Összefoglalás 1.

Az összefoglalások az eddigiektől eltérően nem közölnek válaszokat. A kérdések, a feldolgozandó témák ugyanis nem kifejezetten az írásbeli felvételi vizsga anyagát, módszerét, jellegét segítenek bemutatni és begyakoroltatni, hanem önálló munkavégzést, áttekintést szorgalmaznak. Az itt sorra kerülő kérdések nem válaszolhatók meg röviden, de az előző hetek filozófiatörténeti bevezetőjének ismertetője, illetve a kijelölt olvasmányok alapján körüljárhatók és kidolgozhatók. A szóbeli felvételin ehhez hasonló kérdések előfordulhatnak.
Az első összefoglalás ennek értelmében kérdésekből áll, melyekre a második megoldásokat nem, de segítséget ad. A 31. héten tehát az itt olvasható kérdésekhez adunk útmutatókat, melyek ismeretében könnyen feldolgozhatók és továbbgondolhatók a problémák.

 1. Több, az irodalomjegyzékben szereplő filozófus értekezett a tudományokról és azok válfajairól. Soroljon föl legalább hármat közülük, és rögzítse megfigyeléseit, vajon az adott gondolkodó mely diszciplínákat emelte ki, melyekről volt rossz véleménnyel, és miért?
 2. Mennyiben különbözik a platóni ideatan és- fogalom az újkori gondolkodóknál találhatótól?
 3. Hasonlítsa össze Platón és Descartes matematikai módszerről alkotott fölfogását!
 4. Ismertesse Platón érzékeléskritikáját és hasonlítsa össze néhány újkori filozófuséval!
 5. Vesse egybe néhány újkori gondolkodó szkepticizmusát!
 6. Mi a közös és mi az eltérő Descartes és Kant módszerfölfogásában?
 7. Nevezzen meg néhány olyan gondolkodót, aki a descartes-i cogitóból (vagy annak egy sajátos változatából) indult ki (vagy ezt használta föl), s vesse össze az ő véleményüket erről az alapelvről!
 8. Hol helyezkedik el Isten Descartes és Kant rendszerében?
 9. Kitől eredezteti a főhatalmat Rousseau? Honnan ered a hatalom Hobbesnál és Locke-nál?
 10. Vesse össze Rousseau-nak és néhány kortársának az eredeti állapotról, természetjogról és társadalmi szerződésről alkotott nézeteit!
 11. Vesse egybe, mit jelent a szabadság Rousseau és Kant számára!
 12. Hasonlítsa össze Locke és Berkeley észlelésre vonatkozó elgondolásait!
 13. Mi a közös és mi eltérő Locke és Berkeley elsődleges minőségekre vonatkozó tanában?
 14. Az angolszász empiristák hogyan vélekedtek a szubsztanciáról?
 15. Ismertesse Descartes szubsztanciatanát, és keressen néhány "kontinentális" filozófust, akik új szubsztanciafogalom kidolgozásán ügyködtek!
 16. Vesse össze Hume-nak az értelem vizsgálatára és Kantnak a tiszta ész kritikájára vonatkozó programját!
 17. Nevezzen meg és hasonlítson össze néhány etikai fölfogást Descartes-tól Kantig!
 18. Ismertesse az indukció problémáját filozófiatörténeti áttekintés keretén belül!
 19. Milyen nyelvfölfogás húzódhat meg Heidegger és Carnap megközelítésében a Semmi kapcsán?
 20. Vesse össze Kant és Heidegger véleményét a metafizikáról!
 21. Hasonlítsa össze Hume és Carnap metafizika-kritikáját!
 22. Nevezzen meg néhány jelentős metafizika-kritikát a XIX. és a XX. századból!

- megoldási útmutató -