Feladatok

Mennyiségi összehasonlítás

A = a nagyobb, mint b
B = b nagyobb, mint a
C = a és b egyforma, vagy megközelítően azonos

 1. a) Az Amazonas vízgyűjtőterülete
  b) A Paraná-Paraguay folyók vízgyűjtőterülete

 2. a) A művelt földterület aránya Latin-Amerikában
  b) A művelt földterület aránya Indiában

 3. a) Kolumbia kávétermelése
  b) Venezuela kávétermelése

 4. a) Mexikó cukornádtermelése
  b) Brazília cukornádtermelése

 5. a) A földbirtok-koncentráció Latin-Amerikában
  b) A földbirtok-koncentráció az USA-ban

 6. a) A Panama-csatorna hossza
  b) A Szuezi-csatorna hossza

 7. a) Latin-Amerika exportjában a feldolgozott termékek aránya
  b) Latin-Amerika exportjában a mezőgazdasági termékek és ásványkincsek aránya

 8. a) Angolszász-Amerika népessége
  b) Latin-Amerika népessége

Többszörös választás

Ha a, b, c igaz: A
Ha a, c igaz: B
Ha b, d igaz: C
Ha csak d igaz: D
Ha mind igaz: E
Ha egyik sem igaz: F

 1. A Csendes-óceán mossa partjait

  a. Argentína
  b. Kolumbia
  c. Bolívia
  d. Mexikó

 2. Az Atlanti-óceán mossa partjait

  a. Venezuela
  b. Argentína
  c. Nicaragua
  d. Salvador

 3. Nincs tengerpartja

  a. Bolívia
  b. Ecuador
  c. Paraguay
  d. Uruguay

 4. A villamos áram termelésének több mint 4/5-ét vízerőművek szolgáltatják

  a. Mexikó
  b. Argentína
  c. Kolumbia
  d. Brazília

 5. Területén gazdag vasérckészletek vannak, nagy vasércexportáló ország

  a. Mexikó
  b. Brazília
  c. Argentína
  d. Venezuela


 6. Feltöltött síkság.

  a. Orinoco-alföld
  b. Amazonas-medence
  c. Paraná-alföld
  d. Mexikói-fennsík

 7. Igen nagy mangánérc-telepekkel rendelkezik.

  a. Mexikó
  b. Jamaica
  c. Brazília
  d. Venezuela

 8. Jelentős bauxitkészletei vannak

  a. Jamaica
  b. Suriname
  c. Brazília
  d. Peru

 9. Kőolaját elsősorban az USA-ba exportálja

  a. Brazília
  b. Mexikó
  c. Kolumbia
  d. Venezuela

Négyféle asszociáció

A nagybetűvel jelzett fogalmak és a számokkal jelzett állítások között kapcsolat van. Egy állításhoz csak egy nagybetűvel jelzett fogalom rendelhető!

A = India
B = Brazília
C = Mindkettőre vonatkozik.
D = Egyikre sem vonatkozik.

 1. Kontinensének legnépesebb állama.

 2. Cukornádtermelése világviszonylatban is kiemelkedő.

 3. Vezető iparága a gyapot- és a jutafeldolgozás.

 4. Vasércbányászata és vasércexportja számottevő.

 5. Spanyol gyarmatból vált független állammá.

 6. Nem a főváros az ország legnépesebb városa.

 7. Lakosságának nagyobb része a tengerpart közeli sávban összpontosul.

 8. Népsűrűsége nagy, még Kínáét is felülmúlja.

Relációanalízis

A= igaz, igaz, van összefüggés
B= igaz, igaz, nincs összefüggés
C= igaz, hamis
D= hamis, igaz
E= hamis, hamis

 1. Latin-Amerikában igen erős a faji megkülönböztetés, mert területén az emberfajták keveredése nagyfokú.

 2. Argentína nagyarányú hús- és bőrexportot bonyolít le, mert lakosságához viszonyítva igen jelentős a szarvasmarha- és juhállománya.

 3. Latin-Amerika alumíniumkohászata világviszonylatban is jelentős, mert Guyanát, Suriname-ot és Jamaicát a világ legnagyobb bauxittermelői között tartják nyilván.

 4. Peru napjainkban a Föld legnagyobb halászországa, mert Dél-Amerika keleti partjai előtt a hideg Humboldt-tengeráramlás miatt sok a hal.

 5. Dél-Amerika szavannái a belterjes tejelő szarvasmarha-tenyésztés bázisai, mert e területeken az állatok takarmányozására sokhelyütt lucernát is vetnek.

 6. A latin-amerikai országok integrációs törekvései aránylag kevés eredményt hoztak, mert hasonló termékekkel vetélytársakként jelentkeznek a világpiacon.

 7. Peru halászata a világranglistán előkelő helyet foglal el, mert a partjai előtt áramló Humboldt hideg tengeráramlás kedvező feltételeket biztosít a halászathoz.

 8. Brazília fővárosát Săo-Paulóból Brasiliába helyezték át, mert elő akarták mozdítani a belső területek fejlesztését.

 9. Latin-Amerika a világ bauxitbányászatának 2/3-át adja, mert Chile, Argentína, Bolívia és Peru a világ legnagyobb bauxittermelői.

 10. Brazília vasérclelőhelyekben gazdag, mert az ország területén nincs ősmasszívum.

 11. Latin-Amerika tierra fria magassági övében kávét, cukornádat, banánt termesztenek, mert 1000 és 2000 méter között a hőmérsékleti és csapadékviszonyok a meleg mérsékelt övnek felelnek meg.

 12. A latin-amerikai országok kivitelét a mezőgazdasági termékek mellett az ásványi nyersanyagok túlsúlya jellemzi, mert a bányászat nagyrészt amerikai monopóliumok kezében van.

 13. Brazília a Föld egyik legnagyobb cukornádtermesztője, mert a melléktermékekből rumot és üzemanyagot is készítenek.

Igazságkeresés

39.Karikázza be azon állítások betűjelét, amelyeket igaznak tart!

 1. Latin-Amerika Dél-Amerikát, az Antillák szigetvilágát, a közép-amerikai földhidat és Mexikót foglalja magában.

 2. Latin-Amerika területe és lakossága több mint kétszerese Európáénak.

 3. A legnagyobb területű, és népességű latin-amerikai országban, Brazíliában ma is az egykori gyarmattartók nyelve az államnyelv.

 4. Közép-Amerikában és az Andok államaiban az indián őslakosságnak csak jelentéktelen töredékei maradtak fenn.

 5. Brazília és a Karib-térség lakosságának egy része a cukornád ültetvényekre behurcolt afrikai rabszolgák leszármazottja.

 6. A lakosság főként a tengerpartok közelében és a hegyvidékek fennsíkok kellemes éghajlatú régióiban összpontosul.

 7. Az Andokban találhatók a világ legmagasabb fekvésű állandó települései; csaknem 5000 méterrel vannak a tengerszint felett.

 8. Latin-Amerika területének alig 1/5-e áll szántóföldi művelés alatt.

 9. A Föld valamennyi térsége közül Latin-Amerikában a legerősebb a földbirtokok koncentrációja.

 10. Az új transz-amazóniai országút környékén az irtásföldeken számos nagy szarvas-marhatenyésztő telep és kaucsukfa-ültetvény létesült.

 11. 1980-ban a brazil államigazgatás székhelyét Rio de Janeiróból az újonnan alapított Brazíliába helyezték át.

 12. Latin-Amerika bővelkedik ásványkincsekben, a kitermelés azonban nagyrészt nyugat-európai és japán monopóliumok kezében van.

 13. Chile, Peru és Bolívia ónérc-bányászata világgazdasági szempontból is számottevő.

 14. Az Amazonas egyik mellékfolyóján, a Paranán épült a világ legnagyobb vízerőműve (Itaipu).

 15. Az Amerikai Egyesült Államok tőkekivitele Kanadán és Nyugat-Európán kívül elsősorban Latin-Amerikába irányul.

 16. A latin-amerikai ültetvényes gazdálkodás egyik vezető növényét, a kávét főleg a hegységek legalacsonyabb lejtőinek övezetében termesztik.

 17. A bőségesen rendelkezésre álló, olcsó munkaerő nem ösztönöz a korszerű agrotechnika alkalmazására, ezért a nagybirtokok gazdálkodása alacsony színvonalú.

 18. A halfogás világranglistáján a Humboldt-tengeráramlás kedvező feltételeit kihasználó Peru áll az első helyen.

 19. A latin-amerikai országok többnyire hasonló termékekkel, vetélytársakként jelentkeznek a világpiacon, és egymással csak csekély forgalmat bonyolítanak le.

 20. Latin-Amerika lakóinak csaknem 9/10-e spanyol nyelvű.

40. Tanulmányozza az alábbi térképvázlatot, majd válaszoljon az alábbi kérdésekre!

Nevezze meg a kisbetűkkel jelölt négy folyót és a nagybetűkkel jelölt tájakat!
a:…………………
b:………………...
c:…………………
d:…………………
A:………………..félsziget
B:………………..öböl
C:………………..félsziget
D:………………..szigetek
E: A nevezetes szélességi kör neve és fokszáma:…………………….

Nevezze meg a római számmal jelölt országokat! A megnevezett országok neve után írja le a rájuk vonatkozó alábbi, nagybetűkkel jelölt állítások betűjelét!

I:
II:
III:
IV:
V:
VI:
VII:
VIII:
IX:
X:

A: A bauxitbányászatban kiemelkedő szigetország
B: Dél-Amerika vaskohászatában vezető helyen áll
C: Tengeri halászata ezen a kontinensen az első
D: Ezüstbányászata mellett kőolajtermelése is jelentős
E: Földünk vezető bauxittermelői közé tartozó dél-amerikai ország
F: Cukornád- és dohánytermesztésben világviszonylatban is kiemelkedő szigetország
G: Brazília mellett a legnagyobb kávétermelő Dél-Amerikában
H: Külterjes szarvasmarha-tenyésztése, búza- és kukoricatermelése jelentős
I: Óntermelésben Földünk vezető országai közé tartozik
J: Dél-Amerika legnagyobb kőolajtermelője

- megoldások -

- vissza -