rendszerként való felfogásában? Mondj kutatókat mindkét rendszer mellé! Mik a személyiség, mint rendszer jellemzői?
 2. A személyiség alkotóelemei
  Mik a személyiség alkotóelemei a vonáselméletek /Maslow/Freud/Kelley szerint? Mit tudsz a test-alkati tipológiákról? Mik ezeknek a tipológiáknak a buktatói? Mutasd be Lewin/Angyal/az interakcionisták nézeteit a személyiségről! Mit nevezünk temperamentumnak? Milyen veleszületett diszpozícióink vannak Buss és Plomin szerint?
 3. A személyiség determináltsága, stabilitása (konzisztenciája) és szabadsága
  Mit értünk a személyiség determináltságán? Milyen vélekedések vannak a személyiség konzisztenciájáról az egyes nézőpontok tükrében? Mi az a reciprok determináció? Mutasd be a reaktív/evokatív/proaktív interakciót! Miként gondolkodhatunk a személyiség szabadságáról?

II. A személyiség szerkezete

 1. A személyiség szerkezete Freud szerint
  Mutasd be Freud topológiai modelljét! Hogyan fejlődött ez tovább strukturális modellé?
 2. A személyiség szerkezete Jung szerint
  Milyen tartományai vannak a személyiségnek Jung szerint? Soroj fel ősképeket!
 3. A személyiség szerkezete a vonáselméletek szerint
  Sorolj fel ide tartozó kutatókat és azt, hány fő személyiségfaktort azonosítottak! Mutasd be Wiggins modelljét!

III. A vonáselméletek története

Mi a különbség a nomotetikus és az idiografikus megközelítés szerint?

 1. Adatgyűjtés és adatrendezés a vonáskutatásban: taxonómiai kutatások
  Mit nevezünk vonásoknak? Mutasd be a taxonómiai kutatások lépéseit! Kik foglalkoztak ilyen kutatásokkal? Sorold fel és mutasd be a Big Five faktorait! Miért maradt pont 5 tulajdonság? Mi adja e nézetek szerint a személyiség egyediségét? Mi a személyiségprofil? Milyen viszonyban vannak a vonások egymással?
 2. Eysenck személyiségszerkezeti modellje
  Mit kutatott Eysenck? Milyen biológiai rendszerek működésével magyarázta elméletét?
 3. Gray személyiségszerkezeti modellje
  Mik voltak az alapdimenzók Gray szerint és mik az ezeket meghatározó idegrendszeri struktúrák?
 4. Zuckermann szűk tartományú személyiségmodellje
  Milyen új dimenzió fűződik Zuckermann nevéhez? Összegezd a vonáselméletekről és a típustanokról megtudtak lényegét!
 5. A személyiség mint kognitív énrendszer
  Mi a személyiség a kognitív felfogás szerint? Milyen én-eket tartott nyilván James/Neisser/Greenwald és Becker? Mit nevezünk Selfnek ebben az értelemben? Mutasd be a kutatók által legjelentősebbnek vélt én-alkotóelemeket! Ki mérte először ezeket az összetevőket és milyen módszert alkalmazott? Ismertesd Greenwald és Pratkains elméletét az én-összetevőkről!
  1. Diffúz én
  2. Nyilvános én
  3. Személyes én
  4. Kollektív én
  5. A Mischel-féle kognitív-szociális tanulási változók
 6. A személyiség működése
  Honnan származik Freud szerint a személyiség működéséhez szükséges energia?

IV. Sigmund Freud pszichoanalitikus elmélete

Mi a szabad asszociáció módszere? Mit mond az elfojtás elmélet a lelki betegségek kialakulásáról? Milyennek látta a tudatos és a tudattalan viszonyát Freud? Milyen elvek vezérlik őket, mit nevezünk tudatelőttesnek? Mi az elsődleges és másodlagos folyamat? Miért jöhetnek létre az elhárító mechanizmusok és mi a céljuk? Mutasd be a strukturális modellt! Hogyan kerülhet a képbe az Ödipusz komplexus? Milyen ösztönöket feltételez Freud? Milyen szakaszai vannak az ember ösztönfejlődésének? Ismertesd ezeket az állomásokat! Hogyan hozhatók ezekkel összefüggésbe a kóros lelki működések? Milyen módosult változatai vannak a pszichoanalízisnek?

V. C. G. Jung személyiségelmélete

Miben különböztek nézetei Freudétól (libidó, tudattalan felbontása)? Mik az archetípusok? Milyen lehet a tudat általános beállítódása Jung szerint? Mik a tudat funkciói? Hogyan magyarázhatjuk ezek ismeretében az emberek közti vonzódásokat és ellentéteket? Mi Jung szerint a lelki működés lényege és célja? Mik a hajtóerői? Mi a fejlődés lényege szerinte? Hogyan valósíthajuk meg önmagunkat? Mi az életközépi válság? Miről szól a szinkronicitás elmélete?

VI. Carl Rogers személyiségelmélete

Milyen terápiás tanácsadó módszer(ek) fűződnek Rogers nevéhez? Milyen irányzathoz sorolnád őt és miért? Mutasd be személyiségelméletét az alábbi kulcsfogalmak ismertetésével: fenomenális mező, organizmikus értékelő folyamatok, feltétel nélküli elfogadás, önmegvalósítás szükséglete, differenciálódás, integráció, teljességgel működő ember, pozitív értékelés szükséglete, önelfogadás szükséglete, pozitív énkép illúziója! Mi a nondirektív terápiás technika lényege? Milyen képességek birtokában kell legyen a terapeuta és miért? Mi Rogers szerint a teljességgel működés feltétele?

VII. A személyiség működésére vonatkozó kutatások a kognitív személyiségelméletekben

 1. Személyiségműködés a kognitív énelméletek szerint
  Miket tartanak az ide tartozó elméletek a személyiség alkotóelemeinek? Mitől függ, hogy a személy reagálása patológiás, vagy egészséges irányba mutató lesz?
 2. Csikszentmihályi személyiségműködési modellje
  Hogy nevezi a tökéletes élmény állapotát és hogyan definiálnád ezt? Mikor jöhet létre? Mikor szorongunk, vagy unatkozunk helyette?
 3. A működtető erővel és a működés dinamikájával kapcsolatos nézetek
  Milyen elméleteket különböztet meg Kelly és mi ezeknek a lényege? Ismertesd White motivációs elméletét! Mit nevezünk effektancia, illetve kompetencia motivációnak?
 4. A személyiségműködés "önszabályozási" modellje
  Milyen belső séma válhat a viselkedés iránymutatójává? Mikor van szükség fokozott tudatosságra? Mit nevezünk viselkedésprogramoknak? Mutasd be Powers elképzelését vislekedésszabályozásunk felépítéséről (program, elv, rendszerfogalom, visszacsatolásos kapcsolat)!

VIII. A személyiségműködés zavarai

 1. Az integráció fönntartása valamely funkció inadekvát túlműködtetése árán is
  Hogyan kapcsolódik Freud fixáció fogalma ehhez a címhez? Mutasd be a kognitív konzervatizmus jelenségét! Ismertesd részletesen Taylor énképekkel kapcsolatos torzításait! Mi a haladás illúziója? Hogyan jellemezhetők az emberek Phares szerint a kontrollra vonatkozó vélekedéseik tükrében? Hogyan kapcsolható ide a tanult tehetetlenség fogalma?
 2. Dezintegráció: a személyiség egységének megbomlása
  Mikor beszélhetünk disszociációról? Minek a zavarának tulajdonították ezeket a problémákat a pszichoanalitikusok, illetve Jung és a humanisztikusok? Mutasd be Haan nézeteid és ismertesd, mikor beszélünk és kikre jellemző a megküzdés, az elhárító mechanizmusok használata és a fragmentáció!
 3. A megküzdés jelensége
  Hogyan definiálnád a stressz fogalmát interakcionista keretek közt? Milyen típusú megküzdési stratégiákat különít el Lazarus? Mikor tekinthető az emóciófókuszú coping valódi megküzdésnek? Milyen személyiségtényezőket sorol Oláh a pszichés immunrendszer részei közé?

IX. A személyiség fejlődése

Hogyan segíti a kultúra és a társadalom a személyiségfejlődés nagy fordulópontjainak gördülékenyebb lezajlását?

 1. Freud és az énanalitikusok fejlődéskoncepciója
  Mutasd be a strukturális modellt és a libidófejlődési szakaszokat! Meddig tart szerintük a személyiség fejlődése? Hogyan gondolkodott ezekről a kérdésekről Hartmann?
 2. A tárgykapcsolati elméletek fejlődésmodellje
  Ismertesd a Kohut szerint fontos kritikus fejlődési szakaszokat! Ismertesd a következő fogalmak lényegét: selftárgy, selmagok, grandiózus self, idealizáló self, ikerkereső self! Mutasd be Mahler elméletének lépcsőit a pszichológiai én születéséről (szeparációs-individuációs folyamat, autisztikus fázis, szimbiotikus fázis, differenciáció és a testkép kialakulása, kikelés, gyakorlás, tankolás, újraközeledés, az individualitás konszolidációja)!
 3. Az egész életre kiterjedő fejlődésről szóló elméletek
 4. Erikson modellje a pszichoszociális fejlődésről
  Miként vélekedik Erikson személyiségünk összetevőiről? Mi a normatív krízis? Hol jelölte ki Erikson a fejlődési stádiumokat? Melyik szakasz kiemelkedő jelentőségű szerinte és miért? Mutasd be a 8 szakasz legfőbb jellemzőit! Mit nevezünk moratóriumnak?
 5. Maslow fejlődésmodellje
  Milyen alapvető emberi szükségleteket ismert fel Maslow és milyen kapcsolat van köztük? Mik a deficit- és hiányszükségletek és mi a feladatuk? Mi a növekedési- vagy létszükséglet? Mit tart Maslow a legfontosabbnak az egészséges személyiségfejlődés szempontjából és miért? Mi a két kritikus pontja a személyiségfejlődésnek?
 6. Wilber fejlődésmodellje
  Mi alapján alkotta meg Wilber a tudatfejlődési spektrummodellt? Mutasd be a modell fejlődési szintjeit! Mi okozhat problémát e megközelítés szerint?