Tesztkérdések

 

 1. Fogalmazza meg, mi a különbség a gesta és a krónika között? A fennmaradt magyar források melyik csoportba tartoznak?

 2. Soroljon fel magyarországi krónikákat!

 3. Sorolja fel a hét törzs nevét!

 4. Milyen keleti és nyugati források említik a magyarok viselt dolgait?

 5. Sorolja fel a koronázási ékszereket, nevezze meg, hol található most a Szent Korona, milyen különleges szerepe volt a magyar történelem folyamán!

 6. Milyen feltételeknek kellett teljesülniük, hogy a királlyá koronázás érvényes legyen?

 7. Soroljon fel Árpád-házból származó szenteket!

 8. Ki volt Szent Gellért?

 9. Honnan való az alábbi idézet?

  "Mert amiként különb-különb tájakról és tartományokról jönnek a vendégek, úgy különb-különb nyelveket és szokást, különb-különb példát és fegyvert hoznak magukkal, s mindez az országot díszíti, az udvar fényét emeli, s a külföldieket a pöffeszkedéstől elrettenti. Mert az egynyelvű és egyszokású ország gyenge és esendő. Ennélfogva megparancsolom neked, fiam, hogy a jövevényeket jóakaratúan gyámolítsd és becsben tartsad, hogy nálad szívesebben tartózkodjanak, mintsem másutt lakjanak."

 10. Milyen részekből állt az I. István-féle vármegyerendszer?

 11. Határozza meg a következő fogalmakat!

  - úriszék
  - költözési jog
  - kamarahaszna
  - transzhumáló állattartás
  - nádor
  - királyi szerviens
  - hiteleshely

 12. Soroljon fel néhány, a korszakban Magyarországon keletkezett műalkotást és ekkor épített templomot!

 13. Foglalja össze röviden, milyen csoportokból állt a X. századi magyar társadalom!

 14. Írja a csata helyszíne mellé az évszámot és a harcoló feleket!

  - mogyoródi csata
  - augsburgi csata
  - ménfői csata
  - morvamezei csata

 15. Mit jelentett a kazár birodalomból átvett kettős királyság intézménye?

 16. Elemezze a különbséget az alábbi két törvény között!

  "Akik pogány szokás szerint kutak mellett áldoznak vagy fákhoz, forrásokhoz és kövekhez
  ajándékokat visznek, bűnükért egy ökörrel fizessenek."

  "Senki, aki az egyházi rendhez tartozik, ne használjon világi ruhákat ... úgyszintén selyemből
  készített inget vagy ruhát, s ezeket ne a mellen kapcsolják össze kötésekkel vagy csatokkal,
  hanem mintegy a nyakat fogja körül."

 17. Határozza meg, kik voltak az alábbiak!

  -
  Kurszán
  - Gertrudis
  - Álmos herceg
  - III. Béla
  - Gizella
  - Kötöny
  - III. Henrik

 18. Miről szól az alábbi forrás?

  "Nagy-Bulgária egy nagy városában talált a barát egy magyar asszonyt, aki a keresett földről
  erre a vidékre ment férjhez. Az megismertette a baráttal az utakat, amelyeken mennie kellett,
  azt állítva, hogy kétnapi járóföldre kétség nélkül meg fogja találni azokat a magyarokat,
  akiket kerestek, s ez meg is történt."

 19. Milyen fontos jogokat és kötelezettségeket rögzített az Aranybulla?


Esszékérdések

 1. Vázolja fel, milyen lépésekre volt szükség a nyugati típusú feudális állam létrejöttéhez a X-XI. században! Értékelje Géza fejedelem és I. István államalkotó tevékenységét!
 2. Foglalja össze, milyen intézkedésekre volt szükség a magyar államiság helyreállítására a tatárjárás után?
 3. Kövesse nyomon a feudális magyar állam területnövekedését, értékelje, hogy mi tette ezt lehetővé!
 4. Foglalja össze az Aranybulla-mozgalom lényegét, elemezze hatásait!

- megoldások -

- vissza -